Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune"

Transkript

1 Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I

2 vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 2 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing 8. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning 8. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk 8. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Spesialundervisning og PPT Spesialundervisning PPT System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

4 1. Sammendrag Elever og undervisningspersonale Antall elever og antall undervisningspersonale har vært relativt stabilt i årene fram til og med Ski kommune ligger innenfor statlige krav til gruppestørrelse, men ser at kommunen har større grupper på ungdomstrinnet enn sammenlignbare kommuner, Akershus fylke og landet forøvrig på barnetrinnet. Gruppene er noe større enn landsgjennomsittet, cirka det samme som kommunegruppe 13, og noe mindre enn gjennomsnittet i Akershus fylke. Læringsmiljøet Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at Ski kommune ligger jevnt på og noe over sammenlignet med andre kommuner og landssnittet på både barnetrinn og ungdomstrinn når det gjelder trivsel med lærerne. Ski kommune scorer gjennomgående bra på Elevundersøkelsen. På de omtalte områdene scorer vi bedre enn kommunegruppe 13, Akershus og landetsgjennomsnittet. Selv om ambisjonsnivået om at ingen elever skal bli mobbet, ikke er oppfylt, er utviklingen positiv. Færre elever opplever mobbing på skolen; både på barnetrinn og ungdomsstrinn. Vi ser at kommunen ligger bedre an enn sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Ski kommune ligger noe over landssnittet når det gjelder mestring for de ulike elevene. Her har kommunen spesielt fokus på tilpasset opplæring, som tar sikte på at alle elever skal ha gode utviklingsmuligheter og oppleve mestring. Kommunens resultater tilsvarer gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner Akershus, og landssnittet for øvrig når det gjelde elevnes opplevelse av faglig utfordringer. Resultatene har imidlertid variert noe de siste årene - spesielt på barnetrinnet. Den faglige veiledninga til barna/elevene er viktig, og må bedres ytterligere. Alle skolene har hatt egne prosjekter om vurdering og underveisvurdering, for ytterligere å bedre vår praksis. Resultater Lesing Ski kommune har en positiv utvikling på 5. trinn ved at færre elever elever er på nivå 1, mens det er flere elever på nivå 2. På nivå 3 er resultatene forholdvis stabile. Som for lesing på 5.trinn, ser man på 8. trinn en positiv utvikling fra forrige skoleår ved at det er færre elever på nivå 1 og 2, mens det er flere elever på nivå 3 og 5. Regning Kommunen vurderer kommunen at det har vært lite utvikling på 5. trinn, og at det må arbeides bedre på dette området. Dette tilsier at det bør arbeides mer med matematikk. Faget er i vår kommune nå styrket med 1 t/u på 4. trinn. Utviklingen på 8. trinn er positiv, ved at færre elever er på nivå 1, mens det er noe flere elever på nivå 2 og 3. På 8. trinn har vært en postiv utvikling på ca 10,7 % fra på nivå 4 og nivå 5, men en nagativ utvikling på 7,1 % på nivå 1 og nivå 2. Engelsk På 5. trinn har det vært en postiv utvikling ved at færre elever er på nivå 1, mens det er noe flere elever på nivå 2 og 3. Tross dette vurderer kommunen at det er for mange elever på nivå 1. Også på 8. trinn er utviklinge positiv. På nivå 1 og 2 er det en forbedring på ca 14 % fra Her ser en også at det er færre elever på nivå 1. Det er er liten utvikling på nivå 2, 3 og 4, mens det er flere elever på nivå 5. Standpunkt- og eksamenskarakter på 10. trinn Ski kommune er fornøyd med at det er god korrelasjon mellom standpunktkarakterer og eksamensresultater. Her vurderes det at dette er konsekvenser av en satsning på området vurdering. Standpunkt og eksamen Norsk hovedmål standpunkt og eksamen: Ski kommune ligger på snittet for sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Side 4 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

5 Matematikk standpunkt og eksamen: Ski kommune er noe bedre enn snittet for sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Engelsk standpunkt og eksamen: Ski kommune ligger på snittet for sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Ski kommune arbeider for å komme opp i den bestre tredjedelen i landet. Kommunen vurderer at man her ikke har nådd ambisjonsnivået ved at vi ligger på eller rett over snittet for landet. Grunnskolepoeng Her har Ski kommune, i likehet med andre kommuner, hatt en svak negativ utvikling (- 1,5 %) fra skoleåret 2007/2008 til 2008/2009. Samtidig ser man at kommunen har hatt en positiv utvikling på eksamensresultater i matematikk, norsk og engelsk. Det viser at man også må arbeide mer målbevisst med de andre fagene, der resultatene nå trekker hrelehetsinntrykket ned. Overgang fra grunnskole til vidergående opplæring Nær 100 % av elevene, som gikk ut av 10. klasse, har begynt på videregåedne skoleeller fagopplæring. 96,8 % har søkt seg inn i videregående skoler i Akerehus fylke, de resterende hovedsakelig i Oslo. Ungdomsskolene har et nært samarbeid med kommunens PPT og regionens PPT for videregående og Oppfølgingstjenesten i fylket, og fanger dermed opp elever som måtte falle ut av videregående skole. System for oppfølging Ski kommune har utarbeidet System for tilsyn, vurdering og kvalitetsutvikling som er et styringsdokument for samarbeid mellom skoleeier og skolene i Ski (jf i Opplæringslova). Dette inneholder følgende områder: 1. Styringsdokumenter 2. Sjekkliste med hensyn til Opplæringslova 3. Ulike former for vurdering (bl.a. en felles kommunal kartleggingsstandard, inklusive kartleggingsprøver fra Udir og Nasjonale prøver, hvor det hvert skoleår skrives en poltisk sak til kommunestyret) 4. Definisjoner av utviklingsarenaer (bl.a. skoleeierbesøk og felles seminar for alle plangruppene ved skolene i kommunen 5. Årshjul. Side 5 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

6 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Sum årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår følgende delskåre: Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn. Ski kommune har ingen lokale mål mht. antall elever og lærerårsverk. Kommunen ønsker å ha kompetente lærer og andre ansatte i skolen for å ivareta elevene på en god måte; både i forhold til faglig og sosial utvikling. Ut fra et prosjekt kommunen har gjennomført, som heter "Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring", viser det seg bl.a. kommunen bør satse på å beholde og rekruttere ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Dette vil det jobbes videre med inneværende skoleår. Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Side 6 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

7 Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale Ski kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk Antall lærere og antall elever har vært forholdsvis stabilt de siste årene. Prognosene for kommende år viser noe økning i antall elever, men tallene er ikke dramatiske. Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Ski kommune har som målsetning å ligge innenfor grensen for hva Fylkesmannen definerer som maksimal gruppestørrelse jf. Fylkesmannens regneark. Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskole Side 7 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

8 Ski kommune ligger innenfor statlige krav til gruppestørrelse, men ser at kommunen på barnetrinnet har større grupper enn sammenlignbare kommuner, Akershus fylke og landet forøvrig på barnetrinnet. Gruppene på ungdomstrinnnet er større enn landssnittet, omtrent på samme nivå som i kommunegruppe 13, og noe mindre enn gjennomsnittet I Akershus fylke Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Dette er et kontinuerlig arbeid hvor det må jobbes på flere områder; å være lærer er en balansekunst hvor en balanserer "lærerrollen", "oppdragerrollen", "veilederrollen" og "vennskapsrollen". Det er vanskelig å vite hva som legges i trivsel, men for å trives på skolen må elevene oppleve lærer som trygg, forutsigbar, rettferdig, hyggelig, likeverdig og faglig kompetent. Skoleverket i Ski har utarbeidet visjonen SKIkkelig god, med kjernekomponentene glødende, raus og kompetent for å beskrive skoleverket og ansatte i skoleverket. Skolen og lærerne er på mange måter en motkultur samtidig som man må "være på elevenes side". Målsetningen er at elevene i Ski skal oppleve ansatte i skolene som tydelige voksne, som bidrar til faglig Side 8 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

9 og sosial utvikling og dette jobbes det med på mange forskjellige måter.. Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 9 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

10 Ski kommune har hatt en positiv utvikling, og ligger noe over landssnittet på både barnetrinn og ungdomstrinn når det gjelder trivsel med lærerne. Kommunestyret har vedtatt at det skal satses på positivt læringsmiljø hvor bl.a. det å motvirke mobbing er viktige indikatorer. Skoleeier har her bl.a. en målsetning om PALS på flere skoler (alle skoler i løpet av en 3-4 års periode). Tiltak som er i verk er naturlig nok noe forkjellig fra skole til skole; tre skoler har startet opp med PALS en skole har i flere år drevet med EQ-prosjekt en skole har startet opp med KIEL de fleste skolene benytter seg av Olweus Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Kommunestyre og skoleeier har et ambisjonsnivå i forhold til mobbing på 1. Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 10 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

11 Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Ambisjonsnivået er ikke oppfylt, men kommunen ser at utviklingen er positiv. Færre elever på både på barnetrinn og ungdomsstrinn opplever mobbing. Vi ser at kommunen ligger bedre an enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Ski kommune ønsker å ha like bra resultater som kommunegruppe 13. Side 11 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

12 Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 12 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

13 Kommunens resultater tilsvarer gjennomsnitt for sammenlignbare kommuner og landssnittet for øvrig. Resultatene har variert noe de siste årene - spesielt på barnetrinnet. Alle skolene har hatt egne prosjekter om vurdering og underveisvurdering Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Ski kommune ønsker å ha like gode resultater som kommunegruppe 13. Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 13 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

14 Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune ligger noe over landssnittet. Her har kommunen spesielt i fokus tilpasset opplæring, som tar sikte på at alle elever skal ha gode utviklingsmuligheter og oppleve mestring. Her har bl.a. kommunen siste skoleår gjennomført to prosjekter; "Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring" og "Alternative opplæringstiltak i Ski kommune" Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Ski kommune ønsker å like bra resultater som kommunegruppe 13. Side 14 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

15 Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 15 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

16 Ski kommune ligger foran sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Det vises til forrige punkt; alle elever skla uansett evner og læreforutsetninger oppleve tilpassede faglige utfordringer Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder lesing på 5.trinn. Lesing har vært hovedsatsningsområde for alle skolene de siste 4-5 årene. Side 16 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

17 Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune har en positiv utvikling ved at færre elever elever er på nivå 1, mens det er flere elever på nivå 2. På nivå 3 er resultatene forholdvis stabile. Ski kommune har ikke nådd ambisjonsnivået om å være blant den beste tredjedelen i landet Nasjonale prøver lesing 8. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder lesing på 8.trinn. Lesing har vært hovedsatsningsområde for alle skolene i kommunen de 4-5 siste årene. Side 17 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

18 Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Som for lesing på 5.trinn ser man en positiv utvikling fra forrige skoleår ved at det er færre elever på nivå 1 og 2, mens det er flere elever på nivå 3 og 5. Ski kommune har ikke nådd ambisjonsnivået om å være blant den beste tredjedelen i landet Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: Side 18 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

19 kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder regning på 5.trinn. Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune har ikke nådd ambisjonsnivået om å være blant den beste tredjedelen i landet. Her vurderer kommunen at det har vært lite utvikling. Det bør arbeides enda bedre på dette området Nasjonale prøver regning 8. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling Side 19 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

20 statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder matematikk på 8.trinn. Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune har ikke nådd ambisjonsnivået om å være blant den beste tredjedelen i landet. Se forrige avsnitt. Det har vært en postiv utvikling på ca 10,7 % fra på nivå 4 og nivå 5, men en nagativ utvikling på 7,1 % på nivå 1 og nivå 2. Det tilsier at det bør arbeides mer med matematikk. Faget er i vår kommune nå styrket med 1 t/u på 4. trinn. Side 20 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

21 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder engelsk på 5.trinn. Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune vurderer at utviklingen er positiv ved at færre elever er på nivå 1, mens det er noe flere elever på nivå 2 og 3. Tross dette vurderer kommunen at det er for mange elever på nivå 1. Side 21 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

22 Nasjonale prøver engelsk 8. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for 8. trinn er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder engelsk på 8.trinn. Ski kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Ski kommune vurderer at utviklinge er positiv. På nivå 1 og 2 er det en forbedring på ca 14 % fra Her ser en også at det er færre elever på nivå 1. Det er er liten utvikling på nivå 2, 3 og 4, mens det Side 22 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010

23 er flere elever på nivå Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. en skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Ski kommune har som ambisjonsnivå å være blant den beste tredjedelen i landet når det gjelder karakterer ved eksamen i grunnskolen både i matematikk, norsk og engelsk. Side 23 av 29 - Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune november 2010