OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11"

Transkript

1 OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetsprosessar... 2 Studentmedverknad... 2 Forankring i overordna planar... 3 Kvalitetshandboka... 3 Roller og ansvar i studiekvalitetsarbeidet Student... 3 Fagtilsett... 3 Instituttleiar... 3 Dekan... 3 Råd og utval Avdelingsråd... 3 Studienemnd... 4 Læringsmiljøutval... 4 Utdanningsutval... 4 FoU-utval... 4 Kontaktutval... 4 Utdanningsforum... 4 Viktige element i studiekvalitetsarbeidet Rekruttering og opptak... 4 Mottak av nye studentar... 4 Utdanningssamtale... 5 Studieplanar... 5 Undervisning... 5 Internasjonalisering... 5 Eksamen og sensur... 5 Evaluering Fagutval/klassemøte... 6 Emneevaluering... 6 Programevaluering... 6 Evaluering av praksis... 6 Faglærar si vurdering... 7 Sensorrapport... 7 Studiekvalitet og læringsmiljø Kandidatundersøking... 7 Sei ifrå... 7 Andre undersøkingar... 7 Institusjonen sin rapport om utdanningskvalitet Instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet... 8 Dekan sin rapport om utdanningskvalitet... 8 Personalressurs og kompetanseutvikling Rekruttering og tilsetjing av personale... 8 Kompetanseutvikling... 8 Medarbeidarsamtale... 9 Pedagogiske tiltak

2 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) skal sikre kvalitet i utdanning og forsking ved høgskulen. Målsetjinga er å fremje ein kvalitetsbevisst kultur der leiarar, tilsette og studentar arbeider for å byggje ei felles forståing av kvalitetsarbeidet med vekt på openheit, utvikling og forbetring. Kvalitetssystemet skal: Stimulere til arbeid med læringsspørsmål, og framskaffe den informasjonen som skal til for å kunne føreslå og gjennomføre tiltak som betrar utdanningskvaliteten og utdanningsresultata. Klargjere det ansvaret studentar og tilsette har for at arbeidet med studiekvalitet skal lukkast. Vedlikehalde og vidareutvikle studiekvaliteten ved HiSF på ein måte som kan dokumenterast. Systematisere kunnskapen om verksemda og betre føresetnader for studentar og tilsette til å få innsikt i verksemda. Sikra at kvalitetsarbeidet får tilført tilstrekkeleg ressursar til studieprogram og støttesystem. Føre til auka medverknad i utdanningsprosessen, og legge vekt på det ansvaret den einskilde har for verksemda ved institusjonen. Kvalitetsprosessar Kvalitetssikring av studia ved HiSF skjer som prosessar knytt til planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling. Prosessane vert omtalt i kvalitetssystemet i to ulike nivå: Utvikling av kvaliteten på emne og studium på bakgrunn av systematiske tilbakemeldingar og evalueringar. Dette omfattar korrigerande tiltak under vegs knytt til undervisninga og ein årleg revisjonen av studie- og emneplanar. Dette vert handtert på lågast mogleg nivå på avdelinga med Instituttleiar som ansvarleg. Utvikling av institusjonstiltak knytt til kvalitetsutvikling av studieprogram og støttetenester på bakgrunn av rapport om utdanningskvalitet til styret. Disponering av ressursar gjennom årlege budsjettvedtak er den viktigaste overordna styringsreiskapen. Studentmedverknad Kvalitetssystemet byggjer på aktiv medverknad frå studentane. Studentparlamentet oppnemner medlemmar til høgskulen sine faste råd og utval. Høgskulen har ansvar for å legge til rette for medverknad gjennom opplæring av studenttillitsvalde og praktisk tilrettelegging for arbeidet. Forankring i overordna planar Kvalitetssystemet inngår i høgskulen sitt styringssystem og er forankra i Strategisk plan og årlege budsjettvedtak. Rapportering og oppfølging er kopla til høgskulen sitt arbeid med årsbudsjett og budsjettdokument. Det er utarbeidd eit årshjul for styring og rapportering som viser samanhengen mellom rapportering og planar på dei ulike nivå i organisasjonen. 2

3 Kvalitetshandboka Kvalitetshandboka er ein open, elektronisk presentasjon av HISF sitt kvalitetssystem. Kvalitetshandboka inneheld arbeidsrutinar, prosedyrar og lenker til gjeldande dokument knytt til styringsordningar, reglement og skjema. Kvalitetshandboka er høgskulen sin reiskapsbod i kvalitetsarbeidet, og har til føremål å støtte opp under arbeidet med utdanningskvalitet. Roller og ansvar i studiekvalitetsarbeidet HISF sitt kvalitetssystem skal støtte opp om primæraktiviteten i høgskulen, å sikre god undervisning og forsking, og legge til rette for eit best mogleg læringsutbyte for studentane. I kvalitetssystemet har studentar og tilsette ulike roller. Student Alle studentar ved HiSF har ansvar for eiga læring. Det vert forventa at studentane deltek aktivt i utvikling av eige studium gjennom dei formelle organa som studentane har til rådvelde. Fagtilsett Den fagtilsette har ansvar for å kjenne til HiSF sitt kvalitetssystem og kva som er eige ansvarsområde innanfor dette. Fagtilsette skal halde seg fagleg oppdatert og bidra til kvalitetsutvikling innan undervisning og forskings- og utviklingsarbeid. Instituttleiar Instituttleiar har det faglege ansvaret for instituttet sine studieprogram. Det inneber mellom anna organisering og dagleg drift av studium, ansvar for at studieplanane er i samsvar med fastsette krav, at utdanningane følgjer opp høgskulen sitt arbeid med internasjonalisering, at det vert drive systematisk kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningane, og ansvar for studentrekruttering. Instituttleiar har personalansvar. Instituttleiar har ansvar for ein årleg rapport om utdanningskvalitet. Dekan Dekan er fagleg og administrativ leiar for ei avdeling, og har det overordna ansvaret for kvaliteten i utdanning, forsking og formidling. Dekan skal motivere til forsking og fagleg utvikling. Dekan utarbeider ein årleg rapport om utdanningskvalitet. Dekan har personalansvar, og ansvar for oppfølging av personaltiltak. Dekan er sekretær for avdelingsrådet. Råd og utval Avdelingsråd Avdelingsrådet er eit rådgjevande organ for dekan. Avdelingsrådet skal spesielt gje råd i faglege saker. Studienemnd Alle bachelor- og masterstudium skal ha studienemnder som skal vere forum for kvalitetsutvikling av studiet og rådgjevande organ for Instituttleiar. I tillegg til studentar og fagtilsette, skal studienemndene ha ekstern representasjon. Studienemnda skal vere med å sikre kvalitet og utvikling i studiet over tid, og på eit meir overordna nivå. 3

4 Læringsmiljøutval Læringsmiljøutvalet har som særleg ansvar å sjå til at høgskulen oppfyller krava til eit forsvarleg læringsmiljø. Utvalet er partssamansett, og vert leia annan kvart år av ein student eller ein høgskulerepresentant. Ein representant frå Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane møter fast i utvalet. Utdanningsutval Utdanningsutvalet har eit hovudansvar for å utvikle og forvalte høgskulen sitt kvalitetssystem og sikre god kvalitet på dei utdanningane høgskulen tilbyr. Utdanningsutvalet er sett saman av fagtilsette, studentar og ekstern representant. Utdanningsutvalet vert leia av viserektor for utdanning. Utdanningsutvalet legg fram institusjonen sin rapport om utdanningskvalitet for styret. FoU-utval FoU-utvalet har som overordna oppgåve å styrkje, stimulere og utvikle høgskulen si samla FoU-verksemd inkludert formidlingsarbeid og forskarutdanning. Utvalet består av tre tilsette i forskings- og undervisningsstilling, ein stipendiat, éin ekstern representant, og to studentrepresentantar. Kontaktutval Det vert halde faste månadlege møte mellom høgskulen si leiing og studentorganisasjonane. Utdanningsforum Dette er eit forum der dekanar, instituttleiarar, og emneansvarlege arbeider med utvikling av fagleg og pedagogisk kvalitet i høgskulen sine utdanningar. Det vert halde to møte per semester. Viktige element i studiekvalitetsarbeidet Rekruttering og opptak Høgskulen har fokus på kvalitetssikring av opptaksprosedyrane, og tilbyr støttekurs i utvalde fag. Det er utarbeidd eige opptaksreglement til nokre vidareutdanningar. Data knytt til inntakskvalitet vert nytta for å vurdere gjennomstrømming /fråfall i utdanningane. Mottak av nye studentar Det er utarbeidd eit eige oppstartprogram for nye studentar med opplæring i studieteknikk, it og bibliotekkunnskap. Sosialisering og motivering for studentrolle og framtidig yrke står sentralt i avdelingane sine oppstartsprogram. Studentsamfunna i Sogndal og Førde organiserer fadderordning i samarbeid med høgskulen. Utdanningssamtale Alle studentar på studium med omfang 60 studiepoeng og meir har tilbod om ein utdanningssamtale. Utdanningssamtalen vert gjennomført individuelt eller i gruppe saman med faglærar og skal hjelpe studenten til å klargjere faglege mål, og legge til rette for god kontakt mellom faglærar og studentar gjennom studiet. 4

5 Studieplanar Alle høgskulen sine studium byggjer på ein vedtatt studieplan. Styret har delegert ansvaret for godkjenning av studieplanar til Utdanningsutvalet og dekanane i HiSF. Forskrift om opptak, studium og eksamen legg rammer for oppretting av studium, og føringar for kvalitetssikring av studieplanane. Det er utarbeidd mal for studie- og emneplanar og prosedyrar for arbeid med revisjon og publisering av studieplanar. Dekan har ansvar for at alle studieplanar vert revidert årleg. Viserektor for utdanning har ansvaret for at høgskulen sine studieplanar er i samsvar med lover og reglar. Undervisning Høgskulen sine fagtilsette har ansvar for undervisninga. Undervisinga ved HiSF skal vere forskingsbasert og fagtilsette skal vere oppdatert i faget. All undervisning skal ha eit yrkesrelevant fokus. Høgskulen ønskjer å ha ein levande diskusjon mellom studentar og lærarar om kva som er god undervisningskvalitet. Høgskulen har tilbod om kompetansegjevande pedagogisk utdanning for fagtilsette som manglar formell pedagogisk basiskompetanse. Det er utarbeidd eigne rutinar for oppfølging av fagpersonale som får dårleg evaluering av undervisninga over tid. Internasjonalisering Høgskulen arbeider målretta for å styrke det internasjonale perspektivet i utanningane, og å utvikle og kvalitetssikre studietilbod for internasjonale studentar. Høgskulen tilbyr eit intensivkurs i norsk språk og samfunn for innreisande studentar. Studentsamskipnaden er ein viktig medspelar for tilrettelegging av bustad- og velferdstilbod for gjestestudentar. Alle studium over 60 sp har tilbod om delstudium i utlandet. Kvalitetssikring av avtalar med utanlandske institusjonar og rutinar for førehandsgodkjenning skal sikre HiSF sine studentar god kvalitet og høgt fagleg utbyte av utanlandsopphaldet. Det er utarbeidd rutinar for arbeid med student- og lærarmobilitet. Eksamen og sensur Høgskulen i Sogn og Fjordane har ein brei studieportefølje med mange små fagmiljø. Forskrift om opptak, studium og eksamen legg føringar for bruk av ekstern sensor ved HiSF. Det vert utarbeidd sensorrapportar som skal sikre ekstern vurdering av eksamensoppgåver, sensur og vurderingsordningane samla. Det er utarbeidd rutinar for administrasjon og gjennomføring av eksamen og sensur. Evaluering Gjennom systematiske evalueringar frå studentar, tilsette og omverda ønskjer høgskulen å få tilbakemelding på kor gode utdanningane er med tanke på forbetring og utvikling av kvalitet. Fagutval/klassemøte Avdeling/institutt avgjer om det skal opprettast fagutval eller anna forum for intern evaluering under vegs. Fagutvalet sitt arbeid skal summerast opp i ein kort rapport som faglærar formidlar vidare til instituttleiar. Dei kvalitative evalueringane som kjem fram i fagutvala vert nytta til å utvikle innhald og læringsformer i dei ulike fag/emne. 5

6 Emneevaluering Alle emne skal evaluerast med eit standard evalueringsskjema kvar gong dei er underviste. Instituttleiar har ansvar for å samle evalueringsdata som vert innarbeidd i instituttet sin årlege rapport om utdanningskvalitet. Instituttleiar har det overordna ansvaret for emneevalueringane på eige studium. Faglærar har ansvar for å gjennomføre og summere opp kvar emneevaluering. Resultat frå evalueringa skal formidlast tilbake til studentane og til instituttleiar. Oppfølging av evalueringa skjer gjennom utvikling av emne- og studieplan. Dersom det blir avdekka sviktande kvalitet, har instituttleiar ansvar for å følgje opp saka, eventuelt i samråd med dekan. Det er utarbeidd eit årshjul for å syne samanheng mellom planlegging, gjennomføring, evaluering og forbetring av utdanningane i HiSF. Programevaluering Ved avslutning av fleirårige studium vert det gjennomført ei samla evaluering av studiet. Instituttleiar har ansvar for å utvikle og gjennomføre evalueringa, og legge resultata fram for studienemnd og dekan. Programevalueringa skal gi kunnskap om fagleg og pedagogisk kvalitet, oppbygging og progresjon i studiet, og rammefaktorar for studiet. Programevalueringane kan ha ulik form. Resultat frå evalueringa vert ein del av grunnlaget for instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet. Evalueringa vert følgt opp gjennom utvikling/revisjon av studieplanen. Evaluering av praksis Det skal gjennomførast systematisk studentevaluering etter kvar praksisperiode i profesjonsutdanningane. Instituttleiar har ansvar for evalueringa. Evalueringane skal ha som mål å gi studentane høve til å vurdere innhald og organisering av praksis. Praksisstaden skal trekkast med i evalueringsarbeidet. Det skal føreliggje skriftleg dokumentasjon frå evalueringa med ein samla rapport over resultata. Resultat frå evalueringa vert ein del av grunnlaget for instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet. Praksisevalueringa vert følgt opp gjennom utvikling av studie- og eventuell praksisplan Faglærar si vurdering Faglærarar som underviser på eit emne eller eit studium skal ved avslutning av emnet/studiet gjere ei eiga vurdering av emnet/studiet. Vurderinga vert gjort som del av oppsummering av emneevaluering frå studentane. Faglærar si vurdering vert ein del av grunnlaget for instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet. Vurderinga er og med og dannar grunnlag for utvikling/revisjon av studie- og emneplan. Sensorrapport Sensorrapporten skal vere med å sikre ekstern evaluering av vurderingane og vurderingsordningane. Sensorrapportane skal oppsummerast og inngå i grunnlaget for Instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet. 6

7 Studiekvalitet og læringsmiljø Det vert gjennomført ei undersøking om studiekvalitet og læringsmiljø blant studentane ved HiSF kvart tredje år. Resultata frå undersøkinga inngår i institusjonen sin rapport om utdanningskvalitet. Kandidatundersøking Kandidatundersøkinga vert gjennomført kvart år i desember. Målsetjinga er å få tilbakemeldingar og evalueringar frå uteksaminerte kandidatar frå HISF. Dei uteksaminerte kandidatane frå siste året vert bedne om å vurdere innhald og organisering i utdanninga, og utdanninga sin relevans for yrke eller vidare studium. Undersøkinga gir informasjon om korleis kandidatane har kome seg inn på arbeidsmarknaden, og i kva grad dei studerer vidare. Resultata frå undersøkinga vert innarbeidd i institusjonen sin rapport om utdanningskvalitet. Kandidatundersøkinga vert følgt opp gjennom revisjon av studieplanar og ved utvikling av nye studium i høgskulen. Sei ifrå Dette er eit meldesystem på HiSF-veven som alle studentar og tilsette kan bruke til å seie ifrå om ting som er bra eller ting som bør endrast, uønska hendingar, brot på rutinar m.m. Dei kan og komme med framlegg til korleis problemet kan løysast. Når meldinga er sendt, vert ho registrert og vidaresendt til ansvarleg leiar. Meldar får ei stadfesting på at ho er motteke. Ansvarleg leiar skal melde tilbake om korleis saka vert følgt opp innan 3 veker. Rekrutteringsundersøking Undersøkinga vert gjennomført årleg. Undersøkinga er papirbasert, og nye studentar som har starta ved HISF er målgruppe. Undersøkinga omhandlar informasjon, studieval og studiestart. Rapport om studentopptaket Opptaksrapporten inneheld nøkkeltal og vurderingar knytt til studentrekruttering og opptak. Institusjonen sin rapport om utdanningskvalitet Høgskulen utarbeider ein årleg rapport om utdanningskvalitet. Det er Utdanningsutvalet som legg rapporten fram for styret. Systemet med rapportering er bygt opp i tre nivå, og startar med instituttleiar sin rapport på programnivå. Dekanane utarbeider avdelingsrapportar. Institusjonen sin rapport blir utarbeidd med basis i desse. Instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet Instituttleiar har ansvar for å lage ein årleg rapport om utdanningskvalitet for eige studieprogram. Rapporten vert utarbeidd etter ein felles mal. I rapporten vurderer Instituttleiar kvaliteten på studiet på bakgrunn av studiedata, evalueringar av undervisningskvalitet og organisering av studiet. Instituttleiar skal kommentere sviktande kvalitet, og korleis studiet kan forbetrast gjennom strakstiltak og meir langsiktig utviklingsarbeid. Instituttleiar kan be studienemnda drøfte rapporten. 7

8 Rapporten dannar grunnlag for revisjon av studieplanen og eventuelle personaltiltak for det einskilde studium. Instituttleiar sin rapport om utdanningskvalitet inngår i grunnlaget for avdelinga sin rapport om utdanningskvalitet. Dekan sin rapport om utdanningskvalitet På bakgrunn av instituttleiarane sine rapportar og avdelinga sine styringsdokument utarbeider dekan ein samla rapport om utdanningskvalitet for avdelinga. Det er utarbeidd ein felles mal for rapporten. Dekan skal gjere ei samla vurdering basert på data og informasjon om rekruttering av fagpersonale, fagleg og pedagogisk kvalitet, forskingsbasert undervisning, internasjonalisering og infrastruktur. Dekanen kan legge rapporten fram for avdelingsrådet til drøfting. Dekan sin rapport om utdanningskvalitet inngår i grunnlaget for institusjonen sin rapport om utdanningskvalitet. Personalressurs og kompetanseutvikling Rekruttering og tilsetjing av personale Høgskulen har utarbeidd rutinar for rekruttering og tilsetjing i fag- og administrative stillingar. Fagstillingar vert normalt lyst ut med krav om førstekompetanse eller kompetanse som høgskulelektor. På nokre fagområde vert det tilsett høgskulelærarar med krav om å fullføre mastergrad innan ein rimeleg frist. Høgskulen set krav til formell pedagogisk basiskompetanse. Søkjarar som ikkje har slik kompetanse vert pålagt å skaffe seg slik i løpet av fem år. Det vert gjennomført intervju med aktuelle søkjarar, nokre avdelingar nyttar prøveførelesing, og det vert innhenta uttale frå referanse. Kompetanseutvikling Avdelingane utarbeider eigne kompetanseplanar for den faglege aktiviteten. For å auke tal tilsette med førstekompetanse, har høgskulen doktorgradsprogram og førstelektorprogram for eigne tilsette. Erfaringane har vist at eigne fagtilsette som tek doktorgrad i større grad enn andre vert verande ved HISF etter fullført doktorgrad. Høgskulen har også stipendmidlar som skal motivere administrativt tilsette til kompetanseutvikling. Medarbeidarsamtale Leiarar med personalansvar gjennomfører medarbeidarsamtalar med dei tilsette. Oppfølging av evalueringar og fagleg utvikling er sentrale tema i medarbeidarsamtalane. Pedagogiske tiltak Høgskulen har opplæringsprogram for nye fagtilsette og tilbod om vidareutdanning, i alt 15 sp, for eigne tilsette. Det vert arrangert fagdagar med vekt på FoU og utdanningskvalitet og ulike kurs og samlingar med pedagogisk fokus. Utvikling av digital kompetanse står sentralt. Høgskulen til deler Utdanningsprisen kvart anna år. 8

Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2014

Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2014 Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2014 Mål Roller og ansvar Utval og fora Viktige element i studiekvalitetsarbeidet Evaluering Studiekvalitet og læringsmiljø Institusjonen sin rapport

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskulen i Sogn og Fjordane

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskulen i Sogn og Fjordane NOKUTs tilsynsrapporter Høgskulen i Sogn og Fjordane Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga Mars 2015 [NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonane. Dette gjer

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Terje Bjelle, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Mildrid Haugland, Bente Sønsthagen. Esther Haugland og Martina Søvik Olsen

Terje Bjelle, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Mildrid Haugland, Bente Sønsthagen. Esther Haugland og Martina Søvik Olsen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 22.10.2015 kl. 11:00 Sted: Sogndal, H-2020 Keiserinna Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Terje Bjelle, Osvald Lykkebø,

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt i Styret for Høgskulen i Volda 27.10.06 sak 47/2006 INNLEIING Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU FoU Strategiplan for FoU 2008-2011 Vedteken av styret for HVO 24. april 2008 FoU ved HVO mål, faglege satsingsområde, kompetanseutvikling og tiltak 1 INNLEIING Arbeidet med strategiplan for FoU for perioden

Detaljer

Studentar som lukkast. Kunnskap som endrar

Studentar som lukkast. Kunnskap som endrar 1 Studentar som lukkast Kunnskap som endrar Strategisk plan 2014-2018 for HiSF (Vedteken på HiSF-styremøte 17.6.2014) 1 2 Innleiing Høg studiekvalitet og svært god studentgjennomstrøyming, relevant forsking

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU ^ HØGSKULEN I VOLDA Boks Soo I 6,m Volda i NorHa, I T'70 07 50 00 I F:70 0750 51 ^ I E:Ømottak(dhiØlda.no ^ www.hivolda.no ^ Strategiplan for FoU Revidert FoU-plan for perioden 2008-2012 FoU ved HVO -

Detaljer

Februar 2004 (Revidert August 2004)

Februar 2004 (Revidert August 2004) Februar 2004 (Revidert August 2004) Forord Arbeidet med studiekvalitet har i mange år vore høgt prioritert ved Universitetet i Bergen. I institusjonens første langtidsplan av 1983 - Universitetsplan 2000

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

SAK: Revisjon av Studentcharter

SAK: Revisjon av Studentcharter LMU møte 04/15 Arkivreferanse 15/073399-1 Ettersendelse av dokumenter til sak 21/15: SAK: Revisjon av Studentcharter Etter oppdrag frå LMU kjem her føreslag til ny utgåve av Studentcharteret. Arbeidsgruppa

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Forord Institutt for framandspråk (IF) vart oppretta 01.08.2007. Instituttet har ein administrasjon på 13 tilsette og om lag 115 vitskapleg tilsette

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-34 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 06.05.2014 Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 25.02.2016 kl. 10:00 Sted: Sogndal Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 20.10.2016 kl. 10:00-14:00 Sted: Møterom Aroma, Sogndal Arkivsak: 15/01263 Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Kvalitetssystem for Høgskulen i Volda. Godkjent av styret

Kvalitetssystem for Høgskulen i Volda. Godkjent av styret Kvalitetssystem for Høgskulen i Volda Godkjent av styret 07.03.2013 HVO Side 1 10.07.2013 Innhald Innhald... 2 1 Innleiing... 3 2 Mål... 3 3 Styring og ansvar... 4 3.1 Overordna ansvar... 4 3.2 Ansvar...

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2015 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2006-2010 Versjon 30.05.06 Innleiing Den strategiske planen til Høgskulen i Volda (HVO) inneheld mål og strategiar knytte til hovudoppgåvene til høgskulen: utdanning forskings- og utviklingsarbeid

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Kvalitet er målet med alt

Kvalitet er målet med alt Kvalitet er målet med alt Kva er utdanningskvalitet? «NSO mener studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette for og arbeider med at alle aspekter av studiet

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING

PRIVATSKOLESAMLING PRIVATSKOLESAMLING 07.03.2013 1 5-1 Styret Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter. 2 5-2 Styret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% / OM UNDERSØKINGA 01 Studiebarometeret Studiebarometeret består av ei spørjeundersøking og ei nettside, studiebarometeret.no, der resultata

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp NYSKAPING Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 60 stp Justert februar 2012 1 Studieplan Nyskaping Studiet er ei årseining på 60 stp. Eininga kan takast alleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 Rullering Framlegg frå rektor 26.02.14 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forskings-

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer