INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan Pb. 133, 6851 SOGNDAL tlf

2 INNHALD 1 PLAN FOR PRAKSIS VÅREN FAGLEG OPPFØLGING FRÅ HSF KONTAKTLÆRARFUNKSJONEN PRAKSISBESØK STUDENTARBEID I PRAKSISTIDA Læreavtale med midtevaluering Sjølvvalt pensum Praksisoppgåve Praksisrapporten RETTLEIARFUNKSJONEN RETTLEIAR SITT ANSVAR VURDERING AV PRAKSIS... 9 Med atterhald om endringar! 2

3 1 PLAN FOR PRAKSIS VÅREN 2015 RETTLEIARSEMINAR I SOGNDAL FØRPRAKSISSEMINAR I SOGNDAL: EKSTERN PRAKSIS: ETTERPRAKSISSEMINAR : ARBEID LEVERAST I FRONTER INNLEVERINGS- FRISTAR FRIST FOR TILBAKEMELDING LÆREAVTALEN Midtvegsevaluering VALFRITT PENSUM PRAKSISOPPGÅVA PRAKSIS-RAPPORTEN NB: Frist for melding vedkomande tvil om godkjent praksis: Ved eventuell underkjenning av skriftlege studentarbeid vil siste frist for godkjenning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane vere 19. juni Studentane skal bruke studieplanen, informasjonsheftet og Fronter aktivt i samband med gjennomføringa av praksisstudia. 3

4 2 FAGLEG OPPFØLGING FRÅ HiSF 2.1 KONTAKTLÆRARFUNKSJONEN For student og rettleiar er det viktig å ha ein ansvarleg person på HiSF som følgjer studenten si faglege utvikling i praksistida. Kvar student får såleis oppnemd sin kontaktlærar. Denne er Høgskulen si forlenga arm i praksistida i høve til student, rettleiar / praksisplass. Høgskulen nyttar Fronter i oppfylginga av studentane. OPPGÅVER FOR KONTAKTLÆRAR: Ta kontakt med studenten på telefon eller epost ein av dei 2-3 første vekene i ekstern praksis, for å høyre korleis det går og avtale tid for praksisbesøket. I FRONTER: Godkjenne og gje tilbakemelding på læreavtalen. Godkjenne valfritt pensum. Godkjenne og gje tilbakemelding på praksisoppgåva. Godkjenne og gje kort tilbakemelding på praksisrapporten Gjennomføre eitt besøk til student og rettleiar på praksisstaden om lag midtvegs i praksis. Sjå pkt.2.2 for meir informasjon om praksisbesøket. Dersom rettleiar melder om tvil kring godkjenning av praksis, skal kontaktlærar sikre at skriftleg materiale er på plass før felles drøfting. Kontaktlærar ser til at alle oppgåver frå student er innlevert, og går gjennom evalueringa frå rettleiar og vidaresender denne til praksisansvarleg etter avslutta praksis. 4

5 2.2 PRAKSISBESØK Student og rettleiar formidlar sine inntrykk og erfaringar så langt og får drøfta opplegg for vidare progresjon i læreprosessen. Høgskulen formidlar føringar som ligg i studieplanen og tydeleggjer at skule og praksisstad deler ansvaret for fagleg innhald og evaluering. Nokre av måla for praksisbesøket blir såleis å sikre studenten gode lærevilkår i praksisperioden å støtte rettleiar i rettleiarrolla å oppdatere Høgskulen på kva som rører seg i praksisfeltet Det er viktig at rettleiar og student har gjennomført ei midtvegsevaluering og legg denne i Fronter før praksisbesøket. Der kan ein òg melde frå til kontaktlærar om det er særskilte tema ein ynskjer å ta opp under praksisbesøket. Tema under praksisbesøket: Drøftingar kring læreavtalen / evaluering av læreprosessen Bruk av rettleiingstida med m.a. arbeids- og ansvarsdeling Kopling teori - praksis Utfordringar framover Aktuelle spørsmål kring praksisrapport / evaluering m.v. Rettleiing på problemstillinga til praksisoppgåva Tidsramme: Vanlegvis 1 1/2-2 timar til kvart besøk. Studenten skriv referat frå praksisbesøket og legg i Fronter. 2.3 STUDENTARBEID I PRAKSISTIDA Sosionomutdanninga ved HiSF krev at studentane skal skrive og legge inn følgjande arbeid i Fronter: Læreavtale og midtevaluering av denne Referat frå praksisbesøket Sjølvvalt pensum Praksisoppgåve Praksisrapport Mal for læreavtalen, skjema for sjølvvalt pensum og om bruk av dagbok ligg tilgjengelege på praksissidene for sosialt arbeid på Høgskulen sine nettsider. 5

6 2.3.1 Læreavtale med midtevaluering Målet med læreavtale er at denne skal vere eit arbeidsverktøy for studenten sin læreprosess i praksis. Studenten må først tenke gjennom sitt personlege utgangspunkt og lærebehov og så knyte desse til praksisplassen sine arbeidsoppgåver / læretilbod. Det er viktig å få fram forventningar studenten har til praksisplassen og kva rettleiar forventar av studenten. I læreavtalen skal studenten utforme kunnskapsmål, ferdigheitsmål og haldningsmål i tråd med viktige mål i studieplanen. Desse måla vil kunne ha fokus på ulike sider av yrkesutøvinga som sosionom og hjelpe studenten til å sjå samanhang mellom teori og praksis. Studenten vert oppmoda til å nytte dagbok / loggbok som eit viktig hjelpemiddel i praksistida, m.a. for å ha fokus på læreprosessen i rettleiinga. Læreavtalen skal få fram tid for rettleiing og arbeids- og ansvarsdeling mellom student og rettleiar. T.d. skal studenten ha ansvar for å levere skriftleg materiell til rettleiar før rettleiingstimen og skriv referat frå rettleiingstimane med kopi til rettleiar. Læreavtalen skal også regulere og avklare praktiske forhold som arbeidstid og lesedagar. Læreavtalen som student og rettleiar utarbeider skal nyttast som ein reiskap både i rettleiinga og i evalueringa av praksis. (Sjå mal for læreavtalen) Læreavtalen kan vere på 2-3sider. Evaluering/ endring av læreavtalen Student og rettleiar set av tid i rettleiinga til å evaluere læreprosessen med utgangspunkt i læreavtalen; særleg gjeld dette i høve til læremål/ læreoppgåver. Lærebehov vil ofte endre innhald i læreprosessen. Ved å evaluere og justere desse regelmessig, kan studenten få auka innsikt i samspelet mellom teori og eiga erfaringslæring. Justeringar/ endringar av læreavtalen skal gå fram i midtevalueringa. Viktig: Læreavtalen med seinare endringar, midtevaluering, rettleiingsgrunnlag og referat, saman med føringane i studieplanen dannar utgangspunkt for evaluering av læringsutbyte og vurderingar kring godkjent /ikkje godkjent praksis Sjølvvalt pensum Det sjølvvalde pensumet skal vere på 400 sider. Studenten, gjerne i samråd med rettleiar, vel ut dei 400 sidene. Det sjølvvalde pensumet skal ha fagleg relevans og deler av det skal knytast til praksisoppgåva. NB: Pass på at du ikkje vel litteratur som alt er pensum på studiet, jf. pensumlistene for alle tre klassetrinna. Bruk skjema som ligg som vedlegg. 6

7 2.3.3 Praksisoppgåve Praksisoppgåva er eit skriftleg arbeidskrav som vert vurdert av kontaktlærar. Kontaktlærar gjev òg ei skriftleg tilbakemelding på oppgåva i Fronter. Målsetting for praksisoppgåva: Den skal vere i tråd med læremåla for emne, jf. studieplanen, men skal og stimulere til fordjuping og heilskapleg refleksjon i eit fagleg tema med relevans for praksis Bevisstgjering i forhold til eigne handlingar og haldningar Skal vere ei skriftleg trening knytt til teori og praksis Hugs å anonymisere all informasjon i oppgåva som gjeld klient, praksisplass, kommune og liknande Oppgåva er ein akademisk tekst med dei krav som følgjer Gje øving i å nytte faglitteratur i forhold til eit avgrensa relevant tema dvs. bruk av fleirfagleg perspektiv knytt til eigen arbeidssituasjon OPPGÅVETEKST: «Ta utgangspunkt i ei sak, eit prosjekt eller ei hending du arbeider med i praksis. Definer ei problemstilling. Drøft og reflekter deretter ditt arbeid utifrå relevant teori og praktisk kunnskap.» Oppgåva skal vere på 8 10 sider. I denne oppgåva vil det vere naturleg å bruke eg-form Praksisrapporten Studenten og rettleiar evaluerer praksisperioden individuelt og saman, og med utgangspunkt i studieplanen, læreavtalen, dagboksnotatar og referat frå rettleiingssamtalane. Denne evalueringa er basis for praksisrapporten. Målsetting for praksisrapporten: Bidra til at studenten reflekterer over eiga læring i praksisperioden, samt å reflektere over eiga utvikling. I praksisrapporten skal studenten få fram måla for praksis reflektere over eiga læring/ læreprosess / måloppnåing evaluere rettleiinga inkl. arbeidsdelinga mellom rettleiar student trekke fram ressursar og vidare utviklingsområde hos seg sjølv. Rapporten skal vere på om lag 3 sider. 7

8 3 RETTLEIARFUNKSJONEN Praksisopplæringa er ein sentral del av bachelorstudiet i sosialt arbeid. Praksisstudia skal medverke til at studenten aukar forståinga for samanhengen mellom forsking, teori og praksiskunnskapar. For student og Høgskulen er det viktig å ha ein ansvarleg person på praksisstaden som førebur seg og praksisplassen på at studenten kjem og følgjer opp studenten si faglege utvikling i praksistida. Vil her trekke fram og supplere viktige punkt frå avtalen mellom rettleiar og HiSF. 3.1 RETTLEIAR SITT ANSVAR Rettleiar skal ha 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning. Rettleiar plikter å gi studenten praksisopplæring i samsvar med intensjonen i utdanninga, jf. rammeplan, skikkavurdering, studieplan og informasjonshefte. Desse og Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er å finne på Hovudpunkt: Rettleiar skal setje studenten inn i institusjonen sin organisering og arbeidsområde, og finne eigna arbeidsoppgåver som stimulerer til læring og utvikling. Rettleiar skal gi studenten minimum 2 timar systematisk rettleiing per veke og gi skriftleg vurdering av studenten. Det er viktig for studenten si læring at denne faglege rettleiingstida vert mest mogleg skjerma mot avbrot. Saman med studenten skal rettleiar utarbeide ein læreavtale (sjå vedlegg 2) Det er viktig at læreavtalen vert nytta i rettleiinga for å tydeleggjere studenten sin progresjon og det skal gjennomførast ei evaluering midtvegs i praksisperioden. Det er viktig at rettleiar og student har gjennomført midtevaluering før praksisbesøket. Meld frå til kontaktlærar om det er særskilte tema de ynskjer å ta opp under besøket. Dersom rettleiar er i tvil om praksis fungerer tilfredstillande, må høgskulen varslast omgåande, jfr. Rammeplanen si forskrift 5. Rettleiar følgjer opp eventuelt fråvær til studenten, jfr. eige avsnitt i studieplanen. Praksis-rettleiar kan innvilga permisjon i inntil tre dagar. Permisjonssøknader ut over dette skal avgjerast av Høgskulen. Maksimumsgrensa for fråvær er 12 dagar. Sjukefråver ut over tre dagar skal dokumenterast med legeattest. Med utgangspunkt i vurderingskriteria i studieplanen tilrår rettleiar praksis godkjent/ikkje godkjent. Eige vurderingsskjema skal nyttast. Studenten sitt ansvar i samband med rettleiinga skal inn i læreavtalen. 8

9 3.2 VURDERING AV PRAKSIS Praksisrettleiar og student vurderer praksis undervegs med ei skriftleg midtevaluering og ei sluttvurdering. Høgskulen sine mål for praksis, studenten sin læreavtale, dagbok/loggbok og referat frå rettleiingstimane gir til saman eit nyttig grunnlag for fortløpande evaluering av læreutbytet. Studenten vert evaluert etter Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, : Praksisopplæring vert vurdert til greidd eller ikkje greidd. Studenten blir vurdert i forhold til vurderingskriteria for sluttvurdering i emneplanen for SOS Vurdering undervegs tvil om godkjenning Viser det seg at praksis ikkje fungerer tilfredsstillande må Høgskulen varslast om dette så snart som mogleg. Dersom det oppstår tvil om rettleiar kan tilrå at praksis vert godkjent, må det sendast skriftleg melding til kontaktlærar. Det vert då kalla inn til drøftingsmøte på Høgskulen der desse møter: Rettleiar, student, kontaktlærar, praksisansvarleg og instituttleiar jfr. 5 i Forskrifter til rammeplan for bachelor i sosialt arbeid. I slike høve kan det vere aktuelt å sette inn ekstra ressursar i oppfølginga. Frist for melding vedkomande tvil om godkjent praksis: Sluttvurdering Rettleiar skal vurdere studenten sin praksis, med tilråding om godkjenning / ikkje godkjenning av praksis og sende denne til kontaktlærar ved praksisslutt jf. vedlegg 5. Vi ber rettleiar samstundes gje tilbakemelding på samarbeidet med HiSF jf. vedlegg 6. Skikkavurdering Studentane ved bachelor i sosialt arbeid er omfatta av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (vedlegg 7). 9

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF)

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF) 2003/2004 AVDELING FOR SAMFUNNSFAG AVDELING FOR SAMFUNNSFAG () Avdelinga held til i Kulturhuset i Sogndal sentrum, og har om lag 475 studieplassar og om lag 30 tilsette. Opningstid i ekspedisjonen: kl

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningsliner for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhald 1. INNLEIING 3 2. SEMESTERVURDERINGAR 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetsprosessar... 2 Studentmedverknad... 2 Forankring i overordna planar... 3 Kvalitetshandboka... 3 Roller og ansvar i

Detaljer

PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015

PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015 AVDELING FOR HELSEFAG AVDELING FOR LÆRARUTDANNING OG IDRETT AVDELING FOR SAMFUNNSFAG PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015 Velkommen til

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2010/1228-2953/2011 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/44 Høgskulestyret 16.06.2011 MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Forord Etter Kunnskapsløftet var det påkrevd å tilpassa ny Opplæringsbok til den nye Læreplanen. Me har lagt vekt på å få fram ein tydeleg forventning om korleis

Detaljer

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

PRAKSISHÅNDBOK. Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2013/2014

PRAKSISHÅNDBOK. Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2013/2014 PRAKSISHÅNDBOK Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2013/2014 Velkommen til studieåret 2013/2014 Denne informasjonen er laget til deg som er student på første studieår i barnehagelærerutdanningen, praksislærer,

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vedteken 17. november 2011 av HiSF-styret 1 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane For betre forsking og undervisning Tett på forskar og student Juni 2015 Side 1 Innhold 1. Målet med ei pedagogisk plattform... 3 2. Mål

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i språkfag Studieåret 2015-2016 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2015-2016 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 5 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer