Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Kinnaklova/Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret onsdag 29.oktober Møtet er lagt til møterommet Kinnaklova/Kvamshesten ved høgskulen sine lokaler i Førde. Møtestart kl Vi har ikkje motteke forfall til dette møtet. Eventuelle forfall må snarast meldast til sekretariatet ved Britt Totland, e-post eller telefon Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. SAKSKART Side Vedtakssaker 48/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 3 49/14 14/ Godkjenning av møtebok 9.september /14 14/ Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode 5 52/14 14/ Delårsrapportering 2. tertial /14 14/ Studietilbod og opptakskapasitet /14 14/ Aktivitet og arealbehov ved studiesenter Sandane 20 55/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Master i spesialpedagogikk ved HiSF- oppnemning av studieplankomite Retningslinjer for behandling av saker ved mistanke om vitenskaplig uredelighet Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval

2 59/14 Ymse 31 Orienteringssaker 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet, brev frå KD 31 25/14 14/ /14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brevfrå KD /14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen 31 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD 31 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Brev til KD 32 30/14 14/ /14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD /14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Åse Løkeland (sign) Rektor Kopi m/saksdokument (elektronisk): 1.vararepresentantar for studentar og interne styremedlemer /eksterne vararpresentantar /fagforeiningar ved HSF / bibliotek HSF / Studentparlamentet / dekanar 2

3 48/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Innkallinga vart godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite VS 56/14 Retningslinjer for behandling av saker ved mistanke om vitenskaplig uredelighet VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved Institutt for idrett (uoff) VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval VS 59/14 Ymse Orienteringssaker 3

4 49/14 Godkjenning av møtebok 9.september 2014 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Møtebok frå styremøte 9.september 2014 vert godkjent Saksvedlegg: Møtebok frå styremøte 9.september 2014 Vedlegg til sak 4

5 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10: Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Medlem Olav Refsdal Medlem Liv Horvei Medlem Frode Olav Haara Medlem Ingunn Skjelbreidalen Medlem Geir-Kåre Resaland Medlem Knut Rydgren Medlem Liv Synnøve Bøyum Medlem Guro T. Gjerstadberget Medlem Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 35/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkallinga vart godkjent. Styret hadde slik sakliste for møtet: SAKSKART Side Vedtakssaker 1

6 35/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 36/14 14/ Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 37/14 14/ Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Feil! Bokmerke er ikke definert. 38/14 14/ Ressursfordelingsmodellen Feil! Bokmerke er ikke definert. 39/14 14/ /14 14/ /14 14/ Vilkår for leiarar i åremålsstillingar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjenning av utlysingstekst for stilling som viserektor for utdanning og stilling som viserektor for fou Godkjenning av utlysingstekst for stillingar som dekan for åremålsperioden Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 42/14 14/ Lokalt lønnsoppgjer - delegering av fullmakt 43/14 14/ Oppfølging av tilbakemelding frå etatstyringsmøtet 44/14 14/ Revisjon av HiSF sitt valreglement Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 45/14 14/ Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag - Feil! 2

7 46/14 14/ Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 47/14 Ymse Feil! Bokmerke er ikke definert. Orienteringssaker 19/14 14/ /14 14/ /14 14/ Invitasjon til møte mellom KD og lokale fagforeningar om struktur i universitet- og høgskulesektoren Supplerande tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2014 kap 260 post 50 - resultatbasert omfordelingar basert på oppnådde forskningsresultat (RBO) Dialogmøter med universitet og høgskular september 2014 Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 22/14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet Feil! Bokmerke er ikke definert. 23/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 (NY) VS 36/14 Godkjenning av møtebok frå 17.juni 2014 Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Møtebok frå styremøte vert godkjent. VS 37/14 Framlegg til vedtak: Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet 3

8 «Styret sluttar seg forslag til innspel til strukturmelding.» Styret gjorde følgjande endring i framlegget til vedtak: Styret sluttar seg til hovudinnhaldet i framlegget til notat og held fast ved at HiSF skal halde fram som ein sjølvstendig institusjon. Følgjande personar deltek på møtet med KD i Stavanger 25. September : Heidi-Kathrin Osland, Guro T. Gjerstadberget, Olav Refsdal, Frode Olav Haara, Åse Løkeland og Terje Bjelle. Delegasjonen får fullmakt til å revidere notatet i samsvar med synspunkta som kom fram i møtet. Styret sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret sluttar seg til hovudinnhaldet i framlegget til notat og held fast ved at HiSF skal halde fram som ein sjølvstendig institusjon. Følgjande personar deltek på møtet med KD i Stavanger 25. September : Heidi-Kathrin Osland, Guro T. Gjerstadberget, Olav Refsdal, Frode Olav Haara, Åse Løkeland. Delegasjonen får fullmakt til å revidere notatet i samsvar med synspunkta som kom fram i møtet. VS 38/14 Framlegg til vedtak: Ressursfordelingsmodellen 1. Styret ser utrgreiinga om ressursfordelingsmodellen som et godt grunnlag for videre arbeid med sikte på ein berekraftig ressursfordelingsmodell. 2. Styret ber om at ny ressursfordelingsmodell må vurderast opp mot ny sentral finansieringsmodell frå KD som er planlagt innført frå budsjettåret Styret vedtek å legge «grønn» ressursfordelingsmodell til grunn for budsjettåret Effekten vert avgrensa til 2 % endring det komande budsjettåret. 4. Styret ber rektor fastsetje ein sum til strategiske formål i årsbudsjettet for 2015 før en fastsetjer budsjettrammene for avdelingane. 5. Styret ber om å få hovudliner frå statsbudsjettet for 2015 som drøftingssak på styremøtet 29.oktober. 6. Styret legg til grunn at arbeidet med ny ressursfordelingsmodell må kvalitetssikrast og sjåast i samanheng med hovedlinene i budsjettet for Styret endra vedtaket til å lyde: 1. Styret ser utgreiinga om ressursfordelingsmodellen som eit grunnlag som gir retning for vidare arbeid med sikte på ein berekraftig ressursfordelingsmodell. Styret ber rektor kome tilbake med ei sak som inneheld konsekvensutgreiingar. 4

9 2. Styret ber om at ny ressursfordelingsmodell må vurderast opp mot ny sentral finansieringsmodell frå KD som er planlagt innført frå budsjettåret Styret legg til grunn «grøn» ressursfordelingsmodell for budsjettåret Effekten vert avgrensa til 2 % endring. 4. Styret ber rektor fastsetje ein sum i årsbudsjettet for 2015 til strategiske føremål før ein fastset budsjettrammene for avdelingane. 5. Styret ber om å få hovudliner frå statsbudsjettet for 2015 som drøftingssak på styremøtet 29.oktober. Styret sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret ser utgreiinga om ressursfordelingsmodellen som eit grunnlag som gir retning for vidare arbeid med sikte på ein berekraftig ressursfordelingsmodell. Styret ber rektor kome tilbake med ei sak som inneheld konsekvensutgreiingar. 2. Styret ber om at ny ressursfordelingsmodell må vurderast opp mot ny sentral finansieringsmodell frå KD som er planlagt innført frå budsjettåret Styret legg til grunn «grøn» ressursfordelingsmodell for budsjettåret Effekten vert avgrensa til 2 % endring. 4. Styret ber rektor fastsetje ein sum i årsbudsjettet for 2015 til strategiske føremål før ein fastset budsjettrammene for avdelingane. 5. Styret ber om å få hovudliner frå statsbudsjettet for 2015 som drøftingssak på styremøtet 29.oktober. VS 39/14 Vilkår for leiarar i åremålsstillingar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Som hovudregel skal følgjande vilkår gjelde for leiarar etter avslutta åremålsperiode ved HiSF: Leiarar i åremålsstillingar (100 %) får eit semester til fagleg oppdatering /fou for kvar fire årsperiode. Opptening av tid til fagleg oppdatering/fou vert avgrensa til eitt år. Tid til fagleg oppdatering skal takast ut rett etter avslutta åremålsperiode. Viss dette av ulike årsaker ikkje let seg gjere, kan anna ordning avtalast. Fou-tida skal nyttast i tråd med høgskulen sine interesser/fagområde, og det skal gjerast avtale med arbeidsgjevar for bruk av tida. Leiarar som går inn i åremålsstillingar, som frå har fast tilsetting i HiSF, får automatisk permisjon frå opprinneleg stilling. Leiarar i åremålsstilling som etter avslutta leiarperiode skal attende i fagstilling, nyttar opparbeidd periode til fagleg oppdatering/fou. Det vert løyvd kr i driftsmidlar pr. halvår. Administrative leiarar kan etter søknad og vurdering på individuelt grunnlag få ein fagleg oppdateringsperiode. Retningslinene vert gjort gjeldande frå

10 VS 40/14 Godkjenning av utlysingstekst for stilling som viserektor for utdanning og stilling som viserektor for fou Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Framlegg til utlysingstekst for viserektor for utdanning vert godkjent. 2. Ansvarsområde for viserektor for utdanning vert godkjent. 3. Framlegg til utlysingstekst for viserektor fou vert godkjent. 4. Ansvarsområde for viserektor for fou vert godkjent. Åremålstilsetting i viserektorstillingane kan totalt vere 12 år. VS 41/14 Godkjenning av utlysingstekst for stillingar som dekan for åremålsperioden Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for AIN vert godkjent. 2. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for AHF vert godkjent. 3. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for ALI vert godkjent. 4. Framlegg til utlysingstekst for stilling som dekan for ASF vert godkjent. VS 42/14 Lokalt lønsoppgjer delegering av fullmakt Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret gir rektor fullmakt til å føre dei lokale lønsforhandlingane i Det vert ikkje avsett eigne midlar til ramma. 3. Det vert utpeikt eige utval til å forhandle løn for rektor. Det vert oppnemnt følgjande to representantar frå styret: Ingunn Skjelbreidalen og Heidi-Kathrin Osland Arbeidstakarorganisasjonane blir bedt om å oppnemne tre representantar. VS 43/14 Oppfølging av tilbakemelding frå etatstyringsmøtet Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret tek saka til vitande. 6

11 VS 44/14 Revisjon av HiSF sitt valreglement Framlegg til vedtak: «Styret godkjenner rektor sitt framlegg til valreglement for HiSF.» Åse Løkeland gjorde i innleiinga greie for at det i valreglementet pkt 6 skal stå: «Ved urnevale eller elektronisk val skal det nyttast..». I pkt 3 skal instituttleiarar takast med som ikkje valbare til HiSF-styret. Ingrid Moe Albrigtsen gjorde følgjande framlegg: 1. Valet vert gjort som listeval. 2. Campus Førde skal sikrast ein representant. Det vart røysta over Ingrid Moe Albrigtsen sitt framlegg til vedtak. Pkt 1 fekk 4 røyster. 7 røysta for rektor sitt framlegg om preferanseval i valreglementet. Pkt 2 fekk 6 røyster. 5 røysta for rektor sitt framlegg i valreglementet. Vedtak Høgskulestyret : Styret godkjenner rektor sitt framlegg til valreglement for HiSF. Campus Førde skal sikrast ein representant. VS 45/14 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Professor Harald Roderick Rutter vert tilsett som professor II i 20 % stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå Stillinga vert delt mellom Avdeling for lærarutdanning og idrett 10 % og Avdeling for helsefag 10 %. VS 46/14 Tilsetjing av professor II ved avdeling for helsefag Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Professor Elisabeth Anne Rosser vert tilsett som professor II i 10 % stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå /14 Ymse 7

12 Det var ingen saker til ymse Orienteringssaker Orienteringssaker 19/14 14/ /14 14/ /14 14/ Invitasjon til møte mellom KD og lokale fagforeningar om struktur i universitet- og høgskulesektoren Supplerande tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2014 kap 260 post 50 - resultatbasert omfordelingar basert på oppnådde forskningsresultat (RBO) Dialogmøter med universitet og høgskular september 2014 Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 22/14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet Feil! Bokmerke er ikke definert. 23/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 (NY) Følgjande skriv vart delt ut i møtet: Referat frå sentralt ID-møte Brev frå Kunnskapsdepartementet datert «Delårsrapportering 2. tertial» Munnleg orientering frå rektor Åse Løkeland: Trine Skei Grande besøkte HiSF Møte med AP, v/hilmar Høl Konferanse om Studiebarometeret 1.09 Styremøte UH-nett Vest 2.09 Allmøte 3.09 Høyesterett på besøk 8.09 Leiarseminar Møte i RSA Møte om gymnasbygget Nokut kjem til HiSF og 6. og 7. november Opning av HiB sitt nye bygg, Møte med KD i Stavanger

13 Kreativt campus i regi av Statsbygg Opera Nordfjord 2.10 KD har sendt ut nye rapporteringskrav for 2. tertial. 9

14 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 002 Saksbehandler Wenche Fjørtoft Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Styret ønskjer ikkje å forlenge noverande åremålsperiode for styret eller rektor. Saksvedlegg: Brev frå Kunnskapsdepartementet datert Saksframstilling Prosessen for vurdering av struktur i UH-sektoren stiller store krav til institusjonane både før og etter vedtak om ny struktur er fatta. Uansett utfall av saka om ny struktur, vil Høgskulen i Sogn og Fjordane gå inn i ein svært krevjande periode som vil strekke seg langt utover Det vil i denne situasjonen ikkje vere nokon fordel å utsetje val av nytt styre og tilsetning av ny rektor utover ordinær åremålsperiode. Prosessen kring rekruttering av rektor har kome langt, og tilsetting skal etter planen skje i styremøte 18. november. Det vil vere useriøst å stoppe ein slik prosess no. Slik rektor les brevet frå departementet, må dette vere tiltenkt institusjonar som har som primærstandpunkt at dei vil fusjonere med annan institusjon. Det har ikkje Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rektor tilrår derfor ikkje å forlenge åremålsperioden for styret eller for rektor. Vedlegg til sak 5

15 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 10/ Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode Vi viser til at styret for institusjonen er oppnevnt med funksjonstid til 31. juli Departementet arbeider med en stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren. I arbeidet er departementet opptatt av god dialog med institusjonene, jf. bl.a. brev 26. mai Flere institusjoner har tatt opp spørsmålet om departementet på bakgrunn av arbeidet med stortingsmeldingen, vil forlenge funksjonsperioden til de styrene som utløper 31. juli Departementet kan i særlige tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid. Departementet ser at prosessen for vurdering av strukturen i sektoren tilsier at det kan være hensiktsmessig at funksjonsperioder og tjenestetid som utløper 31. juli 2015 forlenges frem til 31. desember 2015, og at ved institusjoner med tilsatt rektor forlenges vedkommendes åremålsperiode tilsvarende. Vi ber om tilbakemelding innen 1. november 2014 på om institusjonen ønsker slik forlengelse. Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Erling H. Dietrichson seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Erling H. Dietrichson 0032 Oslo Org no

16 Adresseliste Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i Postboks MOLDE logistikk Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Bergen Strømgaten BERGEN Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Kopi Hordaland, Oppland, Troms, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Akershus, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark og Rogaland fylkeskommuner, Oslo kommune, Sametinget, Kulturrådet Side 2

17 52/14 Delårsrapportering 2. tertial 2014 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 134 Saksbehandler Karianne Bergheim Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Rekneskapsrapport for 2.tertial 2014 vert teke til vitande. Saksvedlegg: Leiarkommentar pr sendt Kunnskapsdepartementet. Tidlegare saker som vedkjem denne saka: Sak Budsjett 2014 Sak Delårsrapportering 1. tertial 2014 Saksframstilling Føremålet med denne saka er å gje styret informasjon om den økonomiske stoda pr. 31. august Saka byggjer på tertialrapporteringa pr. 2. tertial 2014 som er send Kunnskapsdepartementet (KD). Denne er signert av styret og rektor. Rekneskapen pr er utarbeida i samsvar med reglane om økonomistyring i stataten og i samsvar med dei statlege rekneskapsstandardane, i tillegg til Kunnskapsdepartementet sitt rapporteringsoppsett. Inntekts- og kostnadsramme for 2014 HiSF har fått tildelt ei ramme frå staten på kr 340,3 mill. i 2014 til ordinær drift. I tillegg har vi budsjettert diverse andre inntekter på kr 3,9 mill, som gjev ei total inntektsramme på kr 344,2 mill. Kostnadsramma for 2014 er budsjettert til kr 345,2 mill. noko som gjev eit budsjettert meirforbruk i 2014 på kr 1 mill. I etterkant av budsjettgodkjenninga for 2014 har HiSF motteke ei tilleggsløyving frå Kunnskapsdepartementet på kr 2 mill knytt til styrking av etter- og vidareutdanning for lærarar Når ein tek omsyn til dette har ein reelt sett eit budsjettoverskot for I langtidsprognosen som er presentert tidlegare la ein til grunn eit budsjettunderskot i 2014, og overskot i etterfølgjande periodar. Med tilleggsløyvinga frå Kunnskapsdepartementet vil ein allereie frå og med 2014 gå med overskot. 6

18 Økonomisk ramme for ordinær drift 2014 Løyving KD Inntekter frå UiO 306 Dekningsbidrag Materialpengar 780 Forskotert studiepoeng inntekter HiSFO Sum økonomisk ramme for dekking av driftsnivået for Vedtatt kostnadsramme Budsjettert over/underskot Tal i heile tusen Det er knytt lite usikkerheit til inntektsramma, løyvinga frå Kunnskapsdepartementet er sikker og utgjer 99 % av inntektsramma for ordinær drift. Det er knytt noko meir usikkerheit til kostnadsramma, og vi har hatt tett oppfølging av periodiserte kostnader. Tabellen under viser rekneskapen til avdelingane samanlikna med forventa forbruk (periodisert kostnadsbudsjett) pr august. Totalt overskot pr august 2014 inkluderer over/underskot frå Einingane er ansvarlege for å halde budsjettramma på si avdeling og eit over/underskot blir vidareført til neste år. Vi har difor skilt ut ei kolonne som viser over/underskot overført frå 2013, dette for å gje eit bilete av over/underskot separat for I tabellar og tekst nyttar vi over/underskot som i denne samanheng er eit meir- eller mindreforbruk i høve til kostnadsbudsjettet for Resultat løyvingsfinansiert verksemd 2014 Budeining Rekneskap pr august 2014 Kostnadsbudsjett pr august 2014 Totalt overskot pr august 2014 Over- /underskot frå 2013 Over- /underskot 2014 AHF AIN-n AIN-i AIN ALI ASF Fagavd INSTITUSJON SU SPØ BIBLIOTEK IT FOU Fellestenester HiSF Oppdrag Totalt HiSF Tal i heile tusen Over-/underskot pr aug 2014, inneheld meir-/mindreforbruk for

19 Over/underskot frå 2013; overført meir-/mindreforbruk frå 2013 etter styre sitt vedtak om disponering av overskot. Totalt overskot pr aug. 2014, er totalt meir-/mindreforbruk for avdelingane som inkluderer meir-/mindreforbruk frå Tabellen over viser den interne budsjettoppfølginga for HiSF. Denne viser at vi har eit akkumulert mindreforbruk i høve budsjett på kr 19,9 mill, og av dette er kr 7,4 mill overført frå Mindreforbruket pr. 2. tertial 2014 utgjer kr 12,5 mill (auka frå kr 7,4 mill pr. 1. tertial 2014) og relaterer seg hovudsakeleg til følgjande postar: - Ubrukte tiltaksmidlar kr 4,1 mill (rektorposten mm.) - Midlar knytt til lønnskompensasjon for 2014 kr 1,0 mill (resterande lønnsoppgjer) - Inntekter utover det som var budsjettert kr 1,1 mill - Mindreforbruk knytt til husleige kr 2,0 mill - Mindreforbruk knytt til elektrisitet kr 1,0 mill - Mindreforbruk knytt til studentpraksis mm kr 2,8 mill Ubrukte tiltaksmidlar relaterer seg til følgjande postar: - Rektorposten kr 1,5 mill - Strategiske midlar rektor kr 1,0 mill - Utviklingsprosjekt mastertilbod øk/adm kr 0,5 mill - Eigendel FoU prosjekt kr 0,4 mill - Vestlandssamarbeidet kr 0,3 mill - Fjellsportfestivalen kr 0,2 mill - VEKA/helsestasjon kr 0,1 mill Dei fleste postar knytt til mindreforbruk vil mest truleg gå i balanse ved årsslutt, med unntak av prognosepostar som elektrisitet og studentpraksis. Vi vil analysere dette nærare i samband med årsavslutning. Dei fleste avdelingane går høveleg i budsjettbalanse, med unntak av ALI som har eit underforbruk på kr 1,8 mill. Dei fleste avdelingar har med seg eit overskot frå 2013, med unntak av ALI som hadde eit mindre underskot. Avdeling for helsefag Avdelinga har eit meirforbruk pr august 2014 i høve budsjett på kr 0,3 mill, som hovudsakeleg relaterer seg til meirforbruk av lønn. Meirforbruket er lite i høve totalbudsjettet for avdelinga som pr august utgjer kr 23 mill. Avdeling for ingeniør og naturfag Avdelinga har eit underskot pr august 2014 på kr 0,1 mill, der ingeniør viser eit underskot på kr 0,2 mill medan naturfag vise eit overskot på kr 0,1 mill. Avdelinga har meirforbruk på løn på kr 0,6 mill (naturfag), mindreforbruk på andre driftskostnader på kr 0,5 mill (ingeniør). Avdeling for lærarutdanning og idrett Avdelinga har eit overskot pr august på kr 1,8 mill. Dei viser eit meirforbruk av løn på kr 2,5 mill, mindreforbruk av andre driftskostnader på kr 2,4 mill (hovudsakeleg knytt til kostnader for studentpraksis). Samstundes har avdelinga inntekter på kr 1 mill. Resterande på kr 0,8 mill relaterer seg til interne prosjektdisponeringar. 8

20 Avdeling for samfunnsfag Avdelinga har eit underskot pr august på kr 0,1 mill. Avdelinga har meirforbruk av lønn på kr 0,2 mill, samt eit mindreforbruk av andre driftskostnader på kr 0,1 mill. Dette fordeler seg slik: Meirforbruk lønn: - IBSV - 2,9 mill (meirforbruk) - ISV 1,0 mill (mindreforbruk) - IØA 1,2 mill (mindreforbruk) - ADM 0,2 mill (mindreforbruk) - Overført til HISFO 0,2 mill (mindreforbruk) - Netto meirforbruk 0,2 mill Mindreforbruk andre driftskostnader: - IBSV - 0,5 mill (meirforbruk) - ISV 0,2 mill (mindreforbruk) - IØA 0,5 mill (mindreforbruk) - ADM - 0,1 mill (meirforbruk) - Netto mindreforbruk 0,1 mill Meirforbruket for IBSV knytt til lønn kjem av at ein i budsjettet la til grunn at instituttet skulle dekke inn att underskotet for 2013 gjennom høgare sal til andre avdelingar. Det har vist seg at det auka salet ein la til grunn ikkje var realistisk. Meirforbruket knytt til andre driftskostander relatere seg til høgare reise- og opphaldskostnader for studentar i praksis enn det som blei lagt til grunn i budsjettet. Vi vil analysere dette nærare i samband med budsjettarbeidet for Samla prognose for avdelingane Det er mykje som tyder på at prognosen for året vil vere høveleg i samsvar med resultat pr 2. tertial. Lønskostnadane utgjer om lag 90 % av totalkostnaden for fagavdelingane. Utarbeiding av arbeidsplanar for fagleg tilsette er eit godt styringsverktøy for å ha kontroll på lønskostandane. Fellestenestene og institusjonsnivå har eit overskot pr august på kr 11,2 mill. Meir og mindreforbruk i høve budsjettramma for dei forskjellige einingane i fellesadministrasjon varierer. Vi ser at institusjon, SPØ og IT er dei einingane som utmerkjer seg mest (mindreforbruk). Kort omtale av dei enkelte einingar: - Institusjon: Overskotet på kr 7,5 mill relaterer seg hovudsakeleg til lågare lønnskostnader og andre driftskostnader enn det ein la til grunn i budsjettet. Dei største postane relaterer seg til ubrukte tiltaksmidlar (sjå forklaring over), samt ikkje påløpte kostnader knytt til lønnskompensasjon - SU: Underskotet på 0,4 mill relaterer seg hovudsakeleg til meirforbruk på lønn på kr 2 mill og underforbruk på andre driftskostnader på kr 1,4 mill - SPØ: Overskotet på kr 3 mill relatere seg hovudsakeleg til at HiSF fekk ei ekstra løyving frå KD for 2014 på kr 3 mill knytt til auka husleige, då ein såg føre seg å utvide areal til undervisning og adm i Det blei også teke omsyn til denne arealutvidinga i budsjettet. Ettersom arealet ikkje er utvida i år, har ein såleis eit mindreforbruk knytt til husleige pr august på kr 2mill (2/3 av 3 mill). Vidare har ein 9

21 eit mindreforbruk på kr 1 mill knytt til elektrisitet, truleg som følgje av den relativt varme vinteren i første halvår Nytt bygg kan og vere ein forklaring her. - BiB: Underskotet på kr 0,4 mill relaterer seg til meirforbruk på lønn og andre driftskostander med ca like stor del på kvar av desse kostnadskomponentane. - IT: Avdelinga har eit mindreforbruk på kr 1,4 mill som relaterer seg til budsjetterte investeringar som ikkje er gjennomførte. Utskifting av driftsutstyr går ofte i bolkar og vil jamne seg ut over år. - FoU: mindreforbruket på 0,3 mill skuldast mindreforbruk av lønn. HiSF Oppdrag si administrative drift går om lag i budsjettbalanse. Dette då kostnader til lønn og anna drift samsvarer med inntekter frå tildelingar og kurs pr august. Avsetnader Avsetnader er inntekter til aktivitet som er vedteke, men som strekkjer seg utover inneverande rekneskapsperiode og skal brukast seinare. Tabellen under samanliknar avsettingane pr med avsetting pr Avsetning pr Avsetning pr Endring i Inntektsførte løyvingar og bidrag: perioden Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Sum anna Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert Avsetning pr. Avsetning pr. Endring i Ikkje inntektsførte løyvingar, bidrag og gåver: perioden Sum Kunnskapsdepartementet Sum andre statlege etatar Sum Norges forskningsråd Sum andre bidragsytarar Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag Tal i heile tusen Inntektsførte løyvingar og bidrag Avsett løyving frå Kunnskapsdepartementet og Norges forskingsråd er motteken løyving til forsking og utvikling, prosjekta har ikkje tilsvarande kostnader (differansen blir overført som gjeld i balansen). Ved nyttår 2013 var denne avsettinga kr 55,9 mill og pr august 2014 har avsettinga auka til kr 77,5 mill, som gjev ein auke på kr 21,5 mill. Endringa relaterer seg til følgjande forhold: - Auke i avsettingar knytt til etter og vidareutdanning for lærarar: 2 mill kr - Auke i forskotsbetalt studiepoengløyving: 1 mill kr - Auke i avsettingar knytt til kompetanse: 5 mill kr - Auke i overskot pr : 12,5 mill kr Auke i avsetningar knytt til kompetanse gjeld stipend til professorkvalifisering og førstelektorkvalifisering, samt forskarstipend. Ikkje inntektsførte løyvingar, bidrag og gåver (avsettingane der vi tilbakefører inntekta for avsetting i balanse) Avsettinga er auka samanlikna med Dette skuldast hovudsakeleg at det er inntektsført mindre av løyvinga frå KD enn det vi har fått utbetalt pr 2. tertial. Elles er det 10

22 mindre endringar i avsettingar (endringar knytt til prosjekt når ein ser Norges forskingsråd og andre statelege etatar under eitt, er tilnærma uendra frå ). Tabellen under viser avsettingar fordelt på dei enkelte avdelingar/budsjetteiningar: Avsettingane fordeler seg slik på dei enkelte budsjetteiningar: Prosjekt Over/underskot Sum Prosjekt Over/underskot Sum AHF AIN ALI ASF Rektor SU SPØ IT HISFO FOU BiB Anna Sum Tal i heile kr Rektor: Avsettingane på kr 19,9 mill relaterer seg hovudsakeleg til avsetting for investering/høgskulebygget med kr 13,9 mill. Resterande avsettingar knytter seg hovudsakeleg til friår for dekanar og oppsparte midlar for kjøp av Gymnasbygget. Av det akkumulert overskotet på kr 14 mill pr 2. tertial 2014, er kr 6,5 mill overskot frå Overskotet frå 2013 inkl også overskot frå SU, SPØ og HiSFO ettersom desse seksjonane ikkje får overført sine overskot til komande år. Endringa i akkumulert overskot pr 2. tertial 2014 relaterer seg hovudsakeleg til ubrukte tiltaksmidlar, samt ikkje påløpte kostnader knytt til lønnskompensasjon. IT: Avsettingane på kr 4,7 mill relaterer seg i si heilheit til utsette investeringar i IT. Kommentar frå avdelingane: Avdeling for helsefag: Avsettingane på kr 9,8 mill relaterer seg hovudsakeleg til følgjande: - Prosjekt Samarbeidsmidlar: Mykje av desse er disponert til samarbeidsprosjekt med praksisfeltet. Midlane vert utbetalt etter kvart som prosjekta vert starta og midlane vert nytta - Prosjekt Kompetanseheving er disponert til stipendiatstillingar - Ein del prosjekt er kurs og konferansar som vert avslutta innan årsskiftet - Dei andre prosjekta er i hovudsak driftsmidlar Avdeling for ingeniør og naturfag: Avsettingane på kr 2,3 mill relaterer seg hovudsakeleg til følgjande: 11

23 Avsettingar AIN Tiltaksmiddlar AIN-i Dr. gradsmidlar Professorkvalifisering, Forskarstipend og Forskingstermin Strategiske FoU midlar FoU prisar og driftsmidlar Tildelte middlar knytt opp mot konkrete pågåande eksterne prosjekt Sum avsettingar AIN Tiltaksmidlar AIN-i blei avsett i 2011, og midlane vil bli brukt i løpet av året. Stipenda blir avrekna etter verkeleg forbrukt tid pr. tertial. Dei andre prosjekta er under utføring, lønn og kostnadar blir belasta etter kvart som desse påløper. Avdeling for lærarutdanning og idrett Avsettingane på kr 12 mill relaterer seg hovudsakeleg til følgjande: - Midlar til å dekke etterslep på undervisning på arbeidsplanane til dei fagtilsette utgjer ca kr 3 mill. Dette er midlar som er brukte, men ikkje utbetalte. ALI har som mål å redusere etterslepet gradvis, men det er ein viktig for på få arbeidsplanane til dei tilsette til å gå best mogeleg opp - Avsetting til FoU-fond til institutta kr 1 mill (NOK 300 på kvart institutt). Dette er midlar som blir brukt kontinuerleg til å dekke reiseutgifter for å presentere FoU på konferansar. Instituttfonda blir etterfylte i januar kvart år så langt ein greier å finne midlar som blir til overs i prosjekt som er avslutta - Avsetting til eit par strategiske fond som til saman utgjer ca kr 1 mill der midlane vert brukte til å dekke reiseutgifter. Det er eit UH-nett Vest-fond (UH-nett Vest-midlar) og aktivitet på BLU-instituttet (prispengar og pilotpengar). Desse avsetjingane vert brukte fortløpande til føremåla, og vert ikkje etterfylte - Avsetting for styrking av etter- og vidareutdanning for lærarar kr 2 mill i tilknyting til ungdomstrinnsatsinga (ekstraløyving våren 2014, synleggjort i Statsbudsjettet 2015). Midlane er disponerte, dels som styrking av igangverande tiltak i ungdomstrinnsatsinga, og dels som tiltak som blir sette i gong vårsemesteret 2015 i samarbeid med kommunane som er inne i ungdomstrinnsatsinga. Midlane vil bli oppbrukte i løpet av Resten av avsettingane er løpande småprosjekt og stipendtildelingar som er i gong. Prosjektmidlane og stipendmidlane blir oftast utbetalte til avdelinga i semesteret før eller året før arbeidet blir gjennomført Avsettingane har auka frå kr 6 mill pr til kr 12 mill pr Årsaka er oppstart av nye prosjekt og stipendiattilsettinger i 2014/15, der midlane er fordelte til avdelinga sine prosjektnummer. Midlane er disponerte og kjem til å bli brukte i løpet av 2014/15 i sin heilheit, og vil kome som reduksjon på avsettingane når lønsmidlane vert overførte til drift ved årsskiftet 2014/15, eller før. Ved årsskiftet 2014/15 vil difor avsettinga på ny vere pluss/minus kr 6 mill. Den vil kanskje verte litt høgre ved nyttår 2015 enn nyttår 2014 fordi prosjektaktiviteten ser ut til å verte høgre i vårsemesteret 2015 enn i vårsemesteret 2014 avhengig av kor mykje av prosjektmidlane som er utbetalte frå oppdragsgivarane før nyttår. ALI har i fleire år hatt ei avsetting rundt nyttår på kr 4-6 mill. Avdeling for samfunnsfag: Avsettingane på kr 3,5 mill relaterer seg hovudsakeleg til følgjande: 12

24 Avsetingar ASF Beløp Strategiske midlar Utviklingsmidlar øyremerkt ny master på IØA Dr.gradsmidlar og førstelektorstipend Prof.kvalifisering/forskningsstipend Tildelte midlar knytt opp mot konkrete forskningsprosjekt SAK-midlar Samhandlingsmidlar (praksisfeltet) SUM Det er avsett kr 0,5 mill til strategisk pott, og midlane vil bli nytta til målretta kompetanseoppbygging til førstestillingar. Styrking av kommunikasjonsarbeidet ved avdelinga, dvs. seminar og kurs og til å hente inn meir rettleiingskompetanse knytt til skriving og formidling gjennom ulike kanalar. Avdelinga ynskjer også å nytte strategiske midlar til å styrkja internasjonaliseringsarbeidet. Vidare er kr 0,5 mill øyremerka oppbygging av ein ny master i økonomi og administrasjon. Dei andre avsettingane er knytt til konkrete forskings- og utviklingsprosjekt. Midlane er tildelt, men av ulike årsaker enno ikkje omsett i timar. Likviditet Tal i heile tusen Mai Juni Juli August Inngåande kontantbeholdning Netto reduksjon/auke Utgåande kontantbeholdning Tal i heile tusen Likviditeten svingar noko og skuldast at vi mottek løyving frå KD kvart tertial. Innbetaling av løyving frå KD for 2. tertial blei gjort ultimo mai. Dei resterande månadane blir behaldninga redusert, men vil auke igjen i september når vi får innbetalinga for 3. tertial frå KD. Oversikta viser at høgskulen har god likviditet. Vurdering Den økonomiske utviklinga pr 2. tertial viser at vi er innafor budsjettrammene. Fagavdelingane har i det alt vesentlege ei drift godt i samsvar med budsjettet, men avdelingane har stramme rammer på bakgrunn av høge studenttal. Auken i avsettingar på kr 21,5 mill frå er forklart over og vil ha fokus i periodane framover. Kvar avdeling er utfordra til å komme med konkrete tiltak for å auke bruken av midlane. Avsetting knytt til overtaking av Gymnasbygget utgjer pr 2. tertial 2014 ca kr 4,5 mill. Samla sett er den økonomiske stoda ved høgskulen god pr august Rektor vil som tidlegare prioritera økonomisk oppfylging i tida framover. Vedlegg til sak 13

25

26

27

28

29 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Terje Bjelle Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av vedlegg 2 i denne saka. 2. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. Saksvedlegg: 1. Studieplassar 2014, studenttal hausten 2014 og kandidattal Framlegg om studietilbod og opptakskapasitet Innspel frå Avdeling for ingeniør og naturfag, Innspel frå Avdeling for lærarutdanning og idrett, Innspel frå Avdeling for samfunnsfag, Innspel frå Avdeling for helsefag, Saksframstilling Dei siste åra har styret vedteke studietilbodet i juni året før dei aktuelle utdanningane skal setjast i verk. Styret har då hatt høve til å gjera justeringar i vedtaket til og med november månad. I år vedtok styret å utsetja dette vedtaket til hausten, mellom anna med tilvising til det pågåande arbeidet med revisjon av høgskulen sin modell for fordeling av ressursar. Styret ynskte at konsekvensane av den nye modellen var kjende før det vart gjort vedtak om studietilbod og tal studieplassar. I rektor sitt saksframlegg for styret i juni var det difor lagt opp til ei drøfting av studietilbodet, og då med utgangspunkt i Rapport og planar , arbeidet med ny strategiplan for høgskulen og nokre innspel frå avdelingane. Arbeidet med ny modell for fordeling av ressursar er ikkje avslutta og arbeidet med høgskulen sitt budsjett for 2015 vil halda fram til styremøtet midt i desember. Når det gjeld studietilbodet og tal studieplassar høgskulen skal ta opp studentar til hausten 2015, må det meste av det avgjerast før 1. desember. Då går fristen ut for å melda studietilbod og studieplassar inn i det nasjonalt samordna studentopptaket. Rektor legg difor opp til at styret gjer vedtak om det meste av studietilbod og studieplassar no utan at alle budsjettmessige 14

30 konsekvensar er kjende. Styret har likevel høve til å gjera justeringar i vedtaket på det ekstraordinære styremøtet i november. Vurdering Dei siste åra har veksten i studenttalet gitt lite rom for nye tilbod. Høgskulen har hatt eit studietilbod som jamt over har rekruttert godt med studentar og høgskulen har hatt ein situasjon med tilnærma full utnytting av kapasiteten. Årets studentopptak Høgskulen hadde ein reduksjon i tal primærsøkjarar til grunnutdanningane på vel 20% i På landsbasis var det ein liten auke i søkjartalet. Sjølv om halvdelen av nedgangen kan forklarast med rytmen i opptaket til nokre samlingsbaserte utdanningar, representerer dette ein ny og negativ situasjon jamført med utviklinga siste åra. I 2014 var det 1,5 primærsøkjarar per utlyst studieplass ved HiSF, mot 1,8 i I heile uh-sektoren var det 2,3 primærsøkjarar per utlyst studieplass i Tal primærsøkjarar (per mai) til grunnutdanningane via Samordna Opptak. HiSF og landet Endring HiSF % Landet % Sjølv om høgskulen i 2014 fekk ein reduksjon i søkjartal og rekruttering av nye studentar til grunnutdanningane, er det framleis slik at så og seia ingen av dei eksisterande studieprogramma rekrutterer så dårleg at det isolert sett er gode argument for å vurdera avvikling eller vesentlege endringar. Rekrutteringa gjennom lokale opptak (hovudsakleg masterprogram og vidareutdanningar) heldt seg på eit godt nivå også i Unntaket er masterutdanninga i landskapsplanlegging, som vart avlyst grunna lågt søkjartal. Rektor viser elles til orienteringssak om resultat av årets studentopptak. Tal nye studentar hausten 2014 Måltala for opptak av nye studentar siste åra har vore definert til å vera det talet nye studentar høgskulen tek sikte på å ha i andre semester av utdanningsløpet. Desse tala er igjen vurdert opp mot kandidatmåltal (sjå nedanfor). Tal nye studentar i første semester bør difor vera noko over «måltalet». I vedlegg 1 er det med måltal for opptaket 2014 og studenttal i første studieår inneverande haust. Talet på nye studentar per 1. oktober 2014 er vel 6% høgre enn det vedtekne måltalet og dermed på eit nivå som tek høgde for eit visst fråfall i løpet av første studieår. Grunnskulelærar 1-7 er den einaste utdanninga som per 1. oktober har vesentleg lægre studenttal enn måltalet. Masterstudiet i organisasjon og leiing, dei økonomisk-administrative utdanningane, sosialarbeidarutdanningane, samfunnsfaga og dei naturfaglege utdanningane har flest studentar jamført med måltalet. 15

31 Rektor vurderer det samla talet på nye studentar hausten 2014 til å vera på det nivået det bør, når ein både tek omsyn til måltal for opptak og planlagt kandidatproduksjon. Kandidattal Høgskulen må rekna med større merksemd på gjennomstrøyming og kandidatproduksjon i tida som kjem. Kunnskapsdepartementet fastset kandidatmåltal for stadig fleire utdanningar og der me så langt ikkje har fått spesifiserte måltal, heiter det at generelt bør institusjonane sikta mot ein produksjon på 20 kandidatar per år for gradsgjevande utdanningar. Det vil etter rektor si vurdering vera unntak for eit minstetal på 20 kandidatar per år. Det kan vera for einskilde mastergradsprogram (der gjennomsnittleg kandidatproduksjon på landsbasis er under 10 per år), og det kan vera for bachelorprogram som er lagt tett opp til andre bachelorprogram og som i nokre tilfelle like gjerne kunne vore organiserte som valretningar innan same program. Sjølv om målet om 20 årlege kandidatar såleis ikkje kan vurderast som absolutt, bør me målsetjingar på dette nivået når me vurderer opptakskapasitet og studenttal på dei ulike studieprogramma. Me må sjølvsagt også ha dette med i vurderinga når det er forslag om å etablera nye program. I dei to siste kollonnene i vedlegg 1 er det tal for kandidatproduksjon 2013 og framlegg til kandidatmåltal for alle gradsgjevande utdanningar. Her er det sett inn dei måltala som Kunnskapsdepartementet har fastsett for Det gjeld måltala for GLU, BLU, PPU, sjukepleie og vernepleie. For dei andre utdanningane er det sett måltal med grunnlag i studenttal og tidlegare ressurstildeling, men slik at måltalet i dei fleste tilfelle er minst 20. HiSF har aldri hatt så høg kandidatproduksjon som i uteksaminerte kandidatar frå gradsgjevande utdanningar er eit resultat av god studentrekruttering og god gjennomstrøyming dei siste åra. Gjennomstrøyminga på bachelornivå er i den absolutte landstoppen og langt høgare enn gjennomsnittet både for høgskular og universitet. Høgskulen har få registrerte kandidatar på masternivå. Dette skuldast primært at det er andre institusjonar som står fagleg ansvarleg for tre av høgskulen sine masterutdanningar, og kandidatproduksjonen for 2013 er registrert hjå dei. Det gjeld idrett, undervisning og læring og spesialpedagogikk, og medfører at høgskulen i Kunnskapsdepartementet sin tilstandsrapport for 2013 er trekt fram som ein av institusjonane med dårlegast gjennomstrøyming på masternivå. Dette vil betra seg i åra som kjem etter kvart som høgskulen står ansvarleg for fleire program som vil auka kandidatproduksjonen vesentleg. Kandidattala i 2013 er samla ikkje langt frå det som her er sett som mål for kandidatproduksjonen framover. I 2013 er det fleire av utdanningane som er så nye at dei endå ikkje leverer ferdige kandidatar (bachelorprogramma i økonomi og jus, ingeniør elkraft, masterprogramma i læring og undervisning og samhandling innan helse- og sosialsektoren). Når desse programma etter kvart er etablerte, vil ei målsetjing om kring 750 gradskandidatar per år vera innan rekkevidde. Rektor vurderer dette som ei god målsetjing for ein høgskule med knapt 4000 studentar totalt og 3000 heiltidsekvivalentar over ordinært budsjett. Dei to områda der det truleg ikkje er realistisk å nå kandidatmåla dei næraste åra er grunnskulelærar 1-7 og dei samfunnsfaglege bachelorprogramma i historie og sosiologi. For grunnskulelærarutdanninga har KD fastsett kandidatmåltala og per i dag rekrutterer høgskulen ikkje tilstrekkeleg til å nå desse måla. Her ligg ei av dei største utfordringane for HiSF i åra som kjem. 16

32 Bachelorprogramma i historie og sosiologi har utspring i årsstudium frå den tidlegare distriktshøgskulen og fungerer framleis som start på eit fagstudium, der mange studentar søkjer seg vidare ved andre utdanningsinstitusjonar. For ein del år attende vedtok styret å utvida dei to årsstudia til bachelorprogram av den typen ein ofte finn ved universiteta. Det vil seia at dei ikkje er fagleg «fullfinansierte» med 180 studiepoeng, slik dei fleste andre programma ved HiSF er. Høgskulen tilbyr 90 studiepoeng disiplinfag og ex. phil./ex.fac. tilsvarande 30 studiepoeng. Dei siste 60 studiepoenga som trengst for å oppnå grad kan studentane henta frå andre fag ved HiSF eller andre utdanningsinstitusjonar. Dette har så langt medført låg kandidatproduksjon, men rimeleg høg produksjon av studiepoeng som resultat av dei mange studentane som berre tek eit årsstudium hjå oss. I tillegg må det leggjast til at både i historie og sosiologi har høgskulen fagmiljø med god kompetanse og med til dels god fouproduksjon. Såleis har særleg historikarmiljøet ved høgskulen i alle år hatt ein solid posisjon både nasjonalt og lokalt og teke på seg mange og store fou-oppdrag. Dette er forhold som må med i vurderinga når tilbodet av bachelorprogram og måltal for kandidatar skal fastsetjast. Rektor meiner kandidatmåltala som går fram av vedlegg 1 kan danna grunnlag for vidare arbeid med studietilbod og budsjett, og meiner dei gir eit godt grunnlag for å fastsetja måltal for opptak av nye studentar. For vidareutdanninga i anestesi-, operasjon og intensivsjukepleie (AOI) har Kunnskapsdepartementet inntil vidare fastsett eit måltal på 11 kandidatar. I tildelingsbrevet for 2014 er det pålegg om at høgskulen må leggja fram ein plan for korleis dette kan aukast til 20 over ein periode på tre år. Høgskulen skal rapportera om dette arbeidet i Årsrapport Innspel til studietilbodet Avdelingane har vore inviterte til å koma med innspel til denne saka. Innspela følgjer denne saka som vedlegg. AIN forslår Oppstart av arbeid med nytt felles mastertilbod for naturfaga og med mogeleg oppstart 2016 Arbeid med nytt ingeniørstudium i byggfag med oppstart tidlegast i 2016 ALI har gitt innspel om: Nytt opptak til master spesialpedagogikk i januar 2016 Justering av tal studieplassar for GLU, BLU og vidareutdanningar Nytt engelskspråkleg studietilbod i friluftsliv (30 studiepoeng) Nytt valemne i master i undervisning og læring (Læring i idrett, kroppsøving og friluftsliv, 30 sp) Årsstudium personleg trenar (25 nye studiepoeng) ASF har gitt desse innspela: Etablering av eit nytt samfunnsfagleg emne (30 studiepoeng) på masternivå som kan inngå i master i læring og undervisning og styrke høgskulen si lærarutdanning. Tilbodet vert utvikla og finansiert i samarbeid med Høgskulen i Volda, slik at kvar av høgskulane er ansvarleg for halvdelen av emnet. Innspelet er utarbeidd i samarbeid med ALI. I drøftingssaka i juni vart det gitt ei nærare grunngjeving for innspelet. Opptak anna kvart år til vernepleie deltid. 17

33 Omfordeling av studieplassar frå årsstudia i bedriftsøkonomi og reiseliv til bachelorprogram (øk- adm. og reiseliv). AHF har gitt følgjande innspel: Omfordeling av studieplassar frå deltid til heiltid sjukepleie. Fleire studieplassar innan vidareutdanning. Rektor minner her om at HiSF i neste Årsrapport (tidlegare Rapport og planar) er bedd om å leggja fram ein plan for korleis kandidatmåltalet for AOI-utdanninga kan aukast til 20 over ein periode på tre år. Ny master i klinisk helsearbeid Studietilbod og opptakskapasitet Så lenge arbeidet med årsbudsjettet 2015 ikkje er kome så langt at det gir oversyn over kostnadane med studietilbod og studieplassar, ynskjer ikkje rektor å tilrå oppstart av nye tilbod i no. Av same grunn vert fastsetjing av ressursar og kapasitet til vidareutdanningar utsett til desember. Framlegget til vedtak som går fram av vedlegg 2 er dermed konsentrert om grunnutdanningar og mastertilbod og basert på ei vidareføringa av gjeldande studietilbod. Med grunnlag i innspela frå avdelingane og drøftinga av kandidatmåltal er det gjort nokre mindre endringar i tal studieplassar ved sjukepleie og barnehagelærarutdanning. Det er lagt opp til opptak annakvart år for samlingsbasert tilbod i vernepleie. Avdeling for samfunnsfag har bede om ei vurdering av om årsstudia i bedriftsøkonomi og reiseliv bør takast ut og erstattast med auka måltal for bachelorprogramma. Rektor meiner dei to årsstudia i nokon grad rekrutterer andre studentar enn bacelorprogramma og at dei dermed framleis bør tilbydast. I påvente av arbeidet med årsbudsjettet for 2015 ynskjer rektor ikkje å tilrå større endringar no. Dersom budsjettet viser at det er rom for fleire nye tiltak, vil det bli teke opp i samband med budsjettsaka. Vedlegg til sak 18

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Gjensidigerommet, 1.etasje i Stadionbygget Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer