Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014"

Transkript

1 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte. Lions arbeidsoppgaver: ble lest av Birgith Asp LC Oslo/Maud Lions mål: ble lest av Wenche Braaten LC Oslo/Maud Lions etiske norm: ble lest av Eva Kristine Jensen LC Oslo/Maud Minnestund: Minnestund hvor det ble tent lys for de medlemmene som er gått bort, ble ledet av DG Randi Mathisen. Kunstnerisk innslag var ved en dansegruppe av Tamilske barn som framførte dans fra Sør India. 1.3 Valg av møteleder: Som møteleder ble Birger Strømsheim, LC Oslo/Ekeberg valgt. Som teknisk assistent ble Kjell Markhus, LC Oslo/Grorud valgt. 1.4 Valg av to referenter: Olav Mølmen, LC Oslo/Grorud og John Meling LC Haslum ble valgt. 1.5 Valg av to til å underskrive protokollen: Kari Markhus, LC Oslo-Maud og Even Colban fra LC Oslo/Høybråten ble valgt. 1.6 Praktiske informasjon ble gitt av møteleder vedr.: Nødutganger, toaletter, programmerte innlegg, andre som får ordet, tellekorps, avgang før møteslutt, pauser, lunsj, kaffe, te, isvann, saft og garderober. 1.7 Innkallingen og dagsorden som var sendt ut tidligere ble godkjent. 1.8 Referat fra distriktsmøte 2013 ble godkjent. 1.9 Fastsettelse av antall delegater og observatører ved møtestart. Det var i alt frammøtt 67 møtedelegater og 13 observatører ved møtets begynnelse 2. Rapporter 2.1 Endelig rapport fra IPDG Tore Hovde for Godkjent. 2.2 Foreløpig rapport fra DG Randi Mathisen for Til orientering. 3. Godkjenning av regnskapet for Distriktsregnskap m/noter. Godkjent.

2 2 3.2 Regnskap for ungdomskontoen m/noter. Godkjent. 3.3 Det er mitt valg regnskap distrikt 104 H m/noter. Godkjent. 3.4 Aktivitetsregnskapet. Godkjent. 3.5 Regnskap for distriktets IR prosjekt, Sør Afrika m/noter. Godkjent. 3.6 Lions Sponsorregnskap. Godkjent. 3.7 Revisjonsberetning ble lest opp av møteleder. Til orientering 3.8 Regnskap for Distriktsmøtet Godkjent. Foreløpige regnskap for Foreløpig distriktsregnskap m/noter. Til orientering Foreløpig regnskap for ungdomskontoen m/noter. Til orientering Foreløpig regnskap for Det er mitt valg m/noter. Til orientering Foreløpig regnskap for IR prosjektet m/noter. Til orientering. 4. Orienteringssaker 4.1 Tulipanaksjonen v/nac Finn Hartmann: Ble overført til pkt 4.9 på dagsorden. 4.2 GLT Opplæring av nye styrer i klubbene GLT/Opplæringsleder Rolf Norgren: Rolf Norgren pekte på at opplæring er nødvendig på bakgrunn av utfordringer som følge av endringer i samfunnet rundt oss og fordi medlemmene stiller krav til at medlemskap og aktiviteter skal være givende og engasjerende. Sentrale utfordringer i klubbene er motivasjon, klubbmiljø og fornyelse. Han pekte på at Lions er verdens største humanitære organisasjon og utpekt av Financial Times som verdens beste humanitære organisasjon. Han nevnte spesielt de store nasjonale Røde Fjær-aksjonene og Det er mitt valg. Mange klubber sliter med å få medlemmene til å påta seg verv. Det hjelper imidlertid dersom medlemmene vet de kan få god opplæring. I den forbindelse tilbyr distriktet vårt lederkurs for alle medlemmer. Kursene går hver høst over 5 kvelder. Sonelederrollen har også fått sterkere fokus, som medfører at soneledere må få god opplæring og oppfølging bl.a. ved kurs over 3 dager. Det er også utviklet funksjonskurs på nett for selvstudie (presidentkurs, sekretærkurs, kassererkurs og nettkurs i sosiale medier). Det foreligger også en ny versjon av Kjenn Lions i 3 moduler som omfatter historie, organisasjon og aktiviteter og som kan brukes som presentasjon bl.a. for nye medlemmer. Avslutningsvis ble det vist en oversikt av opplæringstilbudet i 104 H. Rolf Norgren avsluttet med å oppfordre medlemmene til å møte på kurs. 4.3 Status nye distriktsgrenser DG Randi Mathisen: Ble overført til pkt 6.1 på dagsorden. 4.4 Lions Røde Fjær 2015 Tore Lynau: Tore Lynau ga en orientering om Røde Fjær aksjonen i Målsettingen er å tilføre stiftelsen DMV ( Det er mitt valg ) 20 millioner kroner, samtidig skal en øke kjennskapen til DMV. Videre skal Lions Norge synliggjøres og det skal skaffes nye samarbeidspartnere og medlemsantallet skal økes Innsamlingsaktivitetene vil være omfattende og bestå av offentlige tilskudd, søknader, bøsser, givertelefon/sms-tjenester, giverportal nett/mobil, gaver fra næringsliv, produktsalg, klubbidrag og konserter/teaterforestillinger. Interne virkemidler som skal tas i bruk er besøk hos klubber/soner,

3 3 nyhetsbrev, sosiale medier, Kick-off, faste møter/samlinger og informasjonsmateriell. Det vil også bli satset på eksterne virkemidler som nettsider, sosiale medier, filmprosjekt, annonsekampanjer, informasjonsmateriell PR-aktiviteter og vervekampanjer. Budskapet er at Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Pengene går til nasjonalt krafttak mot mobbing, forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og unge og til undervisningsopplegget Det er mitt valg. Klubbene bør utnevne en ansvarlig LRF 2015-kontakt som samarbeider med distriktsansvarlig og distriktets arbeidsgruppe og deltar på distriktets LRF 2015-samlinger og LRF 2015 bør være et fast tema på alle klubbmøter framover. Klubbene bør ha hovedfokus på å øke kjennskapen til DMV lokalt, synliggjøre LRF 2015 lokalt, mobilisere lokalt næringsliv og lokale myndigheter til å gi, organisere og gjennomføre bøssebæring i eget distrikt, være aktiv i sosiale medier og mobilisere barnehager og skoler til å delta. 4.5 Ny Cyber klubb i vårt distrikt PRC Gaute Holmin: PRC Gaute Holmin orienterte om hva en Cyber klubb er og hvorfor Cyber klubb opprettes. Cyber klubb er en virtuell klubb som eksisterer på internett og som ikke har noen geografisk begrensning. Undersøkelser viser at ungemennesker anser internett som en integrert og viktig del av livet sitt og at nettverks bygging for disse ikke lenger skjer i det fysiske lokalsamfunn, men på internett. Han pekte på at en på internett har mulighet til å bygge opp digitale klubbhus som fungerer på alle digitale plattformer. Styremøter kan gjennomføres som videokonferanser f.eks. via Google Hangouts og så kan en ta sikte på å ha halvårlige fysiske samlinger. Rekruttering kan skje ved å ta opp tema som engasjerer på nettet og som kan deles med andre. Han nevnte spesielt digital mobbing som et slikt tema som har vist seg å skape interesse og nysgjerrighet. Den effektive måten å rekruttere på er å nå ut med et budskap. Han avsluttet med å vise til at spørsmål vedr. Cyber Klubb i Lions kan sendes til e-post: eller Etter dette pkt gikk en over til pkt. 5 og 6 på dagsorden før lunsj. 4.6 Lunsj fra kl ) Kunstnerisk innslag ved sang av Høybråten skolekor. 4.7 Foredrag ved Groruddalen Historielag - Jan ArneTangerud. Jan Arne Tangerud fra Groruddalen Historielag tok oss med på en historisk reise i tid og rom gjennom Groruddalen fra isen smeltet og landet steg fram og ble til dagens Groruddal. Han omtalte også et kjemperas av leire som var med og formet dalen for 8300 år siden. Under disse leirmassene som raste ut er det under graving på Alnabru funnet bjerk som er 8300 år gammel. Historiske funn er gjort bl. a. skålgroper og en skaftehulløks som befinner seg på Historisk museum. Omtalt ble også gravrøyser ved Oldtidsveien, vardesystemer, skipsslep gjennom dalen på 1200 tallet, pilgrimsleden og Karl 12. felttog i mars Omtalt ble også de forskjellige gårder fra dalen fra før drabantby utbyggingen fant sted, den gang Groruddalen var en jordbruksbygd og det ble vist bilder av en del av disse gårdene. Jan Arne Tangerud avsluttet med å opplyse om at Groruddalen Historielag hvert år utgir en årbok og han takket for seg med å oppfordre til kjøp av årboken. 4.8 Utdeling av priser: 4.8.1Ungdommens frivillighetspris v/yce Grethe Engebretsen: Prisen var denne gang delt på to, henholdsvis: Satha Sejoohn Sritharan og Nordstrand IF s Allsportgruppe. Satha Sejoohn Sritharan ble tildelt en sjekk på kr ,- for sin innsats ved Stovner Frivillighetsentral.

4 4 Nordstrand IF s Allsportgruppe ble tildelt en sjekk på kr ,- for innsats for utviklingshemmede barn. Begge prisvinnere var representert på møtet Tegnekonkurranse V/NAC Finn Hartmann: Vinner av tegnekonkurransen var Ingrid W. Søbstad klasse 6 A på Bestum skole for tegningen Dagens barn er morgendagens fredskapere. Ingrid W. Søbstad var til stede og fikk overrakt diplom og sjekk på kr Tulipanaksjonen v/nac Finn Hartmann: Finn Hartmann innledet med en liten omtale av Lions Fredsplakat konkurranse. Tema for konkurransen er Fred, kjærlighet og forståelse. Klassesett for konkurransen bestilles samlet fra Oak Brook gjennom NAC MD 104 Hroar Thorsen, frist senest medio mai. Lions Tulipanaksjon /Lionsdagen finner sted lørdag 26. april. Det er 85 % oppslutning fra klubbene og tulipaner er bestilt. LC Oslo/Slemdal ble i den sammenheng nevnt som den klubben som har bestilt flest tulipaner. Tulipanen leveres i buketter a 8 stk og selges for kr Det blir også mulighet for å betale over mobil da mange i dag ikke har kontanter på seg. Det blir også mulig å kjøpe virtuell Tulipan via SMS. Pris per virtuell tulipan er kr. 25. Finn Hartmann ga avslutningsvis en kort omtale av Det er mitt valg i Oslo og Bærum. Det er gjennomført 19 kurs dette lionsåret. 13 skoler, 8 barnehager og 2 idrettslag med til sammen 471 deltagere har deltatt på disse kursene. Finn Hartmann avsluttet med å takke for oppmerksomheten og oppfordret klubbene til å betale inn til Det er mitt valg. 5. Distriktsaktiviteter (ble behandlet før lunsj) 5.1 IR prosjektet v/irc Bjarte Nygård Bjørndal: Bjarte Nygård Bjørndal ga en orientering om Lionsprosjektet i Themba Labantu og takket for den økonomiske støtten som klubbene i distriktet har gitt til dette prosjektet. Han pekte på at kontrasten i Sør Afrika mellom fattige og rike er veldig stor og at der finnes stor nød og fattigdom. Støtten vårt distrikt gir går til utdannelse av solcelleteknikere/rørleggere og bilmekanikere og fører fram til fagbrev for disse. Han oppfordret til å støtte prosjektet gjennom å stemme for forslaget i pkt 7.1 på dagsorden. 5.2 Rusken foreslås nedlagt v/ac Eva Jensen: Ruskenaksjonen som distriktsaktivitet i samarbeid med Oslo kommune ble vedtatt på distriktsmøte i På bakgrunn av at Oslo kommune har endret opplegget for sin Ruskenaksjon, har det ikke vært mulig å få til en ny avtale om Rusken som distriktsaktivitet for Lionsklubbene i Oslo. Distriktsstyret foreslår derfor at Rusken, som distriktsaktivitet for Lionsklubbene i Oslo, legges ned. Klubber/soner som ønsker å drive Rusken aksjon i sine områder står fritt til dette. Saken går til avstemning under pkt 7.2 på dagsorden. 6. Riksmøtesaker (ble behandlet før lunsj) 6.1 Kort gjennomgang av riksmøtesaker av DG Randi Mathisen: DG Randi Mathisen ga en orientering om forslaget om ny organisasjonsstruktur for distriktsinndeling for MD 104. Guvernørrådet foreslår at antall distrikter i Lions MD 104 reduseres fra ti til seks i tråd med fremlagt forslag til distriktsinndeling. Forslaget innebærer at distrikt H og J blir slått sammen til ett distrikt benevnt som distrikt 5 i forslaget. Forholdet er imidlertid for øyeblikket uavklart da distrikt J ikke har tatt endelig standpunkt til en sammenslåing. Distrikt J har over 1250 medlemmer og er derfor et fullverdig distrikt. De har derfor mulighet til å si nei til en sammenslåing. Det fremgikk at saken så langt har vært vanskelig.

5 5 Protokolltilførsel til pkt 6.1 (forslag fra Per M. Johansen LC Oslo og Jan Storo LC Oslo/Grefsen): Distriktsmøtet i 104 H gir DG, Randi Mathisen, sin fulle støtte i arbeidet med å komme frem til en distriktsinndeling i MD 104 som gir fullverdige distrikter. Protokolltilførselen fikk distriktsmøtet fulle tilslutning. 7. Saker til vedtak 7.1 Forslag fra LC Haslum om et års forlengelse av SA prosjektet. (Jfr. Pkt 5.1) Forslag: Lions Distrikt 104 H vedtar å forlenge støtten til Themba Labantu også for Lionsåret 2014/2015. Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer. 7.2 Forslag om nedleggelse av Rusken som distrikts prosjekt. (Jfr. Pkt 5.2) Styrets innstilling: Styret går enstemmig inn for å nedlegge Rusken som distriktsprosjekt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 7.3 Gjentatt forslag fra LC Oslo/Nordstrand om Nordstrand Allsportgruppe (omforent forslag). Forslag: Nordstrand Allsportgruppe blir en distriktsaktivitet for ett år, og hver klubb i distriktet forplikter seg til en innbetaling på kr eller etter evne. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. 8. Handlingsplan og budsjetter Distriktets langtidsplan, handlingsplan og budsjetter for VDG1 Øivind Martinsen LC foretok en gjennomgang av temaene i langtidsplan og handlingsplan både på distrikts og MD nivå. Han innledet med at det viktigste neste år er gjennomføringen av Lions Røde Fjær. Han viste også til at det har vært en positiv utvikling i medlemstallet bl.a. takket være Cyber Clubs. Følgende temaer i tilknytning til handlingsplan ble bl.a. omtalt: Langtidsplan : -Stabilisere medlemstallet slik at dagens og fremtidens aktiviteter kan opprettholdes. -Medlemsutvikling (ønske om 50 % kvinner) - Lederutvikling, Kjenn Lions. - Nytt klubbkonsept:lions Cyber Clubs. - Ungdomsarbeid og rekruttering (DMV, vanskelig stilte barn og unge, lionslekene, ungdomsutveksling og nytt ungdomskonsept). - Andre inntektsmuligheter (fra stiftelser, legater og testamenter, prosjektsponsing og netthandel) Handlingsplan : - Å trygge medlemsmassen ved rekruttering og redusere antall utmeldinger. - Å gjennomføre Lions Røde Fjær. Stormøtet 30.oktober vil bli viet Lions Røde Fjær. - Å synliggjøre lokale aktiviteter og utvikle nye aktiviteter. - Å gjennomføre tiltak mot ungdom ved å introdusere og utvikle ungdomskonseptet mv. - Å se på struktur og organisering av klubber soner og distrikter. - Å gjennomføre opplæring og skolering. - Å støtte nasjonale og internasjonale prosjekter. Øivind Martinsen minnet klubbene om innmelding av nytt styre i klubbene med frist satt til 15. mai. Budsjett Kort gjennomgang av neste års budsjett. Det var ingen merknader til budsjettet som ble godkjent. 9. Utmerkelser v /DG Randi Mathisen DG Randi Mathisen bekjentgjorde at Kjell Andersen LC Oslo/Bryn vil bli hedret på årets Riksmøte som vårt distrikts ildsjel. Dette er en utmerkelse om MD står for, men som det vil være naturlig å orientere om på vårt Distriktsmøte.

6 6 Utmerkelse: Det ble delt ut en utmerkelse Melvin Jones til DS Terje Skudvig for hans mangeårige innsats i distriktets råd og styre. Dette er en utmerkelse som distriktsstyret i samarbeid med distriktets Hedersråd har besluttet å dele ut. 10. Valg 10.1 Valg av Distriktsguvenør (DG) for året : Øivind Martinsen LC Haslum (Bekreftelse fra forrige års valg) Valgt med akklamasjon 10.2 Valg av Visedistriktsguvernør 1 (VDG 1) for året : Rolf Norgren LC Eiksmarka /Hosle (Bekreftelse fra forrige års valg) Valgt med akklamasjon Valg av Visedistriktsguvernør II (VDG 2) for året : Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand (Ketil Stuan var ikke til stede, men ble presentert av Tore Lynau, president LC Oslo/Nordstrand) Valgt med akklamasjon Valg av revisor for året : Jon Kåre Bakken LC Rykkin (Gjenvalg) Valgt med akklamasjon. 11. Møteleder avrunder Møteleder Birger Strømsheim takket for et hyggelig distriktsmøte og ga deretter ordet til DG. 12. Avslutning v/ DG, Randi Mathisen) DG Randi Mathisen takket med blomster møteleder, teknisk assistent, referenter og arrangementskomite mv. for et godt gjennomført møte. Hun ga deretter ordet til DG Elect Øivind Martinsen. 13. Presentasjon av distriktsrådet for ved DG Elect Øivind Martinsen DG Elect Øivind Martinsen takket DG Randi Mathisen for et glimrende år før han gikk over til presentasjonen av nytt distriktsråd. Verv Navn Klubb DG - Distriktsguvernør Øivind Martinsen LC Haslum VDG 1 -Visedistriktsguvernør 1 Rolf Norgren LC Eiksmarka/Hosle VDG 2 - Visedistriktsguvernør 2 Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand IPDG Forrige års distriktsguvernør Randi Mathisen LC Oslo/Maud DS-Distriktssekretær Terje Skudvig LC Haslum DK-Distriktskasserer Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand ASS.DS/ITC/IKT Bjørn Andresen LC Oslo/Bryn Soneledere Sone 1 Torill Skøyen LC Oslo/Christiania Sone 2 Roger Yttervik LC Oslo/Tveita Sone 3 Terje Fodstad LC Oslo/Ormøya Sone 4 Gunnar Bolstad LC Kolsås

7

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn desember 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Slutten av november viste seg fra den ufyselige værsiden med mye tåke og regn. Snøen kom også, til glede

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer