Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/ / Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 14: Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg Vikesland (hovudverneombod), Wenche Fjørtoft (arbeidsgjevar) og Unni Uren Aasen (arbeidsgjevar) Forfall: Andre: Sekretær: Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) Anders Otto Plassen, Bedriftshelse1 Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side ssaker 1/ / Godkjenning av innkalling og sakliste 2 2/ / Godkjenning av referat frå AMU-møte / / Sjukefråværstal for HiSF / / Trening i arbeidstida 3 5/ / Handlingsplan for samarbeidet med bedriftshelse / / IA aktivitetsplan for HiSF / / Orienteringssaker 6 Stad, Inger Auestad møteleiar 1

2 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Innkalling og sakliste til amu-møtet vert godkjent. Innkalling og sakliste til amu-møtet vert godkjent. 2/2015 Godkjenning av referat frå AMU-møte Arbeidsmiljøutvalet /15 Referat frå amu-møte vart godkjent. Referat frå amu-møte vart godkjent. 2

3 3/2015 Sjukefråværstal for HiSF Arbeidsmiljøutvalet /15 Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. AMU ser at det er avdelingar som har høgt sjukefråvær, og understrekar at det må setjast inn tiltak der det er behov. AMU ber om ei tilbakemelding frå informasjons- og drøftingsmøta (ID møta) på kva som vert gjort for å nå målsettinga om lægre sjukmeldingsprosent og kva tiltak som vert sett i gang på dei avdelingane som har høgt sjukefråvær. AMU ser positivt på at det vert lyst ut stilling som reinhaldsleiar med personansvar. AMU støttar forslaget om at Bedriftshelse1 følgjer opp treningstilbodet reinhaldarane har på idrettssenteret, og deltek i vernerunden for drift og reinhald, jf. handlingsplan for samarbeidet med Bedriftshelse1 sak 5/15. AMU noterer seg sjukefråværstala for AHF, og ynskjer å spele på lag, også med den nye leiinga, i arbeidet med oppfølging av sjukefråværet på avdelinga. 4/2015 Trening i arbeidstida 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak vert lagt fram i møte AMU rår til at rektor vedtek følgjande: A) Alle tilsette i HiSF har høve til å trene i arbeidstida. 3

4 Følgjande vilkår gjeld: 1. Alle tilsette som arbeider 50 % stilling eller meir kan trene inntil ein time i veka i arbeidstida. 2. Treninga skal førast i ESS og merkast i kommentarfeltet. 3. Treninga må leggjast utanom obligatoriske møter og liknande. 4. Trening i arbeidstida går ikkje til fråtrekk i arbeidsplanen eller frå andre arbeidsoppgåver. 5. Treningstimen brukast i den enkelte veke, og kan ikkje sparast opp. 6. Treninga reknast i forhold til yrkesskadedekning og forsikring som fritid, og går såleis på eige ansvar. 7. Med trening meiner ein fysisk aktivitet av eit eller anna slag. Det er til dømes greitt å nytte timen til å gå til eller frå arbeidsplassen. Aktivitetane tilpassast den enkelte. 8. Det er ope for både individuell og felles trening. Felles trening vert sett på som arbeidsmiljøfremjande og det vert oppmuntra til det. Dette tilbodet gjeld for dei som ikkje går inn under andre tiltak, som til dømes seniortiltaket om trening i arbeidstida. B) AMU rår og til at rektor tek opp i leiargruppa at ein prøver ut og innfører ordningar med vandrande møte og at ein går medarbeidarsamtalen. 4

5 5/2015 Handlingsplan for samarbeidet med Bedriftshelse Arbeidsmiljøutvalet /15 Bedriftshelse1 har sendt følgjande forslag til handlingsplan for samarbeidet med HiSF for 2015: 2015 Delta i AMU-møter Etter innkalling Delta på vernerunde 2015 Delta i ei samling for HiSF sine verneombod ein gong pr år. Etter invitasjon Kontorergonomi for nytilsette og andre med behov 2015 (t.d. etter vernerunde) Halde oppfriskingskurs hjertestartar og førstehjelpskurs 2015 BHT-personell vere til ein fast dag pr. mnd/annakvar mnd. ved Etter nærare HiSF i Førde avtale Møte med innkjøpsansvarleg av kontormøblement og IT-utstyr årleg AMU tek handlingsplanen for samarbeid med Bedriftshelse1, med dei innspela som kom fram i møte, til vitande. Innspel som kom fram i møte, og som skal takast inn i handlingsplanen: Bedriftshelse1 deltek på vernerunde for reinhaldarane i HiSF i mai 2015 Oppfølging av reinhaldarane sitt treningstilbod på idrettssenteret Treningstilbod for tilsette AHF Bistand i arbeid med førebygging og oppfølging av sjukefråvær Bistand i arbeid med førebygging og oppfølging av personalsaker Bedriftshelse1 sender oppdatert handlingsplan til HiSF. 5

6 6/2015 IA aktivitetsplan for HiSF Arbeidsmiljøutvalet /15 Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Representant frå tillitsvald: Tone Skjerdal Hovudverneombod Ingebjørg Vikesland Representant frå arbeidsgjevar: Unni Uren Aasen Sekretær for arbeidet: Liv Synnøve Bøyum, og som kallar inn til møtet. 7/2015 Orienteringssaker 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Møtebehandling Orienteringssaker: 1. Informasjon frå hovudverneombodet (HVO) ved Ingebjørg Vikesland; Saman med verneomboda i HiSF held HVO på med å utarbeide ein questback for å kartlegge om tilsette i HiSF er interessert i ha felles aktivitet med kollegar ein dag i veka, og dersom ja, kva type aktivitet. 2. Informasjon frå leiinga ved Wenche Fjørtoft: Statsbygg har teke initiativ til eit Campus-prosjekt der ein vil utarbeide ein overordna plan for campusutviklinga fram i tid (20-30 år). Det er nedsett ei arbeidsgruppe der alle aktørane på Fosshaugane Campus er representert. Frå HiSF deltek rektor, viserektor for utdanning, økonomidirektør og personaldirektør. 6

7 3. Om abeidsmiljøutvalet: Korleis kan og bør AMU jobbe? ved Inger Auestad. På neste AMU møte kjem dette opp som eiga sak. Vi jobbar med å hente inn erfaring frå andre verksemder korleis dei driv sitt AMU arbeid. 4. Treningstilbod for HiSF tilsette onsdag etter jobb. I Sogndal har det i perioden 25. feb. 25. mars 2015, vore tilbod om trening for HiSF tilsette onsdagar etter jobb kl i Campussalen. Maria Kolnes, som er tilsett på ALI/Idrett, er instruktør og treninga vil halde fram ute etter påske og fram til midten av mai Dette tilbodet er oppfølging av AMU-sak 23/14 Trening og treningstilbod ved HiSF. I samarbeid med verneomboda vert det gjort eit arbeid med å få til ein forme for aktivitet for tilsette i HiSF kvar onsdag framover. 5. Vernerundar i HiSF 2014; Alle vernerundane er ikkje gjennomført. Endeleg oversikt over vernerundar kjem opp på neste AMU-møte i juni Ny arbeidsmiljølova (aml); Endringa i AML som omhandlar aldersgrense og mellombels tilsetjingar vil ikkje ha verknad for HiSF. Staten har eiga lov for aldersgrense i staten og når det gjeld tilsetjingsforhold er det framleis tenestemannslova som gjeld. Endringar i AML som påverkar HiSF er bestemmelsane om arbeidstid og overtidsgrense. 7. Personalfest for HiSF-tilsette som AMU har ansvar for vart arrangert i forlenging av fagdagen 23. januar Festen vart arrangert i kantina i Høgskulebygget. 7

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer