Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. Vi har motteke forfall frå Liv Horvei. Vara Bente Nesse vert med dette kalla inn. Andre forfall må snarast meldast til sekretariatet ved Britt Totland, e-post eller mobil SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2 61/14 14/ Godkjenning av møtebok frå /14 14/ Tilsetjing i stilling som rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led 4 63/14 14/ Budsjett hovudval 5 64/14 14/ Nominering av kandidatar til styret for perioden /14 Ymse Heidi Kathrin Osland Styreleiar Åse Løkeland Rektor Kopi m/saksdokument (elektronisk): 1.vararepresentantar for studentar og interne styremedlemer /eksterne vararpresentantar /fagforeiningar ved HSF / bibliotek HSF / Studentparlamentet / leiargruppa HiSF 1

2 60/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Innkalling vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 61/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 62/14 Tilsetjing i stilling som rektor (uoff) VS 63/14 Budsjett Hovudval VS 64/14 Nominering av kandidatar til styret for perioden VS 65/14 Ymse 2

3 61/14 Godkjenning av møtebok frå Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Sakshandsamar Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Møtebok frå styremøte vert godkjent. Saksvedlegg: Møtebok frå styremøte Vedlegg til sak 3

4 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Medlem Olav Refsdal Medlem Liv Horvei Medlem Frode Olav Haara Medlem Geir-Kåre Resaland Medlem Liv Synnøve Bøyum Medlem Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Forfall: Ingunn Skjelbreidalen og Knut Rydgren meldte forfall. Det er ingen vara å kalle inn. I tillegg melde Guro T. Gjerstadberget forfall møtedagen. Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 48/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste Feil! Bokmerke er ikke definert. 1

5 49/14 14/ Godkjenning av møtebok 9.september /14 14/ Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode 52/14 14/ Delårsrapportering 2. tertial /14 14/ Studietilbod og opptakskapasitet /14 14/ Aktivitet og arealbehov ved studiesenter Sandane Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 55/14 14/ /14 14/ /14 14/ Master i spesialpedagogikk ved HiSF- oppnemning av studieplankomite Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredelegheit Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 58/14 14/ Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval 59/14 Ymse Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Orienteringssaker 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet, brev frå KD 6 25/14 14/ /14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brevfrå KD 6 6 2

6 27/14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen Feil! Bokmerke er ikke definert. 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD Feil! Bokmerke er ikke definert. 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Brev til KD Feil! Bokmerke er ikke definert. 30/14 14/ /14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 32/14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. VS 48/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Utdelt i møtet av rektor Åse Løkeland: Referat frå Råd for samarbeid med arbeidslivet Uttale frå FF ved HiSF Utkast til innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Følgjande saker vart meldt under ymse: Olav Grov: Styret sitt arbeid med namn til nye styremedlemmer Frode Olav Haara: Tilsettingsprosessen for viserektorar og dekanar Heidi-Kathrin Osland: Orientering om rektortilsettinga (vert gjort i lukka møte) 3

7 Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå møte VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite VS 56/14 Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredelegheit VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved Institutt for idrett (uoff) VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval VS 59/14 Ymse Orienteringssaker VS 49/14 Godkjenning av møtebok frå Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Møtebok frå styremøte vert godkjent. VS 50/14 Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet Framlegg til vedtak: 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med dei andre høgskulane på Vestlandet. 2. Dersom ikkje Høgskulen i Sogn og Fjordane kan halde fram som sjølvstendig institusjon, bør vi setje i gang nærare utgreiing av eitt eller fleire av fusjonsalternativa i saksutgreiinga. 3. Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet. Rektor og styreleiar får fullmakt til å ferdigstille svaret Styret gjorde framlegg til følgjande endring i vedtaket: Pkt 1 skal lyde: Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. Pkt 2 vert teke vekk. Pkt 3 vert nytt punkt 2. Rektor sitt framlegg til vedtak med endringa frå styret vart samrøystes vedteke. 4

8 Vedtak Høgskulestyret : 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. 2. Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet. Rektor og styreleiar får fullmakt til å ferdigstille svaret. VS 51/14 Strukturmeldinga og styret sin funksjonsperiode Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret ønskjer ikkje å forlenge noverande åremålsperiode for styret eller rektor. VS 52/14 Delårsrapportering 2.tertial 2014 Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Rekneskapsrapport for 2.tertial 2014 vert teke til vitande. VS 53/14 Studietilbod og opptakskapasitet Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av vedlegg 2 i denne saka. 2. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. VS 54/14 Aktivitet og arealbehov ved Studiesenter Sandane Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret ber rektor arbeide vidare med saka med utgangspunkt i drøftingane i styret. 5

9 VS 55/14 Master i spesialpedagogikk ved HiSF oppnemning av studieplankomite Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Styret gjer vedtak om å oppnemne studieplankomite for master i spesialpedagogikk 120 sp. Komiteen får følgjande samansetjing: Dosent Ingrid Fossøy, leiar Førstelektor Kirsten Flaten Høgskulelektor Hege Fimreite Ein student frå master i spes ped Ein ekstern representant frå PP-tenesta Rådgjevar Solfrid Kjoberg, sekretær Mandat Komiteen skal: utarbeide studieplan for master i spesialpedagogikk 120 sp i samsvar med Forskrift om krav til mastergrad og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, 2. syklus. Studieplanen skal legge til rette for gjennomføring på deltid. utarbeide søknad om akkreditering av studiet i samsvar med NOKUT si «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning» Rektor får fullmakt til å oppnemne studentrepresentant og ekstern representant. Framlegg til studieplan og søknad om akkreditering skal ligge føre innan 1. januar VS 56/14 Retningslinjer for behandling av saker ved mistanke om vitskapleg uredeligheit Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : 1. Styret vedtar framlegget til Retningsliner for behandling av saker ved mistanke om vitskapeleg uredelegheit ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Styret vedtar at det sentrale fou-utvalet skal ivareta funksjonen som forskingsetisk utval ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 3. Styret sluttar seg til forslaget til endra mandat for det sentrale fou-utvalet VS 57/14 Tilsetjing som professor II ved institutt for idrett Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 6

10 Vedtak Høgskulestyret : Professor Gunn Engelsrud vert tilsett i 20% stilling som professor II ved Institutt for idrett frå 1. januar 2015 til 31.desember VS 58/14 Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Godtgjering av styremedlemmer for deltaking i innstillingsutval for tilsetting i åremålsstillingar vert godtgjort i samsvar med saksutgreiinga. 59/14 Ymse 1. Styret sitt arbeid med namn til nye styremedlemmer. Rektor gjorde følgjande framlegg til vedtak: Prosedyre for innspel til nytt styre vert handsama på styremøtet 18.november. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe på tre personar som skal arbeide med saka. Studentane skal vere representert. Rektor sitt framlegg til vedtak vart samøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret : Prosedyre for innspel til nytt styre vert handsama på styremøtet 18.november. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe på tre personar som skal arbeide med saka. Studentane skal vere representert. 2. Tilsettingsprosessen for viserektor og dekanar. Orientering om rektortilsettinga. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 24/14 14/ Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet. Brev frå KD 25/14 14/ Instruks for den daglege leiinga ved statlege universitet og høgskular. Brev frå KD 26/14 14/ Stortingsmelding om struktur i høgre utdanning - avklaringar og presiseringar i oppfylginga av dialogmøta. Brev frå KD 27/14 14/ SAKS - orientering om styrevedtak frå Høgskolen i Bergen 28/14 14/ Oversendingsbrev - Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til dialogmøte om strukturreforma i høgare utdanning. Brev til KD 29/14 14/ Invitasjon til Høgskulen i Sogn og Fjordane. 7

11 Brev til KD 30/14 14/ Innspel til møtet med ekspertgruppa for gjennomgang av finansieringsmodellen for uh-sektoren. Brev til KD 31/14 14/ Oversendingsbrev - Samarbeid om fou med samfunns- og arbeidsliv, sett fra et høgskoleperspektiv. Brev til KD 32/14 14/ Referat frå FoU-møte /14 14/ Referat frå IDF møte Munnleg orientering ved styreleiar: Vi har fått ein million i INU-midlar for å greia ut byggingeniørutdanning i Førde Vi har invitert leiar for utdanningskomiteen Trond Giske til HiSF Munnleg orientering ved rektor : O-saker: 1. Statsbudsjettet Kjøp av gymnasbygget 19.september 3. Opning av nytt høgskulebygg ved Høgskolen i Bergen 22.september 4. Debattforum Meieriet 23.september og 21. oktober 5. Førebuande møte med NOKUT Oppstart med arbeidet med campusutvikling i regi av Statsbygg 30.oktober 7. SHOT-undersøkinga presentert Økonomidirektør vart spurd om å delta i revisjon av ny nasjonal rekneskapslov 9. Oppstart av ASK prosjektet Statssekretær Bjørn Haugstad har takka ja til å vitje Høgskulen i Sogn og Fjordane 8

12 62/14 Tilsetjing i stilling som rektor Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Sakshandsamar Wenche Fjørtoft Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 4

13 63/14 Budsjett hovudval Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Sakshandsamar Karianne Bergheim Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /14 Framlegg til vedtak: Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2015 i tråd med prioriteringane som er gjort i denne saka. Saksvedlegg: Ingen Saksframstilling 1. Innleiing Saka har som føremål å greie ut om dei økonomiske føresetnadane som er gitt i framlegget til statsbudsjettet for 2015 frå regjeringa, og å gjere greie for nokre av hovudutfordringane for Høgskulen i Sogn og Fjordane i perioden Utgangspunktet er å framstille den økonomiske situasjonen for høgskulen på ein slik måte at styret vil kunne gje styringssignal og føringar for det endelege budsjettet for 2015 som vil bli handsama i styremøtet i desember. Saksframstillinga følgjer dei hovudmåla som er lagt ned i ny strategiplan. Saka blir utarbeidd med utgangspunkt i: Stortingsproposisjon nr 1 S ( ) Statsbudsjett 2015 Strategiplan Hovudprioriteringar i departementet sitt forslag til statsbudsjett 2015, høgre utdanning Statsbudsjettet blei lagt fram 8. oktober Av vesentlege budsjettendringar over kap 260 på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett som får påverkar HiSF kan nemnast: Reduksjon knytt til avbyråkratisering og effektivisering kr 151 mill Reduksjon knytt til studieavgift for studentar utanfor EØS området kr 81 mill Midlar til utstyr til sjukepleie- og ingeniørutdanning kr 30 mill Mildar til nye rekrutteringsstillingar til helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning kr 53 mill Vidare blei det før sommaren 2014 gjeve ekstraløyvingar knytt til etter- og vidareutdanning av lærarar. 5

14 Korleis dette slår ut for HiSF er gjort greie for nedanfor (sjå tabell). Av andre vesentlege forhold i Statsbudsjettet 2015 kan nemnast: Regjeringa ønskjer ein meir formålstenleg struktur med høgre utdannings- og forskingsinstitusjonar som er karakteriserte av solide fagmiljø og utdanningar av høg kvalitet, og ein sektor som brukar ressursane meir effektivt. Kunnskapsdepartementet tek sikte på å leggje fram ei stortingsmelding om strukturen i universitets- og høgskulesektoren i Departementet foreslår å auke løyvinga for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og samanslåingar til 75 mill. kroner. Regjeringa har ambisjonar om å utvikle fleire verdsleiande fagmiljø. Det krev ei målretta satsing på institusjonar og fagmiljø som har særlege føresetnader for å lukkast. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor 100 mill. kroner for å styrkje arbeidet med framifrå kvalitet med mål om å utvikle fleire verdsleiande fagmiljø. Departementet foreslår 30 mill. kroner til utstyr til bruk i sjukepleiar- og ingeniørutdanningane. Det er behov for meir og betre utstyr i desse utdanningane slik at studentane blir betre førebudd på det som ventar dei i arbeidslivet. Regjeringa har mål om å styrkje grunnfinansieringa av universitet og høgskular og foreslår å auke den samla økonomiske ramma til institusjonane med 53,7 mill. kroner. Dette er ei oppfølging av Innst. 260 S ( ), der det vart vedteke å auke ramma til universitet og høgskular. Kunnskapsdepartementet foreslår 53,4 mill. kroner til 47 nye rekrutteringsstillingar innanfor helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning, som del av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning. For at kapasitetsauken i høgre utdanning skal halde fram, foreslår regjeringa 202,8 mill. kroner til vidareføring og opptak av nye kull for studieplassar oppretta over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Samla gjev dette om lag fleire studieplassar i 2015 samanlikna med i Budsjettramme for HiSF Tabellen syner framlegget til Statsbudsjett 2015 for HiSF: Budsjettramme Konsekvensjusteringar Nye studieplassar i Nye studieplassar i RNB Nye studieplassar i Kategoriendring for grunnskulelærarutdanningane i Kategoriendring av barnevernspedagogutdanninga i Pris og lønnsjustering Nye rekrutteringsstillingar Éin rekrutteringsstilling i helse- og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning Andre endringar Etter- og vidareutdanning av lærarar Vidareføring av styrkinga av strategisk ramme frå RNB Utstyrsmidlar til sjukepleie og ingeniørutdanning 959 Avbyråkratisering og effektivisering

15 Innføring av studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits Resultatbasert utteljing utdanningsinsentiv Resultatbasert utteljing forskingsinsentiv 715 Budsjettramme tal i tusen kr Samla får HiSF kr 362,7 mill i Statsbudsjett for Dette er ein auke på 6,6 % i høve til 2014, og ein realauke på 3,24 %. Som ein følgje av vidare opptrapping av tidligare tildelte studieplassar, får HiSF ein auke i tal studieplassar innan helsefag og innan bachelor ingeniør (elkraft). Samla utgjer dette ein auke på 25 studieplassar frå hausten For dette får vi kr 2,315 mill (0, , ,3). Grunnskulelærarutdanningane og barnevernspedagogutdanninga er løfta ein kategori, og vi får kompensert dette med høvesvis kr 0,473 mill og kr 0,529 mill i Vi har fått tildelt éin ny rekrutteringsstilling for å styrke forskarutdanninga innafor helse- og sosialfag, lærarutdanning eller ingeniørutdanning, dette utgjer kr 1,136 mill. Auken på kr 2 mill til etter- og vidareutdanning av lærarar er midlar som vi fekk tildelt som ei supplerande tildeling i Midlane skal brukast til å auka kapasiteten til å gje etter- og vidareutdanning av lærarar. Utdanningsløyvinga er auka med kr 5,346 mill som følgje av at HiSF har auke i avlagde studiepoeng. Forskingsløyvinga er auka med kr 0,715 mill som følgje av høgre forskingsaktivitet. Dette skuldast i hovudsak at løyvinga frå Norges Forskingsråd har auka frå 4,8 mill kr til 10,4 mill kr. Det vert løyvd kr 0,959 mill til utstyr på laboratorium for sjukepleie og ingeniørutdanning. Fråtrekka vi har fått for «avbyråkratisering og effektivisering» og «tiltak for studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits» er generelle kutt for heile sektoren. Det blir no lagt opp til at vi skal finansiere studentar utanfor EØS området og Sveits ved å krevje inn studieavgift. Vi har hatt svært få slike studentar og ser for oss at det blir vanskeleg å eventuelt krevje inn studieavgift av desse studentane. For HiSF blir dette i praksis eit kutt. Kandidatmåltal Departementet innførte frå 2014 kanditatmåltal for helse- og lærarutdanningane. Følgjande er skrive om dette i statsbudsjettet: «Dette er utdanninger der det er kritisk at samfunnets behov imøtekommes. Kunnskapsdepartementet regulerer derfor produksjon av kandidater innenfor disse utdanningene. Kandidatmåltallene angir et minstekrav om antall uteksaminerte kandidater den enkelte institusjon skal ha.» 7

16 HiSF har fått følgjande kandidatmåltal for 2015 som minstekrav: Tal Utdanning uteksaminerte ABIOK-utd. (HiSF har vidareutdanning i anestesi, operasjon og intensiv)* 11 Sjukepleiarutdanning 110 Vernepleiarutdanning 21 Barnehagelærarutdanning 35 GLU GLU PPU OG PPU-Y 48 *HiSF er bedt om å legge fram ein plan i Årsoppgjeret for auke til 20 over ein periode på tre år. Styret vedtok i styremøte 29. oktober kandidatmåltala for neste års studieprogram. 4. Økonomisk langtidsprognose tal i tusen kr Budsjett Budsjettprognose Basisløyving frå KD Studiepoengproduksjonløyving frå KD Andre driftsinntekter Løns- og prisvekst Driftsinntekter Lønskostnader Investeringar Husleige Energikostnader Andre driftskostnader Strategiske midler Driftskostnader Avsetnad bygg Dekningsbidrag frå prosjektverksemd Eigenfinansiering til prosjekt Forskotterte studiepoeng inntekter HSFO Disponeringar / avsetningar Årets mindre-/meirforbruk Tala er i 2014-kroner Tabellen over er ein langtidsprognose som viser økonomisk utvikling i høgskulen med utgangspunkt i framlegget til Statsbudsjett 2015, dagens driftsnivå med foreslått studieprogram og opptrappinga av bachelorutdanning i energi, elkraft og miljø samt utfasing av Gateway College. Forklaring til tabellen: 8

17 Basisløyving frå KD Løyvinga inneheld regjeringa sitt framlegg til løyving for HiSF i 2015, eksklusiv studiepoengløyving. Det blei i 2012 løyvd midlar til finansiering av 5 nye studieplassar innan helsefag og i 2014 løyvd midlar til 20 nye studieplassar innanfor energi, elkraft og miljø. Basisløyvinga inneheld full oppbygging av desse studieplassane i Studiepoengløyving frå KD Løyvinga viser kor stor studiepoengløyvinga er føresett å bli ut frå forventa studenttal. Frå og med 2015 ser ein føre seg at studiepoengløyvinga flatar ut. Ein forventar at auke i studiepoengproduksjon som følgje av opptrappinga av bachelorutdanninga i energi, elkraft og miljø, samstundes som ein vil sjå effektane av utfasing av Gateway College. Andre driftsinntekter Dette gjeld inntekter frå studentane for kopi og papir mm. Løns- og prisvekst For å gjere tala i tabellen samanliknbare, er forventa pris- og lønsvekst for 2015 trekt ut frå løyvinga slik at tala er i 2014-kroner. Lønskostnader Prognosen for lønnskostnader tek utgangspunkt i estimerte lønnskostnader for Som følgje av ei utflating i studiepoengproduksjon er det også ei forventning om stabile og jamne lønnskostnader i dei komande åra. I lønskostnader ligg også løyva til rekrutteringsstillinga på 1,1 mill. I tillegg har vi lagt til eit estimat på kr 0,55 mill som følgje av auke på 1,3 årsverk knytt til resultat av OU-prosessen. Auka pensjonskostnader Det er pr oktober 2014 ikkje motteke varsel om endringar i pensjon, men vi vil følgje dette nærare opp utover hausten. For 2014 blei det varsla ein auke på eitt prosentpoeng. Dersom det kjem ein tilsvarande auke i 2015 vil det utgjer ein auke i kostnader på ca kr 2 mill årleg. Investeringar HiSF har hatt som mål å kunne ha eit investeringsnivå som gjer det mogleg å ha ein utskiftingstakt på it-utstyr på 3-5 år, tilsvarande gjeld inventar og liknande. Dette svarer til ei årleg løyving på 6,4 mill. Vidare er auken i løyving i Statsbudsjettet for 2015 på kr 1 mill i utstyrsmidlar til sjukepleieog ingeniørutdanninga lagt til i langtidsprognosen under investeringar. Husleige Nivået er eit uttrykk for kostnader ved inngåtte avtalar. Det er lagt til grunn at HiSF overtar Gymnasbygget i august Etter 2017 vil vi få ekstra husleige. Budsjettprognosen for åra framover tek utgangspunkt i estimerte husleigekostnader for 2014, og ein ser føre seg eit stabilt kostnadsnivå fram til overtaking av gymnasbygget. HiSF fekk i 2014 løyvd kr 3 mill i auka husleigekostnader knytt til overtaking av gymnasbygget. Pr i dag ser ein føre seg at innflytting skjer i løpet av Desse midlane blir såleis avsett i påvente av innflytting. Frå og med overtaking vil ein måtte pårekne noko auka kostnader knytt til dublering av eksisterande lokale fram til dei er sanert. 9

18 Energikostnader og arealavhengig driftskomponent Vinteren 2014 var ein relativt varm vinter, og estimerte energikostnader for 2014 sett under eitt er forventa å vere lågare enn budsjett. Ein kan likevel ikkje forvente at milde vintrar frametter, og ein legg til grunn same budsjettprognose som i inneverande år. Nytt bygg vil truleg føre til energisparing, men den effekten er vanskeleg å måle presist. Andre driftskostnader Dette gjeld kostnader for kjøpte tenester, reiser, kommunikasjon og diverse forbruksmateriell. Andre driftskostnader er venta å ligge på same nivå som tidlegare år. I tillegg inneheld denne posten diverse kostnader til reinhald, vakttenester og forbruksmateriell. Budsjettprognosen for 2015 og åra framover tek utgangspunkt i estimerte kostnader for I tillegg er det lagt til estimerte kostander for dei initiativ som HiSF har fått auka midlar til i Statsbudsjettet for 2015 (kr 2,3 mill). 5. Strategiske val Oppbygging av tildelte nye studieplassar HiSF har dei siste åra fått auka basisløyvinga gjennom oppretting av nye studieplassar. Studieplassane som er under opptrapping ser slik ut: 5 plassar til helsefag (masteren i samhandling innan helse- og sosialtenester) 20 plassar til bachelorutdanning i energi, elkraft og miljø Ny ressursfordelingsmodell Gjennom 2014 er det utarbeidd ny ressursfordelingsmodell som legg opp til fordeling av ressursar med utgangspunkt i kandidatmåltal og studiepoengproduksjon. Styret vedtok i styremøtet i september at modellen skulle leggast til grunn i budsjettet, men at ein ikkje skulle endre årsverkrammene med meir enn +/- 2 %. Det studieprogrammet som nå er foreslått for studieåret 2015/16 er i hovudsak i samsvar med studieprogrammet for 2014/15. Det vil seie at på totalnivå vil ramma på årsverk vere om lag den same. Ressursfordelingsmodellen vil etter behandlinga i styret bli oppdatert med fylgjande: - Kandidatmåltall vedteke på styremøte 29. oktober - Master i landskapsplanlegging har null-opptak hausten Bachelor i ingeniør elektro- energi, elkraft og miljø får auka ressursar I tillegg vil det bli berekna FoU ressursar, og gjort ein endeleg kvalitetssikring av modellen. I budsjettet for 2014 blei det løyva kr 1,6 mill til ressursar utover ressursfordelingsmodellen som kompensasjon for auke i studenttal. Strategiske midlar I langtidsprognosen er det lagt til grunn strategiske midlar på ca kr 9 mill pr år. Dette er ein reduksjon på ca kr 2 mill samanlikna med 2014, noko som samsvarer med kuttet i løyving knytt til avbyråkratisering og effektivisering. 10

19 Innspel frå avdelingane Avdelingane har spelt inn ønskje om midlar til svært mange tiltak: frå nye utdanningstilbod, auka årsverkramme til fagleg aktivitet som følgje av auka studenttal, styrka bemanning, utstyr, byggtilpassingar i Førde, utviklingsprosjekt, digital kompetanse og rekruttering, internasjonalisering, satsingar innafor FoU, med meir. Strategisk pott Reduksjon i løyving for Statsbudsjettet 2015 (kr 3 mill) må i utgangspunktet dekkast gjennom den strategiske pott. Avdelingane har kome med fleire forslag til korleis midlane til strategisk pott kan nyttast, sjå vedlegg for nærare detaljar. Styret må ta stilling til korleis desse midlane skal fordelast i budsjettet skal vedtakast i styremøtet i desember. Uvisse knytt til prognosen som vert lagt fram: Det er knytt uvisse til prognosen som er lagt fram. Uvissa kan oppsummerast slik: Strukturendringar og nytt finansieringssystem frå vil kunne påverke langtidsprognosen i vesentleg grad Lønnskostnader er den største posten i budsjettet til HiSF og ein auke i lønnsvekst vil kunne slå ut vesentleg Energikostnader er ein stor utgiftspost som kan variere mykje. Dersom prisane går opp vil det påverke prognosen 6. Risikovurdering I inntektsprognosen ligg det inne ei vurdering av nivået på studiepoengproduksjonen. Vi har teke utgangspunkt i heiltidsekvivalentar som i gjennomsnitt tek 53 studiepoeng (som også er oppnådde studiepoeng pr heiltidsekvivalent dei 3 siste åra). Beste estimat pr i dag er at HiSF vil oppretthalde den noverande studiepoengproduksjonen også i åra framover. I budsjettet for 2014 føresette HiSF 52 studiepoeng pr heiltidsekvivalent. Her vil det ligg risiko i forhold til kva ein faktisk oppnår i framtida. Som følgje av nedlegging av Gateway College må ein vere budd på at dei studia som var tilknytt denne ordninga vil kunne oppleve ein reduksjon i tal studentar. I langtidsprognosen har ein teke utgangspunkt i estimerte kostnader for 2014, samt estimert auke i kostnader som følgje av dei tiltak HiSF har fått auka løyving (inntekt) for i Statsbudsjettet for Departementet har innført kandidatmåltal for visse studium (sjå tabell over). For GLU 1-7 og 5-10 er desse tala auka i høve fjoråret. Dette blir viktige mål for HiSF. 7. Drøftingar Det er ynskjelig at styret må drøfte følgjande: - Bruk av strategisk pott i langtidsprognose (sjå innspel frå avdelingar og seksjonar). - Om det skal høvles i ressursfordelingsmodellen for å lage ein større strategisk pott Rektor foreslår fyljande prioriteringar av strategisk pott: 11

20 Nye studietilbod: 1. Internasjonalt studietilbod i friluftsliv (engelskspråkleg), 30 studiepoeng. 2. Nytt samfunnsfagleg emne som kan inngå i masterprogrammet i læring og undervisning. Forslag til andre prioriteringar: 1. Strategiske midlar i samband med prosessane i SAKS (samarbeidsavtalar t.d.) 2. Kompetansebygging til førstestillingar, dosent og professor 3. Meir teknologi i og eit sterkare innslag av nettbaserte opplegg (t.d. video) som supplement til års- og bachelorstudia våre 4. Ei auke i institusjonelle fou stipend særskilt til «postdoktor» stipendet forskarstipend og til professorkvalifiseringsstipend 5. Vidareføring av prosjektet «Digital kompetanse» 8. Avslutning HiSF bør ha handlingsrom for å kunne prioritere utviklingstiltak og prosjekt som ikkje ligg inne i årets budsjett. Det er svært lite rom for dette i ramma som er lagt fram. HiSF har fått eit reelt kutt på kr 2,7 mill i Statsbudsjettet for 2015 (1,7 mill kr (0,5 % generelt kutt i statleg sektor og kr 0,975 mill pga innføring av studieavgift for studentar utanfor EØS området og Sveits)). Budsjettoppfølginga for HiSF viser likevel at vi har eit akkumulert mindreforbruk i høve budsjett på kr 19,9 mill pr august 2014, og av dette er kr 7,4 mill overført frå Mindreforbruket pr. 2. tertial 2014 utgjer kr 12,5 mill (auka frå kr 7,4 mill pr. 1. tertial 2014). Dei fleste postar knytt til mindreforbruk vil mest truleg gå i balanse ved årsslutt, men det er mogleg at vi kan ha noko større handlingsrom. Det er også viktig å få redusert avsetningane. Det er viktig å merke seg at det ikkje har vore arbeidd med enkeltpostar i budsjettet på noverande tidspunkt. Vidare arbeid med budsjettet kan avdekke behov for styrking av ymse utgiftsartar. Derfor må det takast atterhald om prognosen. Arbeidet med kvalitetssikring av prognosen vil halda fram til budsjettforslaget for 2015 vert lagt fram for styret i desember. 12

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10:

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10: Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012 Saksframlegg Dato Referanse 10.11.2011 2011/565-5295/2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/81 Høgskulestyret 17.11.2011 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 26.11.2015 kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar),

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 29.09.2016 kl. 9:00 11:45 Stad: Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Frå administrasjonen: Referent:

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Dato: kl. 10:00 15:30 Rom Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 10:00 15:30 Rom Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 10.11.201 kl. 10:00 15:30 Sted: Rom 2020 - Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Frå adm møtte: Referent: Trond

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011 Saksframlegg Dato Referanse 26.10.2010 2010/500-5193/2010 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/52 Høgskulestyret 04.11.2010 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Dato: Tidspunkt: Bestebakken, Hafslo 17.06.2015 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Liv Horvei Medlem Olav

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04.02.2016 kl. 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04022016 kl 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 1.1.016 kl. 14:00-17:30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde Arkivsak: 1/0101 Til stades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Andre: Referent: Trond Ueland, Åse Neraas,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta Fakulteta har nytta verktøy til estimering av inntekter, årsverk og tilhøyrande lønnskostnader og andre kostnader. Bruken av desse verktøya gir estimat som fører til at periodisering

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 09.06.2016 kl. 10:00 16:30 Sted: Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Trond Ueland, Hans Johan Breidablik, Anneli Nesteng, Åse Neraas,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt i Styret for Høgskulen i Volda 27.10.06 sak 47/2006 INNLEIING Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 20.10.2016 kl. 10:00-14:00 Sted: Møterom Aroma, Sogndal Arkivsak: 15/01263 Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012 Saksframlegg Dato Referanse 20.02.2012 2007/1092-1081/2012 Sakshandsamar Erik Kyrkjebø, tlf 57 67 62 85 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 12/6 Høgskulestyret 01.03.2012 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR

Detaljer

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 25.02.2016 kl. 10:00 Sted: Sogndal Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV.

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV. Saksframlegg Dato Referanse 10.06.2009 2008/827-2749/2009 Sakshandsamar Dekan Rasmus Stokke / Studiedirektør Terje Bjelle Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/28 Høgskulestyret 17.06.2009 NY LÆRARUTDANNING.

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 29.10.2014 kl. 10:00 Sted: Kinnaklova/Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Rekneskapsrapport per februar 2016

Rekneskapsrapport per februar 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 14. mars Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er tidleg på året og vanskeleg å dra

Detaljer

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 612016 OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.06.2016 kl. 10:45-14:40 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK Saksframlegg Dato Referanse 14.09.2009 2009/405-3970/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 09/42 Høgskulestyret 01.10.2009 STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer