TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Fakta om skolen Elever og ansatte Elevenes forutsetninger Spesialundervisning Læringsmiljø Læringsresultater Nasjonale prøver Karakterer Grunnskolepoeng Skoleutvikling Skolens satsings- og utviklingsområder Vedlegg 1 Elevundersøkelsen 10. trinn Vedlegg 2 Resultater fra Nasjonale Prøver 8. og 10. trinn

3 1 Sammendrag Tilstandsrapporten for Ås ungdomsskole presenterer både resultater og utviklingsarbeidet på skolen i Den er en oppsummering og analyse av ressursbruk, læringsresultater, læringsmiljø og utviklingsarbeid, og tar utgangspunkt i den kommunale planen for pedagogisk utviklingsarbeid. Fra 2015 til 2016 har antall elever gått ned med 31 elever, noe som har resultert i en klasse mindre på årets 8.trinn sammenlignet med året før. Det sees en betydelig økning i andel undervisningstimer gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning. Årsaken er kompetansekravene samt at flere av lærerne har fullført studiene sine. Når vi ser på resultatene fra elevundersøkelsen, ser vi at elevene trives på skolen, og at de opplever skolemiljøet som trygt. Selv om resultatene stort sett ligger på eller over nasjonalt gjennomsnitt, ligger de noe under fjorårets resultater. De nasjonale prøvene viser en betydelig framgang fra 8. til 9. trinn, men det er store variasjoner mellom klassene og mellom gutter og jenter. 3

4 2 Fakta om skolen 2.1 Elever og ansatte Indikator og nøkkeltall 2012/ / / / /17 Antall elever Årsverk for undervisningspersonale 31,4 31,8 32, Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning ,9 93,1 70,7 95,1 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet, og baserer seg på skolens årlige GSI-rapportering. Elevtallet fra 2015/16 til 2016/17 har gått ned med 31 elever, noe som utgjør en klasse. Høsten 2016 har vi dermed hatt fire paralleller på 8. trinn og 10. Trinn, og 5 paralleller på 9.trinn. Slik det ser ut nå, blir det en betydelig økning i elevtallet neste skoleår, og vi forventer 5 paralleller på neste års 8.trinn. Prognosene frem mot 2020 viser en økning i elevtallet. Ås ungdomsskole har kapasitet til å ha over 500 elever. Dette betyr at det per i dag er god plass til elevene, og at skolen er stor nok til å møte en markant økning i elevtallet. Vi har imidlertid en utfordring når det gjelder arbeidsplasser til lærerne. Andel årstimer gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning har økt markant fra 2015/16 til 2016/17 fra 70,7 % til 95,1 %. Økningen er det flere årsaker til. Mens kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk gjelder for alle lærere, gjelder kompetansekravene i andre fag nå kun for dem som er utdannet etter 1.januar Videre har vi fire lærere som har gjennomført videreutdanning i De tre lærerne som ved skolestart høsten 2016 ikke oppfylte kravene, er i gang med sin videreutdanning nå. Undervisningspersonalets årsverk har økt fra 36 til 39 til tross for en nedgang i antall elever. Noe av forklaringen skyldes at ansatte som i 2015 hadde en redusert stilling, nå er oppe i full stilling igjen. En annen viktig årsak er økningen av elever med spesielle behov og som etter utredning har rett på en til en oppfølging, eller oppfølging i mindre grupper. 2.2 Elevenes forutsetninger Foreldrenes utdanningsnivå har de siste årene ligget konstant på 30, noe som er godt over kommune-, fylke- og nasjonalgjennomsnittet. Til tross for det høye utdanningsnivå blant foreldrene, ser vi at antall elever som trenger ekstra støtte, er økende. Det er også relativt store variasjoner i det faglige nivået innenfor en og samme gruppe, og avstanden mellom de med høy og lavere kompetanse øker. Skole hjemsamarbeidet har stor betydning for elevenes prestasjoner, og skolen opplever at dette fungerer relativt godt. Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene opplever at de får god støtte hjemme, og at foreldre og foresatte viser interesse for 4

5 elevenes skolegang. Målingen viser tall rundt kommunens og nasjonens gjennomsnitt. Målingene av graden av leksehjelp fra foreldre og foresatte ligger under gjennomsnittet for kommunen og landsgjennomsnittet. Grafen viser foreldrenes utdanningsnivå i Ås kommune sammenstilt med fylkes- og nasjonalt nivå. Tallene for 16/17 er ikke oppdater og er derfor lik som for 15/16. Grafen er hentet fra PULS. 2.3 Spesialundervisning Indikator og nøkkeltall 2012/ / / / /17 Andel elever som får spesialundervisning 6,2 5,6 6,7 8,4 9,7 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet, og baserer seg på skolens årlige GSI-rapportering Antallet elever som får spesialundervisning har økt de siste årene. Omfanget av spesialundervisning varierer fra noen få timer til full dekning. Skolen prøver å gi mye av spesialundervisning i klasserommet med bruk av delingstimer og/eller ekstra lærer i klasserommet (to-lærer). I tillegg gis spesialundervisning i liten gruppe og enkelte ganger en- til-en. Noen elever har også skoletimer på Aschjem gård og i skolens verksted. I tillegg til elever som får spesialundervisning, tilbyr skolen grunnleggende norsk for fremmedspråklige elever. Innføringsklassen er et tilbud til ungdom i Ås i ungdomsskolealder (både Ås ungdomsskole og Nordbytun ungdomsskole) uten grunnleggende norskkunnskaper. Klassestørrelsen i innføringsklassen kan variere veldig i løpet av skoleåret grunnet fra- og tilflytting av elever. Spesielt elever som bor i asylmottaket. Skolens egenvurdering Ås ungdomsskole har et flertall av elever med gode forutsetninger. Utdanningsnivået i foreldregruppen er høyt, og samarbeid mellom skole og hjem er godt. Skolen ser samtidig at skole-hjem samarbeidet kan settes mer i fokus fordi elevundersøkelsen viser en forskjell mellom foresattes forventinger til elevenes prestasjoner og hvor mye interesse og støtte 5

6 elevene opplever at de får hjemme. Antallet elever med store lese- og skrivevansker øker. Skolen opplever, som sagt, at forskjellen mellom elever på høyt og lavt faglig nivå øker. Denne virkeligheten stiller store krav til skolens og lærernes evne til å tilpasse og organisere opplæringen og undervisningen. De fleste elevene som har dysleksi, bruker Ipad som støtte i undervisningen og sin læring. Skolen har etablert en Ipad-gruppe der elevene får opplæring i bruke Ipad som hjelpemiddel. Dette fungerer bra, samtidig som skolen ser et behov for økt kunnskap og bedre ferdigheter i bruken av Ipad som hjelpemiddel, blant lærerne. Målet er at lærerne bedre kan støtte elevene i sin undervisning og tilrettelegge for bruk av Ipad. I tillegg har skolen hatt som mål å bedre leseferdighetene til både minoritetsspråklige elever og elever som skårer nivå 1 og 2 på nasjonale prøver i lesing. Så langt har elevene en positiv utvikling og målet er at bedre leseferdigheter skal gi bedre læringsutbytte i alle fag. Veien videre Arbeid med skole-hjem samarbeid. Skolen arrangerer åpen kveld der foresatte inviteres inn. Utviklingssamtalene legges tidlig i semestrene slik at foresatte, elev og lærer har gode mål å jobbe mot. Skolen jobber med å utvikle bruken av It`s learning som informasjonsbase. Skolen jobber med å heve den spesialpedagogiske kompetansen. Lesing i fokus som grunnleggende ferdighet. Styrket innsats mot minoritetsspråklige elever og elever som scorer lavt på nasjonale prøver. Ipad som hjelpemiddel for elever med dysleksi - styrke kompetanse til lærere. Skolen vurderer å sertifiserer seg som dysleksivennlig skole. 3 Læringsmiljø Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på 10. trinn. Ås ungdomsskole gjennomfører elevundersøkelsen på alle trinn, men det er kun 10.trinns resultater som offentliggjøres og legges ved i denne rapporten. Mens skolen skoleåret 2015/16 kunne vise til en positiv utvikling på de fleste områdene, viser elevundersøkelsen våren 2017 at resultatene enten ligger på samme nivå som i fjor, eller en nedgang sammenlignet med Det er kun under egenvurdering at skolen ser en positiv utvikling (fra 2,61 i 2016 til 2,90 i 2017). Selv om verdien kan oppfattes som lav, er den over det nasjonale gjennomsnittet på 2,80. Resultatene fra elevundersøkelsen viser at skolen ligger over nasjonalt nivå når oppfatningen om faglig utfordring, trivsel, trygt miljø og skolehelsetjenesten måles. Målingen av arbeidsro, variert opplæring og vurdering for læring viser at skolen ligger under gjennomsnittet. 6

7 Resultatet for hele skolen viser store forskjeller mellom trinnene, fra klasse til klasse og at gutter og jenter i samme klasse oppfatter de målte faktorene veldig forskjellig. Når det gjelder motivasjon og trivsel, er den typiske utviklingen at 8.trinn er noe mer motivert og trives bedre enn 9.trinn som igjen er mer motivert og trives bedre enn elevene på 10.trinn. Resultatene fra elevundersøkelsen brukes som viktig tilleggsinformasjon i arbeidet med skolemiljøet. I år har resultatene blitt analysert nøye, både når det gjelder utviklingen over tid for den enkelte klasse (gjelder 9. trinn og 10. trinn), og når det gjelder kjønnsforskjellene, som på enkelte områder er større enn forventet. Spørsmålene om mobbing og krenkelser er forandret i årets elevundersøkelse, og det er vanskelig å sammenligne årets tall med fjorårets. Noen elever oppgir at de mobbes på skolen. Skolen har en nulltoleranse for mobbing og setter tiltak mot mobbing og tiltak for god psykisk helse i fokus. Skolens egenvurdering Elevundersøkelsen er et viktig verktøy i skolens arbeidet med læringsmiljøet. Det å jobbe med forståelsen av begrepene i undersøkelsen i forkant har sannsynligvis ført til mer valide målinger. Elevene vet i større grad hva de svarer på når de kjenner innholdet i begrepene. I år ble det satt av mye tid til å analysere og drøfte resultatene både i ledelsen og sammen med undervisningspersonalet. De fleste resultatene var som forventet, men den store variasjonen mellom guttene og jentene i enkelte klasser var overraskende. Drøftingen gikk blant annet ut på hva man kan gjøre for å utligne forskjellene. Det er overraskende at guttene opplever mindre faglig utfordring i klassen der jentene nivåmessig er sterkere enn guttene. Det kan tenkes at forskjellene skyldes at guttene opplever spørsmålet mer i retning hvorvidt undervisningen motiverer eller ikke. Muligens kan valg av andre undervisningsmetoder og lærestoff skape mer motivasjon hos guttene. Veien videre Skolen ser utvikling klasseledelsesferdigheter og ledelse av undervisningen som en avgjørende faktor for læringsmiljøet og med det den profesjonelle lærer. Skolens målstruktur er også viktig mestring må settes i fokus framfor kun resultater (karakterer). Elevenes læringsmiljø: Skolen jobber for å få til et aktivt elevråd som jevnlig arrangerer trivselsaktiviteter for å bygge et godt psykososialt læringsmiljø. Ås ungdomsskoles elevråd har blitt medlem av elevorganisasjonen. 7

8 Klasseledelse Fortsatt utvikle en felles forståelse av hva som kjennetegner god klasseledelse. Skape funksjonelle lærer-elevrelasjoner. Fortsatt utvikle en felles læreplanforståelse blant lærerne. Opprettholde felles rutiner og regler. Elevundersøkelsen Følge med på utviklingen av resultatene fra Elevundersøkelsen, og vurdere disse opp mot læringsresultatene karakterer og resultater fra nasjonale prøver. Fortsette å vurdere resultatene fra Elevundersøkelsen og læringsresultatene med påfølgende refleksjon og diskusjon på alle nivåer, og justere tiltakene heretter. 4 Læringsresultater 4.1 Nasjonale prøver Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk er gjennomført på 8. trinn og 9. trinn. De nasjonale prøvene er like på de to trinnene. Formålet er å framskaffe et vurderingsgrunnlag for å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og deler av engelskfaget. Vi har få elever som er fritatt for nasjonale prøver. Kun minoritetsspråklige elever (innføringsklassen) og enkelte elever med IOP er fritatt. Det som er mest interessant for skolen, er 9.trinns resultater. Mens prøvene på 8.trinn måler hva elevene har lært i løpet av 7 år på barneskolen, viser 9.trinnsprøvene elevene progresjon som elever ved Ås ungdomsskole. Fram til skoleåret 2013/14 benyttet man gjennomsnittet av elevenes mestringsnivåer i beregningen av skolens resultater. Skoleåret 2014/15 kom en endring til skalapoeng, der gjennomsnittet er fastsatt til 50 skalapoeng for alle prøvene. Tabell som viser resultater for 2015/16 og 2016/17. Sammenliknet med Akershus fylke og nasjon er lagt ved som vedlegg 2. Nasjonale prøver, 8. trinn 2016/17 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter Engelsk Lesing Regning Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 8

9 Resultatene for de tre prøvene er 53 skalapoeng. Dette er over nasjonale gjennomsnittet for engelsk (49,8), regning (49,7), og lesing (49,6). I engelsk skårer guttene i år tre skalapoeng bedre enn jentene på skolen og fem skalapoeng over resultatet nasjonalt for gutter. Jentene skårer to skalapoeng over nasjonalt gjennomsnitt. Når det gjelder lesing, er det samlede resultatet omtrent fire skalapoeng over nasjonalt gjennomsnitt. Jentene nasjonalt skårer to skalapoeng over guttene. På Ås ungdomsskole skårer guttene i gjennomsnitt ett skalapoeng bedre enn jentene. Det er verdt å merke seg at guttene også her skårer fem skalapoeng over nasjonalt nivå. I regning skårer guttene tre skalapoeng over jentene og fire skalapoeng over nasjonalt nivå. Nasjonale prøver, 9. trinn 2016/17 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter Lesing Regning Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet Med 56 skalapoeng i både lesing og regning, skårer Ås ungdomsskole to skalapoeng over nasjonalt nivå. I motsetning til resultatene fra årets 8.trinn, gjør gutter og jenter det likt i regning. Jentene skårer fire skalapoeng bedre enn guttene i lesing. Guttenes resultater ligger på nasjonalt gjennomsnitt, mens jentene skårer tre skalapoeng over nasjonalt gjennomsnitt. Alle resultater fordelt på mestringsnivå, bortsett fra lesing 8. trinn, for Ås ungdomsskole er unntatt offentlighet. Tallene til skolen er i seg selv ikke under publiseringsgrensen, men siden Ås kommunes samlede tall for offentlige og private skoler er tilgjengelig, vil offentliggjøring av resultater fra de ungdomsskolene som ligger under Ås kommune som skoleeier, indirekte medføre offentliggjøring av Steinerskolens tall. Disse ligger under publiseringsgrensen. 4.2 Karakterer Engelsk skriftlig standpunkt Matematikk standpunkt Norsk hovedmål standpunkt 2014/ / / / / /16 4,2 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 Engelsk skriftlig eksamen Matematikk skriftlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen 2014/ / / / / /16 3,8 3,9 3,0 4,2 3,3 3,7 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 9

10 Sammenlignet med skoleåret 2014/15 har standpunktkarakterene vært nokså lik og gått ned med 0,2 i engelsk og matematikk, mens de har gått opp 0,1 i norsk hovedmål. Eksamenskarakterene viser derimot en stor forbedring fra 2014/15 til 2015/16. Mens resultatene i engelsk kun har økt med 0,1, har resultatene i norsk hovedmål og matematikk økt med henholdsvis 0,4 og 1,2 poeng. Tradisjonelt ligger eksamensresultatene noe under standpunktkarakter. Resultatene fra matematikkeksamen 2016 har et gjennomsnitt som ligger 0,4 over standpunktkaraktergjennomsnittet. Ser man på avviket mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter, har dette blitt betydelig mindre i alle fag de siste årene. Mer tallmateriale finnes på Grunnskolepoeng Siden skoleåret 2012/13 har vi sett en økning i grunnskolepoeng fra 40,8 i 2012/13 til 42,6 i 2015/16. Disse resultatene ligger godt over nasjonalt snitt som for skoleåret 2015/16 er 41,1. For de siste årene er det en markant økning i forskjellen mellom grunnskolepoeng for gutter og jenter. Denne trenden ser ut til å fortsette. Indikator og nøkkeltall 2012/ / / /16 Jenter 42,0 43,1 44,5 46,2 Gutter 39,5 41,0 40,8 39,7 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet Skolens egenvurdering Resultatene fra nasjonale prøver på 8.trinn viser at elvene på skolen innehar et relativt høyt faglig nivå når de begynner på ungdomsskolen. Dette kan bety at barneskolene klarer å gi elevene et godt faglig grunnlag. 10

11 Ut i fra lokale forutsetninger har Ås ungdomsskole potensiale til å levere bedre resultater på nasjonale prøver i 9. trinn. Til tross for en god faglig utvikling fra 8. til 9. trinn, har skolen en utfordring med å løfte guttene opp på samme faglige nivå som jentene. Forskjellen i faglig nivå synes også i grunnskolepoengsummen. Guttene svarer på Elevundersøkelsen at de generelt er mindre motivert enn jentene. Motivasjon og grunnskolepoeng henger sannsynligvis sammen. Elevundersøkelsen og læringsresultater blir viktige verktøy for skolens videre arbeid med læringsmiljø og mestring for alle elever. Det må jobbes mer systematisk med guttenes motivasjon og faglige progresjon enn tidligere. Veien videre Videreutvikle utviklingssamtalen/elevsamtalen og praksis for egenvurdering. Utvikle undervisningsdidaktikk som kan påvirke guttenes motivasjon og mestring positivt. Skole-hjem samarbeidet i fokus involvering i utviklingssamtaler, faglig støtte og motivasjon. Dialog og samarbeid med barneskolene Lesing - fagseksjoner utarbeider tiltak etter analyse og vurdering av nasjonale prøver i lesing. 5 Skoleutvikling Som i 2015 har vi også i 2016 hatt fokus på klasseledelse og lesing. I fellestiden har det våren 2016 blitt satt av tid til bl.a. kollegaveiledning og «lesson study». Høsten 2016 Ås ungdomsskole fått ny rektor. Med ny leder har utviklingsarbeidet fortsatt og nasjonale prøver og medarbeiderundersøkelsen har vært satt i fokus. Videre har kommunen et samarbeid med Knut Roald knyttet til «ledelse og organisasjonsendring på skole og kommunenivå», noe som har økt ledelsens kompetanse på dette feltet. I tillegg til klasseledelse og lesing har vi læringsmiljø og vurdering for læring / synlig læring som satsingsområdene i skolens pedagogiske plan. Her har lærerne blitt aktivt involvert i utarbeidelse av mål og tiltak ved hjelp av bl.a. verktøy som skoleledelsen har blitt presentert for av Knut Roald. Skolens egenvurdering Dette får vi til Godt psykososialt læringsmiljø i elevgruppa og personalet Aktiviteter på tvers av trinn Manger elever med god arbeidsinnsats Høy arbeidsmoral og god delingskultur i personalet 11

12 Bra skolebasert kompetanseutvikling Hatt gode resultater på nasjonale prøver på 9.trinn God fremgang på elevundersøkelsen Utfordringer: Flere elever med relativt store psykiske utfordringer, samt elever som utvikler skolevegring Relativt mange lesesvake og mange dyslektikere I større grad ta i bruk alternative undervisningsmetoder og teknologi Veien videre Satsingsområder Klasseledelse Lesing Læringsmiljø Vurdering for læring/synlig læring Faglig fordypning og tverrfaglige temaer Erasmus treårig utviklingsprosjekt med vekt på bærekraftig utvikling. Møtevirksomhet Større fokus på pedagogiske diskusjoner fremfor informasjonsutveksling i teamtiden. Samarbeid Fortsette å videreutvikle samarbeid med Nordbytun ungdomsskole. Dette innebærer blant annet felles plandag og felles seksjonsmøter. 6 Skolens satsings- og utviklingsområder Våren 2017 jobber Ås ungdomsskole med å revidere årsplanen. Vi ønsker å utvikle vår organisering og undervisning. Bærekraft tenkes å være et gjennomgangstema i alle fag. Skolen er derfor i gang med å utforme en søknad til et Erasmus-prosjekt med seks andre europeiske land der temaet er bærekraft. Skolen søker også om midler fra «den naturlige skolesekken» i samarbeid med Vitenparken og NMBU. Målet er at prosjektet skal medføre mer dybdelæring, tverrfaglighet, internasjonalisering og mer praktisk undervisning for våre elever. 12

13 Vedlegg 1 Elevundersøkelsen 10. trinn 13

14 Vedlegg 2 Resultater fra Nasjonale Prøver 8. og 10. trinn Nasjonale prøver 8. trinn sammenliknet med Akershus fylke og nasjon Indikator og nøkkeltall Engelsk - Ås ungdomsskole Engelsk - Ås kommune 50.. Engelsk - Akershus fylke Engelsk - Nasjonalt Lesing - Ås ungdomsskole Lesing - Ås kommune Lesing - Akershus fylke Lesing - Nasjonalt Regning - Ås ungdomsskole Regning - Ås kommune 51.. Regning - Akershus fylke Regning - Nasjonalt Nasjonale prøver 9. trinn sammenliknet med Akershus fylke og nasjon Indikator og nøkkeltall Lesing - Ås ungdomsskole Lesing - Ås kommune 56.. Lesing - Akershus fylke Lesing - Nasjonalt Regning - Ås ungdomsskole Regning - Ås kommune 55.. Regning - Akershus fylke Regning - Nasjonalt

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2015 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3. Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Skøyenåsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sofienberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sofienberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sofienberg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 16.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR RUSTAD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR RUSTAD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR RUSTAD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl Kultur for læring Kartleggingsresultater Thomas Nordahl 02.03.17 Skolefaglige prestasjoner Variasjon i skolefaglige prestasjoner mellom skoler i Hedmark (Cohens d = 1,02) Resultater for en barneskole med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR

TILSTANDSRAPPORT FOR TILSTANDSRAPPORT FOR 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø... 5 4 Læringsresultater...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jordal skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for oppvekst og kultur 13.04.2016 PS 17/16 Innstilling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Øraker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Holmlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Holmlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Holmlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2008 PS sak: Utvalg Møtedato 16/09 Komite for liv og lære 01.04.2009 Arkivsak: 09/1498 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nydalen vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR BRØNNERUD SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3. Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer