Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: Saksbehandler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler med ungdomstrinn Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2015 Rundskriv om eksamen 2015 ble sendt til skolene i september Denne informasjon bør brukes sammen med informasjonen i dette rundskrivet. Generell informasjon Informasjon omkring eksamen i grunnskolen i 2015 ligger på nettet: Utdanningsdirektoratet sine nettsider under Vurdering og Eksamen grunnskole. Her er samlet både rundskriv, brev og skjema som angår eksamen. Fylkesmannen i Hordaland under Eksamen grunnskole har bl.a. oversikt over aktuelle prøvedager for sentralt gitt eksamen. Bergen kommune sine nettsider under Eksamen har bl.a. oversikt over skriv knyttet til eksamen i bergensskolen. Forskrift til opplæringslova. Vurdering i grunnskolen. I kapittel 3 i Forskrift til opplæringslova beskrives en rekke forhold om eksamen. Merk at Forskrift til opplæringslova gir følgende frister Skriftlige fag Standpunktkarakterer i skriftlige fag skal fastsettes senest dagen før fellessensurmøtet. I år er fellessensurmøtet onsdag 17. juni Muntlige fag Standpunktkarakterer i muntlige fag skal fastsettes senest dagen før melding om trekkfag. Skolene kan av praktiske grunner sette egne tidsfrister for innlevering av fagrapporter, innføring av standpunktkarakterer og kunngjøring av standpunktkarakterer. Disse tidsfristene må eventuelt ligge tidligere enn det loven oppgir som absolutt siste frister. Skriftlig eksamen Innmelding av fagpersoner til sensoroppdrag Skolene melder/setter status i PAS for personer som er aktuell til sensoroppdrag i Frist for innmelding er 1. februar, se brev fra fylkesmannen datert

2 Trekking og oppmelding av elever til skriftlig eksamen Trekking og oppmelding skjer i på følgende måte: 1. Basisgrupper norsk, matematikk og engelsk hentes 1. februar for kommunale skoler fra Extens. Privatskolene sender navn på gruppene med elevtall for hver gruppe til Fagavdelingen senest 1. februar. Kontroller gjerne gruppene og pass på at de ikke overstiger 30 elever. 2. Trekket gjennomføres uke 6 etter retningslinjer fra fylkesmannen. Elever som blir trukket ut i norsk skal gjennomføre eksamen både i hovedmål og sidemål. Resultatet av trekkingen gjøres kjent og overføres til PAS på kursene og i kurslokalet på Spelhaugen. Private skoler får resultatene på annen måte. Vær oppmerksom på at opplysninger om trekkfag er konfidensielle frem til onsdag 13. mai og at færrest mulig personer skal ha tilgang til disse opplysningene. 3. Skolene melder elevene på til skriftlig eksamen i PAS. Frist 1. mars. Brukerveiledning til PAS ligger på Utdanningsdirektoratet sine sider. 4. Fagavdelingen inviterer samtlige kommunale skoler til workshop i eksamensmodulen/overføring til PAS 10. eller 11. februar, påmelding i Kursbørsen. Trekk av fag skal fordeles jevnt på fag og skoler over tid, og samtidig slik at antall elevbesvarelser blir jevnt fordelt mellom fagene. IKT-basert eksamen Samtlige skoler i Bergen kommune skal gjennomføre IKT-basert eksamen i norsk og engelsk i Dette betyr at vi har samme rutiner som i fjor ved at elevbesvarelser sendes til Utdanningsdirektoratet sitt system, PGS. Dette systemet brukes også for at sensorer skal hente sine elevbesvarelser. Det blir altså ikke papirbesvarelser i år med unntak for beredskapsløsninger. Nærmere informasjon på Utdanningsdirektoratet sine sider om IKTbasert eksamen Datoer og hjelpemidler Minner om at det også i 2015 gjelder følgende for norsk og engelsk: På selve eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av internett og andre hjelpemidler som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogram tillatt." De som skal ha tilgang til ordbøker eksamensdagen, må altså laste programmet ned på lokal PC. For matematikk er dagen todelt med Del 1 uten andre hjelpemidler enn skrivesaker, passer linjal og vinkelmåler. På del 2 gjelder samme hjelpemidler som for norsk og engelsk. Muntlig eksamen Oppnevning av sensorer til lokalt gitt eksamen I instruksen for muntlig eksamen står det bl.a. Skolen skal melde minst like mange lærere til sensoroppdrag fordelt på aktuelle fag, som antall sensorer skolen selv har behov for. Fyll ut vedlagte skjema "Sensorer lokalt gitt eksamen 2015". Skjemaet sendes som vedlegg til epost til Byrådsavdeling for barnehage og skole, Lasse Salthella senest fredag 13. mars 2015 Dersom lærere som har sagt seg villige til å være sensor får langvarig sykefravær eller annet langvarig fravær, må rektor melde fra om dette så tidlig som mulig til Lasse Salthella. Oppmelding av eksamenspartier Den muntlige eksamen vil i hovedsak bli avholdt innenfor vanlig skoletid. Det tas forbehold om grupper hvor samme lærer er faglærer i de fleste fagene. I slike grupper kan det bli aktuelt med partier også på ettermiddagstid. Noen skoler kan også bli forespurt om å 2 av 4

3 avvikle lokalt gitt eksamen over to dager dersom dette av tekniske grunner viser seg nødvendig Skolen melder opp eksamenspartier på maksimum 12 elever (avvikles på 1 dag) med et entydig navn (10A1, 10B2, 10C eller lignende). Alle elever i eksamenspartiet skal opp til eksamen i samme fag, og eksamenspartiet er gjennomgående i alle fag med unntak av fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag. Ved mange individuelle oppmeldinger i en gruppe, kan også gruppestørrelse på 12 elever være for stort. Innen eksamenspartiet kan elever velge individuell prøveform i noen fag, men samarbeidsgrupper i andre fag. Samarbeidsgruppene må være etablert før melding om trekkfag. For eksamenspartier i fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag må skolen føre på hvilke andre eksamenspartier elevene kommer fra. Dette er nødvendig for å vite antall elever som eventuelt blir igjen til trekking av disse eksamenspartiene. Når det gjelder utfylling av oppmeldingsskjemaet, minner vi om rektors ansvar for å kvalitetssikre både arbeidsprosess og sluttprodukt. Oppmeldingslistene sendes som vedlegg til epost til Byrådsavdeling for barnehage og skole, Lasse Salthella. senest fredag 13. mars 2015 Trekking av fag Trekking av fag skjer for et eksamensparti, og alle elevene i partiet kommer opp i samme fag. Skolen bør tilstrebe at elevene så langt som mulig deltar i muntlig eksamen. Trekking av eksamenspartier i fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag "overstyrer" andre eksamenspartier. Det betyr: at par/samarbeidsgrupper i andre eksamenspartier kan bli endret, og at elevene må være forberedt på dette. Eleven har imidlertid mulighet til å velge nye par/samarbeidsgrupper eller velge å gå opp alene umiddelbart etter at eksamensfaget er kjent for elevene.. at et eksamensparti som trekkes ut i fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag, vil medføre at antall elever i de andre eksamenspartiene blir redusert med tilsvarende antall elever. Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Alle som deltar i gjennomføring av muntlig eksamen, må sette seg inn i instruksen som skolen kan hente fra nettet (oppdatert , følger med som vedlegg til dette skrivet). Elevene må også informeres om den del av instruksen som berører eleven. Gjennomføring av muntlig eksamen skal være i tråd med instruksen. Avvik kan påklages og kan føre til at klagen får medhold hos fylkesmannen.. Fagrapporter Elever gjøres kjent med rapporten. Den endelige fagrapporten, en for hvert fag og hver gruppe, må rektor ha godkjent fra den enkelte lærer innen melding om trekkfag for muntlig eksamen. Rapporten gjøres kjent for sensor i forbindelse med opplysninger om trekkfag. Fritak, karakterer, klagerett Fritak for eksamen og tilrettelegging av eksamen Bestemmelsene om fritak for vurdering med karakter i fagene finnes i Forskrift til opplæringsloven 3-20, 3-21, 3-22 og Hele kapittelet er endret Vi 3 av 4

4 minner samtidig om særskilt tilrettelegging av eksamen beskrevet i Forskrift til opplæringsloven Føring av karakter og fravær Når det gjelder føring av karakterer og fravær på vitnemålet, vises til Forskrift til opplæringsloven 3-40, 3-41 og For bergensskolene er det krav om at all føring av karakterer og vitnemål gjøres i Extens. Dette er en forutsetning for at det kan tas ut nødvendige rapporter knyttet til eksamen. Karakterer Karakterene i orden og oppførsel er ikke endelig satt før etter at all undervisning og annen skoleaktivitet er avsluttet. For å få alle klagesaker behandlet før skolene tar sommerferie, anbefaler vi skolene å ha lokale tidsfrister for å gjøre kjent standpunktkarakterene, for eksempel 1. juni. Klage på vurdering Informasjon om klage på vurdering er beskrevet i Forskrift til opplæringsloven Kapittel 5. Informasjon om klagerett skal være gjort i et klart forståelig språk for elever og foresatte. Dersom skolen velger å kopiere fra det aktuelle lov- og regelverket, må skolen i tillegg til dette gi en skriftlig orientering som på en enkel måte forteller hvilke praktiske konsekvenser regelverket har. Vedlagt er et forslag til et slikt skriv. Spørsmål kan rettes til Lasse Salthella, tlf eller Vidar Hansen tlf Vedlegg 1: Tidsplan for eksamen 2015 Vedlegg 2: Orientering til elever og foresatte om klagerett på karakterer Vedlegg 3 Fordeling av skoler på eksamensdatoer Vedlegg 4: Skjema for oppmelding av sensorer til lokalt gitt eksamen Vedlegg 5: Skjema for oppmelding av elever til lokalt gitt eksamen Vedlegg 6: Instruks for muntlig eksamen, oppdatert 4. november 2014 Lasse Salthella - saksbehandler Odd Harald Hundvin - fagdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 4 av 4

5 Tidsplan for eksamen i 2015, forberedelse og trekkfag Dato Oppgave Ansvar 1. februar Elevgrupper til skriftlig eksamen er klar. Fagavdelingen henter elevgrupper/klasser for kommunale skoler fra Skolen og Fagavdelingen Extens. Private skoler sender navn og elevtall på sine elevgrupper/klasser med epost. 1. februar Fagpersoner/sensorer til skriftlig eksamen er registrert i Skolen PAS 10. februar Trekking av elevgrupper til skriftlig eksamen er foretatt. Sammen med skolene legges resultatene for kommunale skoler i eksamensmodulen i Extens, kursdager i 2015 er 10. og 11. februar (Spelhaugen 20). Private skoler får resultatene pr telefon. 1. mars Elevene er meldt opp og registrert til skriftlig eksamen i PAS i følge resultatet etter trekking. Samtidig er spesielt tilrettelagt materiell bestilt i PAS. Skoler og Fagavdelingen Skolen 13. mars Sensorer er oppmeldt til muntlig eksamen, Skolen 13. mars Eksamenspartiene er oppmeldt til muntlig eksamen, maks Skolen 12 elever pr eksamensparti 6. mai Skolen får resultat av trekkfag for elever og oppdrag for faglærere og sensorer til muntlig eksamen. Diverse informasjon om skriftlig og muntlig eksamen Kursrom 1.etg i Nøstegaten 58A kl Fagavdelingen Tidsplan for skriftlig eksamen i 2015 Dato Oppgave Ansvar 13. mai Alle elever får melding om trekkfag Skolen kl mai Forberedelsesdag til eksamen i engelsk. Tilgang til Skolen forberedelsesmateriell kl mai Eksamen i engelsk. Skolen 20. mai Eksamen i matematikk Skolen 20. mai Forberedelsesdag til eksamen i norsk hovedmål/sidemål. Skolen Tilgang til forberedelsesmateriell kl mai Eksamen i norsk hovedmål Skolen 22. mai Eksamen i norsk sidemål Skolen 3. juni Fagsamling for sensorer til skriftlig eksamen Fylkesmannen 17. juni Fellessensur for alle sensorer i Hordaland Fylkesmannen 1

6 Tidsplan for muntlig eksamen i 2015 Dato Oppgave Ansvar Skoler i gruppe 1, eksamensdag onsdag 3. juni, reservedag fredag 12. juni (blå skrift) 21. mai Standpunktkarakterer for muntlige fag er ført (anbefalt) Skolen 22. mai kl Fagrapport er godkjent av rektor Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 3. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og forberedelser. Skolen Skolen 1. juni Melding til elever om trekkfag til eksamen 3. juni Skolen 1. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper(navn på elevene) til eksamen 3. juni 2. juni Trekking av tema til eksamen 3. juni Skolen 3. juni kl Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 12. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og Skolen forberedelser. 3. juni Eksamensdag Skolen 10. juni Melding til elever om trekkfag til eksamen 12. juni Skolen 10. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper (navn på elevene) til eksamen 12. juni 11. juni Trekking av tema til eksamen 12. juni Skolen 12. juni Eventuell eksamensdag Skolen Skoler i gruppe 2, eksamensdag onsdag 10. juni, reservedag fredag 5. juni (blå skrift). 26. mai Standpunktkarakterer for muntlige fag er ført (anbefalt) Skolen 27. mai kl juni kl Fagrapport er godkjent av rektor Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 5. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og forberedelser. Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 10. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og forberedelser. Skolen Skolen Skolen 3. juni Melding til elever om trekkfag tema til eksamen 6. juni Skolen 3. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper(navn på elevene) til eksamen 6. juni 4. juni Trekking av tema til eksamen 5. juni Skolen 5. juni Eventuell eksamensdag Skolen 8. juni Melding til elever om trekkfag til eksamen 10. juni Skolen 8. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper(navn på elevene) til eksamen 10. juni 9. juni Trekking av tema til eksamen 10. juni Skolen 10. juni Eksamensdag Skolen Melding om standpunktkarakterer og klagefrist for juni Det anbefales skolene å gjøre kjent alle standpunktkarakterene (anbefalt) for elevene innen 1. juni. Dette for at eventuelle klager kan behandles før siste skoledag. (Forskrift for opplæringsloven gir senere frister for både muntlige (dagen før melding om trekkfag) og skriftlige fag (16. juni)) Skolen 2

7 Til elever på 10. årstrinn og deres foresatte i bergensskolen Klage på vurdering Om skrivet Dette skrivet tar for seg noen spørsmål i forbindelse med klage på vurdering i grunnskolen. Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan en henvende seg til rektor. Alle paragrafhenvisningene er hentet fra Forskrift til opplæringsloven. Varsling 3-7 Hvis det er tvil om en elev kan få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, eller kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller oppførsel, må eleven og foreldre/foresatte snarest få skriftlig varsel. Hva kan det klages på 5-1? Det kan klages på - Standpunktkarakterer - Eksamenskarakterer - Vedtak om ikke sette standpunktkarakter Hvem kan klage 5-2? - Elever eller de som eleven gir skriftlig fullmakt til, har klagerett. - Foreldre/foresatte har selvstendig klagerett dersom eleven er under 18 år. - Dersom en elev er under 15 år, må eleven ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte Avgjørelse i klagesaker 5-3 Avgjørelsen i klagesaker skal grunngies. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. Saksgangen ved klage 5-4 og Formkrav De som har klagerett skal få informasjon om at de har rett til å få retningslinjene som sensorene har fått. - Klagen sendes til elevens skole. - Klager i forbindelse med skriftlig eksamen skal sendes til skolen som igjen sender denne videre til Fylkesmannen. - Klagen skal være skriftlig og underskrevet av klageren eller eventuelt en med fullmakt. - Klagen skal inneholde karakteren/vedtaket det klages på og, dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og klagefrist. Klagefrister 5-5 Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er 10 dager etter at karakteren er gjort kjent for eleven, eventuelt foresatte. Klagefristen avbrytes når det fremsettes krav om begrunnelse og fortsetter å løpe når begrunnelse er gitt. Rett til begrunnelse 5-7 Den som har klagerett kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse i fag som det blir holdt muntlig eksamen i eller fastsatt standpunktkarakterer i inklusiv orden og oppførsel. Dersom en elev ikke får standpunktkarakter, kan det kreves begrunnelse. Det kan ikke kreves begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen. 1

8 Rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar og eventuelle retningslinjer for sensorer ved skriftlig eksamen 5-8 Eleven har etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt, rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar. På oppmodning skal han eller hun få kopi av svaret. Eleven kan også kreve å få lagt frem eventuelle retningslinjer for sensorene. Klage på karakter til skriftlig eksamen. Klageinstans og klagebehandling. 5-9 Klagen sendes til rektor som sender klagen og elevenes besvarelse videre til fylkesmannen. Klageinstansen for vurdering av skriftlig eksamen er en klagenemnd på 3 medlemmer oppnevnt av fylkesmannen. Klagenemnden fastsetter eventuelt ny karakter. Klage på karakter til muntlig eksamen. Klageinstans og klagebehandling Ved muntlig eksamen kan det kun klages på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagen sendes til rektor som innhenter uttalelse fra de to sensorene (en ekstern og en intern). Rektor sender egen uttalelse sammen med klagen og uttalelsene fra sensorene til fylkesmannen. Får klageren medhold, har eleven rett til å annullere karakteren, eller gå opp til ny eksamen med ny sensor. Eventuell trekking av fag må foretaes på nytt. Klage på standpunktkarakterer. Klageinstans og klagebehandling Klagen sendes til rektor som innhenter uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eventuelt hvorfor det ikke er fastsatt karakter. Sammen med beskrivelse av saksbehandlingen sender rektor klagen og uttalelsen fra faglærer videre til fylkesmannen. Klager skal ha kopi av uttalelsene. Får klageren medhold, skal rektor og faglærer gjennomføre ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Klage på karakterer i orden og oppførsel. Klageinstans og klagebehandling Klagen sendes til rektor som gir uttalelse sammen med uttalelse fra kontaktlærer. Uttalelsene skal gi begrunnelse for karakterene, informasjon om eventuell varsling og annen relevant informasjon som sendes til fylkesmannen. Fylkesmannen fastsetter endelig karakter. 2

9 Datoer for skolene for muntlig eksamen Elevtallet brukes til å fordele skolene på grupper, Gi et ord om tallet skal rettes. Skole Bydel Ant. Type Ca. antall elever Eksamensdag Eventuell ekstradag Gruppe 1 Garnes u Arna 1 U 143 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Rothaugen Bergenhus 1 U 163 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Slåtthaug Fana 1 U 171 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Storetveit Fana 1 U 145 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Ortun Fyllingsdalen 1 U 110 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Bjørgvin Montessoriskole Privat 1 K 5 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni St. Paul skole Privat 1 K 55 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Stiftelsen Montessoriskole Privat 1 K 8 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Skranevatnet Ytrebygda 1 K 90 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Gimle Årstad 1 U 181 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Ny Krohnborg Årstad 1 K 34 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Eidsvåg Åsane 1 K 46 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Kyrkjekrinsen Åsane 1 K 81 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Mjølkeråen Åsane 1 K 82 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Åstveit Åsane 1 U 122 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni SUM Gruppe 2 Ytre Arna Arna 1 K 32 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni BKL avd. Alrekstad Bergenhus 1 S 12 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Nygård BBS 1 S 30 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Hop Fana 1 U 129 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Kirkevoll Fana 1 K 66 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Nattland Fana 1 K 71 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Nattland, avd Hunstad Fana 1 S 3 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Rådalslien Fana 1 U 148 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Lynghaug Fyllingsdalen 1 U 136 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Holen Laksevåg 1 K 112 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Kjøkkelvik Laksevåg 1 K 76 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Olsvik Laksevåg 1 K 81 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Sandgotna Laksevåg 1 U 113 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Bergen Kristne grunnskole Privat 1 K 29 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Danielsen Privat 1 U 90 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni International School Privat 1 K 11 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Møllebakken Privat 1 K 5 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Rå Ytrebygda 1 U 115 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Ytrebygda Ytrebygda 1 U 111 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Blokkhaugen Åsane 1 U 83 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Breimyra Åsane 1 U 106 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni SUM Totalt

10 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Sensorer til muntlig eksamen i 2015 Navn på skole Dato Listen er godkjent av Listen sendes til Lasse Salthella Kryss av aktuelle fag Fremmedspråk Språklig fordypning Navn på sensor RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf Tysk Spansk Fransk Kinesisk Norsk Engelsk Arbeidslivsfag

11 Fremmedspråk Språklig fordypning Navn på sensor RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf Tysk Spansk Fransk Kinesisk Norsk Engelsk Arbeidslivsfag

12 Frist for innsending 13. mars Merknad

13 Merknad

14 Ole Ekroll Bjørg Pedersen Lasse Salthella Janneke Tangen Atle Hannevik Mons Stamnes Ole Ekroll Bjørg Pedersen Lasse Salthella Janneke Tangen Atle Hannevik Mons Stamnes Ole Ekroll Bjørg Pedersen Lasse Salthella Janneke Tangen Atle Hannevik Mons Stamnes Eksempel Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Eksamenspartier til muntlig eksamen i Fordeling av elever i fremmedspråk/språklig fordypning på andre eksamenpartier. Navn på skole Dato Listen er godkjent av Listen sendes til Eksempelskolen "Navn på eksamensansvarlig" Lasse Salthella Eksamens- Antall Faglærere parti elever RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf 10A A A B B2 9 10B3 10

15 Mikke Mus Mikke Mus Donald Duck Donald Duck Jose Enrique Jose Enrique Eksamens- Antall Faglærere parti elever RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf 10C1 9 10C2 9 10C3 8 Eksamens- Antall Faglærere parti elever Tysk Spansk Fransk Kinesisk Språk. ford. norsk Språk. ford. eng Fransk1 10 Fransk2 9 Tysk1 7 Tysk2 9 Spansk1 8 Spansk2 8

16 Xabi Alonso Xabi Alonso Steven Gerrard Steven Gerrard Henrik Ibsen Eksamens- Antall Faglærere parti elever RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf Spansk 3 Spansk 4 8 Eng F 1 11 Eng F 2 10 NorF 8 Fordeling av elever i fremmedspråk/språklig fordypning på andre eksamenpartier. Eksamensparti i fremmedspråk med elever fra: Spansk1 10ab2=3 10ab1=1 10ab3=4 Spansk2 10ab3=1 10cd1=3 10cd2=2 10cd3=2 Spansk3 10cd2=1 10cd3=1 10ef1=3 10ef2=1 10ef3=2 Tysk1 10ab1=2 10ab2=1 10ab3=1 10cd2=2 10ef2=1 Tysk2 10ab1=1 10cd3=1 10ef1=3 10ef2=2 10ef3=1 Fransk1 10ab1=2 10ab2=2 10ab3=1 10ef2=1 10cd1=1 Fransk2 10cd2=1 10cd3=2 10ef1=1 10ef2=2 10ef3=1 Eng.ford 1 10ef2=2 10ef3=5 Eng.ford 2 10ab1=1 10ab2=2 10ab3=2 10cd3=1 Eng.ford 3 10cd1=3 10cd2=2 10cd3=3 Nor.ford 10ab1=2 10ab2=1 10cd1=3 10cd2=1 10ef1=1

17 Frist for innsending 13. mars 2015 Merknad

18 Merknad ALF Merknad 3 elever fra 10A1, 1 elev fra 10C2, 6 elever fra 10C3 Alle 9 fra 10B1 3 elever fra 10A1, 2 elever fra 10A2, 2 elever fra 10B1 Alle elever fra 10B2 osv..

19 tier. Merknad

20 Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert

21 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen, jfr. Forskrift til opplæringslova, Denne instruksen er forpliktende for skoleeier, for den enkelte skole i Bergen kommune og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre muntlig eksamen i Bergen. Dersom en skole ønsker å avvike fra denne instruksen, må skolen søke til Byrådsavdeling for barnehage og skole om godkjennelse av annen eksamensmodell. Rektor har ansvar for gjennomføringen av muntlig eksamen ved sin skole. Spørsmål som ikke er omtalt i denne instruksen, eller som er knyttet til skolens egne rutiner, avklares av rektor. 2. Begrepsavklaringer 2.1 Muntlig eksamen Begrepet «muntlig eksamen» er i Forskrift til opplæringslova, og i skriv fra Utdanningsdirektoratet brukt sammen med begrepene «lokalt gitt eksamen» og «lokalt gitt muntlig eksamen». I denne instruksen brukes betegnelsen «muntlig eksamen» i tråd med betegnelsen i de siste skrivene fra Utdanningsdirektoratet. 2.2 Sensor og faglærer Ved eksamen som krever eksaminasjon, skal det være to sensorer, den ene kan være elevens faglærer. Eksamensformen som er valgt for Bergen, forutsetter to sensorer. Begrepet «ekstern sensor» blir i denne instruksen brukt som betegnelse på den av sensorene som ikke er elevens faglærer. 3. Rammer for muntlig eksamen i Bergen. I Bergen kommune benyttes en eksamensform med følgende rammer: Eksamen består av en forberedt presentasjon av et tema, og en utdypingssamtale Elevene får opplyst eksamensfag 48 timer før eksamensdagen Elevene skal trekke tema og/eller problemstillinger 24 timer før eksamensdagen Elevene skal forberede en presentasjon innenfor tema og/eller problemstillinger i løpet av 24 timer før eksamensdagen Elevene skal ha tilgang til IKT-utstyr med internett under forberedelsen Elevene har møteplikt begge forberedelsesdager. Eleven har rett på faglig veiledning. Elevene kan gå opp til eksamen enkeltvis, i par, eller i grupper på 3 På eksamensdagen settes det av inntil 30 min. pr. elev. Tiden fordeles med en tredjedel til elevens (elevenes) forberedte presentasjon og to tredjedeler til en utdypingssamtale. 2

22 4. Faser i eksamensavviklingen 4.1 Forberedelse og oppmelding til muntlig eksamen Elever og lærere bør tidlig, og senest ved oppstarten av 10. trinn, gjøres oppmerksomme på rammene for muntlig eksamen. Det er ønskelig at det i løpet av 10. trinn arrangeres en prøvesituasjon som for elevene fortoner seg slik eksamen skal gjennomføres. Dette innebærer bl.a. følgende: Elevene er kjent med rammer og regler for eksamen Elevene har erfaringer med eksamenslignende tema/problemstillinger Elevene har erfaringer med hvordan veiledning blir gitt Elevene har erfaring fra presentasjon bl.a. med bruk av IKT-utstyr med internett Elevene har erfaring med arbeid og presentasjon sammen med andre elever Elevene og de foresatte har fått informasjon om reglene for klagerett knyttet til muntlig eksamen Skolen må være oppmerksom på følgende: Skolen må melde fra til Fagavdeling barnehage og skole hvilke lærere som skal være sensorer ved muntlig eksamen. Slik melding skal vanligvis gis i mars. Skolen skal melde minst like mange lærere til sensoroppdrag fordelt på aktuelle fag, som det antallet sensorer skolen selv har behov for. Skolen setter opp eksamenspartiene i god tid før eksamensperioden. Skolen melder opp eksamenspartier på inntil 12 elever til fagavdelingen, vanligvis i mars måned. Alle elever i partiet vil få eksamen i samme fag med unntak av elever som er trukket ut i Fremmedspråk/Språklig fordypning /Arbeidslivsfag. Trekking av eksamenspartier i Fremmedspråk/Språklig fordypning /Arbeidslivsfag «overstyrer» andre eksamenspartier. 4.2 Forberedelser for faglærere og sensorer Tidsrammer Faglærer og ekstern sensor får beskjed om eksamensfag og elevgruppe 5 skoledager før eleven får melding om eksamensfag. Disse 5 dagene står til rådighet for ekstern sensor og faglærer til å gjøre nødvendige avklaringer og forberedelser. Det er faglærer som har hovedansvaret for å etablere kontakt med ekstern sensor. Dersom faglærer ikke tar et slikt initiativ i løpet av den første dagen, må ekstern sensor ta kontakt med skolen. Fagrapport Innen faglærer og ekstern sensor får beskjed om trekkfag, må faglærer ha utarbeidet en fagrapport. Fagrapporten presiserer hvordan elevgruppen har arbeidet for å nå alle kompetansemålene i læreplanens fagplan. Fagrapporten bygger på alle kompetansemålene i fagplanen Fagrapporten beskriver de emner, tema, prosjekter eller lignende som det har vært arbeidet med for å nå fagplanens kompetansemål, med særlig vekt på arbeidet siste skoleår. Fagrapporten klargjør hvilke kompetansemål som har vært vektlagt innenfor de ulike emner, tema, prosjekter eller lignende. Fagrapporten klargjør hvilke arbeidsmåter, læringsmetoder, læremidler og utstyr som har vært benyttet i de ulike emner, tema, prosjekter eller lignende. 3

23 Rektor er ansvarlig for at fagrapporten er ferdig i tide, og godkjenner den. Fagrapporten gjøres kjent for sensor i forbindelse med opplysningen om trekkfag og elevgruppe. Kompetansemålene i fagplanene og fagrapporten er grunnlaget for utarbeidelse av tema og eksamensoppgaver. Se denne instruksens punkt 5.5 Ved spesielle forhold kan rektor gjøre avtaler med berørte lærere om andre tidsrammer for lærernes forberedelse. Klargjøring av skolens eksamensrutiner Denne instruksen er gjeldende for gjennomføring av muntlig eksamen i bergensskolen dersom skolen ikke har søkt om og fått godkjent avvik. Dersom skolen har egne rutiner for eksamensavviklingen som supplerer kommunens instruks, må disse gjøres kjent for sensor samtidig med opplysningen om trekkfag. Tema og/eller problemstillinger Faglærer utarbeider tema/problemstillinger til muntlig eksamen. Det utarbeides et nødvendig antall tema/problemstillinger til eksamenspartiet i aktuelt fag. I tillegg utarbeider faglærer et tilstrekkelig antall utdypingsspørsmål som er ukjente for elevene før eksamensdagen. Spørsmålene tar utgangspunkt i tema/problemstillingene, og har som formål å utdype elevens kompetanse innenfor temaet og gi eleven mulighet for å vise helhetlig kompetanse i faget. Ekstern sensor påser at tema/problemstillinger og utdypingsspørsmål gir grunnlag for å vurdere bredde og dybde ved elevens kompetanse slik denne er beskrevet i kompetansemålene i læreplanen og i fagrapporten. Ekstern sensor og faglærer drøfter hovedlinjene for de kriteriene som skal brukes for vurdering av elevbesvarelsene. Rolleavklaring mellom ekstern sensor og faglærer Faglærer har ansvaret for og styrer kommunikasjonen med eleven(e) under presentasjon og utdypingssamtale. Innenfor de rammene faglærer legger, kan ekstern sensor delta i samtalen med eleven(e) Elevenes forberedelsesperiode Tema/problemstillinger Eleven trekker blant de utarbeidete temaene. Tema/problemstillinger som gis til muntlig eksamen, må gi de enkelte elevgruppene muligheter for å vise bredde og dybde sin kompetanse. Tema/problemstillinger skal ikke instruere elevene i hva de skal presentere, men de kan ha både obligatoriske og valgfrie elementer. Temaene/problemstillingene bør gi eleven informasjon om de viktigste kriteriene for vurdering, og kan også inneholde lenker til nyttige nettsteder og henvisning til andre kilder. I utdypingssamtalen benyttes et sett av spørsmål som tar utgangspunkt i den forberedte presentasjonen, og som gir eleven muligheter for å vise bred kompetanse i faget. Elevenes muligheter, retter og plikter Elevene skal ha innflytelse på hvordan samarbeidsgruppene settes sammen, men det er skolen som til slutt avgjør hvilke elever som skal utgjøre en gruppe. Elevene har rett til å velge å gå opp til eksamen individuelt. Retten til å velge individuell eksamen gjelder frem til umiddelbart etter at eksamensfaget er kjent for elevene 48 timer før eksamensdagen. Elevene skal i hele forberedelsesperioden ha tilgang til IKT-utstyr med Internett. Skolen bør legge til rette for at elevgruppene får arbeide så uforstyrret av andre aktiviteter på skolen, som det er praktisk mulig å gjennomføre. Elevgrupper som ønsker det, kan i deler av 4

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2016 Generell informasjon

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2016 Generell informasjon BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2016 Dato: 4. januar 2016 Saksnr.: 201600212-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: Dato: 2. januar 2013 Saksnr.: Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: Dato: 2. januar 2013 Saksnr.: Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 2. januar 2013 Saksnr.: 201300138-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale, private, fylkeskommunale og

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 18.11.2010 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN KRISTIANSLYST SKOLE RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 1.ANSVAR Rektor ved Kristianslyst skole har ansvar for organiseringen av Lokalt Gitt Eksamen (LGE)-tidligere muntlig eksamen. Rektor kan delegere

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Eksamen 2013 Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen - Muntlig del av skriftlige fag - Orienteringsfag - Fremmedspråk - Språklig fordypning - Arbeidslivsfag Lokalt gitt eksamen Et lokalt

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Versjon for eksamen 2015 justert januar/februar 2014 med endringer av 27.9.2013, presiseringer fra Utdanningsdirektoratet av 15.10.2013

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Eksamen samling 05. mai Lokalt gitt muntlig eksamen. Byrådsavdeling for oppvekst

Eksamen samling 05. mai Lokalt gitt muntlig eksamen. Byrådsavdeling for oppvekst Eksamen 2010 3. samling 05. mai 2010 Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar Se Instruks for lokalt gitt eksamen i bergensskolen 48 timers temaforberedelse med veiledning Bruk

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal LOKALT GITT EKSAMEN Instruks for lokal eksamen er utarbeidet i tråd med Forskrift til Opplæringslova, kapittel 3 om vurdering. Instruksen

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Apalløkka skole Apalløkka skole Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Eksamen våren 2016 Elevene skal ha: skriftlig eksamen i ett fag muntlig eksamen i ett fag Skriftlig eksamen Matematikk Engelsk Norsk

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Eksamen 2012 Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen - Muntlig del av skriftlige fag - Orienteringsfag - Fremmedspråk - Språklig fordypning EKSAMEN FORMÅL - PREMISSER Likt for alle

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Lokalt gitt muntlig eksamen

Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Retningslinjer NordR Utarbeidet av nettverk for skoleeiere i Nord Rogaland (NordR) nov. 2008 Sist revidert 1.06.2015 Innhold 1. Lovhjemmel... 3 2. Ansvar... 3 3. Organisering

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE. Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2016 I siste del av vårsemesteret 2016 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 25. mars 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 15. mai: vanlig

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Oversendelse til Fylkesmannen Hvilke dokumenter som skal sendes inn fremgår under hver enkelt klagetype.

Oversendelse til Fylkesmannen Hvilke dokumenter som skal sendes inn fremgår under hver enkelt klagetype. Oppvekst og utdanningsavdelingen INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ 1. STANDPUNKTKARAKTER I FAG 2. STANDPUNKTKARAKTER I ORDEN OG OPPFØRSEL 3. SKRIFTLIG EKSAMENSKARAKTER 4. MUNTLIG

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN Kommunene: Skoleåret 2013/14 Oppdatert: 20.01.14 Vedtatt: Skoleforum Dalane 24.01.14 Bjerkreim Egersund Sokndal Lund Innhold Forord:... 3 Retningslinjer for eksamensgjennomføring...

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2016 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 2016 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1: SENSORENES

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Eksamen 2013. 04.03.2013 Fagavdeling barnehage og skole 1

Eksamen 2013. 04.03.2013 Fagavdeling barnehage og skole 1 Eksamen 2013 1. Hjelpemidler m.m 2. Forebygging av klager på karakterer på formelt grunnlag 3. Individuell vurdering standpunkt og eksamen 4. Muntlig eksamen - oppsett 5. Extens, Itslearning, PGS, PAS

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Tema for dagen Karakterpress Vurdering og fag Vurdering og fag Vurdering i skolen har to uttrykte formål: Fremme læring (formativ vurdering) Uttrykke kompetanse

Detaljer

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Klage på karakterer Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter i orden/atferd Klage på muntlig

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark De videregående skolene i Hedmark Hamar, 18.02.2015 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/426-11 Saksbeh. Geir Solberg Tlf. 62544352 Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark Fylkessjefen for videregående

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2016 er som følger: Dato

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

EKSAMENSMØTE. 6. mai 2015. 06.05.2015 Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage og skole

EKSAMENSMØTE. 6. mai 2015. 06.05.2015 Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage og skole EKSAMENSMØTE 6. mai 2015 1 Agenda Info om skriftlig og muntlig eksamen Eksamensinstruks for Bergen kommune Informasjon om resultat etter trekking av muntlig eksamen 2 Eksamen 2015 muntlig, hjelpemidler

Detaljer

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Muntlig eksamen for elever VÅR 2016 Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Når er muntlig

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 12. februar 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer i Akershus fylkeskommune 4 3 Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. april 2016 2 Akershus

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag

Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag Opprinnelig et innlegg holdt på Elevseminaret 14.01.2008, justert og oppdatert

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2014

STANDPUNKTKARAKTER 2014 Fylkesmannen i Vest-Agder STANDPUNKTKARAKTER 2014 Veiledning ved behandling av klage i grunnskolen 1 Innhold 1. INNLEDNING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og veiledningsplikt til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer