Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014"

Transkript

1 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

2 Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 2 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Eget kapittel System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

4 1. Sammendrag Trøgstad kommune har i Kommuneplanen vedtatt følgende målsetting for Trøgstadskolen: * Skolen er det sentrale kommunale innsatsområdet for oppvekst. * Oppvekstområdet skal gi Trøgstad-samfunnet et godt omdømme. * Elevne i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resutater enn landsgjennomsnittet. * Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet i nasjonale elveundersøkelser. * En større andel elever fra Trøgstadskolen skal ta faglig utdannelse eller høyere utdannelse etter videregående skole. I den samme kommuneplanen er det vedtatt følgende strategier for å nå disse målene: * Rekruttere og beholde dyktige lærere med rett kompetans * Legge til rette for videreutdanning av lærere og skoleledere. * Trøgstad kommune må utøve en aktiv skoleeierrolle/politikk. * Rammefaktorer som skolebygg, inventar, utstyr og læremidler må være av god kvalitet. * For å nå målene må det brukes mer penger på skole og ressursene må brukes optimalt. Tilstandsrapporten viser at vi når målene på flere av områdene, men at vi også har noen utfordringer. Tilstandsrapporten er en rapport som tar utgangspunkt i nasjonale elevundersøkelser mht læringsmiljø. Faglige resultater måles gjennom nasjonale prøver, eksamensresultater og standpunktkarakterer. Endelig sier rapporten noe om gjennomføring av videregående skole Elever og undervisningspersonale Skolene i Trøgstad har et forholdsvis stabilt elevgrunnlag. Dette tallet har de seinere årene ligget noe under 650. Når det gjelder elevantallet på gruppene i forhold til lærerårsverk viser også denne rapporten at det i Trøgstad er større elevgrupper per lærer enn de vi sammenligner oss med (kommunegruppe 10, Østfold fylke og nasjonalt snitt). For å komme opp på nasjonalt snitt må Trøgstadskolen tilføres 2,8 årsverk. Rapporten fra viste at differansen var 8,8, årsverk, rapporten fra viste en differanse på 4,4 årsverk. Vi ser altså en bedring for Trøgstad sin del de seinere årene sammenlignet med nasjonalt nivå. For å komme opp på nivå med kommunegruppe 10 må Trøgstadskolen tilføres 5 årsverk. Men også her har differansen minket, noe som er en positiv tendens for Trøgstad. Elevtallet for denne rapporten ligger på 628, noe som er nede på nivået slik det var i Side 4 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

5 Læringsmiljø Grunnlaget for disse resultatene er hentet fra elevundersøkelsen som er noe revidert fra tidligere år. Elevene har svart på spørsmål hentet fra følgende temaer: "Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, elevdemokrati og medvirkning og mobbing på skolen". Det samlede bildet av Trøgstadskolen er her meget positivt. Vi ser at resultatene i hovedsak ligger på nivå med eller over de vi sammenligner oss med (kommunegruppe 10, Østfold fylke og nasjonalt snitt). Faglige resultater Disse er hentet fra nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, i tillegg til standpunkt og eksamenskarakterer på ungdomstrinnet. Av resultatene ser vi at elevene som går ut etter 10-årig grunnskole i Trøgstad, går ut med en god sluttkompetanse. Konkret betyr det følgende: I matematikk standpunkt og skriftlig eksamen ligger resultatene høyere enn kommunegruppe 10, Østfold og nasjonalt. I engelsk skriftlig eksamen er resultatene høyere enn de vi sammenligner oss med. I engelsk skriftlig standpunkt ligger vi høyere enn kommunegruppe 10, og likt med Østfold og nasjonalt. I norsk hovedmål skriftlig eksamen ligger resultatene foran kommunegruppe 10, og likt med Østfold og nasjonalt. I norsk hovedmål standpunkt ligger vi så vidt under de vi sammenligner oss med. Grunnskolepoengene (som er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer) viser er resultat for Trøgstad på 40,5. Dette er høyere snitt enn både Østfold fylke (39,4), kommunegruppe 10 (39,6) og nasjonalt (40,3). Grunnskolepoengene har for Trøgstad ligget stabilt pluss/minus 40 de senere årene. Går vi til barnetrinnet og ser på resultater av nasjonale prøver på 5. og 8. trinn (8. trinn måler "sluttkompetansen" på barnetrinnet), er bildet mer sammensatt. Innenfor grunnleggende ferdighet lesing har resultatindikatoren for Trøgstad de sienere årene ligget forholdsvis stabilt, og viser at vi presterer på nivå med eller rett under de vi sammenligner oss med. Tendensen er derimot at vi ser en prosentvis fordeling hvor en større andel av elevene plasserer seg på de lavere mestringsnivåene. Når det gjelder resultat fra grunnleggende ferdighet regning på 5. og 8. trinn svinger resultatene en del fra år til år. I år ligger vi til dels betydelig under de vi sammenligner oss med på 5. trinn, men avstanden minker på 8. trinn selv om den også her ligger under. Utfordringen er også her en forholdsvis stor prosentvis fordeling av elever på lavere mestringsnivå (nær 50% på mestringsnivå 1 på 5. trinn). Endelig viser nasjonale prøver i engelsk at resultatene også her varierer en del fra år til år. Indikatoren i år viser at vi ligger noe under de vi sammenligner oss med. Bildet er også det samme vedr. mestringsnivåer: Prosentvis fler på lavere enn på høyere mestringsnivåer. For øvrige detaljer vises til selve rapporten. Gjennomføring Alle elevene som gikk ut av Trøgstad ungdomsskole våren 2014 har takket ja til plass i videregående skole. Fra oppfølgingstjenesten i Indre Østfold får vi opplyst at det i skoleåret 2013/2014 er 56 ungdommer fra Trøgstad mellom 15 og 21 år som har rett til plass i videregående skole, som av ulike årsaker ikke benytter seg av tilbudet. Hvilke aktiviteter disse ungdommene står i er nærmere beskrevet i eget avsnitt i denne rapporten. Eksempler på aktiviteter er alt fra de som har startet i ordinært arbeid, militærtjeneste, flytting til utlandet, flytting til annet fylke og videregående skolegang der - og til de som mottar oppfølging og veiledning fra Oppfølgingstjenesten eller har arbeidsrettet NAV-tiltak. Side 5 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

6 Spesialundervisning - tilpasset opplæring Alle elever i norsk grunnskole har rett på tilpasset opplæring. Det skal tas hensyn til elevenes evner og forutsetninger i undervisningen. Det skal sikre at alle elevene får utvikle sitt potensial så godt som mulig. Når elevene ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har de rett til spesialundervisning. Rektorene i Trøgstad fatter enkeltvedtak om dette etter anbefaling i sakkyndig vurdering hos PPTIØ. Tallene som ble rapportert inn (GSI-innsamlingen) viser at 34 elever i grunnskolen i Trøgstad får spesialundervisning, det blir 5,4% av elevene. Dette er en økning fra fjorårets tilstandsrapporten hvor tallene var hhv. 21 elever og ca. 3%. Samtidig viser tallene at 53 elever er meldt til PPT (inklusive videreføringer). Tallet i fjorårets rapport var her 35 elever. Fortsatt er det altså forholdsvis mange som får tilrettelegging i skolehverdagen, som ikke nødvendigs vis har et enkeltvedtak om spesialundersivning. Men: Vi ser altså en ikke ubetydelig økning av elever med behov for spesialundervisning. Dette krever en betydelig ressursinnsats. Det er også viktig å være klar over dette forholdet når man skal vurdere de faglige resultatene i bla.a. nasjonale prøver, standpunkt og eksamen på kommunenivå. Side 6 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

7 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Lokale mål Skolen er det sentrale innsatsområdet for oppvekst (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 49,7 52,9 51,1 55,4 55,3 Side 7 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

8 Trøgstad kommune skoleeier, Grunnskole Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Trøgstad kommune skoleeier Kommunegruppe 10 Østfold fylke Nasjonalt Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 55, , , ,1 Trøgstad kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Vi har også dette året regnet på elevantallet på gruppene i forhold til lærerårsverk. Trøgstad i forhold til andre: Trøgstad: (628:55,3) = 11,4 Kommunegruppe 10 = 10,4 Østfold = 11,0 Norge = 10,8 Dette viser at det i Trøgstad fortsatt er større elevgrupper per lærer enn i sammenlignbare kommuner, Østfold og på nasjonalt nivå. For å nå nasjonalt snitt med 628 elever vil det si at Trøgstad kommune skulle hatt (628:10,8) = 58,1 årsverk. Rapporten viser at vi har 55,3, altså en differanse på 2,8 årsverk (i rapporten fra var differansen på 8,8, rapporten fra viste en differanse på 4,4). Vi ser altså en viss bedring denne tidsperioden for Trøgstad sin del: Noe færre elever per lærer i Trøgstadskolen. For å nå snitt i sammenlignbar kommunegruppe, er differansen i antall årsverk 5. Men også her har differansen minket, noe som er positivt for Trøgstad. Sammenlignet med Øsftold har Trøgstad 1,8 årsverk mindre enn fylket. Hovedbildet er altså at avstanden mellom Trøgstad og de vi sammenligner oss med har minsket, noe som er en positiv tendens. Samtidig ligger utfordringen der: Å komme opp på nivå med de vi sammenligner oss med Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Side 8 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

9 Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Lokale mål Skolen er det sentrale innsatsområdet for oppvekst (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Side 9 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

10 Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Vurdering Dette sier oss (som også de forutgående år) at elevene i Trøgstad har flere undervisningstimer per lærertime enn landsgjennomsnittet, altså lavere lærertetthet enn nasjonalt snitt. Men vi ser at avstanden mellom Trøgstad sammenlignet med Øsftold og nasjonalt, er blitt noe mindre. For øvrig ser vi følgende utviklingstrekk i Trøgstad fra og til : Lærertettheten på barnetrinnet har vært forholdsvis stabil, med en viss bedring/økt tetthet i perioden. Lærertettheten på ungdomstrinnet hadde en negativ utvikling/lavere tetthet de 3 første årene av denne perioden, før vi de siste årene av perioden nå ser en bedring/økt lærertetthet. Videre leser vi at Trøgstad kommune fortsatt har lavere lærertetthet enn Østfold fylke og kommunegruppe Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Side 10 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

11 Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Støtte fra lærer Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet i nasjonale elevundersøkelser (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 11 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

12 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Elevundersøkelsen er revidert, derfor er dette temaet ikke direkte sammenlignbart med resultater fra tidligere år. Derfor ligger det inne kun resultater fra I tidligere elevundersøkelser har temaet vært "Trivsel med lærerne" (trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplevde at lærerne var hyggelige) nå er temaet "Støtte fra lærer" (emosjonell og faglig støtte). Men temaet handler fortsatt om relasjon elev-lærer. Vi ser at Trøgstad ligger godt an her. På barnetrinnet ligger vi over både kommunegruppe 10, Østfold og godt over nasjonalt snitt. På ungdomstrinnet (10. trinn) ligger vi så vidt rett under disse vi sammenligner oss med. Samlet sett må vi betegne dette som et meget godt resultat Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Side 12 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

13 Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 13 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

14 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Også på dette temaet er elevundersøkelsen justert noe fra forutgående år, og resultatene derfor ikke direkte sammenlignbare. Men temaet er fortsatt "vurdering" - hvordan elevene opplever vurdering for å øke læringsutbytte. Vi ser også her at Trøgstadskolen leverer bra resultater: På barnetrinnet viser tallene at vi ligger høyere enn både Østfold og kommunegruppe 10, og til dels betydelig høyere enn nasjonalt snitt. På ungdomstrinnet ligger vi på nasjonalt snitt. Samlet sett må vi også her betegne resultatene som meget gode Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Side 14 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

15 Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet i nasjonale elevudersøkelser. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 15 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

16 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering "Kultur for læring" er navnet på Stortingsmelding 30. Temaet for denne delen av den reviderte elevundersøkelsen handler nettopp om dette: Om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen, og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Det er gledelig at Trøgstadskolen har så gode resultater her. Både barnetrinnet og ungdomstrinnet ligger til dels godt over nasjonalt snitt, Øsfold fylke og kommunegruppe Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet i nasjonale Side 16 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

17 elevundersøkelser. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 17 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

18 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Temaet "Mestring" var også et tema i forrige utgave av elevundersøkelsen. Men temaet/spørsmålene er nå noe revidert. Av resultatene ser vi at Trøgstadskolen ligger likt med kommunegruppe 10, Østfold og nasjonalt snitt. Dette må vi karakterisere som gode resultater Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Side 18 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

19 Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 19 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

20 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Som vi ser i beskrivelsen av dette temaet, handler elevdemokrati og medvirkning ikke bare om at elevene deltar i elevrådsarbeid og utarbeidelse av klasseregler. Temaet handler også om reell elevmedvirkning i arbeidet med fagene, slik at elevene får mulighet til å påvirke sin egen læringsarena og derigjennom sitt læringsutbytte. Derfor er det gledelig å registrere at elevene i Trøgstadskolen tydeligvis opplever nettopp dette: Å få være med å medvirke i utviklingen av sin egen skole og skolegang. Resultatene viser at Trøgtstadskolen, både barnetrinn og ungdomstrinn, skårer høyere enn både Østfold, kommunegruppe 10 og nasjonalt. På barnetrinnet ligger dessuten resultatene til dels betydelig høyere enn disse vi sammenligner oss med Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Side 20 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

21 Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet i nasjonale elevundersøkelser. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 21 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

22 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Innenfor dette området er det helt sentralt å være klar over hva som måles, og hva som ikke måles. Følgende tekst fra innledningen til dette området er viktig å understreke: "Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen". Ser vi på resultatene både for barnetrinn og ungdomstrinn i Trøgstad, ligger disse ned mot verdien 1 (1,3 for barnetrinn og 1,2 for ungdomstrinn). Her er det altså slik at dess lavere tall, dess bedre resultat. Barnetrinnet i Trøgstadskolen ligger her likt med Østfold, kommunegruppe 10 og nasjonalt snitt. Ungdomstrinnet gjør det enda bedre enn nasjonalt snitt og kommunegruppe 10, og skårer for øvrig likt med Østfold. I følge Skoleporten, som er nettstedet som samler resultater fra nasjonalt nivå og nedover, kan vi altså konkludere med at våre resultater indikerer lite mobbing i Trøgstadskolen. Drister vi oss til å sammenligne resultatene i denne rapporten med tidligere år i temaet "Mobbing på skolen", ser vi at ungdomstrinnet har det beste resultatet / det laveste inikatortallet siden undersøkelsene ble gjennomført i Selv om undersøkelsen er revidert, bør sammenligningen med tidligere rapporter absolutt har relevans her. Side 22 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

23 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet i nasjonale elevundersøkelser. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 23 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

24 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Denne delen av undersøkelsen viser altså prosentvis andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Ser vi på resultatene ligger indikatoren for Trøgstad barnetrinnet lavere enn kommunegruppe 10, Østfold og nasjonalt snitt. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, er altså prosentvis lavere enn de vi sammenglinger oss med. Ungdomstrinnet ligger også lavere sammenlignet med kommunegruppe 10, men noe høyere enn Østfold og nasjonalt. Dette indikerer på den ene siden at det drives et godt anti-mobbe-arbeid i Trøgstadskolen, samtidig som vi også framover må ha fullt trykk på å arbeide for en mobbe-fri skole Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: Side 24 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

25 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Side 25 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

26 Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Innenfor den grunnleggende ferdigheten lesing 5. trinn har vi fra hatt jevnt gode resultater, og ligget rundt indikatoren 2,0. I år ser vi at det samlede resultater for Trøgstad ligger på indikatoren 1,9 - som er det samme som Østfold fylke og kommunegruppe 10, mens najsonalt snitt ligger på 2,0. Ser vi på de ulike mestringsnivåene ser vi i år en tendens til at prosentvis fordeling av våre elever er størst i mestringsgruppe 2 (nær 50%). Vi ser også at vi i år har prosentvis flere elever i mestringsnivå 1 Side 26 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

27 (laveste nivå), og færre elever i mestringsnivå 3 (høyeste nivå) sammenlignet med resultater fra tidliger år, og sammenlignet med Østfold, kommunegruppe 10 og nasjonalt Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Side 27 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

28 Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 28 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

29 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 29 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

30 Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Side 30 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

31 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering I den grunnleggende ferdigheten lesing på 8. trinn har elevene i Trøgstad fra hatt jevnt gode resultater. I år ser vi at indikatoren for Trøgstad ligger på 2,8 - som er noe under de vi sammenligner oss med (kommunegruppe 10 og Østfold 3,0, nasjonalt 3,1). Ser vi på de enkelte mestringsnivåene, som for u.trinnet er delt i 5 nivåer, er tendensen også her som på 5. trinn: den største gruppa ligger på mestringsnivå 4, mens tendensen er prosentvis fler på lavere nivåer og færre på høyere nivåer. Som ved tidligere rapporter ser vi også dette året at elevene på 9. trinn gjør det relativt sett bedre enn 8. trinn, sammenlignet med Østfold, kommunegruppe 10 og nasjonalt. Indikatoren for Trøgstad er her på 3,5, mens kommunegruppe 10 og Østfold ligger på 3,3. Najsonalt på 3,4. Dessuten er tendensen en prosentvis forskyvning fra lavere til høyere mestringsnivåer, sammenlignet med 8. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. Side 31 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

32 De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 32 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

33 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Indikatorene for årets resultat ligger på 1,6, mens kommunegruppe 10 og Østfold ligger på 1,9 og nasjonalt på 2,0. Vi ligger altså en del under de vi sammenligner oss med i årets tilstandsrapport. Ser vi resultatene over tid (de siste 5 årene), varierer disse mellom målindikator 1,6 og 2,0. I tillegg ser vi også at den prosentvise fordelingen av elever på mestringsnivåer, er klart størst på nivå 1 (laveste nivå) med nær 50%. Dette må betegnes som betydelig. Dermed blir det også tilsvarende mindre på mestringsnivå 3 (høyeste nivå) med bare ca 10% Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Side 33 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

34 Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 34 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

35 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 35 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

36 Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Side 36 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

37 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering På 8. trinn ligger Trøgstad på målindikator 2,9, rett under kommunegruppe 10 og Østfold med 3,0, mens nasjonalt snitt ligger i år på 3,1. Men vi ser at elevene på 9. trinn skårer bedre sammenlignet med andre: Målindikator for Trøgstad er her 3,3 - det samme som kommunegruppe 10 og Østfold, mens nasjonalt snitt ligger på 3,4. Når det gjelder tendenser på prosentvis fordeling på mestringsnivåer ser vi fortsatt den samme tendens (som ved tidligere rapporter): Det foregår en prosentvis forskyvning fra lavere til høyere mestringsnivåer dersom vi sammenligner 8. og 9. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid Side 37 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

38 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene i Trøgsatdskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 38 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

39 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Også her, som i grunnleggende ferdighet regning, ser vi at Trøgstad har en noe lavere målindikator enn de vi sammenligner oss med. Trøgstad har 1,8, kommunegruppe10 har 1,9, mens Øsfold og landsnittet ligger på 2,0. Vi ser også en negativ trend over noen år som handler om at en prosentvis større andel av elevene plasserer seg på mestringsnivå 1 (laveste) og færre på mestringsnivå 3 (høyeste). Årets rapport viser at prosentandelen på 1. nivå ligger på 36,5, mens den på 3. nivå ligger på 11,5. Dette er svakere enn resultatene fra kommunegruppe 10, Østfold og nasjonalt snitt Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 39 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

40 Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 40 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

41 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Samlet målindikator for Trøgstad viser et resultat på 2,6, som er noe under de vi sammenligner oss med. Her ligger kommunegruppe 10 på 2,8, Øsfold fylke på 2,9 og nasjonalt på 3,0. Ser vi den prosentvise fordelingen på mestringsnivå, finner vi den klart største elevgruppen i Trøgstad på nivå 3 - ca 50%. Vi har dessuten prosentvis fler på de lavere nivåene og færre på de høyere nivåene, enn de vi sammenligner oss med Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Side 41 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

42 Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Det samlede bildet for årets faglige resultater i norsk, engelsk og matematikk er at elevene som går ut fra grunnskolen i Trøgstad ligger på nivå med, eller høyere enn, de vi sammenligner oss med. Dette er meget gledelige resultater. Tar vi for oss de ulike fagene ser vi følgende: Side 42 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

43 Norsk hovedmål skriftlig eksamen: Her ligger trøgstadelevene likt med nasjonalt og Østfold fylke (3,4), og noe foran kommunegruppe 10 (3,3). Norsk hovedmål standpunkt: Her ligger resultatene på snitt 3,7 mens de vi sammenlinger oss med ligger på 3,8. Matematikk skriftlig eksamen: Resultater for Trøgstad er 3,1 - noe som høyere enn kommunegruppe 10 (2,8), Øsfold (2,9) og nasjonalt (3,0). Matematikk standpunkt: Også her ligger vi høyere (3,6), enn de vi sammenligner oss med: kommunegruppe 10 (3,5), Østfold (3,3) og nasjonalt (3,5). Engelsk skriftlig eksamen: Resultatene ligger til dels godt over de vi sammenligner oss med. Trøgstad (3,8), kommunegruppe 10 og Øsfold fylke (3,5) og endelig nasjonalt (3,7). Engelsk skritflig standpunkt: Resultatet for trøgstadelevene ligger her likt med både Øsfold fylke og nasjonalt (3,9), mens det ligger høyere enn kommunegruppe 10 (3,8) Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Elevene i Trøgstadskolen skal ha høyere faglige resultater enn landsgjennomsnittet. (Jf. Kommuneplanen). Side 43 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

44 Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Vurdering Ser vi snittresultatene for Trøgstad over tid fra og fram til årets rapport, har grunnskolepoengene ligget forholdsvis stabilt pluss/minus 40 poeng. Årets resultat for trøgstadelevene viser gjennomsnitt grunnskolepoeng på 40,5. Dette er et høyere snitt enn både Øsfold fylke (39,4), kommunegruppe 10 (39,6) og nasjonalt (40,3). Dette må vi betegne som et meget godt resultat for Trøgstad. Dette viser oss at elevene i snitt står godt rustet til å konkurrere med elever fra andre kommuner i Østfold om plasser i videregående skole, da det er grunnskolepoengene som danner grunnlaget for opptak til videregående skole Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Side 44 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

45 Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Lokale mål En større andel av elever fra Trøgstadskolen skal ta faglig utdannelse eller høyere utdannelse etter videregående skole (Jf. Kommuneplanen). Trøgstad kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2012 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Trøgstad kommune skoleeier Kommunegruppe 10 Østfold fylke 100,0 98,6 97,8 Nasjonalt Trøgstad kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Alle elevene som gikk ut fra Trøgstad ungdomsskole våren 2014 har takket ja til plass i videregående skole. Oppfølgingstjenesten i Indre Østfold jobber med ungdom som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker ikke benytter seg av denne retten og som ikke er i arbeid. Ungdommene i målgruppen er i alderen år. Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at all ungdom som hører til målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansehevende tiltak. Oppfølgingstjenesten melder at det er 56 ungdommer fra Trøgstad mellom år som er tilmeldt Oppfølgingtjenesten i skoleåret 2013/2014. Dette er ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker ikke benytter seg av det videregående skoletilbudet i Østfold. 9 av disse mellom år får oppfølging og veiledning fra Oppfølgingstjenesten. 3 av ungdommene ønsker ikke kontakt med Oppfølgingstjenesten. Resten av de 56 personene står i ulike aktiviteter som: Arbeid, læreplass, flyttet til utlandet eller annet fylke, militærtjeneste, arbeidsrettet NAV-tiltak, videregående privatskole eller videregående i annet fylke og frafallsforebyggende arbeid videregående skole. Oppfølginstjenesten melder at ungdommenes aktivitet kan forandre seg, slik at antallet personer i hver kategori/aktivitet kan endre seg i løpet av skoleåret Eget kapittel Om Eget kapittel Side 45 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

46 Side 46 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

47 3. System for oppfølging (internkontroll) Tilstandsrapporten blir behandlet politisk hver høst. Trøgstad kommune har internkontrollsystem som følges opp gjennom egen årsplan. Side 47 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

48 4. Konklusjon Elevene som går ut av grunnskolen etter 10-årig skoleløp i Trøgstad, går ut med god sluttkompetanse - jf. årets faglige resultater. Resultater på eksamen og standpunktkarakterer ligger også dette året i hovedsak over eller på nivå med Østfold fylke, kommunegruppe 10 og nasjonalt snitt. Denne trenden har holdt seg forholdsvis stabil god de seinere årene. Årets resultat for trøgstadelevene viser gjennomsnitt grunnskolepoeng på 40,5. Dette er et høyere snitt enn disse vi sammenligner oss med. Som beskrevet i rapporten er grunnskolepoeng et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Som beskrevet er bildet mer sammensatt når vi ser på de faglige resultatene på barnetrinnet. De mest stabile resultatene ser vi innenfor grunnleggende ferdighet lesing. Snittresultatene innen grunnleggende ferdighet regning og i faget engelsk, varierer mer fra år til år. Vi må ha et større fokus på hva som kan være årsakene til dette. Denne drøftingen må finne sted både på skolenivå og på skoleledernivå. Hovedtendensen vi ser også i år, er at resultatene stabiliserer seg på et høyere nivå sammenlignet med andre, dess høyere opp i aldersgruppene/klassetrinnene vi kommer. Læringsmiljøet er en grunnleggende forutsetning for læring. Også denne rapporten er preget av meget gode resulter på dette området. Årets rapport viser en utvikling hvor flere elever har behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i skolehverdagen. Sammenholder vi dette med at vi fortsatt har noe lavere lærerdekning enn de vi sammenligner oss med, gir det en utfordring i forhold til å opprettholde trykket for å nå målsettingene som er satt for Trøgstadskolen i gjeldende kommuneplan. Side 48 av 48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune september 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 62/14 Behandling: 44 representanter tilstede. Knutsen (KrF) fremmet forslag om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskole

Tilstandsrapport for grunnskole 2010 Tilstandsrapport for grunnskole Roar Aaserud Øystein Neegaard Marianne Bøgh Stømner Arendal kommune 31.12.2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Onsdag 3. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til

Detaljer