MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: Tidspunkt: 12:30-14:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30"

Transkript

1 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft, Sissel Kvåle Ulla, Berit Pettersen, Terje Bjelle, Tove Takvam Uglum (sekretær) Sakskart Godkjenning av innkalling og sakliste Saksnr Innhald VS 17/14 Godkjenning av møtebok frå LMU-møte VS 18/14 Gjennomgang av handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved HiSF VS 19/14 Gjennomgang av SHoT-undersøkinga 2014 VS 20/14 Tett på-konferansen 2015 OS 21/14 Orienteringssaker VS 22/14 Ymse

2 VS 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte : LMU godkjenner møtebok frå møte : Møteprotokollen vart godkjend utan merknader.

3 18/14 Læringsmiljøutvalet Gjennomgang av handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved HiSF Saka blir lagt fram til drøfting. Saksvedlegg Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved HiSF Saksframstilling Handlingsplanen vart vedtatt i Som det går fram av planen, skal LMU på kvart møte drøfte, prioritere og følgje opp arbeidet med tiltaka. Det blei foreslått å ha fokus på psykososialt læringsmiljø og internasjonalisering. Psykososialt læringsmiljø var eit tema på årets Tett på-konferanse, og også i årets SHoT-undersøking. Naturleg å følgje opp dette. Internasjonalisering er noko høgskulen skal ha fokus på framover, og som vart påpeika av NOKUT-tilsynet no i haust som eit område HiSF må jobbe meir med. Handlingsplanen bør justerast i forhold til ny strategiplan. Sekretæren ordnar med dette. Vedtak LMU skal ha særleg fokus på to punkt i handlingsplanen dette studieåret: Psykososialt læringsmiljø og internasjonalisering.

4 19/14 Læringsmiljøutvalet Gjennomgang av SHoT-undersøkinga 2014 Saka blir lagt fram til drøfting. Saksvedlegg SHoT 2014 rapport SHoT 2014 HiSF, grafikkrapport SHoT 2014, presentasjon SISOF Saksframstilling SHoT 2014 er ei helse og trivselskartlegging blant studentar i Noreg. Det er 10 samskipnader som har deltake i undersøkinga. 603 HiSF-studentar deltok i undersøkinga. Utvalet hadde ein god gjennomgang av undersøkinga. Noko av det som blei diskutert undervegs: Studentane ved HiSF slit meir med psykisk helse enn landsgjennomsnittet. HiSF er den institusjonen i landet som har flest unge studentar, noko som kan vere forklaringa på dette. 61% av dei nye studentane våre i år var under 21 år. Dette kan ein vere obs på i oppstarten. Mange kjem rett frå vidaregåande og bur aleine for første gang, og då blir overgangen stor. Fadderordninga: Utvalet snakka om kor viktig rolla som fadder er. Dette må fadrane bli gjort endå meir medvitne på. Det dei seier, blir tillagt stor vekt. Det er derfor viktig at dei har stort fokus på det faglege, og at dei ikkje «snakkar ned» studiet sitt. Her har institutta også eit ansvar for å bevisstgjere sine fadrar. Fadderopplæringa hadde i år større fokus på det faglege, og slik bør det bli også framover. Utvalet var også opptatt av å fortsette å halde fokus på alkoholfrie arrangement i faddervekene. Alkoholforbruk. SHoT-undersøkinga viser at HiSF-studentar drikk meir enn landsgjennomsnittet. Også her blei det trekt fram at fokus på alkoholfrie arrangement under faddervekene er viktig, for å sette ein «standard». Utvalet var tydelege på at høgskulen ikkje skal tilpasse undervisning og eksamen under faddervekene og Studentveka, ved t.d. å unngå tidlege forelesingar eller eksamenar under Veka. Ein skal ikkje gi eit signal om at sosiale aktivitetar er viktigare enn det faglege. Våre studentar jobbar mindre med studia enn landsgjennomsnittet. Dette viser også Studiebarometeret. Det vart diskutert om faglærarane stiller for låge krav til studentane. Studentrepresentantane i utvalet var tydelege på at dersom faglærarane stiller krav heilt frå starten, har det god effekt! Utvalet ønskjer at både fadrar og fagtilsette skal ha fokus på kor viktig det er å jobbe godt heilt frå starten av studieåret. Det kom forslag om at det ved neste fadderopplæring skal brukast dyktige studentar til å snakke med fadrane om viktigheten av å snakke godt om studiet sitt, og ikkje vere for subjektive i uttalelsane sine. Skape stolthet!

5 20/14 Læringsmiljøutvalet Tett på-konferansen 2015 Saka blir lagt fram til drøfting. Saksframstilling Vedtak frå Læringsmiljøutvalet : «LMU ønskjer å halde fram med Tett på-konferansen. Utvalet ber Studentparlamentet om å hente inn informasjon om kva som skal til for å engasjere fleire studentar til å delta på konferansen.» I skrivande stund har ikkje Parlamentet meldt tilbake noko til LMU. Det vart spelt inn at dersom vi ønskjer god deltaking frå studentane på konferansen, må temaet engasjere breitt. Det kom forslag om at tema kunne vere «studieinnsats», med gode innlegg som utfordrar både dei tilsette og studentane. Leiar i LMU sit i arbeidsgruppa for neste års konferanse, og han orienterte om at det skulle vere møte i arbeidsgruppa dagen etter LMU-møtet. Vedtak LMU drøfta saka.

6 21/14 Læringsmiljøutvalet Orienteringssaker LMU tek orienteringssakene til vitande. Saker til orientering: 1. Leiar i LMU fortel frå årets LMU-forum i Trondheim. 2. AMU ønskjer å ha fokus på snus. Både når det er greitt å snuse, og forsøpling. Etter kvart øskjer dei å invitere studentar for å diskutere temaet. 3. Faddervekene Det er veldig ulike meiningar om det var drikkepress eller ikkje. Nokre uttrykker ønskje om ei faddergruppe for dei som vil delta på alkoholfrie arrangement. Dette er blitt gjort ved andre institusjonar. Nokre er kritiske til måten det blir rekruttert fadrar på. Både at det er Meieriet som står for dette, og at mange av fadrane sin motivasjon for å vere fadder er gratis festar og konsertar. 4. Det er gjennomført to prøveeksamenar i digital eksamen. Sissel Kvåle Ulla orienterer i møtet. 5. John Ove Berge har hatt møte med lokallaget til Natur og ungdom i Sogndal. Dei ønskjer betre bossorteringssystem for studentane. Det vil som ei prøveordning bli sett ut eit sorteringssystem for bos i 4. og 5. etasje i Høgskulebygget. 6. Karrieresenteret jobbar med eit prosjekt for å utvikle studentrådgivarar. Dette er i samarbeid med ALI-tilsett Anders Stavnsbo, som tidlegare har jobba med eit slikt prosjekt ved eit universitet i Danmark. Målet med prosjektet er å hindre fråfall og få nye studentar raskt i gang. Gjennom opplæring skal studentrådgivarane, som skal vere 3. årsstudentar og peika ut av institutta, vere tilgjengeleg for førsteårsstudentane i første semester. Dei skal kunne hjelpe studentane i gang både fagleg og sosialt, ut frå sine eigne erfaringar. I første omgang vil ein prøve ut ordninga på nokre studium. Studentrådgivarane vil bli lønna. I saka om snus var det delte meiningar om ein kan forby snus. Utvalet var enige om at det kan vere bra å ha nokre retningslinjer for bruk, til dømes for studentar som skal i praksis.

7 I saka om studentrådgivarar var utvalet tydelege på at studentane må ha ein annan tittel enn studentrådgivar. Det vil elles bli forvirring om kva rolle studentane har, i forhold til rolla som studierådgivarar ved HiSF og studentrådgivar ved SISOF har. Vedtak Utvalet tok orienteringssakene til vitande.

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer