Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte for Moss Havn KF"

Transkript

1 Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00

2 MOSS HAVNESTYRE MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien Moss (Leder) Simen Syrrist (H) Stubben Moss (Nestleder) Liv Leirstein (FRP) Svaebakken Moss Jan Eilert Bjørnstad (AP) Th.Kittelsens gt Moss Aud Helen W Øyen (AP) Herfallbakken 4 B leil Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Sissel Rundblad (H) Refsnesalleen 92 D 1518 Moss Thomas Opland (FRP) Kilsbakken Moss Arild Svenson (FRP) Rambergveien Moss Else Brit Rosli (H) Fjellveien Moss Kristine Røssaker (KRF) Vestbrynet 7A 1519 Moss Fred Jørgen Evensen (AP) Tårnveien Moss Anne-Lise Gjøstøl (SV) Tronvikvegen Moss Kristian Larsen (AP) Refsnesalleen 83 D 1518 Moss Birger Thurn-Paulsen (R) Snekkerfaret 4 d 1537 Moss BRUKERREPRESENTANTER ADRESSER: M/TALERETT: Gunnar Laursen (Moss Industriforening) Stjernevegen Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Ulf Raab (LTL) c/o Scandinavian Shipping 1531 Moss ANSATTES REPRESENTANTER: ADRESSER: Roar Adolfsen Klokkerskogen 10D 1743 Klavestadhaugen VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Merete Ruud Tuskin Bøygen Moss

3 GRUPPEMØTER i Havnestyresalen: Arbeiderpartiet: Onsdag den 5. juni kl KRF, Høyre, FRP og Venstre: Onsdag den 5. juni kl.14.00

4 TIL HAVNESTYRETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER På vegne av havnestyrets leder tillater vi oss å innkalle medlemmene i Moss havnestyre til møte i Havnestyresalen, Oslofjordens Maritime Senter Moss: Onsdag 5. juni kl Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet. Møteprotokoll fra havnestyremøte 8. mai ble godkjent og underskrevet på møtet. Kopi følger vedlagt. Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: Melding: Side: Nr. 10: Ansattes representant til Havnestyre 1 Saker: Side: Nr. 2: Rapport for 1. tertial 2 Nr. 3: Riving av gammel Paceco gentry containerkran 13 Orienteringer fra havneadministrasjonen: - Forslag til møtedatoer for resten av året. - Oppdatering rundt steinmassene fra Follobanen og dobbeltspor gjennom Moss. - Status Havnealliansen. - Status bobil- og gjestehavn. - Status støyplan. Eventuelt:

5 Moss Havn KF 1 Melding nr. 10/ Bystyret i Moss Dato: Endring i styresammensetting for Moss Havn KF ansattes representant I forbindelse med ovennevnte, har de ansatte ved Moss Havn valgt følgende personer: Hovedmedlem: Varamedlem: Roar Adolfsen Merete R. Tuskin. Ovennevnte til deres informasjon. Med vennlig hilsen Liv Grete Øyan Moe sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 118 Strandgata Moss 1531 Moss Tlf: Org.nr MVA Bankkonto: E-post: web:

6 2 Rapport for 1. tertial Moss Havn KF Moss Havn KF

7 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 3 Havnesjefens forslag til vedtak: - Moss Havn KFs regnskap for 1. tertial tas til orientering. DOKUMENTER TIL SAKEN: Ingen SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Roar Adolfsen og Reidar M. Hansen SAKSOPPLYSNINGER: Moss Havn KF fører regnskap etter kommunal regnskapsforskrift fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Moss Havn KF skal avgi årsregnskap til bystyret om det oppnådde resultat på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter. Øvrig økonomirapportering behandles endelig av havnestyret. Moss Havn KF Side 2 av 11

8 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / DRIFTSREGNSKAP 4 Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap for 1. tertial : DRIFTSINNTEKTER Denne per Denne per Budsjett hittil Årsbudsjett Budsjett i fjor i år i år avvik Avgiftspliktig Sum anløpsavgift og kaivederlag Sum varevederlag Sum havneavgifter og vederlag Sum vederlag og gebyrer Sum avgiftspliktig omsetning Avgiftsfritt Sum skipsavgifter og vederlag Sum varevederlag Sum havneavgifter og vederlag Sum vederlag og gebyrer Sum annen omsetning Sum avgiftsfri omsetning SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Sum lønn og sos. kostn Sum inventar og utstyr Sum andre dr.kostn Sum avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (Overskudd) Moss Havn KF Side 3 av 11

9 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 5 Omsetning / Driftskostnader / Finans / Mindreforbruk 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Mindreforbr. Netto finans Driftskostn. Omsetn. 0 % Budsjett Grafisk fremstilling av omsetning, driftskostnader og mindreforbruk (overskudd) pr INVESTERINGSREGNSKAP Virksomheten har finansiert følgende investeringer per 30. april : Nytt ventilasjonsanlegg i OMSM Oppføring av bobilplass Utvikling av sjøsiden Finansiering 1. tertial 13 Budsj. HIÅ Årsbudsjett Budsj.avvik 3180 Bruk av disponible fond Bruk av lån Sum finansiering Kostnader 6640 Investeringer prosjekter Sum kostnader RESULTAT OPPSTILLING AV INVESTERINGSREGNSKAPET Finansiering: Kostnader: Bruk av disponible fond: Investeringskostnader prosjekter: Nytt ventilasjonsanlegg Nytt ventilasjons- OMSM ,- anlegg OMSM ,- Bobilplass ,- Ny containerkran ,- Utvikl av sjøsiden ,- Utvikl av sjøsiden ,- Totalt fra fond ,- Totale inv.kostn ,- Moss Havn KF Side 4 av 11

10 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 6 Ny bobiloppstillingsplass NØKKELTALL FOR MOSS HAVN KF Likviditetsgrad 1 Moss Havn KF har pr utgangen av 1. tertial en likviditetsgrad på 4,7 (forholdstallet bør minst være 2 i følge anbefalt norm). Resultatgrad Virksomhetens resultatgrad er 16,1 % pr Egenkapitalandel Moss Havn KF sin egenkapitalandel er pr ,9 %. Moss Havn KFs egenkapitalandel Gjeld 42,1 % Egenkapital 57,9 % Egenkapital Gjeld Moss Havn KF Side 5 av 11

11 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Kommentarer til regnskapet 7 Resultat per 1. tertial Foretakets regnskapsmessige driftsresultat per 1. tertial viser kroner ,- i overskudd / mindreforbruk. I budsjettet er det kalkulert med et overskudd for samme periode med kroner ,-. Bokført resultat er således vesentlig høyere enn budsjettert. Kommentarer til driftsregnskapet DRIFTSINNTEKTER: Moss Havn KFs driftsinntekter deles inn i tre hovedgrupper; havneavgifter, vederlag og annen omsetning. Havneavgifter Havneavgifter består av anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. Per 1. tertial er det utfakturert totalt kroner ,- i havneavgifter. Dette er kroner ,- mer enn antatt i forhold til budsjett. Inntekt i form av vareavgift deles inn i import, eksport og innenriks. Vareavgiften utgjør totalt kroner ,- hvilket er kroner ,- mer enn budsjettert. Vareavgift tilknyttet import utgjør en merinntekt på kroner ,- og vareavgift på eksport viser en merinntekt på kroner ,-. Vareavgift innenriks viser en mindreinntekt på kroner ,-. Vederlag Vederlag består av inntekter tilknyttet flere ulike tjenester. Blant annet utleie av kontorlokaler, varelager og utearealer samt inntekter av krankjøring/kranutleie med mer. Inntekter i form av vederlag viser kroner ,- mer enn budsjettert. Annen omsetning Driftsinntekter knyttet til denne postgruppen er andel av parkeringsinntekter, refusjon for oppsyn av Statens kaier samt provisjon for innkreving av avgifter på vegne av private kaier. Annen omsetning viser en merinntekt på kroner 9 234,- i forhold til budsjetterte tall. Årsaken til den totale økningen av driftsinntektene er sammensatt. For nærmere redegjørelse - jfr kommentarer under punktene Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF og Vurdering senere i rapporten. DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnadene ved Moss Havn KF deles inn i tre hovedgrupper; lønn og sosiale kostnader, inventar og utstyr, samt andre driftskostnader. Lønn og sosiale kostnader Postgruppen lønn og sosiale kostnader viser en total kostnad på kroner ,-. Kostnaden er kroner ,- lavere enn budsjetterte tall per 1. tertial. Lønn og sosiale kostnader utgjør 51,2 % av de totale driftskostnadene pr utløpet av 1. tertial. Moss Havn KF Side 6 av 11

12 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Det er i 1. tertial registrert 46 sykefraværsdager (dagsverk). Totalt utgjør dette 4,9 % sykefravær i Moss Havn KF for perioden januar til og med april. Det skal her nevnes at sykefraværene ikke er knyttet til det psykososiale miljøet i bedriften. 8 6 Sykefravær i prosent Prosent tertial 2. tertial 3. tertial 2011 År 2011, og Inventar og utstyr Postgruppen inventar og utstyr viser en total kostnad på kroner ,- for 1. tertial. Dette utgjør et merforbruk med til sammen kr ,-. Merforbruket skyldes hovedsakelig investeringer knyttet til nye møbler til havnestyresalen, samt kjøkken og hvitevarer til ny kantine. Videre har det blitt investert i IKT verktøy, blant annet projektor til ny kantine, smart-tv til nytt møterom og videreutvikling av AIS systemer som skal sikre automatiserte fartøysregistreringer. Andre driftskostnader Postgruppen andre driftskostnader viser en total kostnad på kroner ,-. Denne kostnadsposten viser et mindreforbruk på kroner ,-. Virksomheten har, i likhet med fjoråret, forsøkt å holde utgifter til vedlikehold av bygninger, kaianlegg og maskiner på et moderat, men samtidig nødvendig nivå. Kostnader knyttet til ytterligere nødvendige vedlikeholdsarbeider vil påløpe utover sommer og høst. Hoveddelen av mindreforbruket skyldes imidlertid støtten til MRNU som i budsjettet er henført til 1. tertial. Pr dags dato har vi foreløpig ikke mottatt faktura fra MRNU, men denne er lovt oversendt i løpet av kort tid. Regnskapsmessig er 1/3 av kostnaden utgiftsført pr utgangen av 1. tertial. FINANSPOSTER: Finanspostene ved Moss Havn KF deles inn i finansinntekter og finanskostnader. Moss Havn KF hadde i flere annuitetslån hos tidligere hovedbankforbindelse (Nordea). Videre var noen av lånene bundet opp med en andel fastrente for å sikre forutsigbarhet mht selskapets likviditet og rentekostnader. Administrasjonen innhentet høsten lånetilbud fra flere banker (Nordea, Handelsbanken, Sparebank1 og KLP) med sikte på å oppnå enda bedre rente- og gebyrbetingelser. Resultatet av denne sonderingen ble at alle lån med flytende renter ble overført fra Nordea til KLP, da sistnevnte hadde vesentlig bedre betingelser enn alle de andre forespurte bankene. Moss Havn KF sparer anslagsvis kroner ,- i årlige renteutgifter på refinansieringen. Moss Havn KF Side 7 av 11

13 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Renter og avdrag er periodisert likt ut over hele året både i budsjettet og regnskapet. Med unntak av et av fastrentelånene, nedbetales nå virksomhetens lån i sin helhet i form av kvartalsvise avdrag, i motsetning til tidligere hvor hoveddelen av lånene ble belastet halvårlig. Når det gjelder virksomhetens bankinnskudd blir renteinntekter tilhørende disse kontoene kapitalisert/godskrevet hvert kvartal. Ved bytte av bankforbindelse fra Nordea til Sparebank1 ble også innskuddsrenten vesentlig forbedret. Innskuddsrenten er pr dags dato 3,24 % (margin 1,5 % + 1 mnd NIBOR). Finansinntekter Inntektene skriver seg fra purregebyrer/forsinkelsesrenter på forfalte kundefordringer samt godskrevne renter av bankinnskudd. Moss Havn KFs finansinntekter utgjør per 1. tertial kroner ,-. Dette er kr ,- mer enn budsjettert. Forklaringen til dette relativt store avviket skyldes at det i budsjettet opereres med halvårlig kapitalisering av renter i og med at dette var praksis hos vår tidligere hovedbankforbindelse. I Sparebank1 godskrives rentene, som nevnt ovenfor, kvartalsvis. Finanskostnader Moss Havn KFs finanskostnader utgjør pr kroner ,-. Kostnadene ligger kroner ,- lavere enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er at lånerentene er lavere enn forutsatt ved budsjettutarbeidelsen. Jfr kommentarene vedrørende refinansiering tidligere i rapporten. 9 EKSTRAORDINÆRE POSTER: Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/ kostnader per 1. tertial. Finansinntekter Kroner Finansinntekter pr 1. tertial 2011 Finanskostnader Kroner Finanskostnader pr 1. tertial 2011 Moss Havn KF Side 8 av 11

14 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 10 Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF: Antall TEU (20 fots containerenheter) falt med 10 % i 1. tertial sammenlignet med år. Oversikt over godstrafikk over Moss Havn KF pr 1. tertial : Last i tonn Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1.tertial 2.tertial Totalt i Endring i % Innenriks % Utenriks % Totalt % Type last i tonn Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i % Sum stykkgods % Sum stk. gods i cont % Sum tørr bulk % Totalt % Containere i TEU (20 fots containere) Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i % Containere i TEU % Skipsanløp kommunale kaier 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i Tekst % Innenriks u/ Bastø F % Utenriks % Totalt % Skipsanløp private kaier 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i Tekst % Innenriks u/ Bastø F % Utenriks % Totalt % Moss Havn KF Side 9 av 11

15 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 11 Last i tonn Tonn Innenriks Utenriks 0 1.tertial tertial 1.tertial Antall TEU TEU tertial tertial 1. tertial VURDERING: 1. tertial er lagt bak oss med en fortsatt positiv utvikling. Den økonomiske situasjonen i Norge ser foreløpig bra ut med hensyn til lave renter, lav arbeidsledighet og stor kjøpekraft. Det er importen som fortsatt sørger for å holde oppe aktiviteten. Nedgangen i antall containere skyldes i all vesentlighet bortfall av volumer fra Peterson. Det er fortsatt tungt for eksportbedriftene. DFDS Logistics AS har i særdeleshet merket dette på kroppen, men har jobbet knallhardt for å omstille seg, og har lykkes i stor grad med å erstatte volumer som passer til den type skip de opererer. Havna har gjennom 1. tertial hatt nærmest 100 % utleide lagre, arealer og kontorfasiliteter. Moss Havn KF Side 10 av 11

16 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Den nye containerkranen som nå har vært i drift halvannet år fungerer meget tilfredsstillende. Dette har gitt økt trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i driften. Det er også i perioden startet arbeid med å innhente priser på riving av gammel kran. Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende. På grunn av periodisering, kald vår, etc. har det vært noe mindre aktiviteter på vedlikeholdssiden som har gitt mindre utgifter. Det er i løpet av tertialet arbeidet med å utvikle samarbeidet innen havnealliansen. Det har vært fellesmøter med styreledere og advokat som ser på modeller for samarbeid/sammenslåing. Videre er det brukt mye ressurser på å forhandle med Jernbaneverket om steinmasser fra Follobanen. Det har vært et forhandlingsutvalg i sving for å forhandle fram en avtale. Per i dag er ingen avgjørelse tatt. MILJØ: Moss Havn KF er opptatt av miljøet. Havna arbeider fortsatt med oppfølgingen og rulleringen av tiltakene i planen for Miljøfyrtårnsertifiseringen. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av kjørerutiner, bedre maskinelt utstyr og gjennom avgifter forsøker havna å styre mest mulig av trafikken til dagtid. Havna har i løpet av perioden også ferdigstilt ny kantine for bygget som vil fungere som et treffpunkt for alle på huset. Det har også vært gjennomført ny støykartlegging på grunnlag av planlagt utfylling av nye arealer. KONKLUSJON: 12 Gjennom nøktern drift, samarbeid med andre havner og god kostnadskontroll mener administrasjonen å ha god kontroll på økonomien. Administrasjonen er godt fornøyd med første tertials netto driftsresultat og konkluderer derfor med å anbefale forslag til vedtak. Moss Havn KF Side 11 av 11

17 13

18 14

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer