U. B. BERGEN M*. I Git 4 4. ' * ',. ) >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U. B. BERGEN M*. I Git 4 4. ' * ',. ) >"

Transkript

1 ', : '. : U. B. BERGEN M*. I Git 4 4. ' * ',. ) >.t 17.NOVEMBERS KJEMP FOR ALT HVADDU iialt KJfiJiT; ' D0,(M SA DLT GJELD1 DA ER LIVET El SA bvirt, D0DEN IKKE HLLLER. Intet kan stanse frihetens budskap 5 for det vil alltid vinne fram a Jo klarere dette blir for vate tyske undertrykkere,desto lettere vil framtiden bli for dem 0 Men fortsetter de sine fors0k pa den u'1.0selige oppgave a kue nasjohens hjerte OH; sjel vil de lett komme til h skape et enna mere flaiftnenda iolkehat som deres uf0dte slekter kqraner til a lide under, For liver terrorhandling de tyske ;rnofoik iverkeetter overfor gode nordmenn,s.mir de et nytt 1edd I sine egne slpvelenker. Vi nordmonn forbinder ikke ordet helteziiot med noe tysk. Dot er tyskerne eselv som har ssarget for dette, Derimot holder ord som terror,pinsler? konsentrasionsleire,fengsler, iindertrykkelse, ailt og utbytning*'- pa Si bli tvsk i var forstand. Det er gjemingene vi dgftimer eibtor. Nee annet nar ikke det tyske "overmanneske" gitt oss. Mod tysk "kultur" tenker vi pa forf0lgelse, forordninger,cen8ur, bg d0dbdoramer,"vi hadde andre dr0nmer,og kan ikke glenime <tem M.- Det porbke folket vil aldri la seg kue» Kanteni fpyktr *a fkk&a eg &g uiryggheten utryp^neten til m vlss visa grad grnri lajpae laiyne var- xttr. jfctr^ de vsi kamp,- for en tid. De"kan plukke oss for ulltepper,ryggsekker og ta ihaten av munnen pa ungene varei De kan oppheve eienaomsretten og rane hva vi bar kjernpet og slitt for i generasjoner. Men n0klen til den norsko folkesjel vil de aldri komme i besiddelse av. Var troakap er evig. -Var' lengsel etter friheten ukuelig, - Derfor fortsetter vi kpmpen pa hjemraefrontens skanser. Vart o flagg star h0yt pa stangen,selv om stormene raser og det r0yner pa duken. Men det dages. Berrielsens time narmer seg, Deter selvf0lgelig uungaelig at enkelte blir arrestert i kampen lor friheten, De som sitter i fengsel,sitter der som representanter for det beate i folket, Og de blir ikke glemt i noen foratand. Men vi vil gjerne gi en liton advarstd til alle gocie no rdmenn. Desvaerre or noen'arrestert pa grunn av at enkolto har sa vanskelig tor a holde k.ieft. Nevn f.eksoaldri hvorlodes du ha- fatt avieen,. Vet du noe m-ilzr der et stort ansvar pa deg, Grav ikke og sp0r ikke. Og nevn framforalt aldri navn. Sa ring om de landsmenn som star 1 forreste iihlinjettbt "gj0r~3u"b st' ved a holde kjeft. - OR frihetena budskap skal fram T R 0 c; 3 ALT, Fra frontene. Av 19 tysko tsnkdivisjoncr i Rueland har da 16 mistot opp til 50 % av sin stvrko. Infanteridivisjonene har.*gjennomsnitlig tspt 1/3 av sine styrker, oca Amerikas. mat.forsendolse til England bel0per sag til 250 tusen tonns 'For manohen. Sumner Wells ~~~~,r,«-i *, - M ^ U7D,XS viae utenriksmir.istor r -%- I Han ll:den amerikanske regiering ken ikke ga med pa r.; ' :.b med Japan va Kinas bekostning. Vi kan ikke slutt's.. f «r # Japan har trukket aeg ut av Kina. Hele shuasjonen er >ia x Lordere pa Amerika,England,Kina og Hollandsk Oatindiao

2 KRIGMS GANG. Oversikt. Mens de tyske armeer star i stampe Rusland kunne krigen tilsjgiss vise meget oppmuntrende resultater i den forl0pne uke. Sserlig betydelig var angrepet pa aksemaktenes forsyningslmjer i Middelnavet. i en konvoy var kommet til g d tap. Churchill har gitt opplysninger 9m de store nybygninger innen den britiske flate tg meadelt at skibstapene i de siste 4 maneder er gatt ned med 64 %. Tapene bel0 $ seg tidligere til 500 tusen tonns pr.maned. I de siste rrane&er har de gatt ned til 184 tusen tonns. Aksemaktenes skibat-ap her 1 de siste maneder bel0pt seg til 1 million tonns. Slaget om Atlanterhavet er i 1941 vundet av Stor Britania. - Men det viktigste skridt i kampen mot nasityrraniet er at den amerikanske n0ytra* litetslov er opphevet. Krigen mot Hitler er na kommet inn i sin avgj0rond.e fa3e.de alliertes handelsflate vil na 0ke med 4 tusen skibo Disse yil na bli bevepnet og kanoner og utdannet inannskap er klar til a bringes om bord. Om noen uker vil Stars and Stripes pany vise seg i britiske ha.vner, Store hurtiggaende linjeskib vil bli utrustet som hjelpekryssere. - De tyske og italienske tap tar vsert skiebnesvangert 1 siste uke. I Midcielhavet ble 10 store forsyningskib fullstendig tilintetgjort,3 destroyere senket og 2 alvorlig SKad^t^ Det kunne ikke ei^gafig seen tegji Pa de britiske krigsaki'o, at de hadde vffirt i kamp, "Den engeiske liatesuvrke te stod av 2 5 tusen tonns kryssere og'2 destroyere. Den fientlige styrte 7ar st0rre. - Det britiske admiral it et ha.r kungjort to. alv9rlige tap i denne uke. Det var destroyeren Cossao kjent fra Narvik og J0ssingfjord og hangarskibet Arc Royal. Det siste ble allerede for 2 ar siden f0rste gang Banket av det tyske propagandadepartement og den loooktober 1939 kunngjorde det tyske kommunike at xlyveren Franke hadde fatt en saerlig utmerkelse for a ha senket Arc Royal med en torperio, Siden er det senket mango ganger savel av Mussolini som a,v G0bbels. Nar det na virkelig er senket kotffletl!bldingen fra Londpn o Av 1600 ma.rms besetning gikk bare 1 tapt. - Foruten alle de slag som er rettet mot aksemaictene i Middelnavet av den britiske 'flawfhar flyvapnet hemret 10s pa Nea.pel.Brindisi^Sicilia/I'ripolia og Benghasi. - Pa vestfronten har der vasrt en r.ekke tunge angrep pa. Hamburg og Essen samt skibsfart utenfor norskekysten, Det viktigste med omsyn til luftkrigen er Churchills erklaering om at tor Britania na er i te siddelse av en luftstyrke like stor som den tyske bade i st0rrelse og antall,for ikke a snakke om kvaliteten, Churchill har ogsa gitt erklsering om stillingen i 0sten.De forente stater gj0r sitt ytterste for abevare freden 1 StiTTe^avet, Hvis dette ikke skulle lykkes og der brvter ut^rig mellom Amwrika og Japan kommer vi a erklaere Japan krig pa timen. Var flate er 0ket i et slikt omfang at vi kan sende en stor styrke til Stillehavet. Den britiske amba.sad0r i det fjerne 0sten Duff Cooper uttalte at Stor Britania or fult rede til en krig i Stillehayet,og oberst Knox sa at beslutningens time er inne. Mvhetene fra 0stfronten i daineuke viste at russerne ikke bare har Ftanset det tyske angrep,. men de har ogsa kastet dem tilbake. Tyskerne gir vaeret og S0len skylden.pa riesten hele fronten har vaeret tatt makten fra generalstaben". Den siste antydning til lynkrig er forevundet forpn Moskva, Tyskernes vanskeligheter med forsyningene er store og deres 900 km.lange forbindelseslirijer kan vanskelig noldes i den forfatning jernbaneutstyret er. - Tyskerne er na drevet^ut fra utkantene a.v Kalinin,og russiske. tankangrep i Kalinin omradet har 0delagt de tyske kommunika.sj9ner. I NaraporamBk avsnittet er tyskerne dre'/et ut av befestede stillingor.det sarame er tilfelle ved Voloko- -' lamsk*ved Narapominsk og Maro Jeraslafesk har tyskerne i l0pet av 15 dagers kamp tapt 30 tusen mnoi.fo') tanka og 500 lastebiler. For a bortlede oppmerksomheten fra. ww.^ '. ' r har Hitler satt inn 5 divisjoner mot forsvarerne av Sebaii/bopol,men hittil uten resultat*

3 isredaksjonsne har motta.tt denne ordre: Biskop Bergravs nye bok,som netjbopp er utkommet,egner seg ikke til antrioldeise i den norske prease.- Det 0nskes heller ikke anaonser ora boken, Presoeabteilung, Professor Halleabys nye bok: "Et livsyn",(luther3tifteisens' forlagtr bsleglagt Eh nytt propagandafagblad beregnet pa btfndene skal startes i na»r framfcidfidob f skal antakelig n nete "Norsk Jord" JJ irykkes i en kvar mij.iioii ijii eksemajlarer hoss Aas og WeM ((som cgsa trykte det na oppsendea 'gpati.s gp.s til alia j^rcifcrukore, j }iedafct0r hfirte prcgr^blad) og bl:ir (gir&iyker'tymli Lsuraiitsrcn Lsuraiitsrcn f r i ^stgrdalcsi ^stgrdalcsi med med Olav Olav Eide Eide jr. (f0r 1 Katj.oneri s na i Nordisk Radiopless) som eekretser,.' F.. MS Preston i liuotjlfstsrdi-a^enjhovder^sr like wppulseij som sine andre pariifeller»bl-.a. Ble^sin^ Ddilo i ullom,, Dot har henat" i aneksone at der ikke mjstte fram et eneate mens eke til g d t j t To tir'g bar preget tep.terliwt i OaTo'- i denne tide? 1.?; Pa don ne sid^n fltodig n:ye inngrep fra tiasistln-s og pa dsu ^n.^, "ids on tydel ig demons br asj on fra' publ iiaun oyertor "enarettihg^fofa^kene f >i!,b 5,e?: : vrigo teabre i sooner b'le tvungat til a e^ke' llsons fra det- Bakc.Lte Kiilturdepartemetitjhfr Dlt»-K5rskg Tsatret like til for nylic* fortoatt sin virkboihtiet'"»jtsr> a s^ks tss.terdiktator^u Finn Halvorseii o-ri no en slik befilgning.j^'blik'lm bar paskj^rtnet de^ne... rav-i hoj.drilgsn ved et usedteiilig r^out bag^k*na har det Norske teax»riiet iro cilertid mottatt et ultiiua^jii > fr.a det sakalte. teaterdirokt.ot-atr.under lionvisning til Terbovsno fcrordning,3ies det her eenske tyd.olig,aii en unnlateise av a &0ko om lissris vil bli_betraktec som nytt'eksempol pa hva nyoi film Halv.or.oen er helt beruset av sin makt s bruker den til de rrsf.t f ontastiske'inijgrep i teatrenes repertoar P Gom et karakteristis?k eksempei, ksm nevnes at Arne Skauens'fullstendig harml-0ge skuespill i; Barn"av solcn" ble underkastet den Bkerpeate eensur umiddwlbart uten klipp'sble str0ket,likesa ;en 'vita..om T fig3landsbrua? fcr bare a ne7n0 et par eksempler. Berg - Jsgers (Bein-Jssgers) sjefstid pa Ma^iomlteatret forl0per m en kunne vente«de to-tra" f 0rst19 dagene aiter.- : aj& teatret var av..l y r p y kovbeu av det nazidrevne Nasiomlteater er saledes meget effektiv. Som ny kontorsjef \e d Oslo Sporveier er snsatt (Hi jciritfktehandl.er andler Roll Rll Hestvedt.Han e v a er Z9 ar geaael.og gghar ingen.- atidre fomtsetmnger for ctillingea i enn at t ban b er meal len av MD 0 :hn nye ls koiitorsief T( er formar^ i jiorcmanals kdntorfu^ksjonffirars fopening og bror av den Enut Eaoi-redt son fikk radinann Strjan avsatt og selv.tox Btillingen som forsorg.iforstander, (J-iislihga tidligere Bstkoranandercnie'<.?^7cJoBoKjox't' - som forlenept ' har Drrucid Quislingene ryggan blc for ea bid siaa.n arr.estert;-og satt inn i M0llergata 19 i Oslo-,

4 lifl; nokk med et slags mellemledd: Det er vel det som er grunnen til s,t 80 aringen,tannlege Kr0t0,er ansatt som ny redakt0r av Norges Tann3.egeforbunHs tidsskrift SoMfare og elghunder rekvireres na utover lsjndet.alle dyr under 3 " etter pa at er neppe en annen tooi'i"8anntjynligbre:dyr ne skal brukes til~"a sende foran troppene i u--rer.g eom ant'as a vaere underminert. Ai'b'^.dst.jeneBten» Nasifiseringen av A.T. gar ikke sa, glatt som de h,0ye H rrer Jiar 0nsket seg, Som eksempel kan nevnes at en sveit pa liu mann hadde veert ute i 84 dager og hadde med seg 2 NS medlemmer da sesjonen beg^/nte. Da de kom niem var tallet redusert til 1, Sann er dd": ogrsa i ahdre "sveiter".gutta er norskere enn noensinne, De gj sc^omsl&ier juglet og ser tydelig forrederiet, Arbeidstjenesten Til 218 ikke fa noen giede av, Dea naaiztiske ledelse i A.T. hadde trommet sammen guttene i Kristiorutsetning" rafsring (som kunne utnyttes til politisk propaganda).dette l0fte' le gitt,men da idrettstevnet gikk'av stabelen m^tte ikke bare pressefotografer fra Fritt Folk og Aitenposten,men ogsa en filmfotograf. AoTogutta svarte pa dette l0ftebrucldet ved a g^ 0re hele stevnet til en farses Prestasjonene i de forskjellige idrettsgrener la under enhysr kritikk. I en marsjkenkurranse for idrettsmerket ble distansen gatt pa dobbelt sa lang tid som maksimaltiden for merket.a,t # ledelse:n ble sa rasende over deline holdningen'blandt guttene som etter idrettskonkurransene og marejen ble koramandert til a marsjere 3 mil ekstra som straff.. Idrettsfronten er ubrytelig, Det hevdes som kjent krampaktig fra den nez5"ztis e idr ; et : Csredelse at idrettslivet i Norge praktisk talt er noraalt,at "idrettsfronten" er brudt osv. Det kan da ha sin interesse a kikke pa et brev som er gatt ut fra Reichborn Kjenneruds idretts: koiitprs Til l9gf0rerne. ai::?lr.tt>.aitpen i NoiVl.i fotball "T:b/SK Turo'tt kiemper idag med store vanskeligheter,ikke 0konomiske Bom tidligere, men mot ^en mur av fordommer oguvilie. Idretten blir Idag sabotert og do som altikevel evner a se id"rettsiig pa situasjo og f0lgelig driver sin idrett som ftfr.er utsa.tt for et moralsk press, Noe av det mest forsmedelige idrettsungdommen idag er utsatt for er a konkurrore for tomme tribuner. De blir idpg pa ingen mate inspirert i sin idrettslyst. Fa N9rges Idrettsforbimds vegne ber ieg alle lagt0rere rette en hens-tilling til allo MS modlemmer om a slutte opp om de avsluttende kampsr i N,~M, i fotball,nemlig de to semifinal er den 12. ds. og final %n den 19,ds, i Oslo.. La ikke var utmerkede idrettsungdom kjempe ior tomme tribuner. Heil OR Sal. Dslo den 4.oktober Norges Idretsforbund. (fotballavd.) Resberg.(sign.) for a fa vei.i Velhvis de ikke oppga sin sabotasjo mdt Reichborn Kjennerud

5 isredaksjons ne har mottatt denne ordre: Biskop Bergravs nye bok,.sem nsttopp er utkommet,egner seg ikke "til anmoldelse i don norske presse.- Det 0nskes heller ikke annonser orn boken. Presceabteilung, Professor Halleabys nye bok: "Et livsyn",(lutherstiftelsens fortf bslaglagt b ^drkerj^hl La,urant2r6n;ff4fcfatGrdaJetpmad Olav, E (f0r i Katicnefi s >^, i Nordiek Radicpless) som sekreter,. r ;. NS prestan i ^ot? $st9rda],enjiovde:n*er like irpopulsefc scm sine andre p^rtifelfer,bl-.a. Blessing Dalilo i ullorn, Dot har h-enat" i sucksone at der ikke m^tte fram et naate men: G3:O til gud^tjeisst^ne. To ti."'.p; har preget tepterlivet i Osl'o- i denne tid.er :?Pa don ene Bide/>. stadig nye inngrep fra tiasist-lria og pa dsn t attn^h side on tydeiig denjonstrasjon ira publikvm ov$j*for enar^tting^fota^kene* Msnb de ^vrigo teatp i sooner ble Ivtoget til a eu : ke' lisons fra det Bakolts kulturdeparteraefct^s-r DM'-Korske Tsatret like til for riylic fortsatt sin virkbomliet litsn a "? ; ke tsaterdikt^atoren Finn toratcunder HonviBning til TerboYsris fcrordningjsies det her gpr.ske tydo'j :/-',, at en unnlatelse av a &0}~.o om 1 is ens vil bli betraktet som E; ' bfet^iadlet der ettor :d,?,3, at : de ansvarlige trisi r ' t'j.ktjtftib elier &0dsstraff hyi^ e i'klre b2 : 7or seg.erior de. ; er det saii-eynlig at ogsa Det Norake Teatrot s^ker om lisoiib? og; dot' nor&ke folket har fatt et nybt r "eksempsl pa hva nyordningen.1 kulturj IT:/, ianebserer,.../ /" Finn Halvoi^eri'er helt beruset av sin makt s bruker den til de ixsf-t t i ' t t k k t i t i k undrkast d kp p # etter prernier s eh,og ctrykningsne som ble foretatt ripper at den,inen taie tij stand i teaterdarektoratet -ikks er 4ecf"a]:lejt'.'taeete? llanha Stenersens replikk: "Lurer pahw^lerige vi-far-melr;e r,.pottit,or uten klipp" 3 ble str0ket,likesa \'6ri vita om yigelandsldrua,fcr bare a, nevn^ et par eksempler, : ;; : '} > '..,-,.*. /.,. Berg - Jaegers (Bein-Jssgers) sjefstid pa NafeioiE.lteatret forlgper som en kunne vente«.de to ; tra'f^rste dagene Gttor.ai^ teatret var apnet igjen under ny Bjef,var det ganske godt te'sjjk - takket vsre mobilisering avms bg lnnrykk av tyskere. Bidcn har dst dabbe.t raskt av.gi.,ik at <: Lille Eyolf" har vaert spilt for nesten tonaae hus 0 Boykovbeii av det hazidrevne ' Nasiom Iteater er saledes meget effektiv. W> L- ; Y'-O- ionm_, Som ny kontorsjef je d Oslo Sporveier er ansatt (fell j:c;.lrirt3""?f:6teha2i.dl.er Rolf Hestvedt.Han er Z9 ar gaaoel.og har irsgen yndr fomtketninger for s.tillingen e;::n at han er medj.on av ' NP'o [*lii] nye "koiitorsiei' 1 er formann i KoBjaunaliB kontorfunkbion?;rers i litig, og fcror av'den Knut Keotvedt son fikk- radmann Strgan avsatt og Sdiv tok stillingen som forsorgsforstander. Qaislihgs tidligere sstkoratianderor.lo r r.'v",.j 0 B,,PIjort - som forlengst ' har snudd Quislingene ryggsn bio for b'a bid.-"laan srr.estert ; -og att inn i M0llergata 19 i Oslo,

6 KRIGILNS GANG. Oversikt. Mens de tyske arraeer star i stampe Rusland kunne krigen tilsjjzsss vise meget oppmuntrende resultater i den forl0pne uke. Sserlig betydelig var angrepet pa aksemaktenes forsyningslmjer i Middelnavet,, Sambidig ble del raeldt at over 100 skib i en konvoy var kommet til England, fra Amerika uten a, ha lidt noe tap. Churchill ha: gitt opplyaninger om de store nybygninger innen den britiske flate»g meadelt at skibstapene i de siste 4 maneder er gatt ned med 64 %, T&- pene bel0^.'seg tidligere til 500 tusen tonns pr.maned. I de siste nraneder har de gatt ried til 184 tusen tonns. Aksemaktenes skibatap her ide siste maneder bel0pt seg til 1 million tonns. Slaget om itlanterhavet er i 1941 vundet av Stor Britania. - Men det viktigste skridt i kampen mot nasityrraniet er at den amerikanske maytra* litetslov er opphevet. Krigen mot Hitler er na kommet inn i sin avgi0rende fas. Do alliertes te,ndelsflate vil na 0ke med 4 tusen skib 0 Disse yil nk bli bevepnet og kanoner og utdannet mannskap er klar til a bringes om bord. Om noen uker vil Stars and Stripes pany vise seg i britiske ha/vner, Store hurtiggaende linjeskib vil bli utrustet som hjelpekryssere. - De tyske og italienske tap liar vsert skiebnesvangert l siste uke. I Middelhavet ble 10 store forsyningskib fullstendig tilintetg,iort,3 destroyere senket og 2 alvor!xg Bkadst. Bet kunne ikke eijgarig Bean tefo'- pa de britiske.kri^sskib. at de hadde vsert i kanvp. "Den engalske flatesoyrke, be stod av 2 5 tusen tonns kryssere og"2 destroyere. Den fientlige styrke var st0rre. - Det britiske admiralitet har kungjort to alvorlige tap i denne uke. Det var destroyeren Cossac kjent fra Narvik og J0saingfjord og hangarskibet Arc Royal. Det siste ble allerede 'for 2 ar siden f0rste gang senket av det tyske propagandadepartement og den loooktober 1939 kunngjorde det tvske kommunike at flyveren Franke hadde fatt en saerlig utmerkelse for a ha senket Arc Royal med en torpedo, Siden er det senket iranro ganger savel av Mussolini som a'/ G0bbels. Nar det na virkelig ef senket kotffiet ineldingen fra London* Av 1600 ma.rms besetning gikk bare 1 tapt. - Foruten alia de slag som er rettet mot aksernktene i Middelnavet av den britiske flate,har flyvapnet hamret 10s pa Neapel,Brindisi. f Sicilia l T l ripolis og Benghasi. - Pa vestfronten m.r der vaert en r.ekke tunge angrep pa Hamburg og Essen samt skibsfart utenfor norsk.ekysten. Det viktigste med omsyn til luftkrigen er Churchills erklsring om at jbto-r Britania na er i te siddelse av en luftstyrke like stor som den tyske bade i st0rrelse og antall,for ikke a. snakke om kvaliteten, Churchill har ogsa gitt erklsering om stillingen i 0sten.De forente stater gj0r sitt. ytt-erste for a-oeyare freden l Stillehavet, Hvis dette ikke skulle lykkes og der bryier ut krig raellom Amyrika og Japan kommer vi a erklsere Japan krig pa timen. Var flate er 0ket i et slikt omfang at vi kan aende en stor styrke til Stillehavet. Den britiske ambasad0r i det fjerne 0sten Duff Cooper uttalte at Stor Britania er fult rode til en krig i Stillehavet,og oberst Knoz sa at beslutningens time er inne. Nvhetene fra 0stfronten i dsinouke viste at russerne ikke bare har stanset det tyske angrep,. men de har ogsa kastet dem tilbake. Tyskerne gir vaeret og S0len skylden.pa rtosten hele fronten har vaeret tatt makten fra. generalstaben". Den siste antydning til lynkrig er forsvundet foran Hooskva, Tyskernes vanskeligheter med forsyningene er store og deres 900 km.lange forbindelsesliriier kan vanskelig noldes i den forfatning jernbaneutstyret er. - Tyskerne er na drevet ut fra utkantene av Kalinin,og russiske tankangrep i Kalinin omradet har 0delagt de tyske kommunikasjoner. I Narapommsk avsnittet er tyskerne drevet ut av befestede stillingor.det sarame er tilfelle ved Volokoa borulede opi divisjoner mot forsvarerne av b'ebaiitopoi,men hittil uten resultat*

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016 Bjørn Tore Rosendahl Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016 Ærede krigsseilere. Kjære alle sammen. I dag feirer vi 71-årsdagen for de alliertes seier i Europa, og Norges frihet fra tysk okkupasjon.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Fangene som forsvant

Fangene som forsvant BJØRN WESTLIE Fangene som forsvant NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen *spartacus Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen Spartacus forlag AS, 2015 OMSLAG: Øystein Vidnes TILRETTELAGT

Detaljer

A )169 B) 182 C) 196 D) 256 E) 364

A )169 B) 182 C) 196 D) 256 E) 364 SETT 19 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. En mor har to barn. Minst ett av barna er gutt. Hva er sannsynligheten for at begge barna er gutter? (Vi antar at barna ikke er tvillinger, og at

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NM 2009. Lagkonkurranse. Omgang 1

NM 2009. Lagkonkurranse. Omgang 1 NM 2009 Lagkonkurranse Omgang 1 Spørsmål 1 I hvilken øystat er Manama hovedstad? 22 riktige svar av 30 Spørsmål 2 Hva heter denne golfspilleren, som i år var nær sensasjon ved nesten å vinne The Open,

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

Planleggingen av invasjonen D-DAGEN. Webmaster ( :45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6. Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN.

Planleggingen av invasjonen D-DAGEN. Webmaster ( :45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6. Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN. D-DAGEN Webmaster ( 24.09.04 17:45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6 Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN. 6. juni 1944 ble 300.000 mann, 250 krigsskip, 10.000 fly og 4000 landgangsbåter satt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135 10 5135 I Da var det han skrek gjennom brenningens sus til Gud i sin høyeste nød: «Innerst derinne på strandens grus, sitter min viv ved det fattige hus o~ venter med barnet på brød» I, l,'. Englands militære

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Den andre verdenskrigen

Den andre verdenskrigen Den andre verdenskrigen 1939-1945 Denne planen tilhører: Vi har lært om den industrielle revolusjonen, imperialismen, den første verdenskrigen og mellomtidskrigen og nå skal vi hive oss ut i den andre

Detaljer

Knute Rockne basert på filatelistiske objekter av Dag Henriksbø

Knute Rockne basert på filatelistiske objekter av Dag Henriksbø Knute Rockne basert på filatelistiske objekter av Dag Henriksbø Knut Rokne, senere amerikanisert til Knute Rockne, ble født på Voss 4. mars 1888. Som 5 åring emigrerte han sammen med sine foreldre til

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE SN/ea, 26/3-68 GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE av Svein Nordbotten 1. Geografisk klassifisering En viktig side av den offisielle statistikkproduksjon

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

DE KOM TIL OSS. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms

DE KOM TIL OSS. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms Inger Selven Watts DE KOM TIL OSS Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms PAX FORLAG A/S, OSLO 2016 PAX FORLAG 2016 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG A/S ISBN: 978-82-5303-936-7 INNKJØPT

Detaljer

Frankies magiske fotball

Frankies magiske fotball Frank Lampard Frankies magiske fotball Frankie vs. Ridder FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld.

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. Sterk prestasjon Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 10.06.2016 Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. 4.divisjon Hålogaland Kvæfjord - Grovfjord 1-5

Detaljer

Hva er egentlig prostata?

Hva er egentlig prostata? Hvordan merker du om du har forstllrret prostata? -Du har svakere urinstr0m enn f0r, og det tar lengre tid a late vannet. Det kan ofte f01es som du ikke far t0mt blc2ren fullstendig. Nar prostata blir

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Nå med historisk vri

Nå med historisk vri Redaktør: Vidar Årgang 45 2008 r:5 Nå med historisk vri A7V Sturmpazer 1917 CLUBERTEN ønsker alle god jul & GODT NYTT ÅR > r: 5/2008 Redaktør n har ordet: Året 2008 er straks over og VT-Cluben går inn

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

Periodeplan 10B Uke Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013

Periodeplan 10B Uke Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Periodeplan 10B Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 42: Elena, Morten, Emil, Thea W uke 43: Jasper, Kristoffer, Guro Navn: UKE 42 Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30-10.00

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen.

FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen. FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen. Roalds0y ballklubb var besser i ar det vise seg det nar me BU0yna slar sja kje om guttane kan sine ting nar ballen i maskane kling. BU0y A BU0y A De sko

Detaljer

Tone Myklebost. Heksens tid

Tone Myklebost. Heksens tid 2010 Vår Tone Myklebost Heksens tid Journalisten Einar blir mot sin vilje sendt til avisens lokalkontor i Akureyri. Provinsidyllen slår snart sprekker. En kvinne omkommer på en raftingtur, men er det en

Detaljer

Anders Sømme Hammer. Heia Kabul. En kvinnes kamp for livet og fotballen

Anders Sømme Hammer. Heia Kabul. En kvinnes kamp for livet og fotballen Anders Sømme Hammer Heia Kabul En kvinnes kamp for livet og fotballen Om forfatteren: Anders Sømme Hammer (f. 1977) har arbeidet som journalist i Afghanistan siden sommeren 2007, de siste årene mest med

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 2 Frihetens Forpost Tekst: Arne Paasche Aasen Mel.: Jolly Kramer Johansen Ser du byen og hjembygdas

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark 1944 1945 Frigjøringsplanlegging i eksil Den norske Londonregjeringen hadde i mars 1943 gitt instruks for opprettelsen av midlertidige kommunale myndigheter

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SAMTALE:

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «Fury» samtaleguide SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «Jeg er helt skjelven», forteller en eldre mann meg på vei ut av kinosalen. Vi har sett David Ayers film, «Fury», sammen, og jeg skjønner godt hva han mener. «Fury»

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

LIVS HISTORIE 4 - LIVET PÅ VENT I MOSJØEN

LIVS HISTORIE 4 - LIVET PÅ VENT I MOSJØEN 20170605 LIVS HISTORIE 4 - LIVET PÅ VENT I MOSJØEN 18. Fra Tromsø til Mosjøen. Det gjelder å komme seg bort fra kaoset i Tromsø. Mandag den 13. november går Liv og familien om bord i lokalbåten Glimmingen

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

Religionen innenfor fornuftens grenser

Religionen innenfor fornuftens grenser IMMANUEL KANT Religionen innenfor fornuftens grenser Oversatt av Øystein Skar Innledning av Trond Berg Eriksen Religionen innenfor fornuftens grenser Humanist forlag 2004 OMSLAG: Valiant, Asbjørn Jensen

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid.

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid. På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden Invester i en god fritid. Frimerker skaper kontakt. Frimerker er nærbilder av Norge. Frimerker er historie og nasjonsbygging.

Detaljer

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren Fredrik Backman Britt-Marie var her Oversatt av Einar Blomgren Borg er et fiktivt sted. Enhver eventuell likhet med virkelige steder er utilsiktet. Til mamma, som alltid sørget for at det fantes mat i

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

Kan Grovfjord true Medkila?

Kan Grovfjord true Medkila? Kan Grovfjord true Medkila? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 25.09.2012 Grovfjord har ikke vunnet over Medkila siden siste kamp i 2009 da Richard Normann (scorer her) og Thomas Haugland gjorde hver sin

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer