Referat frå møtet i fou-utvalet fredag 31. oktober 2008 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møtet i fou-utvalet fredag 31. oktober 2008 kl 11.30-15.00"

Transkript

1 Referat frå møtet i fou-utvalet fredag 31. oktober 2008 kl Til stades: Jan Olav Fretland, Marit Solheim, Tone Jørgensen, Knut Rydgren, Svein Ølnes, Grete Netteland (varamedlem), Astrid Sandnes (observatør) og Georg Arnestad (sekretær). Bibliotekar Lise Vik-Haugen var til stades under sak 35. Ingen studentrepresentantar møtte, då Studentparlamentet enno ikkje har nemnt opp nye representantar til fou-utvalet. Fretland fungerer som leiar medan Bukve har permisjon, og leidde møtet. 30/08 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 31/08 Godkjenning, gjennomgang og oppfølging av referat frå møte 8. september Referatet frå møtet 8. september vart godkjent. 32/02 Orienteringar a) Godtgjersle for rettleiing av doktorgradsstudentar: På bakgrunn av drøftingar mellom fou-leiar, rektor og professorane Austad og Rydgren er det semje om at det vert sett av inntil 100 arbeidstimar per år per doktorgradsstudent til dei fagfolk ved HSF som er rettleiarar for doktorgradsarbeid. Utvalet bad sekretær om å skaffe fram oversyn til neste møte over kor mange tilsette ved HSF som er bi-rettleiarar for doktorgradsarbeid. b) Bokslepp av HSF-soga måndag 1. desember: HSF-soga Frå skuletun til campus, skriven av Gunnar Yttri, vert presentert ved ei tilskiping ved HSF måndag 1. desember kl c) Publikasjonspoeng 2008: Sekretær la fram eit oversyn over registrere teljande vitskaplege publikasjonar per 31.10: I alt 8,56 publiseringspoeng. I følgje medlemmene av utvalet er det fleire teljande publikasjonar som enno ikkje er registrerte. I 2007 hadde HSF 28,8 publikasjonspoeng. d) Nye prosjekt ved HSF - ALI har fått 1,5 mill. kroner over tre år til eit prosjekt om Fou i praksis i barnehagar (NTNU/Kunnskapsdepartementet) - Idrett (ALI) har fått kr frå Fylkeskommunen til utviding av Sogn og Fjordane-delen av prosjektet KAN (Kartlegging av fysisk aktivitet mm i Noreg). - Ved ASF arbeider historikarane aktivt med å auke den eksternfinansierte verksemda og ser seg om i marknaden etter skriveoppdrag. - AHF er aktivt med i oppstarten av Senter for omsorgsforskning Vest (lagt til HiB). Det nye senteret skal forske på korleis omsorgstenestene i kommunane, og særleg i eldreomsorga, kan bli betre. - Ibh-miljøet ved AØR har fått tildelt nasjonal knutepunktsfunksjon for området Digital kompetanse innanfor den NFR-finansierte Ressursnettverket for e- forvaltning (kr per år) - AØR og ALI er inne i fasen med sluttforhandlingar med Bergen kommune om eit program for leiaropplæring

2 2 - Landskapsmiljøet ved AIN har fått kroner frå NVE og energibransjen til eit eittårig prosjekt om steintippar 33/08 Evaluering av fagdagen 2008 Det vart skipa til to fagdagar ved HSF i år, i Sogndal fredag 19. september og i Førde fredag 26. september. Til møtet låg det føre notat der ulike sider ved dei to fagdagane var vurderte og evaluerte. Fou-utvalet hadde ein god debatt om erfaringane med opplegg og gjennomføring av fagdagane. Utvalet samla seg om følgjande oppsummering: 1. Dei to dagane representerte eit løft for oss, og vert i hovudsak vurderte positivt. Initiativet til dette opplegget kom frå fou-utvalet. Utvalet vil særleg peike på god gjennomføring frå ASF og AHF si side. 2. Organiseringa av dagane følgde kjende modellar og gjekk i hovudsak greitt. 3. Info-arbeid om slike arrangement er vanskeleg. Den eksterne infoen var kanskje noko seint ute. Interninfo frå avdelingsleiingane kunne ha vore betre. 4. Skal vi i slike samanhengar (berre) flagge satsingsområda våre eller vise breidda i forskinga vår? 5. Skal vi vere her eller der ; dvs. vere på høgskulen og/eller reise ut å presentere oss? I år var det berre ASF som reiste ut (til vidaregåande skule) 6. Bør vi invitere fleire eksterne foredragshaldarar og kommentatorar? 7. Vi må ta vare på det flotte info-materialet som vart utarbeidd (posters o.a.) 8. Det kan vere ønskjeleg å leggje nokre presentasjonar til kveldstid. 9. Skal vi eitt år ha ein samla Fagdag med presentasjonar i Førde? 10. Skal vi spreie fagdagen noko utover i tid? Truleg er eit slikt opplegg annakvart år passeleg. 34/08 Drøfting av fou-strategien ved HSF Saka var oppe til første drøfting på møte i fou-utvalet 8. september (sak 26/08). Utvalsleiar Bukve utarbeidde i forkant av møtet notatet Moment til midtvegsrevisjon av fou-strategien. Sidan då har saka kort vorte orientert om på leiarmøte 15.9 og styremøte Til møtet låg det føre ei kort saksutgreiing om dei vala ein står overfor ved revisjonen/rulleringa av planen. Fou-utvalet bed sekretær lage eit problemnotat som summerer opp status for og vurderer fou-satsingsområda og organisering/finansiering av dei i gjeldande strategiplan, og vurderer nye satsingsområde og tverrgåande satsingar. Notatet skal første gå en runde per e-post med medlemmene av fou-utvalet, før det vert send avdelingane til fråsegn. Med grunnlag i dette vert det laga ei sak om rullering av fou-strategiar, som skal behandlast av fou-utvalet (12.12) og styret (18.12). 35/08 Status for arbeidet med Open Access/HSF Brage Open Access, det vil seie at vitskapeleg materiale skal verefritt tilgjengeleg for alle, var tema under Fagdagen hausten Biblioteket ved høgskulen hadde ansvaret for denne dagen, som òg tok opp spørsmåla kring informasjonssøking og nettpublisering. Vår lokale løysing på eit ope tilgjengeleg arkiv heiter HSF Brage. Sjå meir om dette her:

3 3 Bibliotekleiar Astrid Sandnes og bibliotekar Lise Vik-Haugen orienterte om og demonstrerte Biblioteket sitt arbeid med å leggje til rette for open publisering av HSF-tilsette sine arbeid i opne arkiv både ved HSF og andre stader. Rettigheitsproblematikken vart særskilt drøfta; kan t.d. HSF publisere mastergradsoppgåver ved dei masterstudia vi har på lisens frå UiO, i vårt opne arkiv (Brage)? Kan ein f.eks. ikkje arbeide med slike saker i UH-Nett Vest? Utvalet gir fullmakt til (fungerande) leiar og sekretær å utarbeide ei fråsegn der fouutvalet strekar under det viktige utviklingsarbeidet Biblioteket gjer for å få i få i stand eit fulldekkjande ope arkiv for det som vert publisert ved HSF. HSF må ha eit forpliktande program for utvikling av dette opne arkivet. HSF må òg ta opp spørsmåla om rettigheiter til publisering av skriftlege arbeid i opne arkiv med UH-institusjonar vi samarbeider med 36/08 Handlingsplan for fou På møtet i utvalet 8. september vart gjeldande handlingsplan drøfta. Med grunnlag i desse drøftingane er det utarbeidd nytt utkast til handlingsplan og tiltak for 2008/09. Utkastet var lagt ved innkallinga. Framlegg til handlings- og tiltaksplan for fou-utvalet 2008/09 vert godkjend. 37/08 Innkomne saker a) Melding frå Per Vassbotn om arbeid med EU-søknad Høgskulelektor Per Vassbotn, AIN, har saman med fem andre fagpersonar i EU-land motteke Euro til eit toårig utviklingsprosjekt om bruk av dataloggarar i naturfagundervisning i skulen. Vassbotn skreiv eit notat til leiar, nestleiar og sekretær for fou-utvalet om sine erfaringar med å søkje og finne ulike former for hjelp og støtte i HSF-systemet i samband med dette prosjektet. Notatet var sendt ut til medlemmene av utvalet. b) Notat frå dei internasjonale koordinatorane ved AIN, ALI, AHF og AØR om organisering av HSF sitt internasjonale arbeid. Desse fire tek til orde for ei kraftig styrking av HSF sitt arbeid med internasjonalisering, både institusjonelt og på avdelingane. Ressursbruken skal fleirdoblast og kvaliteten på arbeidet hevast betydeleg. Dei fire ønsker: Å styrke forankring av internasjonaliseringsarbeid i HSF-ledelsen Å utvikle strukturer som fremmer internasjonaliseringsperspektiver i alt faglig og administrativt arbeid ved HSF Å styrke kvalifisert internasjonal koordinering 1. Fou-utvalet viser til innspel frå dei fire internasjonale koordinatorane. Før utvalet kan behandle dette notatet, ønskjer vi innspel frå HSFs internasjonale koordinator. 2. Utvalet tek erfaringane til Per Vassbotn til vitande. Utvalet vil no saman med Vestlandsforsking få i stand eit seminar om internasjonalt finansiert forsking/euforsking; jf. utvalets handlingsplan.

4 38/08 Ymse Sekretæren peikte på at HSF sin fou-pris vert tildelt annakvart år (dersom det ligg føre forslag på godt kvalifiserte kandidatar). Det er no tid for ny utlysing av prisen, som skal tildelast under personalseminaret på Kviknes hotell i januar Sekretær legg snarast ut melding om dette på heimesida til HSF. 4

5 5 36/08 Planverktøy for fou-utvalet , etter drøfting i fou-utvalet 8.9 STRATEGISK PLAN HANDLINGSPLAN TILTAK 2008/09 Utvikle dei fou-områda som er vedtekne i HSF sin strategiplan. Dette skal skje gjennom faglege fellestiltak, tilrettelegging av infrastruktur for fou, og ved å vere pådrivar for å utvikle dyktige fagmiljø og gode finansieringsordningar. Vere premissleverandør for utvikling av HSF sine fou-strategiar. Leggje til rette for kompetanseheving gjennom doktorgrader og postdokløp. Strategiske satsingar har prioritet, men det må vere rom også for frie tildelingar. Stimulere fleire til å ta førstelektorløp og utvikle betre og meir strukturerte ordningar for kvalifisering gjennom slike løp. Utvikle vitskapleg forsking av høg standard. Stimulere til meir vitskapleg publisering. Medverke til å auke omfanget av eksternt finansiert fou ved høgskulen. Ivareta HSF si rolle som regional utviklingsaktør ved å styrkje forsking og utviklingsretta arbeid retta mot regionen. Styrkje den internasjonale profilen på fou ved HSF. Medverke til at det blir drive foubasert undervisning og at studentane blir dregne med som ein ressurs i fouarbeid Formidling og synleggjering av fou gjennom publisering, utvikling av open access-ordningar og populærvitskaplege formidlingstiltak - Støtte opp under forskingsgrupper og fou-leiarar på dei vedtekne satsingsområda - Syte for at fou-leiarane lagar årlege planar og statusrapportar for sine område - Syte for at fou-prosjektleiarar får regelmessige økonomioversyn over aktive prosjekt - Drøfte HSF sine fou-strategiar, og gjennomføre midtvegsrevisjon av strategiane - Gjennomføre eit fagleg fellestiltak med eige tema og/eller felles samling for stipendiatar/dei som er opptekne på førstelektorprogram - Fou-utvalet må drøfte tiltak for å halde oppe høg gjennomføringsgrad for doktorgradsløp - Utvikle ei rettleiing for dokumentasjon av pedagogisk og anna utviklingsarbeid - Bidra til å halde høg fokus på kvalitet i høgskuleforskinga - Auke talet på publikasjonspoeng dei neste åra - Auke ambisjonsnivået når det gjeld å få til oppdragsbasert forsking - Bidra til skiping av seminar og møteplassar der regionalt retta forsking er tema. - Vere aktive regionale formidlarar - Utvikle samarbeidet med VF på utvalde område - Utvikle samarbeid med eigne studentar om fou-basert undervisning - Utvikle Open Access-ordningar for HSF-publikasjonar, også studentarbeid, i samarbeid med biblioteket - Halde fram kronikksamarbeid med lokalavisene - Markere Forskingsdagane - Invitere til årleg samling i fou-forum ved HSF - Få dei lokale fou-utvala/dekanane til å oppsummere røynsler med tildeling av fou-ressursar på avdelingane - Drøfte og foreslå endringar av ressursfordelingsmodellen - Følgje opp reviderte fou-strategiar på møta i Invitere alle doktorgradsstudentar til samling - Drøfte mogleg mentorordning for dr.gradsstudentar med avdelingane - Kome med innspel om tildeling av stipendiatstillingar - Skipe til samling for dei som arbeider med 1.lektoropprykk - Vurdere å skipe til eventuell konferanse om utviklingsarbeid - Analysere utviklinga av publikasjonspoeng og vurdere særleg tiltak for å betre publiseringa - Utgjeving av nye teljande publikasjon skal meldast på avdelingane sine heimesider - Følgje opp den reviderte strategiplanen med konkrete tiltak for å auke oppdragsforskinga - Bidra til skiping av ny signalkonferanse i Initiere fleire regionale fousamarbeidsprosjekt Skipe til seminar i fou-forum + andre inviterte om internasjonalt finansiert forsking/eu-forsking - Utarbeide oversyn over fou-baserte undervisningsformer - Delta aktivt i Forskingsdagane Skipe til kurs i artikkelskriving - Yte støtte til/utvikle HSF sitt opne publiseringssystem Brage.

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Møtestad Møterommet, Fossbygget Dato Fredag 11. september 2009 Tidspunkt 08.30-11.00 Til stades: Oddbjørn Bukve (leiar), Jan Olav Fretland, Knut Rydgren,

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulebygget, Røyrgata 6 i Sogndal Dato: 4.oktober 2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vedteken 17. november 2011 av HiSF-styret 1 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

Rapport og planar (2011 2012)

Rapport og planar (2011 2012) Rapport og planar (2011 2012) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 1. mars 2012 2 Innhald Rapport 2011 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Mølla, 3. etasje Fossbygget (gamle grafisk) Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Gjensidigerommet, 1.etasje i Stadionbygget Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN 1 Saksframlegg Dato Referanse 17.03.2011 2011/146-1534/2011 Sakshandsamar Georg Arnestad, tlf 57 67 61 14 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/30 Styret 30.03.2011 HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 29.10.2014 kl. 10:00 Sted: Kinnaklova/Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetsprosessar... 2 Studentmedverknad... 2 Forankring i overordna planar... 3 Kvalitetshandboka... 3 Roller og ansvar i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer