Møteinnkalling Høgskulestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Høgskulestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl Møtet vert halde i møterommet v/studentekspedisjonen i Fossbygget, Sogndal. Etter møtet, kl , vil det bli høve til synfaring i det nye Høgskulebygget. Vi har ikkje motteke forfall til dette møte. Eventuelle forfall må snarast meldast til sekretariatet ved Hans Jørgen Binningsbø, e-post eller telefon Ikkje offentlege styresaker går berre til møtande styremedlemmer. Sakskart Saksnr Innhald VS 11/92 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 11/93 Godkjenning av referat frå førre møte VS 11/94 Budsjett 2012 VS 11/95 Oppfylging av byggesak 3.byggjesteg (u.off) VS 11/96 Deling av Seksjon for personal og økonomi og ny leiarstruktur VS 11/97 Førerett til stilling som personal- og organisasjonsdirektør (u.off) VS 11/98 Utlysing av stilling som økonomidirektør VS 11/99 Oppnemning av medlemmer i klagenemnda VS 11/100 Høgskulen sitt kvalitetssystem etter omorganiseringa VS 11/101 Rapport om studiekvalitet VS 11/102 Rapport og planar drøftingssak VS 11/103 Plan for rullering av strategisk plan VS 11/104 VS 11/105 VS 11/106 VS 11/107 Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet Orienteringssaker Ymse Evaluering av styremøtet Med helsing Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Åse Løkeland rektor

2 Kopi m/saksdokument til: 1.vararepresentant for studentar og interne styremedlemer / eksterne varamedlemar / observatørar / direktør / fagforeiningar ved HSF / biblioteka / avdelingsadministrasjonane / dekanar / Studentparlamentet

3 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/94 Høgskulestyret BUDSJETT 2012 Framlegg til vedtak: Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet, fastset styret slike hovudrammer for budsjettet 2012: Avdeling (tal i heile tusen) 2012 AHF AIN ALI ASF Fellestenestene og institusjonsnivået Sum Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar. Saksvedlegg: Vedlegg 1 Budsjett 2012 Vedlegg 2 Ressursfordeling 2012/2013 Vedlegg 3 Notat frå Avdelingsrådet ved Avdeling for helsefag Vedlegg 4 Notat frå Studentparlamentet Saksframstilling Denne saka er bygd opp på følgjande måte: 1. Samandrag 2. Driftsnivå Framlegg til Budsjett Langtidsprognose Utfordringar / risikovurderingar 6. Avslutning 1

4 1. Samandrag Saka blir utarbeidd med utgangspunkt i: Stortingsproposisjon nr 1 (11/12) Statsbudsjett 2012 Strategiplan Sak 11/42: Budsjettprognose Sak 11/43: Vedtak om studietilbod Regulering av opptakskapasitet. Sak 11/71: Delårsrapportering 2. tertial 2011 Sak 11/81: Hovudval i budsjett 2012 Sak 11/83: Revisjon av vedtak om studietilbodet Regulering av opptakskapasitet Høgskulen har hatt som praksis at styret har handsama budsjettet gjennom saker om studieprogrammet og om hovudvala i budsjettet i november og dei endelege økonomiske rammene i desember. Dette året har det vore ei endring i denne prosessen. Til liks med fleire andre institusjonar har høgskulen sett behov for å kome tidlegare i gang med arbeidsprosessane rundt neste års studieprogram. I juni vart difor hovudtyngda av studieprogram 2012/2013 vedteke. 6. oktober vart statsbudsjettet lagt fram og rammene til høgskulen for 2012 var dermed fastsett, jf saka om hovudval i budsjett 2012 i styremøtet i november: Statsbudsjettet for 2012 tildelte Høgskulen i Sogn og Fjordane ei løyving på 289,957 mill kr. Tabellen syner endringar i ramma for Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2012 i høve til 2011: tall i tusen kr Budsjettramme 2011 (eks utstyrsløyving) Vidareføring studieplassar Basisløyving Kategoriendring GLU 875 Pris- og lønsjustering Undervisningskomponent Studiepoengløyving Forsking Forskingsinsentiver 496 Andre endringar Husleigekompensasjon nytt bygg Budsjettramme Total budsjettramme for 2011 var på 316,218 mill kr. Inkludert i den ramma låg ei eingongsløyving på 53,7 mill kr som skal nyttast til utstyr mm i det nye sentralbygget. Høgskulen får basisløyving til vidareføring av 20 studieplassar som vart løyvd i revidert nasjonalbudsjett 2009, til vidareføring av 15 (frie) studieplassar som vart løyvd i 2011 og til 2 studieplassar i lærarutdanninga (mentor nye lærarar og førskulelærarar). Kategoriendring GLU: midlar som følgje av at dei nye grunnskulelærarutdanningane vert plassert ein kategori høgare i finansieringssystemet. Kompensasjonen for pris og lønnsveksten er sett til 3,1 % i Som følgje av høgare studiepoengproduksjon i 2010 enn 2009, får høgskulen auke i studiepoengløyvinga på 7,631 mill kr. Forskingsløyvinga har auka med 0,496 mill kr. Løyvinga er tildelt ut frå resultat oppnådd i For parametrane som ligg til grunn har høgskulen hatt auke på tal publiseringspoeng, midlar frå Forskingsrådet og doktorgradskandidatar. Det vert løyvd 7,377 mill kr i husleigekompensasjon for nytt bygg Ingen nye stipendiatstillingar ved høgskulen. 2

5 I tida etter november møtet er det arbeida vidare med detaljbudsjettet for 2012 (sjå vedlegg 1). Ressursfordelingsmodellen for 2012/2013 er utarbeida (sjå vedlegg 2) og nivået på dei ulike driftspostane er gjennomgått og kvalitetssjekka. Rektor legg fram eit budsjett for 2012 som viser 1,5 mill kr i underskot. Dette er same nivå som låg til grunn i styresaka i november. Langtidsprognosen viser underskot også i 2013 og Frå 2015 viser prognosen høgare inntekter enn utgifter og det akkumulerte underskotet vil vere dekka inn i løpet av Driftsnivå 2011 Rekneskapsrapporten 2. tertial 2011 (styresak 11/71) viste at avdelingane har bra kontroll på økonomien og melder om rekneskap i balanse for 2011 (+/- nokre hundre tusen). Unnataket her er den nye avdelinga ASF som melde om eit prognostisert underskot på 1,3 mill kr. I prognose 2011 som no ligg til grunn for budsjett 2012 og prognosen for åra vidare, vert det føresett at det akkumulerte resultatet for høgskulen pr er 0, dvs at høgskulen ikkje dreg med seg underskot som må dekkast inn i løpet av langtidsperioden. Dette akkumulerte resultatet er knytt mot institusjonsnivået då avdelingane disponerer og står ansvarlege for sine budsjettmidlar. Det endelege resultatet for 2011 vil fyrst vere klart i samband med årsoppgjeret. 3. Framlegg til Budsjett Hovudpostar Tabellen under viser hovudpostane i budsjettframlegget for 2012 samanlikna med budsjett 2011: tall i tusen kr Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring Løyving frå KD ,7 % Andre inntekter ,0 % Sum inntekter ,3 % Investeringar ,6 % Lønskostnader ,0 % Andre driftskostnader ,5 % Sum kostnader ,1 % Budsjettbalanse

6 3.2 Forklaring til hovudpostane Nedanfor vil vi gå gjennom hovudpostane i tabellen over. Inntekter 2012 Inntektssida i budsjettet er samansett av: Tall i tusen kr Løyving i Statsbudsjettet Fordring HiSF Oppdrag (studiepoengløyving) Løyving arbeidsplassrelatert førskulelærarutdanning Inntekter frå andre høgskular og universitet 306 Dekningsbidrag Materiellpengar 500 Samla inntekter i Det er gjort greie for løyvinga i Statsbudsjettet 2012 innleiingsvis i denne saka. HiSF Oppdrag gjennomførte i 2010 prosjekt som medførte auka studiepoengproduksjon ved høgskulen. Studiepoengløyvinga for 2012 skal difor reduserast med 1,366 mill kr då desse inntektene vart forskottert i 2010 for å balansere prosjekta. Denne reduksjonen er større enn i 2011 og forklarar nedgangen i andre inntekter i førre tabell. I juni 2009 vart det løyvt 1,1 mill kr til utvikling og igangsetting av arbeidsplassrelatert førskulelærarutdanning. Det vert gjeve fire løyvingar i samband med dette tiltaket, den siste vil gjelde for studieåret 2012/2013. Universitetet i Oslo (UiO) er fagansvarlege for masterstudiet i spesialpedagogikk. Dei har rapportert inn studiepoeng i 2010 tilsvarande 0,308 mill kr i resultatløyving som skal betalast til HiSF i Både dekningsbidrag og eigenfinansiering (bidrag frå institusjon) skal synleggjerast i budsjett og rekneskap. Budsjettert nivå er det same som for 2011 då rekneskapsgjennomgangane ikkje tyder på vesentlege endringar for desse postane. Også materiellpengar ligg på same nivå som budsjett Kostnader 2012 Årsverkramme lønskostnader I prognosen som låg til grunn for vedtaket om studieprogram 2012/2013 i juni, var det sett av ressursar til opptrapping av allereie vedtekne studium (bachelor fornybar energi og ny grunnskulelærarutdanning) og det vart gjort vedtak om følgjande mastergrader: o Årleg opptak på mastergraden i idrettsvitskap o Oppstart av mastergrad i landskapsplanlegging o Oppstart av mastergrad i helse- og sosialfag I saka om hovudval budsjett 2012 var prognosen for lønskostnader auka i høve saka i juni. Det var tre forklaringar til dette. For det første at pensjonspremien er auka med 0,94 %. Dette utgjer vel 1 mill kr for For det andre vert det tildelt meir ressursar som følgje av aukande studenttal. For det tredje har det vore ei kompetansevriding ved høgskulen i form av fleire professorar/dosentar. Dette medfører at høgskulen må dele ut meir ressursar då desse stillingane har høgare forskingsgrad. 4

7 Budsjettet som no vert lagt fram (i 2012-kroner), har høgare lønskostnader enn det som låg til grunn i saka om hovudval budsjett Det er to årsaker til dette: 1. Stillinga som viserektor for FoU er fullt ut bygd inn i budsjettet 2. Det ligg inne eit mindre kutt på vidareutdanningstilbodet ved Avdeling for helsefag. Reduksjonen er no på 30 studiepoeng mot 60 studiepoeng i saka i november. Ressursfordelingsmodellen fordeler dei faglege årsverka ved avdelingane og gjennom denne vert lønskostnadane i HSF styrt. Lønskostnadene utgjer over 60 % av budsjettet til høgskulen, difor er det avgjerande å ha kontroll på desse kostnadene. Oppsummering av endringane i Ressursfordelingsmodellen frå budsjett 2011 til budsjett 2012: I endringstala for avdelingane inngår endringar i studium som er nemnt tidlegare i kapitlet og/eller endringar i studenttal. Kompetanseopprykk og tildeling som følgje av FoU-resultat er fordelt ut på dei respektive avdelingane i Ressursfordelingsmodellen/budsjettet. Det er gjort eit kutt på knapt 1 % på lønskostnadene. Dette fordi utarbeiding av langtidsprognosen viste at underskotet i 2012 ikkje kunne vere høgare enn nivået som no er lagt fram skal høgskulen kome i balanse i løpet av perioden. Kuttet tilsvarar 2 stillingar i tildelinga for 2012/2013 (1,4 fagstillingar og 0,6 administrative stillingar). Det er og gjort kutt under utviklingsmidlar, sjå kapittel 4. Dei administrative ressursane er auka opp i samsvar med auken i faglege årsverk. Fordelinga skal vere 70% faglege stillingar og 30% administrative/tekniske stillingar. Førebels er desse auka administrative ressursane lagt på rektor/institusjon. Rektor vil fordele desse ressursane i etterkant. Det er lagt til grunn ein lønsvekst på 4 %, dette i samsvar med det Finansdepartementet har lagt til grunn i statsbudsjettet. Arbeidsgjevar sin del av innskot til Statens Pensjonskasse er auka frå 11,15 % til 12,09 %. Andre driftskostnader For dei fleste postane under andre driftskostnader er det gått ut frå nivået for 2011 for deretter å legge på den forventa prisveksten som vart gitt i Statsbudsjettet. I tillegg er ein del av kostnadspostane styrt av studenttal og tal tilsette. Det er i hovudsak to postar som avvik frå dette: Husleige/drift bygningar Som nemnt i saka om hovudval budsjett 2012 er føresette høgskulen juni 2012 uendra nivå på byggkostnader med unnatak av auke i driftsutgifter som fylgje av arealauke. Kostnadane no er blitt høgre noko som skriv seg frå auka kostnader i Stadionbygg (behov for meir areal i samband med auka 5

8 aktivitetsnivå i høgskulen). I tillegg ser vi at effekten av omlegginga av husleigeavtalen for Fossbygget/ALI-bygga var undervurdert (skilje husleige, vedlikehaldskostnader og brukaravhengige kostnader). I budsjett 2012 er det i tillegg til punktet over lagt inn auke i energikostnader og reinhaldsutgifter - begge som følgje av auka areal. Praksisbudsjett ALI. Avdeling for lærarutdanning og idrett gir kvart år innspel til det som går på lønsrefusjon i samband med praksisplassar for studentane då dette er ein post som kan variere mykje frå år til år. Innsendt budsjett er redusert med delen av praksiskostnadene som avtalepartane på samlingsbasert GLU (Sandane og Voss) skal refundere til oss. Investeringar Investeringane er i budsjettet for 2012 på same nivå som for 2011 (postane er prisjustert). Løyving til forsking og utvikling FoU-løyvinga frå departementet er ei resultatbasert omfordelingsløyving basert på institusjonen sine EUinntekter, avlagte doktorgrader, forskingsrådsmidlar og publiseringspoeng. Den samla resultatbaserte FoU-løyvinga i sektoren er sett på eit fast nivå. Denne vert omfordelt etter rangering av oppnådde resultat mellom institusjonane. Forskingsløyvinga har auka med 0,496 mill kr samanlikna med Løyvinga er tildelt ut frå resultat oppnådd i Denne løyvinga er fullt ut fordelt ut til avdelingane. Høgskulen si fordeling av FoU-ressurs til avdelingane skjer etter undervisningsmengde i ressursfordelingsmodellen, kompetanseprofil og FoU-resultat. Tabellen under viser FoU-tildelinga til avdelingane etter desse komponentane: Studieår 11/12 12/13 Årsverk utrekna etter undervisningsmengde 11,76 12,18 Årsverk i høve førstestillingar 1,77 1,71 Årsverk i høve professor/dosent 2,34 3,90 Årsverk etter FoU-resultat 2,51 3,28 Årsverk etter eksterne inntekter 1 1 Sum tildeling til avdelingane 19,38 22,07 FoU-løyvinga har auka med 2,69 årsverk i Høgskulen i Sogn og Fjordane får finansiert 11 stipendiatstillingar over statsbudsjettet i Dette gir ei FoU-løyving på 7,3 mill kr. I tillegg er det i budsjettet sett av 2,85 mill kr til strategiske FoU-midlar på institusjonsnivå. 6

9 3.3 Utviklingsmidlar I budsjett for 2011 var det avsett følgjande utviklingsmidlar: I budsjettframlegget for 2012 går posten FoU-utvalsleiar ut då viserektor for FoU skal dekke denne funksjonen (viserektorstillinga ligg i stillingsbudsjettet for 2012). Når det gjeld utviklingsmidlar organisasjon er denne redusert med kr Dette har vore eit nødvendig grep for å få budsjett 2012 på eit nivå som samsvarar med ein langtidsprognose i balanse. Det har vist seg å vere behov for nokre frie midlar som rektor kan disponere i løpet av eitt år. Posten fungerer og som reserve for uføresette kostnader. I budsjettframlegget for 2012 ligg denne på same nivå som Det har i budsjettprosessen kome inn innspel frå biblioteket (auka årsverkramme, auka kostnader på studentvakthald og vidareføring RFIDprosjektet) seksjon for utdanning (nytt vevprosjekt, stilling som web-master og vidareføring av prosjektet digital kompetanse) Avdeling for ingeniør og naturfag (meir tildeling av ressursar som følgje av vriding teori - praktisk, utstyrskjøp) Studentparlamentet (stillingsauke). Ut frå den økonomiske situasjonen er det avgrensa kor mykje av desse innspela som kan innfriast, men rektor vil vurdere dette i samband med fordeling av utviklingsmidlar og fordeling av den auka administrative ressursen. Spesielt vil rektor vektleggja å få i gang fornying av HiSF sine heimesider (nytt vevprosjekt). Rektor disponerer elles utviklingsmidlane i tråd med signala gitt i dette styremøtet. 3.4 Oppsummering budsjett 2012 I høve premissane som låg til grunn for saka om hovudval i budsjett 2012, er det no lagt inn følgjande kostnadspostar i budsjett 2012: 7

10 - Stillinga som viserektor for FoU (heilårseffekt) - Auka energikostnader og reinhaldsutgifter (halvårseffekt for haust 2012) - Eit mindre kutt i vidareutdanninga ved AHF, frå 60 studiepoeng i saka i november til 30 studiepoeng i dette budsjettframlegget. Tabellen under synleggjer at det har vore ein vesentleg reduksjon i tildelinga til vidareutdanningane ved høgskulen siste åra. Rektor meiner det er rimeleg at denne reduksjonen må fordelast på fleire avdelingar. Det ligg inne mindre innsparingar i form av reduserte kostnader for enkelte postar. Men i sum har desse utgjort så lite at rektor såg det naudsynt å gjere kutt slik at høgskulen kan forvente budsjettbalanse i løpet av langtidsperioden. Det vart difor lagt inn eit kutt på utviklingsmidlane og eit generelt kutt på lønskostnadane (0,8 %). 4. Langtidsprognose tall i tusen kr Budsjett Budsjett- prognose Basisløyving frå KD Studiepoengproduksjonløyving frå KD Andre driftsinntekter Driftsinntekter Lønskostnader Investeringar Husleige Energikostnader og andre kostnader vedk lokale Arealavhengig driftskomponent Andre driftskostnader Studentavhengig kostnadskomponent Utviklingsmidlar Driftskostnader Dekningsbidrag frå prosjektverksemd Eigenfinansiering til prosjekt Forskotterte studiepoeng inntekter HSFO Disponeringar / avsetningar Årets mindre-/meirforbruk Samla mindre-/meirforbruk

11 Budsjett 2012 (jf vedlegg 1) er utgangspunkt for denne langtidsprognosen. Det er gjort greie for inntektsog kostnadspostane i budsjettet for 2012 tidlegare i saka. Langtidsprognosen føreset framskriving av nivået for 2012 med desse tillegga: Det er i 2013 teke høgde for dei auka husleigekostnadene (heilårsverknad av kostnadene haust 2012) samt heilårsverknaden av basisløyvinga som gjeld husleigekompensasjon. Igangsetting / opptrapping av vedtekne studium For 2013 er det lagt inn forventning om ein studiepoengproduksjonen i 2011 på For åra vidare er det lagt til grunn dagens studenttal samt endringar i studium. Langtidsprognosen viser eit akkumulert resultat i balanse i løpet av Utfordringar / risikovurderingar I juni vart studietilbodet ved høgskulen utvida då det vart gjort vedtak om årleg opptak mastergrad i idrettsvitskap, oppstart mastergrad i landskapsplanlegging og oppstart mastergrad i helse- og sosialfag. I november vart det gjort vedtak om årlege opptak i master i organisasjon og leiing. I tillegg til vidare opptrapping av tidlegare vedtekne studietilbod inneber dette ei vesentleg ekspandering ved høgskulen. Viktige satsingsområde i strategiplanen er dermed oppfylt. I prognosane som vert utarbeida, ligg det ikkje inne risikomarginar på dei ulike postane. Dette gjer at ei endring i ein kostnadspost kan slå vesentleg ut for kostnadsbiletet i langtidsperioden. Dette såg vi i haust: langtidprognosen som låg til grunn for studievedtaket i juni synte eit akkumulert overskot på om lag 5 mill kr. Endring av pensjonssats på +1 % medfører ein årleg kostnad på om lag 1 mill kr og over langtidsperioden vil det seie at det akkumulerte overskotet er redusert til 0. Den offensive ekspanderinga av studietilbodet ved høgskulen gjer at vi rapporterer ein langtidsprognose der høgskulen fyrst oppnår akkumulert balanse i løpet av Rektor meiner denne balansen burde vore innfridd tidlegare, men ynskjer ikkje å gjere vidare kutt i budsjettet for 2012 enn dei to som allereie ligg inne (utviklingsmidlane er redusert og det er føreteke eit kutt i faktorane i ressurstildelinga). Ei usikkerheit i langtidsprognosen er knytt til eventuelle kutt i studieplassar (basisløyving) i lærarutdanninga. HiSF har ikkje klart å rekruttera tilstrekkeleg med studentar til lærarutdanninga og vi veit at KD vurderer å tilpassa tal studieplassar til faktisk tal studentar. Eventuelle kutt vil vera ei krevjande økonomisk utfordring, spesielt dersom vi ikkje maktar redusera studietilbodet tilsvarande. Det er heller ikkje funne rom til nødvendige ombyggingar i eksisterande bygningar for å få meir effektiv utnytting av areala våre. Rektor føreset at dette kan dekkast gjennom innsparte midlar i 2011, viss ikkje må noko av rektorposten nyttast til heilt nødvendige tiltak. Som nemnt i tidlegare saker er studiepoengproduksjon ein viktig faktor i økonomien til høgskulen, der endringar gjer store utslag på inntektsbiletet. Ein usikker faktor vert dermed om høgskulen klarar å rekruttere studentar i samsvar med føresetnadene i langtidsprognosen. Eit anna usikkerheitspunkt i langtidsprognosen gjeld eventuelle endringar i rammevilkåra for høgskulen. Eit døme kan vere endringar i vilkåra rundt Gateway. Bortfall av resultatløyving for desse studentane (ca 100) kan gi høgskulen eit inntektstap på 2 mill kr i perioden. 9

12 6. Avslutning Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet, føreslår rektor følgjande hovudrammer for budsjettet 2012: Avdeling (tal i heile tusen) 2012 AHF AIN ALI ASF Fellestenestene og institusjonsnivået Sum Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar. 10

13 BUDSJETT 2012 SUM Avdelingsrammene Rektorramma Budsjett Budsjett Sum AHF AIN ALI ASF Rektor STUD PEØK IT BIB HSF Oppdrag Avd ADM DEKNING Kostnadsramme Driftsinntekter Investeringar og vedlikehald Kostnader som følgje av arbeidskraft Løn organiserte stillingar Løn engaserte personal / ekstrahjelp/ tillitsverv Løn bistillingar Løn opplæringsstillingar Løn reinhaldspersonalet Overtid Honorar styre, råd, utval Sensur, eksamen Bedømmelse personale Løn timelærarar og øvingsundervisning Stipend, avgiftspliktige Konsulentoppdrag / oppgåvepliktig Grunnlag Feriepeng avsetning Folketrygd m.m Interne overføringar Forsikringar (Yrkesskadepremie) Velferdsutgifter Midlar til lønsauke Andre driftskostnader Frakt og transportkostnader Kostnader vedk lokaler Maskiner, inventar og utstyr - leigd Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reperasjon og vedlikehald av utstyr, bygningar m.m Framande tenester Kontorkostnader, trykksaker Porto, telefon Kostnader eigne transportmiddel Kostnader og godtgj vedr reiser, diett, bil og lignende Representasjon, bevertning, marknadsføring Kontigentar, gåver og tilskot Annan kostnad Side 1

14

15

16

17 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Wenche Fjørtoft, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/96 Høgskulestyret DELING AV SEKSJON FOR PERSONAL OG ØKONOMI OG NY LEIARSTRUKTUR Framlegg til vedtak: 1. Stillinga som assisterande rektor vert inndregen frå 1. juli Frå 1. juli 2012 vert Seksjon for personal og økonomi del i to seksjonar: Seksjon for økonomi og Seksjon for personal og organisasjon. 3. Stillinga som personal- og økonomidirektør vert inndregen frå 1. juli Frå 1. juli 2012 vert det oppretta stilling som personal og organisasjonsdirektør og stilling som økonomidirektør. 5. Rektor får fullmakt til å fordela dei tilsette på Seksjon for økonomi og personal på dei to nye seksjonane etter samråd med dei tillitsvalde. Saksvedlegg: Saksframstilling I samband med at assisterande rektor har varsla at han ønskjer å gå av med pensjon sommaren 2012, må styret ta stilling til organisering av det administrative nivået under rektor. I 2007 gjekk HiSF over til ordning med tilsett rektor. Stillinga som direktør vart då omgjort til assisterande rektor. Institusjonane i sektoren varierer mellom å ha tilsett og vald rektor. Dei fleste institusjonane har hittil oppretthalde direktørstillinga. Dei fleste institusjonane har delt personal- og økonomifunksjonen. Institusjonane som har felles personalog økonomidirektør er forutan HiSF; Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Finnmark (som har vedtatt å splitte stillinga). Ved HiSF har assisterande rektor teke ansvar for strategisk økonomiarbeid (budsjett og langtidsbudsjett). Han har koordinert saker som skal handsamast i styret. Han har også hatt ansvar for overordna 1

18 arealplanlegging, og vore HiSF sin forhandlar mot utleigarar som Statsbygg, SIL Fotball og i høve Sogn og Fjordane fylkeskommune. Assisterande rektor har ivareteke representasjon i nasjonale organ som Universitet og høgskulerådet, UH nett Vest osv. saman med rektor. Dersom vi vel å ikkje gå vidare med ei stilling som assisterande rektor (ingen andre institusjonar har ei slik stilling og vi har etter 2011 innført to viserektorar ved høgskulen) er to alternativ aktuelle: 1) Oppretting av ei stilling som administrasjonsdirektør med ansvar for personal, økonomi og drift 2) Deling av personal- og økonomi funksjonen og oppretting av ei stilling som økonomidirektør med ansvar for økonomi og drift,- ved sida av ein personal- og organisasjonsdirektør. Vurdering Oppretting av stilling som administrasjonssjef vil i praksis ha det same formelle ansvarsspennet som personal- og økonomidirektørstillinga har i dag. Stillinga vil tillegg ha eit samordningsansvar i høve administrative tenester. For at det ikkje skal vere to stillingar med same ansvarsspennet, må understrukturen endrast ved å styrke personal og økonomi, med tydelegare ansvar. Faren med ei slik ordning vil vere at nivået under administrasjonssjefen ikkje vil få tilstrekkeleg status og autoritet i høve ansvaret som skal ivaretakast. Ordninga med personal- og økonomidirektør har sine føremoner gjennom at personalressursar og økonomiressursar har eit samla perspektiv. Personalkostnader utgjer størsteparten av budsjettet, og rekruttering og personalpolitikk må sjåast i samanheng med dei totale ressursane vi rår over. HiSF har ein liten administrasjon, og det kan vere kunstig å splitte personar under to leiarar. På den andre sida ser vi at det er aukande krav til økonomi og personalforvaltning, noko som aukar kravet til spesialisert kompetanse innanfor felta. Den faglege autoriteten vil bli best ivareteken gjennom oppretting av leiarstillingar. Rektor meiner at det er rett å erstatte stillinga som assisterande rektor med ei ordning der ein styrker personalområdet og økonomiområdet gjennom personaldirektør og økonomidirektør. Det vil då vere behov for ein kapasitet som kan sørve organisasjonen, det vere seg opplæring, innkalling/støtte til intern møteverksemd og ivaretaking av saker av intern karakter. Dette kan ein løyse ved å ha ein organisasjonsfunksjon knytt til ei av stillingane, gjerne til personalfunksjonen. Arkivfunksjonen må koplast saman med denne funksjonen. Ansvarsområda til dei to stillingane vil vere: Økonomidirektør Strategisk økonomiplanlegging Budsjettarbeid Økonomistyring Rekneskap, rapportering og årsavslutning Internkontroll Strategisk byggplanlegging Bygg drift Innkjøp Personal og organisasjonsdirektør Organisasjonsutvikling Overordna ansvar for rekruttering Rammer for personalpolitikk Koordinering av utsending av styresaker Opplæring 2

19 Koordinering Arkiv Saka vart drøfta i leiargruppa Det vart framheva at det er eit behov for ei tydeleg stemme i leiarmøtet som har tilstrekkeleg autoritet i å ivareta eit økonomisk perspektiv. Det var nyanserte synspunkt som tala for begge alternativa, men fleirtalet slutta seg til ei ordning med personal- og organisasjonsdirektør og økonomidirektør. Saka skal drøftast med arbeidstakarorganisasjonane 8. desember. Wenche Fjørtoft er til sett i stillinga som personal og økonomidirektør. I ei eiga sak vil rektor vurdera hennar førerett til ei av dei nye leiarstillingane. 3

20 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Hans Jørgen Binningsbø, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/98 Høgskulestyret UTLYSING AV STILLING SOM ØKONOMIDIREKTØR Framlegg til vedtak: Styret godkjenner framlegget til utlysing av stilling som økonomidirektør. Saksvedlegg: 1 Framlegg til utlysingstekst Saksframstilling Rektor har i eiga sak foreslått at Seksjon for personal- og økonomi vert delt i to seksjonar og at det vert oppretta to nye leiarstillingar. Noverande personal- og økonomidirektør har hevda førerett til begge stillingane, men prioriterer stilling som personal- og organisasjonsdirektør. Denne føreretten vert vurdert i eiga sak til styret unntatt offentlegheit. Avhengig av utfallet av denne saka vil det vera behov for å lysa ut nye stilling(ar). Det er viktig at det er tilsett i dei nye leiarstillingane til sumaren 2012 og rektor ynskjer derfor å lysa ut stillinga(ne) alt no. Rektor rår derfor til at styret godkjenner utlysingstekst for stilling som økonomidirektør.

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012 Saksframlegg Dato Referanse 10.11.2011 2011/565-5295/2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/81 Høgskulestyret 17.11.2011 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetsprosessar... 2 Studentmedverknad... 2 Forankring i overordna planar... 3 Kvalitetshandboka... 3 Roller og ansvar i

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011 Saksframlegg Dato Referanse 26.10.2010 2010/500-5193/2010 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/52 Høgskulestyret 04.11.2010 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2014

Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2014 Kvalitetssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2014 Mål Roller og ansvar Utval og fora Viktige element i studiekvalitetsarbeidet Evaluering Studiekvalitet og læringsmiljø Institusjonen sin rapport

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10:

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10: Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Dato: kl. 10:00 15:30 Rom Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 10:00 15:30 Rom Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 10.11.201 kl. 10:00 15:30 Sted: Rom 2020 - Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Frå adm møtte: Referent: Trond

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8234-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 29.09.2016 kl. 9:00 11:45 Stad: Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Frå administrasjonen: Referent:

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 25.02.2016 kl. 10:00 Sted: Sogndal Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskulen i Sogn og Fjordane

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskulen i Sogn og Fjordane NOKUTs tilsynsrapporter Høgskulen i Sogn og Fjordane Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga Mars 2015 [NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonane. Dette gjer

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 20.10.2016 kl. 10:00-14:00 Sted: Møterom Aroma, Sogndal Arkivsak: 15/01263 Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

PROSJEKTVERKSEMDA VED HSF

PROSJEKTVERKSEMDA VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 07.06.2011 2003/1502-3031/2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/48 Høgskulestyret 16.06.2011 PROSJEKTVERKSEMDA

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 8/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.10.2016 kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer