Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen"

Transkript

1 Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert:

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Rammer Begreper Tidsplan (se vedlegg 4) Senest en måned før eksamen Senest 9 virkedager før eksamen virkedager før eksamen Gjennomføring av eksamen Lyttetekster Arbeidslivsfag Sensur Ansvar og oppgaver Rektor/eksamensansvarlig Ekstern sensor Intern sensor Sensorenes oppgaver i uken før eksamen Utdrag fra forskrift til opplæringsloven Kilder Vedlegg

3 1 Innledning Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Det betyr at organisering, trekking av fag og elever, sensorskolering, hjelpemidler og eksamensoppgaver er et lokalt ansvar. I grunnskolen har kommunen ansvaret, og i videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret. Kommunen og fylkeskommunen kan delegere gjennomføringen til skolelederne på hver skole. Det er fremdeles et betydelig handlingsrom. Det betyr at vi som jobber i skolen har mange muligheter og en lokal frihet til å gjennomføre muntlig eksamen på vår skole. Det viktigste er at eksamen gir elevene muligheten til å vise kompetansen sin, og at det er en faglig god vurdering. Utdanningsdirektoratet anbefaler at kommunene lager lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, men det er ikke et krav i forskriften. Utdanningsdirektoratet oppfordrer også til å diskutere gjennomføringen av muntlig eksamen på skolen, og hva disse reglene betyr. Rammene for lokalt gitt muntlig eksamen er gitt i: forskrift til opplæringsloven 3-29, videre presisert i rundskriv Udir Lokalt gitt muntlig eksamen, og artikkel «Muntlig eksamen» publisert: , sist endret Det er skoleeier, skole v/rektor og faglærere som har ansvar for gjennomføringen av en lokalt gitt muntlig eksamen. Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Nittedal og Ullensaker kommune samarbeider om gjennomføringen og har utarbeidet felles retningslinjer. I disse er det presisert hvordan gjennomføringen er i disse kommunene. Målet er at alle skal oppleve muntlig eksamen som forutsigbart og rettferdig. Vi skal ha en felles forståelse av hva muntlig eksamen skal være og hvordan den skal gjennomføres. 2 Rammer Elevene skal få beskjed om hvilket fag han/hun kommer opp i 48 timer før eksamen. I beregningen av de 48 timene skal ikke lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes med. Eksamen skal ikke gjennomføres på mandager eller første dag etter høytidsdag/ helligdag. Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. Da begynner forberedelsedelen for elevene. Eksamen kan vare inntil 30 minutter pr elev. Se 3-32 i forskrift til opplæringsloven vedrørende elever med behov for særskilte tiltak. Datoer for muntlig eksamen våren 2015: Pulje 1 (Feiring, Hoppensprett, Hakadal, Hurdal, Nittedal, Nordby, Runni, Råholt, Vesong): og Pulje 2 (Allergot, Gjerdrum, Li, Nannestad, Vilberg, Vormsund): og

4 3 Begreper Sensor Fagrapport Ved lokalt gitt eksamen er det en intern og en ekstern sensor. Intern sensor er vanligvis faglærer. Rapporten skal fungere som en presisering av kompetansemålene i gjeldende læreplan. Noen kompetansemål krever en avgrensning eller presisering (eks. valg av forfattere/verker i norsk og engelsk), mens andre fag krever stor grad av lokal tilpasning (eks. arbeidslivsfag og språklig fordypning). Rapporten skal inneholde samtlige kompetansemål etter 10. trinn for det enkelte fag og de avgrensninger/presiseringer/tilpasninger som er gjort. Vedlagt mal for fagrapport skal brukes (både tekst og avkrysning kan benyttes, avhengig av fagets egenart). Eksamensoppgaven De temaene eller problemstillingene som elevene skal presentere, og spørsmålene eller problemstillingene som vil være gjenstand for eksamineringen etter presentasjonen. Temaet/problemstillingen er noe eleven får 24 timer før eksamen, mens spørsmålene/problemstillingene for fagsamtalen er noe intern sensor forbereder og drøfter sammen med ekstern sensor, uten at eleven opplyses om dette. Hensikten med eksamen er å gi eleven anledning til å vise en så bred kompetanse i faget som mulig. Tema/problemstilling bør derfor ta hensyn til dette, slik at fagsamtalen i størst mulig grad kan ta utgangspunkt i det eleven legger opp til i sin presentasjon. Dersom temaet/problemstillingen eller elevens presentasjon er for snever, forsøker sensorene å innhente kompetansebredden i løpet av fagsamtalen. Eksamen Prøvetiden som benyttes til elevens presentasjon og fagsamtale, som tar utgangspunkt i elevens presentasjon. Prøvetiden utgjør inntil 30 minutter, hvorav elevens presentasjon ikke bør utgjøre mer enn 1/3 av tiden, og fagsamtalen bør utgjøre minst 2/3 av tiden. 4 Tidsplan (se vedlegg 4) 4.1 Senest en måned før eksamen Ekstern sensor får beskjed fra eksamensansvarlig ved sin skole om sensoroppdrag, dag og fag, ikke skole. 4.2 Senest 9 virkedager før eksamen Mottakende skole sender e-post som gjelder den enkelte sensor til eksamensansvarlig ved avgivende skole. Det skal sendes én e-post pr. sensor til eksamensansvarlig. Hver e-post skal inneholde: Oppnevningsbrev som inneholder: - Skole - Eksamensfag 4

5 - Antall elever (ikke navn), evt. grupper - Navn på faglærer/intern sensor - Tidspunkt for frammøte - Tidspunkt for eksamensstart Fagrapport Forslag til tema/problemstilling og vurderingskriterier. Dette innebærer forslag til spørsmål og problemstillinger som kan være aktuelle i fagsamtalen. Disse skal drøftes mellom sensorene. Kjøreveiledning og anmodning om å kjøre i færrest mulig biler. Eksamensansvarlig sender bekreftelse på mottatt sending til mottakerskolen virkedager før eksamen Informasjon gis til intern og ekstern sensor. E-post fra mottakende skole (se pkt. 4.2) videresendes uendret til ekstern sensor. Eksamensansvarlig på mottakende skole sender kopi av epost til intern sensor. Dersom en sensor er syk, må avgivende skole snarest mulig varsle den skolen der vedkommende skulle være sensor. Avgivende skole har ansvar for å finne en erstatter. Intern sensor skal få oversikt over navn på kandidater en halv time før opplysning om trekkfag. 5 Gjennomføring av eksamen 48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i. Skolen bør legge til rette for at eleven får et godt pedagogisk tilbud denne dagen, slik at eleven er godt forberedt når han eller hun får sitt eksamenstema dagen etter. Innholdet i denne dagen kan være: gjennomgang av faglærerrapport og rammer for eksamensdagene, repetisjon av ulike temaer fra læreplanen for faget, strukturering av forberedelsesdagen. Veiledningen denne dagen bør gis av lærere som underviser i det aktuelle faget. 24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag hvor elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at elevene skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer, helst elevens faglærer. Forberedelsedelen bør hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplanen for faget. Når forberedelsedelen starter skal eleven få oppgitt et tema eller en problemstilling. Dersom lyttetekster benyttes, skal elevene få tilgang til disse samtidig. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Eleven kan bruke alle hjelpemidler. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål eller problemstillinger som vil være gjenstand for fagsamtalen. Det avsettes 30 minutter pr. elev til gjennomføring av eksamen. Ved gruppeeksamen utvides tiden med 30 minutter pr. elev. En gruppe kan ha inntil tre elever. I tillegg avsettes det 5 minutter til sensur pr. elev og 5 minutter til klargjøring mellom eksamenskandidatene. Av prøvetiden på inntil 30 minutter, bør ikke elevens presentasjon utgjøre mer enn 1/3 av tiden, og fagsamtalen bør utgjøre minst 2/3 av tiden. Det er viktig at sensorene stiller spørsmål som gjør at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Sensorene skal lete etter elevens kompetanse, og ikke den kompetansen eleven ikke har. 5

6 Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Notatene inkluderer relevante hjelpemidler eller verktøy for å holde presentasjonen. Ulike hjelpemidler kan være relevante i ulike fag. Eleven kan benytte tavle, lysark, IKT, bilder, lyd, gjenstander eller annet for å illustrere stoffet. Aktuelle hjelpemidler avtales på forhånd med intern sensor. Det er elevens ansvar å sørge for at dette er avtalt i god tid. Sensor kan ikke be eleven om å legge notatene bort eller be eleven om å vise notatene. Elevene presenterer uten avbrytelser. Vi anbefaler at størrelsen på hvert eksamensparti ikke overstiger 8 elever. Dette har med totalbelastning på sensorene å gjøre. 5.1 Lyttetekster Hvis skolen velger å bruke lyttetekster, skal disse være en del av den obligatoriske forberedelsedelen. Elevene må derfor få tilgang til lyttetekster samtidig som de får tema/problemstilling 24 timer før eksamen begynner. Det er ikke lenger anledning til å gi elevene en lyttetekst 30 minutter før eksamen starter. Det skal ikke brukes tid av elevens eksaminasjon (30 minutter) til å høre på lytteteksten. 5.2 Arbeidslivsfag Under vurdering i Læreplanen for forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet benyttes setningen «elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag». Eleven forbereder en presentasjon/demonstrasjon på inntil 10 minutter, som skal danne utgangspunkt for videre fagsamtale. Det er naturlig å tenke en mer praktisk rettet fagsamtale enn i andre fag. 6 Sensur Forberedelsesdelen (24 timer før eksamen) er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, noe som understreker betydningen av å bruke elevenes forberedte presentasjon som et utgangspunkt for fagsamtalen. Karakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen, gjennom presentasjonen og fagsamtalen. De skriftlige notatene inngår ikke i vurderingsgrunnlaget. Når eksamen er over får eleven beskjed om å vente utenfor mens karakteren fastsettes. Dersom den eksterne og interne sensoren er uenige om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjør karakteren. Eleven får vite karakteren umiddelbart etter sin eksamen, før neste eksamenskandidat blir kalt inn. Ekstern sensor opplyser om karakteren. Karakteren skal begrunnes. Ved gruppeeksamen skal elevene ha individuell karakter. Dokumentasjon på gjennomført eksamen leveres skolen og oppbevares ett år etter at eksamen er gjennomført (egen mal benyttes). Til muntlig eksamen kan elevene klage på formelle feil. Eksempler er: eksamensinstruksen følges ikke, oppgaven er ikke innenfor læreplanens mål, avbrudd, forstyrrelser eller andre forhold som ikke skyldes eleven. 6

7 Dersom eleven klager, har sensorene plikt til å gi en skriftlig kommentar til elevens klage. Sensorene må kommentere den konkrete formelle feilen eleven klager på. 7 Ansvar og oppgaver 7.1 Rektor/eksamensansvarlig Har ansvar for at lokalt gitt muntlig eksamen gjennomføres i tråd med forskrift til opplæringsloven og lokale retningslinjer. Gjør retningslinjene kjent for elever, faglærere og sensorer. Gir nødvendige opplysninger til elever, faglærere og sensorer. Påser at den praktiske tilretteleggingen for eksamen er håndterbar for skolen. Orienterer aktuelle elever om særskilte tiltak. Avgjør ev. tilrettelegging etter søknad. Sørger for at tidsplanen på s. 4 blir fulgt (vedlegg 4) 7.2 Ekstern sensor Innehar fagkompetanse, undervisningserfaring i faget og er godt oppdatert på gjeldende læreplan. Kjenner til dokumentene som ligger til grunn for disse retningslinjene, og følger disse. Kjenner fagrapporten og tar hensyn til den slik at den kommer eleven til nytte. Kartlegger kompetansen eleven viser under sin eksamen, basert på kompetansemål i gjeldende læreplan. Utarbeider dokumentasjon som kan ligge til grunn ved en eventuell klage (egen mal skal benyttes). Så raskt som mulig etter at fagrapport og temaer/problemstillinger er mottatt, ta kontakt med intern sensor (tidligst 6 dager før eksamen). 7.3 Intern sensor Skriver fagrapport (mal for fagrapport benyttes). Lager temaer/problemstillinger. Læreplanen i faget er styrende for temaene/problemstillingene. Temaene/problemstillingene skal gi elevene mulighet til å vise bred kompetanse i faget. Lager vurderingskriterier som er knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Tar kontakt med ekstern sensor senest 5 virkedager før eksamen dersom ekstern sensor ikke har tatt kontakt. Går gjennom retningslinjene med elevene i forkant av eksamen. Informerer elevene om klagerettigheter (jf. forskrift til opplæringsloven 5-10) Går gjennom vurderingskriteriene med elevene slik at elevene i størst mulig grad forstår hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. Veileder elevene i forberedelsesdelen. Hjelper og støtter elevene slik at de i størst mulig grad får vist sin kompetanse i faget. 7.4 Sensorenes oppgaver i uken før eksamen Sensorene gjennomgår eksamensinstruksen i fellesskap. Målet er å unngå klager på formelle feil. Sensorene drøfter temaene/problemstillingene for å skape en felles forståelse. Sensorene drøfter hvordan fagsamtalen skal foregå. Sensorene drøfter vurderingskriteriene. 7

8 8 Utdrag fra forskrift til opplæringsloven 3-24 Fritak frå eksamen Elevar som er fritekne for vurdering med karakter i fag som blir avslutta med eksamen, skal ikkje delta i eksamen i faget. I grunnskolen kan rektor sjølv etter søknad frå foreldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen for fag om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensform som skal nyttast, og om eksamen skal vere lokalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kor mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet og på kvart årstrinn innanfor utdanningsprogramma eller programområda i vidaregåande opplæring. Elevar på ungdomstrinnet som avsluttar eit fag tidlegare enn det som følgjar av læreplanverket, jf. 1-15, skal vere med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir avslutta. Om eleven blir trekt til eksamen etter første punktum, kjem denne eksamen i tillegg til dei eksamenar som departementet har fastsett at eleven skal ha på 10. årstrinn. Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. Fylkeskommunen har plikt til å informere elevar og privatistar i vidaregåande opplæring om kva for reglar som gjeld for ny eksamen, utsett eksamen og særskild eksamen. Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnskolen. For fag- og sveineprøva og kompetanseprøva gjeld reglane i 3-48 til Melding av elevar til eksamen Skolen melder til eksamen alle elevar som tek del i opplæringa i fag som blir avslutta med eksamen. Utdanningsdirektoratet fastset meldingsfristar og korleis melding til eksamen skal gå føre seg. Elevar i vidaregåande opplæring må sjølve melde seg til ny eksamen, utsett eksamen og særskild eksamen, jf til Meldinga skjer til skolen Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med. Eksamen skal ikkje gjennomførast på måndagar og dagen etter høgtidsdagar og heilagdagar. Munnleg eksamen skal gjennomførast med førebuingsdel. Førebuingsdelen er ein obligatorisk skuledag dagen før eksamen, der alle hjelpemiddel er tillatne. Når førebuingsdelen tek til, 24 timar før sjølve eksamen, skal eleven få oppgitt eit tema eller ei problemstilling. Førebuingsdelen skal ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev. Lokalt gitt eksamen skal vurderast av to sensorar. Éin av sensorane skal vere ekstern. Den andre sensoren kan vere faglæraren til eleven. Faglæraren har plikt til å delta i vurderinga som sensor. Dersom det er usemje om karakteren, avgjer den eksterne sensoren. 8

9 Ved eksamen som krev eksaminator, skal den eine sensoren vere eksaminator. Eksamineringa skal gi kandidatane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Under eksamen kan elevane prøvast i fleire relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av ein førebuingsdel. I eksamenstida ved munnleg eksamen skal eleven presentere temaet eller problemstillinga som han eller ho har førebudd i førebuingsdelen. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer Hjelpemiddel til eksamen Eksamenen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Utdanningsdirektoratet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen etter 3-30 femte ledd bokstav a, c og d fastset skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven eller privatisten. Ved lokalt gitt munnleg eksamen er notata til eleven eller privatisten frå førebuingsdelen einaste tillatne hjelpemiddel Særskild tilrettelegging av eksamen Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget. Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning. Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling Ved munnleg eksamen kan det berre klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet. Ved klage på munnleg eksamen hentar rektor inn fråsegn frå sensor og eksaminator og sender desse fråsegnene og klagen saman med si eiga fråsegn til Fylkesmannen når det gjeld klagar i grunnskolen, og til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde som klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande opplæring. Kopi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klagaren vel å gå opp til ny munnleg eksamen, skal prøvesvaret bedømmast av ein ny sensor. Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding om faget med same frist som ved ordinær prøve. Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding om faget med same frist som ved ordinær prøve. 9

10 9 Kilder Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) Forskrift til opplæringslova Rundskriv: Udir Lokalt gitt muntlig eksamen Artikkel «muntlig eksamen»publisert: sist endret

11 10 Vedlegg Vedlegg 1: Mal for fagrapport Vedlegg 2: Dokumentasjon av gjennomført lokalt gitt muntlig eksamen Vedlegg 3: Eksempel på skjema for utfall av sensur Vedlegg 4: Tidsplan muntlig eksamen

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer