TilsTandsrapporT. Farsundskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TilsTandsrapporT. Farsundskolen"

Transkript

1 TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen

2

3 Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s Elever og undervisningspersonale...s Antall elever og lærerårsverk...s Lærertetthet...s Læringsmiljø...s Elevundersøkelsen...s Støtte fra lærerne...s Vurdering for læring...s Læringskultur...s Mestring...s Mobbing på skolen...s Andel elver som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere...s Resultater...s Nasjonale prøver 5. trinn...s Nasjonale prøver lesing 5. trinn...s Nasjonale prøver regning 5. trinn...s Nasjonale prøver engelsk 5. trinn...s Nasjonale prøver ungddomstrinnet...s Nasjonale prøver lesing ungddomstrinnet...s Nasjonale prøver regning ungddomstrinnet...s Nasjonale prøver engelsk ungddomstrinnet...s Karakterrer - matematikk, norsk og engelsk...s Grunnskolepoeng...s Gjennomføring...s Overgangen fra grunnskole til VGO...s Spesialundervisning...s Voksenopplæringen...s Driftsutgifter...s System for oppfølging (internkontroll)...s Konklusjon...s. 46 3

4 Farsund, søndag 14. august, 2016 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale lærings resultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skole - eierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. I Farsund bruker vi også data fra Skolevinduet (Fylkesmannen), VIGO (Fylkeskommunen, PPT Lister, Ung Undersøkelsen og egne tall fra kommunen. Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. I Farsund rapporterer vi på antall elever med spesialundervisning, hvordan undervisningen organiseres og hvor stor andel av undervisningen. Det har også vært viktig å rappor - tere på mobbing. Der har vi strukturert innsatsen og henter tall fra flere rapporteringer. Det har vært satt av egne midler for å styrke tidlig innsats. Skolene rapporterer på metode og fremgang for enkeltelever. Fra skoleåret 2016/2017 er 2 av barneskolene med i et nasjonalt forskningsprosjekt Two Teachers der leseopplæringen fra 1. klasse sees i sammenheng med økt lærertetthet. Forsøket går over 4-år. Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammen - 4

5 hengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. Skoleledermøter og samlinger er viktige arenaer. Styringssdialogen mkellom skoleeier og hver enhet har også resultatoppnåelse som hovedsiktemål. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Farsund kommune har Kvalitetslosen som rapporteringssystem. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. 5

6

7 Sammendrag 1 Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2015/2016. Tall knyttet til eksamen og grunnskolepoeng ved utgangen av 10-årig grunnskole, er tall fra skoleåret 2014/2015. I Farsundskolen er vi opptatt av det gode læringsmiljøet. Vi ser etter undervisningsformer og systemer som kan gi elevene et best mulig læringsutbytte. Når enkelte skoler, klasser og trinn presterer særlig godt må vi se hva som ligger bak resultatene. Ofte finner vi strukturerte lærere med god kjennskap til sin elevgruppe. Resultatene i denne tilstandsrapporten må brukes av kommunen, skolene og hver lærer for å skape forbedringer. Læringsmiljøet er av stor betydning for elevenes utvikling. Elevene trives godt med lærerne. De oppfatter at det stilles krav til dem og at de får god faglig veiledning. De fleste elevene melder om at de trives godt på skolen, men det er fortsatt noen elever som melder tilbake at de har blitt eller blir mobbet. Mobbing er atferd som ikke tolereres i Farsundskolen. Det blir viktig å holde oppe et høyt læringstrykk i skolen. Elevene melder tilbake at de opplever at de får gode faglige utfordringer. Dette må vi sørge for at vedvarer gjennom hele skoleløpet. Læringsresultatene i skolen blir i år fremstilt som litt under nasjonalt snitt. Avgangselevene presterte under nasjonalt snitt, men her ser vi stor forskjell på de to ungdomsskolene. Jentene gjør det bedre enn gutten på skolen Farsundskolen ligger nå litt under nasjonalt snitt i antall elever med spesialundervisning. Vi skal bedre den ordinære undervisningen, slik at færre elever får behov for spesialundervisning. Vi må systematisk satse over tid. Vi har forventninger til «tidlig innsats», men må bli langt flinkere til å sette inn målrettede tiltak gjennom hele skoleløpet. Oppvekst og kultur 7

8 2 Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Lokale mål Det er ikke satt måltall på forholdet mellom antall elever og lærerårsverk. Tabellen nedenfor viser elevutviklingen for Farsundskolen fra skoleåret fram til Her ser vi at Farsundskolen i løpet av de siste 5 årene har hatt en nedgang på 60 elever. Årsverk for undervisningspersonale har ligget relativt stabilt de siste 5 årene, med en liten nedgang de to siste årene blant annet med bakgrunn i nedleggelsen av Ore skole og lavere elevtall. Det er viktig med høy lærertetthet, for at hvert barn skal bli sett. Det gir godt grunnlag for tilpasning, og kan også være et godt tiltak for å bedre trivsel og motvirke mobbing. Farsund kommune skoleeier Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Tallet på elever Årsverk for undervisningspersonale 109,1 107,0 111,9 104,1 106,8 Andel årstimer til undervisning gitt av 109,1 107,0 111,9 104,1 106,8 undervisningspersonale med godkjent utdanning Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 8

9 Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Elevtall Farsund kommune skoleeier 1 295(*) 1 275(*) 1 239(*) Borhaug skole Farsund barne- og ungdomsskole Lista ungdomsskole Vanse skole Årsverk for undervisningspersonale Farsund kommune skoleeier 109,1(*) 107,0(*) 111,9(*) 104,1 106,8 Borhaug skole 11,2 11,8 11,6 12,0 11,8 Farsund barne- og ungdomsskole 43,7 41,8 45,2 42,5 46,0 Lista ungdomsskole 22,0 24,2 25,8 25,8 26,0 Vanse skole 22,8 20,9 20,8 23,5 23,0 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Farsund kommune skoleeier 98,0(*) 95,6(*) 97,2(*) 97,6 96,2 Borhaug skole 99,6 93,7 100,0 97,9 100,0 Farsund barne- og ungdomsskole 98,7 97,1 100,0 100,0 100,0 Lista ungdomsskole 92,0 87,8 87,1 90,8 82,9 Vanse skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (*) Avvik i tall skyldes at Ore skole ikke er tatt med i oversikten. Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Elevtallet viser en litt dalende tendens. For undervisningspersonale har det også vært en mindre reduksjon. Bakgrunn for dette er en kombinasjon av færre barn i skolepliktig alder og nedleggelsen av Ore skole i Som man kan lese ut av den første tabellen har elevtallet vært relativt stabilt ved Lista ungdomsskole, men utviklingen ser ut til å være at elevtallet går noe tilbake på barneskolene på Lista. Dette vil på sikt føre til færre elever ved Lista ungdomsskole. Ved den kombinerte skolen i Farsund har elevtallet vært relativt stabilt, bortsett fra en dropp i elevtall skoleåret 14/15. Sammenlignet med andre kommuner i Vest-Agder har vi i snitt mange elever ved skolene i kommunen, noe som kan være en indikator for at vi har en effektiv skolestruktur. En effektiv skolestruktur gir også muligheten for større klasser og dermed færre elever pr lærer Lærertetthet Lærertetthet trinn og trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammen - henger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. 9

10 Farsund kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Lokale mål Det er ikke satt mål på lærertetthet. Farsund er gruppert sammen med 5 andre sammenliknbare kommuner i Aust og Vest-Agder i det som heretter vil henvises til som kommunegruppe 11. Dette er følgende kommuner: Flekkfjord, Lyngdal, Froland, Lillesand og Risør. Kriterier for gruppeinndelingen ovenfor (hentet fra ssb.no): Hvor store er kommunens bundne kostnader, det vil si kostnadene deres ved å nå minstestandarder og tilby lovpålagte tjenester. Kommunene står imidlertid overfor ulike kostnader for å innfri oppgavene sine, noe som avhenger av demografi og sosiale og geografiske forhold Folkemengden. Driften av små kommuner skiller seg fra driften av store kommuner Frie disponible inntekter, det vil si inntektene som står til disposisjon etter av minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket Farsund kommune skoleeier Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn 14,2 14,7 12,5 14,3 14,3 Lærertetthet trinn 16,8 15,5 15,2 15,4 15,0 Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,2 17,7 18,6 17,2 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 10

11 Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Lærertetthet 1. kl. til 7. kl Farsund kommune skoleeier 14,2 14,7 12,5 14,3 14,3 Borhaug skole 14,6 13,0 12,7 10,7 10,7 Farsund barne- og ungdomsskole 16,2 17,1 12,9 15,3 15,3 Vanse skole 13,0 13,8 12,7 15,0 14,8 Indikator og nøkkeltall Lærertetthet 8. kl. til 10. kl Farsund kommune skoleeier 16,8 15,5 15,2 15,4 15,0 Farsund barne- og ungdomsskole 16,8 16,3 15,7 16,8 15,9 Lista ungdomsskole 16,8 14,9 14,7 14,6 14,4 Indikator og nøkkeltall Lærertetthet i ordinær undervisning Farsund kommune skoleeier 18,2 18,2 17,7 18,6 17,2 Borhaug skole 16,7 15,1 13,8 11,6 11,8 Farsund barne- og ungdomsskole 18,9 19,8 20,4 20,8 18,9 Lista ungdomsskole 21,5 21,1 22,5 20,6 16,2 Vanse skole 17,1 17,2 14,6 17,7 18,0 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med kommuner i Vest-Agder fylke Lærertetthet trinn trinn Farsund kommune 14,3 15,0 Flekkefjord kommune 12,1 13,4 Kristiansand kommune 15,1 15,2 Kvinesdal kommune 11,6 14,7 Lyngdal kommune 13,2 18,3 Mandal kommune 16,2 15,8 Søgne kommune 14,3 13,6 Vennesla kommune 12,8 14,2 Lærertetthet i ordinær undervisning Offentlig Farsund kommune 17,2 Flekkefjord kommune 15,5 Kristiansand kommune 19,0 Kvinesdal kommune 14,6 Lyngdal kommune 17,2 Mandal kommune 18,5 Søgne kommune 18,3 Vennesla kommune 16,8 Kommuner i Vest-Agder fylke, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, , Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering I Farsundskolen har vi nå en lærertetthet som er lavere enn nasjonalt snitt både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Det betyr at vi hos elevene fortsatt har flere elever pr. lærer enn det som er landsgjennomsnittet. Noe av årsaken til at man ligger noe høyt her, kan forklares med at vi har relativt store og romslige skoler med store elevgrupper, noe som gir oss en god ressursutnyttelse. Det må også nevnes at Lista ungdomsskole de siste 3 årene har deltatt og fortsatt deltar i et nasjonalt prosjekt som har tilført høyere lærertett ved skolen. Dette kommer til syne gjennom en lærertetthet ved skolen på 14,4 mot Farsunds 15,9. 11

12 2.2. Læringsmiljø Elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Andel elever som har opplevd mobbing: 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget diagram. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent. Lokale mål * Støtte fra lærer - Opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer skal være over nasjonalt snitt. * Vurdering for læring - Gjennom vurdering for læring skal hver enkelt elev oppleve mestring, få innsikt om eget ferdighetsnivå og få fremovermeldinger som gir motivasjon for videre søken etter kunnskap. * Læringskultur - I Farsundskolen ønsker vi at læring og læringsarbeid skal ha en høy status og at læringssituasjon preges av en gjensidig respekt for at man skal kunne «trå feil» på veien mot målet. * Mestring - Mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen skal være over nasjonalt snitt. * Elevdemokrati og medvirkning - Farsund kommune ser det som viktig at elevene engasjerer seg i forhold til egen og andres utdanning og læring. Kommunen ønsker derfor å være på nasjonalt snitt eller bedre. * Mobbing Mobbing skal ikke aksepteres i Farsundskolen 12

13 Farsund kommune skoleeier Fordelt på trinn I Farsund kommune skoleeier Trinn 7 Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,7 Vurdering for læring 4,0 4,2 4,1 Læringskultur 3,7 4,3 4,2 Mestring 4,0 4,1 4,2 Elevdemokrati og medvirkning 3,9 4,0 3,8 Mobbing på skolen 1,4 1,2 1,1 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 10 Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Støtte fra lærerne 3,9 4,2 4,1 Vurdering for læring 3,2 3,5 3,3 Læringskultur 3,6 4,0 3,6 Mestring 4,0 3,9 3,9 Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,3 3,2 Mobbing på skolen 1,3 1,1 1,2 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn 13

14 Støtte fra lærer Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer skal være over nasjonalt snitt. STØTTE FRA LÆRERNE Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune skoleeier 4,7 4,1 Kommunegruppe 11 4,5 4,0 Vest-Agder fylke 4,5 4,1 Nasjonalt 4,4 4,0 Støtte fra lærerne trinn Farsund kommune skoleeier 4,4 4,6 4,7 Borhaug skole 4,6 4,5 4,5 Farsund barne- og ungdomsskole 4,4 4,6 4,7 Vanse skole 4,4 4,7 4,7 Støtte fra lærerne trinn Farsund kommune skoleeier 3,9 4,2 4,1 Farsund barne- og ungdomsskole 4,0 4,4 4,1 Vanse skole 3,8 4,1 4,0 Skoleeiers egenvurdering * Støtte fra lærer I barneskolen meldes det tilbake om støtte fra lærer på 0,3 over nasjonalt snitt, mens det i ungdomskolen meldes om støtte fra lærer på 0,1 over det nasjonale snittet. At elevene opplever en god relasjon med læreren, har stor betydning for den læring som skal foregå i klasserommet. I Farsundskolen jobbes det kontinuerlig med å tilegne seg og utvikle god kunnskap om klasseledelse og relasjonsbygging, både gjennom prosjekter så som VFL og kursing innen relasjonskompetanse på ledernivå Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Gjennom vurdering for læring skal hver enkelt elev oppleve mestring, få innsikt i eget ferdighetsnivå og få fremovermeldinger som gir motivasjon for videre søken etter kunnskap. 14

15 VURDERING FOR LÆRING Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune skoleeier 4,1 3,3 Kommunegruppe 11 4,0 3,3 Vest-Agder fylke 4,0 3,3 Nasjonalt 3,9 3,3 Vurdering for læring trinn Farsund kommune skoleeier 4,0 4,2 4,1 Borhaug skole 3,9 3,9 3,7 Farsund barne- og ungdomsskole 3,9 4,2 4,0 Vanse skole 4,0 4,4 4,6 Vurdering for læring trinn Farsund kommune skoleeier 3,2 3,5 3,3 Farsund barne- og ungdomsskole 3,3 3,8 3,2 Lista ungdomsskole 3,1 3,3 3,4 Skoleeiers egenvurdering * Vurdering for læring - I Farsundskolen gir elevene positiv tilbakemelding på arbeidet med «Vurdering for læring» der trinn melder 0,2 over nasjonalt snitt mens ungdomstrinnet melder på nasjonalt snitt. Mye av bakgrunnen for de gode resultatene ligger nok i satsingen gjennom Lister pedagogiske senter og det gode grunnarbeidet som er gjort ved skolene. Sammenligner man skolene med hverandre ser man her til dels store forskjeller der Vanse skole utmerker seg spesielt positivt. Ser vi på tallene for Farsund barne- og ungdomsskole spesielt ved 10. trinn, ser vi større variasjoner fra år til år, noe som også kan tyde på varierende grad av implementering internt ved skolen. Dette betyr nok at det ennå gjenstår en del arbeid før vi kan si at vi er i mål med satsingen Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål I Farsundskolen ønsker vi at læring og læringsarbeid skal ha en høy status og at læringssituasjon preges av en gjensidig respekt for at man skal kunne «trå feil» på veien mot målet. LÆRINGSKULTUR Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune skoleeier 4,2 3,6 Kommunegruppe 11 4,1 3,8 Vest-Agder fylke 4,2 3,9 Nasjonalt 4,1 3,8 Læringskultur trinn Farsund kommune skoleeier 3,7 4,3 4,2 Borhaug skole 4,0 4,1 4,2 Farsund barne- og ungdomsskole 3,9 4,3 4,1 Vanse skole 3,4 4,3 4,4 Læringskultur trinn Farsund kommune skoleeier 3,6 4,0 3,6 Farsund barne- og ungdomsskole 3,6 4,2 3,6 Lista ungdomsskole 3,5 3,8 3,6 15

16 Skoleeiers egenvurdering * Læringskultur På 7.trinn ved skolene i Farsund skårer man bra innenfor dette området. Spesielt ser man at Vanse skole ser ut til å ha etablert seg på et høyt nivå etter et lavt resultat i skoleåret 13/14. Ved ungdomsskolene skårer man 0,2 under nasjonalt snitt, et tall vi ønsker skal bli bedre. Vi ser at begge ungdomsskolene får lavere skår i år. Tallene for vurdering for læring på 10.trinn ved Farsund barne- og ungdomsskole har en markert lavere skår hos årets 10ende klasse sammenlignet med fjoråret Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen skal være over nasjonalt snitt. MESTRING Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune skoleeier 4,2 3,9 Kommunegruppe 11 4,1 3,9 Vest-Agder fylke 4,2 4,0 Nasjonalt 4,1 4,0 Mestring trinn Farsund kommune skoleeier 4,0 4,1 4,2 Borhaug skole 3,9 4,0 3,9 Farsund barne- og ungdomsskole 4,0 4,2 4,2 Vanse skole 4,0 4,1 4,4 Mestring trinn Farsund kommune skoleeier 4,0 3,9 3,9 Farsund barne- og ungdomsskole 4,1 4,3 4,1 Lista ungdomsskole 3,8 3,7 3,8 Skoleeiers egenvurdering * Mestring Mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen er på begge trinn rapportert til å ligge rundt nasjonalt snitt, med skår 4.2 på 7. trinn og 3,9 på 10.trinn. Dette er omtrent som forrige måling i skoleåret Vi ser likevel noen forskjeller mellom skolene, der 1-10-skolen i Farsund og barneskolen på Vanse kommer bedre ut enn de to øvrige. Det er for de fleste likevel små forskjeller fra foregående år og på sikt ønsker vi å få alle skolene over nasjonalt snitt. 16

17 Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Farsund kommune ser det som viktig at elevene engasjerer seg i forhold til egen og andres utdanning og læring. Kommunen ønsker derfor å være over nasjonalt snitt. ELEVDEMOKRATI OG MEDVIRKNING Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune skoleeier 3,8 3,2 Kommunegruppe 11 3,8 3,2 Vest-Agder fylke 3,9 3,3 Nasjonalt 3,8 3,2 Mobbing på skolen trinn Farsund kommune skoleeier 3,9 4,0 3,8 Borhaug skole 3,9 3,5 3,4 Farsund barne- og ungdomsskole 4,0 4,1 3,7 Vanse skole 3,8 4,1 4,3 Mobbing på skolen trinn Farsund kommune skoleeier 3,1 3,3 3,2 Farsund barne- og ungdomsskole 3,1 3,6 3,0 Lista ungdomsskole 3,0 3,2 3,3 Skoleeiers egenvurdering * Elevdemokrati og medvirkning Forhold rundt medvirkning og demokratiske prosesser er vanskelig å undersøke. Hos elevene er det ulike forventninger til å delta i beslutninger. Skolen kan tilrettelegge for god medvirkning både gjennom råd og utvalg samt at elevene involveres ved utarbeiding av læringsmål og kriterier for måloppnåelse. I Farsundskolen bruker vi i tillegg pedagogisk rapport som et verktøy for å engasjere elevene og hjemmet konkret i det viktige læringsarbeidet. Ser vi på resultatene fra undersøkelsen er de også her gode for 7. trinn ved Vanse skole. I tillegg kommer også Lista u. godt ut med 0,1 over nasjonalt snitt. Vi ser en nedgang ved Farsund barne- og ungdomsskole, samt at Borhaug skole, som i fjor, skårer lavt. 17

18 Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. Det vil altså si en vektig av svaralternativene. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Lokale mål Elever skal ikke oppleve å bli mobbet i Farsundskolen. MOBBING PÅ SKOLEN (Skala 1,0 til 5,0) Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune skoleeier 1,1 1,2 Kommunegruppe 11 1,2 1,2 Vest-Agder fylke 1,2 1,2 Nasjonalt 1,2 1,2 Mobbing på skolen trinn Farsund kommune skoleeier 1,4 1,2 1,1 Borhaug skole 1,3 1,1 1,2 Farsund barne- og ungdomsskole 1,6 1,2 1,1 Vanse skole 1,3 1,3 1,1 Mobbing på skolen trinn Farsund kommune skoleeier 1,3 1,1 1,2 Farsund barne- og ungdomsskole 1,3 1,1 1,3 Lista ungdomsskole 1,4 1,1 1,2 Skoleeiers egenvurdering I tallene som framkommer i undersøkelsen kan vi her tolke at det var lite mobbing på 7. trinn i skoleåret 2015/2016, en klar bedring fra 2013/2014 og 2014/2015. Sammenlignet med øvrige målepunkter, her kommunegruppe 11, fylket og nasjonalt snitt, viser det også at man har mindre mobbing i Farsundskolen enn i de andre kategoriene. I Ungdata undersøkelsen gjennomført mars 2016 svarer ungdomsskolelevene på Mobbing: Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålene: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? eller Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? I Farsund sier 10% av elevene bekreftende på dette spørsmålet. Nasjonalt er tallet 8%. Vi må derfor jobbe systematisk videre med denne problemstillingen både knyttet til skole og fritid. De nye digitale mediene har sannsynligvis forsterket denne problemstillingen. For 10. trinn indikerte undersøkelsen mer mobbing dette skoleåret enn fjoråret på begge våre skoler med ungdomstrinn. Sammenlignet med målepunktene for nasjonen, fylket og kommunegruppe 11 kommer man ut likt med disse. Vi kan likevel ikke si oss fornøyd med disse tallene da målet vårt hele tiden vil være at det ikke skal forekomme mobbing på skolene i Farsund. 18

19 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Skoleeiers egenvurdering Mobbetallene for 7.trinn i Farsund var i 2015/2016 svært gode sammenlignet med alle målepunkter, mens tallene for 10 trinn ikke var fullt så gode. Ser man utvikling over litt tid, ser man en variasjon fra årskull til årskull. I 14/15 ble det eksempelvis meldt om mer mobbing på 7.trinn enn på 10. trinn. Zippis venner, Trivselslederprogram, Zero og Empa10 er program som setter fokus på de riktige holdninger. Det er i tillegg gjennomført kurs for ungdomsskoleelever og foresatte i forbindelse med digital mobbing. Mobbing er uansett noe vi ser svært alvorlig på i Farsundskolen. Det er viktig for oss å komme tidlig på banen i tilfeller der det oppstår mobbing. For å avdekke og å komme enda nærmere inn på problemet har vi blant annet eget avkrysningsfelt på pedagogisk rapport og egne undersøkelser på enhetene. I tillegg har vi også gjennom resultatene i skoleporten, gode muligheter til å sirkle oss inn på elever som oppgir at de ikke har det greit på skolen. I de tilfeller hvor man oppdager/avdekker mobbing ved skolene, skal dette umiddelbart tas tak i gjennom skolens administrasjon med påfølgende informasjonsinnhenting og enkeltvedtak. Enkeltvedtak rapporteres i Kvalitetslosen, slik at det er mulighet for kartlegging og kontinuerlig oppfølging. Farsund kommune skoleeier Trinn 7 Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden Farsund kommune skoleeier (prosent) 7,7 5,5 1,9 Kommunegruppe 11 (prosent) 5,8 5,1 5,0 Vest-Agder fylke (prosent) 5,3 4,5 3,2 Nasjonalt (prosent) 5,3 4,7 4,5 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 10 Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden Farsund kommune skoleeier (prosent) 6,2 1,7 5,0 Kommunegruppe 11 (prosent) 6,2 4,3 4,2 Vest-Agder fylke (prosent) 4,8 4,6 3,1 Nasjonalt (prosent) 5,0 4,7 4,2 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med kommuner i Vest-Agder fylke Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 2014/ /2016 Trinn 7 Trinn 10 Trinn 7 Trinn 10 Farsund kommune (prosent) 5,5 1,7 1,9 5,0 Flekkefjord kommune (prosent) 3,9 4,6 2,8 2,2 Kristiansand kommune (prosent) 4,7 4,3 3,5 2,8 Kvinesdal kommune (prosent) 3,5 6,2 * 0,0 Lyngdal kommune (prosent) * 5,1 * 5,0 Mandal kommune (prosent) 1,6 5,6 * 1,7 Søgne kommune (prosent) 2,3 4,4 * 2,4 Vennesla kommune (prosent) 10,8 5,8 4,3 4,5 Kommuner i Vest-Agder fylke, Grunnskole, Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, og , Begge kjønn 19

20 2.3. Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. All statistikk har en større eller mindre grad av usikkerhet knyttet til de svar man har samlet inn. Jo flere svar man har innhentet, jo større grad av sikkerhet kan man påberope seg. For å vise grad av usikkerhet bruker man i presentasjonen av tallmateriealet framstillingen som er forklart nedenfor. Nasjonalt snitt vil fra 2014 blitt oppgitt som 50 både på 5. og 8. trinn og viser til gjennomsnittet for den samlede elevmassen i landet. Ønsker man mer detaljert informasjon om resultatene finner man dette på 20

21 2.3.1 Nasjonale prøver 5.trinn Gjennom nasjonale prøver kartlegges elevenes ferdig - heter i forhold til lesing, regning og faget engelsk. Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra de andre nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Vi begynner med å se på de forskjellige testområdene samlet og går deretter inn på hvert testområde enkeltvis. Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Sammenlignet geografisk Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Sammenlignet geografisk Indikator og nøkkeltall Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Lesing Regning Engelsk Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, , Trinn 5, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Lesing Regning Engelsk Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn 21

22 Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Om lesing Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Skoleeiers egenvurdering På nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2015/2016 skårer elevene i Farsundskolen noe under nasjonalt snitt. Sammenlignet med kullet skoleåret 2014/2015 er dette et mye svakere resultat. Vi kan også lese ut av resultatene at vi har for mange elever som havner på nivå 1, en utfordring skolene i Farsund vil ta tak i. Selv om vi er forsiktige med å fokusere for mye på resultater på dette nivået, er det likevel noe som må trekkes fram. Det gjelder kullet ved Borhaug skole som ved samtlige av årets nasjonale prøver kom ut med meget bra resultater, noe vi svært fornøyd med. Lokale mål Resultat over nasjonalt nivå Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Sammenlignet geografisk Lesing Delskår Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 33,3 30,5 25,9 24,2 Mestringsnivå 2 51,4 50,2 52,2 49,3 Mestringsnivå 3 15,2 19,3 21,9 26,5 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, , Trinn 5, Begge kjønn 22

23 Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Fordelt på periode Lesing Delskår Mestringsnivå 1 20,9 33,3 Mestringsnivå 2 52,3 51,4 Mestringsnivå 3 26,7 15,2 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn Nasjonale prøver 5. trinn - Regning Om regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Skoleeiers egenvurdering I regning på 5. trinn i 2015/2016 skårer elevene i Farsundskolen under landssnittet og fylket med henholdsvis 2 og 1 poeng. Vi ser samme trenden som i forhold til lesing der elevene i 2014/2015 skåret en hel del bedre. Ser man på mestringsnivået er det flere elever som er på nivå 3 i regning enn det man ser i lesing, noe vi må se som positivt. Det er ønskelig at vi her får flere elever bort fra nivå 1 og opp på nivå 2 og 3. Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 23

24 Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Sammenlignet geografisk Regning Delskår Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 30,1 26,7 24,5 23,4 Mestringsnivå 2 49,6 52,7 52,4 51,1 Mestringsnivå 3 20,3 20,6 23,0 25,5 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, , Trinn 5, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Fordelt på periode Regning Delskår Mestringsnivå 1 27,9 30,1 Mestringsnivå 2 46,5 49,6 Mestringsnivå 3 25,6 20,3 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn 24

25 Nasjonale prøver 5. trinn Engelsk Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdig - hetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompe - tansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Skoleeiers egenvurdering Elevene på 5. trinn i Farsundskolen gjør det i likhet med prøvene i lesing og regning også svakere i engelsk enn hva vi ser for fjorårets kull. På nasjonal prøve i 2014/2015 skåret eleven likt med nasjonalt snitt og 2 poeng bedre enn sammenlignbar kommunegruppe. Årets kull skårer likt med sammenlignbar kommunegruppe og 2 poeng under nasjonalt snitt. Også i engelsk har vi for mange elever som ser ut til å streve med faget og lander på nivå 1. Det blir framover viktig å få løftet flest mulig av disse elevene opp på nivå 2 eller bedre. Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Sammenlignet geografisk Engelsk Delskår Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 32,0 30,6 28,5 25,3 Mestringsnivå 2 50,0 50,4 51,4 50,6 Mestringsnivå 3 18,0 19,0 20,1 24,1 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, , Trinn 5, Begge kjønn 25

26 Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Fordelt på periode Engelsk Delskår Mestringsnivå 1 22,1 32,0 Mestringsnivå 2 51,2 50,0 Mestringsnivå 3 26,7 18,0 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn Odd Sevland har foredrag for 10 klasse om de viktige valgene. Et samarbeid med ALCOA 26

27 Nasjonale prøver - ungdomstrinnet Også på ungdomstrinnet kartlegges elevenes ferdigheter gjennom nasjonale prøver i forhold til lesing, regning og faget engelsk. På ungdomstrinnet gjennomføres prøvene på 8. trinn i alle de nevnte kategoriene i tillegg til at man gjennomfører prøvene i lesing og regning også på 9. trinn. Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra de andre nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Indikator og nøkkeltall Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Lesing Regning Engelsk Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 5 Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Lesing Regning Engelsk Farsund kommune skoleeier Farsund barne- og ungdomsskole Lista ungdomsskole Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn 27

28 Nasjonale prøver ungdomstrinnet - Lesing Om lesing Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: finne informasjon forstå og tolke reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Lokale mål Resultater over nasjonalt nivå Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Lesing Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Delskår Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 7,8 10,7 8,6 8,6 Mestringsnivå 2 23,5 24,7 22,6 21,2 Mestringsnivå 3 40,9 39,6 39,5 37,9 Mestringsnivå 4 18,3 17,5 20,0 21,4 Mestringsnivå 5 9,6 7,5 9,2 10,8 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn 28

29 Farsund kommune skoleeier 8. trinn Fordelt på periode Lesing Delskår Mestringsnivå 1 13,6 7,8 Mestringsnivå 2 19,1 23,5 Mestringsnivå 3 41,8 40,9 Mestringsnivå 4 16,4 18,3 Mestringsnivå 5 9,1 9,6 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Indikator og nøkkeltall Offentlig Farsund kommune skoleeier - Lesing 49 Farsund barne- og ungdomsskole - Lesing 50 Lista ungdomsskole - Lesing 49 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 9 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Nasjonale prøver ungdomstrinn - lesing Farsund kommune skoleeier - Lesing Farsund barne- og ungdomsskole - Lesing Lista ungdomsskole - Lesing Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 9 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Delskår Mestringsnivå 1 7,0 5,4 Mestringsnivå 2 15,5 23,4 Mestringsnivå 3 40,8 26,1 Mestringsnivå 4 23,9 27,9 Mestringsnivå 5 12,7 17,1 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn 29

30 Skoleeiers egenvurdering På 8. trinn i 2015/2016 skåret elevene 1 poeng under landssnittet men er jevnt med fylket, og 1 poeng over snittet for kommunegruppe 11. Vi kan også lese ut av tallene at det er færre elever som skårer på nivå 1, og at årets kull gjør det noe bedre enn fjorårets. Sammenligner vi skolene ser det ut til at kullet ved Farsund barne- og ungdomsskole skårer noe bedre enn kullet ved Lista ungdomsskole. For 9 trinn ser det likevel ut til å være noe jevnere mellom skolene enn det tallene for fjorårets kull indikerte. Det er også positivt å se at vi både på 8. og 9. trinn ser ut til å ha færre elever som skårer på nivå 1 enn det vi så på fjorårets resultater. Nivåvurderingen er viktig med tanke på tilpasning. Det er en direkte tilbakemelding til skolene og lærerne, slik at de kan utvikle læringsarbeidet i forhold til den aktuelle elevgruppen. Inne i skoleporten er det verktøy for å analysere resultatene fra de nasjonale prøvene, slik at lærerne også får tilbakemelding konkret på hva de må jobbe mer med. Dette kan for eksempel være elevenes kompetanse i tekstanalyse, uthenting av fakta eller leseforståelse Nasjonale prøver ungdomstrinnet Regning Om regning Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammen - henger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Regning 30

31 Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Fordelt på periode Regning Delskår Mestringsnivå 1 16,4 4,3 Mestringsnivå 2 20,0 23,5 Mestringsnivå 3 35,5 37,4 Mestringsnivå 4 20,9 27,8 Mestringsnivå 5 7,3 7,0 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Regning Delskår Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 4,3 8,5 8,4 7,6 Mestringsnivå 2 23,5 26,0 22,8 21,9 Mestringsnivå 3 37,4 40,2 36,9 37,5 Mestringsnivå 4 27,8 18,7 22,3 22,0 Mestringsnivå 5 7,0 6,7 9,6 11,0 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Indikator og nøkkeltall Offentlig Farsund kommune skoleeier - Lesing 50 Farsund barne- og ungdomsskole - Lesing 52 Lista ungdomsskole - Lesing 49 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 9 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Nasjonale prøver ungdomstrinn - regning Farsund kommune skoleeier - Regning Farsund barne- og ungdomsskole - Regning Lista ungdomsskole - Regning Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn 31

32 Farsund kommune skoleeier Trinn 9 Fordelt på periode Regning Delskår Mestringsnivå 1 6,6 8,1 Mestringsnivå 2 17,2 18,9 Mestringsnivå 3 37,1 34,2 Mestringsnivå 4 20,5 20,7 Mestringsnivå 5 18,5 18,0 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering På nasjonale prøver for 8. trinn 2015/2016 skårer elevene i Farsundskolen jevnt med nasjonalt snitt og Vest- Agder fylke og ett poeng bedre enn snittsummen for elever i andre sammenliknbare kommuner. Dette er noe bedre enn fjorårets kull. Det er også her gledelig å se at vi har svært få elever som skårer på laveste nivå. Ser man på resultatene på 9. trinn, skårer elevene her omtrent likt med fjorårets kull Nasjonale prøver ungdomstrinnet Engelsk Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdig - hetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Engelsk 32

33 Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Sammenlignet geografisk Engelsk Delskår Farsund kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Vest-Agder fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 3,6 10,5 8,8 8,5 Mestringsnivå 2 22,3 22,8 20,8 19,2 Mestringsnivå 3 46,4 41,8 43,1 42,2 Mestringsnivå 4 14,3 17,0 18,0 19,2 Mestringsnivå 5 13,4 7,9 9,3 10,8 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Trinn 8 Fordelt på periode Engelsk Delskår Mestringsnivå 1 14,5 3,6 Mestringsnivå 2 13,6 22,3 Mestringsnivå 3 44,5 46,4 Mestringsnivå 4 18,2 14,3 Mestringsnivå 5 9,1 13,4 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn Farsund kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Indikator og nøkkeltall Offentlig Farsund kommune skoleeier - Lesing 50 Farsund barne- og ungdomsskole - Lesing 52 Lista ungdomsskole - Lesing 49 Farsund kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, , Trinn 8, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering På 8. trinn i 2015/2016 skåret elevene jevnt med landssnittet, 1 poeng over fylket, og 2 poeng over snittet for kommunegruppe 11. Også her kan man lese ut av tallene at det er svært få elever som skårer på nivå 1, og at årets kull ser ut til å gjøre det noe bedre enn fjorårets. Sammenligner vi skolene ser det ut til at kullet ved Farsund barne- og ungdomsskole skårer noe bedre enn kullet ved Lista ungdomsskole. 33

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Onsdag 3. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 12.04.2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer