Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014"

Transkript

1 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

2 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen. Særlig rettet mot ulikheter i vurdering av elevenes viste kompetanse, rammene for en muntlig eksamen som ulik forberedelsestid og vekting av elevenes forberedte presentasjoner.

3 KD sine mål med forskriftsendringene var å Sikre mer nasjonal lik praksis ved gjennomføring av muntlig eksamen Sikre mer likeverdig vurdering av elevenes kompetanse Sikre skoleeier sitt ansvar for gjennomføring av denne typen sluttvurdering. Vi er av den oppfatning at Østfoldskolen har jobbet godt med muntlig eksamen. Lovverket synes i hovedsak fulgt, og vi har derfor hatt få klager på muntlig eksamen.

4 Gjeldende forskrifter for muntlig eksamen i grunnskolen: forskrift til oppllæringsloven 3-25 Generelle føresegner (ikke endret) 3-26 Melding av elevar til eksamen (ikke endret) 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen (endret) 3-31 Hjelpemiddel til eksamen (endret) Ikke endret: 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen 3-36 Bortvising frå eksamen 5-10 Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling

5 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med. Eksamen skal ikkje gjennomførast på måndagar og dagen etter høgtidsdagar og heilagdagar. Munnleg eksamen skal gjennomførast med førebuingsdel. Førebuingsdelen er ein obligatorisk skoledag dagen før eksamen, der alle hjelpemiddel er tillatne. Når førebuingsdelen tek til, 24 timar før sjølve eksamen, skal eleven få oppgitt eit tema eller ei problemstilling. Førebuingsdelen skal ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev. Lokalt gitt eksamen skal vurderast av to sensorar. Éin av sensorane skal vere ekstern. Den andre sensoren kan vere faglæraren til eleven. Faglæraren har plikt til å delta i vurderinga som sensor. Dersom det er usemje om karakteren, avgjer den eksterne sensoren. Ved eksamen som krev eksaminator, skal den eine sensoren vere eksaminator. Eksamineringa skal gi kandidatane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Under eksamen kan elevane prøvast i fleire relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av ein førebuingsdel. I eksamenstida ved munnleg eksamen skal eleven presentere temaet eller problemstillinga som han eller ho har førebudd i førebuingsdelen. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer.

6 Følger av forskriften om muntlig eksamen i grunnskolen Muntlig eksamen skal gi elevene mulighet til å vise sin kompetanse i faget og få en faglig god vurdering. Fortsatt et betydelig lokalt handlingsrom ved gjennomføringen av muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med bestemmelsene i forskriften. Skoleeier kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, men det er ikke krav til det i forskriften. Rettssikkerhet - tydeligere regler er med på å sikre elevens rettssikkerhet ved muntlig eksamen

7 Skoleeiers ansvar: I 3-29 første ledd er det kun tilføyd «lokalt gitte», ellers er leddet uendret. Som tidligere har kommunen ansvaret for gjennomføringen av alle lokalt gitte eksamener. Kommunen kan delegere gjennomføringen av lokalt gitt eksamen til de enkelte skolene, dersom kommunene finner dette hensiktsmessig. Gjennomføringen omfatter blant annet trekk av fag og elever, å skaffe sensorer og å utarbeide eksamensoppgaver.

8 De viktigste endringene: Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel, der elevene får oppgitt tema eller problemstilling og skal forberede en presentasjon i tilknytning til dette. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen. Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen. Eksamen med forberedelsesdel kan ikke gjennomføres på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag. Fylkeskommunen avgjør om lokalt gitt muntlig eksamen for privatister skal være med forberedelsesdel eller ikke.

9 Muntlig eksamen en tretrinnsprosess Muntlig eksamen. Obligatorisk muntlig presentasjon som innledning til fagsamtale/ eksaminering 24 t før eksamen: Obligatorisk forberedelsesdel, tema eller problemstilling gis, obligatorisk muntlig presentasjon utformes 48 t før eksamen: Trekkfaget for muntlig eksamen gis eleven

10 Faget skal eleven få vite 48 timer før eksamen starter Eleven skal ha 48 timer fra faget er opplyst til eksamen Helge/helligdager dager teller ikke med. Dagen eleven får vite faget, eks. kl , er en obligatorisk skoledag Om ikke, må skolen kunne begrunne dette ut i fra oppll 2-2 og forskrift til oppll 1-1 Opplæringa i grunnskolen I forskrift eller lov omtales ikke studiedager for elever i grunnskolen jf tidl praksis med hjemmedag i Mat og helse

11 Muntlig eksamen kan ikke gjennomføres på mandager eller dag etter fridag/helge- eller helligdag. En endring for at elevene skal ha tilnærmet lik forberedelsestid, og slik likere rammer for gjennomføring av muntlig eksamen.

12 Ansvar for utarbeiding av eksamensoppgaver (forskrift til oppll 3-29) Eksamensoppgaver : Temaer og/eller problemstillinger som eleven får presentert 24 timer før eksamen, og de spørsmålene eller problemstillingene som nyttes i fagsamtalen/ eksamineringen etter at eleven har hatt sin innledende presentasjon under den muntlige eksamenen. Skoleeier eller skolen kan velge om faglærer skal utarbeide eksamensoppgaver. Den som velges har plikt til å utforme eksamensoppgavene (skriftlig). FM oppfordrer skolens ledelse til å holde seg orientert i prosessen omkring utformingen av eksamensoppgavene og formidlingen av disse til ekstern sensor.

13 Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. Den obligatoriske forberedelsesdelen starter Eleven får tema og/eller problemstilling for den muntlige presentasjonen ved eksamen. Obligatorisk skoledag og eleven har rett til et pedagogisk tilbud fra skolen. Forberedelsesdelen skal hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplanen i faget. Eleven bør derfor få denne veiledningen (jf rundskriv Udir ) Anbefaler at alle elever som skal opp får beskjed kl jf obligatorisk skoledag og tid til forberedelse

14 Eleven skal forberede en muntlig presentasjon Forberede en muntlig presentasjon ut i fra et oppgitt tema/ problemstilling i forberedelsestiden. Denne muntlige presentasjonen er obligatorisk. Kan utgjøre inntil 1/3 av tiden for muntlige eksamen Skal være en innledning til eksamineringen/ fagsamtalen. Alle hjelpemidler er tillatt brukt under forberedelsen av den muntlige presentasjonen

15 Eleven kan nytte egne notater som hjelpemiddel til den forberedte muntlige presentasjonen Skoleeier (evt delegert til skolen) bestemmer hvilke typer notater knyttet til presentasjonen eleven kan ta med til en muntlig eksamen. Vid definisjon Eleven kan ikke ta med notater utover de til sin forberedte presentasjon Ulike presentasjonshjelpemidler/notater kan være relevante i ulike fag

16 Tilstrekkelig omfattende tema/ problemstilling Det blir holdt fram at eleven skal få mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Eleven kan prøvast i fleire relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av ein førebuingsdel. Tema må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen.

17 Rammen for den muntlige eksamen på eksamensdagen er inntil 30 minutter per elev Elever kan gå opp enkeltvis, i par eller grupper Hver elev har inntil 30 minutter Hver elev skal vurderes individuelt opp mot målene i læreplanen for faget Det må sikres at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse jf forsk. oppll 3-29 fjerde ledd

18 Sensorene skal lete etter elevens kompetanser Muntlig eksamen en obligatorisk forberedt muntlig presentasjon som inngang til en fagsamtale/ eksaminasjon Spørsmålene / problemstillingene må være slik at de i sum gir eleven mulighet til å vise sin bredde og dybdekompetanse i ulike deler av læreplanen for faget. Sensorene skal ikke lete etter hva eleven ikke kan. Å være sensor stiller store krav til vurderingskompetanse og forståelse av de samlede målene for faget og læreplanverket.

19 Fortsatt minst en ekstern sensor ved muntlig eksamen Skoleeier kan ikke fravike kravet om minst en ekstern sensor Ekstern sensor en person som ikke arbeider ved skolen, men ikke nødvendigvis hos en annen skoleeier Faglærer har ingen rett til å være sensor

20 Vurderingsgrunnlag Det er kompetansen eleven viser under selve eksamen som sensorene skal vurdere Notatene som eleven har produsert i forberedelsestiden, for eksempel presentasjonen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget Store krav til sensorenes vurderingskompetanse. I løpet av 30 minutter skal de danne seg et bilde av elevens kompetanse med den forberedte muntlige presentasjonen som inngang til en utspørringen/fagsamtalen i etterkant som tar inn flere deler av faget. Det er ikke slik at det kan settes en karakter på presentasjonen, en på utspørringen og karakteren blir snittet av disse.

21 Ekstern sensor avgjør hva eleven skal prøves i Ekstern sensor avgjør karakteren

22 Klage på muntlig karakter Eleven kan bare klage på formelle feil ved gjennomføringen av muntlig eksamen som har hatt betydning for eksamenskarakteren jf. forskr. oppll Fylkesmannen er klageinstans. Eksamen annulleres ved medhold. Ny eksamen med nytt trekk kan velges. Eks: - for sent opplyst fag (mindre enn 48 timer) - for sent opplyst tema (mindre enn 24 timer) - ikke veiledning i obligatorisk forberedelsestid - dårlig opptreden av sensorer - innsats vektlagt

23 Aktuelle lenker Udir Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt-gitt-muntligeksamen/?WT.ac=muntlig&boks=3 Om muntlig eksamen Lover og forskrifter

24 Tid for spørsmål

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas 1200-1300 Lunsj 1300-1430 Sentralt gitt eksamen 2014

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Eksamensmøte Grunnskole. 8. januar 2014

Eksamensmøte Grunnskole. 8. januar 2014 Eksamensmøte Grunnskole 8. januar 2014 Program: 09.00 Åpning v/utdanningsdirektør Dag Løken 09.10 Erfaringer fra gjennomføring av eksamen 2013 09.40 Klagebehandling 10.00 Resultater fra skriftlig eksamen

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer