Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg"

Transkript

1 Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1

2 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen familiebarnehage eies og drives av OAS, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) er en velferdsorganisasjon for over studenter i Oslo og Akershus. OAS driver flere studentbarnehager i Oslo og på Kjeller. OAS-barnehagenes visjon er: Sammen skal vi skape barndommens gate. I vår pedagogiske plan sier vi at vi skal legge vekt på å være rause, kreative, samarbeidsvillige og tydelige i arbeidet med barn, foreldre og ansatte. Barnehagen er en familiebarnehage som består av 3 hjem på Grefsen. Hvert hjem tar imot 4 barn fra 0-3 år. Til sammen består barnehagen av 12 barn og 3 assistenter. Det er en pedagogisk veileder innom gruppene en gang i uka, og ellers når det er behov for det. Barnegruppene møtes ofte på en nærliggende lekeplass eller hjemme hos hverandre. På denne måten blir alle barna i familiebarnehagen kjent med hverandre og de andre voksne. Når bursdager og andre ting skal feires, gjøres det ofte sammen med de andre barnegruppene. Vi har en base på Grefsen. Når assistentene er syke, på kurs eller av andre grunner ikke kan ta imot barna i sitt eget hjem, er barna på basen sammen med en vikar. Basen er hjemme hos Ruth Heggen i Lilloe Olsensvei 25, tlf I Grefsen familiebarnehage legger vi vekt på det som skjer mellom menneskene som er knyttet til barnehagen. Vi jobber med å se hvert enkelt barns behov her og nå, samtidig som vi jobber med barnegruppene som en helhet. Alle barna skal få oppleve mestring i hverdagen. Vi skal støtte og oppmuntre barna til å bruke sine ressurser. Vi jobber med å bruke god tid på de daglige gjøremålene, vi har hele dagen til rådighet. Vi ønsker å være en barnehage som har et lekende miljø der omsorg, respekt og anerkjennelse preger samspillet i barnehagen. Personalet Assistenter: Ruth Heggen tlf: / Jorid Haavardsholm tlf: / Bjørg Jørgensen tlf: / Pedagogisk veileder: Pia Holst tlf: Styrer: Bjørg Winger:

3 Temaer vi legger vekt på i Grefsen familiebarnehage Omsorg Medvirkning Sosial kompetanse Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Dette står i rammeplanen, men er et tema som vi er spesielt opptatt av. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. Vi ønsker at alle barna skal føle seg unike, samtidig som de får erfare at alle barna og gruppa er like verdifulle. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har en verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Omsorg handler også om sosial kompetanse som er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Barns medvirkning Vi i barnehagen er opptatt av barns medvirkning. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt. Som det også står i rammeplanen, skal barnets synspunkter tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Rammeplanen sier også at barn skal aktivt oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og skal møte anerkjennelse for sine uttrykk. Personalet: - Motiverer barna til å ha egne meninger og tanker og oppmuntre til å gi uttrykk for disse. -Blir godt kjent med barna, så de kan bli trygge på hverandre og få en god dialog. -Observerer barna i hverdagen, formelt og uformelt. -Er lydhøre for barns nonverbale språk. -Ser hvert enkelt barn, de skal bli respektert for den de er og bli tatt på alvor. Sosial kompetanse Sosial kompetanse i barnehager er alltid i fokus, og det står sentralt i rammeplanen. Sosial kompetanse er læren om det å kunne forholde seg til andre, ta hensyn, løse konflikter på en positiv måte og kunne samarbeide med andre. Vi voksne ønsker å hjelpe barna til å sette ord på det de opplever i samspill med andre mennesker, og å kunne kommunisere på en positiv måte. Steg for steg OAS barnehagene har kjøpt inn materialet til et pedagogisk opplegg som heter Steg for steg. I rammeplan for barnehager er sosial kompetanse vektlagt. Der står det blant annet at sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre barn i ulike situasjoner. Steg for steg er et opplegg som gjør det lettere å sette fokus på systematisk læring og trening av sosiale ferdigheter. Hovedmålet er å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter ved positivt å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. Med Steg for steg er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel oppskrift og ramme for 3

4 samlinger/leksjoner med barnegruppen. Skal de innlærte ferdighetene ha langsiktig virkning, må de brukes i hverdagen. Gjennom Steg for steg i barnehagen trenes det på: empati: forstå hva en selv og andre føler, sette seg i andres sted og ha medfølelse med andre. mestring av sinne: gjenkjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og anvende teknikker for å roe seg ned. Steg for steg tar ikke sikte på å undertrykke sinne. I noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre frustrasjon. problemløsning: vi prøver å få barna til å stoppe opp og tenke seg om, slik at de lettere kan velge en positiv løsning. Et viktig fokus i barnehagen er å gi barna mulighet til å trene på ferdigheter som gjør dem rustet til å takle utfordringer senere i livet. Dette er ferdigheter som fordrer sosial kompetanse. At barna utvikler sin evne til å kommunisere, å omgås andre på en positiv måte og det å lære seg å vente på tur, står sentralt i Steg for steg. Det er ikke bare barnegruppens behov som blir ivaretatt, også barnets individuelle utvikling er avhengig av hvordan barnet fungerer sosialt. Steg for steg pakken tilrettelegges aldersgruppen. Driften Følgende dokumenter er styrende for Grefsen familiebarnehage Lov om barnehager av 17.juni 2005 Rammeplan for barnehager av 1.mars 2006 OAS studentbarnehagers pedagogiske plan av Vedtekter for OAS revidert 2010 Lov om barnehager Lov om barnehager slår fast hva som er barnehagens formål og hva som må til for at man skal kunne godkjennes som barnehage og derved få statsstøtte. 1. Formål. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. OAS studentbarnehager er privat og i følge 1. tredje ledd har eiere av private barnehager adgang til å reservere seg mot bestemmelsen om at oppdragelsen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Reservasjonen går frem av vedtektene våre. Vedtektene gis til alle foreldre, som har barn i OAS barnehagene. Vedtektene er i samsvar med Lov om barnehager, og sier noe om foreldreråd, samarbeidsutvalg, fordeling av plasser, åpningstid, oppsigelse av plass osv. Vedtektene for OAS ble revidert Rammeplanen og fagområdene Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er barnehagens mønsterplan, fastsatt av kunnskapsdepartementet. Den er en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den danner grunnlaget for vårt arbeid i barnehagen. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 4

5 I vår dokumentasjon vil du kunne følge med på hvordan vi nærmer oss disse fagområdene på ulike måter gjennom hverdagen. Det vil bli lagt vekt på tverrfaglighet og et helhetlig læringssyn. Kommunikasjon, språk og tekst: En viktig del av barnehagens innhold er at barna får en tidlig og god språkstimulering. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Kropp, bevegelse og helse: Barna skal utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper. Vi vil tilrettelegge for variert fysisk aktivitet både inne og ute. Dette er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen gir barna mulighet til å oppleve kunst og kultur, og selv å uttrykke seg estetisk. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen skal bidra til at barna får oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet og glede. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med planter, dyr og årstider. Barnehagen går jevnlige turer til en liten skog året rundt, slik at ungen får følge med på hva som skjer i de forskjellige årstidene. Etikk, religion og filosofi: Barna skal få erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Barnehagen skal også bidra til at barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Vi har reservert oss fra den kristne formålsparagrafen. Likevel vil vi naturligvis følge årets høytider og tradisjoner ut fra et kulturhistorisk perspektiv. Dette fagområdet skal være med på å utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. Antall, rom og form Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. De tilegner seg gode, anvendbare matematiske begreper. De utforsker og leker med former, mønstre, ulike typer størrelser og mål. Vektlegging av fagområdene I hverdagen går fagene hånd i hånd og vil være tilstede på forskjellige måter. Noen ganger vil vi legge til rette for planlagte aktiviteter og temaarbeid og på den måten arbeide med ett eller flere fagområder. Men vi vet at for barna er det hverdagslivet som er det virkelige liv. Derfor er det viktig for oss å legge kvalitet i hverdagsrutinene og utnytte det læringspotensialet som ligger her. Når det faglige arbeidet blir en del av hverdagslivet, føler vi at vi har lykkes. Barnehagen har et satsingsområde som kommer til å fungere som en rød tråd gjennom hele barnehage året. I år er det: Kommunikasjon Hva er kommunikasjon? Hvordan kommuniserer vi med hverandre? Sammen vil vi reflekter frem svarene! 5

6 Pedagogisk plan for OAS barnehagene OAS barnehagene har felles pedagogisk plan, som bygger på disse tre verdiordene i strategiplanen til OAS: Samarbeidende Løsningsorientert Fremtidsrettet Dette er verdiord som kommer til syne i de ulike avdelingene og for studentbarnehagene er de tydeliggjort i vår pedagogiske plan i forhold til barn, foreldre og personalet. I tillegg tar planen for seg dokumentasjon og barns medvirkning. Den pedagogiske planen skal være med på å sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i våre barnehager. Den er utarbeidet av og for alle ansatte i OAS' barnehager. Den skal være et bindeledd mellom Rammeplanen og barnehagens årsplan. Kvalitetssikring Vi har ulike møter som skal være med på å styrke barnehagens pedagogiske virksomhet. Vi har fire planleggingsdager sammen med Bisletbekken -, Lille Bislet- og Kjeller studentbarnehage. Dette er viktig både av hensyn til barna og ansatte. Her får vi nye ideer, setter opp mål for barna, diskuterer observasjoner og problemstillinger som dukker opp, og legger planer. Vi ønsker å ta tak i det som fungerer og bygge videre på det, slik at vi kan bli enda bedre. Alle ansatte er pålagt å levere politiattest og underskrive taushetsløfte. Sikkerheten i barnehagen ivaretas ved at alle ansatte har førstehjelpskurs og brannvernkurs. Vi har også et godt gjennomarbeidet helse-, miljø- og sikkerhetssystem som skal sørge for sikkerhet både for barn og voksne. Vi samarbeider med de andre studentbarnehagene i OAS om personalmøter og den pedagogiske planen, og styrerne har felles møte med velferdssjef hver 14. dag. Vi har flere samarbeidspartnere som Pedagogisk Fagsenter, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barne- og Ungdomspsykiatrien og Høgskolen i Oslo. Foreldresamarbeid Det er viktig for oss å ha et nært samarbeid med foreldrene. Det hjelper barna til å forstå sammenhengen i hverdagen, og for at de skal oppleve barndommen som en helhet. Med jevne mellomrom vil vi ha arrangementer som foreldrene blir invitert til, for eksempel foreldrekaffe, sommerfest m.m Foreldremøter Det settes opp et møte i september hvor hoveddoppgavene er informasjon fra barnehagen og valg av Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget I barnehagen har vi et SU- utvalg, som består av to foreldre og to representanter fra personalet. Utvalgets fremste oppgave er å skape et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle de parter som har ansvaret for drift og innhold. Daglig kontakt I den daglige hente- og bringesituasjon er det viktig at det er rom for personalet og foreldrene til å utveksle informasjon om barnet, slik at vi voksne lettere kan sette oss inn i barnets situasjon. Det er viktig å ha en daglig dialog, og foreldrene og personalet har også mulighet til å ta kontakt ut ifra ønsker og behov. Foreldresamtaler Det legges til rette for en foreldresamtale pr barn pr år fra barnehagens side, det er ingen ting i veien for å sette 6

7 opp flere ved behov/ønske. Målsetting for foreldresamarbeidet Gi foreldrene trygghet for at deres barn har det trygt og blir ivaretatt i barnehagen. Gi tid og mulighet for at alle foreldre kan gi uttrykk for sine meninger. Bidra til at alle foreldrene vet om det viktige som skjer. Gi foreldrene mulighet til innvirkning på barnehagen. Praktiske opplysninger Ankomst Ved ankomst er det viktig at vi får informasjon som har betydning for dagen til barnet (sovet dårlig, spist lite, hyggelige eller triste opplevelser ). For barnets skyld ber vi om at dere er i barnehagen før kl Da går vi som regel ut på tur. Skulle dere være forsinket eller vet at dere ikke kommer, vennligst gi beskjed så tidlig som mulig. Hvis dere ikke rekker å levere før 09.30, er det deres ansvar å finne ut hvor vi har gått på tur. Avskjed Husk å beregne god tid til å hente barna. Det er ikke alltid de er klare på 1-2-3! Gi dem litt tid til å avslutte leken sin, da går det som regel bedre, men det er dere voksne som må bestemme at Nå reiser vi hjem!» Sikkerhet er viktig i barnehagen, det er derfor viktig at dere alltid stenger porten, både når dere kommer og går. Dette er en regel vi har måtte lage på bakgrunn av erfaring, og fordi vi har mye trafikk rett i nærheten. Barna skal hentes senest Da kan det siste kvarteret brukes til beskjeder og påkledning skal barn og foreldre være ute av barnehagen. Fra da av er dette et privat hjem! Mat og måltid Barna har med seg matpakke til ett måltid, og barnehagen tilbyr ett måltid hver dag. Det består av diverse pålegg, grønnsaker og brød (varierte typer, gjerne laget i barnehagen). Av og til serveres varm mat. Barnehagen følger Statens ernæringsråds retningslinjer for mat i barnehagen. Vi har faste måltider kl og Barna får god tid til å spise (30-60 min. er vanlig), og vi prøver å gjøre måltidene trivelige ved å dekke ordentlig på bordet, la barna selv velge hva de vil spise og bruke god tid. Det er viktig for oss at barna blir kjent med forskjellig mat; ulike former, konsistenser, bruksområder og tilberedningsmetoder. Vi vil at barna skal delta aktivt, men tenker samtidig sikkerhet, slik at alle kan ikke være med til enhver tid, og alle kan ikke gjøre alt. Vi er ikke en sukkerfri barnehage, men vi prøver å begrense sukkermengden. Vi jobber etter den gyllne middelvei, og er bevisste på kostholdet i barnehagen. Soving Alle barna sover ute i vognene sine. Vognene må merkes godt med navn. Dere må alltid sørge for at barna har det de trenger i vognene, for eksempel teppe / skinnfell å sove på og pose/ teppe og lignende til å ha over seg. Alle vognene må ha regntrekk. Dere kjenner deres barn best, så det er viktig å informere personalet godt om hvordan barnet liker å ha det når det sover for eksempel smokk, flaske, teppe skjermet over osv. Husk at det er viktig med en god vogn å sove i! Hygiene Hygiene er viktig både når maten tilberedes og når den skal spises. Når vi lager mat i barnehagen vasker vi hendene, bruker rene redskaper og underlag, og koker eller steker maten ordentlig. God hygiene er viktig for å begrense smitte i barnehagen. Klær I garderobene er det begrenset plass til hvert barn. Det er viktig at barnas plasser ikke inneholder unødvendige klær og ting. Rydd her til hver helg. Spør gjerne personalet om råd når det gjelder klær. Dere har ansvar for at 7

8 barnets utstyr er i orden, og at barnet har alt det trenger! Klærne til barna skal merkes for å hindre at tøy blir borte. Det er viktig å tilpasse klær til alder og årstid. Ikke kjøp for store klær, da dette er vanskelig å bevege seg i. Tradisjoner Bursdagsfeiring Vi feirer bursdag i barnehagen. Vi inviterer vanligvis de andre gruppene til å feire dagen sammen med oss. Vi er da maks. 12 barn og 3 voksne. Det er opp til foreldrene hva de ønsker å bidra med. Barnehagen serverer vanligvis pølser. Mange er opptatt av alternativ fødselsdagsfeiring, og dere som foreldre har også muligheten til å være med og påvirke hva slags feiring dere ønsker for deres barn. Har dere lyst til å ta med grønnsaker eller en god varmrett i stedet for kaker eller pølser er dette helt greit for oss. Foreldre må bidra med noe selv, hvis barnet skal feires. Foreldrekaffe En gang i mellom blir det holdt foreldrekaffe. Det gjøres litt forskjellig i gruppene. Juleforberedelser Vi lager julepresanger, baker, synger og tenner adventslys. Karneval I februar er det karnevalstid. Dette markerer vi, og barna kler seg ut. Sommerfest Når barnehageåret nærmer seg slutten, har alle hjemmene en avslutning hvor foreldrene blir invitert. Emneplan for barnehageåret Måned: Hva: Hvorfor: tilvenning Skape trygghet i gruppa August September Tilvenning og høsttegn Vi ser etter forandringer ute i naturen Meg selv og kroppen min Oktober November Desember Januar Februar Mars April Lys og mørke, leke med lommelykt, lage hytte av tepper Jul og adventstid Småfuglene om vinteren Karneval Musikk og rytme-lage egne intrumenter Påske og vårtegn Bli kjent med kroppen: synge sanger/danse/tegne omriss og håndavtrykk Kjenne kontrastene mellom de to ytterpunktene Bli kjent med kulturtradisjonene våre Vise omsorg for dyrene Vi lager enkle masker og kostymer sammen med barna. Fest i mørketiden! Kjenne rytmen på kroppen Kulturtradisjon, Oppleve at ting vokser 17 mai Øve på sanger 8

9 Mai Juni Juli Vann Sommerferie Bli kjent med det våte element på en skånsom måte Spise minst 2 is hver dag!!! Jevnlige turer til skogen vår gjennom hele året! 9

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer