TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Fakta om skolen Elever og ansatte Elevenes forutsetninger Spesialundervisning Læringsmiljø Læringsresultater Nasjonale prøver Karakterer Grunnskolepoeng Skoleutvikling Vedlegg 1 Elevundersøkelsen 10. trinn Vedlegg 2 Resultater fra Nasjonale Prøver 8. og 9. trinn

3 1 Sammendrag I tilstandsrapporten for Ås ungdomsskole presenteres kort resultater og utviklingsarbeid for Det er en oppsummering og analyse av ressursbruk, læringsresultater, læringsmiljø og utviklingsarbeid, og tar utgangspunkt i den kommunale planen for pedagogisk utviklingsarbeid. Elevtallet på Ås ungdomsskole har økt med 20 elever fra 2014 til Andel undervisningstimer gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning har gått ned det siste året. Årsaken til dette er de nye kompetansekravene, men flere av lærerne har fullført sin videreutdanning i løpet av inneværende skoleår slik at andelen nå mye høyre. Resultatene fra elevundersøkelsen viser en positiv utvikling i forhold til trivsel og skolemiljø, og mobbetallene har gått betydelig ned fra 2014/15 til 2015/16. Videre jobbes det aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø, der blant annet «Alle har en psykisk helse» gjennomføres på alle trinn. Likevel opplever vi et økende antall elever som har sammensatte utfordringer. Skolen har som mål å forbedre resultatene i nasjonale prøver fra 8.trinn til 9.trinn. Sammenligner man resultatene fra 8.trinn 2014/15 med resultatene fra 9.trinn 2015/16, så ser man en markant forbedring. I 2014 ble Ås ungdomsskole med i den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Vi har valgt å ha hovedfokus på klasseledelse og lesing. I tillegg til disse områdene har vi også hatt stort fokus på vurdering for læring (synlig læring) og læringsmiljø. Dette har preget utviklingsarbeidet og skolens pedagogiske plan i stor grad. 3

4 2 Fakta om skolen 2.1 Elever og ansatte Indikator og nøkkeltall 2011/ / / / /16 Antall elever Årsverk for undervisningspersonale 32,3 31,4 31,8 32,2 36 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning ,9 93,1 70,7 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet, og baserer seg på skolens årlige GSI-rapportering. Sammenlignet med skoleåret 2014/15 har elevtallet økt med 20 elever, og vi har høsten 2015, 5 paralleller på både 8.trinn og 10 trinn. Det ser ut at elevtallet blir lavere igjen nesten skoleår, som betyr at vi sannsynligvis vil ha 4 paralleller på 8.trinn høsten Prognosene frem mot 2020 viser en økning i elevtallet. Ås ungdomsskole har kapasitet til å ha over 500 elever, som betyr at det per i dag er god plass til elevene, og at skolen er stor nok til å møte en markant økning i elevtallet. Vi har imidlertid arealutfordringer i forhold til arbeidsplasser for lærerne. Vi ser av tabellen over at vi har en svært lav prosentdelen årstimer gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning for 2015/16, i motsetning til årene før. Dette skyldes de nye kompetansekravene, som i utgangspunktet skulle gjelde fra skolestart 2015/16. På rapporteringstidspunktet, 1. oktober 2015, var kravene som følger: alle må ha minimum 60 studiepoeng i norsk, matte og engelsk, og minimum 30 studiepoeng i alle andre undervisningsfag. Dette ble imidlertid endret i ettertid, og kravet for 30 studiepoeng i andre undervisningsfag gjelder kun lærere som er utdannet etter 1.januar En ny opptelling til høsten 2016 vil derfor gi en høyere andel årstimer gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning. I løpet av inneværende skoleår har 4 lærere tatt videreutdanning, og kommende skoleår har enda 3 lærere fått tilbud om studieplass. 2.2 Elevenes forutsetninger Foreldrenes utdanningsnivå 1 har de siste årene ligget høyt. Som det kommer frem av Graf1 ser vi at Ås ungdomsskole har ligget konstant på 30 %, som er godt over snittet i Ås kommune, Akershus fylke og nasjon. Tallene er basert på en utregning fra SSB. Til tross for det høye utdanningsnivået blant foreldrene har vi et økende antall elever som trenger ekstra støtte. Elevmassen er ikke like homogen som tidligere, og observerer nå i større grad store variasjoner innad i elevgruppene. Samarbeid mellom skole og hjem, og støtte hjemmefra har stor betydning for elevenes skoleprestasjoner. Elevundersøkelsen viser at elevene ved Ås ungdomsskole opplever at hjemmet viser interesse for det de gjør på skolen, de får god hjelp til leksene og at de blir 1 Prosenten er beregnet med utgangspunkt i følgende: Andel foreldre med høyere utdanning minus andel foreldre med grunnskole som høyeste utdanning. Dersom skåren er 17 %, betyr dette at skolen har 17 % flere foreldre med høyere utdanning enn foreldre med grunnskole som høyeste utdanning 4

5 oppmuntret til å gjøre skolearbeid. Tallene for Ås ungdomsskole ligger imidlertid under snittet i Ås kommune, Akershus fylke og nasjon. På spørsmål om «hjemmet forventer at jeg gjør så godt jeg kan på skolen», er resultatet på det samme høye nivået som kommune, fylke og nasjon. Grafen viser foreldrenes utdanningsnivå i Ås kommune sammenstilt med fylkes- og nasjonalt nivå. Tallene for 15/16 er ikke oppdater og er derfor lik som for 14/15. Grafen er hentet fra PULS. 2.3 Spesialundervisning Indikator og nøkkeltall 2011/ / / / /16 Andel elever som får spesialundervisning 5,9 6,2 5,6 6,7 8,4 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet, og baserer seg på skolens årlige GSI-rapportering Det har vært en økning i antall elever som får spesialundervisning det siste året. Antall timer spesialundervisning som blir innvilget varier fra noen få timer til nærmere 100% dekning. Spesialundervisning gis i klasserommet (to-lærer), i liten gruppe og ved enkelttimer. Noen får også tilbud på Aschjem gård eller på skolens verksted. I tillegg til elever som får spesialundervisning, tilbyr vi også grunnleggende norsk for elever som har et annet morsmål enn norsk. Innføringsklassen er et tilbud for ungdomsskoleelevene i Ås (både Ås ungdomsskole og Nordbytun ungdomskkole) uten grunnleggende norskkunnskaper. Klassestørrelsen i innføringsklassen kan variere veldig i løpet av skoleåret grunnet fra- og tilflytting av elvene, da spesielt i forhold til elever som oppholder seg på asylmottaket. 5

6 Skolens egenvurdering Ås ungdomsskole har et svært godt elevgrunnlag. Utdanningsnivået i foreldregruppen er høyt, og samarbeid mellom skole og hjem er godt. Vi ser imidlertid at det må settes mer fokus på skole-hjem samarbeidet, da hjemmets forventinger til elevenes prestasjoner er høye i forhold til elevenes oppfatning av i hvilken grad hjemmet viser interesse og gir støtte og hjelp til skolearbeid. Antallet elever med store lese- og skrivevansker er økende. Skolen opplever at det er mange som trenger ekstra hjelp - både når det gjelder elever med enkeltvedtak og elever som i stor grad har behov for tilpasset opplæring, men som ikke har rett til spesialundervisning. Det er svært ressurskrevende å dekke disse behovene. For å sikre en enda bedre oppfølging for «gråsoneelevene» som i stor grad trenger tilpasset opplæring, men som ikke har rett til spesialundervisning har vi inneværende skoleår brukt noe av spesped. ressursen til et tolærersystem i basisfagene. Dette har kommet hele klassen til gode, og er noe vi ønsker å fortsette med hvis lærerressursen tillater det. De fleste elevene som har dysleksi, har søkt om penger til Ipad som skal hjelpe de i skolehverdagen. Vi har etablert en Ipad-gruppe der disse elevene får hjelp til å lære seg å bruke Ipad som hjelpemiddel. Dette fungerer bra, men vi ser klart at det det også er behov for bedre kunnskap i bruken av Ipad som hjelpemiddel blant lærerne, slik at de i større grad kan støtte elevene i sine fagtimer. I tillegg har vi hatt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet for både minoritetsspråklige elever, og elever som har skåret lavt (nivå 1 og 2) på nasjonale prøver i lesing. Vi ser en positiv faglig utvikling hos disse elevene, og er spent på å se effekten i de andre fagene. Veien videre Arbeid med skole-hjem samarbeid. Tilpasset opplæring bruke noe av spesped. Ressursen til tolærersystem i basisfag. Fokus på lesing som grunnleggende ferdighet. Styrket innsats rundt minoritetsspråklige elever og elever som scorer lavt på nasjonale prøver. Ipad som hjelpemiddel for elever med dysleksi - styrke kompetanse til lærere. 3 Læringsmiljø Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på 10. trinn. Vi gjennomfører den på alle trinn, men det er kun de offentlige resultatene fra 10.trinn som legges ved i denne rapporten. Tallene viser at Ås ungdomsskole (10.trinn) ligger over eller likt de nasjonale resultatene på nesten alle punkter. Skolens resultater for 10. trinn er lagt ved som vedlegg 1. Øvrige resultater og datasammenstillinger kan hentes på Skolens resultater viser en positiv utvikling fra 2013/14 til 2014/15. Elevene svarer at de trives på skolen, og at vi har en god kultur for læring med god støtte lærerne. Sammenligner man resultatene for hele skolen ser man store forskjeller mellom trinn og enkelte klasser. Typiske kan man observere at 8. trinns elever er mer motivert og trives 6

7 bedre enn 9. trinns elever, som igjen er noe mer motivert enn 10. trinns elever. En annen typisk trend er at jentene er mer motiverte for skolearbeid enn guttene. Resultatene fra Elevundersøkelsen brukes som viktig tilleggsinformasjon i det daglige arbeidet med skolemiljøet. Ser man på mobbetallene for de tre siste årene, ser man en markant tilbakegang fra 2014/15 til 2015/16, hvor mobbeprosenten har gått fra 12 % til 2,4 %. Se diagram under. De høye mobbetallene for 2014/2015 skyldes i hovedsak en liten gruppe elever med svært problematisk atferd. Skolen har fokus på mobbing og psykisk helse. Klassetrivsel.no benyttes i tillegg til det daglige relasjonsarbeidet for å få en bedre oversikt over sosiale nettverk i klasser. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet Skolens egenvurdering Etter at Ås ungdomsskole ble med i den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling, i 2014, har arbeidet med klasseledelse hatt mye fokus. Klasseledelse har blitt en sentral del av arbeidet med læringsmiljøet på skolen, og vi ser viktigheten av god klasseledelse. En viktig del av prosessen har vært å utvikle god klasseledelsespraksis og en felles forståelse for hva som karakteriserer god klasseledelse. Vi mener at denne prosessen med UiU siden 2014, har styrket vårt arbeid med lærer-elevrelasjoner, og har fått betydning for elevenes forutsigbarhet og trygghet, og større utbytte av opplæringen. Elevundersøkelsen har blitt en viktig del av skolens systematiske arbeid med læringsmiljøet. Før gjennomføringen av Elevundersøkelsen avklarer lærerne en del begreper. Dette viser seg å gi «mer riktige» resultater, da elevene i større grad forstår hva det spørres om, som igjen gir oss data som i større grad peker oss i riktig retning. Resultater fra Elevundersøkelsen drøftes i rektorgruppa og i personalet. Dette skaper felles refleksjon og diskusjon som danner grunnlag for videre arbeid med læringsmiljøet, og som gir en indikasjon på hva som fungerer bra og hvordan, og hvor det må settes inn tiltak og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendige. Skolens resultater fra Elevundersøkelsen viser en positiv utvikling, men vi ser en stor variasjon mellom trin og grupper. 7

8 Veien videre Klasseledelse Arbeide daglig med lærer-elevrelasjoner. Arbeide daglig med felles forventninger til elevenes atferd. Arbeide daglig med innlæring og felles forståelse for hva som karakteriserer god klasseledelse. Klassetrivsel.no Systematisk bruk av klassetrivsel.no i alle grupper. Elevundersøkelsen Følge med på utviklingen av resultater fra Elevundersøkelsen, og se det opp mot læringsresultater karakterer og resultater fra nasjonale prøver, i samme grad. Refleksjons- og diskusjonsarbeid mellom skoleledelse og oppvekst- og kultursjef, mellom skoleledelse og lærere, innad i lærerteam og mellom lærer og gruppe. Dette for å skaffe informasjonsgrunnlag for kunne sette inn gode tiltak. 4 Læringsresultater 4.1 Nasjonale prøver Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk er gjennomført på 8. trinn. På 9. trinn gjennomføres det nasjonale prøver i lesing og regning. De nasjonale prøvene er like på de to trinnene, med det formål å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og deler av faget engelsk. Det er få elever som har fått fritak fra nasjonale prøver. De som har fått fritak er enten minoritetsspråklige elever eller elever som har en IOP som tilsier at vedkommende ikke klarer å gjennomføre nasjonale prøver. Resultatene på 8. trinn måler primært kunnskapen elevene har tilegnet seg gjennom 7 år i barneskolen. Resultatene på 9. trinn viser elevens progresjon fra 8. trinn til 9.trinn Fram til skoleåret 2013/14 benyttet man gjennomsnittet av elevenes mestringsnivåer i beregningen av skolens resultater. Skoleåret 2014/15 kom en forandring i forhold til skalapoeng, der gjennomsnittet nå er fastsatt til 50 skalapoeng i alle prøvene. Årets resultater i engelsk, 8. trinn, viser ingen forskjell mellom gutter og jenter, med en gjennomsnittscore på 51 skalapoeng, med samme resultat som året før. Ås ungdomsskole er på nivå med Akershus fylke, og ligger ett skalapoeng over nasjon i snitt. Tabell som viser resultater for 2014/15 og 2015/16 sammenliknet med Akershus fylke og nasjon er lagt ved som vedlegg 2. I lesing og regning skårer guttene lavere enn jentene. Guttene ligger i snitt på 50 skalapoeng i lesing og regning, mens jentene skårer hhv 53 og 52 skalapoeng i snitt. Se tabell under. I lesing er det gjennomsnittlige nivået som året før og ligger litt over Akershus fylke og nasjon med hhv ett og to skalapoeng. I regning har gjennomsnittsnivået gått ned med ett skalapoeng, men ligger likevel på nivå med Akershus fylke og ett skalapoeng over nasjon. 8

9 Nasjonale prøver, 8. trinn 2015/16 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter Engelsk Lesing Regning Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet Forskjellen mellom guttenes og jentenes resultater er enda mer tydelig i lesing på 9.trinn. Her skårer guttene i gjennomsnitt 51 skalapoeng, men jentene scorer i snitt hele 58 skalapoeng. Gjennomsnittlig score i lesing har gått ned fra skalapoeng fra 2014/ /16, og nedgangen kan se ut til å skyldes guttenes lave score. Totalt ligger vi likevel på nivå med fylke og nasjon, med hhv ett skalapoeng under fylke og ett skalapoeng over nasjon. Også i regning skårer guttene gjennomsnittlig 55 skalapoeng 2 skalapoeng lavere enn jentene. Se tabell under. Gjennomsnittlig score har gått ned fra skalapoeng, og det er igjen guttenes resultater som trekker ned. Ås ungdomsskole ligger likevel over Akershus fylke og nasjon. Nasjonale prøver, 9. trinn 2015/16 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter Lesing Regning Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet Resultater fordelt på mestringsnivå for Ås ungdomsskole er unntatt offentlighet. Tallene til skolen er i seg selv ikke under publiseringsgrensen, men siden Ås kommunes samlede tall for offentlige og private skoler er tilgjengelig, vil offentliggjøring av resultater fra de ungdomsskolene som ligger under Ås kommune som skoleeier, indirekte medføre offentliggjøring av Steinerskolens tall, som er under publiseringsgrensen. Resultater fordelt på mestringsnivå for Ås ungdomsskole vil derfor være å finne som vedlegg i rødt omslag. 4.3 Karakterer Fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15 har standpunktkarakterene i engelsk og norsk hovedmål gått ned med henholdsvis 0,1 og 0,2, mens standpunktkarakteren i matematikk har gått opp med 0,1. Det motsatte har skjedd med eksamenskarakterene, der engelsk og norsk har gått opp med henholdsvis 0,1 og 0,3, mens karakteren i matematikk har gått ned med 0,3 9

10 Tradisjonelt ligger de skriftlige eksamenskarakterene noe under standpunktkarakterene. Ser man på avviket mellom standpunktkarakteren og eksamenskarakteren, så har dette blitt betydelig mindre i både engelsk og norsk, mens den har økt i matematikk. Ytterlige tallmateriale finnes på Indikator og nøkkeltall 2013/ /15 Engelsk skriftlig standpunkt 4,3 4,2 Engelsk skriftlig - eksamen 3,7 3,8 Norsk hovedmål standpunkt 4,0 3,8 Norsk hovedmål - eksamen 3,0 3,3 Matematikk - standpunkt 3,9 4,0 Matematikk - eksamen 3,3 3,0 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 4.4 Grunnskolepoeng Grunnskolepoengsummen har variert noe de siste fem årene, men totalt sett ser vi en gjennomsnittsøkning fra 40,8 poeng i 2012/13 til 42,4 poeng i 2014/15. Dette ligger godt over nasjonalt gjennomsnitt som ligger på 40,7 poeng i 2014/15. Det man i tillegg ser er en økning i forskjellen i grunnskolepoeng mellom gutter og jenter. Se tabell under. Indikator og nøkkeltall 2010/ / / / /15 jenter 46,2 42,6 42,0 43,1 44,5 gutter 39,7 41,0 39,5 41,0 40,8 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 10

11 Skolens egenvurdering Ås ungdomsskole har gode avgiverskoler. Elevene som kommer inn i 8. trinn ligger på et høyt faglig nivå, og resultatene fra nasjonale prøver viser at barneskolene har lagt et godt faglig grunnlag. Ut i fra lokale forutsetninger har Ås ungdomsskole potensiale til å levere bedre resultater på nasjonale prøver i 9. trinn. Til tross for en god faglig utvikling fra 8. til 9. trinn har vi utfordringer med å løfte guttene på samme faglig nivå som jentene. Dette skillet ser vi igjen i grunnskolepoengsummen. Guttene svarer generelt at de er mindre motivert enn jentene. Dette henger sannsynligvis sammen. Elevundersøkelsen sammen med læringsresultater blir viktige verktøy for skolens videre arbeid med læringsmiljø og synlig progresjon for alle elever. Det må jobbes mer systematisk rundt guttenes motivasjon og faglige progresjon enn det som har vært gjort tidligere. Veien videre Videreutvikle utviklingssamtalen/elevsamtalen og praksis for egenvurdering Økt fokus på skole-hjem samarbeidet involvering i utviklingssamtaler, faglig støtte og motivasjon. Dialog med avgiverskole Lesing - alle lærere tar nasjonal prøve i lesing og fagseksjoner ser i etterkant på hvordan man bruke de forskjellige typer tekster i undervisningen i sine fag. 5 Skoleutvikling De siste årene har vi jobbet med skoleutvikling spesielt i forbindelse deltakelsen i den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Ås ungdomsskole har valgt satsningsområdene klasseledelse og lesing. Klasseledelse: I fellestiden har det blitt satt av tid til reflekterende team på tvers av fag og trinntilhørighet og kollegaveidleding/ kollegaobservasjon og vi har gjennomført en litt mindre omfattende «lesson study». Lesing: Alle lærere har tatt nasjonal prøve i lesing og fagseksjoner har i etterkant sett på hvordan man bruke de forskjellige typer tekster i undervisningen i sine fag. I tillegg til klasseledelse og lesing har vi læringsmiljø og vurdering for læring / synlig læring som satsningsområdene i vår pedagogiske plan. Her har lærerne blitt aktivt involvert i utarbeidelse av mål og tiltak ved hjelp av bl.a. verktøy som skoleledelsen har blitt presentert av Knut Roald. 11

12 Skolens egenvurdering Dette får vi til Godt psykososialt miljø både i elevgruppa og personalet Aktiviteter på tvers av trinn Manger elever med god arbeidsinnsats Høy arbeidsmoral og god delingskultur i personalet Bra skolebasert kompetanseutvikling Hatt gode resultater på nasjonale prøver på 9.trinn God fremgang på elevundersøkelsen Utfordringer: Sterk polarisering i forhold til det faglige Stadig flere elever med relativt store psykiske utfordringer utenfor vårt kompetanseområde Relativt mange lesesvake og mage dyslektikere Lærer i reduserte stillinger Kompetansekravene Veien videre Satsningsområder Klasseledelse Lesing Læringsmiljø Vurdering for læring/synlig læring Møtevirksomhet Større fokus på pedagogiske diskusjoner fremfor informasjonsutveksling i teamtiden. Samarbeid Fortsette og videreutvikle samarbeid med Nordbytun ungdomsskole. Dette innebærer blant annet felles plandag og felles seksjonsmøter. 12

13 Vedlegg 1 Elevundersøkelsen 10. trinn 13

14 Vedlegg 2 Resultater fra Nasjonale Prøver 8. og 9. trinn Nasjonale prøver 8. trinn sammenliknet med Akershus fylke og nasjon Indikator og nøkkeltall Ås ungdomsskole - Engelsk Akershus fylke - Engelsk Nasjonalt - Engelsk Ås ungdomsskole - Lesing Akershus fylke - Lesing Nasjonalt - Lesing Ås ungdomsskole - Regning Akershus fylke - Regning Nasjonalt - Regning Nasjonale prøver 9. trinn sammenliknet med Akershus fylke og nasjon Indikator og nøkkeltall Ås ungdomsskole - Lesing Akershus fylke - Lesing Nasjonalt - Lesing Ås ungdomsskole - Regning Akershus fylke - Regning Nasjonalt - Regning

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3. Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR RUSTAD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR RUSTAD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR RUSTAD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR

TILSTANDSRAPPORT FOR TILSTANDSRAPPORT FOR 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø... 5 4 Læringsresultater...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sofienberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sofienberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sofienberg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2008 PS sak: Utvalg Møtedato 16/09 Komite for liv og lære 01.04.2009 Arkivsak: 09/1498 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2015 Forord Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for oppvekst og kultur 13.04.2016 PS 17/16 Innstilling

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl Kultur for læring Kartleggingsresultater Thomas Nordahl 02.03.17 Skolefaglige prestasjoner Variasjon i skolefaglige prestasjoner mellom skoler i Hedmark (Cohens d = 1,02) Resultater for en barneskole med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3. Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 16.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2107/17 Vurdering av grunnskolen i Melhus 2016

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2107/17 Vurdering av grunnskolen i Melhus 2016 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2107/17 Vurdering av grunnskolen i Melhus 2016 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Komite for oppvekst og kultur 11.05.2017 PS 14/17 Innstilling Komité for Liv og lære tar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Øraker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Strategisk plan 2017/2020. Eidsberg ungdomsskole

Strategisk plan 2017/2020. Eidsberg ungdomsskole Strategisk plan 2017/2020 Eidsberg ungdomsskole Innhold Skolens profil 3 Alle elever skal lære mer Elevenes ferdigheter og kunnskaper i basisfag skal forbedres betydelig.4 Alle elever og ansatte opplever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer