Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte"

Transkript

1 Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

2 Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Utgiver: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Tlf

3

4

5 Excel-fila Database for tillitsvalgte er utviklet for å lette arbeidet med budsjett- / ressursspørsmål i grunnskolen for lokale tillitsvalgte, bl.a. i påvirkningsarbeidet rettet mot politikere og kommunal administrasjon i tida før kommunevalget i september En av hovedkildene for å kunne dokumentere ressursutviklingen i grunnskolen over tid er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Det å hente ut data fra GSI for å bruke dem til å analysere utviklingen i grunnskolen er et arbeid som krever et visst nivå av kompetanse, og ikke minst tid. Hovedhensikten med Excel-fila Database for tillitsvalgte er at de lokale tillitsvalgte skal slippe å gå inn på nettsidene til GSI for å hente nødvendige dataopplysninger for deretter å utarbeide analysene. Ved hjelp av Excel-fila blir brukerterskelen atskillig lavere. Et stort omfang av dataopplysninger fra GSI er hentet ut og lagt inn i her. Når man har åpnet datafila og aktivert makroen (du kan lese mer om dette i veiledningen Bruksanvisning for GSI database som du også vil finne på Utdanningsforbundets valgsider), er det bare å velge den kommunen som man ønsker analyser fra. Tallene blir gjengitt i en stor tabell, samt presentert som diagrammer. I alt vil du få 11 ferdige diagrammer som viser utviklingen på forskjellige områder. I enkelte av diagrammene er det lagt inn en linje som viser gjennomsnittet for den kommunegruppen din kommune tilhører. Grupperingen som foretas av SSB er basert på kommunens folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen oppdateres hvert femte år. 1 Mer opplysninger om hvilke kommuner som tilhører de ulike gruppene finner du i KOSTRA-veiledningen I Excel-fila Database for tillitsvalgte er kommunegrupperingene brukt i Tabell A.1. Årsaken til at det ikke er laget diagrammer for alle indikatorer som viser gjennomsnitt for kommuner i samme kommunegruppe, skyldes at vi ikke har tilgang til grunnlagsdata for å lage slike gjennomsnitt. Nedenfor vil vi kort fortelle hva de ulike diagrammene viser, samt gi opplysninger om hvilke data som ligger til grunn for diagrammene, og hvor i GSI de er registrert. Grunnlagsdata: Alle opplysninger som ligger til grunn for diagrammene er innrapporterte opplysninger fra den enkelte grunnskole til GSI, Opplysningene gjelder den enkelte kommune, og utvalget er ordinære kommunale grunnskoler. 1 I rapporten Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2008 kan du lese mer om emnet:

6 Mange av de samme opplysningene kan du også finne i KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (SSB) samt på Skoleporten på Utdanningsdirektoratets nettsider: I diagram 1 og 2 kan du se utviklingen i gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 og 2 for den kommunen du har valgt. Ønsker du å regne ut gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 og 2 på en enkelt skole, kan du bruke Excelfila Kalkulator, som også er å finne på Utdanningsforbundets valgsider på nettet. Definisjon: Gruppestørrelse 1 er definert som forholdet mellom det totale antallet elevtimer 2 og det totale antallet lærertimer 3. Dette blir et mål på gruppestørrelse sett fra elevenes side, der gjennomsnittlig gruppestørrelse uttrykker antall elever per lærer i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Denne definisjonen inkluderer alle timer, også timer til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som mottar spesialundervisning og/eller særskilt norskopplæring er ofte fysisk atskilt, enten alene eller i egne grupper. Ved å inkludere disse timene i beregningen av gruppestørrelsen kan en derfor få inntrykk av at gruppestørrelsen er mindre enn det den egentlig er. Diagram 1: Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1, eksempel fra kommune 17,0 16,5 16,0 Gjenomsnittlig gruppestørrelse 1 16,6 16,6 16,5 16,5 16,0 16,4 15,5 15,2 15,5 15,3 15,3 15,4 15,0 14,5 2 Elevtimer er lik antall elever multiplisert med elevenes undervisningstimetall 3 Det antall timer som for eksempel en lærer underviser i løpet av et år

7 Figur 1: Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 for alle ordinære kommunale grunnskoler 13,33 13,42 13,67 13,85 13,95 14,1 14,01 13,86 13,78 13,7 13,73 Definisjon: Gruppestørrelse 2 er et mål på gruppestørrelse sett fra elevenes side, der gjennomsnittlig gruppestørrelse uttrykker antall elever per lærer i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon i den ordinære undervisningen. Som vi har sett inkluderer gruppestørrelse 1 ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk, mens gruppestørrelse 2 kun gjelder ordinær undervisning. Ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes altså ikke med. Diagram 2: Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2, eksempel fra kommune Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 19,8 19,6 19,6 19,6 19,6 19,4 19,3 19,2 19,0 18,8 18,8 18,9 19,1 19,1 18,7 18,6 18,4 18,4 18,4 18,2 18,0 17,8

8 Figur 2: Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 for alle ordinære kommunale grunnskoler 15,96 16,32 16,52 16,75 16,81 17,04 17,04 16,95 16,95 16,87 17,06 Diagram 3 og 3B viser hvor stor prosentandel av de som har undervisningsoppgaver i skolen som ikke har godkjent utdanning og/eller som ikke fyller kompetansekravene for å undervise på de årstrinnene de underviser (jf. Utdanningsdirektoratets Rundskriv UDir ). I tariffavtalen i KS-området vil denne gruppen av undervisingspersonale være i stillingskoden 7960, Lærer uten godkjent utdanning. Ofte brukes begrepet ufaglærte på denne gruppen undervisningspersonale. Det blir feil begrep, da gruppen kan bestå av personer med høy akademisk utdanning så vel som personer med kun videregående opplæring. Det de har til felles er at de på registreringstidspunktet ikke oppfyller kompetansekravene i Opplæringslovens Årsverk undervisningspersonale i alt blir registrert i skjema C, linje 18 i GSI, mens årsverk undervisningspersonale uten godkjent utdanning hentes fra skjema C, linje 7. Andelen er årsverk undervisningspersonale uten godkjent utdanning dividert med årsverk undervisningspersonale i alt. Det er viktig å presisere at assistenter, etter den definisjon som brukes i GSI, ikke tilhører denne gruppen. I GSI-veiledningen er assistenter definert på følgende måte: Med assistenter mener vi assistenter som er til stede i undervisningen (dvs. ikke stillingsressurser til skolefritidsordning). Lærlinger føres opp her med halvparten av virkelig stillingsprosent. 4

9 Personer ansatt som assistenter, som faktisk underviser, er ikke å regne som assistenter, men undervisningspersonale uten godkjent lærer- og førskoleutdanning. (Disse registreres derfor i linje 7) Diagram 3: Andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning, eksempel fra kommune sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppen Andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 8,3 % 8,9 % 4,61 % 4,42 % 4,2 % 3,22 % 3,5 % 2,00 % 1,40 % 1,36 % 0,9 % 0,5 % 1,9 % 1,44 % 6,0 % 5,8 % 2,0 % 2,6 % 2,61 % 2,61 % 2,55 % 2,08 % Kommune (søyle) Kostragruppe (linje) Diagrammet viser kun utviklingen i andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning i din kommune. Diagram 3 B: Andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning, eksempel fra kommune Andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 8,3 % 8,9 % 6,0 % 5,8 % 4,2 % 3,5 % 2,6 % 1,9 % 2,0 % 0,9 % 0,5 %

10 Figur 3: Andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning for hele landet 5,5 % 5,2 % 3,7 % 2,7 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 3,2 % 3,5 % 3,4 % Andelen er årsverk assistenter dividert med årsverk undervisningspersonale til undervisning. Andelen årsverk assistenter hentes fra skjema C i GSI, linje 19. For definisjonen av assistenter i GSI, jf. forklaringen under diagram 3. Diagram 4: Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning, eksempel fra kommune sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppen 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning 11,43 % 12,51 % 9,5 % 9,0 % 13,98 % 10,6 % 28,6 % 15,15 % 15,25 % 15,69 % 12,5 % 11,4 % Kommune (søyle) Kostragruppe (linje)

11 Diagrammet viser kun utviklingen i din kommune uten å sammenlikne med gjennomsnittet for kommunegruppen. Diagram 4 B: Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning, eksempel fra kommune 35,0 % 30,0 % Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning 28,6 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % 10,6 % 12,5 % 11,4 % 5,0 % 0,0 % Figur 4: Andelen årsverk assistenter for hele landet 9,1 % 9,3 % 9,4 % 11,1 % 11,8 % 9,9 % 10,3 % 15,9 % % 13,4 % 13,8 %14,6

12 Dette omfatter den samlede tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver i henhold til Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet, SFS 2213, 5 Informasjonen blir registrert i skjema C, linje 3 i GSI. Diagram 5: Administrative årsverk som andel av årsverk til undervisning 9,8 % 9,6 % 9,4 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % 8,6 % 8,4 % 8,2 % 8,0 % 7,8 % 7,6 % Administrative årsverk som andel av årsverk til undervisning 9,6 % 9,0 % 9,2 % 9,2 % 8,9 % 8,3 % I GSI blir antall elever registrert i skjema A, linje 15 i GSI, antall kontaktlærere blir registrert i skjema C, linje 28. Linjen i diagrammet viser gjennomsnittlig antall elever per kontaktlærer for kommuner i samme kommunegruppe. Denne analysen er interessant å bruke med hensyn til erklæringen for regjeringssamarbeidet (Soria Moria-erklæringen I), der det heter at regjeringen vil at det skal ansettes flere lærere i skolen for å gi elevene bedre oppfølging. Kontaktlærere skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever i grunnskolen V%2b%2bgNqxpqd117PP5Y595HOvdHMDnvNmXg%3d%3d 6

13 Diagram 6: Antall elever per kontaktlærer, eksempel fra kommune sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppen 25 Antall elever per kontaktlærer ,63 20,71 19,89 20,15 19,15 19,30 19,26 18,17 18,63 16,86 16,54 16,55 16,39 16,64 16,87 17, Diagrammet viser kun utviklingen i din kommune uten sammenlikning med gjennomsnittet for kommunegruppen. Diagram 6 B: Antall elever per kontaktlærer, eksempel fra kommune 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 Antall elever per kontaktlærer 20,6 20,7 20,1 19,9 19,3 19,1 19,3 18,

14 Figur 5: Gjennomsnittlig antall elever per kontaktlærer for de ordinære kommunale grunnskolene for hele landet fra 2003/04 t.o.m. 2010/11 17,5 15,6 15,5 15,4 15,3 15,5 15,8 15,9 Dette diagrammet viser prosentandelen elever som mottar spesialundervisning og prosentandelen av lærertimer som brukes til spesialundervisning av alle lærertimer til undervisning i alt. Vi har ikke hatt tilgang til tallmateriale for å kunne sammenlikne den enkelte kommune med gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. Tall for hele landet vi du finne i Utdanningsforbundets Faktaark 3/2011: Spesialundervisning i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler. 7 7 Faktaarket er tilgjengelig på

15 Diagram 7: Andel elever med spesialundervisning og andel lærertimer til spesialundervisning, eksempel fra kommune 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - Andel elever med spesialundervisning og andel timer til spesialundervisning 6,4 12,4 11,1 5,1 5,1 4,9 11,8 11,6 11,4 5,6 6,7 13, Andel elever Andel timer Diagrammet viser elevtallsutviklingen og utviklingen i antall lærerårsverk i din kommune fra 2000/01 til og med 2010/11. Bruken av dette diagrammet må koples til lokal kunnskap om skolestrukturendringer i kommunene. Dette er ikke opplysninger som framkommer i GSI. Diagram 8: Antall elever og antall lærerårsverk til undervisning, eksempel fra kommune Antall elever og antall lærerårsverk til undervisning til ,4 25,9 25,5 23,9 24,4 24,2 24,4 23, ,9 25,9 25,8 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 Antall elever Lærerårsverk til undervisning

16 Elevtallet er registrert i GSI-skjema A, linje 15. Lærerårsverk i all undervisning er beregnet ut fra lærertimer totalt. Lærertimer totalt blir registrert i GSI-skjema B, linje 1. Antall lærertimer er som årsrammene for undervisning på henholdsvis barnetrinn (741) og ungdomstrinn (656). Tallstørrelsen gir et bilde på lærerressursinnsatsen i undervisningen totalt. Diagrammet kan brukes sammen med diagrammet for gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. Diagram 9: Antall elever per lærerårsverk i all undervisning, eksempel fra kommune sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppen 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 Antall elever per lærerårsverk i all undervisning 15,41 13,88 15,25 15,14 14,61 13,57 13,48 13, Kommune (søyle) Kostragruppe (linje) Diagrammet viser kun utviklingen i din kommune uten sammenlikning med gjennomsnittet for kommunegruppen. Diagram 9 B: Antall elever per lærerårsverk i all undervisning, eksempel fra kommune 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Antall elver per lærerårsverk i all undervisning 9,84 8,94 8,45 7,77 0,

17 Linjen i diagrammet viser gjennomsnittlig antall elever per lærerårsverk i ordinær undervisning sammenliknet med gjennomsnittet for kommuner i samme kommunegruppe. Diagram 10: Antall elever per lærerårsverk i ordinær undervisning, eksempel fra kommune sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppen Antall elever per lærerårsverk i ordinær undervisning 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 14,61 13,82 12,08 12,00 12,34 12,12 11,71 10, Elevtallet er registrert i GSI-skjema A, linje 15. Lærerårsverk i ordinær undervisning er beregnet ut fra ordinære lærertimer. Ordinære lærertimer er registrert i GSI-skjema B linje 12. Antall lærertimer er som årsrammene for undervisning på henholdsvis barnetrinn (741) og ungdomstrinn (656). Tallstørrelsen gir et bilde på lærerressursinnsatsen i den ordinære undervisningen på samme måte som gjennomsnittlig gruppestørrelse 2. Diagram 10 B: Antall elever per lærerårsverk i ordinær undervisning, eksempel fra kommune Antall elever per lærerårsverk i ordinær undervisning 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 14,61 13,82 11,71 10,

18 Lærertimer til ordinær undervisning blir registrert i skjema B linje 12 i GSI. Tallstørrelsen sier noe om hvor mye lærerressurser som brukes per elev til ordinær undervisning. Hver elev kan ha fått økt sitt undervisningstimetall, men dersom det er blitt flere elever per lærer blir lærertimer per elev lavere. Regjeringen har de senere år styrket begynneropplæringen ved å øke timetallet på årstrinn og ved en særskilt styrking for å bedre lærertettheten på disse årstrinnene. Diagram 11: Antall ordinære undervisningstimer per elev årstrinn, eksempel fra kommune 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 Antall ordinære lærertimer per elev årstrinn 37,2 35,9 34,5 34,1 34,2 34,0 33,7 33,4 33,4 32,8 38,3

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007 En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 2/36 Forord Rapporten er utarbeidet av konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag fra

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 INNHOLD

Detaljer