INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN"

Transkript

1 INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN Kommunene: Skoleåret 2013/14 Oppdatert: Vedtatt: Skoleforum Dalane Bjerkreim Egersund Sokndal Lund

2 Innhold Forord:... 3 Retningslinjer for eksamensgjennomføring... 4 Melding om fag... 4 Obligatorisk forberedelsesdel... 4 Eleven får et tema eller problemstilling... 4 Eksamensoppgaven... 4 Utarbeidelse av tema, problemstillinger og eksamensoppgaver... 4 Under eksamen... 4 Elevene skal få vist kompetanse i faget... 5 Hjelpemidler under eksamen... 5 Vurderingen... 5 Merknader til gjennomføringen av eksamen... 5 Melding om fag og eksamensdager... 5 Forberedelsesdelen... 5 Sensorene... 6 Eksamineringen... 6 Veiledningen... 6 Eksaminasjonen... 6 Bruk av hjelpemiddel... 7 Retningslinjer for samarbeid mellom faglærer/ekstern sensor... 7 Veiledning under forberedelsesdelen... 8 Elevens rettigheter... 9 Skoleeiers ansvar Fastsetting av eksamensdager Oppnevning av sensorer Informasjon til skolene Kompetanseheving Retningslinjer for rektor Eksamenstrekk

3 Opplysninger som skal sendes til skolen som avgir sensorer: Sensorutvelgelse og sensorfordeling Fagrapporten Ved sykdom hos faglærer eller sensor Karakterlister Fagrapporten Vurdering og fastsetting av karakter Vurderingsgrunnlag Fastsettelse av karakter Vurdering ved avvik Retningslinjer ved klage og særskilt tilrettelgging Formelle feil Klagefrist Saksgang ved klage Sentrale begrep: Forord: Skoleeier har ansvaret for gjennomføring av lokalt gitt eksamen, jf. Forskrift til Opplæringslova, Instruks og retningslinjer for lokalt gitt eksamen er utarbeidet i tråd med Forskrift til Opplæringslova, kapittel 3 om vurdering, , og er felles for Dalanenettverket som består av kommunene Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund. Felles retningslinjer og føringer vil være med på å kvalitetssikre vurderingsarbeidet og gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, og være en del av kommunens krav til plan om å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven er oppfylt. Jf Instruksen ble utarbeidet høsten - 09, og er seinere blitt revidert. Siste revisjon ble gjort våren 2014, ut fra endringene i regelverket, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27.september Ansvaret for lokalt gitt eksamen er et felles samarbeid mellom eksamensansvarlige i hver av kommunene. Arbeidet med å administrere sensorer og sende ut informasjon til skolene, rullerer mellom kommunene. Eksamensansvarlig kommune har ansvar for at instruksen og tilhørende skjema til en hver tid er oppdatert. Ansvarlig kommune for årets eksamen (jf. oversikt) samarbeider med den kommunen som skal ha ansvaret for lokalt gitt eksamen neste år. 3

4 Ansvarlig kommune for følgende eksamensperioder: 2014 (Bjerkreim) 2015 (Egersund) 2016 (Sokndal) 2017 (Lund) Retningslinjer for eksamensgjennomføring Melding om fag Eleven får melding om faget han eller hun skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Lørdager, søndager og helligdager skal ikke regnes med. Eksamen skal ikke gjennomføres på mandager og dagen etter høytidsdager. Obligatorisk forberedelsesdel Eleven skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel. Forberedelsesdelen skal være en obligatorisk skoledag dagen før eksamen, der elevene har rett på veiledning og skal forberede en presentasjon av et tema eller problemstilling på inntil 10 minutt. Alle hjelpemiddel er tillatt. Faglærer er ansvarlig for gjennomføringen av denne skoledagen. Eleven får et tema eller problemstilling 24 timer før selve eksamen får eleven oppgitt et tema eller en problemstilling. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen. Eksamensoppgaven Eksamensoppgaven er temaet eller problemstillingen som eleven skal presentere, og spørsmålene eller problemstillingene som vil være gjenstand for eksamineringen etter presentasjonen. Utarbeidelse av tema, problemstillinger og eksamensoppgaver Faglæreren har plikt til å utarbeide forslag til tema, problemstillinger og eksamensoppgaver. Disse skal drøftes sammen med ekstern sensor. Hvis sensorene er uenige om hva eleven skal prøves i, er det ekstern sensor som bestemmer. Under eksamen Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev, og er todelt: presentasjon (inntil 10 min) og fagsamtale (inntil 20 min). 1. Eleven presenterer temaet eller problemstillingen. 2. Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med eleven. 4

5 Elevene skal få vist kompetanse i faget Faglærer og sensor skal sikre at eksamineringen gir eleven mulighet til å vise kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Eleven kan også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet eller problemstillingen. Dette innebærer at temaet eller problemstillingen som gis i forberedelsesdelen må være vidt. Sensorene kan ikke bare stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har. Hjelpemidler under eksamen Vurderingen Det eneste hjelpemiddelet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsesdelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel powerpoint. Det er den muntlige kompetansen eleven viser under selve eksamen som sensorene skal vurdere. Notatene som eleven har produsert i forberedelsedelen, for eksempel en powerpoint, er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Hvis sensorene er uenige om karakteren, er det den eksterne sensoren som bestemmer. Hjelpemidler som eleven nytter under eksaminasjonen må brukes på en slik måte at det ikke svekker grunnlaget for å kunne vurdere elevens egen kompetanse i faget. Merknader til gjennomføringen av eksamen Melding om fag og eksamensdager Meldingen til elevene bør komme så nær 48 timer før eksamenen starter, men ikke mindre enn 48 timer før første kandidat skal prøves. Hensikten er å skape så like forhold som mulig for alle elever. Forberedelsesdelen Eksamen skal gjennomføres med obligatorisk forberedelsesdel. Kommunen kan ikke velge at eksamen skal gjennomføres uten forberedelsesdel. Forberedelsesdelen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer. Forberedelsesdagen bør være veiledende og hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplanen. Forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen gjennomføres. I forberedelsesdelen kan eleven bruke alle hjelpemidler. Skolene skal gi elevene et tema eller en problemstilling å arbeide med i forberedelsesdelen. Vi understreker at det ikke er et absolutt skille mellom tema og problemstilling. Det er ingenting i veien for at elevene gis et tema med en tilhørende problemstilling, eller en problemstilling som avgrenses til et tema. 5

6 Presentasjonen bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden, og skal være et utgangspunkt for videre samtale slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Eleven ikke skal få vite hvilke spørsmål og problemstillinger som vil være gjenstand for eksamineringen. Forberedelsesdelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, noe som understreker betydningen av å bruke elevenes forberedte presentasjon som et utgangspunkt for videre samtale. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen. Sensorene Den eksterne sensoren er en person som ikke arbeider ved den skolen som eksamenen gjennomføres ved. Det er ikke et krav at den eksterne sensoren arbeider hos en annen skoleeier. Det vanligste er at den andre sensoren er faglæreren til eleven. Faglæreren har imidlertid ikke rett til å være sensor, og skoleeier/skolen kan derfor velge å bruke en annen enn faglæreren som den andre sensoren. Dersom den eksterne og den interne sensoren (faglæreren) er uenige om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjør karakteren. Eksamineringen Eksamineringen skal gi elevene mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Lokalt gitt eksamen skal ikke organiseres på en slik måte at eleven bare prøves i en liten del av læreplanen for faget. Dette har konsekvenser blant annet for formuleringen av tema/problemstilling til forberedelsesdelen og de spørsmål som stilles under selve eksamineringen. Temaet/problemstillingen eleven har forberedt, skal være utgangspunktet for eksamineringen. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inne flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Veiledningen Elevene må få veiledning i å se sammenhengen mellom temaet/problemstillingen og læreplanen for faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det er derfor avgjørende at skolene/lærerne utarbeider gode temaer/problemstillinger som er egnet til å prøve elevene i så stor del av faget som mulig. Eksaminasjonen Tiden til eksamen bør fordeles slik at inntil 1/3 av tiden brukes til elevens presentasjon. Presentasjonen skal være et utgangspunkt for eksamineringen. I tillegg til elevens presentasjon, skal eksamineringen bestå av spørsmål og/eller samtale knyttet til det temaet/problemstillingen 6

7 eleven har presentert. Det er viktig at sensorene stiller spørsmål som gjør at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Sensorene skal lete etter elevenes kompetanse, og ikke den kompetansen de ikke har. Dersom det er uenighet om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensoren som avgjør dette. Bruk av hjelpemiddel Elevenes notater fra forberedelsesdelen er eneste tillatte hjelpemiddel til muntlig eksamen. Dette ses i sammenheng med den obligatoriske presentasjonen. Notater inkluderer i denne sammenheng hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en forberedt presentasjon. Dette kan være digitale hjelpemidler eller andre verktøy. Det er opp til hver enkelt skoleeier å definere hvilke typer notater elevene kan ha med på eksamen, innenfor den begrensningen som ligger i annet ledd annet punktum. Retningslinjer for samarbeid mellom faglærer/ekstern sensor Både ekstern sensor og faglærer har plikt til å sette seg inn i gjeldende eksamensinstruks og gjennomføre lokalt gitt eksamen etter instruksens gjeldende retningslinjer. Etter at oppgaver og informasjon fra eksamensskolen er mottatt, er det ekstern sensors ansvar å ta kontakt med faglærer så snart som mulig, og senest 3 dager før trekket kunngjøres for elevene. Hvis sensor ikke har tatt kontakt innen den tid, må faglærer ta kontakt med sensor eller eventuelt eksamensansvarlig ved sin skole. Faglærer og sensor får melding om faget 10 kalenderdager før sperrefristen (som er 48 timer før eksamen.) Se eksakt dato i framdriftsplanen. Faglærer og sensor skal være i dialog i forkant av eksamen og er forpliktet til å komme til enighet om innholdet i oppgavene før selve eksamen. Dersom det er uenighet om hva eleven skal prøves i, er det ekstern sensor som avgjør. Det er viktig at det foreligger en felles forståelse for de kriterier som skal ligge til grunn for både eksamineringen og vurderingen. Ved uenigheter som ikke lar seg løse på en god måte, skal rektor involveres. Elevens rettigheter skal alltid gå først. Ekstern sensor ser til at tema og oppgaver gir grunnlag for å vurdere bredde og dybde ved elevens kompetanse i faget. Eksamineringen skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Det er faglærer som står for eksaminasjonen av eleven. Sensor har imidlertid rett til å stille eleven oppklarende/utdypende spørsmål som er knyttet til tema og eksamensoppgaver. Dette gjøres i de tilfeller det er nødvendig for å avdekke elevens kompetanse i faget. Eksaminasjonen skal ikke overskride rammen på 30 min, jf. opplæringsloven. Eleven får karakteren sin fortløpende og før neste kandidat eksamineres. 7

8 Ekstern sensor gjør notater under eksaminasjonen for å kunne begrunne og dokumentere karakteren. Sensor oppbevarer notatene inntil klagefristen på 10 dager er utløpt. Ekstern sensor og faglærer leverer en evaluering som beskriver gjennomføringen av eksamen. Dette vil være med på å sikre kvaliteten på faglærer og sensors arbeid, og gi nødvendig informasjon for at skolen skal kunne iverksette eventuelle forbedringstiltak. Hvis det under presentasjonen skulle oppstå tekniske problemer med skolen eller elevens utstyr, må eleven likevel være forberedt på å kunne legge fram arbeidet sitt. Tiden som går med til klargjøring av IT- utstyr som skal benyttes i eksamensrommet, regnes ikke som en del av eksamenstiden. Veiledning under forberedelsesdelen Hva er veiledning: Veiledning er en pedagogisk arbeidsform. Det er viktig å skape trygghet i gruppen, og legge til rette for læring, samt skape grobunn for dialog og refleksjon. Gjennom veiledning utvikles elevenes holdninger, ferdigheter og handlingskompetanse. Veileder gir ingen fasitsvar, men prøver å bringe frem elevens og gruppas perspektiv for å skape grobunn for refleksjon. Gjennom veiledningsprosessen utfordres derfor deltakerne til kreativ tenkning og kritisk refleksjon og til å finne svarene selv. Under veiledningen skal elevene hjelpes til å tenke smarte problemløsninger og strategier til å orientere seg i og trekke ut relevant fagstoff. Formålet med veiledningen er å: Trygge elevene Gi nødvendig praktisk informasjon Gå gjennom retningslinjer for eksamensgjennomføringen Veilede eleven i å jobbe studieteknisk/på en god læringsfremmende måte Klargjøre vurderingskriteriene for elevene Finne frem alle lærebøker og hjelpemidler. Bidra til like muligheter for alle elevene i gruppa Sentrale prinsipp i god veiledning: medbestemmelse egenaktivitet klare mål eierforhold til arbeidet grundig informasjon frihet til å velge ansvar for egne valg 8

9 Bidra til godt samarbeid og gode relasjoner i elevgruppa. Veiledningen skal ikke: Gi elevene instruksjoner om løsingsmåter og svar relatert til tema. Elevens rettigheter Det er faglærers ansvar å forberede elevene til eksamen. Det skal være kjent for elevene hva som er målene for opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurderingen av deres kompetanse. Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen for hvert enkelt fag. Eleven skal kjenne til retningslinjene og rammene for lokalt gitt eksamen ved oppstart av tiende skoleår, og ellers så tidlig som mulig i skoleløpet. Eleven skal ha erfaring med eksamensmodellen, og skal i løpet av ungdomsskolen ha gjennomført prøveeksamen(er) som er gjennomført tilnærmet lik en reell eksamenssituasjon. Dette innebærer følgende: Eleven... har erfaring med å løse aktuell oppgavetype/oppgaveform har erfaring med hvordan veiledning under forberedelsesdelen blir gitt og kjenner til rettighetene om veiledning i forberedelsesdelen kjenner til ulemper og fordeler ved å gå opp i par eller individuelt kjenner til kriterier de kan bli vurdert etter har fått kopi av fagrapporten (gjelder våren 10.trinn) har fått informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen og er kjent med hva forskriften sier om bruk av hjelpemidler har mottatt skriftlig informasjon om retningslinjer for lokal eksamen, samt regler og rettigheter for klage på eksamenskarakteren. Dette gjelder også foresatte (gjelder våren 10.trinn). 9

10 Skoleeiers ansvar Skoleeier har hovedansvaret for gjennomføring av lokalt gitt eksamen, jf. Forskrift til Opplæringslova, 3-29., Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Dette innebærer at kommunen/skoleeier (regionen) har ansvar for: God eksamensgjennomføring på alle skoler Fastsetting av eksamensdager Oppnevning og organisering av sensorer Fastsetting av retningslinjer og føringer for gjennomføring av eksamen Gi skolene årlig oppdatert informasjon Kompetanseheving/kursing Fastsetting av eksamensdager Datoer for lokalt gitt eksamen i Dalanenettverket fastsettes etter at datoene for skriftlig eksamen er offentliggjort, og dato for fellessensurmøtet for skriftlig eksamen er gjort kjent. Det er viktig for eksamensavviklingen at datoene fordeles slik at det er mulig for lærere å være faglærer ved egen skole, og ekstern sensor ved en annen skole i regionen. Oppnevning av sensorer Hver kommune/skole bør minst stille til rådighet like mange sensorer som de selv trenger for å gjennomføre lokalt gitt eksamen. Det er viktig at skolene avgir sensorer som til sammen dekker aktuelle eksamensfag, slik at en får en reell mulighet til å arrangere eksamen i de fleste fag. Tallet på sensorer skal regnes ut fra et gjennomsnittlig eksamensparti på elever. Nærmere informasjon om frister og prosedyre rundt dette vil bli gitt i eget skriv av eksamensansvarlig kommune. Ved fastsetting av eksamensdager i regionen må en ta hensyn til at mange lærere i eksamensperioden skal fungere som faglærer/eksaminator ved egen skole og dessuten brukes som sensor på ekstern skole. Informasjon til skolene Eksamensdager, frister, prosedyre for registrering og oppnevning av sensorer vil komme i egne skriv fra eksamensansvarlig kommune. Kompetanseheving Den enkelte kommune har ansvaret for eventuell opplæring og kursing av sensorer i forbindelse med lokalt gitt eksamen, men det er naturlig med samarbeid innenfor Dalane nettverket. 10

11 Retningslinjer for rektor Rektor har ansvaret for en godt organisert eksamensgjennomføring generelt på sin skole. Det er viktig at all informasjon til elever og ansatte kommer ut i god tid, og at elevene i løpet av trinn gis en opplæring som forbereder og trygger elevene på en slik måte at de ut fra sine forutsetninger har en mulighet til å få vise kompetansen sin i faget. Eksamenstrekk Medutgangspunkt i skolens eksamenstrekk melder rektor skolens sensorbehov til den kommunen som har ansvaret for sensoroppnevningen. Ansvarlig eksamenskommune fordeler sensorene på fag (+ -10 elever) i tråd med skolens eksamenstrekk. Alle elever som tilhører samme parti skal eksamineres i samme fag. Rektor skal sørge for at relevant informasjonen sendes pr. brevpost eller mail til rektor ved sensors skole i god tid før eksamen. Rektor ved sensorskolen oppbevarer den tilsendte informasjonen. Sensor får utlevert/tilgang til informasjonen 10 dager før trekket kunngjøres for elevene. Digitale forsendelser skal ikke inneholde elevopplysninger. Sensor og faglærer må gjøres oppmerksomme på at alle opplysninger som kan røpe trekkfag ved den enkelte skole, er konfidensielle helt fram til sperrefristen. Faglærer får normalt ikke vite hvilke elever som er trukket ut før trekket skal kunngjøres for elevene. I helt spesielle tilfeller, der det er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av eksamen, kan faglærer få vite hvilke elever som er trukket ut dagen før trekket kunngjøres. Opplysninger som skal sendes til skolen som avgir sensorer: 1. Prøvefag 2. Prøvemodell (individuelt eller par) 3. Klasse/parti 4. Elevtall 5. Tidspunkt for oppmøte og oversikt over dagen 6. Fagrapporten 7. Tildelt tema og forslag til eksamensoppgave(r). Sensor tar kontakt med eksaminator i god tid (en uke) før eksamen for å bli enige om tema og eksamensoppgaver. 8. Nødvendig kontaktinformasjon (navn, mobilnr og ) 9. Honorarskjema 10. Evalueringsskjema (for sensor og faglærer) Sensorutvelgelse og sensorfordeling Skolen får tildelt sensorer ut fra sitt ønske eller ut fra hvilke sensorer ansvarlig eksamenskommune har til rådighet. Mangel på sensorer i enkelte fag kan føre til at rektor må gjøre endringer i eksamenstrekket. 11

12 Det er viktig at skolene avgir minst like mange sensorer som de selv trenger. NB! Det er viktig at skolene prøver å avgi sensorer som kan dekke flere fag. Fagrapporten Rektor har ansvaret for å godkjenne fagrapporten. Ved sykdom hos faglærer eller sensor Ved sykdom hos faglærer, kan rektor sette inn en annen lærer i rollen som eksaminator. Det er en forutsetning at læreren har undervist i faget og kjenner elevene. Før sperrefristen for elevene har gått ut, kan en ved sykdom hos faglærer eller sensor gjøre eventuelle endringer i trekket. Alle parter som berøres av dette må informeres. Ved sykdom hos sensor tar rektor kontakt med eksamensansvarlig kommune. Karakterlister Rektor har det formelle ansvar for godkjenning av listene. Skolen har ansvar for å administrere føring av karakterlister og knyttet til lokalt gitt eksamen. Ekstern sensor skriver under karakterlistene ved avslutning av eksamensdagen. Hvis en eller flere parter har innvendinger eller uregelmentære forhold de vil påpeke når det gjelder gjennomføringen av eksamen, skriver rektor protokoll over forholdet, og de involverte parter undertegner protokollen. Fagrapporten Fagrapporten skal utarbeides av faglærer, og så langt som mulig i samarbeid med elevene. Rapporten skal gi grunnlag for å utarbeide eksamensoppgaver ved muntlig eksamen. Fagrapporten skal dekke de ulike hovedemnene i læreplanen, kompetansemålene i faget og inneholde vurderingskriterier og kjennetegn for måloppnåelse. Rektor skal godkjenne rapporten. Fagrapporten: skal ha lærestoff/innhold av et slikt omfang at eleven får vist sin kompetanse i faget gjennom de eksamensoppgavene som blir utarbeidet på bakgrunn av rapporten beskriver de emner, temaer, prosjekter eller lignende som det har vært arbeidet med for å nå fagplanens kompetansemål, med særlig vekt på årsplanen for 10. trinn. klargjør hvilke arbeidsmåter og læringsmetoder som har vært benyttet i de ulike emner, temaer, prosjekter eller lignende. klargjør hvilket utstyr, hvilke læremidler, ekskursjoner ol, som har vært i bruk. I fagrapporten kan kompetansemålene i faget fordeles slik at de dekker flere større tema. 12

13 Fagrapporten skal være gjennomgått med elevene i god tid, og minst en måned før eksamen. Rapporten skal leveres rektor i 2 eksemplarer en uke før den blir levert ut til elevene. Rektor skal påse at rapporten gir grunnlag for vurdering i samsvar med intensjonene i læreplanen og at den praktiske tilretteleggingen for eksamensavviklingen er håndterbar for skolen. Faglærer kan ikke endre fagrapporten fra den blir sendt ut til elevene. Hvis det er gjort formelle feil som kan ha betydning for elevens prøvesvar, vurderes omgjøringen i samarbeid med rektor. Eventuelle rettelser skal meldes alle involverte parter så raskt som mulig. Vurdering og fastsetting av karakter Vurderingsgrunnlag Eleven skal alltid vurderes individuelt. Det er læreplanens kompetansemål gjengitt i fagrapporten og vurderingskriteriene som er utgangspunktet for vurderingen. Fastsettelse av karakter Karakteren settes med bakgrunn i elevens prestasjoner, basert på de kompetansemål og vurderingskriterier som alle parter på forhånd har fått kjennskap til. Karakteren skal vise i hvilken grad eleven har nådd kompetansemålene i faget. Sensor og faglærer diskuterer først om prestasjonen er lav, middels eller høy. Er det en middels prestasjon, vurderes karakterene 3 eller 4. Er prestasjonen høy vurderes karakterene 5 og 6. Det å reprodusere læreboka - og annet fagstoff ligger på et lavere nivå enn å kunne drøfte og vurdere fagstoffet. For å få karakteren 6 skal eleven vise svært høy grad av måloppnåelse, vise selvstendighet og utmerke seg spesielt. Ekstern sensor skal begrunne karakteren som er satt ved å vise til konkrete eksempler fra prestasjonen og knytte dem opp mot vurderingskriteriene og graden av måloppnåelse i faget. En anbefaler at sensor utarbeider egen mal for faget til notater og karakterfastsettelse. Dette gjøres med utgangspunkt i fagrapporten, tema og eksamensoppgavene for faget. Sensor og faglærer blir enige om sluttvurderingen. Dersom de ikke blir enige, er det ekstern sensor som tar den endelige avgjørelsen. Eleven skal få karakteren før neste kandidat blir kalt inn. 13

14 Vurdering ved avvik Elever som av ulike grunner trekker seg under selve eksamen, skal likevel bli vurdert. Elever som ikke møter til forberedelsesdelen, skal få gjennomføre eksamen og bli vurdert. Elever som møter for sent på eksamensdagen skal, så langt det er mulig, få gjennomføre eksamen og bli vurdert. Eksempelvis kan en eksaminere disse til slutt, etter at resten av partiet er ferdig. Elever som møter etter at eksamensdagen er avsluttet eller ikke møter i det hele tatt, skal registreres som «ikke møtt» på karakterlista. I etterkant kan eleven få sin eksamen utsatt dersom han/hun kan dokumentere at fraværet skyldtes uforutsigbare forhold som han/hun selv ikke kunne lastes for. Merknad: Hvis en elev ikke møter til forberedelsesdelen eller til eksamen, og skolen ikke har mottatt melding med begrunnelse for fraværet, skal rektor/skolen ta kontakt med foresatte så raskt som mulig samme dag. Skolens informasjonsplikt er viktig i denne sammenheng med tanke på en eventuell klage. Retningslinjer ved klage og særskilt tilrettelgging Formelle feil Det kan etter forskrift til Opplæringslova, kapittel 3 om vurdering, , bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Formelle feil kan være: Feil ved oppnevning av sensor / inhabilitet Feil knyttet til eksaminasjonen Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt Eleven kjenner ikke vurderingskriteriene Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål Eleven får ikke bruke den tiden han/hun har krav på Eleven blir avbrutt av forstyrrelser Eleven møter en organisering rundt eksamensavviklingen han/hun ikke er blitt informert om på forhånd, eller har prøvd tidligere. Klagefrist Fristen for å klage på eksamenskarakter er 10 kalenderdager fra det tidspunktet eleven ble gjort kjent med karakteren, eller eleven burde gjort seg kjent med karakteren. 14

15 Fristen blir avbrutt når den som klager ber om en begrunnelse for/ klager på formelle feil under eksamen. Saksgang ved klage Skolen har plikt til å veilede og gi eleven nødvendig informasjon om lokalt gitt eksamen, og sine rettigheter ved en eventuell klage. Skolen skal motta skriftlig klage fra den eleven som fremmer klagen. Felles klage fra gruppe eller parti der alle parter har signert regnes ikke som klage. Sammen med elevens klage legger skolen ved skriftlig uttalelse fra ekstern sensor, faglærer og rektor. Det er viktig at uttalelsene gir et godt og beskrivende bilde av eksamenssituasjonen, og at det blir svart på det eleven klager på. Dersom klageren får medhold, skal karakteren annulleres og eleven har rett til å gå opp til ny eksamen så fort dette lar seg gjøre. Skolen må selv organisere alle praktiske forhold rundt en ny prøve, med de samme regler for gjennomføring som sist. Prøvesvaret skal bedømmes av ny sensor. Tilretteleggingen kan være: forlenget tid Særskilt tilrettelegging av eksamen (fra forskriften til opplæringsloven) Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tilretteleggingen må være tilpasset behovene til eleven så langt råd er, men må ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen. Tilretteleggingen må heller ikke være av en slik karakter at eleven ikke blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. bruke tekstbehandling få forklart uttrykk av en faglærer teksten opplest eller på CD oppgaveteksten forstørret få gjennomgått oppgaven på tegnspråk eksamen i punktskrift besvare hele eller deler av oppgaven muntlig annen tilrettelegging Der det i kompetansemålene er krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å legge til rette eksamen slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd, når slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget. Rektor avgjør etter søknad og i samråd med eleven og foresatte hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Særskilt tilrettelegging av eksamen krever ikke vedtak om spesialundervisning, men rektor kan kreve uttale fra en sakkyndig instans. Hvilke 15

16 tilretteleggingstiltak eleven eventuelt skal ha til eksamen må også ses i sammenheng med de tilretteleggingstiltak eleven har hatt gjennom skoleåret på prøver ol. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Skolen må gjennom skoleåret ha funnet den løsningen som passer eleven, slik at eksamenssituasjonen blir best mulig og at eleven får vist sin kompetanse. Det er viktig at skolen i god tid orienterer om hvilke tiltak som kan settes i verk Bortvising frå eksamen (utdrag fra forskrift til opplæringslova) Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen. Dersom åtferda til ein elev er i strid med denne føresegna, kan eleven visast bort. Eleven skal ha blitt åtvara før han blir bortvist. Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising. 16

17 Sentrale begrep: Sentralt gitt eksamen: Eksamensoppgave og retningslinjer for eksamen gis av Utdanningsdirektoratet. Sentralt gitte eksamener er normalt skriftlige. Lokalt gitt eksamen: Fylkeskommune/kommune v/utdanningsetaten gir retningslinjer for eksamen, og skolene avvikler eksamen innenfor disse rammene. Lokalt gitt eksamen kan være muntlig, muntlig-praktisk, praktisk og skriftlig. De siste tre formene er i hovedsak kun gjeldende for videregående skole. Trekkfag: Fag der det gjennomføres «tilfeldig» trekk av elever til eksamen. Kommunene har ansvar for trekking av fag i grunnskolen og må sørge for at trekket fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid. Fylkesmannen skal følge opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og har et overordnet ansvar for at fordelingen på fag er rimelig. Sperrefrist: Fristen for når informasjon om eksamenstrekk skal gjøres tilgjengelig for elevene. 48 timer før eksamen kl Forberedelsesdelen: En obligatorisk skoledag dagen før eksamen der elevene skal få et tema og forberede en presentasjon. Faglærer: Lærer som har ansvar for samtale/eksaminering av elevene på muntlig eksamen. Ekstern sensor: Lærer fra en annen skole som fastsetter karakter sammen med faglærer. Vurderingskriterier: Hva det skal legges vekt på i vurderingen av kandidatens kompetanse. Kompetansemålene i læreplanen er i seg selv vurderingskriterier til eksamen. I tillegg er det innenfor enkelte fag utarbeidet generelle vurderingskriterier som kandidaten skal være kjent i god tid før eksamen. Kjennetegn på måloppnåelse: En kvalitativ beskrivelse av kompetanse på ulike nivåer knyttet til læreplanen i hvert enkelt fag. Slike kjennetegn foreligger nå i de fleste fag med muntlig eller muntlig-praktisk eksamen, men utformingen og detaljeringsgraden kan variere fra fag til fag. Kandidaten skal være kjent med disse i god tid før eksamen. 17

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal LOKALT GITT EKSAMEN Instruks for lokal eksamen er utarbeidet i tråd med Forskrift til Opplæringslova, kapittel 3 om vurdering. Instruksen

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten RETNINGSLINJER Lokalt gitt muntlig eksamen for grunnskolene Ofoten Hamarøy Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Retningslinjene gjøres gjeldende for alle grunnskolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Revidert desember 2017 Bokmål Side 1 av 6 Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 11.11.2013 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Bestemmelsen regulerer lokalt gitt eksamen for videregående opplæring. Det er flere former for lokalt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN KRISTIANSLYST SKOLE RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 1.ANSVAR Rektor ved Kristianslyst skole har ansvar for organiseringen av Lokalt Gitt Eksamen (LGE)-tidligere muntlig eksamen. Rektor kan delegere

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2016 er som følger: Dato

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Enhetsleder Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2018 er som

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark De videregående skolene i Hedmark Hamar, 18.02.2015 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/426-11 Saksbeh. Geir Solberg Tlf. 62544352 Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark Fylkessjefen for videregående

Detaljer

Lokalt gitt muntlig eksamen

Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Retningslinjer NordR Utarbeidet av nettverk for skoleeiere i Nord Rogaland (NordR) nov. 2008 Sist revidert 1.06.2015 Innhold 1. Lovhjemmel... 3 2. Ansvar... 3 3. Organisering

Detaljer

Muntlig eksamen for elever

Muntlig eksamen for elever KMA 192014 Vedlegg Dette rundskrivet erstatter rundskriv KMA 5-2014 330 i Forskrift til opplæringslova gir en del felles nasjonale retningslinjer for muntlig eleveksamen. Rundskriv Udir022014 utdyper og

Detaljer

Forslag til reviderte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Forslag til reviderte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.10.2011 63211/2011 2011/8948 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komitè for levekår 17.11.2011 11/171 Bystyret 08.12.2011 Forslag til reviderte

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 12. februar 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret]

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] [RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Ansvar... 3 Rammer for muntlig eksamen i Trondheim... 3 Faser i eksamensavviklingen...

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole Eksamen 2014 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014 Eksamen 2014 - kursrekke 1. samling tirsdag 22. oktober 08.30-11.30 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling onsdag 30. oktober 08.30

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Versjon for eksamen 2015 justert januar/februar 2014 med endringer av 27.9.2013, presiseringer fra Utdanningsdirektoratet av 15.10.2013

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lovgrunnlaget Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Paragraf 3-29 første ledd pålegger

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 18.11.2010 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

Retningslinjer for eksamens avviklingen i Osloskolene

Retningslinjer for eksamens avviklingen i Osloskolene Retningslinjer for eksamens avviklingen i Osloskolene Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten Versjon 2 / 02.2009 Gjeldende fra 1. februar 2009 Innhold Innledning 3 1 Skolenes ansvar 4 1.1 Generelt om

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2016 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 2016 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1: SENSORENES

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE. Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2016 I siste del av vårsemesteret 2016 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå

Detaljer

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er muntlig eksamen?... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Offentliggjøring av eksamenstrekk... 2 Forberedelsesdel...

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Muntlig eksamen for elever VÅR 2016 Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Når er muntlig

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 09. mai 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Byrådssak 1124 /13. Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer - lokalt gitt muntlig eksamen ESARK

Byrådssak 1124 /13. Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer - lokalt gitt muntlig eksamen ESARK Byrådssak 1124 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer - lokalt gitt muntlig eksamen IFOS ESARK-03-201300286-30 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 10.01.2013 ut invitasjon

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

eksamensavviklingen i Osloskolene

eksamensavviklingen i Osloskolene Retningslinjer etningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten Versjon 4 / 01.2010 01 Gjeldende fra 15. 1 januar 2011 Innhold Innledning 3 1 Skolenes ansvar

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen juli 2016 Innhold FORORD... 4 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV EKSAMEN... 5 1.1 Informasjon

Detaljer

Forord: Vadsø, 3. november 2010

Forord: Vadsø, 3. november 2010 Praktisk eksamen Forord: Vadsø, 3. november 2010 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med praktisk, tverrfaglig eksamen på VG2 ved skolene våre. De faglige

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Undervisning revisjon pr. 8. februar 2012 Forord Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 Program Forskrift og instruks v/per Erik Eksamensoppgave v/tonje og Petter Grupperefleksjon Kultur for deling v/petter Forskrift til opplæringsloven 3-3. Grunnlaget for

Detaljer

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT... 6 2.4

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2017 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.01.2017 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt gitt muntlig eksamen

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt gitt muntlig eksamen Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3025, SAM3027 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

EKSAMEN 2017 Jordal skole

EKSAMEN 2017 Jordal skole EKSAMEN 2017 Jordal skole Skriftlig eksamen 16.05-24.05 Elevene kommer opp i enten norsk, engelsk eller matematikk Eksamen i norsk består av en dag med hovedmål og en dag med sidemål. Elever som er fritatt

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer