Målstyring Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007"

Transkript

1 Målstyring 2008 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

2 Målstyring 2008 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet, og dette er videreført i 2007 og Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar høyde for at kommunens oppmerksomhet må være helhetlig. Kommunen ledes etter et på forhånd definert ambisjonsnivå og graden av måloppnåelse baseres på de faktisk oppnådde resultater. Det er utviklet et målekort som beskriver kommunens fokusområder, definerte mål innenfor disse, måleindikatorer, målemetoder og ambisjonsnivå. Målekortet utvikles etter en involverende prosess, slik at det blir størst mulig eierskap til målekortet og dermed også vilje til bruk av det. Fokusområdene er innen økonomi, organisasjon, brukere, medarbeidere og innovasjon. Ved bruk av denne metodikken framkommer supplerende indikatorer til de økonomiske dataene og KOSTRA for å måle kommunens virksomhet. De er utarbeidet følgende målekort innenfor de enkelte avdelinger: Administrasjon og fellestjenester: Servicekontoret, kontoret, Personalkontoret og IT-kontoret. Oppvekst- og kultur: Skolekontoret, Barnehage, Barneskole (Midtbygda), Grendeskole (Opdalen), Grendeskole (Austad), Ungdomsskole og Kultur. Helse- og omsorg: Helse og Pleie. Sosial og barnevern: Sosialkontoret og Bofellesskap. Miljø og utvikling: Tekniske tjenester og Eiendomsforvaltning. I de tilfeller det benyttes skalaspørsmål, er skalaen fra 1 (dårligst) til 6 (best) dersom ikke annet er angitt. Det forventes en måloppnåelse på % av de angitte nivåene ut fra det ambisjonsnivå som er satt. Ved et slikt resultat har kommunen fortsatt mål å strekke seg etter, samtidig som mange av nivåene vil være oppnådd. Måloppnåelsen vil presenteres i kommunens årsmelding. Siljan den 15. november 2007 Jan Sæthre rådmann

3 Målekort for Servicekontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % Etablere servicekontoret som en informasjonskanal Produsere ukentlig nyhet på internett Godt fungerende politisk sekretariat God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Riktig håndtering av møtepapirer Riktig postfordeling Riktig utlevering av dokumenter Gjenfinning i arkiv Riktig journalføring God kvalitet på mottak av henvendelser God ekstern informasjon Mottatte klager på servicenivå 0 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Utgivelse av Kommunenytt 8 4,5 (Skala) Oppdatert internettportal Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Kontinuerlige utvikle kontorets ansvar og kompetanse 4,5 (skala) Fungere som superbrukere i for sak- og arkivsystem Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon på internett og intranett Gi tilfredstillende support Delta som superbruker Utvikle servicekontoet til å bli en naturlig informasjonskanal 4,5 (skala)

4 Målekort for kontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % Utføre skatteoppkreverfunksjonen i nytt skatteregnskap (SOFIE) Gode rutinebeskrivelser Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Ny fordeling av skatteoppkreverens arbeidsoppgaver i SOFIE Etablere skriftlige rutiner for internkontroll for skatteoppkreveren Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig Regnskapet er à jour Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % À jour med refusjonskrav Skatter og avgifter skal innbetales Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav 98 % 99 % Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Starte kartleggingsarbeidet med innføring av nytt lønnssystem Gjennomføre opplæring etter behov 90 % Kople økonomikontorets fagsystemer mot ny portalløsning Arbeide for innføring av fagsystemer som effektiviserer registreringsarbeid Andel tilgjengelig i portalen. Gjennomføre innføring av slik programvare

5 Målekort for IT-kontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % God tilgang til nødvendige IKT systemer Oppetid på server innenfor normalarbeidstid % Tilfredse systembrukere Tilbakemelding på forventet løsningstid innenfor normalarbeidstid 8-16 Maks. 5 timer Bedre systemutnyttelse Tilgjengeliggjøre FAQ* på intranett Inneha superbrukere for alle fagsystemer Foreta opplæring av superbrukere for alle fagsystemer Gode sikkerhetsrutiner Rutiner iht. Datatilsynets krav God elektronisk tilgang til kommunen Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen 99 % Høyere kvalitet på hjemmesiden Ny portalløsning Innføre selvbetjeningsløsninger 8 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Forbedre IKT-drift Integrasjon av programvare Vurdere kostnytte av tynne klienter og terminalserver Sikkerhetskopi ved bruk av lagringssystem på nettet (NAS) Alle nye IKT-løsninger baseres på åpen standard * FAQ betyr ofte stilte spørsmål.

6 Målekort for Personalkontoret 2008 Bidra til optimalt arbeidsmiljø Bruke tilgjengelige budsjettmidler så effektivt som mulig Innføre gode rutiner for intern varsling Innføre gode rutiner for konflikthåndtering Reglement med rutiner vedtatt i kommunestyret Reglement med rutiner vedtatt i administrasjonsutvalget Opprettholde Siljan kommune som et attraktivt sted å søke arbeid Opprettholde dagens antall lærlinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til hver stilling Antall lærlinger 3 Inneha en optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten Avdelinger med gjennomgåtte forebyggende tiltak 1 Få sykemeldte raskere tilbakeført til arbeid Opprettholde inspirasjonsdagen som positivt element i personalpolitikken Legemeldt sykefravær 5 % Deltakelse 150 Prioritering av friskvern Antall friskvernstilbud 1 Fortsette arbeidet med samordning av tilsyn Revitalisere leder- og mellomlederopplæringen HMS, Miljørettet helsevern og branntilsyn utføres av en person Antall samlinger 3 60 %

7 Målekort for Skolekontoret 2008 Overholde tidsfrister Effektive rutiner Fungerende møtestruktur Optimal informasjonsflyt Rutiner følges 5 (Skala) Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 5 (Skala) Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Rett og oppdatert kompetanse Oppfølging av kompetansekartlegging Inne ha gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre kunnskapsløftet Ja

8 Målekort for Barnehage 2008 Gode informasjonsrutiner for personalet Fornøyde foreldre Månedlige informasjonsmøter 10 Månedlige informasjonsskriv 10 Kontaktmøter mellom skole og barnehage. Gjennomføre foreldresamtaler per barn Gjennomføre foreldremøter 2 4 (skala) 2 Full behovsdekning Ingen barn på venteliste 0 Medarbeidersamtaler Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø Oppdaterte og deltakende medarbeidere gjennom kvalitetsutvikling, Mill og rammeplan Oppfriskningskurs for pedagogiske ledere 2 50 % Utvikle barnehagestrukturen Gjennomføre uttredning om behov for lengre åpningstid Gjennomføre utredning om behov for flere barnehageplasser. Innføre ny rammeplan Forbedre barns språkutvikling Viderefører barnas valg som medbestemmelse. Videreføre prosjekt med fokus på rammeplanens fagområde kommunikasjon, språk og tekst. Effektivisere administrative barnehagerutiner Anskaffe programvare

9 Målekort for Barneskole 2008 Optimal informasjonsflyt Gode rutiner for å drive tilpasset opplæring Aktiv bruk av First Class på trinn Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn 70 % Tilfredse brukere Foreldrene er tilfredse med skolen 85 % Stor trivsel blant elevene 90 % Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Aktive elevråd 10 møter Ingen mobbing Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering God integrering av elevene fra Austad Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging Innføre Kunnskapsløftet Tilfredshet fra elever og foresatte 4 (skala)

10 Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2008 Optimal informasjonsflyt Gode rutiner for tilpassa opplæring Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Tilpassa ukeplaner for 1-4. klasse 90 % 80 % Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % Stor trivsel blant elevene 90 % Aktivt elevråd 8 møter Ingen mobbing Frammøte og medansvar på foreldremøte og foreldrekonferanser Medansvar for elevkvelder og arrangement gjennom dugnader Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Tilpassa arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig drøftinger Fullføre innføringen av Kunnskapsløftet

11 Målekort for Grendeskole (Austad) 2008 Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 Optimal informasjonsflyt Ukentlig oppdatering av hjemmeside Løpende intern informasjon Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % Tilfredse brukere Tilbakemeling fra elever 90 % Tilbakemelding fra foresatte 90 % Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse God overgang til ny skole for både barn og personale Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Antall møter i elevråd 4 Antall saker i elevråd 7 Ingen mobbing Frammøte på konferanser Frammøte på foreldremøter 80 % Ansvar for arrangement 2 Møter i samarbeidsutvalget 2 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet Gjensidig samarbeid med overgangsskolen om felles tiltak Bruke fellestiden til fellesdiskusjoner 70 %

12 Målekort for Ungdomsskole 2008 Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd Effektive rutiner Optimal informasjonsflyt HMS internkontroll IKT-kompetanse Benytte elektronisk kommunikasjon internt 5 (Skala) 75 % Oppdatert hjemmeside 90 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 5 (Skala) Gode elevprestasjoner Karakterskår 3,9 Elevmedvirkning Stor trivsel 5 (Skala) Ingen mobbing Frammøte på foreldrekonferanse Aktive og engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % Foreldremedvirkning i utvalg og via klassekontakter 4 (Skala) Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Rett og oppdatert kompetanse Grad av realkompetanse innen alle fagområder Innføre Kunnskapsløftet Endringsdyktighet Oppnå mål i virksomhetsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Deltakelse i 39. uke til kvalitetsutvikling Gjennomføre elevsamtaler

13 Målekort for Kultur 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister Følge rutinebeskrivelser Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet Økning i antall kulturskoleelever 5 % Økning i antall utlån på biblioteket 5 (Skala) 2 % Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av kulturarrangement Internasjonal forståelse Deltakelse i kulturtilbud 50 % Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala)

14 Målekort for Helse 2008 Elektronisk overføing av informasjon Oppkopling mot Norsk Helsenett Fokus fysioterapitilbud til innbyggere med psykosomatiske og psykiatriske lidelser Tverrfaglige samarbeidsmøter 2 Fokus på nettverksbygging på helsestasjon av fedres tilstedeværelse Opprette samtalegrupper for fedre Helsefremmende arbeid med fokus på psykososiale problemer Grupper for barn som opplever skilsmisse Stabil legedekning Besatte stillingshjemler Fokus på trivsel og faglig utvikling Fagutviklingsseminar med ekstern kursholder Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 1 Utvikle avdelingens elektroniske hjemmeside Delta i portalprosjektet

15 Målekort for Pleie 2008 Gode rutinebeskrivelser Økt samarbeid om kulturaktiviteter ved sykehjemmet Kvalitetsprosedyrer godkjent i kvalitetsråd Antall aktiviteter der skole og barnehage er medaktører Utrede nytt navn på sykehjemmet Sak til politisk behandling 5 Aktiv bruk av sansehagen ved sykehjemmet Arrangementer 4 Utrede framtidig organisering av demenstilbudet ved sykehjemmet Sak til politisk behandling Gi tilbud til kjøp av middagsmat til alle over 67 år i samarbeid med frivillige organisasjoner Avtale med frivillige organisasjoner Økt kunnskap om demens Fokus på trivsel og faglig utvikling Intern kurs i regi av spesialsykepleier i demens Fagutviklingsseminar med ekstern kursholder Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 4 1 Utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner Tilrettelegge elektroniske meldingstjeneste over 2. linjetjenesten Frivillige organisasjoner deltar ved å administrere salg av middagsmat Eksterne kurs

16 Målekort for Sosialkontoret 2008 Løpende refleksjoner om verdier og holdninger i brukerrettet arbeid Gjennomføre fordypning innenfor avdelingens ulike fagområder Ukentlige diskusjoner i faste møter Fordypningsemne over 2 måneder 5 Ivareta brukermedvirkning Ha en aktiv holdning til mottak av nye flyktninger Systematisk tilbakemelding Oppfølging av tilbakemelding per bruker Antall nye flyktninger 10 1 Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Inneha faglig fornyelse Studietur 1 Utvikle samarbeid med NAV Felles møteplasser 4 Bedre oppfølgingen av barn og unge Opprette stilling som SLT-koordinator

17 Målekort for Bofellesskapet 2008 Felles forståelse av driften Deltakelse i personalmøter og fellesopplæring 90 % Opplæring i sosialtjenestelovens kapittel 4A Individuell opplæring av nyansatte Antall personalsamlinger 1 Deltakelse Aktivisering og sosialisering Oppnå best mulig livskvalitet Friluftsmiddager 8 Tilbud om individuelt tilpassede fritidsaktiviteter pr. bruker Ajourføre individuelle planer Gjennomføre tiltak i individuell plan 1 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Oppdatert fagkunnskap Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Felles kurs og opplæringsdager 2 Obligatorisk veiledning for ansatte med minst 50 % stilling Deltakelse på veiledningsgrupper Kontakt med andre bofellesskap Utveksle erfaringer på personalmøte og studietur Systematisk veiledning Veiledningssamlinger 8 1

18 Målekort for Tekniske tjenester 2008 Revidert HMS systemet Ferdigstilt system Korrekt og oppdatert informasjon på internett Oppdaterte sider i drift Innføre KOMtek KOMtek satt i drift Elektronisk mottak av byggesøknader Øke trafikksikkerheten ved Midtbygda skole og Loppedåpan barnehage Igangsatt Opparbeide skille mellom myke og harde trafikkanter Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Økt bruk av prosjektstyring 1 medarbeider har fullført prosjektledelsesutdanning Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 Tilgjengeliggjøre vektoriserte kart på nett Utvikle lokale klima- og energiplaner Lagt ut på nett Utrede biooppvarming

19 Målekort for Eiendomsforvaltning 2008 Revidere interne leveringsavtaler Antall reviderte avtaler 2 Inneha ryddige anskaffelser og riktige priser på innleide tjenester Nye rammeavtaler på tekniske tjenester Revidere HMS system Ferdigstilt system for renhold Kartlegging av brukertilfredshet Brukerundersøkelse overfor interne brukere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 4 (skala) Utredning av biooppvarming Verdisikring av kommunale eiendommer Utredning av biooppvarming på Midtbygda skole og Loppedåpan barnehgae Oppfølging av vedlikeholdsplan Sikkerhetsforskriftene oppfylles

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD. Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146

BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD. Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146 FREDRIKSTAD KOMMUNE BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146 Til: Fra: Brita Brynildsrud Virksomhetsplan 2012-2015

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer