Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget"

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode Olav Haara Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Forfall: Liv Horvei. Vara kunne ikkje møte Frode Olav Haara, Geir-Kåre Resaland og Knut Rydgren var inhabile i sak 27/15 «Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015». Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 10/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 1

2 11/15 14/ Godkjenning av møtebok frå 5.februar /15 14/ /15 15/ /15 15/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 15/ Opprykk til professor i spesialpedagogikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning og idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for fou for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for ingeniør og naturfag for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i stilling som dekan ved Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 2

3 21/15 15/ Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 22/15 14/ Årsrapport /15 14/ Rekneskap /15 15/ Handlingsplan for fou /15 15/ /15 14/ Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar ved HiSF 27/15 14/ Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar /15 Ymse Orienteringssaker 6/15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte /15 15/ Tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar - svar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 3

4 8/15 14/ Nytt høgskulestyre frå 1. august nominering av eksterne styremedlemmer VS 10/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Styret ynskjer at sakene skal leggast ut på heimesida samstundes med at sakene vert sendt ut til styret. Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 11/15 Godkjenning av møtebok frå 5.februar 2015 Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. VS 12/15 Opprykk til professor i spesialpedagogikk (uoff) Samrøystes vedtak Høgskulestyret ved HiSF gjer vedtak om å gi Gøran Søderlund opprykk til professor i spesialpedagogikk frå tidspunkt søknad vart innlevert. VS 13/15 Tilsetjing i stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning og idrett (uoff) Høgskulestyret sluttar seg til tilsetjing i stilling som professor utan kunngjering (kalling), i samsvar med UH-lova 6-3, punkt 4. Jon Ingulf Medbø vert tilsett i 100% fast stilling som professor i idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. VS 14/15 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden (uoff) 4

5 Terje Bjelle vert tilsett i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden VS 15/15 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for fou for perioden (uoff) I åremålsstilling som viserektor for fou for perioden vert det tilsett etter følgjande rangering: 1. Erik Kyrkjebø 2. Lilja Mòsesdòttir VS 16/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for ingeniør- og naturfag for perioden (uoff) I åremålsstilling som dekan for ingeniør og naturfag for perioden vert tilsett etter følgjande rangering: 1. Stein Joar Hegland 2. Helge Hustveit VS 17/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for samfunnsfag for perioden (uoff) Anne-Grethe Naustdal vert tilsett i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag for perioden VS 18/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for helsefag for perioden (uoff) I åremålsstilling som dekan for Avdeling for helsefag for perioden vert tilsett etter følgjande rangering: 5

6 1. Randi Skår 2. Sara Osland VS 19/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden (uoff) Wiggo Hustad vert tilsett i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden VS 20/15 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent (uoff) VS 21/15 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent (uoff) VS 22/15 Årsrapport Årsrapport vert godkjent med dei endringar som kom fram i møtet. VS 23/15 Rekneskap Styret godkjenner rekneskapet for 2014 og rektor sitt framlegg til disponering av samla overskot på kr 6,6 mill. 2. Fagavdelingane får vidareført sine over/underskot til 2014 totalt kr 1,2 mill. Bibliotek og it-drift får overført sitt underskot på i alt kr 1,3 mill. og Seksjon for FoU får overført sitt overskot kr 0,2 mill. 3. Vidare disponering av overskot: Dekking av underskot ved Institutt for barnever, sosialt arbeid og vernepleie: 2,5 mill kr 6

7 Meiropptak Institutt for samfunnsvitskap kr Prosjektarbeid studiekvalitetsarbeid 1 mill kr Handlingsplan FoU 1 mill kr 4. Rektor får fullmakt til å godkjenne revidert rekneskap 2014 dersom Riksrevisjonen har merknadar. Overskot Disponering Akkumulert overskot Overførast iht styrevedtak Overført til fagavdelingar Overført bibliotek -82 Overført IT Overført FoU 243 Sum Tal i heile tusen I budsjettet for 2015 vart det sett av 1,6 mill til justering av uheldige effektar av ny Ressursfordelingsmodell. Desse blir omdisponert til handlingsplan for FOU. Det er og gjort avtale mellom UiB og HiSF om at HiSF ikkje lenger skal betale i året for overføring av studiet i musikkterapi. Desse midlane blir omdisponert til handlingsplanen for FoU. VS 24/15 Handlingsplan for fou Rektor sitt framlegg til vedtak vart vedteke mot ei røyst. 1. Styret sluttar seg til framlegget til Handlingsplan for fou ved HiSF , og ber rektor følgje opp handlingsplanen i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. 2. Rektor får fullmakt til å nemne opp ei arbeidsgruppe med representantar frå avdelingane, fagorganisasjonane og fellesadministrasjonen som skal greie ut korleis ein kan prioritere ressursar i organisasjonen til fou. VS 25/15 Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering Framlegg til vedtak: Styret godkjenner Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering ved Høgskulen i Sogn og Fjordane for og ber rektor følgje opp planen i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. 7

8 Rektor trekte saka. VS 26/15 Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar ved HiSF 1. Styret sluttar seg til framlegget til handlingsplan med skisserte tiltak for å redusere bruken av mellombels tilsetting ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, med dei endringar som kom fram i møtet. 2. Styret føreset at leiinga ved dei enkelte einingane i høgskulen fastset konkrete handlingsplanar for å redusere bruken av mellombels tilsetting. VS 27/15 Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015 Styremedlem Frode Olav Haara stilte spørsmål om styremedlemmer som deltek i søknader i saka, er inhabile. Frode Olav Haara, Knut Rydgren og Geir Kåre Resaland forlot møtet under styret si drøfting av habiliteten. Styret gjorde vedtak om at Frode Olav Haara, Knut Rydgren og Geir Kåre Resaland var inhabile i saka. Det vert tildelt i alt 4,5 heimlar til stipendiatstillingar til følgjande prosjekt: - Heimel for doktorgradsprosjektet «Brukarmedverknad i fedmebehandling» - Heimel for doktorgradsprosjektet «Ecological response to climate change» - Heimel for doktorgradsprosjektet «Forskingssirkel: Mellom praksis, utdanning og forsking» - Heimel for doktorgradsprosjektet «PRESPAS» - Ein halv heimel for doktorgradsprosjektet «Risikokapital i distriktsinnovasjon» VS 28/15 Ymse Det var ingen saker under ymse. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte /15 15/ Tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar - svar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 8

9 8/15 14/ Nytt høgskulestyre frå 1. august nominering av eksterne styremedlemmer Munnleg orientering ved rektor: Rektor sin plan for komande år: Hausten 2015: Hospitere ved Unescos sekretariat i Paris og arbeide med høgare utdanning internasjonalt Våren 2016: Forskingsopphald ved Stanford University i San Fransisco, fokus på høgare utdanning internasjonalt. Torgeir Knag Fylkesnes frå SV var på vitjing til HiSF Anne Tingelstad Vøien frå SP var på vitjing til HiSF Rektor hadde orientering om struktursaka til Stortingsbenken Rektor orienterte om at ho hadde takka nei til invitasjon til å gå i eit nærare samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda Rektor hadde eit møte med rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen om korleis ein kan følgje opp eit meir forpliktande samarbeid på utvalde område. Dette blir no følgd opp i eit nærare samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høgskulen i Volda er også invitert med, men dei vil først ta stilling til om dei vil delta etter at Stortingsmeldinga er lagt fram. Fokus er i første hand lagt på samarbeid om administrative funksjonar, FoU-administrativt samarbeid (spesielt inn mot EU) og samarbeid om lærarutdanning Styreleiar orienterte om: Det er ført timar for meirarbeid utover det faste styreleiarhonoraret pga meirarbeid med struktursaka. 9

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 09.06.2015 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Olin Johanne Henden,

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 27. januar 2012 kl. 09.00 14.15 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Grete Riise, Åshild Widerøe,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009

Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Referat frå møte i Fou-utvalet ved HSF 11.9.2009 Møtestad Møterommet, Fossbygget Dato Fredag 11. september 2009 Tidspunkt 08.30-11.00 Til stades: Oddbjørn Bukve (leiar), Jan Olav Fretland, Knut Rydgren,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer