Målstyring Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007"

Transkript

1 Målstyring 2008 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007

2 Målstyring 2008 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet, og dette er videreført i 2007 og Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar høyde for at kommunens oppmerksomhet må være helhetlig. Kommunen ledes etter et på forhånd definert ambisjonsnivå og graden av måloppnåelse baseres på de faktisk oppnådde resultater. Det er utviklet et målekort som beskriver kommunens fokusområder, definerte mål innenfor disse, måleindikatorer, målemetoder og ambisjonsnivå. Målekortet utvikles etter en involverende prosess, slik at det blir størst mulig eierskap til målekortet og dermed også vilje til bruk av det. Fokusområdene er innen økonomi, organisasjon, brukere, medarbeidere og innovasjon. Ved bruk av denne metodikken framkommer supplerende indikatorer til de økonomiske dataene og KOSTRA for å måle kommunens virksomhet. De er utarbeidet følgende målekort innenfor de enkelte avdelinger: Administrasjon og fellestjenester: Servicekontoret, kontoret, Personalkontoret og IT-kontoret. Oppvekst- og kultur: Skolekontoret, Barnehage, Barneskole (Midtbygda), Grendeskole (Opdalen), Grendeskole (Austad), Ungdomsskole og Kultur. Helse- og omsorg: Helse og Pleie. Sosial og barnevern: Sosialkontoret og Bofellesskap. Miljø og utvikling: Tekniske tjenester og Eiendomsforvaltning. I de tilfeller det benyttes skalaspørsmål, er skalaen fra 1 (dårligst) til 6 (best) dersom ikke annet er angitt. Det forventes en måloppnåelse på % av de angitte nivåene ut fra det ambisjonsnivå som er satt. Ved et slikt resultat har kommunen fortsatt mål å strekke seg etter, samtidig som mange av nivåene vil være oppnådd. Måloppnåelsen vil presenteres i kommunens årsmelding. Siljan den 15. november 2007 Jan Sæthre rådmann

3 Målekort for Servicekontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % Etablere servicekontoret som en informasjonskanal Produsere ukentlig nyhet på internett Godt fungerende politisk sekretariat God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Riktig håndtering av møtepapirer Riktig postfordeling Riktig utlevering av dokumenter Gjenfinning i arkiv Riktig journalføring God kvalitet på mottak av henvendelser God ekstern informasjon Mottatte klager på servicenivå 0 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Utgivelse av Kommunenytt 8 4,5 (Skala) Oppdatert internettportal Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Kontinuerlige utvikle kontorets ansvar og kompetanse 4,5 (skala) Fungere som superbrukere i for sak- og arkivsystem Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon på internett og intranett Gi tilfredstillende support Delta som superbruker Utvikle servicekontoet til å bli en naturlig informasjonskanal 4,5 (skala)

4 Målekort for kontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % Utføre skatteoppkreverfunksjonen i nytt skatteregnskap (SOFIE) Gode rutinebeskrivelser Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Ny fordeling av skatteoppkreverens arbeidsoppgaver i SOFIE Etablere skriftlige rutiner for internkontroll for skatteoppkreveren Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig Regnskapet er à jour Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % À jour med refusjonskrav Skatter og avgifter skal innbetales Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav 98 % 99 % Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Starte kartleggingsarbeidet med innføring av nytt lønnssystem Gjennomføre opplæring etter behov 90 % Kople økonomikontorets fagsystemer mot ny portalløsning Arbeide for innføring av fagsystemer som effektiviserer registreringsarbeid Andel tilgjengelig i portalen. Gjennomføre innføring av slik programvare

5 Målekort for IT-kontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % God tilgang til nødvendige IKT systemer Oppetid på server innenfor normalarbeidstid % Tilfredse systembrukere Tilbakemelding på forventet løsningstid innenfor normalarbeidstid 8-16 Maks. 5 timer Bedre systemutnyttelse Tilgjengeliggjøre FAQ* på intranett Inneha superbrukere for alle fagsystemer Foreta opplæring av superbrukere for alle fagsystemer Gode sikkerhetsrutiner Rutiner iht. Datatilsynets krav God elektronisk tilgang til kommunen Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen 99 % Høyere kvalitet på hjemmesiden Ny portalløsning Innføre selvbetjeningsløsninger 8 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Forbedre IKT-drift Integrasjon av programvare Vurdere kostnytte av tynne klienter og terminalserver Sikkerhetskopi ved bruk av lagringssystem på nettet (NAS) Alle nye IKT-løsninger baseres på åpen standard * FAQ betyr ofte stilte spørsmål.

6 Målekort for Personalkontoret 2008 Bidra til optimalt arbeidsmiljø Bruke tilgjengelige budsjettmidler så effektivt som mulig Innføre gode rutiner for intern varsling Innføre gode rutiner for konflikthåndtering Reglement med rutiner vedtatt i kommunestyret Reglement med rutiner vedtatt i administrasjonsutvalget Opprettholde Siljan kommune som et attraktivt sted å søke arbeid Opprettholde dagens antall lærlinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til hver stilling Antall lærlinger 3 Inneha en optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten Avdelinger med gjennomgåtte forebyggende tiltak 1 Få sykemeldte raskere tilbakeført til arbeid Opprettholde inspirasjonsdagen som positivt element i personalpolitikken Legemeldt sykefravær 5 % Deltakelse 150 Prioritering av friskvern Antall friskvernstilbud 1 Fortsette arbeidet med samordning av tilsyn Revitalisere leder- og mellomlederopplæringen HMS, Miljørettet helsevern og branntilsyn utføres av en person Antall samlinger 3 60 %

7 Målekort for Skolekontoret 2008 Overholde tidsfrister Effektive rutiner Fungerende møtestruktur Optimal informasjonsflyt Rutiner følges 5 (Skala) Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 5 (Skala) Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Rett og oppdatert kompetanse Oppfølging av kompetansekartlegging Inne ha gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre kunnskapsløftet Ja

8 Målekort for Barnehage 2008 Gode informasjonsrutiner for personalet Fornøyde foreldre Månedlige informasjonsmøter 10 Månedlige informasjonsskriv 10 Kontaktmøter mellom skole og barnehage. Gjennomføre foreldresamtaler per barn Gjennomføre foreldremøter 2 4 (skala) 2 Full behovsdekning Ingen barn på venteliste 0 Medarbeidersamtaler Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø Oppdaterte og deltakende medarbeidere gjennom kvalitetsutvikling, Mill og rammeplan Oppfriskningskurs for pedagogiske ledere 2 50 % Utvikle barnehagestrukturen Gjennomføre uttredning om behov for lengre åpningstid Gjennomføre utredning om behov for flere barnehageplasser. Innføre ny rammeplan Forbedre barns språkutvikling Viderefører barnas valg som medbestemmelse. Videreføre prosjekt med fokus på rammeplanens fagområde kommunikasjon, språk og tekst. Effektivisere administrative barnehagerutiner Anskaffe programvare

9 Målekort for Barneskole 2008 Optimal informasjonsflyt Gode rutiner for å drive tilpasset opplæring Aktiv bruk av First Class på trinn Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn 70 % Tilfredse brukere Foreldrene er tilfredse med skolen 85 % Stor trivsel blant elevene 90 % Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Aktive elevråd 10 møter Ingen mobbing Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering God integrering av elevene fra Austad Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging Innføre Kunnskapsløftet Tilfredshet fra elever og foresatte 4 (skala)

10 Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2008 Optimal informasjonsflyt Gode rutiner for tilpassa opplæring Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Tilpassa ukeplaner for 1-4. klasse 90 % 80 % Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % Stor trivsel blant elevene 90 % Aktivt elevråd 8 møter Ingen mobbing Frammøte og medansvar på foreldremøte og foreldrekonferanser Medansvar for elevkvelder og arrangement gjennom dugnader Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Tilpassa arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig drøftinger Fullføre innføringen av Kunnskapsløftet

11 Målekort for Grendeskole (Austad) 2008 Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 Optimal informasjonsflyt Ukentlig oppdatering av hjemmeside Løpende intern informasjon Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % Tilfredse brukere Tilbakemeling fra elever 90 % Tilbakemelding fra foresatte 90 % Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse God overgang til ny skole for både barn og personale Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Antall møter i elevråd 4 Antall saker i elevråd 7 Ingen mobbing Frammøte på konferanser Frammøte på foreldremøter 80 % Ansvar for arrangement 2 Møter i samarbeidsutvalget 2 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet Gjensidig samarbeid med overgangsskolen om felles tiltak Bruke fellestiden til fellesdiskusjoner 70 %

12 Målekort for Ungdomsskole 2008 Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd Effektive rutiner Optimal informasjonsflyt HMS internkontroll IKT-kompetanse Benytte elektronisk kommunikasjon internt 5 (Skala) 75 % Oppdatert hjemmeside 90 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 5 (Skala) Gode elevprestasjoner Karakterskår 3,9 Elevmedvirkning Stor trivsel 5 (Skala) Ingen mobbing Frammøte på foreldrekonferanse Aktive og engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % Foreldremedvirkning i utvalg og via klassekontakter 4 (Skala) Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Rett og oppdatert kompetanse Grad av realkompetanse innen alle fagområder Innføre Kunnskapsløftet Endringsdyktighet Oppnå mål i virksomhetsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Deltakelse i 39. uke til kvalitetsutvikling Gjennomføre elevsamtaler

13 Målekort for Kultur 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister Følge rutinebeskrivelser Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet Økning i antall kulturskoleelever 5 % Økning i antall utlån på biblioteket 5 (Skala) 2 % Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av kulturarrangement Internasjonal forståelse Deltakelse i kulturtilbud 50 % Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala)

14 Målekort for Helse 2008 Elektronisk overføing av informasjon Oppkopling mot Norsk Helsenett Fokus fysioterapitilbud til innbyggere med psykosomatiske og psykiatriske lidelser Tverrfaglige samarbeidsmøter 2 Fokus på nettverksbygging på helsestasjon av fedres tilstedeværelse Opprette samtalegrupper for fedre Helsefremmende arbeid med fokus på psykososiale problemer Grupper for barn som opplever skilsmisse Stabil legedekning Besatte stillingshjemler Fokus på trivsel og faglig utvikling Fagutviklingsseminar med ekstern kursholder Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 1 Utvikle avdelingens elektroniske hjemmeside Delta i portalprosjektet

15 Målekort for Pleie 2008 Gode rutinebeskrivelser Økt samarbeid om kulturaktiviteter ved sykehjemmet Kvalitetsprosedyrer godkjent i kvalitetsråd Antall aktiviteter der skole og barnehage er medaktører Utrede nytt navn på sykehjemmet Sak til politisk behandling 5 Aktiv bruk av sansehagen ved sykehjemmet Arrangementer 4 Utrede framtidig organisering av demenstilbudet ved sykehjemmet Sak til politisk behandling Gi tilbud til kjøp av middagsmat til alle over 67 år i samarbeid med frivillige organisasjoner Avtale med frivillige organisasjoner Økt kunnskap om demens Fokus på trivsel og faglig utvikling Intern kurs i regi av spesialsykepleier i demens Fagutviklingsseminar med ekstern kursholder Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 4 1 Utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner Tilrettelegge elektroniske meldingstjeneste over 2. linjetjenesten Frivillige organisasjoner deltar ved å administrere salg av middagsmat Eksterne kurs

16 Målekort for Sosialkontoret 2008 Løpende refleksjoner om verdier og holdninger i brukerrettet arbeid Gjennomføre fordypning innenfor avdelingens ulike fagområder Ukentlige diskusjoner i faste møter Fordypningsemne over 2 måneder 5 Ivareta brukermedvirkning Ha en aktiv holdning til mottak av nye flyktninger Systematisk tilbakemelding Oppfølging av tilbakemelding per bruker Antall nye flyktninger 10 1 Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Inneha faglig fornyelse Studietur 1 Utvikle samarbeid med NAV Felles møteplasser 4 Bedre oppfølgingen av barn og unge Opprette stilling som SLT-koordinator

17 Målekort for Bofellesskapet 2008 Felles forståelse av driften Deltakelse i personalmøter og fellesopplæring 90 % Opplæring i sosialtjenestelovens kapittel 4A Individuell opplæring av nyansatte Antall personalsamlinger 1 Deltakelse Aktivisering og sosialisering Oppnå best mulig livskvalitet Friluftsmiddager 8 Tilbud om individuelt tilpassede fritidsaktiviteter pr. bruker Ajourføre individuelle planer Gjennomføre tiltak i individuell plan 1 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Oppdatert fagkunnskap Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Felles kurs og opplæringsdager 2 Obligatorisk veiledning for ansatte med minst 50 % stilling Deltakelse på veiledningsgrupper Kontakt med andre bofellesskap Utveksle erfaringer på personalmøte og studietur Systematisk veiledning Veiledningssamlinger 8 1

18 Målekort for Tekniske tjenester 2008 Revidert HMS systemet Ferdigstilt system Korrekt og oppdatert informasjon på internett Oppdaterte sider i drift Innføre KOMtek KOMtek satt i drift Elektronisk mottak av byggesøknader Øke trafikksikkerheten ved Midtbygda skole og Loppedåpan barnehage Igangsatt Opparbeide skille mellom myke og harde trafikkanter Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Økt bruk av prosjektstyring 1 medarbeider har fullført prosjektledelsesutdanning Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 Tilgjengeliggjøre vektoriserte kart på nett Utvikle lokale klima- og energiplaner Lagt ut på nett Utrede biooppvarming

19 Målekort for Eiendomsforvaltning 2008 Revidere interne leveringsavtaler Antall reviderte avtaler 2 Inneha ryddige anskaffelser og riktige priser på innleide tjenester Nye rammeavtaler på tekniske tjenester Revidere HMS system Ferdigstilt system for renhold Kartlegging av brukertilfredshet Brukerundersøkelse overfor interne brukere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 4 (skala) Utredning av biooppvarming Verdisikring av kommunale eiendommer Utredning av biooppvarming på Midtbygda skole og Loppedåpan barnehgae Oppfølging av vedlikeholdsplan Sikkerhetsforskriftene oppfylles

Målstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007

Målstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Målstyring 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet. Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Årsmelding 2008. 8. april 2009

Årsmelding 2008. 8. april 2009 Årsmelding 2008 8. april 2009 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 17 Helse og omsorg... 20 Miljø og utvikling... 24 Kommunestyret... 28

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sakshaug barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sakshaug barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Sakshaug barnehage Inderøy kommune Virksomhetsplan 2012-2015 1. Om resultatenheten Sakshaug barnehage ansvar 211 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Årsmelding 2007. 7. april 2008

Årsmelding 2007. 7. april 2008 Årsmelding 2007 7. april 2008 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 18 Helse og omsorg... 22 Miljø og utvikling... 26 Kommunestyret... 30

Detaljer

Årsmelding 2006. 30. mars 2007

Årsmelding 2006. 30. mars 2007 Årsmelding 2006 30. mars 2007 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 10 Helse og omsorg... 19 Sosial og barnevern... 23 Miljø og utvikling... 27 Kommunestyret... 31

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole Virksomhetsplan for Haga skole 1 VIRKSOMHETSPLAN Haga skole 2011 Virksomhetsplan for Haga skole 2 I N N H O L D Side 1. Visjon og strategiske mål for virksomheten (med utgangspunkt i kommunens visjon og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 SKISTUA SKOLE Narvik kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Formål med virksomhetplanen 2. Beskrivelse av tjenesten 3. Enhetens organisering 4. Målområder 4.1 Økonomi 4.1.1 Mål for Narvik

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2011-2014 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål....

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole»

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole» Årsrapport 2013 «Mosvik barnehage og skole» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Mosvik barnehage og skole Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår

Detaljer

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage Årsrapport 2013 Sakshaug barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Anne

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Sandnes - i sentrum for fremtiden MODIG ROMSLIG SUNN. Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for fremtiden MODIG ROMSLIG SUNN. Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE Innhold Innhold Visjon og hovedmål s. 1 I våre barnehager opplever alle barn glede

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Plan for skole hjem samarbeidet ved BBU

Plan for skole hjem samarbeidet ved BBU Plan for skole hjem samarbeidet ved BBU Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Ås kommune. MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT"

Ås kommune. MOT i Ås kommune - Et lokalsamfunn med MOT MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT" Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 13/04569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyre Rådmannens innstilling:

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Helsefremmende skoler Kartlegging 2015

Helsefremmende skoler Kartlegging 2015 Helsefremmende skoler Kartlegging 2015 Bjørn-Are Melvik 3.05.2016 Folkehelsealliansen Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Generell del av læreplanen «Målet med opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne

Detaljer

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente?

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 6.feb 2014 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS RÅDMANNENS INTERNKONTROLL- ORDEN I EGET HUS Bakgrunn Hva

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN LYNGEN KOMMUNE FOR BARNEHAGENE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN LYNGEN KOMMUNE FOR BARNEHAGENE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2012-2015 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene... 3 2 Visjon og formål... 5

Detaljer