Årsplan Åsbygda barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage"

Transkript

1 Årsplan Åsbygda barnehage

2

3 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet av barnehagens samarbeidsutvalg den Barnehagens periodiske program er laget som en kalender. Vi håper at dere finner det nyttig og forhåpentligvis noe oversiktlig. Heng den opp og bruk den! Hverdagen er travel og kalenderen er ment som en hjelp, fyll inn ulike aktiviteter som barnehagen informerer om via brev og ukeplaner! Et av barnehagens mål er å opprette et nært og utviklende samarbeid med dere foreldre. Husk at ingenting er for stort eller for lite til å ta opp med oss som er her. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at deres opplevelse av barnehagetiden for barna deres skal være god. Be om en samtale, ta en telefon, eller kanskje holder det med en rask prat i garderoben? Det vurderer dere. Åsbygda, juni Gerd Marit Lillehov Kristin Hushagen Maria Frenningsmoen Sissel Tangen Evensen ped.leder ped.leder førskolelærer 2 styrer 1

4 STANGE KOMMUNE S VISJON Vekstkommunen der jord og himmel møtes. Stange kommune s verdigrunnlag ÅPENHET TRYGGHET MANGFOLD VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER Alle kommunale barnehager i Stange er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Kontaktinformasjon: Leder barnehager: Trude Hoel Barnehagekonsulent: Inger Tove Kulseth Førstesekretær: Wenche Karlsen Adresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange På Stange kommunes nettside finner dere egen side om alle barnehagene i Stange kommune med beliggenhet, bilder, åpningstider etc. Andre nyttige dokumenter er vedtekter for de kommunale barnehagene og tjenestebeskrivelse for de kommunale barnehager i Stange. Virksomhet for barnehager er Stange kommunes barnehagemyndighet, for uten om barnehagens tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten er organisert direkte under Rådmannsteamet. 2

5 MÅL FOR VIRKSOMHETEN: Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune. Barnehagene i Stange. Det er 22 barnehager i kommunen, 10 private og 9 kommunale barnehager, 2 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Årsplaner. Alle barnehagene i Stange lager egne årsplaner (jfr barnehageloven). I de kommunale barnehagene bygger vi på Rammeplanen for barnehager og på VFB s mål og satsingsområder. I årsplanene kommer også forskjellene mellom de enkelte barnehagers valg av satsingsområder, samt de lokale tilpasninger tydelig fram. Rammeplan for barnehager. Innholdet i barnehagen er regulert gjennom Barnehageloven (sist endret 18. juni 2010) og Ny Rammeplan for barnehagen (gjeldende fra ). I Barnehageloven står det bl.a.: barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. ( 1). Videre nevnes i 2 samme lov: barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. Rammeplanen understreker betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. Sentralt i rammeplanen finner vi at det faglige innholdet skal preges av 7 fagområder i tillegg til å fremme barnas sosiale og språklige kompetanse. 3

6 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. Barnehagen skal bidra til at barna bruker språket sitt til å uttrykke følelser, ønsker og opplevelser, til å løse konflikter og skape positive relasjoner. Det er viktig at barnehagen fanger opp de som av ulike grunner ikke mestrer språket slik at de får tidlig og god hjelp. De voksne i barnehagen legger til rette for høytlesing, samtaler, spill, og tydeliggjøring av skriftspråket. Hva vi gjør i barnehagen: vi bruker Snakkepakken og Språksprell, vi bruker rim og regler, bøker, sanger, spill, følelsesuttrykk og er opptatt av å ta barn på alvor; tid til samtale, til å lytte og undre oss sammen med barna. 4

7 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE. I småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske egenskaper, kroppsbeherskelse, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse. Vi må legge til rette for variert fysisk utfoldelse inne og ute, for aktivitet og hvile, og innlæring av god hygiene. Hva vi gjør i barnehagen: ut på tur til alle årstider- vi aker, går på ski, sykler, turer i skog og mark, idrettsbana, ballbingen, faste dager i skolens gymsal, aktiv lek inne og ute, lærer bort gode matvaner og hygiene. 5

8 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til sjøl å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi og skaperglede. Hva vi gjør i barnehagen: sang, musikk, drama, legge til rette for ulike formingsaktiviteter, sørge for at barna har tilgang på bøker og bilder, utkledningstøy, instrumenter og forskjellig formingsmateriale. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK. Et av målene i Rammeplanen er at barnehagen skal legge til rette for at barna får en begynnende forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen legger til rette for undring, iakttakelse, eksperimentering og samtale over alt naturen har å by på og det ansvar vi har for å verne om den. Bidra til at barna opplever glede over å ferdes i naturen til enhver årstid. Hva gjør vi i barnehagen: ut på tur i all slags vær og bevisstgjør barna på hva vi ser, lukter, hører. Vi lager mat på bål, har miljøuker, lek og aktiviteter i skogen og har gode fellesopplevelser 6

9 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Hva gjør vi i barnehagen: markerer høytider og tradisjoner, møte barnas spørsmål og undring med respekt, skape rom for opplevelser og gode samtaler. NÆRMILJØ OG SAMFUNN. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet, medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Hva vi gjør i barnehagen: jobber med barns medvirkning og at alle er med og bidrar til barnehagens fellesskap, skape et rettferdig og demokratisk miljø med hensyn til kjønn, alder og kultur, og gir barna opplevelser og turer i barnehagens nærmiljø. 7

10 ANTALL, ROM OG FORM. Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom, form og sammenhenger. Gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering utvikler barna matematisk kompetanse. Barnehagen skal bidra til at barna utforsker og leker med form og mønster, størrelse og tall, kunne sammenligne, sortere og derved legge til rette for tidlig og god stimulering. Hva vi gjør i barnehagen: bruke matematiske begreper i hverdagen, Mattekassen, synliggjøre og leke med tall og former, spill, sanger, regler og sangleker, konstruksjonslek, butikklek, matlaging og baking Telle til en og telle til to, høna går ikke med støvler og sko. Telle til tre og fire er nevnt, egg blir til eggerør når høna blir klemt! Telle til fem og telle til seks, er du et troll blir du gift med ei heks! Telle til sju og åtte og ni, knapphuller vokser det ingenting i! Telle til ti den siste skal stå, alle de andre tar nattlua på! 8

11 BEMANNING 2013/2014 Sissel T. Evensen styrer 100 % stilling (perm i 10% f.o.m t.o.m ) AVDELING KONGLA Gerd Marit Lillehov ped.leder 100% stilling Linda Kjeverud assistent 80% stilling Inger Lise Bergstrøm assistent 90% stilling skal arbeide både på Kongla og Furukvisten Ingrid Moberget fagarbeider 100 % stilling Maria Frenningsmoen førskolelærer 2/støttepedagog- 100% stilling - skal arbeide både på Kongla og Furukvisten Heidi Aaen fagarbeider 80% stilling AVDELING FURUKVISTEN Kristin Hushagen ped.leder 100% stilling (20% omsorgspermisjon i barnehageåret 2013/2014) Trine A. Tande fagarbeider 100% stilling Solvor Strømsrud assistent 60% stilling Tove Elin Martinsen fagarbeider 50% stilling Anita Bakke ped.leder 20% (vikar for Kristin)+ 10% førskolelærer 2 RENHOLDERE Anne Marthe Evensen Gry Andsjøn VAKTMESTER Jørgen Rudi 9

12 DAGSRYTMEN FOR KONGLA Det er viktig og riktig å ha en veiledende dagsrytme for barnehagehverdagen. Rutiner og ting som gjentar seg i hverdagen skaper forutsigbarhet, og igjen trygghet. Rutinesituasjonene gir gode utgangspunkt for mestringsopplevelser, enten det er å kle på seg, vaske hender eller å finne lekekamerater. Småbarnsavdelingen og stor avdeling har ulike behov og rutiner gjennom dagen, derfor er det egen dagsrytme for hver avdeling: Barnehagen åpner kl.7.00 Barna blir tatt i mot i garderoben av en voksen. Nødvendig informasjon utveksles. Frokost kl De som vil spise frokost i barnehagen kan det og har med seg niste hjemmefra. Frilek fra barna kommer og til ca. 9.00/9.30 Barna velger selv det de vil holde på med, lek i dokkekroken, lego, biler, spille spill, tegne, veve el. andre ting. Aktiviteter i grupper fra ca. kl. 9.00/9.30 En periode på dagen med organiserte aktiviteter; turer, gymsal, grupper i lek inne eller ute. Ryddetid & samlingsstund ca. kl.10 for de som Alle barna hjelper til å rydde, deretter samles vi til samlingsstund har hatt lek og aktiviteter inne. vi samtaler, leser, synger, spiller instrumenter Formiddagsmat ca Etter ei lang økt med lek og aktiviteter er det godt med mat! Vi forsøker å skape en positiv og rolig atmosfære ved matbordet. Hvile/sove for de som trenger det. De yngste kan ha behov for en hvil. 10

13 Påkledning/utelek ca.kl Vi kler oss for allsidig utelek. Ettermiddagsmat ca.kl.14.00/14.30 Vi spiser ettermiddagsmat, og noen ganger avslutter vi ved matbordet med å høre musikk eller lese bok for å roe ned. Frilek ca.kl /16.30 Mot slutten av dagen legger vi til rette for rolige aktiviteter inne, eller vi fortsetter uteleken. Barnehagen stenger kl Barna hentes etter hvert utover ettermiddagen og innen kl Barn og voksne tar adjø med hverandre. 11

14 DAGSRYTMEN FOR FURUKVISTEN Barnehagen åpner kl Barna blir tatt i mot i garderoben, nødvendig informasjon utveksles. Frokost kl De som velger å spise i barnehagen kan det og har med niste hjemmefra. Fra kl påkledning for utelek Mange av barna skal sove senere på dagen og derfor legges det til rette for ei økt med utelek tidlig på formiddagen Ca. kl samlingsstund Tid for ei lita samlingstund med sang, eventyr/fortellinger Ca. kl formiddagsmat Etter lek og aktiviteter smaker det med mat! Soving Tid for en hvil. Dette må tilrettelegges for det enkelte barns behov, kanskje sovestunda kommer før eller senere på dagen også, og inne eller ute, alt etter den enkelte sine vaner. Etter hviling igjen tid for utelek, evt. Inne- eller utetid vil variere litt i forhold til årstid, emner som står aktiviteter inne. på programmet m.m Dette vil komme fram på ukeplaner. Ca. kl ettermiddagsmat Viktig med regelmessige måltider! Ca. kl Utelek eller aktiviteter inne. Barnehagen stenger kl Barna hentes etter hvert utover ettermiddagen og innen kl Informasjon utveksles og barn og voksne tar adjø med hverandre. 12

15 LITT OM VURDERING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON. Kvaliteten på det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetninger for barnas utvikling og læring. Barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Dere foreldre vil delta i vurderingen gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelse. I tillegg kan barnehagen ha interne undersøkelser, gjerne på foreldremøtet på våren. Barna kan få mulighet til å delta i vurderingsarbeidet gjennom bl.a. barnesamtaler. Vurderingen hjelper personalet i den videre planleggingen og sikrer at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. Vi tar bilder og viser på digital fotoramme for å dokumentere ulike aktiviteter i barnehagen. Daglig referater på tavla i gangen er også med på å dokumentere det som foregår i barnehagen. Månedsbrev med oppsummering av forrige måneds arbeid brukes, og ting og tegninger barna har laget er også med på å dokumentere ulike aktiviteter og temaer i barnehagen. Dokumentasjonen har til hensikt å gi foreldrene innblikk i barnas opplevelser, lek og læring i barnehagen. Personalet setter av tid på avdelingsmøter og personalmøter og har refleksjon/diskusjon over temaer, verdisyn, barnas lek, utvikling og sosiale samspill. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger bør inngå i personalets pedagogiske drøftinger. (Sitat fra Rammeplanen) 13

16 BARNEGRUPPENE 2013/2014 Barna på Furukvisten er barn født 2011 og Gruppa her vil fra høsten av være 15 barn. På Kongla går barna som er født i 2008, 2009 og De er i alt 30 barn. Selv om vi er inndelt i avdelinger har vi perioder da vi har felles-aktiviteter, for eksempel aktivitetsdager eller vi er sammen i roligere perioder, ferier m.m. Viktig å knytte bånd på tvers av avdelingene og gi ungene gode fellesopplevelser. KONGLA FURUKVISTEN Helene Willumstad Alexander Lindgaard Berg Tuva G. Evensen Sander Rasmussen Dalen Oliver T. Enger Iver Lersveen Jan Andre Hoffmann Daniel Løvbakke Gustav Sebastian Rasen Riana Rexhepi Remi H. Evensen Aurora Westerhaug Lars Johan A. Kløvstad Anna Dyresen Anne Linnea S. Brennhagen Andrine Skjelbek Evensen Even Fjeldberg Eiram Andre Grinaker Holøien Åge Smeby Skåden Emilie Lillehagen Andrea Dyreng Inga Olsen Aron L. Myhre Mia Johanna N. Bekkevold Alva L. Myhre Lars Alexander Skansbo Emil Johansen Teppen Thea G. Evensen Lars Olsen Erling Fjeldberg Mia B. Stalsberg Martine B. Rønningen Emil Hekne Petter P. Fossum Marte Kristine Sjøli Amund Dyresen Thea B. Jørgensen Kjell- Martin S. Brennhagen Maren Østvang Skansbo Mia Olstad Victoria Marie Detterberg Selma Frøslid Pettersen Jean Haakon S. Jahren Liv Buchardt Louise Frøslid Pettersen 14

17 SAMARBEIDSFORHOLD Barnehagen har mange samarbeidspartnere, noen har vi jevnlig kontakt med, andre sjeldnere. Et nært samarbeid med ulike instanser er viktig for å skape gode forhold for barnehagens virksomhet. Noen av våre samarbeidspartnere er pedagogisk/psykologisk tjeneste (HIPPT), logoped, fysioterapeut, barnevernstjenesten, skolen for å nevne noen. FORELDRENE. Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er vesentlig for barnas og de voksnes trivsel. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. De kjenner sitt barn best og er ekspertene, samtidig er de fleste barna i barnehagen store deler av dagen og påvirkes naturlig nok der. Dette gjør at foreldresamarbeidet blir viktig. Åpenhet og gjensidig respekt mellom foreldre og barnehagens personale blir vesentlig for at arbeidet i barnehagen kan drives ut fra en felles forståelse. Personalet har taushetsplikt (jfr. Barnehagelovens 20 og Forvaltningslovens 13). Foreldrene skal føle trygghet i forhold til å kunne ta opp ulike ting. Annet hvert år sendes ut en brukerundersøkelse. Vi oppfordrer alle til å svare på den, høy svarprosent er viktig for det videre etterarbeid vi gjør i barnehagen. Undersøkelsen er anonym. Her gis tilbakemeldinger på barnehagens innhold, arbeidsmåter og drift. FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG. For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehagelovens 4 sier: Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Departementet gir forskrifter om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver. Det vises også til Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stange pkt.8 om foreldreråd og samarbeidsutvalg. 15

18 STANGE KOMMUNES VISJON OG VERDIGRUNNLAG: Visjon for Stange kommune: VEKSTKOMMUNEN DER JORD OG HIMMEL MØTES Stange kommunes overordnete verdier er: ÅPENHET for oss i vår barnehage betyr det Vise respekt God og åpen kommunikasjon Positive holdninger Humor og glede TRYGGHET for oss betyr det Omsorg Trivsel Forutsigbarhet Bli sett og hørt MANGFOLD for oss betyr det Toleranse Akseptere og godta ulikheter Engasjement 16

19 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE ARBEIDE. VISJON. Vår barnehage har en visjon, og overordnede mål, for vårt arbeide. Det er: skape et trygt miljø med vekt på omsorg, utvikling og gode sosiale ferdigheter gi barna positive opplevelser i nærmiljøet gjennom variert og allsidig lekskape gode og glade lekebarn ET TRYGT STED Å VÆRE- ET GODT STED Å VÆRE- ET STED FOR LEK OG UTVIKLING opprette et nært og utviklende samarbeid med foreldrene små og store skal ha det godt i barnehagen vår 17

20 SATSINGSOMRÅDER 2013/2014. Det er i samarbeid med Virksomhet for barnehager og barnehagene lagt opp til følgende satsingsområder for kommende barnehageår: Styrke barnehagen som lærings-og danningsarena. - Gjennom fokus på aktiviteter for gutter og jenter, gi barna like muligheter - Fortsatt styrke tilbudet til minoritetsspråklige barn - Profesjonalitet i alle ledd, uansett profesjon Fagområdet Antall, rom og form - i samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk - oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former - tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper LITT OM DE ULIKE SATSINGSOMRÅDENE. Gjennom fokus på aktiviteter for gutter og jenter, gi barna like muligheter Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk og oppdra barna til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Forbedre tilbudet til minoritetsspråklige barn. Virksomhet for barnehager har tilsatt en migrasjonspedagog. Målet er å styrke norskspråket i barnehagen og morsmålet i hjemmet. 18

21 Profesjonalitet i alle ledd, uansett profesjon. En viktig faktor når det gjelder kvalitet er vi voksne som arbeider i barnehagen. Vi skal være gode voksne både for barna og dere foreldre. Vi må ha en felles plattform i møte med både barn og foreldre, og derfor må vi reflektere og diskutere barnehagens verdisyn og den voksnes rolle i barnehagehverdagen. Med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man utnytte sterke sider, og samtidig jobbe med sine svake sider. Dette gir godt grunnlag for bevisstgjøring av kompetanse, for arbeidsglede og et godt samarbeid rundt barna. Fagområdet Antall, rom og form. I samarbeid med skolene i Stange er matematikk et felles satsingsområde. Viser for øvrig til det vi har skrevet om antall, rom og form under Rammeplanens 7 fagområder. ALLE MED Kartlegging/observasjon Alle barnehagene i Stange jobbet forrige barnehageår med et kartleggingsverktøy som heter ALLE MED. Formålet med verktøyet er å følge med på barnas ulike utviklingsområder, med vekt på språk og kommunikasjon og sosial fungering. Våre erfaringer med bruk av ALLE MED er gode, og et nyttig verktøy i foreldresamtalene. ALLE MED er tenkt brukt fra barnet begynner i barnehagen og gjennom hele barnehagetida. Foreldrene skal gi sitt samtykke før kartlegging i gangsettes. STOREKLUBB Førskolebarna danner Storeklubben og starter opp med sitt eget opplegg i sept./okt. Det legges vekt på å skape et godt fellesskap og tilhørighet i gruppa, og at barna skal tilegne seg gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger til de skal begynne på skolen. En del tradisjoner har vi for de eldste bl.a.: teatertur før jul, juletrehogst, overnatting i barnehagen i juni for å nevne noe 19

22 Med vår barnehages unike nærområder og utfordrende lekeområde ligger det godt til rette for allsidige motoriske aktiviteter og opplevelser knyttet til natur og uteliv. Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse settes derfor i fokus i vår barnehage og vil være et gjennomgående tema i vår årsplan. Andre gjennomgående temaer er; * BARNS MEDVIRKNING * ÅRSTIDER * SOSIAL KOMPETANSE * NATUR OG UTELIV * SPRÅKSTIMULERING Tilrettelegge for et godt språkmiljø Vi ønsker å legge til rette for et godt språkmiljø- tidlig og god språkstimulering er viktig, og å stimulere til gode arenaer hvor vi jobber med språket. Det er viktig med systematisk arbeid rundt språkutvikling og til hjelp i dette arbeidet vil vi bl.a. jobbe med et språkstimuleringsverktøy som heter Snakkepakken. Her finnes tips og ideer; figurer og gjenstander, spill, bilder, sanger, eventyr og historier som gir de voksne et pedagogisk verktøy og der innholdet vekker motivasjon og lyst til å bruke språket på en allsidig måte hos barna. 20

23 Barns medvirkning. Vi legger vekt på at barna skal få være med å påvirke sin egen hverdag. ukas barn lyttende voksne gode samtaler barnesamtaler Årstider. Vi ønsker at barna skal lære om og gledes over de ulike årstider, tradisjoner, høytider feire alle barnas bursdager markere høytider og ulike tradisjoner uteaktiviteter gjennom hele året Sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få oppleve samspill med små og store i barnehagen, Å lære og inkludere andre i leken selvhevdelse selvkontroll empati glede og humor Natur og uteliv. Vi ønsker at barna skal bli glade i naturen. Få enkle kunnskaper om dyr og vekster og føle glede ved å gjøre ting sammen. turer i nærmiljøet matlaging på bål studere og lære om ulike dyr og vekster 21

24 MILJØFYRTÅRN Som et tiltak i kommunens miljø og klimaplan er det satt i gang miljøsertifisering av barnehager i Stange. Så langt er 10 barnehager sertifisert, av disse er både private og kommunale. Vår barnehage ble sertifisert i november Prosessen med å bli miljøsertifisert var lærerik og omfattende, og barnehagen ble bevisstgjort på mange områder. Fokusområder er miljø-og klimautfordringer, slik som arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfall, utslipp (til jord, luft og vann) og estetikk. I vår årsplan er det satt opp 2 miljøuker, men temaet er noe vi naturlig nok vil ha med oss gjennom hele året, bl.a. ved å la barna få være aktive søplesortere, lære barna å ta vare på leker, utstyr og i det hele tatt være gode miljøvernere. 22

25 AKTIVITETSKALENDER 2013/2014 ÅSBYGDA BARNEHAGE I stor grad er innholdet i vår årskalender felles for begge avdelingene. Sammen følger vi kommunens satsingsområder, vi følger årstider og tradisjoner. I perioder vil allikevel avdelingene ha litt ulik vinkling av temaer. Dette med hensyn til barnas alder og utvikling, barnegruppenes ulike behov, og for å gi de større barna utfordringer og opplevelser utenfor barnehagens gjerde! Hovedtema for Furukvisten dette året vil være bruk av Snakkepakken og matte. Kongla vil også ha matte som gjennomgående tema, i tillegg vil de ha ulike temaer på høsten og våren. Som nevnt på de to forrige sidene har barnehagen flere gjennomgående temaer som vil prege hverdagene på begge avdelingene. Hva skal vi leke og finne på i barnehagen i dag? Leker vi inne så kan vi få tegne og male i lag. Leke med dukker, pusle og le, leke frisør, sitte trygt på et kne. Bygge med klosser, klær opp på snor. Lese en bok full av spennende ord. Så går vi ut, vi kan hoppe og grave, sykle og huske og gå i vår hage. Høst eller vinter, vi har det så gøy! Og om det regner; ha passende tøy! Lena Malinovsky 23

26 AUGUST OG SEPTEMBER Tema: Oppstart og tilvenning Denne tiden er en spennende, sårbar og arbeidskrevende tid. For mange barn (og foreldre) starter en ny hverdag i nye omgivelser. Dere har sikkert mange spørsmål, og er forhåpentligvis nysgjerrig på hvem vi er og hva vår barnehage kan tilby dere. Vi bruker god tid på tilvenningen og å innarbeide gode rutiner. Vi har erfart og tror at det er vel anvendt tid, hvor vi går små skritt sammen. Arbeidsmåter/innhold: Dagsrytmen på avdelingene er rammen for det arbeidet som gjøres i denne perioden. Små samlingsstunder med kjente sanger, navnesanger, eventyr og enkle bøker. Aktiviteter i store eller små grupper, fokus på frileken slik at barna får etablert lekegrupper. Små turer i nærmiljøet. Samtaler om nære ting. Mål: Alle skal bli kjente med og trygge på hverandre; barn, foreldre, personale,- og gjennom det utvikle trygghet i den nye hverdagen. Bli kjente med rutiner og etter hvert føle tilhørighet til barnehagen. Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst -lytte, ha gode samtaler -bøker, sanger, bilder, spill Nærmiljø og samfunn Kropp, bevegelse og helse Turer og opplevelser i nærmiljøet - få gode erfaringer og gode opplevelser med uteliv 24

27 AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 Tilvenning Velkommen alle sammen! Tilvenning Tilvenning 34 Tilvenning Selma & Louise 1 år! Even 3 år! Marte 3 år! Tilvenning

28 26

29 SEPTEMBER- tilvenning/bli kjent og vi jobber med tema innhøsting Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lars 7 8 Foreldrekaffe Alexander på Kongla! 3 år! For.kaffe Furukvisten. 37 Brannvernuke Foreldremøte 17 Riana 5 år! Lars Johan 5 år! Miljøuke Dyra på gården- tema i ukene framover for Kongla 30 27

30 SEPTEMBER/OKTOBER Tema: innhøsting - Vi ønsker at barna skal få kjennskap til og erfaringer med hva naturen gir oss av muligheter, opplevelse og inspirasjon til ulike årstider. dyra på gården - vi ønsker at barna skal få lære om noen av våre mest kjente husdyr Arbeidsmåter: - Innhøsting- turer i nærmiljøet for å plukke bær og frukt! Samtale, sang, bøker, bilder. - Vi håper å kunne få til besøk på gård i nærområdet, vi leser, synger, samtaler, formingsaktiviteter. Mål: - Vi ønsker å gi barna en gryende forståelse/interesse for sammenhenger i naturen, miljøbevissthet og glede over å ferdes i skog og mark. - Vi ønsker å gi barna kunnskaper om dyra på gården; hva de heter, hva de spiser, hvilken nytte vi har av dem Fagområder: Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form 28

31 OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Høstfest og akt.dag for hele barnehagen! 41 Høstferieuke 5 6 Mia O. 4 år! Thea G. E. 5 år! Liv 3 år! Anne- Linnea 2 år!

32 OKTOBER/ NOVEMBER Høsten kommer- adjø da sommer- takk for sol, takk for lys. Hør nå turer vinden, stryker deg om kinnen, det er høst, det er høst. 30

33 NOVEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Thea B.J. 4 år! Oi, tid for juleforberedelser 47 Juleforberedelser Planlegg.dag Jule- Forberedelser Vi får besøk av Teaterinnlandet felles adventssamling 30 31

34 DESEMBER Tema: Advent og jul. Vi går inn i ei trivelig tid med ulike førjulsaktiviteter. Hva vi skal gjøre og når, vil komme fram på ukeplanene våre. Arbeidsmåter/innhold: Adventskalender, adventsstunder, kakebakst, forberedelser til julemiddag, lysfrokost og juleavslutning, juletrehogst, lage julehemmeligheter, synge julesanger, høre på julefortellinger, julesamling og samtale om hvorfor vi feirer jul og om ulike juletradisjoner ei travel og koselig tid!! Mål: Vi ønsker at barna skal få kjennskap til norske juletradisjoner og føle glede og forventning til høytiden. Barna skal få oppleve glede ved å lage gaver til noen de er glad i. Fagområder: Etikk, religion og filosofi få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner bidra til at barna tilegner seg grunnleggende normer og verdier Kunst, kultur og kreativitet bidra til at barna tar i bruk fantasi og skaperglede Kommunikasjon, språk og tekst bli kjent med julens tekster og bøker lytte og samtale 32

35 DESEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 49 Juleforberedelser og jul! Felles adv. samling Juletrehogst! Juleavslutning for barn og foreldre! Felles adv. samling Julefest m/middag og kanskje kommer?! Julaften juledag 20 Adv. saml. Mia J.B. 2 år! Jan Andre 5 år! GOD JUL! GODT NYTTÅR! 33

36 JANUAR/FEBRUAR TEMA : is/vann.for Konglebarna, og mot slutten av måneden: vinterfuglene våre! Fra februar og utover i mars blir tema eventyr og dramatisering!! Furukvisten tar for seg fortellinger og temaer fra Snakkepakken! 34

37 JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Alexander 5 år! Sander 6 år! 11 Jean Haakon 5 år! Åge 6 år! Tuva 3 år! 5 Tema vinterfugler! Planlegg.dag 35

38 36

39 FEBRUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 6 Kongla jobber med tema EVENTYR Furukvisten med Snakkepakken 7 og dessuten setter vi fokus på vinter og vinteraktiviteter! 3 4 Iver 3 år! 10 det snør det snør tideli bom Skitur fra Åsen for Førskolebarna Emilie 4 år! 21 KARNEVAL! Vinterferieuke Inga 6 år! 26 Emil J. T. 2 år! Aurora 3 år! 37

40 MARS Tema: vinteraktiviteter OG eventyr og drama Arb. måter/innhold: Vi ønsker at barna skal få bruke tid ute til lek og aktiviteter i og med snø, ake, gå på ski, forme og bygge med snø Vi bruker kjente eventyr og jobber med dramatisering. Mål: - Barna skal tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, og få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. -barna skal bli kjent med noen av våre kulturskatter, og bli oppmuntret og motivert til å ta del i dramatisering. Velkommen du sol som på himmelen står. Nå har du vært borte så lenge. Men nå er du kommet, og nå er det vår, og dansen skal gå over enge. Ja nå skal du skinne på snøfjell og bre, i ring skal du rulle og aldri gå ned. Fagområder: Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. 38

41 MARS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 10 Tema: eventyr Aron 4 år! Vinterakt. dag for hele barnehagen! Victoria 4 år! Vi starter med påskeforberedelser Eiram Andre 3 år!

42 APRIL Tema : PÅSKE. Og det er VÅR! Arbeidsmåter/innhold: I forbindelse med påske vil vi få besøk av presten som legger fram påskebudskapet, Vi forbereder besteforeldredager, lager påskepynt, lærer sanger og hører tema-aktuelle bøker og fortellinger. Det er vår og masse spennende skjer i naturen. Vi går på turer i nærområdet. Uteleken i barnehagen får nye innfallsvinkler; sykler tas fram, sandkasselek, vi leter etter insekter og småkryp, vi ser etter de første vårblomstene og mye, mye mer. Mål: Barna skal få kjennskap til det som skjer rundt oss i naturen om våren. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til påske. Fagområder: Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk 40

43 APRIL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Andrine 6 år! Påskefrokost m/ besteforeldre KONGLA Barnehagen stenger Kl Furukvisten har tema: dyra på gården påskedag 17 Skjærtorsdag Gustav Sebastian 3 år! 11 Påskefrokost m/besteforeldre FURUKVISTEN GOD PÅSKE! 18 Langfredag Påskeaften

44 MAI Tema: 17.mai Vi forbereder 17. mai feiring. Arbeidsmåter/innhold: Samtale om 17. mai feiring- hva betyr det at Norge har bursdag? Sanger og litteratur om emnet. Mål: Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om hvorfor vi feirer 17. mai. Glede og forventninger til nasjonaldagen. Barna skal lære seg å ta medansvar for miljøet rundt oss, og være med å rydde opp og gjøre det pent i barnehagen vår. Fagområder: Nærmiljø og samfunn Få kunnskap om kultur og tradisjoner Kommunikasjon, språk og tekst kulturoverføring i møte med bøker, fortellinger, samtale, sanger. 17. mai er jeg så glad i, moro jeg har fra morgen til kveld! Da er det så du, om vi er små du, er vi med likevel. Jeg roper hurra dagen så lang, synger for Norge mangen en sang. Og jeg, jeg kan du elske mitt land du, det skal du se en gang. (Tekst: Margrethe Munthe) 42

45 MAI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Off. høytids- Planlegg. Erling 2 år! dag dag 19 5 Mia B. S. 6 år! Emil H. 2 år! Miljøuke 12 Ruskendag! 13 Dugnad m/ foreldrene! Foreldremøte for nye foreldre Kr. Himmelfartsdag Helene 6 år! 43

46 JUNI/JULI Tema: sommer i barnehagen og avslutning av barnehageåret. Arbeidsmåter/innhold: Barnehageuke-arrangement, fotografering, overnatting for førskolebarna, besøk av nye barn, sommerturer og sommerfest. (foreldrene til 2009-barna er i arrangementskomiteen). Ellers nyter vi forsommer n, vi plukker blomster, studerer livet i fuglekassene og leter etter småkryp, får gå barbente i barnehagen og gjør sommerting! Avskjed med skolebarna våre å, som tida går Vi ser tilbake på året som har gått, og oppsummerer Mål: Vi ønsker å avrunde barnehageåret på en god måte. Vi ønsker at barna skal glede seg over felles turer og opplevelser. Ferieavvikling for små og store. Barnehagen stenger 2 uker i juli. De siste årene har dette vært uke 29 og 30. Nærmere informasjon kommer. For øvrig vises til Vedtekter for barnehagene i Stange kommune pkt. 7.3 om ferier. NÅ SKINNER SOLA I VINDUSKARMEN, OG KATTA MALER SOM ALDRI FØR 44

47 JUNI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 23 Sommer i barnehagen! Sommeravslutning/ fest! Overnatting for førskolebarna Kjell- Martin 4 år! 19 Remi 4 år! Andrea 3 år! 20 Oliver 5 år! Amund 2 år! Martine 4 år!

48 46

49 JULI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27 Ferietid 1 Petter 5 år! Lars 4 år! 29 GOD SOMMER!!! Maren 2 år! Alva 6 år! Daniel 5 år! Anna 4 år! 31 47

50 Det er sommer, det er sol og vi drar på ferie Takk for i år og velkommen tilbake etter ferien eller lykke til på skolen! Stunden har kommet, vår tid har gått, takk for minnene vi har fått. Den gangen vi møttes, sa vi: hei på deg, og håper du vil bli kjent med meg!. Vi har ledd vi har grått av stort og smått, avskjeden kommer så altfor brått. Du har gitt oss minner så varme og kjære, i våre tanker og hjerter vil du alltid være. 48

51 Tlf: E-post: Adr: postboks 214, 2336 Stange

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer