Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:"

Transkript

1 Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

2 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til Andel årsverk har økt fra 72,82% til 82,68. Årsaken til ressursutvikling er 4 lærerstillinger tilført fra direktoratet med bakgrunn i lav lærertetthet og lave grunnskolepoeng, i tillegg er det et tilskudd på 162% stilling for økt lærertetthet på trinn. Rakkestad kommune har i perioden bevilget ressurser til lærerstillinger og elever fra andre kommuner med vedtak gjør at lærerressursen har økt. Rakkestadskolen har god tilgang på kvalifiserte lærere og har hatt i overkant av 100 søkere på lærerstillinger hvert år. Årstimer undervisning pr. elev har i perioden økt fra 53 til 59. Årstimer til ordinær undervisning har gått ned fra 81% til 74%. Andel årstimer til spesialundervisning har økt fra 14,6% til 20,7 %. Årsverk til spesialundervisning har økt fra 1063% til 1696%. Det vil si at hver enkelt elev med rett til spesialundervisning får flere timer til spesialundervisning i dag enn tidligere. Antall elever med spesialundervisning har økt fra 62 elever til 81 elever, og det er andelen gutter som har økt mest. Rundt 70% av spesialundervisningen i foregår fra 5.trinn og oppover. Den største andelen av de som har spesialundervisning får undervisning i en gruppe på 2-5 elever. Vi ser at andelen som har spesialundervisning alene øker, den er på 21% i De fleste av elevene har spesialundervisning fra 4 10 timer pr. uke. I 2015 hadde 27% av elevene som har rett til spesialundervisning, vedtak på 9 timer eller mer pr. uke. Elever med behov for assistentbistand øker. I 2015 har 75,6% av elevene med rett til spesialundervisning behov for assistentstøtte mer enn 9 timer pr. uke. I var det 32 elever som særskilt språkopplæring i Rakkestad. Av de var det 24 elever som fulgte læreplan for grunnleggende norsk for språklig minoriteter. Det har også blitt etablert tre omsorgssentre i Rakkestad, totalt 25 enslige mindreårige asylsøker har gått i verdensklassen inneværende år. Signalene er at asylstrømmen stopper opp og at de enslige mindreårige asylsøkerne etter hvert blir plassert i andre kommuner. Pr 1.10 er det 21 elever. Hvert år gjennomføres kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.- til 3.trinn og engelsk på 3.trinn. Kartleggingsprøvene i lesing viser progresjonen i utviklingen av leseferdighet; fra språklig bevissthet, via bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng og forståelse. På tall basert på kartleggingsprøvene de tre siste årene, ser vi at andel på eller kritisk grense øker fra ca. 20% til 30% de tre første årene. Det er flere gutter på eller under kritisk grense. I regning er andel på eller kritisk grense mellom 30 til 40% og andel jenter er noe høyere enn guttene på 2. og 3.trinn. I engelsk ligger andelen elever på eller under kritisk grense på 40 %.Tallmaterialet på kartleggingsprøver er over kort tid og grunnlaget litt lite til å se noen trend i utviklingen. Resultatene viser at mange av våre elever trenger tidlig hjelp i forhold til å tilegne seg gode grunnleggende ferdigheter.

3 Det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8.trinn. 9.trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing og regning. Resultatene i lesing i 2015 viser at Rakkestad ligger på et nivå med snittet i Østfold og noe under nasjonalt snitt. Utvikling fra 2009 til 2015 er at leseferdigheten har økt betraktelig fra ca. 440 til 490. en økning på 50 poeng. Vi nærmer oss et nasjonalt snitt som er på 500. Både jenter og gutter har økt leseferdighetene sine, men guttene er fortsatt et stykke bak. Resultatene sammenfaller med kartleggingsprøvene på og 3.trinn. Andelen elever på kritisk grense på kartleggingsprøver sammenfaller også med andelen elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver. På 8. og 9.trinn ligger på et Østfold snitt. Jentene skårer bedre enn guttene, men guttene har hatt en kraftig utvikling fra 2012 til Nasjonale prøver i regning på 5.trinn ligger på et Østfoldsnitt og under nasjonalt snitt. Det har vært en jevn forbedring siden På 8. og 9.trinn ligger vi på et nasjonalt snitt, det har vært en kraftig forbedring siden Jenter og gutter skårer likt på regning på 8. og 9.trinn. Nasjonale prøver i engelsk på 5.trinn ligger Rakkestad på et Østfold snitt og rett under nasjonalt snitt. Det har ikke vært like stor utvikling i engelsk som på lesing og regning. På 8.trinn havner Rakkestad under nasjonalt snitt og Østfold snittet. Men i engelsk er det også fremgang på nasjonale prøver. Standpunktkarakterene varierer fra år til år. I 2016 ligger Rakkestad over et nasjonalt snitt i realfagene. I de praktiske fagene ligger Rakkestad på eller rett under nasjonalt snitt. I de andre fagene ligger vi på et nasjonalt snitt og over Østfold snittet. Over tid ser vi at det er noe forskjell mellom karakteren i de ulike fagområdene, realfagene ligger noen lavere og de praktiske fagene ligger noe over. Rakkestad har hatt en stor fremgang i matematikk og naturfag. De siste fem årene har jentene i Rakkestad skåret over nasjonalt snitt og over nasjonalt snitt for jenter. Guttene ligger under et nasjonalt snitt, de ligger også under et nasjonalt snitt for gutter, men over et Østfold snitt. De to siste årene har guttene skåret bedre enn nasjonalt snitt for gutter. Det er godt samsvar mellom standpunkt og eksamens karakterene. Over tid ser vi at det er noe forskjell mellom karakteren i de ulike fagområdene, realfagene ligger noen lavere og språkfagene ligger noe over. Når det gjelder eksamensformen gjør Rakkestadelevene det mye bedre på muntlig eksamen enn skriftlig eksamen. I snitt er det en hel karakter forskjell. Liten forskjell på resultatene mellom fagområdene på eksamen. Det større forskjeller mellom muntlig og skriftlig form. Det er bedre resultater i muntlige fag på eksamen. 98% av alle elever ved ungdomsskolen var registrert i videregående opplæring i samme år som de avsluttet grunnskolen.

4 Ressursbruk Rakkestad kommune rapportere inn ulike type data om grunnskolen hvert år. Når det gjelder ressursbruk rapporteres det blant annet på årstimer og årsverk. Årstimer totalt er det antall timer skolen får tildelt. Årstimer undervisning er antall timer som blir brukt til undervisning. Årstimer ordinær undervisning er antall timer brukt til ordinær undervisning, her er ikke spesialundervisning og særskiltspråkopplæring medregnet. Årstimer pr. elev er årstimer undervisning delt på antall elever i Rakkestad kommune. Årstimer til annet en undervisning er ikke vist i tabellen. 10% av det totale årstimene går til annet enn undervisning, det kan være kontaktlærerfunksjon, byrdefull tid, funksjonsstillinger etc Rakkestad kommune Elever Årstimer totalt Årstimer undervisning Årsverk Årstimer ordinær undervisning Ordinær undervisning i % Årstimer pr. elev % % % % % % % 59

5 Årsverk har økt med ca 10 årsverk fra 72 til 82, det har vært god vekst i Rakkestadskolen. Noen av disse årsverkene er vedtak knyttet til elever fra andre kommuner som er plassert i fosterhjem eller beredskapshjem i Rakkestad. Når disse elevene går ut av grunnskolen forsvinner vedtakene og årsverkene. Årstimer totalt og årsverk har økt fra 2009 til Det har blitt tilført 4 lærerstillinger til ungdomstrinnet med bakgrunn i lav lærertetthet og resultater målt på grunnskolepoeng. Tilskuddet til økt lærertetthet har en prosjektperiode på fire år og avsluttes i Rakkestad kommune har i samme periode økt lærerrammen og det har blitt tilført noe midler fra sentralt hold til økt lærertetthet på trinn. Elevtallet har i samme periode holdt seg stabilt på underkant av 1000 elever. Det vil si at årstimer pr. elev har økt fra 53 % til 59% i perioden Lærertettheten i ordinær undervisning i Rakkestad kommune er på 17,5 i Årsverk til ordinær undervisning har ikke økt tilsvarende, årsverk ordinærundervisning har økt fra 59 til 62. Prosentvis fordeling til av årstimene viser at i 2009 ble 81% av årstimer til undervisning, mens i 2015 blir 74% av årstimene brukt til ordinær undervisning. Det vil si at årsverk og årstimer til spesialundervisning har økt i perioden Økning i årsverk til spesialundervisning har økt fra 10 til % av årstimer til undervisning blir brukt til spesialundervisning. Årstimer til annet enn undervisning har holdt seg stabilt på 9-10 % av de totale årstimer fordelt til skolene. Årstimer til undervisning utført av undervisningspersonalet som ikke oppfyller kompetansekravene til tilsetting har økt noe. Det skyldes endringer i forskrift til opplæringsloven og at Rakkestad kommune har en andel førskolelærere. Andelen årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonalet med godkjent utdanning er i 2015 på 92,8%

6 Spesialundervisning/særskilt språkopplæring Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen har rett på spesialundervisning. Spesialundervisning Jenter Gutter Antall årstimer % årstimer årsverk undervisning ,6 % ,8 % ,7 % ,0 % ,9 % ,5 % ,7 % 1696 Antall elever med rett til spesialundervisning har økt fra 62 elever i 2009 til 81 elever i Andel gutter er større enn jenter, 60 gutter har rett til spesialundervisning i 2015, i 2009 hadde 38 gutter retten. Andelen jenter med rett til spesialundervisning har gått noe ned fra 24 jenter i 2009 til 21 jenter i Andel årsverk brukt til spesialundervisning har økt fra 10,63 årsverk i 2009 til 19,69 årsverk i Det vil si at årsverk som er tilført Rakkestad kommune i perioden 2009 til 2015 er blitt brukt til spesialundervisning. Årstimer brukt til spesialundervisning har økt fra 14,6% til 20,7 %. Andel elever med rett til spesialundervisning har ikke økt i samsvar med økte årsverk, det vil si at elever med rett til spesialundervisning får vedtak om flere årstimer enn tidligere. Om dert skyldes større behov av spesialundervisning eller om det er en endring i praksis er vanskelig å konkludere noe med. Vedtak om spesialundervisning blir fattet på bakgrunn av en sakkyndigvurdering utført av PPT.

7 Spesialundervisningen i Rakkestad foregår i hovedsak fra 5.trinn og oppover. Rundt 70 % av spesialundervisning i foregår fra 5.trinn. Noen trinn har større andel av spesialundervisning enn andre, men det kan være til dels store variasjoner mellom trinnene. Organisering av spesialundervisning foregår i hovedsak i gruppe på 2-5 elever, men av tabellen ser vi at andelen elever som får rett til spesialundervisning med en «en til en organisering har økt betydelig fra 2009 til ,3 % av de elevene som har rett til spesialundervisning får i hovedsak sin undervisning med «en til en», det vil ikke si at elevene har undervisning alene.. Antall undervisningstimer til spesialundervisning pr. elev øker. Det er flere elever som får mer enn 9 timer spesialundervisning pr. uke enn tidligere.

8 Behovet for voksenstøtte for elever med rett til spesialundervisning øker også. Det kan vi se av bruken av assistentressurs i spesialundervisningen. Det er en stor andel elever som har behov for assistentstøtte i store deler av dagen. I 2015 har 75,6% av eleven med rett til spesialundervisning behov for assistentstøtte mer enn 9 timer pr. uke.

9 Særskilt språkopplæring Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den ordinære opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Særskilt språkopplæring % årstimer Elever årstimer undervisning årsverk ,9 % ,8 % ,7 % ,6 % ,5 % ,4 % ,4 % 395 I var det 32 elever som særskilt språkopplæring i rakkestad. Av de var det 24 elever som fulgte læreplan for grunnleggende norsk for språklig minoriteter. 14 elever som i tillegg til særskiltspråkopplæring fikk morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring i hadde engelsk, filippinsk, litauisk polsk og somalisk som morsmål. Andelen elever som får særskilt språkopplæring har gått ned fra 53 elever i 2009 til 32 elever i Årsaken til nedgangen ser ut til at arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa har avtatt og flere har returnert til hjemlandet. I skoleåret bosatte Rakkestad kommune 5 enslige mindreårige flyktninger. Disse går i Verdensklassen ved Rakkestad ungdomsskole. Det har også blitt etablert tre omsorgssentre i Rakkestad, totalt 25 enslige mindreårige asylsøker har gått i verdensklassen inneværende år. Trenden er at asylstrømmen har stoppet opp og at de enslige mindreårige asylsøkerne blir plassert i andre kommuner. Pr 1.10 er det 21 elever. Vi antar at det vil være enslige mindreårige asylsøkere i Rakkestad frem til sommeren. Gjulem gård blir avviklet som omsorgssenter.

10 Leksehjelp Kommunen skal ha et tilbud om leksehjelp i grunnskolen. Tilbudet skal være gratis for elevene. Elevene skal ha rett til å delta på leksehjelptilbudet, men det skal være frivillig om de ønsker å delta. Leksehjelp 1.-4.trinn 5.-7.trinn trinn I 2010 vedtok stortinget om å lovfeste plikt til leksehjelp fra trinn. Hensikten var økt læring, bedre trivsel og helse for alle elever, slik at skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Rammen var til sammen 8 timer pr. uke. Tilskuddet ga støtte til en assistentbemanning. Formålet beskrevet i opplæringsloven er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, følelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen til elevene. Fra 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på trinn. Det gir kommunene mer fleksibilitet og handlefrihet til å bestemme innretningen av leksehjelpen på bakgrunn av lokale forhold og vurderinger. Fra 2015 endret Rakkestadskolen noe på sin praksis vedrørende leksehjelp. Det ble det også gitt leksehjelp på 5.-7.trinn og trinn. Det blir tilbudt leksehjelp på 3.,4. og 5. trinn på barnetrinnet og 8., 9. og 10. på ungdomstrinnet. I 2015 mottok 150 elever tilbud om leksehjelp. Andelen elever som mottar leksehjelp varierer. Kvaliteten på tilbudet har også variert, tilskuddet dekker kun assistentbistand og med mange elever som benytter seg av tilbudet blir kvalitet noe redusert. Et slikt tilbud vil bli, tid til lekser med tilsyn. Skolene prøver så langt det er mulig å benytte seg av pedagogisk personelt i tilbudet.

11 Lesing - Kartleggingsprøver Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn måler ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling. Prøvene viser progresjonen i utviklingen av leseferdighet; fra språklig bevissthet, via bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng og forståelse. Tabellen viser hvor mange elever som skårer på eller under kritisk grense. På 1.trinn scorer jentene bedre enn guttene på alle områdene. I snitt ligger rundt ca. 20 % av elevene på eller under kritisk grense. På 2.trinn skårer jenter og gutter mer likt. På «lese ord scorer jenter og gutter likt. Guttene scorer bedre på å «å stave ord», men jentene scorer best på «lese og forstå»

12 I snitt ligger andel elever på eller kritisk grense på ca. 25 %. Andelen har økt fra 1.trinn til 2.trinn. På 3.trinn skårer jentene markant bedre enn guttene på alle områder. Andelen jenter på eller kritisk grense ligger mellom 20 og 25%. Andelene gutter på eller under kritisk grense ligger mellom 35 og 40%. Andelen jenter på kritisk nivå har holdt seg stabilt fra 2.trinn til 3.trinn, kanskje gått noe ned. Andelen gutter på kritisk nivå har økt fra rundt 30% til over 35 %. Dette er tall fra kun tre år og må ikke tolkes for bastant, men man bør være oppmerksom og følge med om dette er en trend over tid.

13 Lesing - Nasjonale prøver på 5.trinn I 2015 skåret elevene i Rakkestad på Østfold snittet og noe under nasjonalt snitt. Jentene skåret noe bedre enn guttene. Jentene ligger over nasjonalt snitt og guttene ligger under et Østfold snitt og nasjonalt snitt. Jentene har et resultat på 510 og guttene på 480. Andel elever på mestringsnivå 1 er på 30,3 og 32,6 på mestringsnivå 3. Utvikling fra 09 til 15 er at leseferdigheten har økt betraktelig fra ca 440 til 490. en økning på 50 poeng. Vi nærmer oss et nasjonalt snitt som er på 500. Både jenter og gutter har økt leseferdighetene sine, men guttene er fortsatt et stykke bak. Resultatene sammenfaller med kartleggingsprøvene på og 3.trinn. Andelen elever på kritisk grense på kartleggingsprøver sammenfaller med andelen elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver. Vi har ikke klart å heve lesenivået til disse elevene.

14 Lesing - Nasjonale prøver på 8.trinn Resultatene i 2015 så skårer elevene i Rakkestad på Østfoldsnittet og noe under nasjonalt snitt. Jentene scorer over nasjonalt snitt og guttene under Østfold snitt. Jentene har et resultat på 520 og guttene 470. Andelen elever på mestringsnivå 1 og 2 er på 29,8% og på 7,1% på mestringsnivå 5. I 2009 lå snittet i Rakkestad på ca 420 og i 2015 ble resultatet på 490. Det er en økning på 70. Det viser at elevene i Rakkestad har økt sine leseferdigheter betraktelig. Guttene ligger fortsatt bak jentene, men har hatt en kraftig økning fra 2012 til Andelen elever på mestringsnivå 1 og 2 er på ca 30 %. Det tilsvarer samme andel som er på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver på 5.trinn. Vi klarer ikke å heve disse elevene opp på et høyere nivå.

15 Lesing - Nasjonale prøver på 9.trinn Resultatene i 2015 var at Rakkestadelevene skåret på et nasjonalt snitt 500. Østfold snittet var tilsvarende. Guttene hadde et resultat på 500 og jentene 490. Andel elever på mestringsnivå 1 2 var på 27,8% og 16,5 % på mestringsnivå 5 i trinn begynte med nasjonale prøver i lesing i 2010 og fra å ligge på et resultat på rett i underkant av 480, har vi nå hevet resultatene til i overkant av 500. Det er litt over nasjonalt snitt. Jentene har i snitt et resultat på 513 og guttene et snittresultat på 462. En klar trend er at avstanden mellom gutter og jenter minsker.

16 Regning - Kartleggingsprøver 1.trinn % antall elever på eller under kritisk grense. Kartleggingsprøver i regning gjennomføres på alle elever fra 1. til 3.trinn. Resultatene er basert på en gjennomsnittsberegning fra 2014 til Andelen elever på eller under kritisk grense på 1.trinn i regning er på 29 %. Resultatene på jenter og gutter er nesten likt, jentene har en skår på 29 % og guttene på 28%. Resultantene på 2.trinn er noe annerledes. Her har andelen på kritisk grense vært høyere enn på 1.trinn og guttene har skåret noe bedre enn jentene. 34 % av guttene ligger på eller ender kritisk grense, mens 42% av jentene er på eller under kritisk grense. Resultatene på 3.trinn viser at andelen på eller kritisk grense ligger på 33%. Andel jenter på eller under kritisk grense er på 39% og guttene har en andel på 26%. Andelen på kritisk grense er lavere enn på 2.trinn, men noe høyere enn 1.trinn.

17 Regning Nasjonale prøver 5.trinn På nasjonale prøver i regning i 2015 skåret Rakkestadelevene rett under nasjonalt snitt og på et Østfold snitt. Guttene skåret noe høyere enn jentene og ligger på et nasjonalt snitt. Andelen elever på mestringsnivå 1 er på 31,9% og andelen på mestringsnivå 3 er på 22. På utvikling fra 2009 til 2015 har vi hevet resultatene fra 450 til 490. Det er store variasjoner mellom skoler og fra år til år. Jentene har i snitt fra 2009 til 2015 ligget litt over guttene. trenden er at resultatene blir bedre.

18 Regning Nasjonale prøver 8.trinn På nasjonale prøver i regning på 8.trinn skåret elevene i Rakkestad på et nasjonalt snitt. Jentene skåret noe over nasjonalt snitt og guttene på et nasjonalt snitt. Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 er på 25,9% og 9,4% på mestringsnivå 5. Fra 2009 til 2015 har vi hevet resultatene fra 435 til 500. Det er vært noe variasjon fra år til år og snittet på resultatene fra 2009 til 2015 er på 435. Trenden er at resultatene blir bedre. Guttene har over tid skåret noe bedre enn jentene i regning.

19 Regning Nasjonale prøver 9.trinn På nasjonale prøver 2015 på 9.trinn skåret elevene i Rakkestad på et nasjonalt og Østfold snitt. Guttene skåret litt over jentene. Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 er på 30,9% og 12,4% på mestringsnivå 5. Fra 2010 til 2015 har resultatene for elevene i Rakkestad hevet seg fra 456 til 500. Det er guttene som står for den store fremgangen fra 441 til 500. Resultatene variere fra år til år men det har vært en jevn fremgang de siste årene.

20 Kartleggingsprøver i engelsk 3.trinn Andel i % på eller under kritisk grense Kartleggingsprøver i engelsk gjennomføres kun på 3.trinn. Det er kun statistikk fra to år. Man trenger resultater over flere over for å tolke hvordan ståstedet til elevene i Rakkestad er. Resultatene fra årene 2014 og 2015 viser at rundt 40 % av elevene ligger på eller under kritisk grense. Nasjonale prøver i engelsk 5.trinn

21 Resultatene på nasjonale prøver i 2015 viser at Rakkestadelevene ligger på et Østfold snitt og like under et nasjonalt snitt. Gutter og jenter skårer likt. Andel elever på mestringsnivå 1 er på 21,3% og 21,3% på mestringsnivå 3. Hvis man ser resultatene over tid, så ser vi at Rakkestad eleven har ligget på Østfold snitt fra 2009 til 2015 og at man ligger under et nasjonalt snitt i samme periode. Rakkestadskolen har hatt jevne resultater rett under et nasjonalt snitt og trenden har vært en økning fra 475 til 490. Forskjellen mellom gutter og jenter har vært relativt liten. Resultatene har variert noen fra år til år og mellom skoler.

22 Nasjonale prøver engelsk 8.trinn På nasjonale prøver i 2015 havnet elevene i Rakkestad under nasjonalt og Østfold snittet. Jentene fikk et resultat på 490, som er på et Østfold snitt. Guttene havnet noe bak med 460. Andel elever på mestringsnivå 1 og 2 er på 41,2% og 10,6% på mestringsnivå 5. Resultatene på nasjonale prøver på engelsk på 8.trinn har variert, vi har ligget under Østfold og nasjonalt snitt på alle resultater. Resultatene har variert fra 417 til 480. Resultatene har i perioden økt fra 433 til 480. Trendlinjen viser en jevn og god fremgang.

23 Standpunkt Standpunktkarakterene har variert noe fra år til år. Resultatene for 2016 viser at elevene i Rakkestad skårer på eller bedre enn Østfold og nasjonalt snitt i alle fag, bortsett fra de praktiske fagene. I praktiske fag ligger Rakkestad på eller rett under et nasjonalt og Østfold snitt. I realfagene skårer elevene i Rakkestad bedre enn nasjonalt snitt. Karaktersnittet er høyere i praktiske fag enn andre fagområder. Karaktersnitt i fagområdet praktiske fag ligger på 4,3, mens realfagene har karaktersnitt på 3,8. Muntlige fag og språkfag har et karaktersnitt på henholdsvis 4,0 og 4,1

24 Eksamen Resultatene mellom fagene på eksamen i 2016 varierer fra 3,2 til 4,8. De skriftlige eksamene har et resultatet på rundt 3,5, mens muntlige eksamener har resultater på over 4. Eksamens karakterene varierer fra år til år. Det er lite forskjeller mellom resultatene i de ulike fagområdene muntlige fag, realfag og språkfag. Elevene i Rakkestad har gjort det bedre på muntlig eksamens form enn skriftlig. I engelsk har vi stabile resultater og ligger under et nasjonalt og Østfold snitt. I matematikk har vi hatt en jevn fremgang de siste fem årene. I matematikk skårer vi over et nasjonalt og Østfold snitt. I norskfaget har vi hatt en svak fremgang siden I norskfaget ligger vi på et nasjonalt og Østfold snitt. Det er godt samsvar mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter.

25 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Resultatene får 2016 viser at elevene i Rakkestad skårer under nasjonalt snitt, men over et Østfold snitt. Jentene har grunnskolepoeng på 42,2 og guttene 39. Over tid ser vi at det er variasjoner fra år til år. Jenter skårer jevnt over et nasjonalt snitt. Guttene varierer mer og ligger godt under nasjonalt og Østfold snitt. I tre av de siste fem årene har guttene skåret bedre enn snittet på andre gutter nasjonalt og i Østfold.

26 Overganger 98 i 2016 % av alle elever ved ungdomsskolen søkte videregående opplæring og fikk skoleplass.

27 Konklusjon: Stabilt elevtall i underkant av 1000 Vekst i årstimer og årsverk til undervisning. God tilgang på kompetent undervisningspersonell Antall årstimer pr. elev har økt. Økt andel elever med rett til spesialundervisning. Elever med rett til spesialundervisning får flere timer enn tidligere. Hovedtyngden av spesialundervisning foregår fra 5.trinn og oppover. Behovet for assistent til elever med rett til spesialundervisning øker. Årstimer til særskilt språkopplæring har gått noe ned Mange elever på eller under kritisk grense på kartleggingsprøver på 1. til 3.trinn. Elevene i Rakkestad er på et Østfold snitt på nasjonale prøver. Stor forbedring på nasjonale prøver i lesing og regning på 5. og 8.trinn. Elevene i Rakkestad skårer bedre enn et Østfold snitt og nasjonalt snitt på standpunktkarakter i Kraftig forbedring i flere fag, blant annet matematikk og naturfag. Godt samsvar mellom standpunktkarakter og eksamen. Elevene i Rakkestad gjør det bedre på muntlig eksamen enn skriftlig. Realfagskarakterene ligger under de andre fagområdene. Jentene får høyere poeng på grunnskolepoeng enn guttene. Guttene får høyere grunnskolepoeng enn guttene i Østfold og landet de to siste årene.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger...

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger...

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin.

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Innlegg på skoleledersamling, Solstrand 13.04.2012 v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 Årlig tilstandsrapport for bergensskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2008 PS sak: Utvalg Møtedato 16/09 Komite for liv og lære 01.04.2009 Arkivsak: 09/1498 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer