STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN"

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Framlegg til vedtak: Styret tek orienteringa til vitande. Saksvedlegg: Uprenta vedlegg: Tilbakemelding frå Etatsstyringsmøte 2010, KD Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen , KD, KRD og ND Tilbakemeldingar frå dekanane i høgskulen Saksframstilling I departementet si tilbakemelding frå etatsstryringsmøtet 2010 vart det understreka at høgskulen må halde fram med å bidra til innovasjon og verdiskaping gjennom forsking og utviklingsarbeid. I samband med dette ba styret om ei orientering om høgskulen sitt arbeid med entreprenørskap. Regjeringa sin Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen inneheld 14 tiltak som alle skal bidra til å styrke entreprenørskap i utdanninga. Tiltaka omfattar mellom anna oppretting av studieplassar og utvikling av nye studietilbod i entreprenørskap og innovasjon, etterutdanning for lærarar, vidareføring av Ungt Entreprenørskap, styrking av forsking på feltet og satsing på unge etablerarar. Kunnskapsdepartementet fastsette i 2009 eit nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høgre utdanning som oppfølging av Bolognaprossessen. Målet er å gjere det lettare for arbeidsgjevarar og kunnskapsinstitusjonar å forstå nivå og faglege kvalifikasjonar for høgre utdanning i Europa. Det norske kvalifikasjonsrammeverket inneheld tre nivå; bachelor, master og Phd, og det er utarbeidd omtalar (deskriptorar) av krav til kvalifikasjonar på kvart nivå. Regjeringa sin handlingsplan vart drøfta på studieleiarsamling i høgskulen våren -10, særleg med tanke på korleis arbeid med entreprenørskap kan synleggjerast betre i høgskulen sitt studieprogram, og innarbeidast i høgskulen sine studieplanar. Studieutvalet har lagt opp til at alle høgskulen sine studieplanar skal vere utforma i tråd med nytt kvalifikasjonsrammeverk innan Utvalet føreset at kompetanse knytt til entreprenørskap vert innarbeidd som ledd i denne prosessen. Arbeid med entreprenørskap i utdanningane har lang tradisjon i høgskulen, særleg knytt til lærarutdanningane, men kunnskap om entreprenørskap har vore integrert i mange utdanningar. Styret får i denne saka ei orientering om høgskulen sitt arbeid med entreprenørskap. Orienteringa byggjer på rapportar frå avdelingane. 1

2 Avdeling for lærarutdanning og idrett (ALI) Avdelinga sitt arbeid er forankra i strategiplanen for entreprenørskap i utdanninga , Se mulighetene og gjør noe med dem!, og den nye handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen ALI har i perioden i hovudsak teke utgangspunkt i REAL som arbeidsverktøy, og utvikla studium og kurs i samarbeid med modellskular og Ungt Entreprenørskap i fylket. REAL (Rural Entrepreneurship through action learning) er eit amerikansk erfaringsbasert og elevaktivt pedagogisk verkty i entreprenørskap som høgskulen i Sogn og Fjordane har omsett og tilpassa norske forhold i samarbeid med skular og barnehagar. ALI har utvikla materiale for barnehage, grunnskule og høgskule/universitet og lokalsamfunn. Materialet inneheld øvingar og aktivitetar med vekt på kreativitet og kreative prosessar, gruppeprosessar og kommunikasjon, sosialt entreprenørskap, lokalsamfunnskunnskap, budsjett, rekneskap og marknadsføring/sal. Modellskulane har prøvd ut, tilpassa og vidareutvikla materialet, og dei har vore sentrale i kursaktivitet og andre former for kunnskapsdeling og spreiingsverksemd. Sogn og Fjordane fylke har fått auka medvit og kunnskap om entreprenørskap i både grunnskulen og i vidaregåande skule. Kunnskapsparken i Bodø si evaluering Entreprenørskap på høygir stadfestar dette. (www.driftig.no) Entreprenørskap og REAL i den nye grunnskulelærarutdanninga ALI har inkludert entreprenørskap og REAL i grunnopplæringa i allmennlærarutdanninga og PPU. Alle nye studentar får innføring i entreprenørskap og REAL. Avdelinga ynskjer å vidareutvikla dette, og tydeleggjera entreprenørskap og REAL i den nye grunnskulelærarutdanninga. Det same gjeld for førskulelærarutdanninga og einskilde vidareutdanningstilbod. Studietilbod I samarbeid med Innovasjon Noreg utvikla ALI alt i 2004 to emne for gründerar; Fjord Innovasjon, 10 sp og Alkymisten, 10 sp. Begge emna byggjer på prosesslæring og erfaringsbasert læring med REAL som pedagogisk verkty. Avdelinga har og gjennomført emnet På skattejakt i bygde Noreg, 10 sp, om korleis ein kan identifisera og formidla lokale ressursar. Entreprenørskap i skule og lokalsamfunn, 15 sp, har vore tilbydd fleire gonger. HSF har dei siste åra hatt vidareutdanningstilbod i Programfag til val/ Utdanningsval, 10 sp, Prosjekt til Fordjuping, 30 sp, og Rettleiing og mentorutdanning,15 sp med innhald knytt til entreprenørskap. Prosjekt til fordjuping er eit av Utdanningsdirektoratet sine kompetansekurs, der HSF i konkurranse med andre høgskular fekk godkjent studiet som eit nasjonalt tilbod. Hausten 2010 starta høgskulen vidareutdanninga Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap og digital formidling, 10 sp, eit samarbeidsprosjekt mellom ALI og ASF internt i høgskulen, og ABM formidling, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Entreprenørskap er lagt inn som tema i to internasjonale studium ved HSF; Global Knowledge og About Norway in Norway. Avdelinga har og tilbod om kurs for kollegaer ved andre utdanningsinstitusjonar og tilbyr REAL kurs for skular og kommunar i fylket alt frå dagskurs til fleirdagarkurs. Avdelinga arbeider med planar for eit bachelorstudium i handverk og design med vekt på entreprenørskap, i første omgang eksternfinansiert og i tett samarbeid med aktuelle miljø i fylket. 2

3 Etablering av nasjonalt nettverk for arbeid med pedagogisk entreprenørskap Høgskulen i Sogn og Fjordane har saman med høgskulane i Bodø og Hedmark etablert eit fagnettverk i pedagogisk entreprenørskap. Samarbeidet har som siktemål å styrke fagmiljøa innan pedagogisk entreprenørskap ved dei tre høgskulane, slik at dei kan bidra i forsking, kompetanse- og skuleutvikling i sine regionar og nasjonalt på dette området. Internasjonalt samarbeid Avdelinga har dei siste åra utvikla nært samarbeid med ulike internasjonale aktørar når det gjeld entreprenørskap. Fyrst og fremst gjeld dette Georgia REAL og Dr. Paul DeLargy, som er grunnleggaren av REAL. Avdelinga har etablert samarbeid med Kalundborg kommune på Sjælland der høgskulen har fått ansvar for omfattande kursing og oppfylging av lærarane i kommunen. Avdelinga har også utvikla eit nært samarbeid med Skotland der det skotske utdanningsdepartementet arbeider med implementering av entreprenørskapssatsinga i den nye læreplanen; Qurriculum for excellence. ALI har koordinert studieturar for ulike skuleleiarar og prosjektgrupper frå Sogn til Skotland. Høgskulen har saman med Ungt Entreprenørskap og Georgia REAL arrangert ein sommarleir for ungdom i Georgia, USA. Ny leir er planlagt i Kalundborg, Danmark. Studentbedrift valfag for studentar HSF samarbeider med ulike aktørar i fylket om å legge til rette for sterkare satsing på studentbedrifter. Våren 2009 vart det oppretta eit eige prosjekt finansiert gjennom ein partnarskapsavtale for å styrke arbeid med studentbedrifter som valfag i ulike utdanningar. Dette pilotprosjektet førde med seg fem studentbedrifter, ei på ingeniør og fire på idrett friluftsliv: - Berserk Ein lokal skisportfestival - Nerk - Multisportkonkurranse for studentar og deltakarar frå lokalmiljøet - Yggdrasil - Adventure camp og teambuliding for bedrifter - Uteskole - Skreddarsydde undervisningsopplegg i naturen for grunnskular - Sunnfjord Automasjon - Tilbyr kompetanse innan datateknikk og elektro Pilotprosjektet finansiert gjennom partnarskapet, vart avslutta våren 2010 med at to studentbedrifter tok del i NM for studentbedrifter. På bakgrunn av arbeid med NERK vart dagleg leiar valt ut til å følgje regional- og kommunalminister Liv Signe Navarsete ein arbeidsdag som ein del av programmet Ungt Entreprenørskap. Erfaringane frå pilotprosjektet er så vellukka at høgskulen har vald å halde fram i 2010/11. Så langt er det planar for 8/9 studentbedrifter dette året. Barnehageprosjekt Høgskulen har utfordra to barnehagar, Teina barnehage og Studentbarnehagen til å utforma prosjekt der dei knyter entreprenørskap og REAL til den nye rammeplanen for barnehagar. Samarbeid med praksisfeltet ALI har dei seinare åra hatt eit tett samarbeid med praksisfeltet i utprøving og utvikling av entreprenørskap og REAL. Samarbeidet med Ungt entreprenørskap i fylket har vore eit bærande element i dette arbeidet. Avdelinga har arbeidd tett med modellskular og barnehagar og arbeider også med ein plan for vidareføring og styrking av arbeidet med entreprenørskap i Sats på skulen snu Sogn. Avdeling for samfunnsfag (ASF) Handlingsplanen for entreprenørskap er drøfta i avdelingsleiinga. Den er også handsama på sosialarbeidarutdanningane. Innanfor sosialarbeidarutdanningane (vernepleie, sosionom, barnevernpedagogikk) er det særleg i samband med praksis at ein ser moglegheiter for å leggja vekt på entreprenørskap. Vernepleieutdanninga 3

4 har hatt ei særskild orientering om entreprenørskapsmetodikk for studentar som skal ut i praksis. Det ein likevel må vera medvitne om er at "Entreprenørskap" i mange samanhengar ikkje er noko nytt. Omgrepet dekker i nokon grad tiltak som alt er freista sett ut i livet. "Forbetringsarbeid" synest til dømes å vera ein metodikk som er vel utprøvd, konkret og målretta. Alle tilsette ved sosialarbeidarutdanningane har hatt gjennomgang av denne metodikken, og avdelinga vurderer å setja inn ein ytterlegare støyt her. Avdelingsleiinga har også vurdert høva til å etablera studentbedrifter, men utan konkrete tiltak førbels. Samfunnsfagsmiljøet (historie, sosiologi, geografi) er medansvarleg for emnet Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap og digital formidling. Avdeling for ingeniør- og naturfag (AIN) Studentar ved AIN har sidan 2005 hatt muligheit til å etablere studentbedrift. Studentbedrifter har vært gjennomført både i akvakultur og ved ingeniørutdanninga. Ingeniørutdanninga Ingeniørutdanninga har prosjektarbeid på alle årstrinn der entreprenørskap, kreativitet og innovasjon blir vektlagt i aukande grad. Alle prosjekt har krav til rapportering og munnleg presentasjon. 1.år: Miljøprosjekt og prosjekt i data/elektronikk 2.år: Prosjekt i emnet Datamaskiner og elektronikk 3.år: Valfritt prosjekt om hausten og Bacheloroppgåve på våren Studentbedrift er eit valemne på 10 stp. Studieåret 2010/11 er det tre studentbedrifter. Studentar herifrå skal vere mentorar på gründercamp (for ungdomsbedrifter) i november, og ein lærar og ein student skal vere med i fylkesjuryen. På hausten 3. året ligg emnet Prosjektstyring med prosjekt. Det blir gitt innføring i prosjektadministrasjon- og styring, entreprenørskap og kreativitet. Studentane vel prosjekt sjølve, men temaet i år er energi: Saltkraft, vindkraft, solenergi og energihus på Vestlandet. Bacheloroppgåva (hovudprosjektet) har eit omfang på 20sp, og er det avsluttande prosjektet på våren i 3. klasse. Dette prosjekt er nesten utan unntak i samarbeid med offentleg eller privat næringsliv, og inneheld i stor grad element av entreprenørskap, innovasjon og kreativitet. I vår var det td. ei gruppe som på oppdrag frå Førde Vulk laga ei maskin for automatisk pigging av lastebildekk. Ei slik maskin har ikkje vore laga før. Ingeniørutdanninga får ny rammeplan frå neste år. I denne planen blir innovasjon og entreprenørskap vektlagt i større grad enn før, ma. med eit ingeniørfagleg innføringsemne, der entreprenørskap vil blir eit sentralt tema. Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv (AØR) Dei tre bachelorstudia på avdelinga skal alle førebu studentane til ei rolle som leiarar eller bedriftsetablerarar. Studentane på studia får innføring i dei viktigaste fagområda som er knytt til det å leie ei verksemd. Studentane på bachelor i eiendomsmekling og økonomi og administrasjon får innføring i korleis ein jobbar med produktutvikling, adopsjonsprosessen til innovasjonar og arbeid med marknadsplanar. Dei lærer om utvikling av eksisterande bedrifter, enten i form av nye eller forbetra produkt/tenester eller i form av nye marknadar. I fleire av emna nyttar ein lokale prosjekt eller lokale bedrifter som case og inviterer inn gjesteforelesarar, osv. Valemne som Prosjektleiing og Endringsleiing er emne som er nyttige for dei som skal etablere eiga bedrift eller jobbe med utviklig og innovasjon i ei eksisterande bedrift. Fleire emne omhandlar 4

5 bedriftsetablering og behovet for nyskaping og marknadskjennskap i organisasjonar. Mange oppgåver er knytt til oppstartsbedrifter eller bedrifter i endring. Bachelor i reiselivsledelse har mange emne med fagleg innhald knytt til entreprenørskap og innovasjon, t.d. emne som Reisemålsutvikling, Næringsutvikling og omstillingsarbeid og Kreativitet og ideutvikling og bacheloroppgåve. Bruken av entreprenørielle arbeidsformer varierer frå emne til emne på studia. I nokre emne som i Statistikk og metode, Prosjektleiing, og bacheloroppgåva legg ein vekt på å la studentane jobbe med større prosjekt der dei går igjennom ein prosess frå identifisering av problem til løysing og gjerne implementering. Studentane jobbar med å utvikle eigne evner til refleksjon rundt eiga læring for eksempel ved å nytte refleksjonsnotat, læringsdagbok i emne som Føretaksstrategi og Kreativitet og idéutvikling. I nokre emne som Finansrekneskap, Endringsleiing og Prosjektleiing legg ein vekt på kontakt med næringsliv og bedrifter. I Prosjektleiing legg ein også vekt på at studentane skal gjennomføre eit prosjekt for ein ekstern organisasjon eller for høgskulen. Studentane på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon har tilbod om to emne knytt til fagområdet innovasjon og entreprenørskap. Avdelinga har hatt tilbod om undervisning både knytt til forretningsplan og nyare forsking knytt til innovasjon og entreprenørskap sidan Desse emna har vore under utvikling, og per i dag er dei spissa mot avdelinga sine forskingsprosjekt knytt til fagområdet næringsutvikling: etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterande næringsliv. Andre aktuelle tema er kreativitet, forretningsidé, immateriell rett og finansiell-, sosial- og kulturell kapital. Fleire av dei studentane som har tatt forretningsplanemnet dei siste åra har etablert eller held på å etablere eiga verksemd. Nokre bedriftsetablerarar er emnestudentar ved avdelinga. Avdeling for helsefag (AHF) Tema knytt til entreprenørskap er innbakt i ulike emne i sjukepleieutdanninga. I emnet Helsefremjande og førebyggjande arbeid skal studentane gjennomføre prosjekt i gruppe. Prosjekta har fokus mot ulike målgrupper. Prosjekta skal gjennomførast i samarbeid med praksisfeltet, pårørande og pasientar. Studentane utarbeider prosjektet, skriv prosjektplan (og eventuelt budsjett), og gjennomfører prosjektet i ein prosjektperiode/praksis. Døme på slike studentprosjekt er bruk av beresjal for nyfødde, integrering og innføring i norsk kultur og kosthald for innvandrar, aktivitetar for eldre og pleietrengande, og auka fokus på gode kosthaldsvaner blant ungdom i vidaregåande skole. I emna Grunnleggjande sjukepleie på første studieår og Førebuing til yrkeslivet på tredje studieår skal studenten etter å ha tatt emna kunne syne forståing for kor viktig det er å drive kontinuerleg forbetringsarbeid, og kunne delta i kvalitetsforbetrande arbeid. Studentane skal utvikle kunnskap knytt til utvikling og forbetring av tenestene innan helsesektoren. I emnet Grunnleggjande sjukepleie er prosjektet styrt av faglærarane, og alle studentane deltek i prosjektet. I tredje studieår i emnet Førebuing til yrkeslivet skal den nesten ferdig utdanna studenten i siste praksisperiode gjere eit prosjekt i forbetringsarbeid for å betre kvaliteten på drift, tenester og system. Det er ikkje berre det sjukepleiefaglege som skal være i fokus. Målet er at studenten skal utvikle eigen handlingskompetanse innan forbetrings- og utviklingsarbeid. AHF ønskjer å legge vekt på entreprenørverksemd. Studentane skal lære å ta tak i utfordringar innan sektoren og i samfunnet der det er behov for helsefagleg kompetanse. Målet er at studentane skal få erfaring med å utvikle og å gjennomføre prosjekt som kan nyttast når dei kjem ut i yrkeslivet. Vurdering Avdelingane har arbeidd ulikt med entreprenørskap dei siste åra. ALI har hatt mange prosjekt, og har utstrakt samhandling nasjonalt og i fylket knytt til entreprenørskapsarbeid basert på REAL metodikk. 5

6 Avdelinga har jobba systematisk mot skuleverket og ulike lokalsamfunn, og rektor si vurdering er at dette arbeidet legg godt grunnlag for vidare oppfølging av regjeringa sin handlingsplan for inneverande periode. Entreprenørskap er ein del av kunnskapsfeltet i mange av høgskulen sine studium. Alle avdelingane har studium med fagleg innhald som skal gi studentane kunnskap om å arbeide med ulike problemstillingar knytt til prosjekt og forbetringsarbeid. Ingeniørutdanninga og bachelorstudia på avdeling for økonomi, leiing og reiseliv inneheld mange emne med fagleg innhald som skal gi studentane kunnskap om innovasjon og nyskaping og evne og motivasjon til å skape nye verksemder. Fleire studium tilbyr etablering av studentbedrift som valemne. Her har høgskulen gjort nokre spennande erfaringar gjennom samarbeid basert på partnarskapsavtalar med eksterne aktørar. Høgskulen har mange flinke og kreative studentar som utgjer eit stort potensiale for nyetableringar og utvikling av arbeidsplassar dersom dei får kunnskap og vert utfordra på dette området. Samarbeidet med eksterne partar som Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap i fylket er viktig for å binde saman høgskulen sitt kompetansemiljø med omverda. Rektor si vurdering er at dette arbeidet må prioriterast høgt framover. Høgskulen som kunnskapsbedrift har eit stort ansvar for at ferdige kandidatar frå HSF får eit læringsutbyte knytt til entreprenørskap som samsvarar med forventningane frå offentlege myndigheiter og behova i samfunnet med særleg blikk for utfordringane som finst i Sogn og Fjordane. Rektor meiner at det må arbeidast målretta for å gjere studia betre på dette feltet. Rektor forventar at avdelingane synleggjer læringsutbyte knytt til entreprenørskap endå tydelegare i høgskulen sine studieplanar framover. 6

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer