SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND"

Transkript

1 Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte og aktive forskarar Professorkvalifiseringsstipend for opprykk innan 3 år til professor Forskingstermin For etablerte forskarar med høg fagleg aktivitet Aktiv rettleiing av Plan for kvalifisering Aktiv rettleiing/mentor 2 år 27% ekstra fou ressurs Søknader om eksterne midlar 1 år 100% fou tid Søknader om eksterne midlar Aktiv rettleiing av PhD/1. lektorkandidatar 2 år 50% ekstra fou ressurs Eksterne midlar Aktiv rettleiing av PhD/1. lektorkandidatar 1 år 100% fou tid Førstelektorstipend og professorkvalifiseringsstipend gjev ekstra fou ressursar inn på arbeidsplanen i 2 år for å legge til rette for mindre undervisningsarbeid i stipendperioden, mens forskarstipend og forskingstermin gjev eitt år med kun fou arbeid på arbeidsplanen. Tid for oppstart av stipenda skal avtalast med næraste leiar mtp tilsetting av vikar for undervisningsoppgåvene i stipendperioden. DET VERT LYST UT FØLGANDE FOU STIPEND I 2013: forskarstipend; for nykvalifiserte i førstestillingar med stor forskingsaktivitet retta mot ei forskarkarriere professorkvalifiseringsstipend; for førstestillingar som kan søke opprykk til professor/dosent innan 3 år forskingstermin; for etablerte forskarar i førstestillingar med høg fagleg aktivitet førstelektorkvalifiseringsstipend; for høgskulelektorar for opprykk til førstelektor med førstekompetanse Søkarar må etter regelen vere tilsette i fast stilling i HiSF på søknadstidspunktet. Doktorgradskandidatar i midlertidig stilling ved høgskulen har høve til å søke forskarstipend. HOVUDKRITERIER FOR Å FÅ TILDELT SAMANHENGANDE FORSKINGSTID ER: 1. Høg fagleg kompetanse og aktivitet 2. Krav til fou resultat av høg kvalitet 3. Krav om nasjonalt/internasjonalt og samarbeid 4. Krav til formidling av eigne fou resultat 5. Krav om fou prosjekt eller søknader om eksterne forskingsmidlar 6. Aktiv rettleiing; av kollegaer, doktorstipendiatar, master eller bachelorstudentar Høgskulen i Sogn og Fjordane Røyrgata

2 Kriterier fou 2 av 5 For professorkvalifiseringsstipend og forskingstermin stilles det i tillegg krav om: 1. god kompetanse i rettleiing av kandidatar i doktor og førstelektorløp 2. at søkar har søkt og fortrinnsvis fått tilslag på forskingsprosjekt med ekstern finansiering og kvalitetssikring siste 3 år. KRAV OM RAPPORTERING Stipendmottakarar må levere sluttrapport etter endt periode med ei kort oppsummering av konkrete fou resultat som stipendet har ført til. For fleirårlege stipend vert det i tillegg sett krav om ei kort statusmelding kvart år undervegs i stipendperioden. Låg framdrift gjev grunnlag for å stoppe støtta til fleirårige stipend. MEIR OM DEI ULIKE STIPENDA OG KRITERIER SOM VERT LAGT TIL GRUNN FOR VURDERING AV SØKNADANE Kriteria som er detaljerte under kvart stipend er rettleiande, og ei målsetting for fou arbeidet for dei ulike stillingane i høgskulen. Det vil vere mogleg å tildele fou stipend til forskarar som ikkje møter alle krav for dei ulike stipenda og dette gjeld spesielt i ein oppstartsfase av stipendordningane. Søkjar med deltidsstillingar i HiSF vil kunne tildelast fou stipend i samsvar med stillingsprosenten til søkjar. Forskarstipend (1 2 stipend lysast ut) Forskarstipend kan tildelast særskilt aktive forskarar som: a) har fullført doktorgradsutdanninga for mindre enn fire år sidan 1 1. august inneverande år b) leverer doktorgradsavhandlinga før 1. august inneverande år. Uttale/stadfesting frå rettleiar om framdrift og leveringsdato må leggast ved. c) har eit stort potensiale for ei forskarkarriere innan fagfeltet sitt d) har høg kvalitet og omfang på den vitskaplege produksjonen e) har eit etablert fagleg med andre forskarar og samarbeidspartnarar nasjonalt og fortrinnsvis internasjonalt f) har dokumentert formidling av eigne fou resultat i populærvitskaplege kanalar g) har arbeidd systematisk med rettleiing av studentoppgåver innanfor forskingsfeltet h) bør ha søkt finansiering hjå NFR eller andre relevante eksterne finansieringskjelder etter disputas. Positiv fagleg evaluering av slike søknader vil vere eit føremon for tildeling av forskarstipend. Forskarstipend er ei post.doc. ordning som skal stimulere til auka fou produksjon gjennom undervisningsfri i eit samanhengande og avgrensa tidsrom på 1 år. Forskarstipend kan i spesielle høve tildelast særskilt aktive forskarar i førstestillingar utan doktorgrad og som fyller kriteriene over der disputas/doktorgradsutdanning er erstatta med opprykk/førstelektorkvalifisering. 1 Omsorgsperimisjonar i samband med fødsel skal trekkast frå avgrensinga på fire år. Høgskulen i Sogn og Fjordane Røyrgata

3 Kriterier fou 3 av 5 Professorkvalifiseringsstipend (1 2 stipend lysast ut) Professorkvalifiseringsstipend kan tildelast særskilt aktive og etablerte førsteamanuensisar og førstelektorar som: a) har potensiale for å kunne sende opprykkssøknad som professor eller dosent innan 3 år b) har høg kvalitet og omfang på den vitskaplege produksjonen, c) har eit etablert av samarbeidspartnarar med andre forskarar både nasjonalt og internasjonalt d) har god kontakt med relevante delar av samfunn og arbeidsliv. e) har dokumentert formidlingsarbeid av eiga forsking gjennom: o foredragsverksemd, populærvitskaplege artiklar og intervju som fagekspert f) har god kompetanse i rettleiing av stipendiatar og kandidatar i førstelektorkvalifisering g) har søkt, og fortrinnsvis fått tilslag, på forskingsprosjekt med ekstern finansiering og kvalitetssikring i løpet av dei siste tre åra gjerne mot NFR. Positiv fagleg evaluering av prosjekt som ikkje har fått støtte frå NFR vil telje positivt om kandidaten ikkje har fått tilslag. Kvalifiseringsstipend skal stimulere til vidareutvikling av fagmiljø med høg vitskapleg standard. Professorkvalifiseringsstipendet har ei normert tid på to år med 50 prosent ekstra fou ressurs på arbeidsplanen. For å oppnå full stilling til fou vert søkarar oppmoda til å dekke opp resterande tid på arbeidsplanen gjennom å søke ekstern finansiering eller gjennom avdelingsvise fou timar. Søkarar bør ha identifisert (gjerne gjennom ein rettleiar) kva fou resultat som bør styrkast for å søke om opprykk, og legge dette ved søknaden. Forskingstermin (1 2 stipend lysast ut) Forskingstermin kan tildelast særskilt aktive etablerte forskarar i professor og dosentstillingar og særskilt aktive førsteamanuensar som: a) har dokumentert særs høg kvalitet og omfang på fou arbeidet dei siste fem åra b) har eit etablert av samarbeidspartnarar med andre forskarar både nasjonalt og internasjonalt c) har samarbeidsprosjekt med relevante delar av samfunn og arbeidsliv d) har dokumentert formidling av eiga forsking gjennom foredragsverksemd, populærvitskaplege artiklar og intervju som fagekspert e) har rettleia stipendiatar, kandidatar i førstelektorkvalifisering og studentoppgåver f) søkarar til stipendet skal ha søkt, og fortrinnsvis fått tilslag, på forskingsprosjekt med ekstern finansiering og kvalitetssikring i løpet av dei siste tre åra gjerne mot NFR. Positiv fagleg evaluering av søkte prosjekt som ikkje har fått støtte frå NFR vil telje positivt om kandidaten ikkje har fått tilslag. Forskingsterminen har ei normert tid på eitt år med ca. 50 prosent ekstra fou ressurs på arbeidsplanen, og vil for ei professor/dosent stilling difor gje moglegheit for å ha eitt samanhengane år til målretta fou arbeid. Det er karantenetid på fem år etter forskingsterminen før kandidatar kan søke om ny forskingstermin. Høgskulen i Sogn og Fjordane Røyrgata

4 Kriterier fou 4 av 5 Førstelektorkvalifiseringsstipend (2 4 stipend lysast ut) Førstelektorstipend skal vere ei stimuleringsordning for individuell kvalifisering og kompetanseheving av fou aktive tilsette, og som eit institusjonelt strategisk tiltak for å møte akkrediteringskrav for bachelor og masterutdanningar. Førstelektorkvalifiseringsstipend kan tildelast høgskulelektorar ved høgskulen som: a) vil søkje opprykk til førstelektor b) Er i gang med aktivt fou arbeid, og bør saman med fou leiar/instituttleiar/dekan ha identifisert ein rettleiar med førstekompetanse ved HiSF som vil ta på seg rettleiingsansvaret c) har brei rettleiingserfaring gjennom rettleiing av studentoppgåver d) har dokumentert formidlingserfaring gjennom foredragsverksemd, populærvitskaplege artiklar eller fagintervju e) Har ein fou plan for stipendperioden som inneheld publiseringsplan, finansieringsplan og framdriftsplan f) med stort sannsyn fører fram til opprykkssøknad, og minst ein poenggjevande vitskapleg artikkel Førstelektorstipend kan gjevast for inntil to år, og gjev ei ein ekstra fou ressurs på 27 prosent på arbeidsplanen i tillegg til fagleg oppdatering og administrasjon. Kandidatar blir oppmoda om å søke ekstra fou tid frå avdelingane for å ha ytterlegare fou tid i stipendperioden. Tildelingsprosedyre Søknader til stipendordningane forskartermin, professorkvalifiseringsstipend, forskarstipend og førstelektorkvalifiseringsstipend skal behandlast i høgskulen sitt sentrale fou utval som har ein representant frå alle avdelingar, representantar frå studentar og stipendiatar, eit eksternt medlem og viserektor for fou som leiar. Utvalet skal gje ei rådgjevande innstilling til rektor basert på ei prioritert liste med søknader til kvart av stipenda frå avdelingane. Medlemmer i utvalet som sjølv søkjer fou stipend er inhabile i handsaming av denne typen stipend, men kan delta i handsaminga av dei andre fou stipenda. Søknader om stipend skal adressere dei kriteria som er gjevne under kvar stipendordning, og vere korte søknadar etter fast mal med relevante vedlegg. Rektor avgjer stipendsøknader etter å ha innhenta synspunkt på innstillinga frå fou utvalet frå leiargruppa. Tildeling av stipend skal ta omsyn til målet om likestilling i høgskulen. Høgskulen i Sogn og Fjordane Røyrgata

5 Kriterier fou 5 av 5 Merknader Stipendordningane er konstruerte for å gje ekstra stimulans til fou arbeid i ein tidsavgrensa periode med klåre målsettingar om å skape gode fou resultat i stipendperioden. Stipendordningane er institusjonelle verkemiddel for å drive individuell og institusjonell kompetanseoppbygging av aktive og sterke fagpersonar i gode fagmiljø. Ordningane er eit supplement til dei fou ressursane som kvar avdeling disponerer gjennom sine avdelingsbudsjett, og det er forventa at kandidatar til stipend aktivt søker fou tid frå avdelingane for å dekke opp eventuell resterande tid på arbeidsplanen i stipendperioden. Det blir og forventa at avdelingane prioriterer slike søknader høgt. Fou arbeidet i høgskulen skal ikkje gå ut over undervisninga eller rettleiinga av studentane ved høgskulen, men heller styrke studentane si deltaking i fou arbeid både på bachelor og masternivå. Det er og viktig å integrere fou arbeidet ved høgskulen inn i utdanningane vi tilbyr; at vi sikrar at store fagmiljø med mange studentar er fou aktive, og at aktive og sterke fou miljø har nok studentar. Det vil difor vere ein strategisk faktor å ta omsyn til ved tildeling av stipend til ulike fou miljø for å sikre ei berekraftig utvikling av utdaningsmiljøa ved høgskulen, og det er eit mål å bygge sterke foumiljø rundt utdanningane i høgskulen. Desse miljøa bør knytte til seg formell rettleiingskompetanse gjennom aktiv bruk av II ar stillingar i ein oppbyggingsfase. Etter regelen skal stipendordningane stimulere fagpersonar med potensiale til å bidra til utvikling av sterke fagmiljø. Det kan vere særskilte moment som må takast omsyn til i tildeling av fou ressursar innan dei ulike avdelingane eller mellom gruppene av disiplinorienterte eller profesjonsorienterte fagmiljø. Desse fagmiljøa kan ha bruk for ulike verkemiddel for å stimulere fou arbeidet på grunn av ulik fou kultur, ulik relevans for nasjonale og internasjonale forskingsprogram, ulik kompetansesamansetning av fagtilsette eller ulik kopling til praksisfeltet. Fou stipenda rettar seg generelt mot aktive forskarar i heile institusjonen uavhengig av fagmiljø, og legg ikkje opp til særskilte føringar for å prioritere nokre omsyn over andre. Storparten av foustimuleringa vil skje gjennom avdelingane si tildeling av fou tid, og ulikhetar i fagmiljøa sine behov kan difor i stor grad møtast på avdelingsnivå. Dersom ein over tid ser tendensar til skeivfordeling av fou stipenda vil ein gje strategiske føringar for å rette opp dette, samt justere kriterier og målsettingar for stipenda for å betre implementere intensjonen bak opprettinga av stipenda. Høgskulen i Sogn og Fjordane Røyrgata

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark VEDLEGG 2 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 ************** Rektors framlegg til rullert plan 28.11.11 2 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Møtestad Møterommet, Fossbygget Dato Fredag 11. september 2009 Tidspunkt 08.30-11.00 Til stades: Oddbjørn Bukve (leiar), Jan Olav Fretland, Knut Rydgren,

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Følgjande har blitt gjort sidan 2010 under dei ulike punkta (punkta er blant anna henta frå Rapport 2010 og Rapport 2011, og er ikkje utfyllande):

Følgjande har blitt gjort sidan 2010 under dei ulike punkta (punkta er blant anna henta frå Rapport 2010 og Rapport 2011, og er ikkje utfyllande): Til seminardelen 14. juni 2012 Korleis styrke ekstern finansiering ved UiA? Oppfølging av SFU sak 33/10 Oppfølging av seminar 1. juni: Hvordan skal vi øke ekstern finansiering ved UiA. Bakgrunn for saka:

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer