MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter Oskar Saugstad (Ap) Heidi Granli Højfeldt (Ap) Følgende medlem hadde meldt forfall: Harald Westby (H), nestleder Følgende varamedlem var innkalt/møtte ikke: Annie Reidem, første vara Ellers møtte: Ordfører: Knut Lehre (deltok under sakene 13-15) Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sakene 13-17), Helse- og omsorgssjef Tone Reidem (sakene 13 og 14) og skolesjef Henning Antonsen (sak 15). Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 18 og 19). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Andre: Fagforbundet v/hovedtillitsvalgt Else Randi Kolby og hovedtillitsvalgt Finn Hvalsbråten (begge deltok under sak 13) Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med Morten Hagen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 12/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 13/2015 RÅDMANNENS REDEGJØRELSE I TILKNYTNING TIL FYLKESMANNENS TILSYN MED RETTSSIKKERHET VED BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I GRAN KOMMUNE 1

2 Innledningsvis ble det informert om utsendte dokumenter unntatt offentlighet (vedleggene 8-11) og spørsmålet om lukking av hele, eller deler av saken ble drøftet. Det ble avklart med møtedeltakerne at saken kunne behandles i åpent møte. Vedlegg 11 i saken var ettersendt (Referatet fra tilbakemeldingsmøte 28. mars 2014). Under første del av saken orienterte Fagforbundet v/hovedtillitsvalgt Else Randi Kolby om saken sett fra sitt ståsted og svarte på spørsmål. Under andre del av saken orienterte rådmann Arne Skogsbakken og helse- og omsorgssjef Tone Reidem og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Helse- og omsorgssjef Tone Reidem leste avslutningsvis opp brev fra Fylkesmannen etter oppfølgingsmøte 11/2-15 mellom Gran kommune og Fylkesmannen (brev av 13/2-15). 1. Rådmannen redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget avslutter sin oppfølging av saken med følgende uttalelse/kommentarer: a) Vedr. rådmannens orientering til kommunestyret 4/9-14: I kommunestyret i møte den 4/9-14 stilte kommunestyrerepresentant Rune Meier spørsmål om hva administrasjonen visste før tilsynet ble varslet i brev av 26/3-14. Kontrollutvalget mener rådmannen med fordel kunne gitt mer presis/utfyllende informasjon til kommunestyret i sitt svar til Meier på dette spørsmålet. b) Vedr. rådmannens/kommuneledelsens håndtering av brev/bekymringsmelding om antatte lovbrudd: Kontrollutvalget mener bekymringsmeldingen fra Fagforbundet den 31/1-14 om antatte lovbrudd ikke ble fulgt opp av kommuneledelsen på tilfredsstillende måte. Kommunens rutiner i forhold til avviksmeldinger var på plass, men rutinene ble ikke fulgt. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om at praktiseringen av rutinene er innskjerpet til orientering. c) Vedr. feilinformasjon til kontrollutvalget om ordning med bakvakt: I rådmannens redegjørelse til kontrollutvalget i sak 02/15 (notat av 19/1-15) fremgår opplysninger om bakvaktordning sommer 2013 med «rask tilkalling på bakvakt fra nabo-leilighet dersom det skulle oppstå en situasjon med behov for bruk av tvang/makt og altså 2:1 bemanning». Etter det kontrollutvalget er kjent med fantes ingen naboleilighet på det aktuelle tidspunktet, og at det dermed ikke var en fungerende ordning med bakvakt. Det er kritikkverdig at rådmannen feilinformerer 2

3 kontrollutvalget om et så sentral punkt i saken. d) Vedr. Fylkesmannens oppfølging av tilsynsrapporten: Kontrollutvalget tar til orientering at det fortsatt arbeides med å lukke avvikene etter Fylkesmannens tilsyn i mai 2014, og at kommunen har fått en frist til 1/10-15 for å fullføre arbeidet. Kontrollutvalget deler Fylkesmannens synspunkter i brev til kommunen av 13/2-15 om betydningen av at aktuelle ledere følger med i den daglige driften av tilrettelagte tjenester, og påser at tiltak og tjenester fungerer som forutsatt og planlagt. SAK NR. 14/2015 ÅRSAKER TIL HØYT ANTALL OVERLIGGERDØGN PÅ SYKEHUS Helse- og omsorgssjef Tone Reidem orienterte om årsaker til det høye antallet overliggerdøgn med utgangspunkt i fremlagt notat. Ordfører Knut Lehre orienterte om bakgrunnen for kommunestyrets vedtak om å redusere antall sykehjemsplasser. 1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering, herunder at antatte hovedårsaker til det høye antallet overliggerdøgn antas å være at: - Lagt ned 28 sykehjemsplasser - «Underdødelighet» i 2014 sammenlignet med tidligere år 2. Kontrollutvalget tar til orientering at følgende tiltak antas å kunne redusere antall overliggerdøgn i tiden fremover: - Bedre tilrettelegging for at flere reiser rett hjem fra sykehuset (bistand fra kommunens «innsatsteam») - Gjennomføring av vedtak om bygging av omsorgsboliger. SAK NR. 15/2015 KOMMUNENS ARBEID MED Å MOTVIRKE MOBBING I SKOLEN - ETTERLEVELSE AV OPPLÆRINGSLOVENS 9A-3 OM ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Skolesjef Henning Antonsen orienterte om kommunes systemer for å sikre at kommunen/skolene sikres et godt psykososialt miljø, jf. opplæringslovens 9A-3. Bl.a. ble følgende gjennomgått: Veiledende ordensreglementet lokal forskrift Sjekkliste for kontinuerlig arbeid i forhold til kapittel 9 A, herunder prosedyre for skolenes handlingsplikt og aktuelle 3

4 skjema (registering av krenkende adferd, henstillingsskjema mm.) Arbeidet med ny felles kommunal plan Avslutningsvis svarte rådmannen og skolesjefen på tilleggsspørsmålene fra kontrollutvalget: Var møtet som ble gjennomført møtet på Grymyr skole den 14/1-15 en del av etablerte rutiner, eventuelt hva var grunnen til at dette møtet fikk endret karakter i forhold til opprinnelig plan for møtet. Rutiner og bruk av skolenes meldingssystem (Transponder). Etterlevelse av forvaltningsloven: Med bakgrunn i rådmannens brev av 5/2-15 til Lise Wirstad Dynna (4. og 5. avsnitt) bes det om en redegjørelse for kommunens etterlevelse av forvaltningslovens regler om journalføring og svar på henvendelser i dette tilfellet. 1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen har gode systemer og rutiner for å sikre elevenes rett til et godt psykososialt miljø, jf. opplæringslovens 9A Kontrollutvalget mener risikoen på området ligger i at de etablerte rutinene ikke følges opp i praksis ved de enkelte skolene. Rådmannens oppfølging av skolene gjennom årlige skolevurderingsbesøk, der elevenes psykososiale miljø er et fast punkt, er med på å redusere denne risikoen. 3. Kontrollutvalget tar rådmannens svar på tilleggsspørsmålene fra kontrollutvalget til orientering. SAK NR. 16/2015 KOMMUNENS BUDSJETTPROSESS Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om budsjettprosessen høsten 2014 og om vurdering av tiltak for ytterligere å forbedre prosessen. 1. Rådmannens presentasjon av kommunens budsjettprosess høsten 2014 (2015-budsjettet) tas til orientering. Kontrollutvalget mener prosessen er forbedret sammenlignet med tidligere år. 2. Kontrollutvalget støtter rådmannen i at kvaliteten på prosessen ytterligere kan forbedres ved at administrasjonen starter sitt budsjettarbeid enda tidligere og gjør en grundigere kvalitetssikring av grunnlagsmaterialet. 4

5 SAK NR. 17/2015 HABILITET I SAKSBEHANDLINGEN: RETNINGSLINJER, OPPLÆRING OG OPPFØLGING AV SAKSBEHANDLERE Rådmann Arne Skogsbakken informerte om regelverket og praktiseringen i Gran kommune. Det ble særlig lagt vekt på opplæring og oppfølging for å sikre etterlevelse av habilitetsreglene i organisasjonen. 1. Informasjon om habilitetsbestemmelsene i kommunelovens 40 og forvaltningslovens 6 tas til orientering. 2. Med bakgrunn i rådmannens presentasjon i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det arbeides systematisk med opplæring og bevisstgjøring av ansatte i forhold regelverket og den ansattes plikt til selv å avgjøre om man inhabil eller ikke, jf. forvaltningslovens 8. SAK NR. 18/2015 REVISJONSRAPPORT: ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK PÅ HADELAND Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte rapporten. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket seg at kommunens vedtatte eierskapspolitikk ikke fullt ut er implementert overfor de undersøkte selskapene (Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS, Hapro AS og HRA AS). 2. Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å følge opp rapportens anbefalinger, jf. rapportens kapittel 9: Hapro AS bør gjennomføre en vurdering av om selskapet er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf 2 i loven. HRA AS og Hadeland Kraft AS bør etablere valgkomité. Valgkomiteen bør sammensettes for å speile eierandel. I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det sentralt at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes kompetansebehov (gjelder Hadeland Energi AS, Hadeland Kraft AS og HRA AS). Viktig i denne sammenhengen er at det blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Slik sett er det en fordel om det er 5

6 fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram. Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS. Gran kommune bør innføre en rutine som inkluderer «opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt» i starten av hver valgperiode. Gran kommune bør vurdere om det skal tilbys opplæring til styremedlemmer utpekt av kommunen. Selskapene og de kommunale eierne bør i henhold til eierskapspolitikken gjennomgå om det kan være aktuelt å stille krav, eventuelt mål knyttet til avkastning på investert kapital i selskapene. Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at de sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets arbeid og daglig leders arbeid, herunder evaluering av seg selv og daglig leder. SAK NR. 19/2015 SELSKAPSKONTROLL: OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORTER HADELAND ENERGI AS OG HADELAND OG RINGERIKE BREDBÅND AS 1. Status for Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (HRB AS) sin egen oppfølging av granskingsrapporten tas til orientering. 2. Veileder om bruk av høringer i kontrollutvalget legges frem på neste møte. SAK NR. 20/2015 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering. 6

7 SAK NR. 21/2015 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Avisartikkel i Hadeland 17/2-15, spørsmål fra FAU-leder v/grymyr skole og svar fra kontrollutvalgets leder 2. Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Gran kommune (brev av 15/2-15 fra Skatteetaten til kommunestyret i Gran kommune) 3. Invitasjon til fagkonferanse Kontroll og tilsyn 3-4. juni Diverse avisartikler 5. Kontrollutvalgets instruksjonsrett mht. administrasjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter 6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Referatsakene tas til orientering. Gran, 20. mars Morten Hagen utvalgsleder RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 20. mars Kjetil Solbrækken utvalgssekretær NESTE MØTE Dato: FREDAG 17. APRIL 2015 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Årsregnskap 2015 Gran kommune Oppfølging av granskingsrapport Hadeland Energi AS/Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Orienteringssaker fra Innlandet Revisjon IKS: Status for revisjonsprosjektet «Kontraktstyring» Avgrensning av mandat regnskapsrevisjon Ekstern kvalitetskontroll overfor Innlandet Revisjon IKS 7

8 Møteplan for 2015: Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Saker til oppfølging: Beredskapsplaner, ROS-analyser, øvelser mv (ku-sak 19/14) Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune 2014 (vedtak KU-sak 42/14) Målstyring Barn- og Familie (vedtak KU-sak 36/14) Høsten 2015: Internkontroll - avviksregistrering og risikohåndtering (KU-sak 47/14) Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon og selskapskontroll): Revisjonsprosjekt: Kontraktstyring (ku-sak 40/14) 8

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai

Detaljer