Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensinstruks for skriftleg eksamen"

Transkript

1 Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30 min. før eksamen startar. Eksamen startar normalt kl Kandidaten må ha med eksamensbrevet og gyldig legitimasjon. Kandidaten set seg på tilvist plass og kontrollerer at han/ho har motteke rett eksamensoppgåve. Kandidatar som kjem etter at oppgåvene er delte ut, får ikkje gjennomføra eksamen. Kandidatane kan tidlegast forlate lokalet etter ein time. Det skal vere ro i lokalet under heile eksamen. Det er ikkje mogleg å byte eksamensfag på eksamensdagen Hjelpemiddel I dei fleste fag er det tillate å bruke alle hjelpemiddel, med unntak av Internett og andre verktøy som tillet kommunikasjon. Der fag har to-delt eksamen, er del 1 utan hjelpemiddel og del 2 med hjelpemiddel. Vaktene har høve til å kontrollere hjelpemiddel som blir brukt ved eksamen. Oversikt over hjelpemiddel til eksamen finn du på Bruk av datamaskin Dersom du har kryssa av for PC då du meldte deg opp til eksamen kan du bruke datamaskin på eksamen. Følgjande gjeld:

2 Du må ha med eigen berbar datamaskin. Denne må ha nettverkskort for trådlaust nett og nettlesaren må vere Explorer eller Firefox. Det er ditt ansvar at datamaskinen fungerer. Du må sjølv vite korleis du bruker datamaskinen, programvare og du må kunne lage topptekst og botntekst i eksamensdokumentet. Du må kunne lagre heile eksamenssvaret i ei fil; i Word eller i pdfformat. Vi vil råd deg til å ha med ein minnepenn der du kan lagre ein sikkerhetskopi av eksamenssvaret undervegs i eksamen. Til all skriftleg eksamen i Kunnskapsløftet (unnateke MAT1001, MAT1006 og alle flyfag), kan dei som har kryssa av for det ved oppmeldinga, bruke eigen datamaskin. Husk ladar. Under eksamen Kandidatane skal ikkje ha noka form for kommunikasjon seg imellom. Mobiltelefonar skal vere slått av og lagt ned i veske/sekk. Kandidatar som ønskjer luftepause, signaliserer dette til ei vakt som følgjer ut. Eksamenstida er fastsett på oppgåvearket. Kandidaten kan få inntil 15 min. utover fastsett tid til klargjering av eksamenspapira. Alt papir som blir brukt skal vere merka med eksamenskontoret sitt namn. Kandidaten må bruke blå eller svart penn ved innføring av oppgåvesvar dersom eksamenssvaret blir skrive for hand. Til skisser, teikningar og grafiske framstillingar kan blyant og fargar nyttast. Kandidaten kan berre få med seg oppgåva og kladden dersom han sit tida ut. Innlevering Kandidatane fyller ut svararka slik det blir opplyst. På første side: Eksaminandnummer/kandidatnr, fagnamn, fagkode, eksamensdato, geografisk namn/ gruppe og antal innleverte svarark. Kandidaten skal ikkje merke noko svarark slik at han kan identifiserast. (Namn skal kun førast på rosa omslagsark). Når kandidaten skal levere oppgåvesvaret sitt, skal han/ho gi teikn om dette til vakt som hentar oppgåvesvaret. Dette skal leverast i

3 nummerorden med ark nr 1 som omslag rundt dei andre arka. Kladdeark blir ikkje vurdert. Dersom prøvesvaret blir levert digitalt, skal kvitteringsnummeret for levering noterast på det rosa arket. Dersom eksamenssvaret blir levert som utskrift, skal topptekst fyllast ut med same informasjon som skal skrivast på dei handskrivne arka. Kandidaten er sjølv ansvarleg for å kontrollere dei innleverte arka. Brot på reglement og fusk Den som bryt reglementet, fuskar eller prøver seg på fusk, vil få eksamen annullert. Vedtaket blir fatta av opplæringsdirektøren. Vedtaket kan påklagast til høgare instans. Fusk eller forsøk på fusk kan vere: Å gi eller prøve å gi eller formidle hjelp til andre Å ta imot slik hjelp Å ha eller å bruka hjelpemiddel som ikkje er tillatne etter at oppgåva er delt ut Å bruka mobiltelefon/internett under eksamen Tilrettelegging Kandidatar med behov for særskild tilrettelegging må søke om dette innan 1.oktober/1.mars. Det er Eksamenskontoret som avgjer kva tilrettelegging som blir gitt. Søknaden skal førast på eige skjema. Skjema og utfyllande informasjon finn ein på Søknader utan godkjend dokumentasjon blir ikkje handsama. Eksamensinstruks for munnlege og munnleg-praktiske eksamenar Generell del Alle kandidatar må vise gyldig legitimasjon. Kun trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne. Under førebuinga kan det gjerast notat som kan nyttast som støtte under eksaminasjonen. Kommunikasjon under førebuingsdel er ikkje tillate. Eksamen: Inntil 30 min.

4 Først får kandidaten tid til ein presentasjon der han legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste han har med. Disposisjonen/ momentlista kan leggjast fram for eksaminator og sensor. Eksaminator gir beskjed når presentasjonsdelen er over og eksamineringa tar til. Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget. Alle kompetansemål kan bli trekte inn i denne samtalen. Eksaminator og sensor skal i samråd fastsetje karakteren. Når kandidaten får karakteren, kan han be om ei grunngjeving der og då. Denne grunngjevinga blir gitt munnleg. Fagspesifikk del SAMFUNNSFAGA Oppgåve: Kandidaten trekker oppgåve Hjelpemiddel i førebuingstida: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne Eksamen: Inntil 30 min. Kandidaten gjer greie for oppgåva frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingsspørsmål. Dessutan skal kandidaten få høve til å kome med utfyllande kommentarar og svare på nye spørsmål der han kan få vist kompetansen sin i så stor del av faget som mogleg. Hjelpemiddel under eksamen: Notat frå førebuingsdelen. I rettslære også lovsamling. RELIGION OG ETIKK Kandidatane må levere ei leseliste til Eksamenskontoret. Sjå frist for dette på heimesida. NORSK Kandidatane må levere ei leseliste til Eksamenskontoret. Sjå frist for dette på heimesida. Oppgåve: Kandidaten får utlevert ein ukjent tekst eller ei anna oppgåve frå eit hovudområde i læreplanen. Kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor hovudområdet og/eller i tekstanalyse. Hjelpemiddel i førebuingstida: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne.

5 Eksamen: Inntil 30 minutt. Kandidaten gjer greie for oppgåva frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingsspørsmål. Kandidaten blir eksaminert i ei anna oppgåve, med spørsmål som kan kome frå alle hovudområde i læreplanen, inkludert den sjølvvalde fordjupingsoppgåva. Hjelpemiddel under eksamenstida: Notatark frå førebuingsdelen.

6 KJEMI, FYSIKK, BIOLOGI OG NATURFAG Desse faga har ein munnleg-praktisk eksamen. Oppgåve: Kandidaten trekker ei problemstilling som er relevant i høve til eitt eller fleire av kompetansemåla i læreplanen for faget. Kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin i aktuelle kompetansemål med utgangspunkt i den trekte problemstillinga. Hjelpemiddel i førebuingstida: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne. Eksamen: Om lag 30 minutt, inklusiv tid til å utføre praktisk arbeid Kandidaten gjer greie for arbeidet frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingsspørsmål. Avskrift frå lærebok vil ikkje gi utteljing. Kandidaten blir eksaminert i eitt eller fleire naturleg avgrensa emneområde som dekkjer fleire kompetansemål enn den trekte problemstillinga. Kandidaten skal utføre forsøk. I Biologi 2 skal kandidaten utføre eller beskrive forsøk. I Kjemi 2 og Fysikk 2 kan eksaminator velje å la heile eksamenspartiet gjennomføre den praktiske delen samla før ein startar med individuell høyring. I dette tilfellet kan individuell høyring vere på minutt. Hjelpemiddel under eksamenstida: Notatark frå førebuingsdelen. I NAT1002 vil karakteren vere ei samla vurdering av den skriftlege og munnlege delen. I geofag REA3008 og REA3010 skal kandidaten ha med seg ei prosjektoppgåve innan hovudområdet i læreplanen som heiter Geoforsking. Tema for oppgåva må leverast Eksamenskontoret. Sjå frist for dette på heimesida. ENGELSK og FRAMANDSPRÅK I, II, og III Kandidatane må levere ei leseliste til Eksamenskontoret. Sjå frist for dette på heimesida. Oppgåve: Kandidaten trekker ei oppgåve som dekkjer fleire kompetansemål. Kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte temaet.

7 Hjelpemiddel i førebuingstida: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne. Eksamen: Inntil 30 min. Kandidaten gjer greie for arbeidet med emneområdet/teksten og svarar på oppfølgingsspørsmål. Hjelpemiddel under eksamenstida: Notatark frå førebuingsdelen. Dersom leseliste ikkje er levert, kan eksaminator eksaminere kandidaten etter eksamenskontoret sitt forslag til leseliste. KROPPSØVING Sjå retningslinjer for dette faget på Informasjon om klagerett Kva det kan klagast på Det kan klagast på eksamenskarakterar i skriftlege fag, og formelle feil ved munnleg/praktisk eksamen. Kven som kan klage Kandidatar eller dei desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett. Foreldre til umyndige elevar, lærlingar eller kandidatar har sjølvstendig klagerett. Avgjerd i klagesaka Handsaming av klage over karakter kan føre til at karakteren blir ståande eller til at han blir endra til gunst eller ugunst for klagaren. Avgjerda skal grunngjevast. Avgjerda er endeleg og kan ikkje klagast på. Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg/praktisk eksamen, blir karakteren annullert og klagaren får rett til å gå opp til ny eksamen. Fører klagehandsaminga til endring av vitnemålet/innhaldet i dokumentasjonsbeviset, skal det skrivast nytt, og tidlegare vitnemål/dokumentasjon skal leverast tilbake. Saksgangen ved klage Dei som har klagerett etter forskrifta 5-2, skal få opplysningar om høve til å klage, klagefristen og om kva klagen skal innehalde i medhald av forskrift til Opplæringslova. Dei som har klagerett, skal

8 også få informasjon om retten til å få retningslinjer som er gitt sensorane. Kandidatar sender klagen til Eksamenskontoret i Hordaland Fylkeskommune. Klagefristar Frist for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar er 10 dagar. Fristen skal reknast frå det tidspunktet då melding om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller då den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Ved munnleg eksamen kan det berre klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet. Fristen er 10 dagar frå eksamen er avhalden. Formkrav Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren eller eventuelt av fullmektig. Hugs å skriv fødsels- og personnummer. Klagen skal nemne det vedtaket som blir påklaga, og dersom det er nødvendig, gi opplysningar som gjer det mogleg å avgjere spørsmål om klagerett og om klagefristen er halden. Klagen bør innehalde årsaka til klagen, bortsett frå klagar etter 5-9. Rett til grunngiving Det er ikkje mogleg å krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiingar Du finn vurderingsrettleiingar i ein del fag med lokal eksamen på under Vurderingsrettleiingar i menyen i venstre marg. Eksamenskontoret Agnes Mowinckels gt 6 PB 7900, 5020 BERGEN tlf:

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer