Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen"

Transkript

1 Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015

2 Innhald 1 Organisatorisk forankring Lovkrav Føremål Tiltak Referansar: Organisatorisk forankring Vedtak i Helse Bergen - føretaksleiinga Oppdragsdokument frå HOD Styringskrav frå Helse Vest, sak RHF 05/117 b Konsept for internkontroll Helse Vest, april Lovkrav Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at verksemdas aktiviteter planleggas, organiseras, utføras og vedlikehaldas i samsvar med krav fastsatt i eller i medhald av sosialog helselovgivinga. Kravet til internkontrollverksemd er heimla i spesialisthelsetenestelova 2-1a, 3, kor det heiter at helseføretaka skal «planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift." I spesialisthelsetenestelovas 3-4a heiter det vidare at «Enhver som yter helsetjenester etter denne lov, skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet». Lov om statlig tilsyn med helsetenesta 3, der det heter at: «Enhver som yter helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter». «Forskrift om internkontroll i helsetjenesten» skal etter sitt føremål verke til at helsetenestene vert forsvarlege ved systematisk styring og kontinuerlig forbetringsarbeid. Eit anna viktig fundament for internkontrollverksemda er arbeidstakaranes medverknad, jf Arbeidsmiljølovens 2-3: «Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og

3 miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. «Helse Bergen er vidare omfatta av kravet til internkontroll innafor ei rekkje andre verksemdsområder underlagt den respektive spesiallovgivinga, t.d mat, forsking og branntryggleik. 3 Føremål Føremålet for handlingsplanen er å styrkje kvaliteten på alle tenester i Helse Bergen ved systematisk internkontrollverksemd. Internkontroll handlar om å systematisere det fleire vil karakterisere som ordinære leiar oppgåver og dermed oppnå ei kvalitetsforbetring. Leiarar vil møte krav om internkontroll gjennom ulike regelverk. Det er meir hensiktsmessig å bygge opp eit felles system som handterer dei ulike krava under eitt i staden for å bygge opp åtskilte system for kvart regelverk. 4 Tiltak Handlingsplanen for kvalitet og internkontroll inneheld tiltak innafor 11 satsingsområde. Nr Tiltak Ansvar Frist 1 Styrking av den formelle organisatoriske forankringa av internkontrollarbeidet. Leggje fram saker om mandat, delegasjonar, stillingsinstruksar og aktuelle styringsdokument for føretaksleiinga. AD - FOU Etablere årshjul/regelmessig prosess for internkontrollarbeidet; oppgåver og tiltak blir gått gjennom i ei syklus. Dette gjeld heile verksemda vår. Se figur 1. Nokre sider ved verksemda vår har etablert eigne styringssystem (for eksempel økonomi, HMS, ytre miljø). Eit generisk årshjul leggast fram, det må likevel tilpassast og forankrast i eigne dokument for kvar eining. Sjekkpunkta innafor årshjul for internkontroll skal så langt dei passar vere: i. Styrande dokumentasjon ii. Målingar og registreringar iii. Uønskte hendingar iv. Risikovurderingar v. Tilsynsverksemd vi. Internrevisjonar vii. Kompetanseutvikling viii. Andre sjekkpunkt Sentral stab fasilitator - støtte

4 Tiltak 1 : Implementering av styringsdokument: «Ledelsens gjennomgåelse» ved informasjon til involverte leiare. Tiltak 2: Gjennomføre aktivitetane i årshjulet med støtte frå sentral stabsfunksjon Tiltak 3: Ta i bruk felles registreringsverkty, som støtte for gjennomgang av årshjul og grunnlag for rapportar i lina. 3 Utarbeide oppgåvefordeling mellom stabseiningar og mellom stab og kliniske einingar, innafor arbeidsområda for internkontroll. Nivå 2 Implementering av tiltak 1-3. «Ledelsens gjennomgåelse» behandlast i Føretaksleiinga AD (FOU) Tiltak 1: Gjennomgang og oppdatering av dokumentasjonen for ulike arbeidsområde innan internkontroll i EK. Tiltak 2: Fordele funksjonar mellom sentral stab og divisjonane; støtte ved revisjonar, tilsyn og annan internkontrollverksemd. 4 Oppretting av kontrollarfunksjonar AD - FOU Oppretting av faglege fora og andre kanalar for bygging av nettverk innafor internkontrollarbeidet, på tvers av fag og organisatoriske grenser. (Einskilde saker, statistikk, administrative system og læring.) 6 Styrke implementeringa av administrative system for internkontroll med prioritet på EK, Læringsportalen, Kompetanseportalen, Synergi og e-phorte. (Overgang til elektronisk og systembasert kommunikasjon og dokumentasjon i internkontrollarbeidet.) 7 Utvikling og bruk av standardrapportar tilpassa kvar divisjon, formidling av rapportar via Outlook og web, regelmessig agregering av data til overordna nivå, som grunnlag for behandling i utval og styrande organ. 1. Gjennomgå rapportar pr. dags dato og formulere nye søk/rapportar. 2. Opprette ny plattform for formidling av rapportar; integrasjon mellom Synergi/andre system og Outlook. FOU Bestillar Nivå 2 FOU Bestillar Nivå 2, Dokumentsenteret, e-helse HMS/FOU Nivå

5 8 Oppretting av utval for internkontroll (kvalitetsutval) i nivå 2 einingane, som ikkje allereie har det. Utvalet skal arbeide systematisk med læring frå fleire kjelder og ved bruk av fleire metodar. Nivå Styringsdata, NPE, Synergi, HMS, tilsyn, interne revisjonar, systemårsaksanalyser. 9 Utvikle og implementere sams policy for internkontrollarbeidet innafor; b. Meldekultur c. Styrande dokumentasjon d. Dokumenthandsaming i e-phorte e. Klassifisering av uønskte hendingar f. Meldeplikt g. Internrevisjonar h. Systemperspektiv i. Ikkje-straffande miljø j. Open kultur AD (aktuelle stabseiningar) + Nivå 2 implementering Utvikling av kvalitetsindikatorar for internkontroll. AD (Sentral stab) Tydeleggjere og styrkje medverknaden for tilsette etter arbeidsmiljølova 2-3. Nivå 2-leiar AD Nivå Tiltak 1: Samarbeid med føretakstillitsvalde om aktuelle tema. Tiltak 2: Involvering av tilsette og deira representantar i internkontrollarbeidet.

6 Årshjul/regelmessig prosess for internkontroll Internkontrollarbeidet er ein kontinuerleg prosess som settas på agendaen gjennom året. Arbeidet må vere integret og tilpassa den løpende drifta av verksemda. ved manglar med internkontrollen må ein bestemme eventuelle forandringar og nye tiltak 4 kvartal Korrigere 1 kvartal Planlegge avklare verksemdas oppgåver kartleggje myndighetskrav risikokartlegging, gjennomgang av uønskte hendingar og resultatdata tiltaksplan; kven, kva og korti 3 kvartal Kontrollere overvaking skjer fortløpande men også til fast tid gjennomgang av evt revisjonar/tilsyn 2 kvartal Utføre iverksetje tiltak «ledelsens gjennomgåelse» gjennomført før budsjettarbeid Figur 1 5 Referanser:

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetsprosessar... 2 Studentmedverknad... 2 Forankring i overordna planar... 3 Kvalitetshandboka... 3 Roller og ansvar i

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Internkontroll Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Avgrensing...2 1.4

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Rica Maritim, Haugesund Møtetidspunkt: 10.01.13 kl. 10.00 til 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 03.09.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Vald og truslar mot medarbeidarar. Styremøte 25.09.

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 03.09.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Vald og truslar mot medarbeidarar. Styremøte 25.09. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Vald og truslar mot medarbeidarar Styresak 62/15 A 2 vedlegg Styremøte 25.09.15

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Torsdag 25. juni 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 Saker: 07/2015 Innkalling og saksliste 08/2015

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer