Årsmelding mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. 30. mars 2007"

Transkript

1 Årsmelding mars 2007

2 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur Helse og omsorg Sosial og barnevern Miljø og utvikling Kommunestyret... 31

3 2 Innledning Årsmeldingen for 2006 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring 2 i budsjettet. Det er første året alle enheter er benytter balansert målstyring. Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. KOSTRA-tallene for 2006 er foreløpige tall publisert 15. mars Det finnes kommuner som ikke har innlevert data, og slik at sammenligningstallene kan bli rettet. For økonomiske analyser for 2006 henvises til det vedtatte regnskap for Regnskapsresultatet viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på kr , som gir et netto driftsresultat på 7,7 %. Landsgjennomsnittet er 5,6 %. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet økte fra 6,8 % i 2006 til 7,2 % i Trenden de siste årene viser en svak vekst i sykefraværet. Kommunen har 209 ansatte fordelt på 152,64 årsverk. Det arbeidsrelaterte sykefraværet var 0,17 %, som er en økning på 0,11 % fra fjoråret. Meldingene fra avdelingene viser en økende bekymring i forholdet mellom arbeidsoppgavene som skal utføres og tilgjengelige personalressurser. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Kravene om likestilling blir ivaretatt, og det henvises til årsberetning i regnskap 2006 for kommentarer omkring likestilling. Driftsrammene forble uendret fra budsjettet og gjennom hele året, med unntak av barnehagen som fikk økte statlige midler.. Påkomne utfordringer ble løst innen de gitte totalrammer ved å benytte delegeringsfullmaktene. Det er samtidig et konstant krav til effektivisering for å opprettholde tjenestetilbudet i samsvar med målene gitt av kommunestyret. I tillegg til de overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, målstyring, regnskap og årsmelding - har følgende plandokumenter blitt vedtatt: alkoholpolitikk, bemanning, trafikksikkerhet, opplæring, esiljan, barnehage, psykisk helse og reguleringsplaner. Arbeidet med revidering av kommuneplanen er i god gjenge og forventes behandlet i juni Folketallet i kommunen forble uendret på Det var en nedgang i begynnelsen av året, men tilflytting i siste kvartal balanserte folketallsutviklingen. Det forventes en folketallsvekst kommende år, bl.a. ut fra tilgangen på boligtomter. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. En klar konsensus om å nå de vedtatt prioriterte oppgaver framkommer fra representantene i kommunestyret. 1 KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet.

4 3 Siljan kommune hadde fylkets beste resultat på levekårsindeksen til SSB 3 som ble presentert i 2006 med en indeks på 3,4, som er en betydelig bedring fra fjoråret (4,1). Snittindeksen i Telemark er 6,2. Siljan har samtidig den beste utvikling over tid i fylket. Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise hvor det er best å bo. Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, er like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor denne målingen. Undersøkelsen peker imidlertid på viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. I 2006 ble det gjennomført en ny organisering av samarbeidet i henhold til kommunelovens 27. Samarbeidet er regulert av vedtekter og i en avtale, og som en følge av dette er Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet opprettet. Ved denne organiseringsformen er målet å få en sterkere politisk forankring av samarbeidet og prosjektene i kommunene.12 utredningsprosjekter har pågått i 2006, hvorav Siljan kommune har deltatt i 10. Av de avsluttede prosjektene vurderes Organiseringen av overformynderiet, Fellesenhet for miljørettet helsevern i Grenland og Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland som spesielt strategiske for Siljan kommune. Det er fremmet en egen årsmelding for Grenlandssamarbeidet. Siljan ungdomsskole hadde besøk av HKH Kronprins Haakon Magnus 3. mai Besøket kom i stand etter anbefaling av Fylkesmannen i Telemark ut fra kommunens arbeid med internasjonalisering. Kronprisens foredrag om Hvordan ungdom kan bidra til en positiv verdensutvikling ble meget godt mottatt. Det er krevende for Siljan kommune å opprettholde et godt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Organisasjonen er ikke dimensjonert for å ta toppene som uvilkårlig kommer. Flere ressurser benyttes samtidig til å forberede og delta i ettersyn og kontroller fra ulike offentlige myndigheter. Det er påkrevd å følge nøye med i utviklingen av sykefraværet blant de ansatte. Samtidig er det til enhver tid nødvendig å se om både den politiske og administrative organiseringen tjener og tilrettelegger for målet om gode tjenestetilbud. Innbyggerne skal uansett få dekket de lovpålagte rettigheter. Beslutningsprosessene skal fortsatt være effektive ved å utnytte eksisterende delegeringsreglement. Beredskapsarbeidet har en sterk prioritet, og sårbarheten ved avvik og uforutsette hendelser vurderes. De ulike prosessene skal være transparente og preget av et høyt etisk nivå innen alle ledd innen organisasjonen. Siljan kommune har fått gode tilbakemeldinger i 2006 på visjonen om å være den beste bokommunen i Telemark, og visjonen vurderes å være ivaretatt. Siljan den 30. mars 2007 n Sæthre Rådmann 3 Statistisk Sentralbyrå

5 4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: Økonomisjef Hanne Winberg Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Kommunestyret (8) 52 (7) 56 (8) 61 (8) 85 (9) 72 (8) 63 Formannskapet (11) 60 (8) 55 (14) 60 (11) 62 (11) 67 (10) 66 Administrasjonsutvalget (3) 5 (4) 10 (2) 7 (3) 9 (5) 14 (5) 18 Arbeidsmiljøutvalget (4) 9 (4) 11 (3) 10 (4) 11 (4) 10 (3) 12 Skatteutvalget (0) 0 (1) 2 (1) 1 (2) 6 (3) 6 (2) 4 Overskattetakstnemnda (0) 0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 Kontrollutvalget (4) 18 (4) 17 (5) 18 (4) 34 (6) 46 (5) 40 Nøkkeltall fra Kostra Økonomi Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., administrasjon, styring og fellesutg. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr ,7 1,9 7,7 3,9 6,1 2,8 154,7 157,0 175,4 163,8 159,6 161,6 104,4 103,4 95,9 90,9 88,1 88, ,2 5,8 10,6 10,0 8,9 8,4 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 4,0 6,6 5,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Ordfører- og rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS Interkommunalt arkiv (IKA) Innkjøpssamarbeid i Grenland Arbeidsgiverkontroll i Grenland Servicekontorledernettverk Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) HMS-Forum Grenland (KS-initiert) Opplæringsringen for kommunale fag i Grenland og Vestmar Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland Interkommunalt samarbeid vedrørende overformynderi

6 5 Målekort for Servicekontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % +2,3 % Samordnet annonsering av stillingsutlysninger Gjennomføre utlysning under felles kommunal vignett 100 % 0 % Organisasjon Godt fungerende politisk sekretariat God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Feilfri håndtering av møtepapirer 100 % 90 % Feil ved postfordeling 0 % 0 % Feil ved arkivbegrensning 0 % 0 % Gjenfinning i arkiv Feil ved journalføring 0 % 0,4 % Mottatte klager på servicenivå 0 1 Brukere God kvalitet på mottak av henvendelser Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Antall politisk vedtatte serviceerklæringer 4,5 (Skala) Ikke målt 1 1 God ekstern informasjon Utgivelse av Kommunenytt 8 8 Medarbeidere Innovasjon Riktig kompetanse Godt arbeidsmiljø Åpenhet og medvirkning Fungere som superbrukere i kontorstøttesystemet K-2000 Pådrivere for kompetanseøkning i kontorstøttesystemet K-2000 Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 4,0 (Skala) 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,0 (Skala) 5,0 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 (Skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Gi tilfredsstillende support Årlige kurstilbud 2 1 Oppdatere intranett med brukermanualer Depotordning for arkiv Benytte interkommunal ordning

7 6 Målekort for Økonomikontoret 2006 Innovasjon Medarbeidere Brukere Organisasjon Økonomi Mål Indikatorer Nivå Resultat Realistisk budsjett med handlingsrom God økonomistyring Gode internkontroll rutiner Gode rutinebeskrivelser Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Skatter og avgifter skal innbetales Riktig kompetanse Godt arbeidsmiljø Åpenhet og medvirkning Videreutvikle brukerkompetansen i regnskap og elektronisk fakturabehandling Forberede innføring av nytt skatteregnskap Utvikle kompetanse for brukerne i rapportering og spørring mot sentraldriftssystemer Ledertilfredshet med medvirkning i utarbeidelse av budsjett Kommunens netto driftsresultat Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme Etablere skriftlige rutiner for drift av elektronisk fakturabehandling Etablere skriftlige rutiner rundt drifting av elektronisk rapporteringsarkiv Etablere skriftlige rutiner rundt drifting av nettbedrift Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig 4,5 % Ikke målt 1,9 % 7,7 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30 % Regnskapet er à jour Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % 96 % À jour med refusjonskrav Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 98 % 98 % 99 % 99 % 4,0 (skala) 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,0 (skala) 5,0 Arbeidsrelatert sykefravær Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 0 % 0 % 4,0 (skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Gjennomføre opplæring etter behov. Gjennomføre opprydding i gammelt system og innføre nye anbefalte rutiner. Gjennomføre opplæring hos bruker 90 % 0 % 90 % 0 %

8 7 Målekort for IT-kontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % -0,1 % Organisasjon God tilgang til nødvendige IT systemer Tilfredse systembrukere Bedre systemutnyttelse Oppetid for nettverk og applikasjoner som kjøres på server innenfor normalarbeidstid 8-16 Tilbakemelding på forventet løsnigsmuligheter og løsningstid 99 % 99 % Maks. 8 timer 1 time Kartlegge opplæringsbehovet 100% 100 % Gjennomføre nødvendig grunnleggende IT opplæring 2 workshops 2 workshops Brukere God elektronisk tilgang til kommunen Høyere kvalitet på hjemmesiden Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen Gjennomføre opplæring om åpne standardere definert av KS 99 % 99 % Riktig kompetanse Kartlegge opplæringsbehov Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 (Skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Få kontroll over innmeldte problemstillinger Innføring av et helpdesksystem 100 % 50 % Innovasjon Bedre overvåkingssystem Innføre varslingssending med SMS-sender Sette IKT-overvåkingssystem i drift Nei Utvikle ny hjemmeside Oppstart av prosjektet

9 8 Definerte mål for esiljan i 2006 Punktene referer seg til tilsvarende i planen: e-siljan Løpende vurdere bruk av åpen kildekode. IKT kontoret holder seg oppdatert på mulighetene for bruk av åpen kildekode ved kommunens eksisterende og nye systemer. Pr. i dag er enkelte systemer så avhengig av hverandre, at det ikke muliggjør bruk av åpen kildekode.vi benytter Linux (som er åpen kildekode) på brannmurserveren. Linux vil i første kvartal 2007 bli testet som klient på elevmaskiner i skole, med Windows kjørende i virtuell modus på disse. 4.4 Tilfredsstillende hastighet og tilgang til bredbånd. Etter tilbakemelding fra innbyggere om at det ikke var flere ledige ADSL punkter i sentralen i Siljan sentrum, ble dette meldt inn til Telenor med forespørsel om utvidelse. Tilbakemelding fra Telenor pr.31/12-06 sier at det er ledige posisjoner og god kapasitet på bredbånd i Siljan. 5.3 Alle skolene skal ha en funksjonell og oppdatert hjemmeside. Kommunens skoler har produsert hjemmesider som oppdateres og er i aktivt bruk Arbeide for et forpliktende samarbeid på IKT i Grenlandsregionen Det samarbeides ved innkjøp av systemer og programvare. Prosjekt for anskaffelse av felles portalløsning er i gang.videre vil det være en løpende vurdering av samarbeidsmuligheter. 6.1 Alle folkevalgte i kommunen skal kunne nås via e-post. Det er opprettet e-post adresser for alle folkevalgte som har PC og tilgang til internett. Adressene er bygd opp på følgende vis: De som ikke har tilgang til det interne nettverket i kommuneadministrasjonen, får automatisk e-post videresendt til sin private e-postadresse.

10 9 Målekort for Personalkontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Gjennomføre lokale forhandlinger Forbruk av lokal lønnspott Organisasjon Effektiv tilsettingsprosess Servicekontoret samordner utlysninger av stillinger Maks tidsbruk på 4 uker fra søknadsfristens utløp til tilsettingsutvalgets vedtak Vignett i aktuelle medier en fast ukedag dersom stillinger ledig 100 % 96 % Brukere Bra med søkere til stillinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til stillinger 100 % 88 % Inneha lærlinger i organisasjonen Antall lærlinger 2 2 God dialog med tillitsvalgte Tilfredshet ved medvirkning 4 (skala) 4 Gjennomføre HMS-tilsyn Antall tilsyn Medarbeidere Optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten (BHT) Opplæring av ansatte Tidligst mulig attføringstiltak Gjennomføring av videre- og etterutdanning 8 uker 5 4 Mål forandret underveis Innovasjon Kontinuerlig leder- og mellomlederopplæring Prioritering av friskvern Utvikle en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk Antall samlinger 2 2 Etablere base for ulike trim- og treningsmuligheter Nei Utarbeide reglement Nei Merknader til målekortet Oppfølging og utvikling av utarbeidede rutinebeskrivelser er vanskelig å finne rom til i hverdagen. Det samme gjelder målet om å kunne opprettholde og videreutvikle kunnskapen i organisasjonen om de interne styringssystemene. Disse områdene blir prioritert bort når de daglige driftsoppgaver skal holdes unna. Dette er et dilemma når vi stadig ønsker å ta i bruk nye elektroniske styringssystemer som krever involvering av brukerne ute i organisasjonen. For å få alt til å fungere som vi ønsker og for å kunne hente ut de gevinster som er mulig kreves kompetanse hos brukerne. Kompetanseheving må gjennomføres og ikke minst vedlikeholdes. Løsningsorientert fokus Vi har fått tilført et 100 % årsverk IKT-konsulent i året som gikk. Dette har gitt oss mulighet til å følge opp løpende drift av våre IKT systemer på en ennå bedre måte enn tidligere. Servicen ut mot våre interne brukere er veldig bra og utviklingsarbeid innenfor dette viktige fagområdet kan fortsette.

11 10 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Oppvekst og kultur (9) 18 (6) 18 (8) 13 (8) 20 (8) 20 (9) 23 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år Elev pr. kommunal skole Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i årstrinn 90,8 77,7 89,9 89,5 94,2 92,5 Andel elver i grunnskolen som får spesial-undervisning i prosent 4,4 4,6 5,0 4,2 6,9 7,3 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,2 88,5 78,4 74,8 78,7 70,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 98,7 97,7 91,9 90,2 91,9 91,0 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 60,8 54,2 74,8 68,1 66,2 57,2 Bokutlån per innbygger i alt 4,7 5,2 4,0 4,1 4,4 4,4 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innb Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn 11,2 11,9 12,9 13,3 12,5 12,6 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 12,0 11,3 15,0 15,4 13,9 13,7 Elever pr. årsverk i grunnskolen 9,5 9,3 11,0 11,3 9,9 10,2 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker Andel ansatte i barnehage med førskolelærerutdanning 38,9 29,7 34,8 34,7 26,6 27,5 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 19,2 24,2 18,6 23,8 19,6 25,0 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 25 timer eller mer i kroner per måned

12 11 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 6,0 6,2 6,1 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Elevtall Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 21 (26) 22 (27) 24 4 Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) (20.900) (20.520) (22.268) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 4,0 4,1 4,0 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100% plass Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Kompetanseutvikling skole. Grenland + Kompetanseutvikling/nettverkbygging andre avdelinger Geopark (7 kommuner i Telemark og Vestfold) FOKUS Grenland, kultur og næringsliv. Kulturskatten, Kulturformidling til skolene. MILL samarbeid i regionen Samarbeid om kvalitetssikringsverktøy (Opplæringslova) Biblioteksjefnettverk Driftsutgifter pr. elev ligger fortsatt over gjennomsnitt i Telemark, men har økt mindre enn de andre kommunene i fylket. I forhold til sammenlignbare kommuner i landet ellers har økningen vært lik frå i fjor til i år, og Siljan ligger fortsatt godt over disse kommunene i elevkostnad. Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev har gått merkbart opp. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe ned på barnetrinnet og tilsvarende opp på ungdomstrinnet. Men Siljan har gjennomsnittlig mindre elevgrupper enn i Telemark og i landet ellers. Dette gjenspeiler to forhold. Kommunen har en relativt desentralisert skolestruktur, og har de siste åra hatt mange elever med ekstra behov, der noe av tiltakene løses i mindre grupper. Elevtallet gikk ned med 11 elever, og var på et lavnivå, det stiger igjen kommende år. Utgifter til barn i barnehage har økt noe, men langt mindre en i andre kommuner. Og Siljan ligger relativt langt under driftsutgiftene pr. barn i andre kommuner i Telemark, og noe under driftsutgiftene i sammenlignbare kommuner ellers i landet. Andel ansatte i barnehage med førskolelærerutdanning har gått opp, og Siljan ligger nå over gjennomsnittet i Telemark, og langt over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner i landet. Driftutgifter pr. bruker i SFO(og heldagsskole) har gått relativt mye ned, og ligger nå godt under snittet i andre Telemarkskommuner, og noe under sammenlignbare kommuner Voksenopplæringen: 36 timer pr. uke. 2 lærere 16 elever. Elever fra USA, Thailand, Litauen, Balkan, Afghanistan, Tsjetsjenia. Lokalisert til 2. etg. på Øverbøstua. Biblioteket holder et stabilt nivå, nedgang 5 % i kveldsutlån, og mindre besøk fra barneskolene, p.g.a. avstand, og manglende skyssopplegg. Kulturskolen i jevn utvikling. 58 elever er ny rekord. Utgifter pr. bruker er gått ned, og er langt under gj.snittet i Telemark, men noe over snittet i sammenlignbare kommuner. Regnskapet for hele avdelingen kunne ballanseres så vidt på plussiden. 4 Klassetallsbegrepet er borte. Beregnet etter samme regler som før, ville klassetallet vært som i Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 6 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 7 Småbarnstillegget ble tatt bort. Økningen slo derfor ikke særlig ut for barn under 3 år.

13 12 Målekort for Skolekontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Organisasjon Samsvar mellom aktivitet og rammer Avvik i budsjett 0 % -4,0 % God økonomistyring Effektive rutiner Rutiner for budsjettkontroll hver annen måned Overholde tidsfrister 100 % 95 % Fungerende møtestruktur Optimal informasjonsflyt Alle kan og har nødvendige rutiner 5 (Skala) 5 Velfungerende virksomheter Bruk av intern veiledningskompetanse Brukere Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 4 (Skala) 4 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Kompetansekartlegging Innovasjon Utrede ny skolestruktur Utarbeide analyse og saksframlegg Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre Kunnskapsløftet

14 13 Målekort for Barnehage 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Jevnlig budsjettkontroll annen hver måned Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -20,2 % Organisasjon Gode informasjonsrutiner for personalet Månedlige informasjonsmøter Månedlige informasjonsskriv 10 6 Kontaktmøter mellom førskolelærere og lærere 3 1 Gjennomføre foreldresamtaler per barn 2 2 Brukere Fornøyde foreldre Gjennomføre foreldremøter 2 1 Brukerundersøkelse 4 (Skala) Ikke målt Full behovsdekning Ventetid for tildeling av plass for barn under 3 år 3 måneder 6 måneder Medarbeidersamtaler Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø 2 2 Oppdaterte medarbeidere 100 % 90 % Kvalitetsutvikling 95 % 95 % Innovasjon Utvikle barnehagestrukturen Heldagstilbud i Opdalen Innføre ny rammeplan Innføre barnesamtale

15 14 Målekort for Barneskole 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Medarbeidere Brukere Organisasjon Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -2,9 % God økonomistyring Optimal informasjonsflyt Gode rutiner i TPO-undervisningen Tilpasset opplæring Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rutiner for budsjettkontroll annenhver måned Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene 80 % 80 % 90 % 97 % 8 Ukentlige klassebrev 1.-4.trinn Aktiv bruk av First Class på 5.-7.trinn 70 % 70 % 9 Relevant inf. på hjemmesida 4 (Skala) Ikke målt Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor skoleledelsen Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor PPT Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn Innen 1 uke Innen 1 måned 1 uke Ikke målt 100 % 90 % Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % 95 % 10 Stor trivsel blant elevene 90 % 88 % Påvirke arbeidsplaner og noe valg av oppgavetyper 80 % Ikke målt Aktive elevråd Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter 90 % 83 % Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan 100 % Ikke målbart 11 Innovasjon Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging 8 Foreldrene ble spurt om de leste Skolenytt. Svarene var anonyme. 9 Bruken av Fist Class har vært størst på 6. og 7. trinn. Elevene på 5. trinn har først blitt aktive på slutten av året. Det er ikke målt hvor aktive elevene er hjemme. 10 Måles årlig i november på 2., 4. og 6. trinn. Både foreldre og elever blir spurt. 11 Kunnskapsløftet innføres i løpet av 3 år. Jobber fortsatt med fagplaner. Alle bøkene er ikke ferdige fra forlagene ennå.

16 15 Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Organisasjon Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +11,9 % God økonomistyring Effektive rutiner Rutiner for budsjettkontroll Annen hver måned Månedlig avvik i forhold til frister 1 0 Optimal informasjonsflyt Benytte HMS internkontroll Intern informasjon Lese referatbok og infotavler 6 (Skala) 5 Brukere Medarbeidere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Mobbing 0 0 Trivsel hos elever 80 % 80 % Tilbakemelding om trivsel fra foresatte 70 % 50 % Antall møter i elevråd Antall saker i elevråd Deltakelse på 2 årlige foreldremøter Foreldre er ansvarlige for arrangement 90 % 90 % 7 Ikke målt Arbeidsrelatert fravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Implementere Kunnskapsløftet etter utarbeidet plan 100 % 90 % Innovasjon Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre MILL etter utarbeidet plan Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruk av fellestid og 39.uke 5 (Skala) 4 Innføre Kunnskapsløftet Utarbeide lokal skoleplan

17 16 Målekort for Grendeskole (Austad) 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +0,6 % God økonomistyring Budsjettkontroll hver måned Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 2 Organisasjon Ukentlig oppdatering av hjemmeside 100 % 70 % Optimal informasjonsflyt Løpende intern informasjon Utgi Austad-nytt 10 6 Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % 70 % Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % 70 % Brukere Medarbeidere Innovasjon Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Felles læreplaner og lærebøker Tilbakemeling fra elever 80 % 90 % Tilbakemelding fra foresatte 70 % 93 % Antall møter i elevråd 10 5 Antall saker i elevråd Frammøte på konferanser Frammøte på foreldremøter 90 % 80 % Ansvar for arrangement 4 2 Møter i samarbeidsutvalget 5 3 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 50 % Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet 100 % 80 % Innføre MILL etter utarbeidet plan 95 % 70 % Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruke fellestiden til ukentlige fellesdiskusjoner Samarbeid mellom skolene om å utarbeide nye planer 100 % 80 % 100 % 60 %

18 17 Målekort for Ungdomsskole 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +5,8 % Økonomi God økonomistyring Budsjettkontroll annenhver måned Melde innen halvårets utløp om større avvik Organisasjon Effektive rutiner Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd 100 % HMS internkontroll IKT-kompetanse 4 (Skala) 2 Optimal informasjonsflyt Benytte elektronisk informasjon 75 % 90 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 4 (Skala) 3,6 Gode elevprestasjoner Karakterskår 3,9 4 Elevmedvirkning Stor trivsel 3 (Skala. 4 best) 3,6 Brukere Ingen mobbing 100 % 98,4 % Frammøte på foreldrekonferanse 100 % 99 % 3. Engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % 85 % Foreldremedvirkning 3,2 (Skala 4 best) Ikke målt Medarbeidere Innovasjon Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 5,08 % Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Grad av realkompetanse innen alle fagområder 100 % 80 % Følge opplæringsplan Endringsprosesser i forhold til mål i virksomhetsplan Deltakelse i 39. uke til kvalitetsutvikling Entrepenørskap i skolen Delta i prosjekt

Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet, og dette er videreført i 2007 og 2008. Balansert

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Årsmelding 2013. Drangedal kommune

Årsmelding 2013. Drangedal kommune Årsmelding 2013 Drangedal kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning for 2013... 5 1.1 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 5 1.3 Statlig

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering...

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... Årsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering:... 5 DEL 3 Oppnådde resultater

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer