Årsmelding mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. 30. mars 2007"

Transkript

1 Årsmelding mars 2007

2 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur Helse og omsorg Sosial og barnevern Miljø og utvikling Kommunestyret... 31

3 2 Innledning Årsmeldingen for 2006 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring 2 i budsjettet. Det er første året alle enheter er benytter balansert målstyring. Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. KOSTRA-tallene for 2006 er foreløpige tall publisert 15. mars Det finnes kommuner som ikke har innlevert data, og slik at sammenligningstallene kan bli rettet. For økonomiske analyser for 2006 henvises til det vedtatte regnskap for Regnskapsresultatet viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på kr , som gir et netto driftsresultat på 7,7 %. Landsgjennomsnittet er 5,6 %. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet økte fra 6,8 % i 2006 til 7,2 % i Trenden de siste årene viser en svak vekst i sykefraværet. Kommunen har 209 ansatte fordelt på 152,64 årsverk. Det arbeidsrelaterte sykefraværet var 0,17 %, som er en økning på 0,11 % fra fjoråret. Meldingene fra avdelingene viser en økende bekymring i forholdet mellom arbeidsoppgavene som skal utføres og tilgjengelige personalressurser. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Kravene om likestilling blir ivaretatt, og det henvises til årsberetning i regnskap 2006 for kommentarer omkring likestilling. Driftsrammene forble uendret fra budsjettet og gjennom hele året, med unntak av barnehagen som fikk økte statlige midler.. Påkomne utfordringer ble løst innen de gitte totalrammer ved å benytte delegeringsfullmaktene. Det er samtidig et konstant krav til effektivisering for å opprettholde tjenestetilbudet i samsvar med målene gitt av kommunestyret. I tillegg til de overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, målstyring, regnskap og årsmelding - har følgende plandokumenter blitt vedtatt: alkoholpolitikk, bemanning, trafikksikkerhet, opplæring, esiljan, barnehage, psykisk helse og reguleringsplaner. Arbeidet med revidering av kommuneplanen er i god gjenge og forventes behandlet i juni Folketallet i kommunen forble uendret på Det var en nedgang i begynnelsen av året, men tilflytting i siste kvartal balanserte folketallsutviklingen. Det forventes en folketallsvekst kommende år, bl.a. ut fra tilgangen på boligtomter. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. En klar konsensus om å nå de vedtatt prioriterte oppgaver framkommer fra representantene i kommunestyret. 1 KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet.

4 3 Siljan kommune hadde fylkets beste resultat på levekårsindeksen til SSB 3 som ble presentert i 2006 med en indeks på 3,4, som er en betydelig bedring fra fjoråret (4,1). Snittindeksen i Telemark er 6,2. Siljan har samtidig den beste utvikling over tid i fylket. Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise hvor det er best å bo. Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, er like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor denne målingen. Undersøkelsen peker imidlertid på viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. I 2006 ble det gjennomført en ny organisering av samarbeidet i henhold til kommunelovens 27. Samarbeidet er regulert av vedtekter og i en avtale, og som en følge av dette er Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet opprettet. Ved denne organiseringsformen er målet å få en sterkere politisk forankring av samarbeidet og prosjektene i kommunene.12 utredningsprosjekter har pågått i 2006, hvorav Siljan kommune har deltatt i 10. Av de avsluttede prosjektene vurderes Organiseringen av overformynderiet, Fellesenhet for miljørettet helsevern i Grenland og Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland som spesielt strategiske for Siljan kommune. Det er fremmet en egen årsmelding for Grenlandssamarbeidet. Siljan ungdomsskole hadde besøk av HKH Kronprins Haakon Magnus 3. mai Besøket kom i stand etter anbefaling av Fylkesmannen i Telemark ut fra kommunens arbeid med internasjonalisering. Kronprisens foredrag om Hvordan ungdom kan bidra til en positiv verdensutvikling ble meget godt mottatt. Det er krevende for Siljan kommune å opprettholde et godt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Organisasjonen er ikke dimensjonert for å ta toppene som uvilkårlig kommer. Flere ressurser benyttes samtidig til å forberede og delta i ettersyn og kontroller fra ulike offentlige myndigheter. Det er påkrevd å følge nøye med i utviklingen av sykefraværet blant de ansatte. Samtidig er det til enhver tid nødvendig å se om både den politiske og administrative organiseringen tjener og tilrettelegger for målet om gode tjenestetilbud. Innbyggerne skal uansett få dekket de lovpålagte rettigheter. Beslutningsprosessene skal fortsatt være effektive ved å utnytte eksisterende delegeringsreglement. Beredskapsarbeidet har en sterk prioritet, og sårbarheten ved avvik og uforutsette hendelser vurderes. De ulike prosessene skal være transparente og preget av et høyt etisk nivå innen alle ledd innen organisasjonen. Siljan kommune har fått gode tilbakemeldinger i 2006 på visjonen om å være den beste bokommunen i Telemark, og visjonen vurderes å være ivaretatt. Siljan den 30. mars 2007 n Sæthre Rådmann 3 Statistisk Sentralbyrå

5 4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: Økonomisjef Hanne Winberg Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Kommunestyret (8) 52 (7) 56 (8) 61 (8) 85 (9) 72 (8) 63 Formannskapet (11) 60 (8) 55 (14) 60 (11) 62 (11) 67 (10) 66 Administrasjonsutvalget (3) 5 (4) 10 (2) 7 (3) 9 (5) 14 (5) 18 Arbeidsmiljøutvalget (4) 9 (4) 11 (3) 10 (4) 11 (4) 10 (3) 12 Skatteutvalget (0) 0 (1) 2 (1) 1 (2) 6 (3) 6 (2) 4 Overskattetakstnemnda (0) 0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 Kontrollutvalget (4) 18 (4) 17 (5) 18 (4) 34 (6) 46 (5) 40 Nøkkeltall fra Kostra Økonomi Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., administrasjon, styring og fellesutg. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr ,7 1,9 7,7 3,9 6,1 2,8 154,7 157,0 175,4 163,8 159,6 161,6 104,4 103,4 95,9 90,9 88,1 88, ,2 5,8 10,6 10,0 8,9 8,4 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 4,0 6,6 5,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Ordfører- og rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS Interkommunalt arkiv (IKA) Innkjøpssamarbeid i Grenland Arbeidsgiverkontroll i Grenland Servicekontorledernettverk Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) HMS-Forum Grenland (KS-initiert) Opplæringsringen for kommunale fag i Grenland og Vestmar Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland Interkommunalt samarbeid vedrørende overformynderi

6 5 Målekort for Servicekontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % +2,3 % Samordnet annonsering av stillingsutlysninger Gjennomføre utlysning under felles kommunal vignett 100 % 0 % Organisasjon Godt fungerende politisk sekretariat God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Feilfri håndtering av møtepapirer 100 % 90 % Feil ved postfordeling 0 % 0 % Feil ved arkivbegrensning 0 % 0 % Gjenfinning i arkiv Feil ved journalføring 0 % 0,4 % Mottatte klager på servicenivå 0 1 Brukere God kvalitet på mottak av henvendelser Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Antall politisk vedtatte serviceerklæringer 4,5 (Skala) Ikke målt 1 1 God ekstern informasjon Utgivelse av Kommunenytt 8 8 Medarbeidere Innovasjon Riktig kompetanse Godt arbeidsmiljø Åpenhet og medvirkning Fungere som superbrukere i kontorstøttesystemet K-2000 Pådrivere for kompetanseøkning i kontorstøttesystemet K-2000 Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 4,0 (Skala) 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,0 (Skala) 5,0 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 (Skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Gi tilfredsstillende support Årlige kurstilbud 2 1 Oppdatere intranett med brukermanualer Depotordning for arkiv Benytte interkommunal ordning

7 6 Målekort for Økonomikontoret 2006 Innovasjon Medarbeidere Brukere Organisasjon Økonomi Mål Indikatorer Nivå Resultat Realistisk budsjett med handlingsrom God økonomistyring Gode internkontroll rutiner Gode rutinebeskrivelser Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Skatter og avgifter skal innbetales Riktig kompetanse Godt arbeidsmiljø Åpenhet og medvirkning Videreutvikle brukerkompetansen i regnskap og elektronisk fakturabehandling Forberede innføring av nytt skatteregnskap Utvikle kompetanse for brukerne i rapportering og spørring mot sentraldriftssystemer Ledertilfredshet med medvirkning i utarbeidelse av budsjett Kommunens netto driftsresultat Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme Etablere skriftlige rutiner for drift av elektronisk fakturabehandling Etablere skriftlige rutiner rundt drifting av elektronisk rapporteringsarkiv Etablere skriftlige rutiner rundt drifting av nettbedrift Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig 4,5 % Ikke målt 1,9 % 7,7 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30 % Regnskapet er à jour Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % 96 % À jour med refusjonskrav Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 98 % 98 % 99 % 99 % 4,0 (skala) 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,0 (skala) 5,0 Arbeidsrelatert sykefravær Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 0 % 0 % 4,0 (skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Gjennomføre opplæring etter behov. Gjennomføre opprydding i gammelt system og innføre nye anbefalte rutiner. Gjennomføre opplæring hos bruker 90 % 0 % 90 % 0 %

8 7 Målekort for IT-kontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % -0,1 % Organisasjon God tilgang til nødvendige IT systemer Tilfredse systembrukere Bedre systemutnyttelse Oppetid for nettverk og applikasjoner som kjøres på server innenfor normalarbeidstid 8-16 Tilbakemelding på forventet løsnigsmuligheter og løsningstid 99 % 99 % Maks. 8 timer 1 time Kartlegge opplæringsbehovet 100% 100 % Gjennomføre nødvendig grunnleggende IT opplæring 2 workshops 2 workshops Brukere God elektronisk tilgang til kommunen Høyere kvalitet på hjemmesiden Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen Gjennomføre opplæring om åpne standardere definert av KS 99 % 99 % Riktig kompetanse Kartlegge opplæringsbehov Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 (Skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Få kontroll over innmeldte problemstillinger Innføring av et helpdesksystem 100 % 50 % Innovasjon Bedre overvåkingssystem Innføre varslingssending med SMS-sender Sette IKT-overvåkingssystem i drift Nei Utvikle ny hjemmeside Oppstart av prosjektet

9 8 Definerte mål for esiljan i 2006 Punktene referer seg til tilsvarende i planen: e-siljan Løpende vurdere bruk av åpen kildekode. IKT kontoret holder seg oppdatert på mulighetene for bruk av åpen kildekode ved kommunens eksisterende og nye systemer. Pr. i dag er enkelte systemer så avhengig av hverandre, at det ikke muliggjør bruk av åpen kildekode.vi benytter Linux (som er åpen kildekode) på brannmurserveren. Linux vil i første kvartal 2007 bli testet som klient på elevmaskiner i skole, med Windows kjørende i virtuell modus på disse. 4.4 Tilfredsstillende hastighet og tilgang til bredbånd. Etter tilbakemelding fra innbyggere om at det ikke var flere ledige ADSL punkter i sentralen i Siljan sentrum, ble dette meldt inn til Telenor med forespørsel om utvidelse. Tilbakemelding fra Telenor pr.31/12-06 sier at det er ledige posisjoner og god kapasitet på bredbånd i Siljan. 5.3 Alle skolene skal ha en funksjonell og oppdatert hjemmeside. Kommunens skoler har produsert hjemmesider som oppdateres og er i aktivt bruk Arbeide for et forpliktende samarbeid på IKT i Grenlandsregionen Det samarbeides ved innkjøp av systemer og programvare. Prosjekt for anskaffelse av felles portalløsning er i gang.videre vil det være en løpende vurdering av samarbeidsmuligheter. 6.1 Alle folkevalgte i kommunen skal kunne nås via e-post. Det er opprettet e-post adresser for alle folkevalgte som har PC og tilgang til internett. Adressene er bygd opp på følgende vis: De som ikke har tilgang til det interne nettverket i kommuneadministrasjonen, får automatisk e-post videresendt til sin private e-postadresse.

10 9 Målekort for Personalkontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Gjennomføre lokale forhandlinger Forbruk av lokal lønnspott Organisasjon Effektiv tilsettingsprosess Servicekontoret samordner utlysninger av stillinger Maks tidsbruk på 4 uker fra søknadsfristens utløp til tilsettingsutvalgets vedtak Vignett i aktuelle medier en fast ukedag dersom stillinger ledig 100 % 96 % Brukere Bra med søkere til stillinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til stillinger 100 % 88 % Inneha lærlinger i organisasjonen Antall lærlinger 2 2 God dialog med tillitsvalgte Tilfredshet ved medvirkning 4 (skala) 4 Gjennomføre HMS-tilsyn Antall tilsyn Medarbeidere Optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten (BHT) Opplæring av ansatte Tidligst mulig attføringstiltak Gjennomføring av videre- og etterutdanning 8 uker 5 4 Mål forandret underveis Innovasjon Kontinuerlig leder- og mellomlederopplæring Prioritering av friskvern Utvikle en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk Antall samlinger 2 2 Etablere base for ulike trim- og treningsmuligheter Nei Utarbeide reglement Nei Merknader til målekortet Oppfølging og utvikling av utarbeidede rutinebeskrivelser er vanskelig å finne rom til i hverdagen. Det samme gjelder målet om å kunne opprettholde og videreutvikle kunnskapen i organisasjonen om de interne styringssystemene. Disse områdene blir prioritert bort når de daglige driftsoppgaver skal holdes unna. Dette er et dilemma når vi stadig ønsker å ta i bruk nye elektroniske styringssystemer som krever involvering av brukerne ute i organisasjonen. For å få alt til å fungere som vi ønsker og for å kunne hente ut de gevinster som er mulig kreves kompetanse hos brukerne. Kompetanseheving må gjennomføres og ikke minst vedlikeholdes. Løsningsorientert fokus Vi har fått tilført et 100 % årsverk IKT-konsulent i året som gikk. Dette har gitt oss mulighet til å følge opp løpende drift av våre IKT systemer på en ennå bedre måte enn tidligere. Servicen ut mot våre interne brukere er veldig bra og utviklingsarbeid innenfor dette viktige fagområdet kan fortsette.

11 10 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Oppvekst og kultur (9) 18 (6) 18 (8) 13 (8) 20 (8) 20 (9) 23 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år Elev pr. kommunal skole Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i årstrinn 90,8 77,7 89,9 89,5 94,2 92,5 Andel elver i grunnskolen som får spesial-undervisning i prosent 4,4 4,6 5,0 4,2 6,9 7,3 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,2 88,5 78,4 74,8 78,7 70,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 98,7 97,7 91,9 90,2 91,9 91,0 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 60,8 54,2 74,8 68,1 66,2 57,2 Bokutlån per innbygger i alt 4,7 5,2 4,0 4,1 4,4 4,4 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innb Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn 11,2 11,9 12,9 13,3 12,5 12,6 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 12,0 11,3 15,0 15,4 13,9 13,7 Elever pr. årsverk i grunnskolen 9,5 9,3 11,0 11,3 9,9 10,2 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker Andel ansatte i barnehage med førskolelærerutdanning 38,9 29,7 34,8 34,7 26,6 27,5 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 19,2 24,2 18,6 23,8 19,6 25,0 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 25 timer eller mer i kroner per måned

12 11 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 6,0 6,2 6,1 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Elevtall Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 21 (26) 22 (27) 24 4 Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) (20.900) (20.520) (22.268) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 4,0 4,1 4,0 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100% plass Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Kompetanseutvikling skole. Grenland + Kompetanseutvikling/nettverkbygging andre avdelinger Geopark (7 kommuner i Telemark og Vestfold) FOKUS Grenland, kultur og næringsliv. Kulturskatten, Kulturformidling til skolene. MILL samarbeid i regionen Samarbeid om kvalitetssikringsverktøy (Opplæringslova) Biblioteksjefnettverk Driftsutgifter pr. elev ligger fortsatt over gjennomsnitt i Telemark, men har økt mindre enn de andre kommunene i fylket. I forhold til sammenlignbare kommuner i landet ellers har økningen vært lik frå i fjor til i år, og Siljan ligger fortsatt godt over disse kommunene i elevkostnad. Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev har gått merkbart opp. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe ned på barnetrinnet og tilsvarende opp på ungdomstrinnet. Men Siljan har gjennomsnittlig mindre elevgrupper enn i Telemark og i landet ellers. Dette gjenspeiler to forhold. Kommunen har en relativt desentralisert skolestruktur, og har de siste åra hatt mange elever med ekstra behov, der noe av tiltakene løses i mindre grupper. Elevtallet gikk ned med 11 elever, og var på et lavnivå, det stiger igjen kommende år. Utgifter til barn i barnehage har økt noe, men langt mindre en i andre kommuner. Og Siljan ligger relativt langt under driftsutgiftene pr. barn i andre kommuner i Telemark, og noe under driftsutgiftene i sammenlignbare kommuner ellers i landet. Andel ansatte i barnehage med førskolelærerutdanning har gått opp, og Siljan ligger nå over gjennomsnittet i Telemark, og langt over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner i landet. Driftutgifter pr. bruker i SFO(og heldagsskole) har gått relativt mye ned, og ligger nå godt under snittet i andre Telemarkskommuner, og noe under sammenlignbare kommuner Voksenopplæringen: 36 timer pr. uke. 2 lærere 16 elever. Elever fra USA, Thailand, Litauen, Balkan, Afghanistan, Tsjetsjenia. Lokalisert til 2. etg. på Øverbøstua. Biblioteket holder et stabilt nivå, nedgang 5 % i kveldsutlån, og mindre besøk fra barneskolene, p.g.a. avstand, og manglende skyssopplegg. Kulturskolen i jevn utvikling. 58 elever er ny rekord. Utgifter pr. bruker er gått ned, og er langt under gj.snittet i Telemark, men noe over snittet i sammenlignbare kommuner. Regnskapet for hele avdelingen kunne ballanseres så vidt på plussiden. 4 Klassetallsbegrepet er borte. Beregnet etter samme regler som før, ville klassetallet vært som i Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 6 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 7 Småbarnstillegget ble tatt bort. Økningen slo derfor ikke særlig ut for barn under 3 år.

13 12 Målekort for Skolekontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Organisasjon Samsvar mellom aktivitet og rammer Avvik i budsjett 0 % -4,0 % God økonomistyring Effektive rutiner Rutiner for budsjettkontroll hver annen måned Overholde tidsfrister 100 % 95 % Fungerende møtestruktur Optimal informasjonsflyt Alle kan og har nødvendige rutiner 5 (Skala) 5 Velfungerende virksomheter Bruk av intern veiledningskompetanse Brukere Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 4 (Skala) 4 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Kompetansekartlegging Innovasjon Utrede ny skolestruktur Utarbeide analyse og saksframlegg Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre Kunnskapsløftet

14 13 Målekort for Barnehage 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Jevnlig budsjettkontroll annen hver måned Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -20,2 % Organisasjon Gode informasjonsrutiner for personalet Månedlige informasjonsmøter Månedlige informasjonsskriv 10 6 Kontaktmøter mellom førskolelærere og lærere 3 1 Gjennomføre foreldresamtaler per barn 2 2 Brukere Fornøyde foreldre Gjennomføre foreldremøter 2 1 Brukerundersøkelse 4 (Skala) Ikke målt Full behovsdekning Ventetid for tildeling av plass for barn under 3 år 3 måneder 6 måneder Medarbeidersamtaler Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø 2 2 Oppdaterte medarbeidere 100 % 90 % Kvalitetsutvikling 95 % 95 % Innovasjon Utvikle barnehagestrukturen Heldagstilbud i Opdalen Innføre ny rammeplan Innføre barnesamtale

15 14 Målekort for Barneskole 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Medarbeidere Brukere Organisasjon Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -2,9 % God økonomistyring Optimal informasjonsflyt Gode rutiner i TPO-undervisningen Tilpasset opplæring Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rutiner for budsjettkontroll annenhver måned Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene 80 % 80 % 90 % 97 % 8 Ukentlige klassebrev 1.-4.trinn Aktiv bruk av First Class på 5.-7.trinn 70 % 70 % 9 Relevant inf. på hjemmesida 4 (Skala) Ikke målt Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor skoleledelsen Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor PPT Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn Innen 1 uke Innen 1 måned 1 uke Ikke målt 100 % 90 % Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % 95 % 10 Stor trivsel blant elevene 90 % 88 % Påvirke arbeidsplaner og noe valg av oppgavetyper 80 % Ikke målt Aktive elevråd Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter 90 % 83 % Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan 100 % Ikke målbart 11 Innovasjon Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging 8 Foreldrene ble spurt om de leste Skolenytt. Svarene var anonyme. 9 Bruken av Fist Class har vært størst på 6. og 7. trinn. Elevene på 5. trinn har først blitt aktive på slutten av året. Det er ikke målt hvor aktive elevene er hjemme. 10 Måles årlig i november på 2., 4. og 6. trinn. Både foreldre og elever blir spurt. 11 Kunnskapsløftet innføres i løpet av 3 år. Jobber fortsatt med fagplaner. Alle bøkene er ikke ferdige fra forlagene ennå.

16 15 Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Organisasjon Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +11,9 % God økonomistyring Effektive rutiner Rutiner for budsjettkontroll Annen hver måned Månedlig avvik i forhold til frister 1 0 Optimal informasjonsflyt Benytte HMS internkontroll Intern informasjon Lese referatbok og infotavler 6 (Skala) 5 Brukere Medarbeidere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Mobbing 0 0 Trivsel hos elever 80 % 80 % Tilbakemelding om trivsel fra foresatte 70 % 50 % Antall møter i elevråd Antall saker i elevråd Deltakelse på 2 årlige foreldremøter Foreldre er ansvarlige for arrangement 90 % 90 % 7 Ikke målt Arbeidsrelatert fravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Implementere Kunnskapsløftet etter utarbeidet plan 100 % 90 % Innovasjon Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre MILL etter utarbeidet plan Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruk av fellestid og 39.uke 5 (Skala) 4 Innføre Kunnskapsløftet Utarbeide lokal skoleplan

17 16 Målekort for Grendeskole (Austad) 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +0,6 % God økonomistyring Budsjettkontroll hver måned Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 2 Organisasjon Ukentlig oppdatering av hjemmeside 100 % 70 % Optimal informasjonsflyt Løpende intern informasjon Utgi Austad-nytt 10 6 Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % 70 % Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % 70 % Brukere Medarbeidere Innovasjon Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Felles læreplaner og lærebøker Tilbakemeling fra elever 80 % 90 % Tilbakemelding fra foresatte 70 % 93 % Antall møter i elevråd 10 5 Antall saker i elevråd Frammøte på konferanser Frammøte på foreldremøter 90 % 80 % Ansvar for arrangement 4 2 Møter i samarbeidsutvalget 5 3 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 50 % Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet 100 % 80 % Innføre MILL etter utarbeidet plan 95 % 70 % Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruke fellestiden til ukentlige fellesdiskusjoner Samarbeid mellom skolene om å utarbeide nye planer 100 % 80 % 100 % 60 %

18 17 Målekort for Ungdomsskole 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +5,8 % Økonomi God økonomistyring Budsjettkontroll annenhver måned Melde innen halvårets utløp om større avvik Organisasjon Effektive rutiner Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd 100 % HMS internkontroll IKT-kompetanse 4 (Skala) 2 Optimal informasjonsflyt Benytte elektronisk informasjon 75 % 90 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 4 (Skala) 3,6 Gode elevprestasjoner Karakterskår 3,9 4 Elevmedvirkning Stor trivsel 3 (Skala. 4 best) 3,6 Brukere Ingen mobbing 100 % 98,4 % Frammøte på foreldrekonferanse 100 % 99 % 3. Engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % 85 % Foreldremedvirkning 3,2 (Skala 4 best) Ikke målt Medarbeidere Innovasjon Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 5,08 % Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Grad av realkompetanse innen alle fagområder 100 % 80 % Følge opplæringsplan Endringsprosesser i forhold til mål i virksomhetsplan Deltakelse i 39. uke til kvalitetsutvikling Entrepenørskap i skolen Delta i prosjekt

19 18 Målekort for Kultur 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -4,6 % God økonomistyring Budsjettkontroll annenhver måned Organisasjon Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister Følge rutinebeskrivelser Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) Ikke målt Brukere Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet 5 (Skala) 5 Økning i antall kulturskoleelever 5 % 6 % Økning i antall utlån på biblioteket 2 % -5 % Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av Siljandagene Deltakelse i kulturtilbud 50 % 50 % Innovasjon Videreutvikle IKT blant innbyggerne Internasjonal forståelse Igangsette datakurs 2 0 Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 2 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala) 3 Løsningsorientert fokus LØFT strategi er med i den daglige virksomhet og en del av prosessen på ledernivå. Alle ledermøter i avdelingen starter med såkalt Løftrunde. Det er en tilbakemelding fra driftsenhetene om noe positivt som er verdt å framheve på arbeidsplassene, og som kan være et eksempel for andre.

20 19 Helse og omsorg Ansvarlig: Helse- og omsorgsjef Øyvind Lovald Ansvar 50 Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Eldrerådet (2) 11 (3) 11 (3) 11 (3) 9 (4) 9 (4) 12 Nøkkeltall fra Kostra Demografi Prioritering Dekningsgrad Tjenesteind. Produktivitet Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Andel år 8,1 8,3 9,3 9,3 8,2 8,3 Andel 80 år og over 4,1 3,9 5,6 5,6 4,9 4,9 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg til forebygging helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Legeårsverk pr innbyggere 8,5 8,5 8,9 8,7 9,4 9,3 Fysioterapiårsverk per innb. 7,4 7,4 8,9 8,6 7,7 7,4 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-6 år 51,3 51,0 60,2 62,8 64,8 60,2 Årsverk av jordmødre pr fødte 52,2 50,0 61,9 62,6 77,4 83,7 Andel barn som har fullført helseundersøk. innen utgangen av 1. skoletrinn Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester 1,7 1,4 1,5 1,4 1,8 1,5 Andel innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester 15,6 17,1 18,4 18,9 21,1 21,7 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,4 9,9 11,2 11,3 13,9 14,1 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 90,9 90,5 97,3 96,3 Andel heldøgnsbeboere med tidsbegrenset opphold på institusjon 23,5 29,4 17,4 14,9 15,5 12,9 Gj.snittlig listelengde Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 11,0 12,7 8,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene: Listepasienter ved legekontoret 1,812 1, Konsultasjoner ved legekontoret 9,893 9, Konsultasjoner hos fysioterapeut 1,446 1, Ventetid ved legekontoret v/ timebestilling 1-2 uker 2-3 uker 2-3 uker Ventetid hos fysioterapeut 1-2 uker 2-3 uker 2 uker

Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet, og dette er videreført i 2007 og 2008. Balansert

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Årsmelding 2007. 7. april 2008

Årsmelding 2007. 7. april 2008 Årsmelding 2007 7. april 2008 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 18 Helse og omsorg... 22 Miljø og utvikling... 26 Kommunestyret... 30

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Årsmelding 2008. 8. april 2009

Årsmelding 2008. 8. april 2009 Årsmelding 2008 8. april 2009 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 17 Helse og omsorg... 20 Miljø og utvikling... 24 Kommunestyret... 28

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Årsmelding 2009. 15. april 2010

Årsmelding 2009. 15. april 2010 Årsmelding 2009 15. april 2010 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 7 Helse og omsorg... 12 Sosial og barnevern... 14 Miljø og utvikling... 16 Kommunestyret... 20

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Effektiviseringsnettverkene

Effektiviseringsnettverkene Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Målstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007

Målstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Målstyring 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet. Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland. Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015

Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland. Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015 Innb. 2 426 Innb. 53 015 Innb. 4 139 Innb. 35 392 Innb: 14 129 Innb. 10 700 Kort om Grenlandssamarbeidet: Interkommunalt

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten. I brevet fra kontrollutvalgets sekretariat refereres det til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018,

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole»

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole» Årsrapport 2013 «Mosvik barnehage og skole» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Mosvik barnehage og skole Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer