Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for Eide kommune 2015"

Transkript

1 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune

2 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja Nei Organisasjonene Ja Nei X Skoler Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen Ja X Nei Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen Ja Nei X Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av

3 tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven.

4 Innhold 1. Hovedområder og indikatorer Elever og ansatte Elevtall Ansatte Lærertetthet Ressurser til lærertimer totalt, ordinær undervisning, spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak assistent Læringsresultater Kartleggingsprøver trinn Nasjonale prøver 5.trinn Nasjonale prøver 8.trinn Nasjonale prøver 9.trinn Eksamensresultater 10. trinn Grunnskolepoeng Frafall videregående skole Elevenes læringsmiljø Elevundersøkelsen trinn Opplevd mobbing trinn Elevundersøkelsen trinn Opplevd mobbing trinn Spesialundervisning Sammendrag og konklusjon Tiltak... 31

5 1. Hovedområder og indikatorer 1.1. Elever og ansatte Elevtall Eide ungdomsskole Eide barneskole Lyngstad skole Vevang skole Samla Fig Ansatte Årsverk undervisningspersonale 40,9 39,7 38,0 37,8 45,7 Årsverk 10,3 10,4 11,9 12,5 11,8 assistenter/vernepleiere Årsverk administrasjon 5,0 5,1 4,5 4,5 4,5 Fig Lærertetthet Lærertetthet handler om størrelsen på undervisningsgruppene i skolen. Ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer, får vi et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Vi skiller mellom lærertetthet totalt og lærertetthet i ordinær undervisning. I tallene for «lærertetthet totalt» er timer til spesialundervisning, minoritetsspråklig undervisning og morsmålsundervisning også medregnet. Lærertetthet i ordinær undervisning handler kun om ressursene til vanlig klasseundervisning. Når vi skal se på lærertetthet, slik det er regnet ut her, er det gunstig med lave tall. Vi ønsker små grupper pr. lærer. Det gir mer tid til oppfølging for den enkelte elev. I fådelte skoler får man en tilleggsutfordring ved at flere årstrinn er sammenslått til en gruppe. Lærertetthet totalt Nasjonalt 13,6 13,7 13,7 13,8 13,7 Eide kommune 12,8 13,3 13,9 14,2 13,0 Eide ungdomsskole 14,4 14,8 14,7 14,6 14,0 Eide barneskole 13,3 13,2 13,6 14,7 13,4 Lyngstad skole 11,1 12,1 13,3 14,4 11,2 Vevang skole 9,7 11,3 13,7 11,4 11,2 Fig.3

6 Lærertetthet totalt Nasjonalt Eide kommune Eide ungdomsskole Eide barneskole Lyngstad skole Vevang skole Fig.4 Lærertetthet i ordinær undervisning Nasjonalt 17,0 17,1 17,0 16,9 17,0 Eide kommune 15,3 16,6 17,7 18,4 17,0 Eide ungdomsskole 16, ,6 20,8 19,4 Eide barneskole 14,7 15,6 16,2 17,4 18,0 Lyngstad skole 16,9 16,9 19,2 20,8 13,0 Vevang skole 12,0 14,0 21,1 13,4 11,5 Fig.5 25,0 Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Nasjonalt Eide kommune Eide ungdomsskole Eide barneskole Lyngstad skole Vevang skole Fig.6

7 Ressurser til lærertimer totalt, ordinær undervisning, spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak assistent Lærertimer totalt Timer til ordinær undervisning Timer til spesialundervisning Timer til spes.ped.tiltak assistent Fig.7 Fordeling timer Sum lærertimer Timer til spesialundervisning Timer til ordinær undervisning Timer til spes.ped.tiltak assistent Fig.8 Skoleeiers egenvurdering Hva sier figurene over om ressursene til undervisning i Eide kommune de siste 5 åra? Lærertimer totalt Når det gjelder ressurser til lærertimer totalt, er det en negativ utvikling for kommunen de 4 første åra i perioden. Skoleåret 2015/16 er det en bedre situasjon (gjennomsnittlig gruppestørrelse er UNDER nasjonalt snitt). Samtidig ser vi at det er variasjon mellom skolene: Eide ungdomsskole ligger betydelig over (dårligere enn) landsgjennomsnittet Eide barneskole har en «topp» i 2014/2015, men ligger ellers omtrent på landssnittet Lyngstad og Vevang har en svært varierende ressurssituasjon

8 Elevtetthet i ordinær undervisning Som vi ser av fig. 5 og 6, er det også her en negativ utvikling i ressurser til ordinær undervisning de 4 første åra i perioden, med en gjennomsnittlig gruppestørrelse OVER (dårligere enn) landsgjennomsnittet i 2013/14 og 2014/15. Skoleåret 2015/2016 ligger kommunen PÅ nasjonalt snitt. For de enkelte skolene er situasjonen slik: Eide ungdomsskole ligger betydelig over landsgjennomsnittet for hele perioden Eide barneskole har en økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse for hvert år i perioden, og i 2014/15 og 2015/16 er den over (dårligere enn) landsgjennomsnittet. Lyngstad skole har ligget PÅ eller betydelig OVER landsgjennomsnittet i gruppestørrelse de 4 første åra i perioden. Ressurssituasjonen kan sies å ha vært svært trang, på bakgrunn av at skolen (i tillegg) er 4-delt. Situasjonen er bedre i 2015/16. Vevang skole har også hatt stor variasjon i gruppestørrelser. Skoleåret var et «ekstrem-år», med gjennomsnittlig gruppestørrelse langt over landsgjennomsnittet, i tillegg til at skolen er 3-delt. I 2015/16 er situasjonen bedre. Ressurser til lærertimer og spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak Fig. 7 viser at ressursene til lærertimer totalt ble redusert de 4 første åra i perioden, samtidig som ressursene til spesialundervisning økte. Samtidig økte også ressursene til spesialpedagogiske tiltak assistent. Vi kan derfor si at ressursene til spesialundervisning / spesialpedagogiske tiltak «spiste» av det ordinære tilbudet. I 2015/16 er situasjonen motsatt. Ressursene til lærertimer totalt er økt, ressursene til ordinær undervisning er økt, ressursene til spesialundervisning er redusert og ressursene til spesialpedagogiske tiltak er betydelig redusert. Oppsummering De 4 første åra i perioden 2011/ /16 var det en gradvis økning (forverring) i gjennomsnittlig gruppestørrelse for kommunen. For Lyngstad og Vevang skoler har det vært tilfeller med «ekstrem-år» med en svært liten lærerressurs. Ungdomsskolen har hatt gjennomsnittlig gruppestørrelse over (dårligere enn) landsgjennomsnittet i hele perioden. I er ressursene til lærertimer omtrent på landsgjennomsnittet totalt sett. Likevel kan situasjonen fortsatt betegnes som stram, sett i lys av en desentralisert skolestruktur med 2 fådelte skoler. Ressursene til spesialundervisning / spesialpedagogiske tiltak er fortsatt høy, selv om pilen peker nedover.

9 1.2. Læringsresultater Kartleggingsprøver trinn Kartleggingsprøvene er først og fremst et verktøy for å identifisere elever som har vansker med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i lesing og regning de 3 første skoleåra. Samtidig er de et mål på hvorvidt vi lykkes med den grunnleggende opplæringa i skolen. Tabellen nedenfor viser andel elever som skårer på eller under (dårligere enn) kritisk grense. Her ønsker vi lave tall. Lesing Fig.9 Skåre på/under kritisk grense (% elever) Regning Skåre på/under kritisk grense (% elever) Engelsk Skåre på/under kritisk grense (% elever) 1.tr 2.tr. 3.tr. 1.tr 2.tr. 3.tr. 1.tr 2.tr. 3.tr ,5 11,2 28, ,1 0,0 33, , ,4 27,9 16, ,7 21,4 23, , ,0 21,6 33, ,7 40,4 48, , ,9 14,0 23, ,64 17,5 33, ,2 Skoleeiers vurdering Ut fra det nasjonale gjennomsnittet, der 20 % av elevene ligger på/under kritisk grense, ser vi at resultata er varierende. Dette er for så vidt naturlig i en liten kommune, men hvis vi følger det enkelte klassetrinn fra ett år til neste (les tall med lik farge på skrå nedover), ser vi at resultata i lesing og regning for en stor del går i uønsket retning (økning i antall elever som skårer på kritisk grense eller svakere). Hvis vi ser isolert på resultata for 2015, er det positive tall i lesing og regning. Resultatene i engelsk for 3. trinn var gode i 2012 og 2013, men svake de to siste åra Nasjonale prøver 5.trinn Forklaring til tabeller: Nasjonalt gjennomsnitt for engelsk, lesing og regning var 2,0 til og med skoleåret Fra og med ble det ny beregningsmåte, og nasjonalt gjennomsnitt for alle 3 faga er nå 50. Nasjonalt gjennomsnitt for MESTRINGSNIVÅ er ca.25 % på mestringsnivå 1 og 3, og 50 % på mestringsnivå 2.

10 Engelsk-lesing-regning og Fig.10 Engelsk-lesing-regning Fig. 11

11 Engelsk og Fig.12 Engelsk Fig.13

12 Lesing Fig.14 Lesing Fig.15

13 Regning Fig16 Regning Fig.17 Skoleeiers vurdering Resultatene for nasjonale prøver på 5. trinn viser varierende resultater fra år til år. Lesing er det faget som viser best resultater over år, her pendler man omkring nasjonalt snitt. I regning er det noe svakere resultat, og i engelsk har vi ikke resultater opp på nasjonalt snitt i hele perioden Målingen for 2015/16 viser svært høy andel elever på det laveste mestringsnivået og få på øverste.

14 Nasjonale prøver 8.trinn Forklaring til tabeller: Nasjonalt gjennomsnitt for engelsk var 3,0, lesing 3,1 og regning var 3,1 til og med skoleåret Fra og med ble det ny beregningsmåte, og nasjonalt gjennomsnitt for alle faga er nå 50. Nasjonalt gjennomsnitt for MESTRINGSNIVÅ er ca.30 % på mestringsnivå 1+2 og 4+5, og ca 40 % på mestringsnivå 3. Engelsk-lesing-regning 8. trinn og Fig.18 Engelsk-lesing-regning 8. trinn Fig.19

15 Engelsk 8. trinn og Fig.20 Engelsk 8. trinn Fig.21

16 Lesing 8. trinn Fig.22 Lesing 8. trinn Fig.23

17 Regning 8. trinn Fig.24 Regning 8. trinn Fig.25 Skoleeiers vurdering Resultatene for 8. trinn måler først og fremst læringsutbyttet de siste åra på barnetrinnet. Det er regning som viser best resultat, med poeng på nasjonalt snitt over flere år, samt ett svakt og et godt år. Når det gjelder lesing, ligger resultatet like under eller betydelig under landssnittet. Engelsk viser varierende resultater, men samla sett ligger resultatet noe under landsgjennomsnittet, sett over flere år.

18 Nasjonale prøver 9.trinn Forklaring til tabeller: Nasjonalt gjennomsnitt for lesing på 9.trinn var 3,5 og regning 3,4 til og med skoleåret Fra og med ble det ny beregningsmåte, og nasjonalt gjennomsnitt for alle faga er nå 50. Nasjonalt gjennomsnitt for MESTRINGSNIVÅ er ca. 20 % på mestringsnivå 1+2, ca. 35 % på mestringsnivå 3 og ca. 45% på mestringsnivå 4+5. Lesing-regning 9.trinn og Fig.26 Lesing-regning 9. trinn Fig.27

19 Lesing 9. trinn Fig.28 Lesing 9. trinn Fig.29

20 Regning 9. trinn Fig.30 Regning 9. trinn Fig.31 Skoleeiers vurdering Diagrammene over viser varierende resultater for lesing og regning 9. trinn, samla sett ligger vi noe under landssnittet. Skoleåret viste et godt resultat, både for lesing og regning. Generelt kan vi si at vi ønsker at en mindre andel elever skal ligge på mestringsnivå 1-2 og flere på mestringsnivå 4-5.

21 Eksamensresultater 10. trinn Skriftlig og muntlig eksamen vår 2015 Indikator og nøkkeltall Eide ungdomsskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Engelsk skriftlig eksamen 3,4 3,4 3,8 3,7 Engelsk muntlig eksamen 4,4 4,4 4,5 4,4 Spansk 1 muntlig 4,0 4,0 4,4 4,2 Naturfag muntlig eksamen 4,3 4,3 4,1 4,2 Norsk skriftlig eksamen hovedmål 3,5 3,5 3,4 3,3 Norsk skriftlig eksamen sidemål 3,3 3,3 3,2 3,1 Norsk muntlig eksamen 4,0 4,0 4,4 4,4 Skriftlig og muntlig eksamen vår 2014 Indikator og nøkkeltall Eide ungdomsskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Engelsk skriftlig eksamen 3,2 3,2 3,7 3,7 Spansk 1 muntlig eksamen 5,2 5,2 4,2 4,2 Matematikk skriftlig eksamen 2,5 2,5 3,0 3,0 Naturfag muntlig eksamen 4,1 4,1 4,1 4,2 Skriftlig og muntlig eksamen vår 2013 Indikator og nøkkeltall Eide ungdomsskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Matematikk skriftlig eksamen 3,0 3,0 3,0 3,1 Matematikk muntlig eksamen 4,3 4,3 4,1 4,1 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,0 3,0 3,4 3,4 Norsk muntlig eksamen 4,5 4,5 4,4 4,4 Norsk sidemål skriftlig eksamen 2,6 2,6 3,2 3,2 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 3,8 3,8 4,3 4,4 Skriftlig og muntlig eksamen vår 2012 Indikator og nøkkeltall Eide ungdomsskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Engelsk skriftlig eksamen 3,9 3,9 3,8 3,8 Spansk 1 muntlig eksamen 4,5 4,5 4,4 4,2 Naturfag muntlig eksamen 4,4 4,4 4,4 4,3 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,2 3,2 3,4 3,4 Norsk muntlig eksamen 4,7 4,7 4,4 4,4 Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,3 3,3 3,5 3,3 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen Fig.32 4,8 4,8 4,4 4,4

22 Grunnskolepoeng Eide kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Alle eierformer, Trinn 10, Begge kjønn Indikator og nøkkeltall Eide kommune - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt Møre og Romsdal fylke - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt Nasjonalt - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt Fig.33 39,6 40,8 40,6 38,2 41,4 40,1 40,3 40,1 40,4 40,7 39,9 40,0 40,1 40,4 40,8 Skoleeiers vurdering Når det gjelder skriftlig eksamen, er tendensen at elevene i Eide pendler omkring landsgjennomsnittet i norsk hovedmål og sidemål, mens i matematikk og engelsk ligger vi noe under. I muntlige fag pendler vi omkring landsgjennomsnittet. Grunnskolepoengene er et gjennomsnitt av eksamenskarakterer og standpunktkarakterer multiplisert med 10. Når det gjelder standpunktkarakterer, vil disse i større grad basert på lærernes skjønn enn eksamenskarakterer. Samla sett har elevene i Eide noe svakere resultater enn landsgjennomsnittet ved eksamen, men når det gjelder grunnskolepoeng er vi på høyde med det nasjonale snittet. Det vil likevel være viktig hvor på skalaen elevene befinner seg. Et høyt antall elever på nederste og øverste skala vil gi et bra gjennomsnittsresultat, men mulighetene for gjennomføring av videregående skole er langt dårligere for elever med grunnskolepoeng svakere enn 35.

23 1.3. Frafall videregående skole Frafall fra videregående skole som vist i diagram nedenfor, inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Fig.34 (Kilde: FHi, Kommunehelsa statistikkbank) Skoleeiers vurdering Diagrammet over viser en økende tendens til frafall i videregående skole i perioden 2010 til Pila peker i riktig retning igjen fra , men frafallet ligger likevel høyere enn i fylket og landet.

24 1.4. Elevenes læringsmiljø Den nasjonale Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Eide kommune har likevel valgt å gjennomføre elevundersøkelsen for hele mellomtrinnet (5.-7. trinn) og hele ungdomstrinnet ( trinn), på grunn av små elevkull. I diagrammene med ulike indikatorer fra Elevundersøkelsen, presenteres funnene på en poengskala fra 1-5. Poenget 1 tilsvarer resultatet 0 (ikke utslag). I diagrammene med overskrift «Opplevd mobbing» presenteres resultatet ut fra andel (prosent) elever som har svart. Her er skalaen Indikatorene som er vist i Fig.35, 36,38 og 39, er samlekategorier og inneholder resultater fra flere spørsmål. Indikatorene kan derfor innbyrdes romme variasjoner som ikke kommer fram her. Skolene derimot tar ut resultatene for hvert enkelt spørsmål og har gjennomgripende analyser av disse. De setter inn tiltak der det er nødvendig Elevundersøkelsen trinn Elevundersøkelsen - sammenligning geografisk 2015 Mobbing Felles regler Elevdemokrati og medvirkning Motivasjon Mestring Læringskultur Vurdering for læring Faglig utfordring Støtte hjemmefra Støtte fra lærerne Trivsel 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Eide kommune Møre og Romsdal Nasjonalt Fig.35 24

25 Elevundersøkelsen - Eide kommune Mobbing Felles regler Elevdemokrati og medvirkning Motivasjon Mestring Læringskultur Vurdering for læring Faglig utfordring Støtte hjemmefra Støtte fra lærerne Trivsel 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Fig Opplevd mobbing trinn Opplevd mobbing Eide kommune Møre og Romsdal Nasjonalt : Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 2014: Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 2013: Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Fig.37 Skoleeiers vurdering Elevundersøkelsen for trinn 2015 viser positive resultater på alle indikatorene, sammenlignet med Fylket og Landet. Den eneste indikatoren som viser tilbakegang i løpet av de 3 siste åra (jfr. Fig 36), er «Faglig utfordring». Dette handler om at noen flere elever enn før opplever at de ikke får nok faglige utfordringer. 25

26 En nærmere analyse av indikatoren «Læringskultur» viser at det ikke er så positive utslag på «Arbeidsro i timen» som man har ønsket. Andelen elever som opplever at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer, har sunket fra 7,1 til 3,8 % i løpet av de 3 siste åra. Dette er en betydelig framgang, og skolen ligger bedre an enn snittet for Møre og Romsdal. Samtidig kan ikke skolene slå seg til ro så lenge det er noen som opplever at de blir mobbet. Det som likevel er avgjørende for elevene, er hvordan skolen tar tak i dette Elevundersøkelsen trinn Elevundersøkelsen - sammenligning geografisk 2015 Utdanning og yrkesveiledning Mobbing Felles regler Elevdemokrati og medvirkning Motivasjon Mestring Læringskultur Vurdering for læring Faglig utfordring Støtte hjemmefra Støtte fra lærerne Trivsel 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Eide ungdomsskole Møre og Romsdal Nasjonalt Fig.38 Elevundersøkelsen - Eide kommune Utdanning og yrkesveiledning Mobbing Felles regler Elevdemokrati og medvirkning Motivasjon Mestring Læringskultur Vurdering for læring Faglig utfordring Støtte hjemmefra Støtte fra lærerne Trivsel 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Fig.39 26

27 Opplevd mobbing trinn 2015 Eide ungdomsskole Møre og Romsdal Nasjonalt : Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 2014: Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 2015: Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Fig.40 Skoleeiers vurdering Ved Elevundersøkelsen trinn i 2015 er resultatet på eller over landsgjennomsnittet på alle indikatorene, unntatt for Trivsel. Her ligger resultatet noe under. Fra er det ikke betydelige endringer for noen av indiktorene, men det er verdt å merke seg at mobbetalla er 0 eller tilnærmet 0 for de to siste åra. 27

28 1.5. Spesialundervisning Fig.41 Andel timer til spesialundervisning av lærertimer totalt Fig.42 28

29 Skoleeiers vurdering Andel elever som får tildelte ressurser til spesialundervisning, ligger fortsatt høyt i Eide kommune (10,9 % mot 8,6 i Fylket og 7,9 i landet). Andelen timeressurser til spesialundervisning av lærertimer totalt er sunket fra 24,5 til 19,1 %. Denne nedgangen henger både sammen med færre tildelte timer til hver elev og økning i lærertimer totalt. Sammendrag og konklusjon Hva sier figurene over om ressursene til undervisning i Eide kommune de siste 5 åra? Lærertimer totalt Når det gjelder ressurser til lærertimer totalt, er det en negativ utvikling for kommunen de 4 første åra i perioden. Skoleåret 2015/16 er det en bedre situasjon (gjennomsnittlig gruppestørrelse er UNDER nasjonalt snitt). Samtidig ser vi at det er variasjon mellom skolene: Eide ungdomsskole ligger betydelig over (dårligere enn) landsgjennomsnittet Eide barneskole har en «topp» i 2014/2015, men ligger ellers omtrent på landssnittet Lyngstad og Vevang har en svært varierende ressurssituasjon Elevtetthet i ordinær undervisning Som vi ser av fig. 5 og 6, er det også her en negativ utvikling i ressurser til ordinær undervisning de 4 første åra i perioden, med en gjennomsnittlig gruppestørrelse OVER (dårligere enn) landsgjennomsnittet i 2013/14 og 2014/15. Skoleåret 2015/2016 ligger kommunen PÅ nasjonalt snitt. For de enkelte skolene er situasjonen slik: Eide ungdomsskole ligger betydelig over landsgjennomsnittet for hele perioden Eide barneskole har en økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse for hvert år i perioden, og i 2014/15 og 2015/16 er den over (dårligere enn) landsgjennomsnittet. Lyngstad skole har ligget PÅ eller betydelig OVER landsgjennomsnittet i gruppestørrelse de 4 første åra i perioden. Ressurssituasjonen kan sies å ha vært svært trang, på bakgrunn av at skolen (i tillegg) er 4-delt. Situasjonen er bedre i 2015/16. Vevang skole har også hatt stor variasjon i gruppestørrelser. Skoleåret var et «ekstrem-år», med gjennomsnittlig gruppestørrelse langt over landsgjennomsnittet, i tillegg til at skolen er 3-delt. I 2015/16 er situasjonen bedre. Ressurser til lærertimer og spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak Fig. 8 viser at ressursene til lærertimer totalt ble redusert de 4 første åra i perioden, samtidig som ressursene til spesialundervisning økte. Samtidig økte også ressursene til spesialpedagogiske tiltak assistent. Vi kan derfor si at ressursene til spesialundervisning / spesialpedagogiske tiltak «spiste» av det ordinære tilbudet. I 2015/16 er situasjonen motsatt. Ressursene til lærertimer totalt er økt, ressursene til ordinær undervisning er økt, ressursene til spesialundervisning er redusert og ressursene til spesialpedagogiske tiltak er betydelig redusert. 29

30 2. Sammendrag og konklusjon Den årlige tiltstandsrapporten skal si noe om tilstanden i skolen når det gjelder læringsutbytte og læringsmiljø. I en liten kommune som Eide, med små elevkull, vil det være naturlige svingninger i læringsresultater fra år til år. Det er derfor viktig å se på tilstanden ut fra et 3-5-årsperspektiv. Økonomiske rammer Hvis man ønsker å legge til rette for et likeverdig tilbud for alle elever, må lærerressursene til den ordinære undervisningen være stabil fra år til år. Når vi ser på utviklingen over tid, har vi sett at de totale lærerressursene har gått ned, samtidig som ressursene til spesialundervisning har gått opp. Dette har tappet den ordinære undervisningen dobbelt. For de fådelte skolene har variasjonene fra år til år vært formidable. Men det er også store variasjoner mellom skolene. I Eide kommune kan det ikke sies at vi har et likeverdig tilbud for elevene, verken fra år til år eller mellom skolene. Akkurat dette skoleåret (2015/16) ligger kommunen PÅ landsgjennomsnittet når det gjelder lærerressurser til ordinær undervisning. På bakgrunn av en desentralisert skolestruktur, er dette likevel en stram ressurssituasjon. Når det gjelder lærertimer totalt, har vi sett at Eide bruker litt mer ressurser enn Landet i 2015/16. Dette henger sammen med en høy andel elever som tildeles ressurser til spesialundervisning. I tillegg bruker kommunen store ressurser på spesialpedagogiske tiltak gitt av assistent/vernepleier. Læringsresultater Når en oppsummerer læringsresultatene fra trinn, kan en forenklet si at skolene starter litt forsiktig og kommer ut gjennomsnittlig bra ved utgangen av grunnskolen. Men gjennomføringsgraden i videregående skole er lav i Eide. Hvis en ønsker å gjøre noe med dette, må det satses mer på de 10 første årene i grunnskolen. På kartleggingsprøvene for klasse ønsker vi færre elever på/under kritisk grense over tid. Når det gjelder nasjonale prøver, ønsker vi færre elever på de laveste mestringsnivåene og flere elever på de høyeste mestringsnivåene. Resultatene for eksamen 10. trinn og grunnskolepoengene tilsier at elevenes læringsutbytte har økt betydelig i løpet av ungdomsskoletiden. Dette indikerer at det finnes et enda større læringspotensiale dersom en satser enda mer på begynneropplæringen. Læringsmiljø Elevundersøkelsene for trinn og trinn viser at det er et godt læringsmiljø ved skolene. Det er høy grad av trivsel, positiv læringskultur og stor grad av mestring. Talla for mobbing har fortsatt å gå nedover de siste åra, og skolene har tall som ligger under landsgjennomsnittet det siste skoleåret. Samtidig er det viktig å holde trykket oppe i arbeidet for et godt læringsmiljø. Spesialundervisning Andelen elever som får tildelte ressurser til spesialundervisning, ligger fortsatt høyt i Eide kommune (10,9 % mot 8,6 i Fylket og 7,9 i landet). Andelen timeressurser til spesialundervisning av lærertimer totalt er sunket fra 24,5 til 19,1 %. Denne nedgangen 30

31 henger sammen både med færre tildelte timer til hver elev og med økning i lærertimer totalt. Konklusjon Eide kommune bruker samla sett gjennomsnittlig med ressurser på elevenes opplæring i grunnskolen. Over tid er ressursene til den ordinære opplæringen svært varierende. Ressursene til spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak er høy. Læringsutbyttet er svakere enn forventet på barnetrinnet, men er tilfredsstillende ved utgangen av 10. trinn, målt i gjennomsnittlige poeng. Andelen elever som dropper ut av videregående skole kan likevel være en indikasjon på at en del elever ikke har gode nok grunnleggende ferdigheter. Skolene har gode læringsmiljøer og lave tall på mobbing. 3. Tiltak Tallmateriale og analyser som er framstilt i denne tilstandsrapporten, skal bidra til å identifisere forhold som en ønsker å gjøre noe med, slik at en kan finne tiltak som kan bidra til å utvikle grunnskolen i Eide i en ønsket retning. Forhold som en ønsker å gjøre noe med: Svakt læringsutbytte på barnetrinnet Høy andel elever med spesialundervisning / spesialpedagogiske tiltak Høy andel elever som dropper ut av videregående skole Tiltak som er i gang: Videreutdanning i lesing/skriving for lærere på småskoletrinnet Nettverksarbeid med tema lesing/skriving for alle lærere på barnetrinnet Fokus på rektors ledelse av utviklingsarbeid (skolebasert kompetanseutvikling) Rektorutdanning for en av rektorene Utvikling av felles førhenvisningsrutiner til PPT for skolene i Gjemnes, Eide, Fræna Nye tiltak for skoleåret 2016/17: Samarbeid med en skole i Trondheim omkring kartleggingsverktøy og utvikling av lese- og skriveundervisningen Iverksetting av felles førhenvisningsrutiner til PPT i skolene Nye tiltak for skoleåret 2017/18: Vurdere prosjekt «Språkkommune» (nasjonalt initiert prosjekt med økonomiske støtteordninger) Nytt kartleggingsverktøy for systematisk leseutvikling Videreutdanning av lærere i lesing/skriving for barnetrinnet 31

32 Langsiktige tiltak: Videreutdanning av lærere i engelsk og matematikk Videreutdanning av lærere i spesialpedagogikk Kompetanseutvikling i tilpassa opplæring Kompetanseutvikling i håndtering av psykisk helse og utagerende atferd Kompetanseutvikling i vurdering for læring 32

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for oppvekst og kultur 13.04.2016 PS 17/16 Innstilling

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer