Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) Kommunestyret

2 Innhold Innhold 1. Lovkravet Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Elevundersøkelsen Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Resultater Nasjonale prøver 5. trinn Nasjonale prøver ungdomstrinn Karakterer- matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...42 Vedlegg: Strategiplan for nasjonal satsingen språkkommune...45 Side 2 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

3 1. Lovkravet Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Side 3 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

4 Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 4 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

5 2. Sammendrag Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana kommune 2017 beskriver og vurderer resultatene for følgende hovedområder og indikatorer: - Elever og undervisningspersonale - Læringsmiljø ut fra elevundersøkelse - Resultater fra nasjonale prøver - Resultater av karakterer i matematikk, norsk og engelsk - Resultater av grunnskolepoeng - Gjennomføring; overgang fra grunnskole til VGO Indikatorer elever og undervisningspersonale viser at elevtallet går ned og lærertettheten er stor. Hovedområdet læringsmiljøet har flere parametere. Gjennomsnittpoeng for de fleste parameter for kommunen er lik eller over i forhold til nasjonalt. Det er kun parameter «mestring» som er under nasjonal gjennomsnittpoeng for 7. trinn. For 10. trinn er parametere «læringskultur», «mestring» og «mobbet av andre elever på skolen» under nasjonal gjennomsnittpoeng. Verdien for parametere «mobbet av andre elever på skolen» for 10. trinn er spesielt dårlig, som er 1,4. Etter nasjonale føringer er verdien kritisk. Skoleeier vurderer at parametere/ indikatoren bør drøftes og eventuell sette inn endringstiltak. Hovedområdet resultater fra nasjonale prøver har store variasjoner i resultater de tre siste årene. Det er kritisk når andel nivå 1 er rundt 40 % for 5. trinn. I snitt siste tre år for nasjonale prøver i regning for 5. trinn er andelen over 40 % for nivå 1. For lesing 5. trinn er andelen ca. 40 %. For nasjonale prøver i 8. trinn er kritisk grense når andel er over 15 % for nivå 1. I snitt siste tre år for nasjonale prøver i lesing og regning for 8. trinn er andelen litt over 15 % for nivå 1. Hovedområdet resultater av karakterer i matematikk, norsk og engelsk i Tana er på nivå med nasjonalt nivå, mens eksamenskarakterer i de fagene i Tana er endel lavere enn nasjonalt. Akseptabel differanse mellom standpunktkarakter og Side 5 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

6 eksamenskarakter er 0,5. Over flere år har differansen vært over 0,5, men våren 2017 var differansen for en av fagene under 0,5. Det kan tyde på resultat av nasjonale satsingen «vurdering for læring» som skoler i Tana deltar på. Hovedområdet resultater av grunnskolepoeng er generelt bedre enn nasjonalt. På den andre sida er eksamenskarakterene for Tana kommune dårligere enn nasjonalt. Disse resultatene var bakgrunnen for å delta i nasjonal satsingen «vurdering for læring» fra høsten Kommunen mener å se resultater av satsingen i dag. Hovedområdet gjennomføring; overgang fra grunnskole til VGO, viser at 97,5 % elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole. Nasjonalt er resultatet 98,1 %. Med bakgrunn i resultatene fra tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana kommune så er det utarbeidet handlingsplan for tre år. Handlingsplanen har tre utviklingsområder med resultatmål. Utviklingsområdene er læringsmiljø og læringskultur; språkkommune og vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid. Skoler i Tana drøfter, foreslår og vedtar tiltak for utviklingsområdene med resultatmål. Side 6 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

7 3. Hovedområder og indikatorer 3.1. Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig eierform Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale 48,2 47,8 47,6 45,1 40,5 Side 7 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

8 Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,4 88,3 94,3 96,0 83,6 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Elevtallet for grunnskolen i Tana kommune har gått ned over lenger tid. Fra skoleår til skoleår har elevtallet gått ned med 44 elever. Per (GSI) var det skoleår elever i de fem kommunale skolene. Per er elevtallet 259. Med de lave fødselskullene de siste årene vil denne utviklingen bare fortsette, og skoleåret 2018/19 vil vi ha 241 elever. Elevtallet kan gå opp dersom stor andel av de 15 flyktningene som kommer til Tana i 2017 og i årene framover er i grunnskole alderen. Det lave elevtallet gir skolene flere utfordringer da flere og flere trinn må slås sammen til en klasse. På skoler med få elever må for eksempel elever fra flere trinn måtte gå i samme klasse. For skoleår er det tilsammen 40,5 årsverk for undervisnings-personalet. I følge tabellen har antall årsverk for undervisningspersonalet gått mye ned. Fra skoleår til skoleår er nedgangen på 7,7 årsverk. For skoleår viser at andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er 83,6%. Prosentnedgangen fra skoleåret før fra 96% til 83,6 % skyldes blant annet studiepermisjoner fra lærerstillinger i Tana. I dag er det nasjonalt krav om at lærere som underviser i fagene samisk, norsk, engels og matematikk på barneskolen skal ha 30 studiepoeng. På ungdomstrinnet er nasjonale kravet 60 studiepoeng. På grunn av de nasjonale kravene, så innvilget Tana kommune studiepermisjon til 7 lærer for skoleår for å studere norsk og matematikk. Hver enkelt av de lærerne fikk 37,5% studiepermisjon. I tillegg tildelte Fylkesmannen i Finnmark en 100% studiehjemmel i finsk til en lærer for skoleår Disse faktorene bidro til at kommune hadde behov for 3,625 lærere i et års engasjement Lærertetthet Lærertetthet trinn og trinn Side 8 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

9 Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig eierform Side 9 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

10 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Side 10 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

11 Skoleeiers egenvurdering Det er ikke overraskende at Tana har større lærertetthet enn de fleste andre kommuner. Dette følger av den skolestruktur vi har med to 1-10 skoler og tre 1-7 skoler på 257 elever. Lærertettheten er størst på de minste skolene, dette fordi skolene ifølge lov, forskrifter og avtaleverk er sikret et minimum av ressurser uavhengig av elevtall Læringsmiljø Elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Side 11 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

12 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent): Se eget diagram. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Side 12 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

13 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Skoleeiers egenvurdering Kriterier for verdien fra oppfølgingsordning er forskjellig fra parameter til parameter. Her beskrives parameterne og verdiene for indikatorene for parameterne. I tillegg blir hver enkel resultat vurdert. Støtte fra lærer: Side 13 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

14 Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 4,4 og nasjonal resultat er 4,4. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 4,1 og nasjonalt er resultatet på 4,0. Anbefaling for oppfølgingsordning er 3,8 og verdi 4,2 eller høyere er bra. Resultatet for 7. trinn er bra, mens resultatet for 10. trinn er middels. I elevundersøkelsen er det 5 indikatorer (spørsmål). Disse fem 5 indikatorer er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. 1. Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 4,4-4,6-4,1 4,0-3,8-3,9 2. Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 4,5-4,8-4,5 4,1-4,2-4,1 3. Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 4,3-4,6-4,3 4,1-4,1-4,0 4. Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på 4,5-4,6-4,5 4,1-4,2-4,1 skolen, får jeg god hjelp av lærerne. 5. Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære. 4,5-4,7-4,6 4,2-4,2-4,3 Når man ser på indikatorer som er grunnlag for parametere, så ser man at verdien av en av indikatorene skiller seg fra andre og som trekker ned gjennomsnittet. Det er indikator 1 som trekker ned verdien for gjennomsnittet. Skoleeier vurderer at indikator 1 bør drøftes og eventuell vurdere mål/tiltak for indikatoren. Vurdering for læring: Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 4,0 og nasjonal resultat er 3,9. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 3,3 og nasjonalt er resultatet på 3,3. Det finnes enda ikke noen konkrete verdier for kritisk grense for parametere. Resultatet for både 7.- og 10. trinn er bra i forhold til nasjonal resultat. I elevundersøkelsen er det 8 indikatorer som omhandler vurdering for læring. Disse 8 indikatorer er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. 1. Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik 4,5-4,7-4,4 3,7-3,7-4,0 at du forstår dem? 2. Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når 4,3-4,6-4,2 3,7-3,9-3,9 skolearbeidet ditt vurderes? 3. Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 4,4-4,6-4,2 3,6-3,4-3,6 Side 14 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

15 4. Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli 4,1-4,4-3,8 3,5-3,4-3,3 bedre i fagene? 5. Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan 4,3, 4,2-4,0 3,2-3,0-3,0 bruke til å bli bedre i fagene? 6. Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når 3,7-4,2-3,8 2,7-2,6-2,7 arbeidet ditt skal vurderes? 7. Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 3,6-4,2-3,5 2,4-2,2-2,6 8. Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 3,9-4,5-4,2 3,0-2,8-3,0 Når man ser på indikatorer som er grunnlag for verdien for parametere, så ser man at to av indikatorene skiller seg fra andre og som trekker ned gjennomsnittet. Det er indikator 6 og 7. Skoleeier vurderer at indikator 6 og 7 bør drøftes og eventuelt vurdere mål/tiltak for indikatorene. Læringskultur: Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 4,1 og nasjonal resultat er 4,1. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 3,7 og nasjonalt er resultatet på 3,8. Det finnes enda ikke noen konkrete verdier for kritisk grense for parametere. Resultatet for både 7.- og 10. trinn er bra i forhold til nasjonal resultat. I elevundersøkelsen er det 3 indikatorer som omhandler parameteren. Disse indikatorer er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. 1. Det er god arbeidsro i timene. 3,3-4,2-3,4 3,4-3,7-3,5 2. I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med 3,8-4,3-4,2 3,5-3,6-3,7 skolearbeidet. 3. Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. 4,7-4,7-4,8 4,2-4,1-4,0 Når man ser på indikatorer som er grunnlag for verdien for parameteren, så ser man at en av parameteren skiller seg fra andre og som trekker ned gjennomsnittet. Det er indikator 1 som trekker ned verdien for parameteren. Skoleeier vurderer at indikator 1 bør drøftes og eventuell vurdere mål/tiltak for indikatoren. Mestring: Side 15 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

16 Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 4,0 og nasjonal resultat er 4,1. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 3,7 og nasjonalt er resultatet på 4,0. Det finnes enda ikke noen konkrete verdier for kritisk grense for parameteren. Resultatet for både 7.- og 10. trinn er under gjennomsnittet i forhold til nasjonal resultat. I elevundersøkelsen er det 3 indikatorer som omhandler parameteren. Disse indikatorer er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. 1. Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal 4,0-4,3-4,0 3,8-4,2-3,8 gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 2. Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på 4,0-4,4-3,9 3,9-3,7-3,6 skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? 3. Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,3-4,6-4,1 4,0-4,1-3,7 Når man ser på indikatorer som er grunnlag for verdien for parameteren, så ser man at ingen av parametere skiller seg ut. Dersom man ser over tre år, så varierer det for parameterne. Skoleeier vurderer at alle indikatorer for parametere bør drøftes og eventuell vurdere mål/tiltak. Elevdemokrati og medvirkning: Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 4,2 og nasjonal resultat er 3,8. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 3,3 nasjonalt er resultatet på 3,3. Det finnes enda ikke noen konkrete verdier for kritisk grense for parameteren. Resultatet for både 7.- og 10. trinn er over gjennomsnittet i forhold til nasjonal resultat. I elevundersøkelsen er det 4 indikatorer som omhandler parameteren. Disse indikatorer er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. 1. Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide 3,9-4,2-3,7 3,0-2,9-3,0 med fagene? 2. Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i 4,0-4,3-4,2 3,6-3,5-3,7 elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 3. Hører skolen på elevenes forslag? 3,5-4,4-4,3 3,1-3,0-2,9 4. Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 4,3-4,6-4,5 4,2-3,7-3,6 Når man ser på indikatorer som er grunnlag for verdien for parameteren, så ser man at to av parametere skiller seg fra andre og som trekker ned Side 16 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

17 gjennomsnittet. Det er indikator 1 og 2/3 som trekker ned verdien for 7. trinn og indikator 1 og 3 som trekker verdien for 10. trinn. Skoleeier vurderer parameteren som trekker ned gjennomsnittverdien bør drøftes og vurdere eventuell mål/tiltak. Mobbet av andre på skolen: Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 1,2, og nasjonal resultat er 1,3. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 1,4 og nasjonalt er resultatet på 1,3. Mobbing på 1,3 eller høyere er kritisk ifølge nasjonale føringer for brukerundersøkelsen. Resultatet for 10. trinn er kritisk i forhold til nasjonal føringer. I elevundersøkelsen er det 1 indikatorer som omhandler parameteren. Denne indikatorarten er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. 1. Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 1,0-1,1-1,2 1,3-1,5-1,4 månedene? Verdien av den ene parameteren er spesielt dårlig for 10. trinn, som er 1,4. Etter nasjonale føringer er verdien kritisk. Skoleeier vurderer at parameteren/ indikatoren bør drøftes og eventuell mål/tiltak indikatoren Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Side 17 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

18 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Skoleeiers egenvurdering: Resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår er på 0,0 % og nasjonal resultat er 5,5 %. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 6,9 % og nasjonal resultat er 5,1 %. Føringer for denne indikatoren er at skoler med over 6 % mobbing er kritisk. Resultatet for 10. trinn er kritisk i forhold til nasjonal føringer. I elevundersøkelsen er det 1 indikatorer for parameteren. Denne indikatoren er følgende med følgende verdi for følgende trinn for de tre siste skoleårene (skoleår , og : Spørsmål 7. tr. 10. tr. Side 18 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

19 1. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 0,0- XX 0,0 X- 12,0-6,9 Verdien av den ene parameteren er spesielt dårlig for 10. trinn, som er 6,9. Etter nasjonale føringer er verdien kritisk. Skoleeier vurderer at parameteren/ indikatoren bør drøftes og vurdere mål/tiltak for indikatoren. Skolene må drøfte og endre på dagens systemet for å avdekke, fange opp og følge opp mobbing. Har skolene en felles forståelse av hva mobbing er? Det er viktig at en har felles forståelse for begrepene og slik at alle voksne vet hva de skal se etter for å sikre at alle elevene har et trygt psykososialt miljø Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet Nasjonale prøver 5. trinn Om lesing Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Om regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. Side 19 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

20 De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Side 20 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

21 Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Lesing (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Side 21 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

22 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Regning (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Engelsk Side 22 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

23 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Skoleeiers egenvurdering: Det er viktig å se på resultater over flere år. Kritisk grense er når flere enn 40 % av elever er i nivå 1. Resultater for nasjonale prøver for 5. trinn over tre siste årene viser følgende bilde nasjonalt og for Tana kommune: Side 23 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

24 De siste tre årene viser stor variasjon i resultater for Tana kommune. Se på f. eks. resultater for nasjonale prøver i lesing for Tana. Resultatet for er mye dårligere enn for Skoleeier vurderer at det bør drøftes hva Side 24 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

25 årsaken er til de stor variasjon av resultatene fra år til år. Det bør vurderes endring i mål/tiltak. Resultatene i nasjonale prøver lesing i 5. trinn er dårligere i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Resultatene i nasjonale prøver lesing i 5. trinn var mye bedre for skoleåret Dersom resultatene ses over de tre siste årene, så viser det stor variasjon i resultater: /16 16/17 snitt siste 3 år Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hva er blitt gjort for elever som var i 5. trinn skoleår , og som burde vært gjort for elever som var i 5. trinn skoleår ? Skolene i Tana kommune må fortsette å arbeide med å fokusere på lesing som grunnleggende ferdighet. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Tidlig innsats for elever som ikke oppnår målene i grunnleggende ferdighet i lesing. Det må settes spesielt inn tiltak for elever som har dårlige resultater i kartellingsprøve i lesing og andre tester i lesing. Resultatene i nasjonale prøver regning i 5. trinn er gode i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. For skoleår var resultatene svært dårlige. Det er variasjon fra år til år. Skolene i Tana kommune må sette fokus på grunnleggende ferdighet i regning for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Det må settes inn tiltak for elever som har dårlige resultater i for eksempel kartellingsprøve i regning. Tana skoler må vurderer strategiske implementerte rutiner/tiltak for å forbedre resultater i regning. Ved å se resultatene for nasjonale prøver regning 5. trinn over tre år, så vises følgende bilde: Side 25 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

26 Nivå 1 Nivå 2 Nivå /16 16/17 Snitt siste tre år Det er kritisk når andel av nivå 1 er rundt 40 %. Det er særs lav andel på nivå tre over tre år. Tana kommune har deltatt i nasjonale satsingen ungdomstrinn i utvikling med satsingen regning i alle fag (grunnleggende ferdig). I Tana deltok også barnetrinnene med på denne satsingen. Alle fem skoler har gjennomført prosjektet. Skolene i Tana kommune må være bevisst at nasjonale prøver i regning gjelder alle fag, ikke bare matematikk faget. Tana kommune håper på å se resultater av denne satsingen tidligst fra høsten For skoleår ser vi resultater for regning. Tana kommune har også satset på å videreutdanne lærere i regning og matematikk. Der 3 lærere som har tatt matematikk videreutdanning skoleår , 3 lærere skoleåret 14-15, 2 lærere skoleåret 15-16, 3 lærere skoleår og 4 lærere begynt skoleåret Resultatene i nasjonale prøver engelsk i 5. trinn er dårlige i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever fra mestringsnivå 1 til nivå 2/3. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i engelsk for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsats og implementert tiltak/rutiner i engelsk. Side 26 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

27 Nasjonale prøver ungdomstrinn Om lesing Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Om regning Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i Side 27 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

28 kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Lesing Side 28 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

29 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Regning Side 29 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

30 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Engelsk Side 30 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

31 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Skoleeiers egenvurdering: Det er viktig å se på resultater over flere år. Det er kritisk når andel av nivå 1 er over 15 %. Resultater for nasjonale prøver for 8. trinn over tre siste årene viser følgende bilde nasjonalt og for Tana kommune: Side 31 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

32 De siste tre årene viser variasjon i resultater. F. eks. resultater for nasjonale prøver i lesing for Tana for er mye dårligere enn for Det er store variasjoner fra år til år. Skoleeier vurderer at det bør drøftes hva årsaken er til de stor variasjon av resultatene fra år til år. Det bør vurderes mål/tiltak for dette. Side 32 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

33 Resultatene i nasjonale prøver lesing i 8. trinn er dårligere i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Resultatene i nasjonale prøver lesing i 8. trinn var mye bedre for skoleåret Dersom resultatene ses over de tre siste årene, så viser det stor variasjon i resultater: /15 15/16 16/17 siste 3 år Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Bildetekst: Grønn strek tilsvarer nivå 1 på 5. Trinn. Kritisk når andelen er over 15 %. Hva er blitt gjort for elever som var i 8. trinn skoleår , og som burde vært gjort for elever som var i 8. trinn skoleår ? Skolene i Tana kommune må fortsette å arbeide med å fokusere på lesing som grunnleggende ferdighet. Et nøkkelord er tidlig innsats. Tidlig innsats for elever som ikke oppnår målene i grunnleggende ferdighet i lesing. Det må settes spesielt inn tiltak for elever som har dårlige resultater i kartellingsprøve i lesing og andre tester i lesing. Resultatene i nasjonale prøver regning i 8. trinn er dårlige i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte elevene som er på lavere mestringsnivå til høyere nivå. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i regning for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsats. Tidlig innsats for elever som ikke oppnår målene i grunnleggende ferdighet i lesing. Tana skoler må vurderer å utarbeide felles implementerte strategiske rutiner i regning. Ved å se resultatene for nasjonale prøver regning 5. trinn over tre år, så vises følgende bilde: Side 33 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

34 /15 15/16 16/17 snitt 3 siste år Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Bildetekst: Under grønn strek tilsvarer nivå 1 på 5. Trinn. Resultatene i nasjonale prøver regning i 8. trinn er dårlige i forhold til nasjonalt. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever fra lavere mestringsnivå til høyere nivå. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i regning for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsats. Det må settes inn tiltak for elever som har dårlige resultater i for eksempel kartellingsprøve i regning, andre tester/ prøver i regning. Tana skoler må vurderer strategiske implementerte rutiner/tiltak for grunnleggende ferdighet i regning. Tana kommune har deltatt i nasjonale satsingen ungdomstrinn i utvikling med satsingen regning i alle fag (grunnleggende ferdig) som beskrevet ovenfor. Kommunen har ikke sett enda de store resultatene fra satsingen regning i alle fag. Resultatene i nasjonale prøver engelsk i 8. trinn er dårligere enn for året før og i forhold til nasjonalt. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever til høyere mestringsnivå. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i engelsk for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Tana skoler må vurderer strategiske implementerte rutiner/tiltak i engelsk Karakterer- matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir Side 34 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

35 informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig eierform Side 35 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

36 Side 36 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

37 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Skoleeiers egenvurdering: Standpunktkarakterene i fagene norsk, matematikk og engelsk i Tana er på nivå med nasjonalt nivå, mens eksamenskarakterer i de fagene i Tana er endel lavere enn nasjonalt. I og med at det er stort sprik, så må dette undersøkes nærmere. Følgende kommer fra differansen mellom karakteren for standpunkt og eksamen: Side 37 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

38 Fag Standpunkt Eksamen Differanse Norsk hovedmål i ,9 2,8 1,1 Matematikk i ,7 3,3 0,4 Engelsk i ,9 2,0 1,9 For Tana kommune er standpunktkarakterer høyere enn eksamenskarakterer. Utdanningsdirektoratet sier at akseptabel differanse er 0,5. For norsk våren 2017 og engelsk våren 2015 er differansen høyere enn 0,5. Det høye avviket i norsk våren 2017 kan indikere at skoler ikke har god vurderingspraksis. Avvik i matematikk på 0,4 er innenfor 0,5 i avvik. Dette kan indikere at lærerne i matematikk har god vurderingspraksis. En sak er å se på vurderingen rutinene for standpunktkarakter kontra vurdering av eksamens karakterene. Tana kommune er med i nasjonal satsingen vurdering for læring siden høsten Skoleeier vurderer at det tiltaket bidrar til bedre og felles forståelse for vurdering. Kommunen ser allerede i dag resultater av satsingen ved at våren 2017 var det ikke stor differanse mellom matematikk standpunktkarakter og eksamenskarakter Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig eierform Side 38 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

39 (Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten) Skoleeiers egenvurdering: Grunnskolepoeng i Tana er generelt bedre enn nasjonalt. Da eksamenskarakterene for Tana kommune var mye dårligere enn nasjonalt og standpunktkarakterene var mye bedre enn nasjonalt, så vurderte Tana kommune å delta i nasjonal satsingen «vurdering for læring». Kommunen mener å se resultater av satsingen i dag Gjennomføring Side 39 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

40 Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig eierform Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier 100,0 96,6 100,0 91,2 97,5 Kommunegruppe 06 97,9 95,7 98,0 97,5 98,0 Finnmark fylke Nasjonalt 97,7 97,8 97,9 98,0 98,1 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering: Det er viktig i dagens samfunn at elever tar utdannelse etter grunnskole. Studierådgivere i grunnskolen gjør en viktig arbeid med å veilede elever i grunnskolen til utdanningsløp som passer hver enkel elev. Skolene må fortsette med det viktige arbeidet og fokuserer at elever skal velge utdanningsløp etter interesse. Side 40 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

41 4. System for oppfølging (internkontroll) Kommunen som skoleeier skal til enhver tid ha oversikt over virksomheten i sine skoler, drive systematisk oppfølgingsarbeid og bidra gjennom kompetent ledelse aktivt til å utvikle skolene i takt med samfunnets behov og endrede krav. Dette kommer til uttrykk i Opplæringslovens Skoleeier er gjennom Opplæringslovens 13.10: pålagt å sikre at kravene i opplæringsloven blir fulgt. pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om opplæringsloven blir fulgt. pålagt å følge opp vurderingene og utvikle kvaliteten på opplæringen. Med bakgrunn i dette er det etablert rutine for oppfølging av skolene. Rektorer og kommunalsjef for oppvekst har månedlig møter. På møtene skal rektorene møte administrativt skoleeiernivå for en gjennomgang av de tiltak skolene har satt i verk gjennom egen strategisk plan (handlingsplan). For Tana skolene er det vedtatt en handlingsplan for skoler i Tana for med tre utviklingsområder; Læringsmiljø og lærings-kultur, regning i alle fag og vurdering for læring og lokalt lære-planarbeid. Hver skole utarbeider egen handlingsplan med tiltak tilpasset skolen for på grunnlag av politisk vedtatt handlingsplan for skoler i Tana for Handlingsplan (strategiplan) for skoler i Tana Skolene må gjøre rede for om- og hvordan tiltakene har virket, om valgte tiltak er riktig eller om det er nødvendig å gjøre endringer eller justeringer. Dette skal sikre at skolene er bevisst eget ståsted og arbeider målrettet mot de utviklingsområdene som peker seg ut som viktigst. Administrativ skoleeier rapporterer politisk skoleeier om arbeidet med de tiltak skolene har satt i verk gjennom egen strategisk plan. Erfaring og kunnskap som hentes ut gjennom administrativ skoleeieres oppfølging av den enkelte skole skal gjenspeiles i årlig tilstandsrapport til kommunestyret. Hvordan skolene arbeider mot målsettingene slik de er formulert handlingsplan, skal komme fram i tilstandsrapporten. Slik får skoleeier kunnskap om skolen og mulighet til å gjøre endringer i det langsiktige perspektivet slik det er formulert i nevnte plan. Side 41 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

42 Dialog gjennom hele skoleorganisasjonen er viktig for å utvikle skolen - dialog mellom politisk og administrativ skoleeier, mellom administrativ skoleeier og skolelederne og mellom skoleleder og klasseleder. 5. Konklusjon Tilstandsrapporten viser at det er utfordringer i Tana skolen på flere av de områdene som det rapporteres på og som ble rapportert i tilstandsrapporten for På grunnlag av resultatene fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver, grunnskolepoeng og eksamenskarakterer ble det i 2016 utarbeide tre årig handlingsplan for skoler i Tana ( ) på grunnlag av vedtatt handlingsplan for skoler i Tana Handlingsplanen skal gjelde for årene For de tre kommende årene ble det vedtatt å fokuseres på tre utviklingsområder. De tre utviklingsområdene er: 1. Læringsmiljø og læringskultur 2. Regning i alle fag 3. Vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid Da prosjektperioden for nasjonale satsingen «regning i alle fag» er over, og siste skoler avsluttet prosjektperioden , så endres utviklingsområde to med nasjonale satsingen «Språkkommune». De tre utviklingsområdene ut perioden blir: 1. Læringsmiljø og læringskultur 2. Språkkommune 3. Vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid I handlingsplanen beskrives resultatmål, prioriterte tiltak, når utføres hva, ansvarlig for tiltakene og dokumentasjon av endringene. Hver enkel skole reviderer beskrivende utviklingsplan for resterende to år ( ) med ovenfor nevnte utviklingsområder. Skoler har tidligere utarbeidet for hele perioden. Skolenes reviderte utviklingsplan framlegges som referatsak til neste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur møtet. Utgangspunktet er følgende Side 42 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

43 handlingsplan for skoler i Tana som ble vedtatt i kommunestyret og med endring ny utviklingsområde «språkkommune», og ta ut utviklingsområde «regning i alle fag»: Handlingsplan for skoler i Tana Utvik- Resultatmål lingsom- råder Prioriterte tiltak Når Ansvarlig Dokumentasjon av endring Lærings miljø og læringskultur Høyere grad av trivsel (forbedring fra tidligere skoleår) Høyere grad av motivasjon (forbedring fra tidligere skoleår) Elevene opplever undervisning en som meningsfull Gode relasjoner mellom lærere og elever og mellom elever. Elevene har venner på skolen. Elevene har noen å samarbeide med Bedre læringsresultater i reg- Regning i ning og alle fag matematikk (forbedring fra tidligere skoleår) Trivselsledere, aktiviteter i friminutt Positivt miljø inne; f.eks.: felles juleverksted på tvers av trinn Positive tiltak hjem-skole, fritid, foreldrestyrt aktivitet (idrett, hobby) Valgfag på tvers i kommunen Ledere og lærere får etterutdanning i relasjonskompetan sen og relasjonsledelse. Hele året Hele året Hele året Regionalt nettverk Planleggings dag for lærere Elevene opplever at de samarbeider Hele året godt med oppgaver i alle fag Oppgaver i regning innenfor de ulike fag, på fagenes premisser Tverrfaglige opplegg knyttet til regning Uteskole og turer med vekt på faglig og sosial læring utenfor klasserommet. Flere lærere tar videreutdanning i matematikk Fellestid på skolene Felles planlegging av timer på ulike arenaer. Kommunalsjef Skoleleder Lærere Lærere FAU Skoleledere Lærere Kommunalsjef, Skoleleder Skoleleder Lærere Skoleleder Lærere Elevundersøkelsen (Utvide valg av spørsmål) Egne undersøkelser på skolene i Tana: vennskap, relasjon til lærere, samarbeidskultur, relevant/meningsfull, praktisk og variert skole Ståstedsundersøkelsen Nasjonale prøver i regning Eksamenskarakterer i matematikk Side 43 av 54 - Tilstandsrapport for grunnskolen september 2017

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana rådhus Dato: 05.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 12.04.2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/2612-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 21.03.2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 62/14 Behandling: 44 representanter tilstede. Knutsen (KrF) fremmet forslag om

Detaljer