SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE"

Transkript

1 Rundskriv LS Dato: Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Dette rundskrivet gjeld for elevar i vidaregåande opplæring (grunnkurs, VKI og VKII) studentar i teknisk fagskole./. Vedlegget til dette rundskrivet gir oversikt over tillatne hjelpemiddel og eksamensordningar ved sentralt gitt eksamen våren Oversikt over hjelpemiddel og eksamensordningar for privatistar og praksiskandidatar vil kome i eige rundskriv. Dette omfattar òg VKII/Bedrift avviksfag. Etter 4-30 og 4-31 i Forskrift til opplæringsloven og Rundskriv F-059/98 Teknisk fagskole lovplassering og gjeldende forskrifter avgjer Utdannings- og forskingsdepartementet korleis sentralt gitt eksamen skal organiserast. Departementet har delegert ansvaret for dette arbeidet til Læringssenteret. Rundskriv LS Sentralt gitt skriftleg eksamen våren 2003 i vidaregåande opplæring fastset eksamensordninga i vidaregåande opplæring våren 2003 for sentralt gitt skriftleg eksamen. Ved lokalt gitt eksamen avgjer fylkeskommunen korleis eksamen skal organiserast, og kva for hjelpemiddel som er tillatne innafor dei rammene Rundskriv SUE/Vg Sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen set. Fag med alternative oppgåver, som er ei vidareføring av IKT-forsøka, omfattar: IKT i engelsk, grunnkurs IKT i matematikk, grunnkurs, VKI og VKII IKT i samfunnskunnskap (3SK-A), VKII IKT i norsk, VKII Desse vil bli behandla i eige skriv til skolane.

2 Side 2 1 Førebuingsdel ved sentralt gitt eksamen Rundskriv LS Sentralt gitt skriftleg eksamen våren 2003 i vidaregåande opplæring gir ein del fag førebuingsdel på ein dag før individuell eksamen for elevar. Dei generelle reglane for gjennomføring av førebuingsdel er fastsette i Rundskriv SUE/Vg Sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen. I førebuingsdelen er alle hjelpemiddel tillatne. Elevane kan arbeide i grupper, individuelt eller kombinere individuelt arbeid og gruppearbeid. Elevar som ikkje ønskjer å delta i gruppearbeid, må få høve til å arbeide aleine. Notat frå arbeidet i førebuingsdelen kan takast med til eksamen. Omfanget av notatet er for alle fag med førebuingsdel avgrensa til to A4-sider. Notatarket skal ikkje leverast inn saman med oppgåvesvaret. Dette gjeld òg for friskrivingsdag med førebuingsdel i norsk, norsk som andrespråk for språklege minoritetar og samisk, dvs. kodane VG4000/VG4001-VG400X/Y-VG4120/21 VG4160 VG4100/4101/4102-VG4240/4141/4142 Tida læraren er til stades på førebuingsdagen, blir regulert av lesepliktavtalen og ordinær undervisningsplikt i det tidsrommet som førebuingsdelen skjer. Elevane har ikkje krav på tilgang til lokale på skolen, datamaskinar eller anna utstyr ut over tidsramma for ein ordinær skoledag. Rolla til faglæraren er avgrensa til å vere til stades for å svare på spørsmål. Det skal ikkje undervisast. 2 Eksamen I alle fag er desse hjelpemidla tillatne: alle typar ordbøker læreplan vurderingsrettleiingar Til eksamen i fag som har førebuingsdel, er alt materiell som er utarbeidd av Læringssenteret til førebuingsdelen og notatark (to A4-sider) tillatne hjelpemiddel. Tillatne hjelpemiddel elles til eksamen står spesifisert for kvart fag i vedlegget til dette rundskrivet. 3 Bruk av elevbok i matematikk Prøveordninga med elevbok som tillate hjelpemiddel ved eksamen i matematikkfaga 1MX, 1MY, 1X, 1Y, 2MX og 2MZ blir forlenga eitt år. For desse faga gjeld dei same rammene for

3 Side 3 elevbok som i førre skoleår. Det vil seie at det for 1MX, 1MY, 1X og 1Y ikkje er ei øvre grense for sidetalet i elevboka. Elevbok for 2MX og 2MZ skal ikkje vere på meir enn 20 A4- sider. Når det elles gjeld informasjon om bruk av elevbok i matematikk, viser vi til Rundskriv LS , punkt 4. Våren 2003 kan ein ikkje nytte elevbok ved eksamen i 3MX og 3MZ. Som det vart meldt i rundskriv LS , skal prøveordninga med elevbok i matematikk evaluerast hausten Bruk av elektronisk elevbok i rettslære I rettslærefaga blir det gjennomført ei utprøving med IKT som hjelpemiddel i opplæringa og til eksamen. Utprøvinga blir avslutta våren Elevane kan lage si eiga elektroniske elevbok. Omfanget på denne boka er avgrensa til ein diskett. Denne elevboka er tillate hjelpemiddel til eksamen. Kvar elev må levere elevboka/disketten til skolen dagen før førebuingsdelen. Eleven får utlevert denne disketten når eksamen startar. I tillegg kan eleven ta med seg to A4-sider med notat frå førebuingsdelen. Som eit ledd i evalueringa av utprøvinga i rettslære skal elevboka/disketten leverast inn saman med oppgåvesvaret til skolen. Skolen må sørgje for at diskettane blir tekne vare på, fordi dei skal brukast i evalueringa av utprøvinga. Læringssenteret vil kome tilbake med meir informasjon om evalueringa av utprøvinga. 5 Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og lommereknar ved sentralt gitt eksamen Nokre fag krev bruk av IKT i opplæringa og til eksamen. Omfanget og bruken av IKT og hjelpemiddel i desse faga er lista opp i vedlegget til dette rundskrivet. IKT kan nyttast ved alle sentralt gitte eksamenar. I førebuingsdelen er alt tillate, til eksamen er det avgrensingar når det gjeld visse typar programvare, informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Bruk av IKT til eksamen krev at IKT er brukt aktivt i opplæringa, og at heile klassar eller grupper bruker det til eksamen ein slik eksamen er mogeleg å gjennomføre, dvs. at skolane har nok datautstyr og har sikringstiltak som kan setjast inn under eksamen. Skolen har ansvaret for at maskinane og programvarene som eksaminandane skal bruke under eksamen, fungerer slik dei skal eksaminandane ikkje kan kommunisere seg i mellom eller ha tilgang til Internett eller andre kommunikasjonssystem skolen kontrollerer før bruken at lagringsmedia (fastdisk, diskett, CD, zipdrive, lokalt nett, m.v.) berre inneheld tillatne hjelpemiddel (sjå vedlegget)

4 Side 4 skolen informerer eksaminandane om at eksaminandane sjølve har ansvar for å gi namn til dokumentet sitt (klasse, eksaminandnummer osv) og lagre regelmessig på tildelte lagringsmedium (f eks. kvart 10. minutt) skolen skal etter kvar eksamensdag ta sikringskopi av dei elektroniske oppgåvesvara som eksaminandane har produsert. Sikringskopien skal takast vare på like lenge som oppgåvesvara, dvs. eitt år. Opplysningane i vedlegget til dette rundskrivet seier om oppgåvesvaret skal leverast elektronisk og/eller på papir retningslinene for bruk av lommereknar blir følgde, jf. Informasjon SUE/Vg Regler for bruk av lommeregner ved eksamen språkbruk i eksamensoppgaver i matematikk og Rundskriv LS Eksamen våren og høsten 2002 eksamensordningar og hjelpemidler i videregående opplæring og teknisk fagskole under punktet Bruk av lommeregner til sentralt gitt eksamen. Vi viser elles til Rundskriv F Bruk av informasjonsteknologi i opplæringa. 6 Teknisk fagskole Det er spesielle reglar om eksamen med informasjonsdel, produksjonsdel og dokumentasjonsdel i teknisk fagskole. Vi viser her til opplysningane under dei enkelte faga i vedlegget. Line for maritime fag og fiskerifag notatark som hjelpemiddel under eksamen Studentar som går opp til dei to sentralt gitte eksamenane innan fordjupingsfaga, for eksempel TF6110 og TF6140 for nautisk line, kan under førebuingsdelen lage inntil 10 sider notat som kan takast med til båe eksamenane. Går studenten berre opp i ein av dei to sentralt gitte eksamenane, kan studenten berre ta med 5 sider med notat til denne eksamenen. 7 Spesielt for dyslektikarar og andre med lese- og skrivevanskar Reglane om hjelpemiddel til eksamen som er gitt i dette skrivet, gjeld i prinsippet òg for dyslektikarar og andre med lese- og skrivevanskar. Dyslektikarar og andre med lese- og skrivevanskar kan i tillegg bruke dei hjelpemidla og/eller programma som er spesielt utvikla for denne målgruppa. Retningslinene for spesiell tilrettelegging av eksamen finst i Rundskriv SUE/Vg Retningslinjer for elever og privatister som trenger spesielle tiltak og særskilt tilrettelegging ved eksamen.

5 Side 5 Eksamen hausten 2003 Til eksamen hausten 2003 vil det bli utarbeidd felles oppgåver for elevar og privatistar. I dei faga der eksamen for elevar har førebuingsdel, vil det også ved hausteksamen bli utarbeidd førebuingsdel for elevar. Rektor må sørgje for at innhaldet i dette skrivet blir gjort kjent for lærarar, elevar og studentar så fort råd er. Rundskrivet er offentleggjort på Skolenettet. Nettadressa er Spørsmål til dette skrivet skal rettast tenesteveg via fylkeskommunen til utdanningskontoret i fylket. Vennleg helsing Jostein Osnes direktør Arild Thorbjørnsen avdelingsdirektør Kopi: Vidaregåande skolar Tekniske fagskolar

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 18.12.2012 76969/2012/062 - Gjennomføring av

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar rundskriv nr. 1/14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 06.01.2014 443/2014/ - Gjennomføring av våreksamen

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer