GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål"

Transkript

1 I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert

2 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside Telefon Telefaks Leders navn Org.nummer I-Id Kommune Fylke Data pr. år Institusjonstype Driftsansvar Målform Hva er normalt laveste ved skolen? Ansvarlig for utfylling Navn Telefon Epost Adressedata er kontrollert Hva er normalt høyeste ved skolen? SFO Status Merknad A. Elever og timer Alle elever som tilhører skolen skal føres i ramme A selv om undervisningen foregår et annet sted enn på skolen. Elever ved skolen Timer til fysisk aktivitet skal ikke føres her, men i linje gutter jenter Elever i alt Skolens timetallsfordeling Sum (linje 1..7)

3 Side 2 av Sum (linje 9..11) 13 Grunnskoleopplæring ut over 10. trinn 14 Ikke fordelt på (i bruk før 2007) 15 Alle elever ved skolen (linje ) Fysisk aktivitet Her registreres timer til fysisk aktivitet på 5. til 7. Skolens timetallsfordeling Sum (linje ) Elever registrert i linje 1-13 som går i faste særskilte undervisningsgrupper og elever med deler av undervisningen utenfor egen skole Her skal det føres elever som har særskilt undervisning som klasse/basisgruppe ihht Opplæringsloven 8-2 gutter jenter Elever i alt 20 Elever i egne undervisningsgrupper for språklige minoriteter (grupper for asylsøkere, innføringsgrupper o.l. ref 2-8) 21 Elever i spesialundervisningsgrupper ved egen skole (ref 5-1) Elever med deler av opplæringen utenfor egen skole gutter jenter Elever i alt Elever registrert ved skolen som mottar spesialundervisning på annen skole. Hvor mange andre elever registrert ved skolen er utplassert én eller flere dager utenfor ordinær opplæring. Elever fra andre skoler som mottar undervisning i regi av skolen Elevene som føres i linje kommer i tillegg til elevene registrert i linje Elever som gir utslag i skolens ressurser enten i varighet eller omfang registreres her gutter jenter Elever i alt 24 Barneskoleelever 25 Ungdomsskoleelever 26 Barneskoleelever i spesialundervisningsgrupper 27 Ungdomsskoleelever i spesialundervisningsgrupper 28 Totalt antall i spesialundervisningsgrupper (linje 26+27) 29 Barneskoleelever med fjernundervisning 30 Ungdomsskoleelever med fjernundervisning Elever ved institusjonens/skolens avdeling for spesialundervisning Fylles ut av institusjoner, skoler med spesialpedagogiske avdelinger og lignende, som har elever til utredning og undervisningsopphold av ulik varighet. gutter jenter Elever i alt 31 Sum elever i spesialundervisningsgrupper ved skolen (linje )

4 Side 3 av langtidselever pr 1.10 (i tiltak som varer 13 uker eller mer) 33 korttidselever pr (i tiltak som varer mindre enn 13 uker) 34 elever som er til utredning pr Andre elever/barn I alt 35 elever tilhørende kommunen som får hjemmeundervisning etter Opplæringsloven 2.1 K 36 barn som får spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven 5-7 K Asylsøkere Elever fordelt etter gutter Kjønn jenter I alt 37 asylsøkere Hvor mange elever ved skolen/institusjonen/kommunen blir finansiert av en annen kommune, jf. Forskrift til Opplæringsloven 18? (gjelder kun offentlige skoler) Kommune legg til rad elever 38 Sum B. Årstimer Her skal det gis opplysninger om årstimer til ulike formål inneværende skoleår, slik planene ser ut per 1. oktober. Regn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimer til undervisning Sum btr. Sum utr. Sum i alt 1 Hvor mange lærertimer gis til undervisning ved skolen inneværende skoleår? Hvor mange av årstimene som er oppgitt ovenfor går til spesialundervisning til elever i skolepliktig alder etter enkeltvedtak særskilt norskopplæring etter enkeltvedtak jf. opplæringsloven 2-8 morsmålsopplæring, jf. Opplæringsloven 2-8 tospråklig fagopplæring, jf. Opplæringsloven 2-8 tilrettelagt opplæring når kommunen ikke kan tilby morsmålsundervisning, jf. Opplæringsloven 2-8 oppdeling til målform for de som har ekstra klasse etter 2-5 og 6-2 annet ledd oppdeling til samiske språkalternativer 9 finsk som andrespråk

5 Side 4 av tegnspråk 11 Sum (linje 2..10) 12 Ordinære undervisningstimer (linje 1 minus 11) Andre årstimer utført av undervisningspersonale Sum btr. Sum utr. Sum i alt 13 Årstimer til sosialpedagogisk rådgiver 14 Årstimer til utdannings- og yrkesrådgiver 15 Årstimer til sosialpedagogisk rådgiver / utdannings- og yrkesrådgiver (linje 13+14) 16 Årstimer til elevrådskontakt 17 Årstimer til særlig byrdefull arbeidssituasjon 18 Årstimer til kontaktlærere (klassestyrere) 19 Oppfylling av årstimer for leseplikt i følge arbeidsavtale 20 Fjernundervisning eller annen undervisning til elever ved andre skoler 21 Årstimer til vikar som er del av stillingen til lærere tilsatt ved skolen og som ikke er regnet med ovenfor (beredskapsressurs) G 22 Årstimer til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid m.v. 23 Årstimer til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven pedagoger K 24 Årstimer til tilsyn av elever som får hjemmeundervisning K 25 Årstimer til seniortiltak 26 Årstimer til fysisk aktivitet etter Forskrift til Opplæringsloven 1-1a - pedagoger 27 Andre årstimer som ikke er tatt med ovenfor 28 Årstimer som ikke er tildelt skolene, men som kommunen disponerer (fordeler) K 29 Sum (linje ) 30 Totalt årstimetall (linje 1+29) Årstimer utført av andre enn undervisningspersonale Sum btr. Sum Utr. Sum i alt 31 Årstimer med assistent til stede i undervisningen (assistenttimer) 32 - herav årstimer med assistent til stede i spesialundervisning 33 Årstimer til fysisk aktivitet etter Forskrift til Opplæringsloven 1-1a - andre enn pedagoger 34 Andre årstimer utført av andre enn pedagoger 35 Årstimer til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven assistenter K C. Årsverk Årsverk administrative og pedagogiske lederoppgaver, i stillingsprosent (1 årsverk =100) 1 Rektor/ assisterende rektor 2 Undervisningsinspektør / avdelingsleder 3 Sum årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 1..2) Årsverk i stillings-%

6 Side 5 av 12 Årsverk til undervisning utført av undervisningspersonale, i stillingsprosent (1 årsverk = 100) Linje 4..7 fylles bare ut for de skolen har (på skoler med aldersblandede grupper telles det øverste trinnet i et sammenslått ). Årsverkene til én ansatt kan fordeles på flere rubrikker. Der det er vanskelig å gi et nøyaktig tall, gis et anslag. Årsverk til undervisning, i stillingsprosent, gitt av personer Sum SUM årsverk i stillings-% med godkjent lærerutdanning, jf. FtO 14-2 og 14-8 med godkjent førskolelærerutdanning og godkjent videreutdanning, jf. FtO 14-2 a og 14-8 med godkjent førskolelærerutdanning uten videreutdanning, jf. FtO 14-2 a og b og 14-8 uten godkjent utdanning for det (de) trinn de underviser på. Sum årsverk til undervisning, i stillingsprosent (linje 4..7) Årsverk undervisningspersonale til annet enn undervisning (1 årsverk =100) SUM årsverk i stillings-% 9 Sosialpedagogisk rådgiver 10 Utdannings- og yrkesrådgiver 11 Sum årsverk til utdannings- og yrkesrådgiver / sosialpedagogisk rådgiver (linje 10+9) 12 Elevrådskontakt 13 Årsverk til redusert årsramme til byrdefull arbeidssituasjon 14 Årsverk til redusert årsramme for seniortiltak 15 Årsverk til fysisk aktivitet etter Forskrift til Opplæringsloven 1-1a - pedagoger 16 Kontaktlærere 17 Andre oppgaver for undervisningspersonale 18 Sum årsverk til annet enn undervisning (linje ) Årsverk undervisningspersonale totalt (1 årsverk =100) 19 Sum årsverk undervisningspersonale (linje 8+18) Årsverk utført av andre enn undervisningspersonale, i stillingsprosent (1 årsverk = 100) Årsverk til bruk for... Årsverk i stillings-% 20 assistenter 21 internatpersonale 22 skolebibliotekarer 23 kontorteknisk personale 24 IKT-teknisk personale

7 Side 6 av årsverk til fysisk aktivitet etter Forskrift til Opplæringsloven 1-1a - andre enn pedagoger 26 annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning Årsverk til spesialpedagogisk hjelp (1 årsverk =100) 27 Årsverk til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven pedagoger K 28 Årsverk til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven assistenter K lærere og lærere med særskilte oppgaver lagt til stillingen Telles i antall personer. Hver person kan telles flere ganger (unntatt i fordeling på hovedtrinn i linje 29 og 30) menn kvinner i alt 29 lærere 30 Hvor mange av lærerne i linje 29 er kontaktlærere? 31 utdannings- og yrkesrådgivere 32 sosialpedagogiske rådgivere 33 Sum antall sosialpedagogiske rådgivere / utdannings- og yrkesrådgivere (linje 31+32) 34 elevrådskontakter lærere med godkjent utdanning som gir morsmålopplæring og/eller tospråklig fagopplæring lærere uten godkjent utdanning som gir morsmålopplæring og/eller tospråklig fagopplæring Ja / Nei 37 Har noen av kontaktlærerne elever fra flere i samme grupper (aldersblandede grupper)? D. Spesialundervisning etter enkeltvedtak I denne rammen skal det rapporteres elever som er meldt og/eller vurdert av PP-tjenesten, og elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning etter denne bestemmelsen inneværende skoleår. Jf Opplæringsloven 5-1. Elever meldt til PPT Gutter Jenter I alt 1 Elever meldt til PPT (inklusive videreføringer) 2 Elever som er tilrådd spesialundervisning av PPT Hvor mange elever får spesialundervisning etter enkeltvedtak? Gutter Jenter I alt

8 Side 7 av Ikke fordelt på (i bruk før 2007) 14 Sum elever innvilget enkeltvedtak (linje 3..13) Spesialundervisning utenfor ordinær undervisning Gutter Jenter I alt 15 Hvor mange elever får spesialundervisning hovedsaklig alene med lærer? 16 Hvor mange elever får spesialundervisning hovedsaklig i grupper på 5 eller færre? elever som har enkeltvedtak uten timer Gutter Jenter I alt 17 elever som har enkeltvedtak uten timer elever som får tildelt timer til spesialundervisning med undervisningspersonale Gutter Jenter I alt 18 Hvor mange får 1-75 timer per år? 19 Hvor mange får timer per år? 20 Hvor mange får timer per år? 21 Hvor mange får 271 timer per år eller mer? 22 Hvor mange får timer per år? (innsamlet til og med ) 23 Sum elever som får timer (linje ) elever som får tildelt timer med assistenter Gutter Jenter I alt 24 Hvor mange får 1-75 timer med assistenter per år? 25 Hvor mange får timer med assistenter per år? 26 Hvor mange får timer med assistenter per år? 27 Hvor mange får 271 timer med assistenter per år eller mer? 28 Hvor mange får timer med assistenter per år? (innsamlet til og med ) 29 Sum elever som får timer med assistenter (linje ) Elever med spesialundervisning fra andre kommuner (gjelder kun privatskoler) Kommune legg til rad Ant. elever 30 Sum E. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever I denne rammen føres elever som får undervisning etter enkeltvedtak i henhold til Opplæringsloven 2-8. Elever som får særskilt norskopplæring etter I alt 1 2 elever som får særskilt norskopplæring asylsøkere som får særskilt norskopplæring elever som

9 Side 8 av følger læreplanen i grunnleggende norsk totalt asylsøkere som følger læreplanen i grunnleggende norsk Elever som får morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring /tilrettelagt opplæring Morsmål legg til rad Elever med bare morsmålsopplæring Elever med både morsmåls- og tospråklig fagopplæring o.l. Elever med bare tospråklig fagopplæring Tilrettelagt opplæring, jf. Opplæringsloven 2-8, 3. ledd Sum elever med morsmålsog/eller tospråklig opplæring 5 Sum Elever fra andre kommuner (gjelder kun privatskoler) 6 Sum Kommune legg til rad Ant. elever F. Målform Opplæringsmålform Elever fordelt på opplæringsmålform Bokmål Nynorsk Samisk Andre Sum Elevtall hentet fra ramme A Gutter 12 Jenter 13 Sum (linje 1..10) Samisk / finsk Hvor mange elever har... Elever fordelt etter Kjønn Gutter Jenter Sum nordsamisk som førstespråk? nordsamisk som andrespråk 2?

10 Side 9 av nordsamisk som andrespråk 3? lulesamisk som førstespråk? lulesamisk som andrespråk 2? lulesamisk som andrespråk 3? sørsamisk som førstespråk? sørsamisk som andrespråk 2? sørsamisk som andrespråk 3? finsk som andrespråk? Elevgrupper Elevgrupper Elever Hvor mange egne elevgrupper er opprettet med undervisning på et annet hovedmål enn det som er vedtatt av kommunen for skolen, etter krav fra elever eller deres foresatte med hjemmel i Opplæringsloven 2-5 og 6-2 annet ledd? Hvor mange av disse gruppene (linje 24) kommer i tillegg til det antall grupper skolen ville ha hatt uten egne grupper etter 2-5 og 6-2 annet ledd? G G G. Diverse Skyss I alt 1 Hvor mange elever har rett til skyss (skyssgrense / farlig skolevei)? 2 Hvor mange elever får tilbud om skyss hele skoleåret? 3 Hvor mange elever får tilbud om skyss deler av skoleåret? Leirskole grupper elever 4 Hvor mange elevgrupper og elever har vært / skal på leirskole i løpet av skoleåret? Omdisponering av timetall ("25 %-regelen") elever 5 Hvor mange elever på får omdisponert timer (25 % regelen)?

11 Side 10 av 12 6 Hvor mange elever på får omdisponert timer (25 % regelen)? Elever på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum 7 Hvor mange elever på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring jamfør FtO 1-14 og skriv fra Utdanningsdirektoratet datert H. Fremmedspråk og språklig fordypning Elevtall (hentet fra ramme A) Gutter Jenter I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter I alt 1 elever ved skolen (hentet fra ramme A) Elever med fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Elever registreres på og språk. Gutter Jenter I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter I alt 2 Tysk 3 Fransk 4 Spansk 5 Italiensk 6 Russisk 7 Andre språk Fordypning engelsk Fordypning norsk Fordypning samisk Fordypning andre språk Sum (linje 2..11) Arbeidslivsfag (fylles bare ut av skoler som tar del i det nasjonale prosjektet) Sum (linje 12+13) Elever uten fremmedspråk og språklig fordypning elever 15 Elever som ikke har opplæring i fremmedspråk eller språklig fordypning etter Forskrift til Opplæringsloven 1-9, 1. ledd. 16 Elever som etter søknad er fritatt etter reglene i Forskrift til Opplæringsloven 1-9, 2. ledd.

12 Side 11 av Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning der IOP gir avvik fra læreplanen i form av bortvalg av fremmedspråk og språklig fordypning, jf Opplæringsloven 5-5, 1. ledd. 18 Sum (linje ) I. SFO Barn i ordningen I alt 1 barn i SFO F 2 Av dette, antall med 100 % plass F Åpningstider 3 Hvor mange timer i uken er ordningen åpen (avrundes til nærmeste hele time)? F 4 Hvor mange uker er ordningen åpen for elever per år? F Bemanning og årsverk menn kvinner i alt Årsverk i stillingsprosent 5 6 Personale med godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning (ikke rektor) Personale med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget F F 7 Annet personale F 8 Sum (linje 5..7) F Foreldrebetaling Beløp 9 10 Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 20 uketimer i SFO? Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 10 uketimer i SFO? F F Rabattordninger Ja/Nei 11 Har ordningen inntektsgraderte satser? F 12 Har ordningen friplasser F 13 Har ordningen søskenmoderasjon F J. IKT Datamaskiner og internettilgang Uten Internett Med Internett Totalt 1 datamaskiner til bruk for elever 2 datamaskiner til bruk for lærere

13 Side 12 av 12 3 datamaskiner til bruk for administrasjonen 4 Sum (linje 1..3) Elektroniske verktøy og vedlikehold Ja/Nei 5 Benytter skolen skoleadministrativt system? 6 Benytter skolen læringsplattform? 7 Benytter dere avtaler om kjøp av vedlikeholdstjenester og reparasjoner på IKT-utstyr i inneværende skoleår? K. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Organisering av PP-tjenesten, jf 5-6 i Opplæringsloven Ja/nei 1 Egen kommunal tjeneste K 2 Drifter interkommunal tjeneste med eget styre K 3 Deltar i interkommunal tjeneste med eget styre K 4 Samordnet med PPT i videregående opplæring K Stillingsgrupper i PP-tjenesten, i stillingsprosent (1 årsverk =100) Fylles bare ut av de som har svart ja i linje 1 eller 2. Årsverk i stillings- % 5 Psykologer K 6 Spesialpedagoger/pedagoger K 7 Sosialfaglig personell K 8 Andre fagstillinger (bruk merknadsfeltet) K 9 Sum årsverk, fagstillinger K 10 Merkantilt personell K 11 Sum årsverk totalt K Andre kommuner som benytter PP-tjenester fra denne enheten Fylles bare ut av de som har svart ja i linje 2. Kommune legg til rad

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk I'09 Grunnskole (Gr) skjema nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Namn på eininga Postadresse Postnummer/stad Besøksadresse Postnummer/stad

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk GSI'09 Grunnskole (Gr) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skolen eller institusjonen

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Agenda 1. GSI-tallene: Beregning av lærertetthet og forklaring på utviklingen fra skoleår 2014-15 til 2016-17 2. Sammenligning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014 GSI-samling 18/9-2014 Program 10.00-12.15: GSI 12.15-13.00: Lunsj 13.00-14.00: Skoleporten/UBAS GSI-samling 18.09.14 2 Tidsfrister 25.08: Åpning testperiode 22.09: Åpning GSI 01.10: Telledato 13.10: Frist

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 Utgitt i seksjon for samfunn og

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 23 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Drift av Sirma barneskole for kommende skoleår

Drift av Sirma barneskole for kommende skoleår Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2090-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 60/2016 07.07.2016 Drift av Sirma barneskole for kommende

Detaljer

Årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018

Årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Oppvekst- og utdanningsavdelingen Bajåsåaddan- ja oahpahusossodat Kommuner i Finnmark Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2017/239 Ark Vår dato 16.01.2017 Saksbehandler/direkte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Samisk infomøte 20. januar Bådåddjo

Samisk infomøte 20. januar Bådåddjo Samisk infomøte 20. januar 2016 Bådåddjo Historisk Organisert samiskopplæring i Nordland helt tilbake til 1718 4-6 samiske språk snakkes daglig i Nordland En rekke skoler har kun samiskspråklige elever

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

privatskoleloven med godkjente læreplaner i samisk som ønsker å styrke sin kompetanse i samisk språk oppfordres til å søke.

privatskoleloven med godkjente læreplaner i samisk som ønsker å styrke sin kompetanse i samisk språk oppfordres til å søke. FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Bajásäaddan- ja oahpahusossodat Fylker sør for Sør-Trøndelag " T"-_?f f?% E, _f;39 ~ Mom.n r;,«m. tj Q jån 201E} ETA M13

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere Breidablik læringssenter Avdelingen for tospråklige lærere 18.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 Fakta om avdelingen To hovedområder Morsmålsopplæring 2-8 Tospråklig fagopplæring 2-8 Totalt 317

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmeldingen danner grunnlag for tildeling av tilskudd til drift av barnehagen. Opplysningene samles inn av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i bevilgningsreglementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN EVENES KOMMUNE 27.03.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 2 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Formannskap

Formannskap LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Bjørn Henriksen Møtedato Formannskap 15.05.14 Saknr. Tittel: Saknr. Tittel: 38/14 Rammetimetallstildeling - skoleåret 2014/2015.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/3068-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2014/2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Målformer i grunnskolen

Målformer i grunnskolen Målformer i grunnskolen Vi gir her en samlet oversikt over reglene som gjelder for målformer i grunnskolen. Målgruppen er primært rektor, skoleeier og fylkesmenn, men informasjonen kan også være nyttig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold... 1 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/1695-6 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2015/2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune 04.02.2017 Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE

Detaljer

Lærertetthet i grunnskolen

Lærertetthet i grunnskolen Temanotat 2005/2: Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet av avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2005/2 Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Saksansvarlige: Paul

Detaljer