Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015"

Transkript

1 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl : HMS kl : Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat med forslag til hvordan UH-nett samarbeidet bør utvikles videre, frist Sendes hele ledergruppen som underlag for diskusjonen i ledermøtet Orientering v/eva Marie om det videre arbeidet med Helseklyngene Kl : Forberedelse av styresaker til : Årsrapport Regnskapsrapport og disponering av årsoverskuddet for 2014 Handlingsplan for Fou Handlingsplan for internasjonalisering Opprykk til professor på ALI Nedsetting av kommisjoner på 2 dosentsøknader Tilsetting av viserektorer og dekaner Kl : Lunsj Kl : Folkehelse - hvordan får vi en samlet strategi fra HiSF? Innledning til diskusjon v/ane Solbraa Kl : Styresaker forts. Kl : Orienteringssaker Referat: Personaldirektør er på reise, og deltek ikkje på leiarmøtet i dag. Rektor orienterer om at NRK vil filme frå leiarmøtet til ein reportasje i Dagsrevyen i dag. I tillegg til dagsorden vil og Turid Nel komme for å orientere om Handlingsplan for internasjonalisering. Saker til eventuelt er kontorplasseringa av nye stipendiatar, og ei orientering rundt parkering. HMS og runden rundt bordet: Økonomi: Ellen England er tilbake ved HiSF etter permisjon, og det er ei sjukmelding ved avdelinga. Det er og ute utlysing på prosjektrådgjevar ved seksjonen med søknadsfrist 1. mars.

2 AIN: Har gjennomført tilsetting av fem stipendiatar, og skal snart tilsette i fast stilling i Fornybar Energi, og har ei utlysing ute på Geologi. ASF: Nokre sjukmeldingar, men ellers går det som forventa. AHF: Ei sjukmelding, og utlyst stillingar med frist den 28. februar. Det er og tilsettingsprosess på fou-rådgjevar ved avdelinga som ikkje er heilt fullført enno. ALI: Ingen nye sjukmeldingar, har mange tilsettingsprosessar i gang. Er invitert til frukostmøte i departmentet neste mandag for å snakke om Lærande Regionar. Det er oppmend nytt nasjonal rammeplanutval der Rasmus er med. Eit av spørsmåla som skal opp er om lærarutdanning 5-10 skal endrast/takast bort. FOU: Rådgjevar for fou sluttar 1. mars for å gå over i stipendiatstilling ved AHF. Epost bør frå no av gå til og ikkje til rådgjevar Runar Tengel Hovland direkte. Stillinga er lyst ut med søknadsfrist 1. mars. Utdanning: Det kjem nye tilsette ved seksjonen som startar neste veke. Førebuing til styremøtet i UH-nett Vest 10. og 11. mars Det er sendt inn notat i forkant av leiarmøtet frå leiargruppa som diskuterer korleis samarbeidet i UH-nett Vest bør utviklast vidare framover. Rektor er og invitert til eit møte med rektor på UiB for å diskutere eit nærare samarbeid mellom HiSF og UiB. Målet for diskusjonen er å finne ut kva bodskapen frå HiSF om UH-nett Vest framover skal vere til styremøtet i UH-nett Vest, og kva vi skal diskutere konkret med rektor ved UiB for å styrke relasjonen til UiB spesielt. Kort orientering frå kontaktutvalet i UH-nett Vest: Ålesund har meldt seg ut av TeknoVest grunna strukturendringar og tettare integrasjon mot NTNU. UiS og HSH er i fusjonsforhandlingar, men begge er i UH-nett Vest inntil fusjonen er gjennomført. Volda har og samtalar med institusjonar utanfor nettverket. Ein ser ikkje for seg at medlemsinstitusjonane i UH-nett Vest vil endre seg vesentleg etter strukturmeldinga. Noverande koordinator Lene Bakke i UH-nett Vest skal slutte til sommaren, og ny koordinator må vere på plass for å sikre at arbeidet i nettverket held fram. Ein del samarbeidsprosessar ligg no på vent fram til strukturmeldinga kjem på plass. Vi har signalisert at vi ynskjer eit tettare og meir forpliktande samarbeid i UH-nett Vest. Det er på gang eit klyngesamarbeid innanfor ulike fagområder i tråd med den strategien UiB har vald. HiB er med i arbeidet med etblering av

3 fleire av fagklyngene. Dette skal fungere som eit supplement til UH-nett Vest. Institusjonane er positive til å halde fram samarbeidet, men det er ikkje i kontaktutvalet stemning for å gjere samarbeidet meir forpliktande. Det har vore møte i arbeidsgruppa for helse- og sosialfaga, og dei same spørsmåla som vart diskutert på kontaktutvalsmøtet vart diskuterte. Deltakarane er positive til å halde fram samarbeidet. Det blir oppsummert at det er særleg innan utdanningssamarbeid at ein har fått resultat. Det har vore færre konkrete resultat på fou-sida. Marit Solheim leiar no gruppa på helseforsking for å bygge eit tettare samarbeid på dette feltet. Dei ulike avdelingane har ulikt fagleg samarbeid innanfor UH-nett Vest. Det blir diskutert både organisering, kommunikasjonsflyt og forankring av UHnett Vest frå dei ulike deltakarane i leiargruppa. Det blir lagt vekt på at HiSF vil ha eit meir forpliktande samarbeid i UH-nett Vest, og ein styrka administrasjon i UH-nett Vest for å ha fleire fellesfunksjonar. Kanskje bør og dei ulike fagnettverka ha ei leiing med eit sterkare mandat for å styre utviklinga og samarbeid innanfor fagområdet, og som tek ansvar for felles utgreiingar og utvikling og kanskje arbeidsdeling på tvers av institusjonane. Rektor har konkretisert nokre punkt for å styrke samarbeidet med UiB spesielt, og dette blir no sendt ut til av leiargruppa. Innkallinga til styremøtet i UH-nett Vest blir og sendt ut til leiargruppa i forkant av styremøtene, og særskilt i forkant av Solstrandseminaret. Førebuing av styresaker til styremøtet 12. mars Årsrapport: Arbeidet pågår for fullt, og det er ny struktur i årets rapport. Regnskapsrapport og disponering av årsoverskuddet for 2014: Det bli rapportert ein underskot på tusen, som er betre enn budsjettert som var underskot på 1,5 millionar. Då er avsetningane til Gymnasbygget brukt opp, og parkeringsplassane i Nedrehagen er finansiert. Det er eit akkumulert overskot for HiSF på 6,6 millionar kroner. Ein del av desse midlane er satt av til å kompensere for overopptak av studentar, og andre tiltak som er satt i gang men ikkje finansiert. Det vil og bli gjort eit arbeid for å sjå korleis ein kan finansiere satsingane på fou og internasjonalisering som ligg som saker til styret.

4 Handlingsplan for Fou: I saka til styret skal vi drøfte alternativ for å få finansiert tiltaka. Dette vil og bli drøfta på drøftingsmøtet på torsdag 26. februar. Saka til styret vil og ha i seg ei drøfting av punktar rundt finansering av tiltaka som det skal jobbast vidare med i arbeidet med budsjettet for 2016, og kor mykje midlar som brukast for å sette i gang tiltak no. Leiargruppa tilrår at det vert utgreidd korleis ein kan skaffe ressurser til å realisere Handlingsplan for fou der ulike typer tiltak vert drøfta: - Arbeidsplanar og målretting av den tilsette si fou-tid med resultatkrav - Studieportefølgje og breidden på denne - Meir effektiv og mindre kostnadskrevande organisering av undervisning - Flytte midlar frå utdanning til fou - Omdisponere midlar til fou på avdelingsnivå - Endringar i ressursfordelingsmodellen for å finansiere fou-tiltaka - Eksterne inntekter - Budsjettert underskot for Organisering Det blir og foreslått å opprette ei arbeidsgruppe som skal sjå på korleis ein kan endre ressursfordelingsmodellen slik at ein kan frigjere ressursar, og effektivisere HiSF med konsekvensutgreiing og analysar. Handlingsplan for internasjonalisering: Sjå eiga sak. Opprykk til professor på ALI: Saka går som planlagt til styret. Nedsetting av kommisjoner på 2 dosentsøknader: Saka går som planlagt til styret. Det kan og vere aktuelt å kalle ein professor utanom dette der det er ein søkar som er professorvurdert som ynskjer seg til oss, men som no har fått tilsetting ved ein annan institusjon. Tilsetting av viserektorer og dekaner: Innstillingane ligg no føre for handsaming i styret på møtet den 12. mars. Rektor orienterte leiargruppa om kandidatane som er innstilt. Det vert fremma eiga for styret om kallelse av professor i idrett

5 Folkehelse - korleis skal vi få ein samla strategi frå HiSF? Fylkeskommmen har jobba med ein regional plan for folkehelse i eitt år, og det er no behov for ei breiare forankring og eit breiare samarbeid i HiSF inn mot dette temaet. Folkehelse er eit vidt tema, og det angår alle avdelingane ved HiSF. Det er og eit behov frå praksisfeltet om meir kompetanse på folkehelse. HiSF har ei sentral rolle innanfor temaet både gjennom studentane vi utdannar, og ulike forskingsprosjekt. Det er eit ynskje å løfte dette arbeidet med eit felles Forum for folkehelse ved HiSF. Det vil då ha som mål å samarbeide om undervisning og enklare lærarflyt, arrangere tverrfaglege workshops, meir tverrfagleg samarbeid om studentgrupper, utvikle eit felles forskingsprosjekt, bidra felles mot møtestader for folkehelse, og for å betre samkøyring mot praksisfeltet. Det er forslag om å etablera eit Forum for folkehelse ved HiSF som skal: - samordne forsking, undervisning og utviklingsarbeid innan folkehelsefeltet - sikre at grunnutdanningane har eit folkehelseperspektiv - tilby kurs- og vidareutdanningar innan folkehelse - vere fagleg samarbeidspartner med fylke, kommune, og andre aktørar på folkehelsefeltet Innspel frå leiargruppa er at dette er veldig positivt. Det er og framlegg om at komunar og Helse Førde bør inkluderast i arbeidet. Det er ein avveging om desse eksterne skal inkluderast inn i forumet, eller påkopla eit interntforum gjennom eksterne møtestader og som referansegruppe. Det blir etablert eit forum for folkehelse ved HiSF som skal ha oppgåver etter framlegget over. Det blir i første omgang etablert som eit internt forum, men der eksterne kan koplast inn i eller på forumet etterkvart. Forumet blir forankra i leiargruppa, og kontaktperson for forumet i leiargruppa er viserektor for fou. Dekanane får ansvar for å oppnemne 2-3 medlemmer til forumet med representasjon frå relevante institutt. Det skal settast av ressursar på avdelingsnivå til dei som skal delta inn i arbeidet. Ressurstildelinga skal vere koordinert mellom avdelingane. Handlingsplan for Internasjonalisering Det er eit framlegg til handlingsplan for internasjonalisering på høyring i organisasjonen med frist 27. februar, og som skal opp på styremøtet i mars.

6 Det er prosess for høyringa på dei ulike avdelingane. Det blir og spelt inn at det er viktig at handlingsplanane for internasjonalisering, fou og på utdanning spelar saman for å realisere måla til HiSF framover. Det blir diskutert ressursbehova for satsinga, og om tiltaka skal gjennomførast med det volumet som er foreslått i handlingsplanen. Orienteringssaker Kontorplassar til stipendiatar: Det er behov for å samle stipendiatar som er knytt til større forskingsprosjekt for å stimulere til fagleg samarbeid på tvers av doktorgradsprosjekt. Det er ulike alternativ for slik lokalisering i Skotet, Svingen og Guridalen. Økonomidirektør jobbar vidare med å kartlegge bruken av Svingen i samråd med dekan ved ASF som i dag disponerer arealet. Parkering: Det er spørsmål vi få omgjort fleire parkeringsplassar til gjesteparkering, og dette blir teke vidare. Det er elles opparbeida parkeringsplassar mellom Kvåle stadion og Fjærlandsvegen der det for tida er ledige parkeringsplassar. To korte orienteringar: - SISOF har fått 10 nye studentbustader til Førde og 34 nye i Sogndal. - Det blir NOKUT-tilsyn for utdanningar som vi driv i samarbeid med andre partnarar.

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer