Godkjent dato: , rev. mai 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15"

Transkript

1 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato: , rev. mai 15 Godkjent av: Utdanningsdirektøren Dokumentreferanser: Forskriften til Oppl.lova kap.3 -V, og Forskrift itl Oppl.lova kapv: 1: FORMÅL: Sikre at gjennomføringen av eksamen er i tråd med forskriften og styringsdokumenter 2: OMFANG: Eksamenskontoret og skolene 3. ANSVAR: Eksamenskontoret og rektor Beskrivelse: Gjennomføring av lokalt gitt eksamen Skolenes ansvar Skolene har ansvaret for gjennomføring av eksamen etter de styringsskriv og retningslinjer som er gitt av Utdanningsdirektoratet og Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Informasjonsplikt til elevene om eksamen Skolen har ansvaret for at eleven, så tidlig som mulig i opplæringsløpet, gjøres kjent med skriv som omhandler Generell vurderingsveiledning i sluttvurdering til lokalt gitt praktisk eksamen. Skolen har ansvar for at elevene i god tid før eksamen blir informert om eksamensforløpet; tid, sted, tillatte hjelpemidler og reglement for eksamen og om de regler og frister som gjelder for klagebehandling. Skolen har ansvar for at elevene blir orientert om de ordninger som finnes for særskilt tilrettelagt eksamen. Elever som blir syke på eksamen, må levere legeerklæring snarest og senest innen 3 dager. Særskilte bestemmelser for videregående skole: Videregående skoler skal i tillegg gi elevene informasjon om retten til ny, utsatt og særskilt eksamen. Melding av elever til eksamen Skolene har ansvaret for at elevene meldes opp til obligatoriske og trekkfagseksamener i henhold til de retningslinjer som er fastsatt lokalt og iht. Udir Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet. Skolene legger inn eksamensgruppene med navn på 1. sensor inn i Extens innen oppgitt tidsfrist. Gruppestørrelsen vil variere innen de ulike eksamensformer og fag, alt fra ca 30 til 6 personer, gruppestørrelsen avtales nærmere med eksamenskontoret. 1

2 Melding om eksamen til elevene Elevene informeres om eksamensdato for de obligatoriske eksamener når denne foreligger. Melding om muntlige trekkfag gis 48 t. før eksamen, unntatt for lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager. Trekkfagseksamen i programfag og fellesfag i YF-Vg2, gis til det tidspunktet som er oppgitt av fylkeskommunen i eksamensplanen. Normalt sammenfallende med meldinger for sentralt gitte eksamener. Alle opplysninger om trekkfag er konfidensielle til tidspunkt for sperrefristen opphører. Råd og innspill til Utdanningsavdelingen Skolen skal sørge for å komme med forslag til egnede eksterne sensorer i fag fra egen skole. Som hovedregel skal skolene avgi like mange eksterne sensorer som det de selv har behov for i faget. Skolene er en viktig samarbeidspartner i arbeidet for å kvalitetssikre og utvikle lokalt gitt eksamen. Skolene vil på ulike måter kunne bidra med råd og innspill i saker som berører eksamenskjeden. Forslag til eksamensoppgaver i felles fagkoder fra skolene Skolene kan utarbeide forslag til eksamensoppgaver i de fagkoder som er felles. Forslag som oversendes Eksamenskontoret skal være i tråd med gjeldende retningslinjer og kvalitetskrav. Selve gjennomføringen av eksamen Hovedprinsipp for eksamensformer - lokalt gitte eksamener: Forberedelse: 1 dag forberedelse, unntaksvis 2 dager (gjelder muntlig-praktisk eksamen) Veiledningstid: Fastsatt til 2 t. i felles gruppe/klasse. For muntlig eksamener, egne retningslinjer for obligatorisk skoledag Eksamen: Praktisk eksamen inntil 5 t. Muntlig eksamen inntil 30. min. per kandidat Muntlig- praktisk eksamen inntil 45. min. per kandidat Skriftlig eksamen inntil 5 t. Sensurering: I noen fag, fastsatt av skoleeier, vil det være sensur i etterkant og fellessensur i utvalgte fag. I fag med forberedelsesdel: Elevene skal ha utlevert et tema eller lignende /case/arbeidsoppdrag som skal ha en sammenheng med de kompetansemålene som eksamensoppgaven er basert på. Ved starten av forberedelsestiden skal elevene ha inntil 2 t. veiledning. Det er egne retningslinjer for forberedelsesdag ved muntlig eksamen. Vurderingsveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden. Eksamensdelen: Eksamensoppgaven skal ha en ny formulering på eksamensdagen, den kan ikke være samme /likelydende tekst som i forberedelsesdelen. Eksamensoppgaven skal ikke deles ut i forberedelsestiden. Forberedelsesdagen Temaet eller lignende som gis i forberedelsesdelen skal være en innfallsport til eksamensdelen. Oppgaven som gis i forberedelsesdelen, må i en eller annen form kunne videreføres, legge premisser for, eller kunne integreres i hvordan oppgaven skal løses på eksamensdagen. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen og elevene kan samarbeide om oppgaven utover felles veiledningstid. På forberedelsesdagen skal elevene få utlevert vurderingsveiledningen 2

3 til eksamen. De skal få nødvendig instruksjon/informasjon om eksamen og hvordan eksamensdagen organiseres. Arbeidet som blir gjort i forberedelsestiden, vil være til god hjelp og legge premisser for hvordan den enkelte elev løser oppgaven ved gjennomføringen av produksjonsdelen. Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag. Arbeid fra forberedelsen skal ikke inngå i elevens sluttvurdering, men arbeidet som eleven gjør i forberedelsestiden vil indirekte kunne påvirke elevens eksamenskarakter. Elevene kan motta inntil 2 t. veiledning i samlet gruppe/klasse. For muntlig eksamener er det egne retningslinjer for obligatorisk skoledag. Faglærer skal i veiledningstiden gjennomgå den fagspesifikke vurderingsveiledningen med elevene. Dette for å sikre at elevene har fått kjennskap til hva som er sentrale kompetansemål og vurderingskriterier for eksamensoppgaven. Vurderingsveiledningen skal deles ut sammen med forberedelsesdelen. Hva innebærer veilederrollen i forberedelsesdelen? Faglærer har ikke anledning til å undervise elever i forberedelsestiden, men skal påta seg rollen som veileder. Den gode veileder sørger for å være en nøytral sparringspartner for elevene og som sørger for at elevene løser oppgaven selv. En god veileder er opptatt av å hjelpe og bevisstgjøre elevene i forhold til.: tema, situasjonsbeskrivelse etc. å se muligheter og til å ta egne valg å ha fokus å problemløsning og se sammenhenger Eksamensoppgaver Den tverrfaglige eksamensoppgaven i yrkesforberedende skal være formulert med utgangspunkt i sentrale kompetansemål fra alle de felles programfagene. Dette betyr ikke at alle fagene skal prøves like mye. Dette innebærer at en oppgavetekst kan ha tyngdepunkt i ett programfag, mens andre programfag har en mer løsere tilknytning. Oppgaven kan også ha tyngdepunkt i fra flere programfag. I en tverrfaglig eksamen er det viktig å se sammenhengen mellom fagene, og elevene skal ha mulighet til å vise sin sluttkompetanse i en kompleks arbeidsoppgave. Oppgaven skal teste elevens samlede fagkompetanse til eksamen. For å ivareta kravet til en tverrfaglig oppgave, er det viktig å forholde seg både til fagets formål og sentrale kompetansemål i programfagene. Tverrfaglige oppgaver må være åpne og gi rom for ulike innfallsvinkler/perspektiver i løsningen av oppgaven og ivareta ulike mestringsnivå. Eksamensoppgaven skal ikke være den samme formuleringen som er oppgitt på forberedelsesdagen, men oppgaven skal ha en tydelig sammenheng med de kompetansemålene som tema/situasjonsbeskrivelsen i forberedelsen omhandlet. Programfagseksamen studieforberedende/studiespesialiserende Eksamensoppgaven skal være formulert med utgangspunkt i sentrale mål i læreplanen, og må være åpne, gi rom for ulike innfallsvinkler/perspektiver i løsningen av oppgaven og utfordre ulike mestringsnivå i eller knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. Eksamensoppgaven skal gi elevene mulighet til å vise sin sluttkompetanse til eksamen. Eksamensoppgaven skal ikke være den samme formuleringen som er oppgitt på forberedelsesdagen, men oppgaven skal ha en tydelig sammenheng med de kompetansemålene som tema/situasjonsbeskrivelsen i forberedelsen omhandlet. Muntlige eksamensoppgaver Faglærer skal utarbeide tema eller lignende som skal brukes til forberedelse. Temaet skal leveres ut 24 t. før eksamensstart. I dialogen mellom elev og sensorer i fagsamtalen, må sensor/sensorene sørge for at eleven får vist sin kompetanse bredes mulig. 3

4 Sensorene bør sørge for at eleven også prøves i andre relevante deler av læreplanen enn det som direkte kan leses ut av tema. Hjelpemidler: Dersom eleven benytter egenprodusert PowerPoint/andre egenproduserte notater i innledningen/presentasjonen og som er forberedt utenfor eksamenslokalet, skal disse ikke vurderes (definert som et hjelpemiddel). Det er kun den kompetansen som eleven viser i selve eksamenssituasjonen som skal sluttvurderes av sensorene. Dersom eleven vurderes i innledningen/presentasjonen i forhold til grunnleggende ferdigheter skal dette være synlig i vurderingsveiledningen. I selve fagsamtalen er det ingen hjelpemiddelbruk. Generelt om hjelpemidler To hovedmodeller for bruk av hjelpemidler: Modell 1; alle hjelpemidler tillatt, unntatt elektroniske hjelpemidler til kommunikasjon Modell 2; delt hjelpemiddel bruk, deler av eksamen med eller uten hjelpemidler Det er skoleeier som bestemmer hjelpemiddelbruken til lokalt gitte eksamener. Alle generelle hjelpemidler: læreplan i faget, kalkulator, ordbøker etc. er tillatt til alle typer eksamener, unntatt til muntlig eksamen der det kun er tillatt med egne produserte notater, disse kan være analoge eller digitale. På opplysningssiden i forberedelsedelen og /eller produksjonsdelen vil tillatt hjelpemiddelbruk være opplyst. Krav til sensorene i forbindelse med samtalen underveis i den praktiske produksjonsdelen Innen lokalt gitt praktisk eksamen kan sensorene samtale med eleven underveis i produksjonsdelen. Det skal ikke organiseres en separat muntlig høring av kandidatene. Det er elevenes praktiske produksjon/arbeid utført på eksamensdagen som skal sluttvurderes. Krav til sensorene i muntlig praktisk eksamen i ToppidrettVG3 - Lagidrett Det er elevens samlede kompetanse som skal sluttvurderes. Sensorene må sørge for at eleven får vist sin kompetanse bredest mulig, både i ferdighetsprøvingen under samspillsituasjonen og i den muntlige delen av eksamen. Sensorene kan stille spørsmål under ferdighetsprøvingen. Krav til sensorene i muntlig eksamen Muntlig eksamen består av to deler; elevens presentasjon/innledning om tema og eller problemstilling og selve eksamineringen. Muntlig eksamen gjennomføres som følger; 1/3 del av tiden brukes til elevens presentasjon/innledning. 2/3 del av tiden skal bestå av spørsmål og samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Det er viktig at spørsmålene/samtalen sikrer at eleven får vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Forberedelsesdelen skal ikke være en del av vurderingsgrunnlaget, men er utgangspunktet for den videre eksaminering/samtale. Sensureringsmodeller: 1. Sensurering underveis: Sensorene er til stede under elevens produksjon og kan samtale med elevene. Det presiseres at det ikke skal organiseres muntlig høring av elevene innen fag med praktisk eksamen. I muntlig- praktiske eksamener skal sensorene fastsette sluttvurderingen med bakgrunn av en samlet vurdering av kandidatens prestasjon i muntligog praktisk del. 2. Sensurering i ettertid: Sensorene er ikke til stede under elevenes produksjon. Elevenes besvarelser, /produkt sensureres i ettertid. Innen enkelte fagkoder avholdes fellessensur for alle berørte sensorer. 4

5 Sensur - Sluttvurdering til eksamen Mål- kriteriebasert vurdering Det er elevens individuelle kompetanse i forhold til de aktuelle kompetansemålene fra læreplanen som oppgaven omhandler, som skal vurderes. Prestasjonen verdsettes i forhold til gitte faglige kriterier som kommer til uttrykk i vurderingsveiledningen. Kriteriene/kjennetegnene vil si noe om kvaliteten på kompetansen som kreves for å oppnå de ulike karakterene. Det er verd å merke seg at elevens innsats og aktivitet under eksamen teller ikke direkte inn på vurderingen. Det er kun elevens mestring av kompetansemål som skal være gjenstand for vurdering. Det er kun produksjonen/arbeidet/oppdraget fra produksjonsdelen av eksamen som skal vurderes, ikke arbeid i/fra forberedelsen. Elevens eksamensprestasjon vurderes av to sensorer. En av sensorene (2. sensor) skal være ekstern. 1. sensor kan være elevens faglærer. Faglærer har plikt til å delta i vurderingen som sensor ( 3 30). Sensorene skal i sensureringsarbeidet forholde seg til sammenhengen mellom elevens mestring av kompetansemål og kjennetegn/vurderingskriterier som er gitt i vurderingsveiledningen. Dersom det er uenighet om karaktersettingen, avgjør 2. sensor (ekstern) karakteren. 2. sensor kan under sensureringsprosessen ta kontakt med Eksamenskontoret for avklaringer. Offentliggjøring av eksamenskarakter Eksamenskarakteren til tverrfaglig eksamen kan offentliggjøres for eleven på eksamensdagen. Karakteren kan bli annullert dersom eleven ikke har vurderingsgrunnlag i ett eller flere programfag. Elever som har fått 1 i ett eller flere programfag, må avlegge ny eksamen ved den første etterfølgende eksamen, normalt ved høsteksamen samme år. Kandidater som ikke har vurderingsgrunnlag i fag mister elevstatusen og blir privatister i faget/fagene. Elever som stryker på ny eksamen, endrer status til privatist, både i programfaget og til tverrfaglig eksamen. I muntlige eksamener og i muntlig-praktiske eksamener offentliggjøres karakteren etter hver kandidat. Klageadgang Klage på eksamensresultat ved andre, ikke-skriftlige eksamener i videregående opplæring. Ved andre ikke-skriftlige eksamener enn muntlig eksamen, der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av ei klagenemnd, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfelle skal en følge samme prosedyren som for muntlig eksamen, jf Dersom en slik eksamen resulterer i dokumentasjon som kan vurderes faglig av ei klagenemnd, skal en følge samme prosedyren som for skriftlig eksamen, jf (Ved praktiske eksamener kan kandidaten bare klage på formelle feil, ikke på karakteren). Oppbevaring av besvarelser og eksamensoppgaver Elevbesvarelser: Eksamensbesvarelser skal bevares for hvert 10. år (for de år som ender med 0). Fra og med 1970 kan man nøye seg med et utvalg av 40 besvarelser i de fag som har mer enn 100 besvarelser per. eksamen. De øvrige eksamensbesvarelser kan makuleres etter at alle klagefrister på sensur er utløpt. Ved avlevering til fylkeskommunens arkivdepot; Kompetansesenter for museum og arkiv (KomMA) seksjon for arkiv (tidligere Fylkesarkivet for Vestfold), skal vanlige avleveringsrutiner følges. Eksamensoppgaver: Alle lokalt gitte eksamensoppgaver som er utarbeidet på den enkelte skole skal bevares for ettertiden, ett eksemplar per fagkode. Ved avlevering til fylkeskommunens arkivdepot; Kompetansesenter for museum og arkiv (KomMA) seksjon for arkiv (tidligere Fylkesarkivet for Vestfold), skal vanlige avleveringsrutiner følges. 5

6 Eksamenskontorets ansvar Fylkeskommunale styrings og støttedokumenter Utarbeide og fastsette fylkeskommunale styringsskriv, retningslinjer, veiledninger, prosedyrer og standarder. Rektor har ansvaret for at skolen følger styringsskriv og retningslinjer. Sørge for eksamenssett i aktuelle fagkoder Oppnevne oppgavenemnd i faget som skal bestå av inntil 3 medlemmer. Følge opp arbeidet i nemndene og kvalitetssikre arbeidet etter beste evne. Sørge for at SharePoint er et effektivt redskap som ivaretar brukernes behov for kommunikasjon, ferdigstilling av eksamenssett og nedlasting. Tverrfaglige eksamener i fag med to eller færre tilbud i fylket Utdanningsavdelingen vil samarbeide med andre fylkeskommuner i Region Øst- samarbeidet om eksamenssett, sensorskolering og sensur. Dette innebærer at det kan være felles eksamenssett for flere fylker. Sensorer som oppnevnes som ekstern sensor må påta seg sensur i et annet fylke. Oppnevne 2. sensorer (eksterne) sensorer Utdanningsavdelingen oppnevner 2. sensorer i fagkoder som fremkommer i felles eksamensplan for fylket. Eksamenskontoret har ansvaret for oppnevnte to sensorer i sensureringsprosessen. Dersom det oppstår uregelmessigheter i sensureringen kan 2. sensor kontakte Eksamenskontoret for avklaringer. Kompetanseheving av sensorer Utdanningsavdelingen vil gjennom ulike tiltak tilby kompetanseheving innen sluttvurdering for lærere/sensorer. Innen noen fagkoder, vil det være aktuelt å samarbeide med andre fylker om sensorskolering. Utdanningsavdelingen prioriterer hvilke fagkoder som det skal gis kompetanseheving i. Eksamensplan med meldingsfrister Utdanningsavdelingen har ansvaret for ferdigstilling av eksamensplanen i de fagkoder som har felles lokalt gitt eksamen innen Vg2 YF og Vg2 og Vg3 SF. Felles meldingsfrister vil være oppgitt i planen. Oppbevaring av eksamensoppgaver Alle lokalt gitte eksamensoppgaver som er utarbeidet av oppgavenemnder oppnevnt av Utdanningsavdelingen skal bevares for ettertiden, ett eksemplar per fagkode. Ved avlevering til fylkeskommunens arkivdepot; Kompetansesenter for museum og arkiv (KomMA) seksjon for arkiv (tidligere Fylkesarkivet for Vestfold), skal vanlige avleveringsrutiner følges. 6

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer