Årsmelding april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. 7. april 2008"

Transkript

1 Årsmelding april 2008

2 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern Helse og omsorg Miljø og utvikling Kommunestyret... 30

3 2 Innledning Årsmeldingen for 2007 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring 2 i budsjettet. Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder. Måloppnåelsen er 60,4 % i 2007, mens den var 61,9 % i Resultatet er lavere enn den forventede måloppnåelse på %. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. For økonomiske analyser for 2007 henvises til det vedtatte regnskap for Regnskapsresultatet viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på kr , som gir et netto driftsresultat på 4,0 %. Landsgjennomsnittet er 1,5 %. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet økte imidlertid fra 7,2 % i 2006 til 7,8 % i Det har vært en årlig vekst i sykefraværet siden De siste års bekymring i forholdet mellom arbeidsoppgavene som skal utføres og tilgjengelige personalressurser er ytterligere forsterket, og har resultert i flere sykemeldinger og høyre sykefravær. Samtidig oppleves de ansatte som stolte over arbeidsplassen sin, og er gode ambassadører for kommunen. Kommunen har 211 ansatte fordelt på 157,23 årsverk. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Kravene om likestilling blir ivaretatt. På likestillingsindeksen fra SSB 3 får Siljan et score på 3,0 (5,0 er best), mens snittet både i Telemark og hele landet er 2,5. De indikatorer som er med i likestillingsindeksen er barnehagedekning 1-5 år, antall kvinner per 100 menn i alderen år, utdanningsnivået til kvinner og menn, kvinner og menn i arbeidsstyrken, inntekten til kvinner og menn og andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Driftsrammene forble uendret fra budsjettet og gjennom hele året. Påkomne utfordringer ble løst innen de gitte totalrammer ved å benytte delegeringsfullmaktene. Tjenestetilbudet vurderes kontinuerlig i forhold til skiftende driftsrammer og effekten av driftsrasjonalisering. Den digitale modenheten i organisasjonen øker stadig ved at flere tjenester er digitale og tilrettelegges for interaktivitet. Forbrukerrådets kommunetest fortalte at Siljan har mest å hente på utvikling av hjemmesidene på internett og telefonmottaket. En ny portal med lansering i 2008 vil utvikle kommunens internettilbud, samtidig som en erstatning av telefonsystemet fra 1996 er aktualisert. Kommuneplan for perioden ble vedtatt av kommunestyret i juni. Visjonen er Siljan i utvikling den beste bokommunen i Telemark. De overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, målstyring, regnskap og årsmelding er vedtatt. I tillegg har planer blitt vedtatt innen følgende fagområder: landbruk, bemanning, opplæring, IKT for skolene, psykisk helse, samt høringer til interkommunale planer innen reiseliv og næring. Kommunens beredskapsarbeid er forankret og prioritert både i ledelsen og ute i avdelingene. 1 KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet. 3 Statistisk Sentralbyrå

4 3 Folketallet i kommunen økte til Nettoveksten i innbyggertallet ble dermed på 20 personer, som tilsvarer en befolkningsvekst på 0,85 %. Veksten var forforventet ut fra tilgangen på boligtomter i kommunen. Befolkningsveksten i Siljan er imidlertid lavere enn landsgjennomsnittet som er på 1,20 %. Ved kommunestyrevalget i 2007 gikk Finn Tallakstad (A) av som ordfører etter 16 år. Han ble tildelt både HM Kongens Fortjenestemedalje i sølv og Kommunenes Sentralforbunds hedersbevis i form av KS Medaljen, primært for sin innsats i og for Siljan kommune. Ole-Kristian Holtan (A) overtok som ny ordfører i oktober. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. Siljan hadde sammen med Hjartdal fylkets beste resultat på levekårsindeksen til SSB som ble presentert i 2007 med en indeks på 4,0. Resultatet er en reduksjon fra fjorårets indeks på 3,4. Snittindeksen i Telemark er 6,2. Siljan er en av de kommunene i Telemark, som har hatt den beste utviklingen siden informasjonen ble publisert første gang i Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise hvor det er best å bo. Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, er like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor denne målingen. Undersøkelsen peker imidlertid på viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. I 2006 ble det gjennomført en ny organisering av samarbeidet i henhold til kommunelovens 27. Samarbeidet har i 2007 vært inne i et år med lite intensitet, og det søker å finne sine framtidige rolle. 9 utredningsprosjekter har pågått 2007, hvorav Siljan kommune har deltatt i 7. Av de avsluttede prosjektene vurderes felles innkjøpskontor og felles overformynderi som spesielt strategiske for Siljan kommune. Av de pågående prosjektene settes store forventinger til prosjektene om internettportal og geodata. Det er fremmet en egen årsmelding for Grenlandssamarbeidet. Det framtidige skole- og barnehagetilbudet på Austad skapte stort engasjement blant innbyggerne i Sør- Siljan. Kommunestyret behandlet saken i mai 2007 og fattet vedtak om å legge ned Austad skole fra og med skoleåret , samtidig som elevene overføres til Midtbygda skole. For å opprettholde tjenestetilbudet ble de disponible ressursene tøyd ytterligere i Forskjellen fra de siste årene er at budsjettet ikke har innarbeidet marginer for å møte de uforutsette kostnader. En god styring er alltid en forutsetning for å inneha måloppnåelse. De offentlige tjenester følger ikke etter den private velstandsøkningen. Resultatet kan være grobunn for økende misnøye med et uendret nivå i tjenestetilbudet. Det oppleves krevende å ta ut nye effektiviseringsgevinster årlig. Gjennom etikkreglementet har kommunen har et uttalt mål om stor åpenhet i alle ledd og prosessene skal være transparente. Det er viktig når informasjon skal gis omkring prioriteringene som gjøres. I framtiden forventes også en sterkere involvering av innbyggerne gjennom ulike digitale kanaler i tråd med den teknologiske utvikling. Siljan kommune har ikke gjennomført noen omdømmeundersøkelse i Mottatte tilbakemeldinger fra innbyggerne viser hovedsakelig en tilfredshet med det tjenestetilbudet som ytes og om hvordan kommunen lever opp til visjonen å være den beste bokommunen i Telemark. Siljan den 7. april 2007 Jan Sæthre Rådmann

5 4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: sjef Hanne Winberg Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Kommunestyret (8) 91 (8) 52 (7) 56 (8) 61 (8) 85 (9) 72 Formannskapet (7) 65 (11) 60 (8) 55 (14) 60 (11) 62 (11) 67 Administrasjonsutvalget (1) 1 (3) 5 (4) 10 (2) 7 (3) 9 (5) 14 Arbeidsmiljøutvalget (5) 10 (4) 9 (4) 11 (3) 10 (4) 11 (4) 10 Skatteutvalget (0) 0 (0) 0 (1) 2 (1) 1 (2) 6 (3) 6 Overskattetakstnemnda (0) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 Kontrollutvalget (4) 10 (4) 18 (4) 17 (5) 18 (4) 34 (6) 46 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., administrasjon, styring og fellesutg. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr ,0 7,7 3,7 8,6 3,5 6,2 158,4 154,7 185,3 174,8 165,3 160,9 103,4 104,4 98,5 96,9 91,6 89, ,5 6,2 10,8 10,5 9,0 8,7 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 4,5 4,0 6,6 Målekortoppnåelse i prosent 67,8 69,6 77,7 4 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Ordfører- og rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS Interkommunalt arkiv (IKA) Innkjøpssamarbeid i Grenland Arbeidsgiverkontroll i Grenland Visit Grenland AS Vekst i Grenland AS Gea Norvegica Geopark IKS Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) HMS-Forum Grenland (KS-initiert) Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland Interkommunalt samarbeid vedrørende overformynderi 4 Omfatter kun Servicekontoret

6 5 Målekort for Servicekontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % - 0,7 % 5 Godt fungerende politisk sekretariat Riktig håndtering av møtepapirer 100 % 100 % Riktig postfordeling 100 % 100 % Organisasjon God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Riktig utlevering av dokumenter 100 % 100 % Gjenfinning i arkiv 100 % 100 % Riktig journalføring 100 % 95 % Brukere God kvalitet på mottak av henvendelser Mottatte klager på servicenivå 0 0 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,5 (Skala) 3,8 God ekstern informasjon Utgivelse av Kommunenytt 8 8 Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 100 % 100 % Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler 100 % 100 % Pådrivere for kompetanseøkning innen generell forvaltningsjuss. Årlig kurstilbud 1 2 Innovasjon Pådrivere for kompetanseøkning i kontorstøttesystemet K-2000 Tilgjengelig for personlig assistanse Oppdatere intranett med brukermanualer 80 % 80 % Depotordning for arkiv Benytte interkommunal ordning Ja Ja Ja Ja 5 For alle målekort angir minus mindreforbruk og pluss merforbruk.

7 6 Målekort for kontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % - 3,1 % Gjennomføring av SKD`s innføringsløp for SOFIE 100 % 100 % Innført nytt skatteregnskap (SOFIE) Ny fordeling av skatteoppkreverens arbeidsoppgaver i SOFIE 100 % 90 % Organisasjon Gode rutinebeskrivelser Etablere skriftlige rutiner for internkontroll for skatteoppkreveren Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig 100 % 50 % 100 % 90 % Regnskapet er à jour 100 % 100 % Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % 98 % À jour med refusjonskrav 100 % 100 % Brukere Skatter og avgifter skal innbetales Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav 98 % 99 % 99 % 99 % Medarbeidere Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 100 % 100 % Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler 100 % 100 % Innovasjon Videreutvikle brukerkompetansen i regnskap og elektronisk fakturabehandling Kople økonomikontorets fagsystemer mot ny portalløsning Utvikle kompetanse for brukerne i rapportering og spørring mot sentraldriftssystemer Gjennomføre opplæring etter behov. 90 % 90 % Andel tilgjengelig i portalen. 100 % 0 % Gjennomføre opplæring hos bruker 90 % 0 %

8 7 Målekort for IT-kontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % 4,8 % God tilgang til nødvendige IKT systemer Oppetid på server innenfor normalarbeidstid % 99,8 % Tilfredse systembrukere Tilbakemelding på forventet løsningstid innenfor normalarbeidstid 8-16 Maks. 5 timer Mindre 5 timer Organisasjon Bedre systemutnyttelse Kartlegge opplæringsbehovet 100 % 100 % Gjennomføre IT opplæring 4 0 % Tilgjengeliggjøre FAQ 6 på skrivebordet til brukerne 100 % 0 % Gode sikkerhetsrutiner Rutiner iht. Datatilsynets krav 100 % 50 % Brukere God elektronisk tilgang til kommunen Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen 99 % 99,7 % Høyere kvalitet på hjemmesiden Ny portalløsning i Grenland Ja Nei Medarbeidere Riktig kompetanse Kartlegge opplæringsbehov 100 % 70 % Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler 100 % 100 % Bedre kontroll over innmeldte problemstillinger Innføre helpdesk 100 % 100 % Innovasjon Bedre overvåkingssystem Integrasjon av programvare Innføre varslingssending med SMS-sender Alle nye IKT-løsninger baseres på åpen standard Ja Nei 100 % 100 % Øke sikkerheten i elevnettverk Få på plass web-filter 80 % (2 skoler) 70 % 6 FAQ betyr ofte stilte spørsmål.

9 8 Målekort for Personalkontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat Bidra til bedret fysisk arbeidsmiljø Fleksibel bruk av budsjettmidler overfor avdelingene 100 % 100 % Organisasjon Effektiv tilsettingsprosess Tidsbruk fra søknadsfristens utløp til tilsettingsutvalgets vedtak 4 uker 3,75 uker Ha en fullverdig vernetjeneste Dekning av verneombud 100 % 100 % Brukere Bra med søkere til stillinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til stillinger 100 % 92 % Inneha lærlinger i organisasjonen Antall lærlinger 3 5 Gjennomføre HMS-tilsyn Antall tilsyn Medarbeidere Optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten Opplæring av ansatte Avdelinger med gjennomgåtte forebyggende tiltak Gjennomføring av videre- og etterutdanning Arrangere inspirasjonsdag Deltakelse 150 Min. 150 Innovasjon Prioritering av friskvern Bedre avviks- og kvalitetsrapporteringen Etablere base for ulike trim- og treningsmuligheter Innføre elektronisk rapporteringsverktøy i alle avdelinger Ja Nei 100 % 0 %

10 9 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Oppvekst og kultur (7) 24 (9) 18 (6) 18 (8) 13 (8) 20 (8) 20 Nøkkeltall Siljan Telemark Sammenlign.gr. Beskrivelse fra Kostra Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år Prioritering Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år Elev pr. kommunal skole 98, , ,8 152 Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i årstrinn ,8 80,8 89,9 92,2 94,2 Andel elver i grunnskolen som får 3,3 4,4 6,0 5,0 7,2 6,9 spesial-undervisning i prosent Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,8 89,2 85,5 78,4 84,0 78,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år ,7 95,9 91,9 94,0 91,9 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 65,5 60,8 80,1 74,8 72,5 66,2 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn ,2 12,8 12,9 12,4 12,5 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 15,6 12,0 15,0 15,0 14,1 13,9 Produktivitet Elever pr. årsverk i grunnskolen 10,0 9,5 11,0 11,0 9,7 9,9 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker Andel ansatte i barnehage med Tjenesteind. førskolelærerutdanning 28,6 38,9 32,7 34,8 28,3 26,5 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 17,9 19,2 17,6 18,8 19,0 19,8 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 25 timer eller mer i kroner per måned Andel barnehager med åpningstid 10 timer Tilgjenglighet eller mer per dag 0,0 0,0 34,1 19,6 23,2 26,5

11 10 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 8,6 6,0 6,2 Målekortoppnåelse i prosent 61,5 59,5 55,0 7 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Elevtall Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 22 (25) 21 (26) 22 (27) Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) (22.040) (20.900) (20.520) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 3,9 4,0 4,1 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100% plass Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Kompetansesamarbeid Grenlandskommunene, egne retningslinjer Skolefaglig regionssamarbeid Grenlandskommunene egne retningslinjer Fokus Grenland Kulturskatten Forprosjekt i Voksenopplæringen I forbindelse med introduksjonsprogrammet Mill samarbeid i regionen Geopark Driftsutgifter pr. elev har steget nokså likt med sammenlignbare kommuner, men noe mindre enn gjennomsnittet i Telemark. Likevel ligger kostnadene fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet. Årsaken til dette er desentralisert skolestruktur, og relativt store andel elever med behov for ekstra hjelp. Endringene i skolestrukturen vil slå sterkere ut på driftskostnadene i Elevtallet er relativt stabilt de siste åra.. Skolefritidsordningen har noen motstridende tall som likevel er lett å forklare. Utgiftene pr. innbygger er høy p.g.a. at det er relativt mange som bruker ordningen. Utgifter pr. bruker er relativt lav (langt under snittet i andre kommuner). Dette fordi det er mange som benytter ordningen og det blir store grupper, få ansatte pr. barn. Utgifter pr. barn i barnhage har økt kraftig i hovedårsaken er åpning av ny barnehage med mange barn under 3 år. Også i de andre avdelingene har andel småbarn økt. Barn under 3 år har en langt høyere driftskostnader (1 barn under 3 år opptar 2 plasser i forhold til antall personale og størrelse på areal). I 2007 var det en kraftig økning av andel barn under 3 år, på samme tid som antall bar i barnehagen var nokså stabilt. En annen viktig årsak er innslag av barn med ekstra behov, som også økte kraftig i 2007, noe som også slår ut på oppholdstimer pr. årsverk, der antall oppholdstimer pr, årsverk har gått ned, og ligger under gjennomsnittet i andre kommuner. Dekningsgraden i Siljan ligger høyere en snittet i andre kommuner. For barn over 3 år er det 101,4 %. Dette skyldes at Siljan har 2 barn i den aldergruppa som er gjemmehørende i Skien. Kulturskolen har markert lavere elevkostnader enn gjennomsnitt i andre kommuner. Dette skyldes særlig lavere administrasjonskostnader, men også en generelt nøktern drift. Andel barn på Kulturskolen av de som bor i kommunen, slår også ut her. Men dette forholdstallet kjenner vi ikke til for noen av kommunene. Elevtallet i Siljan kulturskole er på vei oppover. Ved årsskiftet var det over 60 elever. 7 Omfatter kun Siljan ungdomsskole 8 Lovfestet minstetimetall, utregnet etter tidligere klassedelingsnøkkel. 9 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 10 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 11 Småbarnstillegget ble tatt bort. Økningen slo derfor ikke særlig ut for barn under 3 år.

12 11 Målekort for Skolekontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 18,3 % 12 Organisasjon Effektive rutiner Optimal informasjonsflyt Overholde tidsfrister 100 % 96 % Fungerende møtestruktur 100 % 100 % Alle kan og har nødvendige rutiner 5 (Skala) 4 Brukere Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 4 (Skala) 4,5 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Kompetansekartlegging 100 % oppfølging 100 % 13 Innovasjon Utrede ny skolestruktur Utarbeide analyse og saksframlegg Ja Ja 12 Manglende budsjettjustering med skolene. 13 Vikar for ppt-leder i 9 måneder. Vikar mangler noe formell kompetanse, har mye realkompetanse.

13 12 Målekort for Barnehage 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 15,0 % Organisasjon Gode informasjonsrutiner for personalet Månedlige informasjonsmøter Månedlige informasjonsskriv Kontaktmøter mellom skole og barnehage. 4 (skala) 4 Gjennomføre foreldresamtaler per barn 2 2 Brukere Fornøyde foreldre Gjennomføre foreldremøter 2 2 Brukerundersøkelse 4 (Skala) Ikke gjennomført Full behovsdekning Ingen barn på venteliste 0 0 Medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 12,2 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø Oppdaterte og deltakende medarbeidere gjennom kvalitetsutvikling, Mill og rammeplan Oppfriskningskurs for pedagogiske ledere % 33,3 % 50 % 50 % Innovasjon Utvikle barnehagestrukturen Innføre ny rammeplan Heldagstilbud i Opdalen fra august Utrede behov for flere barnehageplasser. Innføre barnas valg som medbestemmelse. 100 % 100 % Ja Ja 100 % 100 % Forbedre barns språkutvikling Starte prosjekt med fokus på rammeplanens fagområde kommunikasjon, språk og tekst. 100 % 100 %

14 13 Målekort for Barneskole 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 6,6 % Organisasjon Optimal informasjonsflyt Gode rutiner i TPO-undervisningen Tilpasset opplæring Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene Aktiv bruk av First Class på trinn Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor skoleledelsen Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor PPT Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn 80 % 80 % 90 % 90 % % 30 % 15 Innen 1 uke Innen 1 uke Innen 1 måned 1-3 måneder % 100 % Brukere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % 90 % 17 Stor trivsel blant elevene 90 % 90 % 18 Påvirke arbeidsplaner og noe valg av oppgavetyper 80 % Ikke målt 19 Aktive elevråd 10 møter 10 møter Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser 90 % 82 % Ja Ja 100 % 100 % 14 Foreldrene ble spurt om de leste Skolenytt, og nesten alle hjem svarte positivt. Svarene var anonyme % på våren og ute av aktiv drift på høsten. Alle elevene har fått sin opplæring, men dette er lite i bruk som kommunikasjonsredskap mellom lærere og elever. Alle lærerne bruker FC seg i mellom og i forhold til administrasjonen. 16 Presset på PP-kontoret er blitt større og større, og antall elever som trenger mer enn den hjelpen pedagogen kan gi, er blitt flere og flere. Det betyr at det kan gå 2-4 måneder før et barn som blir meldt opp, blir testet. 17 Alle foreldre og elever på trinn har fått tilbud om digital trivselsundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet på høsten. I tillegg har foreldre og elever på 2. og 4.trinn svart på skolens egen trivelsundersøkelse. Resultatene viser stor trivsel blant elevene og foreldre. På den offentlige undersøkelsen for 5.-7.trinn, svarte bare 21 av foreldrene. Alle elevene tok undersøkelsen på skolen. 18 Se fotnote over. 19 Elevene på 4.-7.trinn på Midtbygda kan påvirke sine arbeidsplaner ved at de kan velge ulike oppgavetyper og metoder, men læreren bestemmer hva elevene skal lære. Vår erfaring er at elever på barneskolen ikke er modne nok til å ta ansvar for egen læring og på dette punktet er vi på linje med de fleste pedagoger i landets skoler.

15 14 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift 100 % 100 % Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan 100 % 100 % Innovasjon Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging Innføre Kunnskapsløftet Ja Ja Ja Ja Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 8,9 % Organisasjon Effektive rutiner Månedlig avvik i forhold til frister 0 % 0 % Intern informasjon Lese referatbok og infotavler 6 (Skala) 5 Brukere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Mobbing 0 0 Trivsel hos elever 80 % 80 % Tilbakemelding om trivsel fra foresatte 70 % 70 % Antall møter i elevråd 10 8 Antall saker i elevråd Medarbeidere Innovasjon Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Deltakelse på 2 årlige foreldremøter 90 % 90 % Foreldre er ansvarlige for arrangement Arbeidsrelatert fravær 0 % % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 100 % Implementere Kunnskapsløftet etter utarbeidet plan 100 % 100 % Innføre MILL etter utarbeidet plan Ja Delvis Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen 100 % 100 % Bruk av fellestid og 39.uke 5 (Skala) 5 Innføre Kunnskapsløftet Utarbeide lokal skoleplan Ja Delvis

16 15 Målekort for Grendeskole (Austad) 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 8,6 % Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 0 Organisasjon Optimal informasjonsflyt Ukentlig oppdatering av hjemmeside 100 % 60 % 20 Løpende intern informasjon 100 % 100 % 21 Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % Ikke målt Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % 70 % 22 Brukere Medarbeidere Innovasjon Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Felles læreplaner og lærebøker Tilbakemeling fra elever 80 % 92 % Tilbakemelding fra foresatte 70 % 79 % Antall møter i elevråd 10 8 Antall saker i elevråd 15 9 Frammøte på konferanser 100 % 100 % Frammøte på foreldremøter 90 % 88 % Ansvar for arrangement 4 3 Møter i samarbeidsutvalget 5 4 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 3 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet Innføre MILL etter utarbeidet plan Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruke fellestiden til ukentlige fellesdiskusjoner Samarbeid mellom skolene om å utarbeide nye planer 100 % 0 % 100 % Ikke målt 95 % Ikke målt 100 % 80 % % 100 % Ja Ja 20 Oppdatert 22 av 40 uker. Ikke blitt prioritert i en periode med mye sykefravær inneværende skoleår, derfor lav prosentandel. 21 Info gis muntlig, skriftlig, ved oppslag og gjennom videresending av aktuelle mail. 22 Målt gjennom resultat av samtaler og ytringer. En lærer oppgir at hun ikke er tilfreds i den jobbsituasjonen hun er. 23 Av fem punkter er fire prioriterte.

17 16 Målekort for Ungdomsskole 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 2,9 % Organisasjon Effektive rutiner Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd Mål nådd Optimal informasjonsflyt Benytte elektronisk informasjon 75 % 80 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 4 (Skala) 4 Avgangskarakter Karakterskår 3,9 3,9 Elevmiljø Stor trivsel 4,5 (Skala) 5 Brukere Ingen mobbing 100 % 95 % Frammøte på foreldrekonferanse 100 % 99 % Engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % 90 % Foreldremedvirkning 5 (Skala) 5 Medarbeidere Innovasjon Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 1 % Rett og oppdatert kompetanse Følge opplæringsplan 100 % 100 % Endringsdyktighet Endringsprosesser i forhold til mål i virksomhetsplan 100 % 90 % Entreprenørskap i skolen Delta i prosjekt Ja Nei

18 17 Målekort for Kultur 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 4,3 % Organisasjon Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister 100 % 100 Følge rutinebeskrivelser 100 % 98 % Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) 5 Brukere Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet 5 (Skala) 4 Økning i antall kulturskoleelever 5 % 3 % Økning i antall utlån på biblioteket 2 % - 5 % Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan 100 % 100 % Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av Siljandagene Ja Ja (konsert) Innovasjon Internasjonal forståelse Deltakelse i kulturtilbud 50 % 50 Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 1 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala) 3,5

19 18 Sosial og barnevern Ansvarlig: Sosial- og barnevernsjef Inger Walløe Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Omsorg (4) 12 (6) 10 (6) 15 (7) 19 (6) 19 (8) 21 Klientutvalget (4) 10 (5) 11 (6) 15 (7) 21 (6) 23 (6) 26 Råd mennesker. nedsatt funk.evne (1) 2 Nøkkeltall fra Kostra Levekår Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Antall arbeidsledige år 0,7 1,0 1,7 2,2 0,7 1,0 Antall arbeidsledige år 0,9 0,7 1,2 1,6 0,9 1,1 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger år Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innb år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Andelen sosialhjelpsmott. i alderen år, av innbyggere år 2,7 2,1 4,7 4,8 3,0 3,4 Barn med undersøkelse ift. antall innb 0-17 år i prosent (barnevern) 3,9 2,5 2,8 3,0 2,6 2,6 Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,7 4,5 4,6 4,6 3,9 3,7 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Andel undersøkelser som fører til tiltak i prosent (barnevern) - 54,5 50,4 56,1 44,6 48,9 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder (barnevern) 0 0 4,1 21,3 16,9 24,7 Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (barnevern) Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (barnevern) Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) * 3,3 4,3 4,2 4,7 4,2 4,1 Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp intro.stønad som hovedinntektskilde 43,5 36,4 47,9 52,6 33,1 34,0 Andel barn med tiltak med utarbeidet plan Mottakere av introduksjonsstønad ift. antall innbyggere 0,50 0,68 0,28 0,30 0,21 0,27 Antall husstander tilkjent statlig bøstøtte fra Husbanken per innb Antall boliger godkjent av kommunen for fin. med startlån pr innb. 0 0,4 1,3 1,4 1,6 1,6

20 19 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 6,3 3,6 1,9 Målekortoppnåelse i prosent 50,0 53,1 93,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Arbeidsmarkedsbedriftene i Grenland inkludert inntaksteam - Interkommunal barnevernsvakt i Grenland - Grenland oppvekstforum - Gjeldsråd for Telemark og Vestfold - Interkommunalt flyktningforum

21 20 Målekort for Sosialkontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 3,6 % Organisasjon Rett og oppdatert fagkompetanse Gjennomgå og drøfte fagartikler 1 månedlig 9 Ha fagdager og lesedager 1 annenhver måned Rett hjelp til rett tid Oppfølging innen 2 uker 100 % 98 % Andel sosialhjelpsmottakere over i aktivitet og arbeid 90 % 92 % Brukere Antall brukere som får tilsendt tilbakemeldingsrapport Foreta brukerundersøkelse Svarandel på tilbakemeldingsrapport Tilfredshet oppgitt i tilbakemeldingsrapport 70 % 37 % 90 % 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidere Sosiale møteplasser Antall samlinger 3 5 Deltakelse på samlingene 100 % 97 % Oppdatert kompetanse Systematisk veiledning for alle medarbeiderne 100 % 100 % Innovasjon Utvikle samarbeid med NAV Felles møteplasser 4 2 Reflekterende team som arbeidsmetode Innføring Ja Ja

22 21 Målekort for Bofellesskapet 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 2,3 % Felles forståelse av driften Deltakelse i personalmøter 90 % 79 % Organisasjon Forsvarlig bemanningsnivå Opplæring i sosialtjenestelovens kapittel 4A Personaldekning 2:1 antall vakter 95 % 81 % Antall samlinger 2 1 Deltakelse 100 % 88 % Brukere Aktivisering og sosialisering Friluftsmiddager 8 4 Tilbud om individuelt tilpassede fritidsaktiviteter pr. bruker 1 Oppnådd Oppnå best mulig livskvalitet Gjennomføre tiltak i individuell plan 60 % Oppnådd Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Oppdatert fagkunnskap Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 94 % Relevante kurs pr. medarbeider 1 Oppnådd Deltakelse på veiledningsgrupper 100 % 100 % Innovasjon Kontakt med andre bofellesskap Utveksle erfaringer på personalmøte 1 0 Systematisk veiledning Veiledningssamlinger 8 8

23 22 Helse og omsorg Ansvarlig: Helse- og omsorgsjef Øyvind Lovald Ansvar 50 Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Eldrerådet (2) 7 (2) 11 (3) 11 (3) 11 (3) 9 (4) 9 Nøkkeltall fra Kostra Demografi Prioritering Dekningsgrad Tjenesteind. Produktivitet Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Andel år 8,1 8,1 9,3 9,3 8,2 8,2 Andel 80 år og over 3,8 4,1 5,5 5,6 4,9 4,9 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg til forebygging helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Legeårsverk pr innbyggere 8,4 8,5 9,5 8,9 9,4 9,3 Fysioterapiårsverk per innb. 7,3 7,4 8,2 8,8 8,1 7,7 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år 97,9 51,3 65,9 60,1 58,5 65,3 Årsverk av jordmødre pr fødte 52,2 52,2 69,7 62,3 78,2 77,7 Andel barn som har fullført helseundersøk. innen utgangen av 1. skoletrinn Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,0 13,4 10,4 11,2 14,0 13,9 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 94,5 90,4 96,9 96,4 Andel beboere med tidsbegrenset opphold på institusjon 31,2 23,5 20,7 17,4 24,0 15,5 Gj.snittlig listelengde Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kjernetj. til hjemmeboende i kroner Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 7,4 11,0 12,7 Målekortoppnåelse i prosent 60,0 76,0 68,8 24 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene: Listepasienter ved legekontoret ,812 1,738 Konsultasjoner ved legekontoret 10,726 9,893 9,280 Konsultasjoner hos fysioterapeut 1,327 1,446 1,555 Ventetid ved legekontoret v/ timebestilling 1-2 uker 1-2 uker 2-3 uker Ventetid hos fysioterapeut 1-2 uker 1-2 uker 2-3 uker Antall pasienter hos psykomotorisk fysioterapeut i 20 % stilling Omfatter kun Siljan sykehjem.

24 23 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Legevakt/ voldtektsmottak samarbeid med Skien kommune - Middagsmatproduksjon med Skien kommune - Miljørettet helsevern med Grenlandskommunene. - Jordmorsamarbeid med Skien kommune - Sykehussamarbeid med Sykehuset Telemark - Samarbeidsavtale med Mattilsynet - Samarbeidsavtale med Hjelpemiddelsentralen - Samarbeidsavtale med Skien kommune ved Klyvetun dagsenter for demente - Partnerskapsavtale med Skogmo videregående - Partnerskapsavtale med Høyskolen i Telemark - Helsesøstersamarbeid med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Drangedal - Samarbeidsforum for barnefysioterapeuter i Telemark - Samarbeidsforum mellom kommunefysioterapeuter i Telemark og Sykehuset Telemark Året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå der fokus har vært å gi et faglig godt tjenestetilbud til brukere av helse og omsorgstjenester med en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv drift. Noen tiltak innfor avdelingen har derfor blitt gjennomført. Renholdstjenesten har blitt omorganisert. Tjenesten er blitt skilt ut fra avdelingens ordinære drift og overført avdeling for miljø og utvikling. Virksomheten arbeider nå kun med renhold uten tilleggsoppgaver innenfor pleie og omsorgstjenesten.. Middagsmatproduksjonen ved sykehjemmet er rasjonalisert. Det er inngått leveringsavtale med Scheen Matservice i Skien om levering av middagsmat både til sykehjemmet og til hjemmeboende pasienter. Det er innført maskinelt pakking av medikamenter (Multidose) til sykehjemsbeboere og pasienter innskrevet i hjemmesykepleien. For å bedre kvaliteent vedrørende prøvetakning av laboratorieprøver har sykehjemmet i regi av sykehuset Telemark meldt seg inn i kvalitetsprogrammet som NOKLUS arrangerer (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Utearealet ved sykehjemmet og omsorgsboligene har blitt ferdigstilt. Ved etableringen av Sansehagen har en nå fått et mer terapeutisk riktig grøntareale for beboerne å bevege seg i. Betalingsterminal ved legekontoret er etablert for en enklere oppgjørsform vedrørende egenandelsbetaling.

25 24 Målekort for Helse 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 0,9 % Organisasjon Vikarordning for helsesekretærer Intern vikarrekruttering 100 % 0 % Fokus på faglige prosedyrebeskrivelser Møter i kvalitetsråd 2 1 Brukere Fokus på barn og unge med psykosomatiske og psykiatriske lidelser Oppleve god pasientbehandling og serviceinnstilte medarbeidere Tverrfaglige kurs 2 1 Mottatte skriftlige klager > 3 > 3 Medarbeidere Økt fokus på samarbeid innad i fysioterapitjenesten Økt kompetanse om det å møte flerkulturell tjenestemottaker Faglige samarbeidsmøter Tverrfaglige kurs 1 1 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Innovasjon Fagutvikling ved bruk av ekstern veiledningskompetanse ved Helsestasjon Inngå ekstern veiledningsavtale 100 % 0 %

26 25 Målekort for Pleie 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 5,5 % Organisasjon Gode rutinebeskrivelser Årlig oppdatering av infeksjonskontrollprogrammet 100 % 100 % Brukere God kvalitet på middagsmaten ved sykehjemmet Bedret kvalitet på medisinhåndtering Spørreundersøkelse 4 (skala) 5,15 Avviksmeldinger > 3 Nei Økt kunnskap om demens Intern kurs i regi av spesialsykepleier i demens 4 2 Medarbeidere Vurdere å øke brøkstillinger innenfor nåværende stillingsrammer ved ledighet Økt IKT-kompetanse Omfordele stillingsbrøk 100 % 100 % Interne kurs i internett og tekstbehandling 2 Nei Faglige og sosiale møteplasser Felles fagutviklingsseminar 1 1 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Innovasjon Utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner Økt brukermedvirkning på sykehjemmet Bruke sykehjemmet som møteplass 2 2 Møter i pasientforum 3 3

27 26 Miljø og utvikling Ansvarlig: Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Næring og teknikk (5) 15 (7) 21 (8) 29 (10) 41 (8) 37 (9) 36 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Beskrivelse Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kr. Siljan Telemark Sammenlign.gr Behov Antall bygningsbranner pr innb. 0,8 1,3 0,7 0,6 0,6 0,8 Andel av befolkningen som er tilknyttet kom. avløpstjeneste 62,2 59,1 78,9 81,8 62,4 56,2 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 7,6 7,6 10,7 10,7 12,9 13,0 Dekningsgrad Sykkel- og gangveier i tettsteder med kom. driftsansvar km/ innb i tettst Vedlikehold på kommunal eiendom i prosent av brutto driftsutgifter 5,3 6,1 13,2 9,9 8,3 7,3 Kom. disponerte boliger per innb Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Årsgebyr for feiing Driftskostnader per tilknyttet Produktivitet Tjenesteind. innbygger kom. vannforsyning Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kom. avløpstjeneste Driftskostnader per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretning Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Korrigerte brutto driftsutg. per eid bolig Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. Vannkvalitet andel tilfredsstillende prøver totalt Beregnet vannlekkasje per meter ledning i Andel belastning på renseanlegg med biologisk rensing Andel fornyet ledningsnett gj.snitt for siste 3 år Antall kg husholdningsavfall per innb. (ikke justert for hytter) Andel husholdningsavfall for gjenvinning ,0 100,0 99,0 99,0 91,3 93,7 1,2 1,3 7,4 6,6 1,5 1,5 100,0 100,0 5,6 5,4 20,7 22,2 0,00 0,00 0,51 0,49 1,84 0,

28 27 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 7,1 10,8 9,6 Målekortoppnåelse i prosent 50,0 51,7 90,9 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Forsikringsskader på kommunale bygg (fastsatt erstatning i kr.) 1 (134) 1 ( ) 0 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Renovasjon i Grenland - Plan- og byggesaksforum - Geodataforum (Felles geodataløsning innført) - Veiforum i Grenland - Maskinforvaltning i Grenland - Gatelysforvaltning - Løypepreparering - Brannberedskap og slukking (inkl. ny 110 sentral) - Akutt forurensing - Innkjøp renholdstjenester - Innkjøp gategods - Innkjøp energi - Feiing - Medlem av driftsassistansen avløp - Miljøvern i Grenland - Miljøsertifisering av bedrifter - Interkommunalt Landbrukskontor - Fagforum for idrett

29 28 Målekort for Tekniske tjenester 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 2,4 % Organisasjon Revidert HMS systemet Ferdigstilt system 100 % 50 % Tilstrebe en miljø- og resurssvennlig utvikling Utarbeide kommuneplan Ja Ja Brukere Tilfredse brukere Antall klager Mindre enn 10 Ikke målt 25 Rask tilbakemelding på hendelser Responstid 24 timer Ikke målt 26 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidere Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse 4 (skala) Ikke målt 27 Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 3 Økt bruk av prosjektstyringsverktøy Tatt i bruk på flere områder 1 1 Innovasjon Innføre helpdesk for hendelser Tatt i bruk Ja Nei Miljøvennlig avfallshåndtering Forberede innføring av optisk system Ja Ja 25 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. Det legges opp til at helpdesk blir integrert i den nye intranettløsningen. 26 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. 27 Det er ikke foretatt målinger i 2007.

30 29 Målekort for Eiendomsforvaltning 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 0,5 % Organisasjon Utvikling av gode samhandlingsrutiner Barneskoleutbygging Antall utarbeidede rutiner 4 4 Gjennomføre utbygging Ja Ja Tidsplan fulgt 100 % 95 % Brukere Tilfredse brukere Antall klager Mindre enn 10 Ikke målt 28 Rask tilbakemelding på hendelser Responstid 24 timer Ikke målt 29 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidere Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse 4 (skala) Ikke målt 30 Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 3 Utredning alternative energikilder 1 bygg utredet 100 % 50 % Innovasjon Innføre helpdesk for hendelser Tatt i bruk Ja Nei Verdisikring av kommunale eiendommer Oppfølging av vedlikeholdsplan 100 % 100 % 31 Sikkerhetsforskriftene oppfylles 100 % 80 % 28 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. Det legges opp til at helpdesk blir integrert i den nye intranettløsningen. 29 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. 30 Det er ikke foretatt målinger i Austad skole er ikke fulgt opp som en konsekvens av nedleggingsvedtak.

31 30 Kommunestyret 2007 Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Status 0001/ Valg av lignings- og overligningsnemnda Hoff Enstemmig vedtatt 0002/ Program for Grenlandssamarbeidet Sæthre Enstemmig vedtatt 0003/ Endring av eierandel i IKA Kongsberg Stordalen Enstemmig vedtatt 0004/ Kommunale forskrifter for barneskolekretsene i Siljan Isene Enstemmig vedtatt 0005/ Høringsprosess om Grenlandspakken for infrastruktur Sæthre Enstemmig vedtatt 0006/ Årsoversikt over verne- og miljøarbeidet i virksomheten for 2006 Stordalen Enstemmig vedtatt 0007/ Regnskap 2006 Winberg Enstemmig vedtatt 0008/ Årsmelding fra Kontrollutvalget 2006 Bergh Enstemmig vedtatt 0009/ Etablering av Grenlandskommunenes innkjøpsenhet Sæthre Enstemmig vedtatt 0010/ Nytt anskaffelsesreglement for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner Winberg Enstemmig vedtatt 0011/ Høring om strategisk reiselivsplan for Grenland Sæthre Enstemmig vedtatt 0012/ Delegeringsreglement 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0013/ Reglement for godtgjøring til folkevalgte revurdering Stordalen Enstemmig vedtatt 0014/ Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2006 Sæthre Enstemmig vedtatt 0015/ Avtale med revisjon Bergh Enstemmig vedtatt 0016/ Innføring av innfordringsgebyr Winberg Enstemmig vedtatt 0017/ Årsmelding 2006 Sæthre Enstemmig vedtatt 0018/ Framtidig skole og barnehagetilbud i Austad Isene Vedtatt 11 mot 6 stemmer 0019/ Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0020/ Landbruksmelding Sæthre Enstemmig vedtatt 0021/ Bemanningsplan Stordalen Enstemmig vedtatt 0022/ Høring om veipakke Grenland og brukerfinansiering Sæthre Enstemmig vedtatt 0023/ Momsfradrag ved utbygging av vann- og avløpsnett i private felt Borgeraas Enstemmig vedtatt 0024/ Regnskapsrapport 1. kvartal 2007 Winberg Enstemmig vedtatt 0025/ Oppsummering Investeringsprosjekt 101 Omsorgsboliger Winberg Enstemmig vedtatt 0026/ Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 510 Siljan sentrum Winberg Enstemmig vedtatt 0027/ Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 701 IT felles Winberg Enstemmig vedtatt 0028/ Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 712 Heis Winberg Enstemmig vedtatt 0029/ Avtale med Telemark kommunerevisjon IKS Bergh Enstemmig vedtatt 0030/ Utvidelse av antall eiere i Telemark kommunerevisjon IKS Sæthre Enstemmig vedtatt 0031/ Landbruksmelding Sæthre Enstemmig vedtatt 0032/ Kommuneplan Sølland Enstemmig vedtatt 0033/ plan Winberg Enstemmig vedtatt 0034/ Revisjon av kommunal forskrift om renovasjon Sølland Enstemmig vedtatt 0035/ Barnehageplass for barn til deltakere i introduksjonsprogrammet Nystad Enstemmig vedtatt

32 / Graderte satser i barnehage og heldagsskole Gulseth Enstemmig vedtatt 0037/ Opplæringsplan Stordalen Enstemmig vedtatt 0038/ IKTplan Skolene i Siljan Nystad Enstemmig vedtatt 0039/ Veipakke Grenland Sæthre Enstemmig vedtatt 0040/ Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 18/07 Framtidig skole og barnehagetilbud i Austad Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0041/ Oppfølging av kommunestyrevedtak 2006 Bergh Enstemmig vedtatt 0042/ Omdisponering av psykiatrimidler Opptrappingsplan for psykisk helse Walløe Enstemmig vedtatt 0043/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. Lovald Enstemmig vedtatt 0044/ Tilskudd til turkart Winberg Enstemmig vedtatt 0045/ Reglement for etikk Sæthre Enstemmig vedtatt 0046/ Regnskapsrapport august 2007 Winberg Enstemmig vedtatt 0047/ Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 710 GS Mosletta Winberg Enstemmig vedtatt 0048/ Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 605 Midtbygda skole Winberg Enstemmig vedtatt 0049/ Etablering og drift av Vitenlaben Sæthre Enstemmig vedtatt 0050/ Oppløsning av Snurråsen Borettslag Winberg Enstemmig vedtatt 0051/ Salg av Sollia 15 Sæthre Enstemmig vedtatt 0052/ Interkommunalt samarbeid om opplæring i 50-tiimers samfunnskunnskap Sæthre Enstemmig vedtatt 0053/ Godkjenning av kommunestyre- og fylkestingsvalget Sæthre Enstemmig vedtatt 0054/ Valg av formannskap for perioden ut valgperioden Sæthre Forholdsvalg 0055/ Valg av ordfører for perioden ut valgperioden Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0056/ Valg av varaordfører for perioden ut valgperioden Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0057/ Valg av representant til fylkesmøte i Kommunenes Sentralforbund Sæthre Enstemmig vedtatt 0058/ Valg av Valgnemnd Sæthre Enstemmig vedtatt 0059/ Valg av Utvalg for næring og teknikk fra ut valgperioden Sæthre Pkt. 1 Enstemmig vedtatt Pkt. 2 Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0060/ Valg av Utvalg for omsorg fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0061/ Valg av Utvalg for oppvekst og kultur fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0062/ Valg av Administrasjonsutvalg fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0063/ Valg av Arbeidsmiljøutvalg fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0064/ Valg av Valgstyret og Samevalgstyret fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0065/ Valg av Kontrollutvalg fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0066/ Valg av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0067/ Valg av Eldreråd fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0068/ Valg av Forliksråd fra Sæthre Enstemmig vedtatt 0069/ Valg av Overformynderi fra Sæthre Enstemmig vedtatt 0070/ Valg av Skatteutvalg fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0071/ Valg av Overskattetakstnemnd fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0072/ Valg til Grenlandsrådet fra ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0073/ Valg til Grenlandstinget (Vekst i Grenland) fra Sæthre Enstemmig vedtatt 0074/ Valg av Kommunal heimevernsnemd fra Sæthre Enstemmig vedtatt

Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet, og dette er videreført i 2007 og 2008. Balansert

Detaljer

Årsmelding 2008. 8. april 2009

Årsmelding 2008. 8. april 2009 Årsmelding 2008 8. april 2009 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 17 Helse og omsorg... 20 Miljø og utvikling... 24 Kommunestyret... 28

Detaljer

Årsmelding 2006. 30. mars 2007

Årsmelding 2006. 30. mars 2007 Årsmelding 2006 30. mars 2007 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 10 Helse og omsorg... 19 Sosial og barnevern... 23 Miljø og utvikling... 27 Kommunestyret... 31

Detaljer

Årsmelding 2009. 15. april 2010

Årsmelding 2009. 15. april 2010 Årsmelding 2009 15. april 2010 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 7 Helse og omsorg... 12 Sosial og barnevern... 14 Miljø og utvikling... 16 Kommunestyret... 20

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Målstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007

Målstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Målstyring 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet. Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland. Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015

Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland. Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015 Innb. 2 426 Innb. 53 015 Innb. 4 139 Innb. 35 392 Innb: 14 129 Innb. 10 700 Kort om Grenlandssamarbeidet: Interkommunalt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Årsmelding 2011. Innledning... 2 Administrasjon... 5 NAV... 7 Oppvekst... 9 Helse... 12 Samfunn... 15 Kommunestyret... 19

Årsmelding 2011. Innledning... 2 Administrasjon... 5 NAV... 7 Oppvekst... 9 Helse... 12 Samfunn... 15 Kommunestyret... 19 Årsmelding 2011 Innledning... 2 Administrasjon... 5 NAV... 7 Oppvekst... 9 Helse... 12 Samfunn... 15 Kommunestyret... 19 2 Innledning Årsmeldingen for 2011 følger opp fokuset fra siste år med en sterk

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Effektiviseringsnettverkene

Effektiviseringsnettverkene Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND,

Detaljer

Hvem har nå nytte av dette

Hvem har nå nytte av dette Hvem har nå nytte av dette da. For hva koster det a? Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom, kokk og baker) Er din kommune i en klemme? Ønsker du kunnskap? Trenger du innsikt? Vil

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland. Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015

Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland. Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenland Hva skjer i Grenlandsregionen? Risør rådhus 29. mai 2015 Innb. 2 426 Innb. 53 015 Innb. 4 139 Innb. 35 392 Innb: 14 129 Innb. 10 700 Kort om Grenlandssamarbeidet: Interkommunalt

Detaljer