Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014"

Transkript

1 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014

2 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet... 3 Tidsplan... 3 Skriftlig eksamen... 3 Muntlig eksamen... 4 Fagrapport... 4 Sensoroppnevning... 4 Sperrefrist... 4 Samarbeid mellom sensorene før eksamen... 4 Eksamenssett... 5 Forberedelsesdel... 5 Hjelpemidler under eksamen... 5 Informasjon til eleven... 6 Gjennomføring av eksamen... 6 Sensur... 7 Sensorhonorar, reise, opphold og diett

3 Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet Dette dokumentet gir oversikt over eksamensavviklingen ved norske grunnskoler i utlandet. Hvis det ikke står noe annet her, skal eksamen avvikles som ved en grunnskole i Norge. Eksamen er regulert i forskrift til privatskoleloven 3-24 til Se også informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsted. Tidsplan De samme eksamensfristene og -datoene som gjelder for skoler i Norge, gjelder for utenlandsskolene. Her er imidlertid noen datoer som gjelder spesielt for utenlandsskolene: Februar: Fylkesmannen i Oslo og Akershus sender brev til utenlandsskolene med informasjon om vårens eksamensgjennomføring, inkludert skriftlige trekkfag og dato for muntlig eksamen. Senest 1. mars: Skolene sender beskjed til Fylkesmannen om: Hvor mange grupper elevene skal deles opp i ved muntlig eksamen. En gruppe skal ikke være større enn ti elever. For hver gruppe vil det bli trukket ett fag og oppnevnt en ekstern sensor. Grupper som ikke kan trekkes ut samtidig fordi den samme faglæreren har ansvaret for flere fag /grupper. Senest 1. mai: Fylkesmannen sender brev til utenlandsskolene med beskjed om muntlige trekkfag og sensorer. Juni: Muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan ikke gjennomføres på mandag eller første dag etter helligdag/høytidsdag. Skriftlig eksamen For norske grunnskoler i utlandet trekker Fylkesmannen i Oslo og Akershus fag elevene skal opp i. Beskjed om skriftlig trekkfag gis i februar. For øvrig følges de samme prosedyrer som for grunnskoler i Norge. Informasjon om skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsted. 3

4 Muntlig eksamen Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for gjennomføringen av lokalt gitte eksamener ved norske skoler i utlandet. Muntlig eksamen er særskilt regulert i forskrift til privatskoleloven 3-27 og Vi viser også til rundskriv Udir Lokalt gitt muntlig eksamen. Fagrapport Rektor skal påse at det utarbeides fagrapport i alle fag. Skolene skal benytte vedlagte mal for fagrapport. Fagrapporten skal leveres rektor i god tid før eksamen. Rektor skal påse at rapporten gir grunnlag for vurdering i samsvar med læreplanen for faget. Eksamensskolen, ved rektor, er ansvarlig for å sende fagrapporten til ekstern sensor en uke før sperrefristen. Ekstern sensor skal også få informasjon om: antall elever tidspunkt for eksamen eksamensform (individuell eksamen, par- og/eller gruppeeksamen) eksaminator Sensoroppnevning Det skal oppnevnes to sensorer til alle muntlige eksamener. Den ene sensoren skal være eksaminator. Dette er normalt elevens faglærer. Ekstern sensor oppnevnes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For skoler i Europa oppnevner Fylkesmannen ekstern sensor fra Norge. For skoler utenfor Europa viser vi til egen informasjon. Sperrefrist Elevene skal få melding om trekkfaget 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes ikke med, for øvrig skal meldingen til elevene komme så nært 48 timer før eksamen som mulig. Melding om trekkfag kan ikke gis mindre enn 48 timer før eksamen. Samarbeid mellom sensorene før eksamen En uke før sperrefristen får eksaminator vite trekkfaget. Alle opplysninger om trekkfag er konfidensielle fram til elevenes sperrefrist. Undervisningen skal gå som normalt. Innen fem dager før sperrefristen skal eksaminator utarbeide forslag til eksamenssett og sende det til ekstern sensor. Ekstern sensor og eksaminator skal sammen sørge for at eksamenssettet og planleggingen av eksamen sikrer at: eksamen blir gjennomført i samsvar med læreplanen i faget elevene gis mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig Sensorene bør avtale i hvor stor grad og på hvilken måte den eksterne sensoren skal delta i fagsamtalen. Elevene bør få informasjon om rollefordelingen mellom faglærer og sensor før eksamen. 4

5 Dersom ekstern sensor ønsker å foreslå endringer i eksamenssettet, må eksaminator få beskjed om det senest tre dager før sperrefristen. Hvis det er uenighet om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensoren som avgjør. Sensorene må sammen planlegge den praktiske gjennomføringen av eksamen. Dersom det oppstår uenighet om planleggingen av eksamen, skal rektor på eksamensskolen kontaktes. Eksamenssett Eksaminator skal utforme forslag til eksamenssett. Et eksamenssett består av: tema/problemstilling elevene skal arbeide med i forberedelsestiden. forslag til kompetansemål som kan knyttes til elevens presentasjon og den påfølgende eksaminasjonen spørsmål/problemstillinger eleven kan få på selve eksamen vurderingskriterier / kjennetegn på måloppnåelse informasjon til eleven Forberedelsesdel Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel. Forberedelsesdelen begynner 24 timer før eksamen. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. I forberedelsestiden skal eleven forberede en presentasjon som han eller hun presenterer under eksamen. Forberedelsesdelen inngår ikke vurderingsgrunnlaget. Forberedelsestiden inneholder en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og kompetansemålene i læreplanen for faget. På eksamen skal eleven få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Temaet/problemstillingen elevene skal arbeide med i forberedelsestiden må derfor være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inne flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Eleven skal ikke på forhånd få vite hvilke spørsmål/problemstillinger han eller hun skal få på selve eksamen. På eksamen skal elevenes forberedte presentasjon benyttes som et utgangspunkt for videre samtale. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen. Skolen skal tilrettelegge for at elevene får tilgang til de læremidlene de har behov for. Hjelpemidler under eksamen Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler eller verktøy for å holde presentasjonen. Ulike hjelpemidler kan være relevante i ulike fag. Eksempler på notater kan være digitale presentasjonsverktøy og andre digitale verktøy som regneark, graftegner og CAS. Listen er ikke uttømmende. Dersom eksamen krever bruk av utstyr, må skolen sørge for at dette er tilgjengelig. Det kan for eksempel være snakk om kalkulator eller utstyr eleven trenger for å vise forsøk i fag. 5

6 Informasjon til eleven Informasjon til eleven ved melding av trekkfag skal blant annet inneholde informasjon om: når eleven får vite tema/problemstilling organisering av forberedelsestiden fremmøtetid og fremmøtested på eksamensdagen gjennomføring av eksamen, blant annet: o hvilke roller sensorene skal ha o hvor mye tid som er til rådighet til egen presentasjon og etterfølgende eksaminasjon o at karakter og begrunnelse for karakteren blir gitt av ekstern sensor rett etter eksaminasjonen av hver elev (evt. par/gruppe) o at presentasjonen eleven har forberedt skal være utgangspunktet for eksamineringen o at eksamineringen vil bestå av spørsmål og/eller samtale knyttet til temaet/problemstillingen eleven har fått utdelt o at spørsmål og problemstillinger elevene får på eksamen vil kunne omfatte en stor del av faget klagerett og klagefrist Det skal være kjent for eleven hva som er målene for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Gjennomføring av eksamen Skolen er ansvarlig for at materiale og utstyr til bruk ved eksamen foreligger og er klargjort. Sensorene skal møtes i god tid før eksamen begynner. Ekstern sensor og eksaminator har et felles ansvar for å skape en så positiv atmosfære som mulig under prøven. Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev, og gjennomføres slik: Eleven presenterer temaet eller problemstillingen (bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av tiden). Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med eleven (bør utgjøre minst 2/3 av tiden). Eksamineringen skal bestå av spørsmål og/eller samtale knyttet til temaet/problemstillingen eleven har fått utdelt. Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal lete etter elevens kompetanse, og ikke etter den kompetansen eleven ikke har. Det er viktig at sensorene stiller spørsmål som er oppklarende, utdypende og utvidende slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Ekstern sensor skal ta notater under eksaminasjonen og oppbevare dem i ett år. 6

7 Sensur Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen for faget. Karakteren skal vise den individuelle kompetansen til hver elev slik den kommer fram på eksamen. Elevens ferdiglagde presentasjon skal ikke vurderes i seg selv. Ekstern sensor skal ikke gjøres kjent med elevenes standpunktkarakterer. Sensorene skal diskutere og fastsette en karakter etter hver elev (eller par/gruppe). Avgjørelsen skal gis til eleven før neste elev (par/gruppe) tas inn. Sammen med karakteren skal ekstern sensor gi en muntlig begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene. Ekstern sensor og eksaminator skal drøfte karakterfastsettelsen, men ved uenighet bestemmer den eksterne sensoren. Rektor har ansvaret for at karakterene føres på en liste som undertegnes av begge sensorene. Sensorhonorar, reise, opphold og diett Alle utgifter knyttet til avvikling av lokalt gitt eksamen skal dekkes av skolen. For skoler i Europa skal Fylkesmannen utbetale honorar til sensor og dekke utgifter til reise, opphold og diett. Fylkesmannen vil i etterkant kreve utgifter til sensorhonorar, reise, opphold og diett refundert fra skolen. Reise og diett beregnes etter statens satser. Særavtale for reiser utenlands for statens regning finner du her: Sensorhonorar utregnes etter følgende modell: Forarbeid: Sensur: Etterarbeid: 2 timer 30 minutter per elev 60 minutter Timesatsen er den samme som Utdanningsdirektoratets sats for nemndarbeid, se 7

8 Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon Organisasjonsnummer: NO

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas 1200-1300 Lunsj 1300-1430 Sentralt gitt eksamen 2014

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer