Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten"

Transkript

1 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund

2 Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret 2013/ Ansvar «I grunnskolen er det kommunen som har ansvaret for gjennomføring av muntlig eksamen(lokalt gitt eksamen). I videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret for gjennomføringen muntlig eksamen. Kommunen og fylkeskommunen kan delegere gjennomføringen til skolelederne. Gjennomføringen omfatter trekking av fag og elever, å skaffe sensorer og å utarbeide eksamensoppgaver. Udir. Anbefaler at det utarbeides lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.» Ansvar for gjennomføring av lokalt gitt eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende er dette kommunen, jfr. Forskrift til Opplæringslova, Disse retningslinjene er forpliktende for skoleeier, for den enkelte skole i Ofoten og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt eksamen i Ofoten. Rektor har ansvar for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen ved den enkelte skole. Spørsmål som ikke er omtalt i disse retningslinjene, eller som er knyttet til skolens egne rutiner, avklares av rektor. Det vises for øvrig til: Rundskriv Udir Lokal gitt muntlig eksamen. Gjeldende forskrift: Forskrift til Opplæringsloven, 3-29 til 3-31, 4-22 til 4-24 og i forskrift til privatskoleloven 3-28 til Begrepsavklaringer 2.1 Lokalt gitt eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen er tidligere kalt muntlig eksamen. 2.2 Sensor og faglærer Forskriften sier at det ved eksamen som krever eksaminasjon, skal være to sensorer, hvorav den ene skal være ekstern sensor. Den andre kan være elevens faglærer noe som forutsetter to sensorer, og det forutsettes at den ene sensoren til vanlig er elevens faglærer. Begrepet ekstern sensor blir i disse retningslinjene brukt som betegnelse på den av sensorene som ikke er elevens faglærer. 3. Rammer for lokalt gitt eksamen i Ofoten. 2

3 Elevene skal gjennomføre lokalt gitt eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen Forberedelsedelen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. Dette innebærer at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer. Alle hjelpemidler er tillatt. Når forberedelsedelen begynner, 24 timer før selve eksamen, skal eleven få oppgitt et tema eller problemstilling. Under eksamen skal eleven gjennomføre en presentasjon han/hun har utarbeidet på forberedelsesdagen. Elevens presentasjon skal være innledning til eksamineringen. Tiden til eksamen bør fordeles slik at inntil 1/3 av tiden brukes til elevens presentasjon. Denne skal så være innledning til videre samtale knyttet til det temaet/problemstillingen eleven har presentert. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Hensikten er at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Sensorene skal lete etter elevenes kompetanse, og ikke den kompetansen de ikke har. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel en Powerpoint. Det skal ikke gjennomføres eksamen på mandager og første dag etter hellig/høytidsdag Elevene skal ha tilgang til IKT under forberedelsen Elevene skal ha veiledning fra faglærer under forberedelsen Elevene går opp til eksamen enkeltvis, i par eller i gruppe Rammen for lokalt gitt eksamen er inntil 30 min pr. elev Vurdering av elevens helhetlige kompetanse 4. Faser i eksamensavviklingen 4.1 Forberedelse og oppmelding til lokalt gitt eksamen Elever og lærere bør tidlig, og senest ved oppstarten av 10. trinn, gjøres oppmerksomme på rammene for lokalt gitt eksamen. Det er ønskelig at det i løpet av 10. trinn arrangeres en prøvesituasjon som for elevene fortoner seg slik eksamen skal gjennomføres. Dette innebærer bl.a. følgende: Elevene er kjent med rammer og regler for eksamen Eleven har erfaringer med aktuelle oppgavetyper Eleven har erfaringer med hvordan veiledning blir gitt Elevene har erfaring fra presentasjon bl.a. med bruk av IKT-utstyr Elevene og de foresatte har fått informasjon om reglene for klagerett knyttet til lokalt gitt eksamen Tidsplan for forberedelse av lokalt gitt eksamen i RKK-Ofoten: 1.februar: Skolefaglig rådgiver Narvik kommune (NK) sender ut forespørsel/varsel om sensor til lokalt gitt eksamen (skjema) til skolene v/rektor. 15.februar: Skolene gir tilbakemelding om elevtall, sensorer og sensorbehov. 3

4 1.mars: 1.april: 20.april: Skolefaglig rådgiver NK sender ut forslag til sensorfordeling til skolene v/rektor. Tilbakemelding fra skolene til skolefaglig rådgiver. Endelig sensorfordeling sendes alle skolene v/rektor. Alle dokumentene sendes også til kommuneleddet i hver enkelt kommune i regionen. Det er viktig at skolene i regionen forholder seg til tilnærmet lik skolerute og ikke legger større utflukter eller gir ferie/avspasering i eksamenstiden. 4.2 Forberedelser for faglærere og sensorer Tidsrammer Faglærer får beskjed om trekkfag og elevgruppe to uker før eleven får melding om eksamensfag og trekker oppgave. Ekstern sensor må ha mottatt faglærerrapport og oppgaver senest fem dager før eksamen Disse to ukene står til rådighet for ekstern sensor og faglærer til å gjøre nødvendige avklaringer og forberedelser. Det er faglærer som har hovedansvaret for å etablere kontakt med ekstern sensor. Dersom faglærer ikke tar et slikt initiativ i løpet av den første dagen, må ekstern sensor ta kontakt med skolen. Fagrapport Senest en måned før eksamenspartiet får melding om trekkfag må faglærer ha utarbeidet fagrapport som presiserer hvordan elevgruppen har arbeidet for å nå kompetansemålene i læreplanens fagplan. Fagrapporten bygger på alle kompetansemålene i fagplanen. Fagrapporten beskriver de emner, temaer, prosjekter eller lignende som det har vært arbeidet med for å nå fagplanens kompetansemål, med særlig vekt på arbeidet siste skoleår. Fagrapporten klargjør hvilke kompetansemål som har vært vektlagt innenfor de ulike emner, temaer, prosjekter eller lignende. Fagrapporten klargjør hvilke arbeidsmåter og læringsmetoder som har vært benyttet i de ulike emner, temaer, prosjekter eller lignende. Fagrapporten klargjør hvilket utstyr, hvilke læremidler, ekskursjoner ol, som har vært i bruk. Rektor godkjenner fagrapporten. Eksamensoppgaver Faglærer har ansvar for å utarbeide oppgaver til lokalt gitt eksamen. Kompetansemålene i læreplanens fagplan og fagrapporten er grunnlaget for utarbeidelse av eksamensoppgavene. Eleven trekker blant de utarbeidete oppgavene. Ekstern sensor påser at oppgavene gir grunnlag for å vurdere elevens kompetanse slik denne er beskrevet i kompetansemålene i læreplanen og det som fremgår av disse. Ekstern sensor og faglærer bør også drøfte hovedlinjene for de kriteriene som skal brukes for vurdering av elevbesvarelsene. Rolleavklaring mellom ekstern sensor og faglærer 4

5 Faglærer har ansvaret for og styrer kommunikasjonen med eleven under presentasjon og eventuelle tilleggsspørsmål. Innenfor de rammene faglærer legger, kan ekstern sensor delta i samtalen med eleven Elevenes forberedelsesperiode Eksamensoppgave Oppgave som gis til lokalt gitt eksamen, må gi den enkelte eleven mulighet til å vise sin kompetanse i så store deler av faget som mulig. Dette får konsekvenser for formuleringen av eksamensoppgavene. En må sikre at eksamensoppgavene og eksamineringen gir eleven mulighet til å vise kompetanse i en så stor del i av faget som mulig. Der eleven gis et tema i forkant, må eksamen være mer enn at eleven presenterer dette temaet. Eleven må også få spørsmål som går utover presentasjonen. Det kan i prinsippet stilles spørsmål fra alle kompetansemålene i læreplanen for faget. Tema skal ikke instruere elevene i hvordan oppgaven skal løses, men det kan ha både obligatoriske og valgfrie elementer. Tema kan inneholde lenker til nyttige nettsteder og henvisning til andre kilder. Elevenes muligheter, retter og plikter Det er skolen som avgjør hvilke elever som skal utgjøre en gruppe. Elevene skal i hele forberedelsesperioden ha tilgang til IKT-utstyr med Internett. Skolen bør legge til rette for at elevene får arbeide så uforstyrret av andre aktiviteter på skolen, som det er praktisk mulig å gjennomføre. Elever som ønsker det, kan i forberedelsesfasen arbeide andre steder enn på skolen, men skolen bør sikre at elevene får forberede seg i tilstrekkelig grad. Elevene står fritt til å velge presentasjonsform. Hvis eleven bruker privat datautstyr, må eleven i samråd med skolen sørge for at dette fungerer. Rektor kan avgjøre at en elev får utvidet tid til presentasjon dersom årsaken til en teknisk svikt ligger utenfor elevens herredømme. Dersom elever har krav på spesiell tilrettelegging av eksamen, tar rektor avgjørelse i tråd med Forskrift til Opplæringslova, Veiledning Elevene skal møte til veiledning. Elevene har rett til veiledning i forberedelsesfasen. Skolen sørger for at faglærer er tilgjengelig for elevene tilsvarende minimum en hel skoledag i løpet av forberedelsestiden. Skolen skal sette opp en rulleringsplan for når de ulike elevgruppene kan få veiledning. Veiledningen har flere formål: å presisere prosedyrer for eksamensgjennomføringen å klargjøre oppgave/tema for elevgruppen å klargjøre vurderingskriteriene for elevene Veiledningen må ikke gi elevene instruksjoner om en bestemt løsningsmåte 5. Gjennomføring på eksamensdagen 5

6 5.1 Tidsrammer Det settes av inntil 30 minutter pr. elev til gjennomføring. Det settes av tid til å fastsette karakteren etter hver presentasjon og karakteren gis umiddelbart. 5.2 Vurdering og karakterfastsettelse Forberdelsedelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er kompetansen eleven viser under selve lokalt gitt eksamen som sensorene skal vurdere. Ekstern sensor har hovedansvaret for vurdering av eleven. Faglærer har plikt til å delta i vurderingen som sensor. Ved uenighet fastsetter ekstern sensor karakteren. Grunnlaget for vurdering er den kompetansen eleven har vist i forhold til kompetansemålene i så stor del av faget som mulig. Det er den enkelte elevs kompetanse, slik den kommer frem i eksamenssituasjonen, som skal vurderes. Det er ekstern sensor som bekjentgjør og begrunner karakterene for elevene. 6. Kvalitetssikring og etterarbeid 6.1 Dokumentasjon Sensor gjør notater angående gjennomføring og elevsvar under gjennomføringen. Notatene må oppbevares inntil ett år. Disse notatene kan bli etterspurt i forbindelse med klage eller som dokumentasjon i forbindelse med formelle feil som kan være gjort. 6.2 Listeføring og avlønning Skolen har ansvar for å administrere listeføring og avlønning i forbindelse med lokalt gitt eksamen. Ekstern sensor underskriver karakterlistene ved avslutning av eksamensdagen. Ekstern sensor oppgir samtidig skattedata til skolen. Rektor godkjenner karakterlister. Dersom en eller flere av partene har innsigelser mot gjennomføringen av eksamen, utferdiger rektor protokoll over forholdet, og de involverte underskriver protokollen. 6

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer