NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV."

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2009 Sakshandsamar Dekan Rasmus Stokke / Studiedirektør Terje Bjelle Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/28 Høgskulestyret NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV. Framlegg til vedtak: Styret sluttar seg til rektor sitt utkast til brev med dei justeringar som kom fram i møtet. Saksvedlegg: 1. Ny lærarutdanning. Profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonene. Brev frå Kunnskapsdepartementet (lnr. 5200/08) 2. Aktivitetskrav i lærerutdanningene. Brev frå Kunnskapsdepartementet (lnr. 2416/09) 3. Fellesskriv frå UH-nett Vest (lnr 2749/09) Uprenta vedlegg: 1. Oppfølging av St. meld. nr 11 ( ). Orientering om organisering av rammeplanarbeid m.v. Brev frå Kunnskapsdepartementet (lnr 1854/09) 2. Ny lærarutdanning. Innstilling frå Avdeling for lærarutdanning og idrett, (lnr. 2050/09) 3. Styresak 08/66: Strategiske utfordringar for lærarutdanninga. (lnr. 5799/08) 4. Styresak 09/18: Ny lærarutdanning. Drøftingssak (lnr. 2050/09) 5. St. meld. nr. 11 ( ) Læreren rolla og utdanninga. 6. Handlingsplan for samarbeid om lærarutdanning i UH-nett Vest. Førebels innstilling frå ei arbeidsgruppe (lnr 2050/09) Saksframstilling Kunnskapsdepartementet (KD) har med to brev (vedlegg 1 og 2) bede høgskulen om tilbakemelding innan 1. juli 2009 på ein del viktige spørsmål som vedkjem ny lærarutdanning. Det første brevet gjeld korleis høgskulen vil forholda seg til den nye strukturen for lærarutdanninga med organisering i ei todelt grunnskulelærarutdanning, ei retta mot dei lægre klassestega (1 7) og ei mot dei høgre klassestega i grunnskulen (5 10). Vi vart her bedne om å gi tilbakemelding på dei følgjande fem punkta:

2 om institusjonen har faglige, ressursmessig og rekrutteringsmessig grunnlag til å tilby begge utdanningane eller ønsker å velge en av dem og i så fall hvilken i hvilke fag og på hvilke fagområder har institusjonen høy faglig kompetanse i hvilke fag og hvilke fagområder ønsker institusjonen å utvikle videre dersom antall fag/fagområder skal reduseres hvilke institusjoner vil være naturlige samarbeidsparter i en faglig arbeidsdeling dersom eksisterende masterstudier for lærere skal videreføres eller det skal etableres nye hvilke(t) fagområde(r) anser den enkelte institusjonen for å være sitt/sine sterkeste på dette nivået. Styret har drøfta desse spørsmåla i to omgangar. Først i desember 2008 med sak 08/66 Strategiske utfordringar for lærarutdanninga og deretter i sak 09/18 Ny lærarutdanning. Drøftingssak. Rektor sitt saksframlegg i den siste saka baserte seg på innspel frå Avdeling for lærarutdanning og idrett, som i løpet av vinteren og våren hadde gjennomført ein omfattande prosess med grundig drøfting av saka. I drøftingssaka i styret 14. mai slutta styret seg til hovudsynspunkta i rektor si saksframstilling. På dette grunnlaget legg rektor no fram utkast til svar på dei spørsmåla Kunnskapsdepartementet stiller. I det andre brevet (vedlegg 2) ber KD om tilbakemelding på framlegg til aktivitetskrav i lærarutdanningane. Departementet ber om at tilbakemelding vert gjeve innan 1. juli og saman med vurderinga av profilering av fagporteføgje og samarbeid. Innføring av aktivitetskrav inneber at lærar- og førskulelærarutdanninga dermed blir stilt overfor same type krav som høgskulen alt har for sjukepleie- og vernepleiutdanningane. I utgangspunktet er dette eit krav om produksjon av eit visst tal 60- studiepoengeiningar etter første studieår av ei fleirårig utdanning. I denne saka legg rektor fram utkast til brev med tilbakemelding til departementet. Vurdering Utkast til brev til KD: Vi viser til brev frå Kunnskapsdepartementet om ny lærarutdanning og brev om aktivitetskrav i lærarutdanningane. Departementet ber om tilbakemelding på begge breva innan 1. juli Tilbakemeldingane er utarbeidde på grunnlag av interne prosessar i høgskulen, drøftingar med skuleeigarar og samarbeidspartar elles i Sogn og Fjordane, samarbeid med institusjonane innan UH-nett Vest og handsaming i styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tilbakemelding på brev frå KD vert gitt under punkt 1 til og med 5, og tilbakemelding på brev om aktivitetskrav vert gitt under punkt 6. Punkt 1: Fagleg, ressursmessig og rekrutteringsmessige føresetnader for å tilby begge grunnskulelærarutdanningane eller velje ei. Faglege føresetnader: For den spesifikke vurderinga av kompetanse i kvart fag viser vi til punkt 2 om faglege prioriteringar. Vår samla vurdering er at HSF har dei faglege føresetnadane som trengst for både å tilby lærarutdanning for 1 7 og Vi har gode faglege føresetnader for å tilby ei 5 10 utdanning med seks valfag på 60 poengsnivå (norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk, naturfag og samfunnsfag). På 1 7 har vi gode føresetnader i dei same faga. I tillegg har vi kompetanse for å tilby tre ekstra fag på 30- poengnivå med fagleg støtte i UH-nett Vest for dei minste faga (kunst/handverk, KRL og musikk). Årsaka til dei gode faglege føresetnadane er eit stort omfang av vidareutdanningskurs for lærarar siste åra, store kull på deltids lærarutdanning, og aukande aktivitet på førskulelærarutdanninga. Dette har gitt grunnlag for oppbygging av fagleg kompetanse i lærarutdanninga trass i reduserte studenttal på heiltidsutdanning allmennlærarutdanning. Nokre av faga er og integrert i bachelorutdanningar og PPU, som har hatt stabil rekruttering i mange år.

3 Det er dermed ikkje faglege føresetnader, men eventuelt rekrutterings- og ressursmessige vurderingar som vil avgjere om høgskulen kan tilby ei eller begge grunnskulelærarutdanningane som heiltidsstudium. Det same gjeld ei vurdering av om vi kan tilby begge studiane som deltidsutdanning. Viss høgskulen held fram med å ta opp studentar til deltidsutdanning annankvart år, vil det til dømes vere mogeleg å alternere mellom 1 7 og 5 10-utdanning på deltid og heiltid for å dekke dei regionale behova for lærarar på alle trinn i dei fleste fag. Rekruttering: Høgskulen si vurdering er at i ein situasjon med svak rekruttering av studentar til heiltidsstudiet, dvs om lag på det nivået vi har hatt siste åra (ca heiltidsstudentar per år), bør 5-10 prioriterast framom 1-7. Dersom dette blir situasjonen framover, bør høgskulen satse på deltidsutdanning for 1-7, i tillegg til at det blir etablert eit påbyggingsår for førskulelærarstudentar som gir kompetanse for å undervise i dei fire første åra i grunnskulen. Høgskulen har kome til denne prioriteringa mellom anna fordi rekrutteringspotensialet blir vurdert som størst til 1-7 som deltidsutdanninga og 5 10 som heiltidsutdanning. Til grunn for tilrådinga om å prioritere 5-10 som heiltidsutdanninga legg høgskulen vekt på at vi har mange og gode nok fagmiljø til å realisere ei slik utdanning med seks valfag, at den kan bli noko billegare enn ei 1-7 utdanning, og at den har størt rekrutteringspotensiale. Vi føreset at det vil vere mogeleg å få til ei viss samordning med dei fagleg baserte bachelorutdanningane ved høgskulen. Dersom rekrutteringa av heiltidsstudentar til den nye grunnskulelærarutdanninga blir betre (40 80 heiltidsstudentar per år), meiner høgskulen at det kan vere grunnlag for å tilby begge variantar av grunnskulelærarutdanninga på heiltid, eventuelt med ei PPU-basert 5-13 utdanning som alternativ til 5-10 med rekruttering ned mot 40 studentar årleg. Søkjartala til lærarutdanninga i 2009, både nasjonalt og særleg for HSF, peikar i retning av at det kan vere grunnlag for å rekne med auka rekruttering og høgre studenttal i lærarutdanninga i åra som kjem enn det som har vore situasjonen siste åra. Det er for tidleg å vere sikker på korleis søkjartala i 2009 vil ende opp i frammøtte studentar, men det er utsikter til at høgskulen kan starte opp med vesentleg fleire nye studentar på allmennlærarutdanninga. Ei vurdering av dei historiske tala og søkjartala i 2009 peikar mot at eit studenttal kring 60 er ei realistisk målsetjing framover for heiltidsstudiet. I så fall har høgskulen eit rekrutteringsgrunnlag for å kunne tilby begge grunnskulelærarutdanningane. Ressursbruk: Siste åra har HSF brukt ressursar til allmennlærarutdanninga tilsvarande opptak av 30 heiltidsstudentar kvart år og 30 deltidsstudentar annakvart år. Ressursar tilsvarande kring 40 heiltidsekvivalentar har siste åra vore omdisponert til vidareutdanningstilbod. Ved årets opptak er måltalet 50 til heiltid allmennlærar, og grunnlaget er til stades for eit opptak godt over dette måltalet. Ressursvurderingane i forhold til ny lærarutdanning tilseier at høgskulen må nytta meir ressursar på grunnutdanninga enn i dag for å tilby begge dei to nye grunnskulelærarutdanningane. Her må det takast atterhald for at ressursbruken vil bli påverka av i kva grad det vil vere mogeleg å samkøyre undervisning med dei fagbaserte bachelorutdanningane, og i kva grad det vil bli rom for samkøyring av undervisning på tvers av 1-7 og Ein del av desse spørsmåla vil først bli avklart i samband med rammeplanprosessen. Men utgangspunktet er at for HSF sin del vil tilbod om begge grunnskulelærarutdanningane føresetja meir ressursar enn høgskulen i dag nyttar på allmennlærarutdanninga. Føresett tilfredsstillande studenttal, slik årets søkjartal indikerer, kan dette finansierast gjennom redusert vidareutdanningstilbod og/eller redusert tilbod om deltids grunnutdanning. Vår tilbakemelding er dermed at Høgskulen i Sogn og Fjordane ynskjer å tilby begge grunnskulelærarutdanningane. Eit svært viktig grunnlag for dette valet er dei tilbakemeldingane

4 høgskulen har fått frå skuleeigarar i Sogn og Fjordane om behovet for utdanning av grunnskulelærarar. Når vi signaliserer ynskje om å tilby begge utdanningane, er det likevel slik at høgskulen til ei kvar tid må gjera vurderingar av kva som er forsvarleg å tilby. Studentrekruttering og ressursbruk er dei kritiske faktorane i desse vurderingane. Punkt 2. Faglege prioriteringar Vi gjer slik vurdering av kompetansen i dei ulike fagmiljøa våre: Norsk. Norskseksjonen utgjer ca. 7 årsverk. Kompetansen hjå dei tilsette utfyller kvarandre og alle har arbeidsoppgåver innretta mot lærarutdanningane. Det er ein fulltidstilsett med førsteamanuensiskompetanse, ein førstelektor, ein doktorstipendiat, to lektorar og ein høgskulelærar. I tillegg er det tilsett ein førsteamanuensis og ein høgskulelektor i delstilling. Dei tilsette dekkar allmennlærar-, PPU- og førskulelærarutdanningane og ein vesentleg vidareutdanningsportefølje og fou prosjekt. For 2009/10 har vi lyst ut 1 2 nye stillingar. Ein med førsteamanuensiskompetanse har teke imot tilbod om stilling. Seksjonen dekkar alle kompetansebehova i 1 7 og 5 10, men har eit hovudtyngdepunkt mot Miljøet fekk gjennomslag for ein søknad i den nye nasjonale strategien for vidareutdanning, og skal ha fagansvaret for eit 30 poengskurs i Norsk 2 for ungdomstrinnet. Faget tilbyr i dag 60 poeng i allmennlærarutdanninga, og tek del i masterstudiet i tilpassa opplæring. Matematikk. I matematikkseksjonen arbeider 5 tilsette, frå 2009/10 vert miljøet på 7 årsverk. Ein av dei fagtilsette har førsteamanuensiskompetanse m/doktorgrad. Ein person har førstelektorkompetanse, to er inne i doktorgradstipend og ein er høgskulelektor. I dag deltek dei tilsette i undervisning på allmennlærar-, PPU- og førskuleutdanningane. Seksjonen tek også ansvar for fleire vidareutdanningar i matematikk. Det er tilsett i to nye stillingar for 2009/10, ein av dei førsteamanuensis. Seksjonen dekkar alle kompetansebehova frå 1 10, men har hovudtyngdepunktet mot Faget tilbyr 90 poeng i allmennlærarutdanninga, og tek del i masterstudiet tilpassa opplæring. Pedagogikk. Seksjonen utgjer det klart største fagmiljøet på Avdeling for lærarutdannning og idrett med i alt 27 stillingar. Fire av dei har doktorgrad og arbeider som førsteamanuensar, fire er stipendiatar i ulike fasar av doktorgradsarbeid, fire har førstelektorkompetanse og 12 er høgskulelektorar. I tillegg er det 3 høgskulelærar som er inne i kvalifiseringsarbeid mot lektor. Dei tilsette spreier seg på alle hovudretningane innanfor lærarutdanningane, og mange har arbeid knytt til vidareutdanningane og fou prosjekt. Seksjonen er involverte i tre masterstudium, master i tilpassa opplæring, master i spesialpedagogikk og master i utdanningsleiing. Fagleg har seksjonen eit hovudtyngdepunkt mot førskuleutdanninga og eit noko større tyngdepunkt mot 5 10 enn 1 7. Ei professor/dosentstilling er under tilsetjing. Kunst og handverk Kunst og handverk har i dag tre høgskulelektorar. Ein tilsett under professorkvalifisering har permisjon og kjem attende i full stilling frå hausten 09. Fagmiljøet har tyngdepunkt mot førskuleutdanninga og 1 7. Dei har tilbod på 30 poeng i allmennlærarutdanninga i 2009/10. Musikk og drama Dei to fagmiljøa har i dag to stillingar, begge på høgskulelektornivå. Hovudtyngdepunktet er mot førskuleutdanninga og 1 7. Ein tilsett med førstlektorkompetanse har permisjon. KRL Høgskulen har to stillingar i KRL-faget. Den eine tilsette er førsteamanuensis og arbeider i allmennlærarutdanninga og masterstudiane, den andre er førstelektor og arbeider i førskuleutdanninga.

5 Idrett/kroppsøving. Idrettsseksjonen har eit breitt og stort fagmiljø på 21 personar, 23 frå neste år. Miljøet har utspring i lærarutdanninga, men dei fleste underviser no på dei tre bachelorstudiane innan idrett og friluftsliv. Første og andre året i desse utdanningane inngår som skulefag og skulerelevante fag i allmennlærarutdanninga. Samansetjinga er som følgjer: Ein førsteamanuensis m/ doktorgrad, to førstemanuensar i delstilling, tre førstelektorar og fire stipendiatar. Idrettsseksjonen har i tillegg 11 høgskulelektorar og to høgskulelærarar under lektorkvalifisering. Det er tilsett i to nye stillingar for 2009/10 (dr. gradsstipendiatar). Dei faglege tyngdepunkta dekkar like godt 1-7 som Fagmiljøet tek del i master i tilpassa opplæring, og har tilbod om 120 poeng i allmennlærarutdanninga. Engelsk. Seksjonen har i dag fire tilsette; ein førstemanuensis og tre høgskulelektorar. Frå 20009/10 vert miljøet utvida til seks stillingar. Seksjonen fekk gjennomslag for søknad om eit 30-poengkurs i Engelsk 1 for ungdomstrinnet i det nye nasjonale vidareutdanningssystemet, og er fagleg tunge på engelskdidaktikk. Fagmiljøet dekkar god kompetansebehova både i 1 7 og Dei har kanskje eit tyngdepunkt meir mot 5 10 enn 1 7. Fagmiljøet tek del i master i tilpassa opplæring. Samfunnsfag. Lærarutdanninga har eit tett samarbeid med delar av Avdeling for samfunnsfag, som mellom anna tilbyr bachelorutdanningar og årsstudium i historie og sosiologi. Årsstudia kan inngå i allmennlærarutdanninga som skulerelevante fag. 6 8 av fagpersonalet har kompetanse og underviser i tema som er relevante for lærarutdanninga. To av dei tilsette har eit særleg ansvar for samfunnsfagdidaktikk, og begge har levert dr.gradsarbeid, ein av dei i samfunnsfagdidaktikk. Vi vurderer samfunnsfag som eit solid fagmiljø mot ei 5 10 utdanning. Naturfag. Avdeling for ingeniør og naturfag har til saman 28 tilsette med høg fagkompetanse. 6 8 av dei tilsette har arbeidsoppgåver knytt til førskulelærarutdanning, naturfag som valfag i allmennlærarutdanninga og vidareutdanning. Fagmiljøet har god kompetansedekking både i forhold til 1 7 og 5 10, og særleg solid mot Vår samla vurdering er at høgskulen har tilfredsstillande og til dels svært god fagleg kompetanse i pedagogikk, idrett/kroppsøving, norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Fagkompetansen i kunst og handverk aukar vesentleg i Punkt 3. Kva fag og fagområde høgskulen ønskjer å utvikle vidare dersom talet på fag/fagområde skal reduserast Pedagogikk, norsk og matematikk er prioriterte fag uansett val av type lærarutdanning, og høgskulen har sterk kompetanse. Desse faga vert lagt til rette for 60 poeng på begge utdanningane. Idrett/kroppsøving og engelsk vert og prioriterte fag på 5-10, og aktuelle valfag med mindre fordjuping på 1-7. Ved satsing på 5-10 er også samfunnsfag og naturfag prioriterte fag, og aktuelle 30 poengs valfag på 1 7. Små fagmiljø ved HSF er KRL, kunst/handverk og musikk. HSF vil halde fram og ha fagmiljø i desse faga av omsyn til førskulelærarutdanninga og av omsyn til kompetansebehov i regionen fordi faga er relativt store i grunnskulen. Dei tre faga er aktuelle fag i ein valfagsportefølgje på 1 7 utdanninga både på heiltid og deltid. Valfaga på 1 7, med eitt eller to mogelege unnatak, vert truleg ikkje tilbod kvart år. Dei kjem til å alternere mellom heiltid og deltid, og alternere med å vere vidareutdanningar. På denne måten kan ein greie å halde eit stabilt fagmiljø i dei minste faga. Bruken av fagpersonale i valfaga og rytmen i tilboda vert samordna innafor UHnett Vest for å sikre høg fagleg kvalitet, god utnytting av kompetansen i personala og dekking av skuleeigarane sine kompetansebehov. Sjå punkt 4. HSF tek ikkje sikte på å utvikle eigne faste fagmiljø i dei tre siste faga i grunnskulen, mat og helse, 2. framandspråk og utdanningsval. Utdanningsval vert i dag tilbydd som vidareutdanning på 15 poengnivå,

6 og HSF har utvikla fagkompetanse. I Mat og helse og 2. framandspråk har ikkje HSF planar om å utvikle ny kompetanse. Tilbod i desse faga vil bli gitt ved andre institusjonar i UHnett Vest. Nettverket forpliktar seg til å gi tilbod i Sogn og Fjordane ved behov. (Sjå fellesbrev, vedlegg). IKT er eit fagområde som ikkje er fag i skulen, men det representerer ein grunnleggande ferdigheit i grunnopplæringa, det er sterkt etterspurd som vidareutdanning og samla sett viktig i lærarutdanninga. Høgskulen har eit fagmiljø i IKT og kompetanse spreidd på fleire fag. Fagområdet er under oppbygging i lærarutdanninga ved HSF. Vår konklusjon er at norsk, matematikk, idrett/kroppsøving, samfunnsfag, naturfag og engelsk vert vidareutvikla som fag i grunnskuleutdanninga Dei same faga, og KRL, kunst/handverk og musikk vert vidareutvikla som valfag på 30-poengsnivå i grunnskuleutdanninga 1 7. Utdanningsval vert vidareutvikla som vidareutdanning, og IKT vert vidareutvikla som fagområde i begge utdanningane og som vidareutdanning. Punkt 4: Kva institusjonar vil vere naturlege samarbeidspartar i ei fagleg arbeidsdeling. Dei naturlege samarbeidspartane til HSF er institusjonane i nettverkssamanslutninga UHnett Vest. Institusjonane er Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund. Innanfor lærarutdanning deltek og den private høgskulen Norsk Lærarakademi (Bergen) i nettverket. Det ligg føre ei innstilling med ein tiltaksplan frå ei arbeidsgruppe sett saman av representantar for lærarutdanningane i nettverket. Innstillinga har ei rekkje framlegg til fagleg samarbeid og nettverksbygging mellom lærarutdanningsmiljøa på Vestlandet. Innstillinga legg opp til at institusjonane skal ta eit felles ansvar for at lærarutdanningane innafor nettverket samla skal kunne tilby studentane eit tilfredsstillande utval av valfag og sikre vestlandsregionen sine samla kompetansebehov og behova i dei små faga. Innstillinga legg og opp til at fagmiljøa i nettverket skal ha årlege møtepunkt og fordele arbeid og fungere som storseksjonar på tvers av institusjonane. Lærarutdanningsgruppa har utvikla framlegg til eit felles skriv til punkt 4 (vedlegg). Brevet syner at institusjonane vil ta eit felles ansvar for å dekke dei regionale behova for lærarkompetanse i utsette fag, og sikre studentane eit valtilbod innanfor nettverket i alle fag i skulen. For HSF vil dette bety at nettverket sikrar at Sogn og Fjordane får tilført lærarkompetanse i dei seks faga som HSF ikkje kan tilby i grunnskuleutdanninga 5 10 og dei tre faga som ikkje vert tilbod i 1 7. Det betyr og at studentar ved HSF kan få tilbod om desse faga ved ein av dei andre institusjonane i nettverket, og at ein annan institusjon i nettverket kan stå fagleg ansvarleg viss faga vert gitt som tilbod ved HSF. Punkt 5. Vidareføring av masterstudiar og etablering av nye. Høgskulen har tre masterutdanningar som er relevante for lærarstudentar og lærarar. Det er masterstudium i utdanningsleiing, masterstudium i spesialpedagogikk og masterstudium i tilpassa opplæring (dei to siste i samarbeid med Universitetet i Oslo). Lærarstudentar som har fagleg fordjuping i norsk, matematikk, engelsk eller kroppsøving er kvalifiserte til masterstudiet i tilpassa opplæring. Høgskulen ønskjer å vidareutvikle alle tre masterstudiane. Dei to førstnemnde har svært god rekruttering. Avtalen med Universitetet i Oslo om studiet i tilpassa opplæring går ut i Dette studiet arbeider ein med å vidareføre innafor UH-nett Vest i samarbeid med Universitetet i Bergen for å bli bygd inn som tilbod for studentar ved grunnskulelærarutdanningane ved HSF i eit femårig studieløp. I tillegg arbeider HSF for å realisere ein fagmaster i idrettsfag/kroppsøving.

7 Ut over dette vil lærarutdanninga ved HSF ta del i å realisere punkta om masterutvikling i handlingsplanen for lærarutdanning i UHnett Vest. Det står følgjande om mastersamarbeid (s. 12): Mastersamarbeid vil være en viktig del av det videre arbeidet. Det må arbeides for smidige overganger og harmonisering av opptakskrav. Det må lages oversikter over etter- og videreutdanninger som kan gå inn i masterprogrammer. I oppbygging av flere mastere må nettverket samarbeide slik at en utvikler en god faglig spredning av mastertilbudene. 6. Aktivitetskrav Dersom ein ser isolert på grunnutdanningane, er KD sine framlegg til aktivitetskrav for høge i forhold til den produksjonen høgskulen har hatt siste åra. Årsaka til det er i første rekkje at høgskulen har omdisponert studieplassar frå grunnutdanningane for allmenn- og førskulelærar til vidareutdanningar. Som departementet skriv, fekk institusjonane høve til slik omdisponering etter at aktivitetskrava for lærarutdanning vart fjerna i st.prp. nr 1 ( ). Høgskulen oppfattar KD sitt brev slik at framlegga til aktivitetskrav er fastsett i forhold til produksjon av studiepoeng der grunn- og vidareutdanning er sett under eitt. Dette er i samsvar med stortingskomiteen si innstilling då stortingsmeldinga om den nye lærarutdanninga vart handsama i mars 2009 (Innst. S. nr. 185 ( )). Med dette som utgangspunkt, viser tabellen at høgskulen per 2008 innfrir aktivitetskrava. For HSF sin del har tiltaka med omdisponering vore vellukka, og høgskulen har utvikla eit svært nært og godt samarbeid med skule- og barnehageeigarane om aktiviteten innan vidareutdanningsområdet. Dette har resultert i høg aktivitet og god produksjon av studiepoeng innan vidareutdanningar. I tillegg har høgskulen utvikla eit vellukka system med opptak annakvart år til deltids grunnutdanning både for allmenn- og førskulelærar. Med utgangspunkt i KD sine framlegg til aktivitetskrav var tal studieplassar og produksjon av studiepoeng slik i 2008 (alle tal gjeld første studieår for dei aktuelle utdanningane): Aktivitetsområde Departementet sitt framlegg til aktivitetskrav HSF sitt måltal 2008 (heiltidsekvivalentar) Produserte 60-studiepoeng Einingar 2008 Allmennlærarutdanning Vidareutdanning for allmennlærar Førskulelærarutdanning Vidareutdanning for førskulelærar I tillegg til dette kjem produksjon knytt til sjølvstendige årsstudium med eige opptak som engelsk, idrett, sosiologi, samfunnsfag. Ein del studentar som tek årsstudia søkjer på eit seinare tidspunkt om innpassing av eksamenar frå desse studia i lærarutdanningane. Tabellen viser at Høgskulen i Sogn og Fjordane innfrir framlegget til aktivitetskrav for Det er ynskjeleg at produksjonen knytt til grunnutdanningane kan aukast, og høgskulen meiner dette er realistisk. I 2008 var produksjonen knytt til første studieår av allmennlærarutdanninga svært låg på grunn av eit historisk lite studentkull etter opptaket hausten Med den forståinga som er lagt til grunn her, meiner høgskulen at framlegga til aktivitetskrav er på rett nivå. Høgskulen har som vist ein produksjon som er på nivå med dette kravet i 2008, og det har vore mogeleg ved at tilbod og kapasitet har vorte tilpassa marknad og etterspurnad frå samarbeidspartane i sektoren. Høgskulen er innstilt på å halda fram med slik tilpassing, og såleis innfri det samla

8 aktivitetskravet med aktivitet og produksjon knytt til heiltids- og deltidstilbod om grunnutdanningar og vidareutdanning. Vedlegg: Fellesskriv frå UH-nett Vest

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Sakshandsamar : Bjarne Øygarden Innvalstelefon : 23 30 1476/2741 E-post : bjarne.oygarden @ utdanningsdirektoratet.no Universitet og høgskolar etter liste Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK Saksframlegg Dato Referanse 14.09.2009 2009/405-3970/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 09/42 Høgskulestyret 01.10.2009 STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring"

Evaluering av ordninga Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/5244-2 Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring" Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO Utdanningsdagane Rektor Jørgen Amdam HVO Befolkning Framtid M&R MR UH: 21,1 % Landet: 25,9 % Volda: 31,5 % Molde: 30,2 % Ålesund: 26,9 % ARBEIDSDELING I M&R: Molde: Sjukepleie, logistikk, økonomi, samfunnsfag..

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 22.01.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0001/08 08/00041 A VURDERING AV LÆREVERK I SAMBAND MED INNFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer