RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO"

Transkript

1 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

2 Innhold Innledning Privatistkontoret i Oslo Muntlig og muntlig- praktisk eksamen Prøvedatoer Informasjon mellom eksamensstedet og Privatistkontoret Oppmelding til eksamen Informasjon til privatistene Særskilt tilrettelegging Sensorer muntlig og muntlig- praktisk eksamen Sensoroppnevning Etter tildeling av sensoroppdrag Eksamenssett Gjennomføring av eksamen Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Sensur Eksamen og fagsamtale Sensur Notater og oppbevaringsplikt Klage på eksamensresultat

3 Innledning Dette skrivet gir retningslinjer for eksamensavviklingen for privatister i Oslo. Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet, retningslinjer for eksamen i forskrift til opplæringsloven og rundskriv Udir Der ikke annet er nevnt, er det forskriftens paragrafer det henvises til. Eksamen skal i størst mulig grad måle i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen. For å sikre at kandidatene skal få vist sin kompetanse, må eksamensformen være forutsigbar og kjent. Retningslinjene skal sikre mest mulig forutsigbare og likeverdige betingelser ved eksamen. Sentrale begreper Lokalt gitt eksamen: Fylkeskommunen/Utdanningsetaten ved Privatistkontoret gir retningslinjer for eksamen, og eksamen avvikles innenfor disse rammene. Lokalt gitt eksamen kan være muntlig, muntlig- praktisk, praktisk og skriftlig. Dette skrivet omhandler muntlig og muntlig- praktisk eksamen. Sensor: Benyttes i forskriften og i Udir både om intern og ekstern sensor. Utdanningsetaten presiserer: Intern sensor/faglærer/eksaminator/sensor 1: Fagperson som har ansvar for fagsamtalen med privatistene ved muntlig eksamen. Eksaminator og sensor 1 kan være privatistens faglærer fra kurs i regi av private kurstilbydere. Ekstern sensor/sensor 2: Annen fagperson som skal kvalitetssikre oppgavesettet som utarbeides, kan ta del i fagsamtalen og skal fastsette karakter sammen med eksaminator. Kompetanse: Å vise kompetanse vil si å kunne møte og løse oppgaver med ulik grad av kompleksitet. Vurderingskriterier: Det som sensorene legger vekt på når de vurderer privatistens kompetanse. Kjennetegn på måloppnåelse: Beskriver mestring på ulike nivåer ut fra gitte vurderingskriterier. For ytterligere informasjon om forskrifter og retningslinjer henviser vi til Privatistkontorets hjemmeside: 3

4 1. Privatistkontoret i Oslo Privatistkontoret har ansvar for gjennomføring av eksamen etter retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten (UDE). 1.1 Muntlig og muntlig- praktisk eksamen Muntlig, muntlig- praktisk eksamen er lokalt gitte eksamener. Alle disse eksamenene skal ha 30 minutters forberedelse. Merk at kroppsøving ikke har forberedelsesdel. Rammer for gjennomføring av eksamen er inntil 30 minutter per kandidat ved muntlig eksamen og inntil 45 minutter per kandidat ved muntlig- praktisk eksamen jf Prøvedatoer Privatistkontoret oppnevner sensorer, organiserer eksamenspartier og fastsetter tidspunktet for prøvene ved lokalt gitt eksamen. 1.3 Informasjon mellom eksamensstedet og Privatistkontoret Kontakt med Privatistkontoret på eksamensdagen skal gå via eksamensansvarlig på eksamensstedet. Eksamensansvarlig er Privatistkontorets representant på eksamensstedet og opptrer i henhold til gjeldende instruks gitt av Privatistkontoret. 2. Oppmelding til eksamen Privatister har selv ansvar for å melde seg til eksamen i oppmeldingsverktøyet PrivatistWeb. Med utgangspunkt i forskrift til opplæringsloven og retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet fastsetter fylkeskommunen rammene for lokalt gitt eksamen. Se Vilkår for oppmelding på Frist for oppmelding er 15. september (høst) og 1. februar (vår). 2.1 Informasjon til privatistene Privatistkontoret har ansvar for at privatistene i god tid før eksamen blir informert om tid, sted, tillatte hjelpemidler og reglement for eksamen og om de regler og frister som gjelder for klagebehandling. Privatisten har ansvar for å ta med seg gyldig legitimasjon for fremvisning ved eksaminasjon. Gyldig legitimasjon er: bankkort med bilde, førerkort og pass. Privatister med annen legitimasjon vil ikke kunne avlegge eksamen. Privatistkontoret har ansvar for at privatistene blir orientert om de ordninger som finnes for særskilte tiltak ved eksamen. Privatister som blir syke på forberedelsesdagen og/eller på eksamensdagen, må melde fra til Privatistkontoret og skal levere legeerklæring snarest og senest innen 3 dager. Privatistkontoret gir privatistene informasjon om retten til utsatt eksamen ( 3-25). Kandidater som trekker seg etter at de har blitt kjent med oppgaven på eksamensdagen, skal bli vurdert som om de hadde avlagt eksamen. For privatister i Oslo legges eksamensplan ut på PrivatistWeb innen 1. november (høst) og 1. april (vår). På PrivatistWeb ligger en lenke til viktig informasjon om eksamen. 4

5 Mer utfyllende informasjon om gjennomføring av muntlig og muntlig- praktisk eksamen finnes på 2.2 Særskilt tilrettelegging Privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra målene i læreplanene ( 3-32). Søknadsfrist for å sikre en forsvarlig behandling er satt til 15. september (høst) og 1. februar (vår). Privatistkontoret avgjør etter søknad fra privatist eller foresatte hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Det kreves uttalelse fra en sakkyndig instans som anbefaler det aktuelle tilretteleggingstiltaket. Privatistkontorets avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen ( 3-32). Tiltakene må være tilpasset den enkelte og ha som formål å kompensere for problemene privatisten har. Tiltakene skal ikke føre til at privatisten får fordeler framfor andre eksamenskandidater. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at privatisten ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanen. Tilretteleggingen skal ikke forstyrre andre kandidater. I fag med kompetansemål som krever prøving av skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, kan det ikke tilrettelegges slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd( 3-32). Tilretteleggingen kan blant annet innebære at privatisten får: forlenget tid (inntil 10 minutter ved 30 minutters forberedelse) forklart uttrykk av en faglærer (uttrykk som ikke er en del av den fagkompetansen eleven skal prøves i) oppgaveteksten opplest oppgaveteksten forstørret gjennomgått oppgaven på tegnspråk eksamensoppgaven i punktskrift besvare hele eller deler av oppgaven skriftlig (dersom det ikke er et spesifikt krav om muntlig eksamensform i læreplanen, jf. 3-32) annen hensiktsmessig tilrettelegging 3. Sensorer muntlig og muntlig- praktisk eksamen Den eksamensordningen (muntlig eller muntlig- praktisk) som er oppgitt i læreplanen, skal benyttes ( 3-25). Eksamen gjennomføres individuelt. Privatistkontoret er ansvarlig for å sende oppnevningsbrev og informasjon om: prøvefag gruppe/parti, antall kandidater tidspunkt for prøven prøveform Ved sykdom må sensor ta kontakt med Privatistkontoret omgående. Med tanke på sensorenes arbeid ved muntlig og muntlig- praktisk eksamen er retningslinjer presentert i kronologisk rekkefølge. Med sensor forstås både ekstern og intern sensor/eksaminator/faglærer, jf. Innledning. Privatistens faglærer fra kurs i regi av privat kurstilbyder kan være eksaminator i eksamenssituasjonen, mens sensor 2 kommer fra en annen institusjon/skole. Begge er oppnevnt av Privatistkontoret. 5

6 3.1 Sensoroppnevning Privatistkontoret oppnevner to sensorer til alle muntlige og muntlig- praktiske eksamener ( 3-30). Sensor 1/eksaminator kan være privatistens faglærer fra kurs i regi av privat kurstilbyder, mens sensor 2 kommer fra en annen institusjon/skole. 3.2 Etter tildeling av sensoroppdrag Oppnevnte sensorer får tilsendt en foreløpig eksamensplan. Sensorene må kontrollere denne nøye snarest mulig og senest innen tre dager melde eventuelle endringer i planen. Etter den tid anses eksamensplanen som bindende. 3.3 Eksamenssett Sensor 1 utformer forslag til eksamensoppgave ( 3-29 og 3-30). Eksamensoppgaven er en del av eksamenssettet bestående av oppgaver med kriterier og kjennetegn på måloppnåelse samt informasjon til privatisten. Privatistkontorets mal for eksamenssett for muntlig og muntlig- praktisk eksamen skal benyttes. Sensorene er ansvarlig for at materiale og utstyr til bruk ved eksamen foreligger og er klargjort. Sensorene er ansvarlig for å avklare med Privatistkontoret behov for utstyr i forbindelse med prøven i så god tid at utstyret kan framskaffes. Tilgang til utstyr begrenses av Privatistkontorets og eksamensstedets rammer. Forskriften legger føringer for gjennomføringen av og innholdet i eksamen i Lokalt gitt eksamen Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer. Forskriftens 3-1 sier: Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. Sensor 1 utarbeider forslag til oppgavene ( 3-29 og 3-30). Læreplanverket for Kunnskapsløftet åpner opp for en rekke forskjellige typer eksamensoppgaver. Eksamensoppgaven(e) skal ta utgangspunkt i sentrale temaer knyttet til kompetansemål i læreplanen for faget. Det forutsettes at oppgavene er så åpne at de gir kandidatene muligheter til å gjøre noen valg og sensorene anledning til å stille oppklarende, utdypende og utvidende spørsmål. Privatisten skal selv kunne velge hvordan han/hun vil løse oppgaven som er gitt. Oppgaveformuleringer og vurderingskriterier må derfor åpne for at ulike løsningstilnærminger og ulikt innhold kan gi samme karakter (jf. 3-25, annet ledd og merknader til denne i Udir , s. 44). Ved Privatistkontoret i Oslo skal et eksamenssett bestå av: 1. eksamensoppgave med forslag til kompetansemål som kan knyttes til privatistens presentasjon og den påfølgende fagsamtalen 2. vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse på minst tre nivåer for privatistens presentasjon og den påfølgende fagsamtalen 3. informasjon til privatisten 6

7 Sensor 2 skal ha tilgang til oppgavene minste én uke før eksamen og har ansvar for at de er innenfor kompetansemålene i lærerplanen. Sensor 2 kan foreslå endringer i eksamenssettet eller erstatte eksamenssettet med andre oppgaver. Hvis det er uenighet om hva privatisten skal prøves i, er det sensor 2 som avgjør ( 3-29 og 3-30). Dersom det oppstår uenighet mellom eksaminator og sensor om planleggingen av eksamen, skal Privatistkontoret kontaktes. I tillegg skal sensor 2 forberede ekstra oppgave/bringe nytt tema inn i fagsamtalen som prøver andre kompetansemål enn oppgavesettet utarbeidet av sensor 1. Disse temaene avklares i samtale mellom eksaminator og sensor 2 i forkant av eksamen på eksamensdagen, og skal ikke være kjent for eksaminator før dette tidspunktet. NB! Eksamensoppgaver gitt til forberedelsesdelen til muntlig eller muntlig- praktisk eksamen skal leveres Privatistkontoret for oppbevaring og avleveres Byarkivet etter 25 år, jf. arkivloven. 3.4 Forberedelsesdel Det er obligatorisk 30 minutters forberedelsesdel til alle muntlige og muntlig- praktiske eksamener. Merk at kroppsøving ikke har forberedelsesdel. På eksamensstedet stilles det et rom til disposisjon for kandidatene. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen, begrenset til aktiviteter som ikke forstyrrer andre kandidater. Privatisten skal normalt ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden dersom det ikke er helt nødvendig (f.eks. for å gå på wc). Privatisten har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Forberedelsesdelen skal normalt ikke vurderes ( 3-30). 3.5 Gjennomføring av eksamen Sensor og eksaminator må møte minimum 30 minutter før eksamen begynner og registrerer seg hos eksamensleder. Eksaminator og sensor har et felles ansvar for å skape en så positiv atmosfære som mulig under prøven. Rammer for gjennomføring av eksamen er inntil 30 minutter per kandidat ved muntlig eksamen og inntil 45 minutter per kandidat ved muntlig- praktisk eksamen ( 3-29 og 3-30). Sensor og eksaminator har ansvar for at kandidatene signerer seg inn på signaturlisten, etter at de har kontrollert kandidatenes legitimasjon. Gyldig legitimasjon er: bankkort med bilde, førerkort og pass. Kandidater med annen legitimasjon vil ikke kunne avlegge eksamen. Til vanlig vil eksamen starte med at kandidaten med utgangspunkt i oppgaven gjør rede for/presenterer det som er arbeidet med i forberedelsesdelen. Presentasjonen skal normalt fylle inntil halvparten av oppgitt tid. Eksamen skal inneholde en oppfølgende fagsamtale der også fagstoff knyttet til andre kompetansemål enn de som lå til grunn for eksamensoppgaven, skal trekkes inn. Formålet med den etterfølgende fagsamtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver kandidat slik den kommer fram på eksamen ( 3-25), og at eksamenen i sin helhet gir privatisten mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig, jf og Sensor 2 har ansvar for supplerende tema. Privatisten skal trekke ett av flere oppgavesett og samme oppgavesett brukes på to etterfølgende kandidater på partiet, slik at påfølgende kandidat får samme oppgave uten å trekke denne. Kandidaten vil få egne kladdeark av Privatistkontoret hvor kandidaten kan notere ned stikkord og som tas med inn under selve eksaminasjon. Disse notatene skal ikke vurderes. Notater fra forberedelsesdelen er ment brukt som en støtte for privatisten under eksamen. Privatisten kan om 7

8 dette er hensiktsmessig vise frem eller kommentere ett eller flere oppslag/illustrasjoner/modeller i lærebok, faglitteratur eller på pc som supplement til eksamenssvaret. Sensorene skal ikke kreve at notatene legges bort, men graden av bruk av støttenotater kan være relatert til kandidatens kompetanse og slik kunne påvirke karaktervurderingen. 3.6 Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Grunnlaget for vurdering er de samlede kompetansemålene i lærerplanene for faget ( 3-3). Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse (se definisjoner i Innledning) på minst tre nivåer skal oppgis i eksamenssett ved alle muntlige og muntlig- praktiske privatisteksamener i Oslo. Vurderingskriterier er det sensorene legger vekt på når de vurderer kandidatene. Kriteriene må være tydelige og relatert til det som blir prøvd ved eksamen som helhet, både privatistens presentasjon/gjennomføring og den etterfølgende fagsamtalen. Faglige krav må ses i sammenheng med lengden på forberedelsestiden, bruk av hjelpemidler, utforming av oppgaven og tid til rådighet. 3.7 Sensur Sensor 1 er normalt eksaminator og kan være kandidatens faglærer fra kurs i regi av privat kurstilbyder. Ekstern sensor kommer fra en annen institusjon/skole. Sensorene skal drøfte karakterfastsettelsen, men ved uenighet bestemmer den eksterne sensoren/sensor 2 ( 3-29 og 3-30). Privatister som trekker seg under eksamen, skal bli vurdert. Eksamensleder må påse at karakterene føres på en liste som undertegnes av begge sensorene. Listen skal være ført og undertegnet med penn. 4. Eksamen og fagsamtale Rammer for gjennomføring av eksamen er inntil 30 minutter per kandidat ved muntlig eksamen og inntil 45 minutter per kandidat ved muntlig- praktisk eksamen ( 3-30). Det er en forutsetning at oppgaven utfordrer privatistens kompetanse i å bruke kunnskaper og ferdigheter og vise forståelse og selvstendighet. Det er ikke et bestemt innhold eller en bestemt arbeidsmåte som skal vurderes, men kompetansen (Udir Merknader til 3-25). Dersom det er uenighet om hva privatisten skal prøves i, er det den eksterne sensoren som avgjør ( 3-29 og 3-30). Sensorene skal sammen påse at oppgaven sammen med den etterfølgende fagsamtalen sikrer at eksamen er i samsvar med læreplanverket og gir privatisten mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ( 3-25). Sensor 2 har ansvar for at supplerende oppgave/tema tas opp i fagsamtalen. 4.1 Sensur Det skal alltid være en ekstern sensor (sensor 2) ved muntlig og muntlig- praktisk eksamen. Eksaminator og sensor skal drøfte karakterfastsettelsen, men ved uenighet bestemmer den eksterne sensoren (sensor 2) karakteren ( 3-29 og 3-30 ). Sensorenes oppgave er å vurdere privatistenes kompetanse slik denne fremkommer under eksamen ( 3-25). Ekstern sensor skal ikke gjøres kjent med privatistenes tidligere faglige prestasjoner f. eks. i de tilfeller faglærer fra privat kurstilbyder er eksaminator. Grunnlaget for vurderingen er 8

9 kompetansemålene i læreplanen. Karakter skal gis for kompetansen privatisten har vist i eksamenssituasjonen ut fra utdelte vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse. Både presentasjonen, en eventuell lytteprøve, utføringen av et arbeid/forsøk og den påfølgende samtalen skal inngå i karaktergrunnlaget. Sensorene skal diskutere og fastsette en karakter etter hver kandidat. Avgjørelsen skal meddeles kandidaten før neste kandidat tas inn. Sammen med karakteren skal ekstern sensor (sensor 2) gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene. ( 3-1). Ekstern sensor (sensor 2) har ansvar for å registrere karakterene i Skolearena senest to dager etter eksamen, jf. eget veiledningsskriv. 4.2 Notater og oppbevaringsplikt Både eksaminator og sensor 2 skal ta notater under eksaminasjonen og plikter å oppbevare dem i ett år. Disse notatene skal blant annet inneholde fullt navn og endelig karakter på kandidatene. Eksaminator og sensor 2 kan hver for seg kreve protokolltilførsler dersom de har merknader til sensureringen eller eksamensavviklingen. Protokolltilførsel oppbevares av Privatistkontoret i ett år i tilfelle klagesak. 5.Klage på eksamensresultat Ved muntlig og muntlig- praktisk og praktisk eksamen er det kun anledning til å klage på formelle feil «[ ] som kan ha noko å seie for resultatet» ( 5-10 og 5-11). Det er ikke anledning til å klage på sensors vurdering av måloppnåelsen privatisten har vist. Formelle feil kan for eksempel være: Eksamensoppgaven er ikke innenfor kompetansemålene i læreplanen Kandidaten blir bedt om å legge bort notater Kandidaten blir hindret i å vise sin kompetanse i faget Det har skjedd urimelige avbrudd eller forstyrrelser Utstyr som er nødvendig for eksamensgjennomføringen mangler Ved klage på formelle feil ved eksamensgjennomføringen må det foreligge en skriftlig klage innen 10 dager. Privatistkontoret har ansvar for å innhente uttalelse fra sensor og eksaminator og sende disse sammen med klagen og Privatistkontorets uttalelse til klageinstansen. Dersom privatisten får medhold i klagen, blir eksamen annullert og privatisten skal få gå opp til ny eksamen med nye sensorer ( 5-10) neste semester. Det vises til Utdanningsetatens rundskriv nr 2/2011 Klage på vurdering i videregående skole. 9

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer