Løvestikka Fremad i alle retninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løvestikka Fremad i alle retninger"

Transkript

1 Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly Riksmøte i Kirkenes 2015 Tulipanaksjonen 2015 Spennende referater Referat fra Tulipanaksjonen lørdag 25. april Vi hadde ikke det beste været denne lørdagen, men aksjonen gikk bra. Vi fikk nemlig levert alle 150 tulipanbukettene som var bestilt. Næringslivet innenfor vårt område betalte for 43 buketter og 2 tulipanvaser.( Les mer s 2) Se mer s 3,4 og

2 Referat fra Tulipanaksjonen lørdag 25. april Vi hadde ikke det beste været denne lørdagen, men aksjonen gikk bra. Vi fikk nemlig levert alle 150 tulipanbukettene som var bestilt. Næringslivet innenfor vårt område betalte for 43 buketter og 2 tulipanvaser. Slik ble regnskapet etter lørdagen: Næringslivets bidrag: Moelven Treinteriør AS 22 buketter kr 2200,- KIWI Sjusjøen 10 buketter kr 1000,- Pihl allmenning 10 buketter og en vase kr 1300,- Brøttum allmenning 1 bukett og en vase kr 400,- Lionsmedlemmenes innsats: Joker Mesnali 22 buketter kr 2200,- KIWI Næroset 23 buketter kr 2300,- KIWI Brøttum 39 buketter kr 3900,- Rema 1000 og ICA Søre Ål 23 buketter kr 2300,- Det ble gitt ved Søre Ål noen ekstra kroner kr 34,- Til sammen kr 15634,- Jeg takker for god innsats av medlemmene på Tulipanaksjonen, og støtten fra næringslivet. Hilsen Roar 2

3 Referat fra klubbmøte 15/4-15 Fravær: Hans Jørgen, Morten, Åge, Ole Kr. Saker: 1. Presidenten ønsket velkommen. 2. Referatsaker. -Neste års soneleder heter Anne Cat. Fossum. -Presidenten refererte fra sonemøte. Se referater derfra, s Det ble minnet om fagopplæringskurs i Brumunddal 9. mai. -Einar Lyngar drar til Zimbabwe i slutten av april. Vi får antakelig tilbakemelding på maimøtet om situasjonen på «skolen vår.» 3. Valg. Se nominasjonen på marsmøtet. Hele styret ble enstemmig valgt. Komitèledere inneværende år må si fra til Steinar Afseth om de fortsetter eller ikke. 4. Komitèrapporter. -Tulipanaksjonen 25. april. Roar S. orienterte om opplegget(jfr skriv fra Roar S. i forrige nr av Løvestikka. -Liv på Rømåssetra. Planlegginga går sin gang. Ang. Rømåsprisen: vi må komme med forslag på kandidater og foreta en avstemning, som i fjor. Kandidater som i løpet av de siste par åra ikke har nådd opp, kan også tas med. Frist for forslag er 1. mai. Kommer i Løvestikka for mai! 3 -Festkomitèen. Det er planlagt en lokal avslutning på lionsåret, nærmere bestemt på Rømåsen. Det blir fredag 12. juni. Mer informasjon kommer senere. 5. Eventuelt. - Det trengs maling på en rekke eldreboliger til sommeren. Kan klubben ta på seg en slik jobb. Saken kommer opp igjen på maimøtet. Det tas en beslutning da. -Skal klubben bli andelseier i Destinasjon Sjusjøen. Etter kort drøfting ble det enighet om at saken skal ligge til «modning» en stund! -Lotterisaken, dvs lite hus +el-båre klubben har fått i gave. Det ble nedsatt en komitè bestående av Asbjørn S og Arne T. Disse organiserer opplegget - får i gang salg fram mot «Liv på Rømåssetra» i juli. -FØR maten orienterte Ole-Lars Skjerpen om Kirkens SOS. Det var interessant å høre om hvordan organisasjonen ble bygd opp, fra starten i Oslo i 1974 fram til i dag. I dag er det tre vaktsentra: Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Det er en døgnåpen krisetjeneste, på telefon, mail, sms, ja,det er også mulig å chatte. Medarbeiderne må gjennom kursing og prøvevakter før de slipper til. Det er alltid 2 på vakt. Bare i Hedmark og Oppland var det i 2014 ca henvendelser! Behovet er stort!! Ali i alt : et foredrag til å få forstand av.

4 Referat fra styremøte 4/5-15 Hos Ole Kr. Barli. Alle møtte. Klubbens maibarn! Saker: 1.Referater -Månedsbrev mai kommet. Se Løvestikka s Påminnelse om fagopplæring. Disse deltar: Steinar, Åge, Bjørn E.,Atle, Hans Jørgen og Olav Magne. -Vurdering av klubbaviskonkurranse er kommet. Hvem ble vinner?? -Det nye klubbstyre(15/16) er oppdatert i lionssystemet. 2. Bevilgninger.(På budsjett kr 11000,-) Det er kommet tre søknader om støtte: a. Fra Roar Skutbergsveen/Kulturkoblingen, søker støtte til trommesett, kr ,- b. Fra Nord Odal-festivalen, en festival for utviklingshemmede, søker støtte. c. Brøttum Korforening, søker støtte tildekning av underskudd etter konsert. Vedtak:Kr 7000,- til Brøttum Korforening og kr 4000,- til Kulturkoblingen. (Steinar A. erklærte seg inhabil) 3. Eventuelt -Tone Alterkjær inviteres til møtet, det samme gjør Anne M. Walle. -Disse har fått Melvin Jones i klubben vår: Morten, Arne S. og Rolf M. Denne måneden sender redaksjonen en hilsen til Bjørn Egil Skar som fyller 64 år 25. mai. 15 En spesiell hilsen går til redaksjonsmedarbeider Hans Jørgen Svendsen som fyller 70 år 21. mai. Klubbmøte 13. mai Saker: 1. Velkommen 2. Referatsaker 3. Bevilgninger 4. Komitèrapporter 5. Eventuelt 4

5 Riksmøte i Kirkenes, mai 5

6 6

7 Se Lions videomagasin - april I denne utgaven av videomagasinet Lions Quarterly (LQ) kan du se hvordan Lions på Jamaica jobber med å bevare skogen, lær mer om vår grunnlegger Melvin Jones, hør hvordan ni klubber i USA samles for å håndtere to store prosjekter på samme weekend, og se vår nye markedsføring av katastrofehjelp. Vil du vite mer, kan du åpne linken under: https://www.youtube.com/watch?v=wzg6gxx2cgu&feature=player_embedded 7

8 REFERAT FRA SONEMØTE Tid: kl Sted: Garveriet i Moelv Tilstede: Representanter fra alle 8 klubber i sonen. Soneleder og past sonelder. VDG1 Tostein Nærbøe. Til sammen 17 personer Møteleder: Erling Berentsen Referent: Stein Larsen og Erling Berentsen Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 1 Utvide sonestyret med sonekasserer. På sonemøtet 6. januar diskuterte en hvordan man skulle få til gode rutiner for føring av regnskap. Klubber, distrikt og Lions Norge har årlige reviderte regnskaper og budsjetter. Sona har nå så stor aktivitet på drift og prosjekter at det er naturlig at sona også har de samme gode rutiner. Den nye distriktskassereren fra 1. juli 2014 takket nei til å føre regnskapene for sonen. Dette ble ut året 2014 ført av den forrige distriktskasseren. Sonestyret har som en midlertidig ordning fått past soneleder Stein Larsen til å føre regnskapet ut lionsåret Det har fra noen klubber vært et sterkt ønske om å få registrert at de har gitt økonomisk støtte til prosjekter og å få vite hva pengene har blitt brukt til. Med å føre et oversiktlig regnskap fordelt på drift og de ulike prosjektene vil en kunne imøtekomme ønskene. En ser for seg at hovedprinsippet for føring av soneprosjekt er at det skal utføres av sonekasserer, men åpner opp for at det alternativt kan føres av en klubb i sona om det er hensiktsmessig. Da med samme krav til regnskap og budsjett som for sonekasserer. For å få regnskapet revidert er alternativet å bruke revisoren i den klubben som sonekassereren kommer fra eller velge revisor i fra en annen klubb. En vil foreslå at regnskapet følger lionsåret slik at en legger frem revidert regnskap for året og budsjett for neste år på det første sonemøtet om høsten. Ved å utvide sonestyret med sonekasserer som fører regnskapene vil vi til enhver tid ha oversikt over økonomien. Dette er svært nyttig for sonestyret. Den som velges skal ha kunnskaper om regnskapsførsel, gjerne med bakgrunn som kasserer i fra en klubb. Da vil en utvide erfaringsbakgrunnen til de som er i sonestyret og avlaste soneleder for en viktig funksjon. Noe som i neste omgang kan gjøre det lettere å få kandidater til soneledervervet? Ved valg av sonekasserer og (medfølgende) revisor står man noe friere med tidsfrister enn for valget av soneleder. Valget skal gjøres i god tid før nytt lionsår tar til i de årene sonekassereren er på valg. Følgende forslag ble fremlagt: Det opprettes et nytt fullverdig verv i sonestyret som sonekasserer fra 1. juli Denne velges for to år, med anledning til ett eller flere gjenvalg. De årene sonekasserer er på valg, fremmes det forslag på kandidat innen utgangen av januar og kasserer velges på et sonemøte innen utgangen av april. Det gis anledning til å bruke revisor i klubben til valgt sonekassere eller det kan velges revisor fritt fra klubbene om sonemøtet ønsker det. 8

9 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sonekasserer fører regnskapene, men føring av prosjektregnskap kan også bli ivaretatt av en klubb i sona dersom det er mer praktisk. Reviderte regnskap for prosjekter, drifts- og aktivitetskasse i sona legges frem på første sonemøtet om høsten. Det legges frem en enkel årsrapport for foregående år og budsjett for det påbegynte år. Forslaget ble vedtatt. Valg av sonekasserer Sonestyret fremmer forslag om at Stein Larsen fra LC Storhamar velges for en periode på to lionsår. Han har erfaring med regnskaper i næringslivet og kan utforme et fremtidig mønster for hvordan vi kan føre regnskapene i sona. Sonestyret ba om andre forslag fra klubbene med frist 16. mars. Det har innen fristen ikke kommet inn andre forslag. Stein Larsen ble valgt med akklamasjon. Evaluering av Lions Røde Fjær aksjon i vår sone. Vil bli ettersendt. KURS «MITT VALG» - FINANSIERING. Saksutredning ved Knut Grøsland, LC Brumunddal. Undervisningsopplegget «Mitt Valg» er et satsningsområde i Lions Norge. Det er klubbene som har ansvaret for å få MV ut i barnehagene og skolene gjennom informasjon og ikke minst holde kurs for lærerne. Dette kan gjøres ved kurs for en eller for flere skoler / barnehager avhengig av om man kan få med mellom deltagere som er optimalt for et kurs. Lions er organisert i lokale soner med et visst antall klubber. Det er derfor et spørsmål om det er klubbenes ansvar alene eller sonen som skal ha ansvaret for å holde kursene i samarbeide med klubbene. I tillegg til det rent organisatoriske er det også et spørsmål om den økonomiske siden av å holde kurs. Et kurs for barnehageansatte koster kr ,- og øvrige kurs ca. kr ,- uavhengig av antall deltagere. I vår sone Hamar, Vang og Ringsaker er det nå ingen felles strategi for kurs i MV. Det er opp til hver enkelt klubb å holde kurs. Dermed melder spørsmål seg om betaling av kurs fordi man kan holde kurs innen eget geografiske Lions-område eller inkludere barnehager / skoler utenom eget område. Mulige løsninger for dekning av kostnader ved kurset: 1. Klubben dekker kurs for skoler / barnehager når disse er innenfor eget område 2. Klubbene deler kostnadene likt når kurset har deltagere fra de aktuelle klubbenes område 3. Klubbene deler likt innen samme kommune 4. Klubbene deler likt innen sonen avhengig av hvilke barnehager /skole som er med på kurset. 5. Kan sonens kasserer være «kasserer» for MV-kurs??? 6. Sonekontakt for lokale MV-tiltak? 7. Deltagerne på kurset ønsker flere MV-bøker i tillegg til selve kursmaterialet. Kostnadene for dette kan dekkes av den klubben som vedkommende barnehage / skole «tilhører». Starten på skoleåret er det ønskelig med kurs for barnehager, skolene inkl. Ringsaker v.g. skole. Kursene bør planlegges allerede nå med reservasjon av kursinstruktører og med invitasjoner til kursene slik at det kan komme inn i deres planer for høsten. Forslaget om kurs og fordeling av kostnadene per klubb eller per medlem ble diskutert og sonemøtet kom frem til følgende vedtak: 9

10 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Klubbene i Hamar har alt en gruppe som arbeider med temaet. Klubbene i Ringsaker oppretter en gruppe som arbeider videre med temaet. De fem klubbene melder snarest inn en kontaktperson til presidenten i LC Nes, som innkaller til første møte. Kurs i Mitt Valg tilbys først til barnehager og skoler. Om det er ledige plasser kan en åpne for andre interesserte. En oppfordrer de to gruppene til å samarbeide for å dra nytte av hverandre. Distriktsmøte på Rena 18. april. Sakslista for møtet inneholdt ingen saker som sonemøtet ønsket å diskutere. Assisterende Distriktsleder Torstein Nærbøe PRC Han fortalte at han ved bruk av klippbyrå får inn det som står om Lions i avisene. Vanlige pressemeldinger fra distriktet har store problemer med å bli tatt inn i avisene. Mens klubbene lokalt har mye lettere for å få inn artikler og bilder. Oppfordret oss til å bruke lokale kontakter. Lions har et godt omdømme utad. Han oppfordret klubbene om å bruke det som ligger på hjemmesidene for å kurse medlemmene om Lions. Spesielt de tre presentasjonene som går på å kjenne Lions. Tulipanaksjonen 25. april. Kontakt med media. I tillegg til avisene ble det diskutert bruk av radio, TV og sosiale medier. Det oppfordres til nytenking for å komme ut med informasjon. Klubbene i Hamar har en gruppe som arbeider med informasjon om Tulipanaksjonen og vil ta kontakt med avisene i Hamar. Klubbene i Ringsaker melder inn en kontaktperson til Jan Tørudbakken i LC Nes for å samordne kontakten med lokalavisene. Soneleder skriver innlegg i Huskelappen. Innleveringsfrist 7. april for utgivelse 17. april. Eventuelt. Assisterende soneleder Dag Helgestad har sagt i fra seg vervet og vi må finne en ny som kan gå i dette vervet. Det arbeides med saken. (Til orientering. Den 13. april ble det klart at presidenten i LC Nes Anne Kathrine Fossum tok på seg oppgaven med å være soneleder kommende lionsår. Sporty gjort!) Det har tidligere vært praksis at soneleder har fått klubbaviser fra klubbene i sona for å bli orientert om aktivitetene. Om det også er andre rutiner som har blitt avglemt, så kunne en i fellesskap opprette en liste med årlige gjøremål der slike oppgaver blir nedskrevet. En vil oppfordre om blir at praksisen med å sende soneleder klubbaviser, blir tatt opp igjen i fra kommende lionsår. 10

11 11

12 Fra Rømåskomiteen: Atle Strand skriver: Jeg har ikke fått inn navn på nye kandidater, men jeg har noen navn som er kommet opp tidligere år. Vi velger årets vinner nå på maimøtet. Her er kandidatene til årets Rømåspris: Andres Halla Arvid Rognhaugen Kjell Sandbekk Even Øverengen Ingebjørg og Knut Fineid Rolf Bergsodden Åse og Asbjørn Sletvold 12

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer