Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. Vi har motteke forfall frå Liv Horvei. Vara Bente Nesse vert med dette kalla inn. Andre forfall må snarast meldast til sekretariatet ved Britt Totland, e-post eller mobil SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2 61/14 14/ Godkjenning av møtebok frå /14 14/ Tilsetjing i stilling som rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led 4 63/14 14/ Budsjett hovudval 5 64/14 14/ Nominering av kandidatar til styret for perioden /14 Ymse Heidi Kathrin Osland Styreleiar Åse Løkeland Rektor Kopi m/saksdokument (elektronisk): 1.vararepresentantar for studentar og interne styremedlemer /eksterne vararpresentantar /fagforeiningar ved HSF / bibliotek HSF / Studentparlamentet / leiargruppa HiSF 1

2 60/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Innkalling vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 61/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 62/14 Tilsetjing i stilling som rektor (uoff) VS 63/14 Budsjett Hovudval VS 64/14 Nominering av kandidatar til styret for perioden VS 65/14 Ymse 2

3 61/14 Godkjenning av møtebok frå Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Møtebok frå styremøte vert godkjent. Saksvedlegg: Møtebok frå styremøte Vedlegg til sak 3

4 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Medlem Olav Refsdal Medlem Liv Horvei Medlem Frode Olav Haara Medlem Geir-Kåre Resaland Medlem Liv Synnøve Bøyum Medlem Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Forfall: Ingunn Skjelbreidalen og Knut Rydgren meldte forfall. Det er ingen vara å kalle inn. I tillegg melde Guro T. Gjerstadberget forfall møtedagen. Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 48/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste Feil! Bokmerke er ikke definert. 1

5 49/14 14/ Godkjenning av møtebok 9.september /14 14/ Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode 52/14 14/ Delårsrapportering 2. tertial /14 14/ Studietilbod og opptakskapasitet /14 14/ Aktivitet og arealbehov ved studiesenter Sandane Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 55/14 14/ /14 14/ /14 14/ Master i spesialpedagogikk ved HiSF- oppnemning av studieplankomite Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredelegheit Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 58/14 14/ Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval 59/14 Ymse Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Orienteringssaker 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet, brev frå KD 6 25/14 14/ /14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brevfrå KD 6 6 2

6 27/14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen Feil! Bokmerke er ikke definert. 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD Feil! Bokmerke er ikke definert. 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Brev til KD Feil! Bokmerke er ikke definert. 30/14 14/ /14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 32/14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. VS 48/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Utdelt i møtet av rektor Åse Løkeland: Referat frå Råd for samarbeid med arbeidslivet Uttale frå FF ved HiSF Utkast til innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Følgjande saker vart meldt under ymse: Olav Grov: Styret sitt arbeid med namn til nye styremedlemmer Frode Olav Haara: Tilsettingsprosessen for viserektorar og dekanar Heidi-Kathrin Osland: Orientering om rektortilsettinga (vert gjort i lukka møte) 3

7 Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite VS 56/14 Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredelegheit VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved Institutt for idrett (uoff) VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval VS 59/14 Ymse Orienteringssaker VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Møtebok frå styremøte vert godkjent. VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Framlegg til vedtak: 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med dei andre høgskulane på Vestlandet. 2. Dersom ikkje Høgskulen i Sogn og Fjordane kan halde fram som sjølvstendig institusjon, bør vi setje i gang nærare utgreiing av eitt eller fleire av fusjonsalternativa i saksutgreiinga. 3. Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet. Rektor og styreleiar får fullmakt til å ferdigstille svaret Styret gjorde framlegg til følgjande endring i vedtaket: Pkt 1 skal lyde: Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. Pkt 2 vert teke vekk. Pkt 3 vert nytt punkt 2. Rektor sitt framlegg til vedtak med endringa frå styret vart samrøystes vedteke. 4

8 Vedtak Høgskulestyret : 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. 2. Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet. Rektor og styreleiar får fullmakt til å ferdigstille svaret. VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret ønskjer ikkje å forlenge noverande åremålsperiode for styret eller rektor. VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Rekneskapsrapport for 2.tertial 2014 vert teke til vitande. VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av vedlegg 2 i denne saka. 2. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret ber rektor arbeide vidare med saka med utgangspunkt i drøftingane i styret. 5

9 VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret gjer vedtak om å oppnemne studieplankomite for master i spesialpedagogikk 120 sp. Komiteen får følgjande samansetjing: Dosent Ingrid Fossøy, leiar Førstelektor Kirsten Flaten Høgskulelektor Hege Fimreite Ein student frå master i spes ped Ein ekstern representant frå PP-tenesta Rådgjevar Solfrid Kjoberg, sekretær Mandat Komiteen skal: utarbeide studieplan for master i spesialpedagogikk 120 sp i samsvar med Forskrift om krav til mastergrad og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, 2. syklus. Studieplanen skal legge til rette for gjennomføring på deltid. utarbeide søknad om akkreditering av studiet i samsvar med NOKUT si «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning» Rektor får fullmakt til å oppnemne studentrepresentant og ekstern representant. Framlegg til studieplan og søknad om akkreditering skal ligge føre innan 1. januar VS 56/14 Retningslinjer for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredeligheit Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret vedtar framlegget til Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapeleg uredelegheit ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Styret vedtar at det sentrale fou-utvalet skal ivareta funksjonen som forskingsetisk utval ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 3. Styret sluttar seg til forslaget til endra mandat for det sentrale fou-utvalet VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 6

10 Vedtak Høgskulestyret : Professor Gunn Engelsrud vert tilsett i 20% stilling som professor II ved Institutt for idrett frå 1. januar 2015 til 31.desember VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval for tilsetting i åremålsstillingar vert godtgjort i samsvar med saksutgreiinga. 59/14 Ymse 1. Styret sitt arbeid med namn til nye styremedlemmer. Rektor gjorde følgjande framlegg til vedtak: Prosedyre for innspel til nytt styre vert handsama på styremøtet 18.november. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe på tre personar som skal arbeide med saka. Studentane skal vere representert. Rektor sitt framlegg til vedtak vart samøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Prosedyre for innspel til nytt styre vert handsama på styremøtet 18.november. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe på tre personar som skal arbeide med saka. Studentane skal vere representert. 2. Tilsettingsprosessen for viserektor og dekanar. Orientering om rektortilsettinga. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet. Brev frå KD 25/14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD 26/14 14/ Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brev frå KD 27/14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. 7

11 Brev til KD 30/14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD 31/14 14/ Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD 32/14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte Munnleg orientering ved styreleiar: Vi har fått ein million i INU-midlar for å greia ut byggingeniørutdanning i Førde Vi har invitert leiar for utdanningskomiteen Trond Giske til HiSF Munnleg orientering ved rektor : O-saker: 1. Statsbudsjettet Kjøp av gymnasbygget 19.september 3. Opning av nytt høgskulebygg ved Høgskolen i Bergen 22.september 4. Debattforum Meieriet 23.september og 21. oktober 5. Førebuande møte med NOKUT Oppstart med arbeidet med campusutvikling i regi av Statsbygg 30.oktober 7. SHOT-undersøkinga presentert Økonomidirektør vart spurd om å delta i revisjon av ny nasjonal rekneskapslov 9. Oppstart av ASK prosjektet Statssekretær Bjørn Haugstad har takka ja til å vitje Høgskulen i Sogn og Fjordane 8

12 62/14 Tilsetjing i stilling som rektor Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Sakshandsamar Wenche Fjørtoft Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 4

13 63/14 Budsjett hovudval Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Sakshandsamar Karianne Bergheim Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2015 i tråd med prioriteringane som er gjort i denne saka. Saksvedlegg: Ingen Saksframstilling 1. Innleiing Saka har som føremål å greie ut om dei økonomiske føresetnadane som er gitt i framlegget til statsbudsjettet for 2015 frå regjeringa, og å gjere greie for nokre av hovudutfordringane for Høgskulen i Sogn og Fjordane i perioden Utgangspunktet er å framstille den økonomiske situasjonen for høgskulen på ein slik måte at styret vil kunne gje styringssignal og føringar for det endelege budsjettet for 2015 som vil bli handsama i styremøtet i desember. Saksframstillinga følgjer dei hovudmåla som er lagt ned i ny strategiplan. Saka blir utarbeidd med utgangspunkt i: Stortingsproposisjon nr 1 S ( ) Statsbudsjett 2015 Strategiplan Hovudprioriteringar i departementet sitt forslag til statsbudsjett 2015, høgre utdanning Statsbudsjettet blei lagt fram 8. oktober Av vesentlege budsjettendringar over kap 260 på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett som får påverkar HiSF kan nemnast: Reduksjon knytt til avbyråkratisering og effektivisering kr 151 mill Reduksjon knytt til studieavgift for studentar utanfor EØS området kr 81 mill Midlar til utstyr til sjukepleie- og ingeniørutdanning kr 30 mill Mildar til nye rekrutteringsstillingar til helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning kr 53 mill Vidare blei det før sommaren 2014 gjeve ekstraløyvingar knytt til etter- og vidareutdanning av lærarar. 5

14 Korleis dette slår ut for HiSF er gjort greie for nedanfor (sjå tabell). Av andre vesentlege forhold i Statsbudsjettet 2015 kan nemnast: Regjeringa ønskjer ein meir formålstenleg struktur med høgre utdannings- og forskingsinstitusjonar som er karakteriserte av solide fagmiljø og utdanningar av høg kvalitet, og ein sektor som brukar ressursane meir effektivt. Kunnskapsdepartementet tek sikte på å leggje fram ei stortingsmelding om strukturen i universitets- og høgskulesektoren i Departementet foreslår å auke løyvinga for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og samanslåingar til 75 mill. kroner. Regjeringa har ambisjonar om å utvikle fleire verdsleiande fagmiljø. Det krev ei målretta satsing på institusjonar og fagmiljø som har særlege føresetnader for å lukkast. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor 100 mill. kroner for å styrkje arbeidet med framifrå kvalitet med mål om å utvikle fleire verdsleiande fagmiljø. Departementet foreslår 30 mill. kroner til utstyr til bruk i sjukepleiar- og ingeniørutdanningane. Det er behov for meir og betre utstyr i desse utdanningane slik at studentane blir betre førebudd på det som ventar dei i arbeidslivet. Regjeringa har mål om å styrkje grunnfinansieringa av universitet og høgskular og foreslår å auke den samla økonomiske ramma til institusjonane med 53,7 mill. kroner. Dette er ei oppfølging av Innst. 260 S ( ), der det vart vedteke å auke ramma til universitet og høgskular. Kunnskapsdepartementet foreslår 53,4 mill. kroner til 47 nye rekrutteringsstillingar innanfor helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning, som del av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning. For at kapasitetsauken i høgre utdanning skal halde fram, foreslår regjeringa 202,8 mill. kroner til vidareføring og opptak av nye kull for studieplassar oppretta over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Samla gjev dette om lag fleire studieplassar i 2015 samanlikna med i Budsjettramme for HiSF Tabellen syner framlegget til Statsbudsjett 2015 for HiSF: Budsjettramme Konsekvensjusteringar Nye studieplassar i Nye studieplassar i RNB Nye studieplassar i Kategoriendring for grunnskulelærarutdanningane i Kategoriendring av barnevernspedagogutdanninga i Pris og lønnsjustering Nye rekrutteringsstillingar Éin rekrutteringsstilling i helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning Andre endringar Etter- og vidareutdanning av lærarar Vidareføring av styrkinga av strategisk ramme frå RNB Utstyrsmidlar til sjukepleie og ingeniørutdanning 959 Avbyråkratisering og effektivisering

15 Innføring av studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits Resultatbasert utteljing utdanningsinsentiv Resultatbasert utteljing forskingsinsentiv 715 Budsjettramme tal i tusen kr Samla får HiSF kr 362,7 mill i Statsbudsjett for Dette er ein auke på 6,6 % i høve til 2014, og ein realauke på 3,24 %. Som ein følgje av vidare opptrapping av tidligare tildelte studieplassar, får HiSF ein auke i tal studieplassar innan helsefag og innan bachelor ingeniør (elkraft). Samla utgjer dette ein auke på 25 studieplassar frå hausten For dette får vi kr 2,315 mill (0, , ,3). Grunnskulelærarutdanningane og barnevernspedagogutdanninga er løfta ein kategori, og vi får kompensert dette med høvesvis kr 0,473 mill og kr 0,529 mill i Vi har fått tildelt éin ny rekrutteringsstilling for å styrke forskarutdanninga innafor helse- og sosialfag, lærarutdanning eller ingeniørutdanning, dette utgjer kr 1,136 mill. Auken på kr 2 mill til etter- og vidareutdanning av lærarar er midlar som vi fekk tildelt som ei supplerande tildeling i Midlane skal brukast til å auka kapasiteten til å gje etter- og vidareutdanning av lærarar. Utdanningsløyvinga er auka med kr 5,346 mill som følgje av at HiSF har auke i avlagde studiepoeng. Forskingsløyvinga er auka med kr 0,715 mill som følgje av høgre forskingsaktivitet. Dette skuldast i hovudsak at løyvinga frå Norges Forskingsråd har auka frå 4,8 mill kr til 10,4 mill kr. Det vert løyvd kr 0,959 mill til utstyr på laboratorium for sjukepleie og ingeniørutdanning. Fråtrekka vi har fått for «avbyråkratisering og effektivisering» og «tiltak for studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits» er generelle kutt for heile sektoren. Det blir no lagt opp til at vi skal finansiere studentar utanfor EØS området og Sveits ved å krevje inn studieavgift. Vi har hatt svært få slike studentar og ser for oss at det blir vanskeleg å eventuelt krevje inn studieavgift av desse studentane. For HiSF blir dette i praksis eit kutt. Kandidatmåltal Departementet innførte frå 2014 kanditatmåltal for helse- og lærarutdanningane. Følgjande er skrive om dette i statsbudsjettet: «Dette er utdanninger der det er kritisk at samfunnets behov imøtekommes. Kunnskapsdepartementet regulerer derfor produksjon av kandidater innenfor disse utdanningene. Kandidatmåltallene angir et minstekrav om antall uteksaminerte kandidater den enkelte institusjon skal ha.» 7

16 HiSF har fått følgjande kandidatmåltal for 2015 som minstekrav: Tal Utdanning uteksaminerte ABIOK-utd. (HiSF har vidareutdanning i anestesi, operasjon og intensiv)* 11 Sjukepleiarutdanning 110 Vernepleiarutdanning 21 Barnehagelærarutdanning 35 GLU GLU PPU OG PPU-Y 48 *HiSF er bedt om å legge fram ein plan i Årsoppgjeret for auke til 20 over ein periode på tre år. Styret vedtok i styremøte 29. oktober kandidatmåltala for neste års studieprogram. 4. Økonomisk langtidsprognose tal i tusen kr Budsjett Budsjettprognose Basisløyving frå KD Studiepoengproduksjonløyving frå KD Andre driftsinntekter Løns- og prisvekst Driftsinntekter Lønskostnader Investeringar Husleige Energikostnader Andre driftskostnader Strategiske midler Driftskostnader Avsetnad bygg Dekningsbidrag frå prosjektverksemd Eigenfinansiering til prosjekt Forskotterte studiepoeng inntekter HSFO Disponeringar / avsetningar Årets mindre-/meirforbruk Tala er i 2014-kroner Tabellen over er ein langtidsprognose som viser økonomisk utvikling i høgskulen med utgangspunkt i framlegget til Statsbudsjett 2015, dagens driftsnivå med foreslått studieprogram og opptrappinga av bachelorutdanning i energi, elkraft og miljø samt utfasing av Gateway College. Forklaring til tabellen: 8

17 Basisløyving frå KD Løyvinga inneheld regjeringa sitt framlegg til løyving for HiSF i 2015, eksklusiv studiepoengløyving. Det blei i 2012 løyvd midlar til finansiering av 5 nye studieplassar innan helsefag og i 2014 løyvd midlar til 20 nye studieplassar innanfor energi, elkraft og miljø. Basisløyvinga inneheld full oppbygging av desse studieplassane i Studiepoengløyving frå KD Løyvinga viser kor stor studiepoengløyvinga er føresett å bli ut frå forventa studenttal. Frå og med 2015 ser ein føre seg at studiepoengløyvinga flatar ut. Ein forventar at auke i studiepoengproduksjon som følgje av opptrappinga av bachelorutdanninga i energi, elkraft og miljø, samstundes som ein vil sjå effektane av utfasing av Gateway College. Andre driftsinntekter Dette gjeld inntekter frå studentane for kopi og papir mm. Løns- og prisvekst For å gjere tala i tabellen samanliknbare, er forventa pris- og lønsvekst for 2015 trekt ut frå løyvinga slik at tala er i 2014-kroner. Lønskostnader Prognosen for lønnskostnader tek utgangspunkt i estimerte lønnskostnader for Som følgje av ei utflating i studiepoengproduksjon er det også ei forventning om stabile og jamne lønnskostnader i dei komande åra. I lønskostnader ligg også løyva til rekrutteringsstillinga på 1,1 mill. I tillegg har vi lagt til eit estimat på kr 0,55 mill som følgje av auke på 1,3 årsverk knytt til resultat av OU-prosessen. Auka pensjonskostnader Det er pr oktober 2014 ikkje motteke varsel om endringar i pensjon, men vi vil følgje dette nærare opp utover hausten. For 2014 blei det varsla ein auke på eitt prosentpoeng. Dersom det kjem ein tilsvarande auke i 2015 vil det utgjer ein auke i kostnader på ca kr 2 mill årleg. Investeringar HiSF har hatt som mål å kunne ha eit investeringsnivå som gjer det mogleg å ha ein utskiftingstakt på it-utstyr på 3-5 år, tilsvarande gjeld inventar og liknande. Dette svarer til ei årleg løyving på 6,4 mill. Vidare er auken i løyving i Statsbudsjettet for 2015 på kr 1 mill i utstyrsmidlar til sjukepleieog ingeniørutdanninga lagt til i langtidsprognosen under investeringar. Husleige Nivået er eit uttrykk for kostnader ved inngåtte avtalar. Det er lagt til grunn at HiSF overtar Gymnasbygget i august Etter 2017 vil vi få ekstra husleige. Budsjettprognosen for åra framover tek utgangspunkt i estimerte husleigekostnader for 2014, og ein ser føre seg eit stabilt kostnadsnivå fram til overtaking av gymnasbygget. HiSF fekk i 2014 løyvd kr 3 mill i auka husleigekostnader knytt til overtaking av gymnasbygget. Pr i dag ser ein føre seg at innflytting skjer i løpet av Desse midlane blir såleis avsett i påvente av innflytting. Frå og med overtaking vil ein måtte pårekne noko auka kostnader knytt til dublering av eksisterande lokale fram til dei er sanert. 9

18 Energikostnader og arealavhengig driftskomponent Vinteren 2014 var ein relativt varm vinter, og estimerte energikostnader for 2014 sett under eitt er forventa å vere lågare enn budsjett. Ein kan likevel ikkje forvente at milde vintrar frametter, og ein legg til grunn same budsjettprognose som i inneverande år. Nytt bygg vil truleg føre til energisparing, men den effekten er vanskeleg å måle presist. Andre driftskostnader Dette gjeld kostnader for kjøpte tenester, reiser, kommunikasjon og diverse forbruksmateriell. Andre driftskostnader er venta å ligge på same nivå som tidlegare år. I tillegg inneheld denne posten diverse kostnader til reinhald, vakttenester og forbruksmateriell. Budsjettprognosen for 2015 og åra framover tek utgangspunkt i estimerte kostnader for I tillegg er det lagt til estimerte kostander for dei initiativ som HiSF har fått auka midlar til i Statsbudsjettet for 2015 (kr 2,3 mill). 5. Strategiske val Oppbygging av tildelte nye studieplassar HiSF har dei siste åra fått auka basisløyvinga gjennom oppretting av nye studieplassar. Studieplassane som er under opptrapping ser slik ut: 5 plassar til helsefag (masteren i samhandling innan helse- og sosialtenester) 20 plassar til bachelorutdanning i energi, elkraft og miljø Ny ressursfordelingsmodell Gjennom 2014 er det utarbeidd ny ressursfordelingsmodell som legg opp til fordeling av ressursar med utgangspunkt i kandidatmåltal og studiepoengproduksjon. Styret vedtok i styremøtet i september at modellen skulle leggast til grunn i budsjettet, men at ein ikkje skulle endre årsverkrammene med meir enn +/- 2 %. Det studieprogrammet som nå er foreslått for studieåret 2015/16 er i hovudsak i samsvar med studieprogrammet for 2014/15. Det vil seie at på totalnivå vil ramma på årsverk vere om lag den same. Ressursfordelingsmodellen vil etter behandlinga i styret bli oppdatert med fylgjande: - Kandidatmåltall vedteke på styremøte 29. oktober - Master i landskapsplanlegging har null-opptak hausten Bachelor i ingeniør elektro- energi, elkraft og miljø får auka ressursar I tillegg vil det bli berekna FoU ressursar, og gjort ein endeleg kvalitetssikring av modellen. I budsjettet for 2014 blei det løyva kr 1,6 mill til ressursar utover ressursfordelingsmodellen som kompensasjon for auke i studenttal. Strategiske midlar I langtidsprognosen er det lagt til grunn strategiske midlar på ca kr 9 mill pr år. Dette er ein reduksjon på ca kr 2 mill samanlikna med 2014, noko som samsvarer med kuttet i løyving knytt til avbyråkratisering og effektivisering. 10

19 Innspel frå avdelingane Avdelingane har spelt inn ønskje om midlar til svært mange tiltak: frå nye utdanningstilbod, auka årsverkramme til fagleg aktivitet som følgje av auka studenttal, styrka bemanning, utstyr, byggtilpassingar i Førde, utviklingsprosjekt, digital kompetanse og rekruttering, internasjonalisering, satsingar innafor FoU, med meir. Strategisk pott Reduksjon i løyving for Statsbudsjettet 2015 (kr 3 mill) må i utgangspunktet dekkast gjennom den strategiske pott. Avdelingane har kome med fleire forslag til korleis midlane til strategisk pott kan nyttast, sjå vedlegg for nærare detaljar. Styret må ta stilling til korleis desse midlane skal fordelast i budsjettet skal vedtakast i styremøtet i desember. Uvisse knytt til prognosen som vert lagt fram: Det er knytt uvisse til prognosen som er lagt fram. Uvissa kan oppsummerast slik: Strukturendringar og nytt finansieringssystem frå vil kunne påverke langtidsprognosen i vesentleg grad Lønnskostnader er den største posten i budsjettet til HiSF og ein auke i lønnsvekst vil kunne slå ut vesentleg Energikostnader er ein stor utgiftspost som kan variere mykje. Dersom prisane går opp vil det påverke prognosen 6. Risikovurdering I inntektsprognosen ligg det inne ei vurdering av nivået på studiepoengproduksjonen. Vi har teke utgangspunkt i heiltidsekvivalentar som i gjennomsnitt tek 53 studiepoeng (som også er oppnådde studiepoeng pr heiltidsekvivalent dei 3 siste åra). Beste estimat pr i dag er at HiSF vil oppretthalde den noverande studiepoengproduksjonen også i åra framover. I budsjettet for 2014 føresette HiSF 52 studiepoeng pr heiltidsekvivalent. Her vil det ligg risiko i forhold til kva ein faktisk oppnår i framtida. Som følgje av nedlegging av Gateway College må ein vere budd på at dei studia som var tilknytt denne ordninga vil kunne oppleve ein reduksjon i tal studentar. I langtidsprognosen har ein teke utgangspunkt i estimerte kostnader for 2014, samt estimert auke i kostnader som følgje av dei tiltak HiSF har fått auka løyving (inntekt) for i Statsbudsjettet for Departementet har innført kandidatmåltal for visse studium (sjå tabell over). For GLU 1-7 og 5-10 er desse tala auka i høve fjoråret. Dette blir viktige mål for HiSF. 7. Drøftingar Det er ynskjelig at styret må drøfte følgjande: - Bruk av strategisk pott i langtidsprognose (sjå innspel frå avdelingar og seksjonar). - Om det skal høvles i ressursfordelingsmodellen for å lage ein større strategisk pott Rektor foreslår fyljande prioriteringar av strategisk pott: 11

20 Nye studietilbod: 1. Internasjonalt studietilbod i friluftsliv (engelskspråkleg), 30 studiepoeng. 2. Nytt samfunnsfagleg emne som kan inngå i masterprogrammet i læring og undervisning. Forslag til andre prioriteringar: 1. Strategiske midlar i samband med prosessane i SAKS (samarbeidsavtalar t.d.) 2. Kompetansebygging til førstestillingar, dosent og professor 3. Meir teknologi i og eit sterkare innslag av nettbaserte opplegg (t.d. video) som supplement til års- og bachelorstudia våre 4. Ei auke i institusjonelle fou stipend særskilt til «postdoktor» stipendet forskarstipend og til professorkvalifiseringsstipend 5. Vidareføring av prosjektet «Digital kompetanse» 8. Avslutning HiSF bør ha handlingsrom for å kunne prioritere utviklingstiltak og prosjekt som ikkje ligg inne i årets budsjett. Det er svært lite rom for dette i ramma som er lagt fram. HiSF har fått eit reelt kutt på kr 2,7 mill i Statsbudsjettet for 2015 (1,7 mill kr (0,5 % generelt kutt i statleg sektor og kr 0,975 mill pga innføring av studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits)). Budsjettoppfølginga for HiSF viser likevel at vi har eit akkumulert mindreforbruk i høve budsjett på kr 19,9 mill pr august 2014, og av dette er kr 7,4 mill overført frå Mindreforbruket pr. 2. tertial 2014 utgjer kr 12,5 mill (auka frå kr 7,4 mill pr. 1. tertial 2014). Dei fleste postar knytt til mindreforbruk vil mest truleg gå i balanse ved årsslutt, men det er mogleg at vi kan ha noko større handlingsrom. Det er også viktig å få redusert avsetningane. Det er viktig å merke seg at det ikkje har vore arbeidd med enkeltpostar i budsjettet på noverande tidspunkt. Vidare arbeid med budsjettet kan avdekke behov for styrking av ymse utgiftsartar. Derfor må det takast atterhald om prognosen. Arbeidet med kvalitetssikring av prognosen vil halda fram til budsjettforslaget for 2015 vert lagt fram for styret i desember. 12

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer