RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN"

Transkript

1 RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve eksamen, hvor eleven får oppgitt et tema eller problemstilling. Dette skal ligge til grunn for en lokalgitt muntlig eksamen: Fagrapport Fagrapporten skal dekke de ulike hovedemnene og kompetansemålene i faget. Den skal utarbeides i samarbeid med elevene og inneholde: Kompetansemålene i læreplanen for 10. trinn. Tema/ emner Lærestoff Arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter - en integrert del av fagkompetansen Vurderingsformer vurderingskriterier Angi elevmedvirkning Se vedlegg 1. Vurderingskriterier Vurderingskriteriene eller Kjennetegn på måloppnåelse i faget skal faglærer ha gjort kjent for elevene på forhånd. Vurderingskriteriene skal følge temaet/problemstillingen som oppgis 24 timer før eksamen. Elevene skal kjenne til kriteriene for vurdering. Se vedlegg 2. Generelt om vurdering med karakterer i fag I Forskrift til opplæringsloven ledd og ledd heter det bl.a.: Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket. 1

2 Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. Sluttvurdering Den muntige eksamenen blir utformet slik at den, så langt det er mulig, prøver elevens kompetanse slik den kommer til uttrykk i læreplanene. Det vil si at eleven skal få utfordringer som han/ hun skal løse eller svare på. I kunnskapssamfunnet er det en sentral ferdighet å kunne finne informasjon og vurdere nytten av den i en problemløsningsprosess. I opplæringen blir det viktig å veilede eleven i å vurdere kritisk hvilke hjelpemidler han/ hun vil ha nytte av i arbeidet med å løse ulike typer oppgaver. For at eksamen skal være gjennomførbar på den tiden elevene har til rådighet, vil den muntlige eksamenen prøve eleven i færre kompetansemål i faget enn det som skal legges til grunn for standpunktvurderingen. Jfr Stortingsmelding 30. Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen. Eksamen skal vise måloppnåelse i forhold til læreplanens kompetansemål, og karakter skal gis for den prestasjonen eleven har vist ved selve prøven. Sensor skal ikke gjøres kjent med elevens standpunktkarakter i faget. 1. Prøveformer for muntlig eksamen 1.1. Individuell prøve med forberedelse 1.2. To og to elever forbereder seg og gjennomfører prøven sammen. Hvis en i fra paret uteblir fra eksamen, må allikevel den gjenværende eleven gjennomføre eksamen Gruppe. Elevene forbereder seg og gjennomfører eksamen i gruppe. Hvis en i fra gruppa uteblir fra eksamen, må allikevel de gjenværende elevene gjennomføre eksamen. Fredrikstad kommune trekker ut elevene individuelt i fag og trekket har forrang i forhold til organisering. Elevene får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen. Selve forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen og da skal eleven få oppgitt et tema eller en problemstilling med vurderingskriterier. Ingen forberedelsestid eksamensdagen. 2

3 2. Forberedelse for faglærer og sensor Tidsrammer Faglærer og sensor får beskjed om trekkfag og antall elever i gruppen to uker før eksamensdagen. De dagene, fram til det tidspunktet da elevene får melding om trekkfag og får utlevert temaene, står til rådighet for faglærer og sensor til å gjøre nødvendige avklaringer og forberedelser. Det er faglærer som har hovedansvaret for å etablere kontakt med sensor. Rektor fra faglærers skole kvalitetsikrer kommunikasjonen mellom faglærer og sensor og har det overordnede ansvar for at sensor får de opplysningene han trenger. Krav til eksamensoppgavene Faglærer lager temaene/problemstillingene. Temaene/problemstillingene skal diskuteres med sensor Drøftingene må være knyttet til kompetansemålene i fagrapporten Temaene/problemstillingene må være tilpasset alle typer elever Alle skal vurderes etter de samme kriteriene. Teamet/problemstinningen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Etter at eleven er ferdig med sin presentasjon og spørsmål knyttet til denne, skal eleven eksamineres etter spørsmål faglærer har utarbeidet. Oppgaven skal kunne gi grunnlag for å vurdere bredde og dybde ved elevens kompetanse slik denne er beskrevet i kompetansemålene i læreplanen og i fagrapporten. I fremmedspråk kan lyttetekst bli benyttet. Lytteteksten gjennomføres rett før eksamen og eleven får inntil 20 minutter til å gjøre seg kjent med lytteteksten. Temaet/problemstillingen kan inneholde lenker til nyttige nettsteder og henvisning til andre kilder. Til temaet/problemstillingen skal det følge vurderingskriterier. Kriteriene må være tydelige og relatert til det som blir prøvd til eksamen. 3. Eksamenstiden. 3.1 Tiden fra eleven får oppgitt fag, til forberedelsestiden starter. Eleven skal møte på skolen Det skal være tilgang til PC og andre hjelpemidler i oppgitt tid Lærer skal være tilstede og kunne veilede i oppgitt tid. Faglærer og elever gjør individuelle avtaler. Presisere prosedyrer ved eksamensgjennomføringen 3

4 3.2 Forberedelsestiden (24 timer før eksamen) Eleven får oppgitt et tema eller en problemstilling. Forberedelsesdagen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor elevene har rett til rtt pedagogisk tilbud fra skolen. Det skal være tilgang til PC og andre hjelpemidler i oppgitt tid Lærer skal være tilstede og kunne veilede. Veiledningen må ikke gi eleven instruksjoner om en bestemt løsningsmåte. Veiledningen bør hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplan. Møtetid mellom elev og faglærer skal avtales. Å veilede vil i all hovedsak være å svare på spørsmål og hjelpe dem med utstyr som skal brukes ved framføringen. Klargjøre kjennetegn for måloppnåelse med utg.pkt. i vurderingskriteriene til temaet. 4. Gjennomføringen av eksamen Individuell eksamen: 4.1. Inntil 30 minutter eksamen 4.2. Inntil 10 minutter brukes til en presentasjon hvor eleven legger frem resultatene av arbeidet i forberedelsestiden Inntil 20 minutter til dialog mellom elev, faglærer og sensor 4.4. Kompetansemålene som er knyttet til temaet skal være med i dialogen Elevene står fritt til å velge presentasjonsform, men elevene har selv ansvar for at utstyr som benyttes, fungerer. Dersom utstyr svikter under presentasjonen skal presentasjonen og samtalen likevel gjennomføres Faglærer og sensor skal ikke avbryte under presentasjonen 4.7. Dialogen bør klargjøre hvilken måloppnåelse eleven har nådd i forhold til kompetansemålene 4.8. Eleven bør oppgi hvilke kilder som er brukt 4.9. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Eksamen i par Samme som over, bare tiden utvides til inntil 60 minutter eksamen og inntil 20 minutter til presentasjonen uten avbrytelser Eksamen i gruppe Samme som over, tiden beregnes til inntil 30 minutter eksamen pr. elev. 4

5 Presentasjonen Bør helst være en muntlig fremføring med kort momentliste eller stikkord Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel PowerPoint 4.14 Eleven står fritt til å velge presentasjonsform 4.15 Eleven bør oppgi hvilke kilder som er brukt 4.16 Eleven skal ikke avbrytes, men eleven kan få hjelp til å komme videre hvis eleven står fast. Hvis eleven fortsetter sin presentasjon utover 10 minutter, skal eleven stoppes Produktet som er laget skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget Presentasjonsformen som eleven bruker i sin muntlige fremføring, skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser i dialogen med sensor og faglærer, både faglig og formidlingsmessig, som har betydning Forberedelsesdelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Dialogens formål 4.20 Skal kartlegge elevens kompetanse innenfor de felt eleven har valgt å presentere Skal kartlegge elevens kompetanse på områder som er angitt i oppgaven, men som eleven nødvendigvis ikke har valgt ut i sin presentasjon 4.22 Det kan i prinsippet stilles spørsmål fra alle kompetansemål i læreplanen for faget. 5. Faglærer og sensor 5.1. To uker før eksamen får faglærer og sensor de opplysningene som er nødvendig for å forberede gjennomføringen av prøven. (Fag, eksamensform og antall elever) 5.2. Sensor får tilsendt fagrapport, eksamensoppgave med vurderingskriterier Faglærer tar kontakt med sensor for samarbeid om eksamensoppgavene og vurderingskriteriene 5.4. Ved uenighet om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensor som avgjør 5.5. Ved sperrefristens utløp får faglærer vite hvilke elever som er trukket ut 5.6. Faglærer og sensor drøfter måloppnåelsen og karakter etter hver eksaminasjon. Hvis tvil, så bestemmer sensor. Eleven får vite karakteren av sensor rett etter drøftingen. Begrunnelsen som følger må være slik at 5

6 eleven forstår hvorfor han/ hun fikk denne karakteren. Alt i punkt 5.6 skal eleven være kjent med på forhånd. 6. Kvalitetssikring og etterarbeid 6.1. Sensor må lage fyldige notater angående elevens gjennomføring av eksamen. Notatene skal oppbevares inntil 1 år, og det er sensors ansvar. Disse notatene kan bli etterspurt i forbindelse med klage eller som dokumentasjon i forbindelse med formelle feil som kan være gjort Dersom en eller flere av partene har innsigelser mot gjennomføringen av eksamen, utferdiger rektor protokoll over forholdet, og de innvolverte underskriver protokollen Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha hatt innvirkning på resultatet Dersom klage gis medhold, vil angitt karakter utgå og eleven får anledning til å gå opp til ny eksamen med ny sensor. Da vil eleven få tildelt nytt trekkfag. Normalt vil dette først kunne gjennomføres påfølgende høst Klagefrist for elev/foresatte er 10 dager. (Se Fylkesmannen i Østfold skriv Klage på karakter ) 6

7 Vedlegg 1 FAGRAPPORT FAG KODE KLASSE/GRUPPE SKOLEÅR LÆRER For fag med muntlig eksamen: Opplysninger om organisering (forberedelsesdelen, prøving individuelt/par/gruppe, mappevurdering, osv) 7

8 Vedlegg 2 VURDERINGSKRITERIER MUNTLIG AVGANGSPRØVE Fag: Oppgave nr: Elevens navn: Kompetansemål etter 10. årstrinn Eleven skal vurderes etter disse kompetansemålene: FAGKOMPETANSE: Over middels (5-6) - viser faglig kreativitet og selvstendighet samt faglig refleksjon og vurdering: Bloom: drøfte, begrunne, konkludere, diskutere Måloppnåelse Middels (3-4) - viser forståelse for fagkunnskap og evne til å anvende denne: Bloom: forklare, gjøre rede for, undersøke Under middels (2) - gjengir og beskriver fagkunnskap Bloom:huske, navngi Samlet vurdering/egne kommentarer 8

9 Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn den som er angitt er over. 9

10 Kompetansemål Tema / emne Lærestoff / Læremidler Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform Merknader 10

11 Elevmedvirkning i planarbeidet Individuelle/differensierte opplegg Dato, underskrift faglærer Dato, elevrepresentanter 11

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer