Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter."

Transkript

1 GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på fra Alle tall og beregninger i dette sammendraget er gjort med utgangspunkt i rapportportalen i GSI, og er basert på et uttrekk av alle offentlige og private grunnskoler unntatt utenlandsskolene. Spesialskolene er ikke tatt med i tallgrunnlag og beregninger bortsett fra i tabell 10a og 11a som omhandler spesialundervisning. Elevtall og gruppestørrelse Det er elever i grunnskolen for skoleåret 2009/2010. Det er ca 100 færre enn for skoleåret 2008/2009. For skoleåret 2009/2010 er gruppestørrelse 1 beregnet til 13,60, noe som er en liten nedgang fra 13,70 året før. Siden 2005 har vært en svak, men jevn nedgang i gruppestørrelse 1. Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter Det har i forhold til 2008/2009 vært en svak økning i antall beregnede årsverk til undervisning. Det er også en liten nedgang i antallet elever per lærer. Andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de de underviser på, utgjør 4,1 prosent av alle årsverk til undervisning for skoleåret 2009/2010. I 2008/2009 var den samme andelen 3,6 prosent. Antall årsverk til assistenter har vært økende i hele perioden 2002/2003 til 2009/2010. Vel halvparten av årstimene med assistent til stede i undervisningen benyttes i forbindelse med spesialundervisning. Årsverk til undervisningspersonale blir beregnet på bakgrunn av registrerte årstimer fordi det har vært brudd i tidsserien for de rapporterte årsverkene til undervisning. Dette skyldes at det fra 2007/2008 skilles mellom årsverk til undervisning og årsverk til andre oppgaver enn undervisning. I 2009/2010 ble kategorien andre oppgaver for undervisningspersonalet ytterligere spesifisert. Dette har ført til såpass store endringer i rapporteringspraksis at tallene bakover i tid ikke er sammenlignbare. Se avsnitt om utviklingen i beregnede årsverk for nærmere omtale av beregnede årsverk. Antallet lærertimer og assistentlærertimer har gått opp med henholdsvis 0,9 og 1,1 prosent i skoleåret 2009/2010 sammenlignet med 2008/2009. Veksten i antall assistenttimer er betydelig lavere enn veksten fra 2007/2008 til 2008/2009 som var på 11,7 prosent. (årstimer) har økt med 0,7 prosent siden 2008/2009 for For er det omtrent uendret og for ungdomset er det litt lavere enn 2008/2009. Spesialundervisning Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fortsetter å øke. Dette gjelder for alle. Blant elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning i ordinære grunnskoler er det hele 68,8 prosent gutter. Også andelen elever med særskilt norskopplæring har økt i forhold til 2008/2009. Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Fremmedspråk Spansk er fremdeles det fremmedspråket som flest elever velger, etterfulgt av tysk. Andelen som velger fransk har økt litt siden i fjor etter å ha sunket de tre siste foregående årene. Elevens valg av fremmedspråk endrer seg i løpet av ungdomset, ved at de skifter over fra to fremmedspråk til fordypning i engelsk eller norsk. Side 1

2 Tabeller, figurer og kommentarer Elevtall Utvikling i elevtall Tabell 1. Antall elever i grunnskolen fordelt på års, i perioden 2001/2002 til 2009/ Sum 1-10 Andre 1 Sum 2009/ / / / / / / / / Det er 105 færre elever for skoleåret 2009/2010 enn for skoleåret 2008/2009. Vi ser at det fra skoleåret 2007/2008 er en nedgang i elevtall for både 2., 3., og 6., og 7.. Figur 1. viser hvordan elevtallet i grunnskolen var økende frem til skoleåret 2005/2006, for så å avta svakt etter det. Figur 1. Antall elever i grunnskolen i perioden 2001/2002 til 2009/2010 Elevtall historisk Alle elever / / / / / / / / / /2002 til 2005/2006: elever ikke fordelt på års, 2007/2008 til 2009/2010: grunnskoleopplæring ut over 10.. Side 2

3 Gruppestørrelse Gruppestørrelse blir brukt som et mål på lærertetthet i skolen. Gruppestørrelse 1, definisjon Gruppestørrelse 1 er definert som forholdet mellom det totale antallet elevtimer og det totale antallet lærertimer. Dette blir da et mål på gruppestørrelse sett fra elevenes side, der gjennomsnittlig gruppestørrelse er et uttrykk for antall elever pr. lærer i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Denne definisjonen inkluderer timer til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som mottar spesialundervising og/eller særskilt norskopplæring er ofte fysisk atskilt enten alene eller i egne grupper. Ved å inkludere disse timene i beregningen av gruppestørrelsen kan en derfor få inntrykk av at gruppestørrelsen er mindre enn den egentlig er. Gruppestørrelse 2, definisjon Gruppestørrelse 1 er inkludert ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk. Gruppestørrelse 2 er kun ordinær undervisning, og ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med. Tabell 2. Gruppestørrelse 1 og gruppestørrelse 2 i perioden 2001/2002 til 2009/2010 Gruppestørrelse Gruppestørrelse / ,60 16, / ,70 16, / ,75 16, / ,94 16, / ,04 16, / ,88 16, / ,80 16, / ,64 16, / ,38 16,27 For årene 2001/2002 til 2005/2006 er det i tillegg til elever på 1. års til 10. års, også med elever ikke fordelt på års i beregningsgrunnlaget for gruppestørrelse 1 og 2. For årene 2006/2007 til 2008/2009 er kun elever på 1. års til 10. års med i beregningsgrunnlaget. Tabell 2 viser at gruppestørrelse 1 har sunket fra 13,7 til 13,6 siste år. Det en tendens til at gruppestørrelse 1 har gått noe nedover de siste årene. Gruppestørrelse 2 har også gått noe ned fra 2008/2009 til 2009/2010. Det er også en tendens til at gruppestørrelse 2 har sunket de siste årene, med unntak av i fjor. Denne økningen har trolig sammenheng med at en stor del av økningen i lærertimer fra 2007/2008 til 2008/2009 skyldes økning i spesialundervisning. Side 3

4 Undervisningspersonale Antall lærere Tabell 3: Utvikling i antall lærere i perioden 2004/ /2010 I alt Ordinær grunnskole Spesialskole Kommunen sentralt 2009/ / / / / / Figur 2: Antall lærere i ordinær grunnskole i perioden 2004/2005 til 2009/2010 Antall lærere I alt Ordinær grunnskole 2004/ / / / / /2010 Det er blitt 7630 flere lærere i ordinær grunnskole i 2009/2010 enn i 2004/2005, noe som utgjør en økning på om lag 13 prosent. 2 I GSI er det registrert 1896 lærere på spesialskoler for 2008/2009. Dette skyldes at det på en skole er registrert antall årsverk i stedet for antall lærere i 2008/2009. Tabell 3 er korrigert med det riktige antallet. 3 Se fotnote 1. Side 4

5 Beregnede årsverk til undervisingspersonale Tabell 4a. Beregnede årsverk til undervisningspersonalet fordelt på årsverk til undervisning og andre oppgaver i perioden 2001/2002 til 2009/2010. Alle Beregnet årsverk til undervisning Beregnet årsverk til annet enn undervisning Beregnet årsverk til undervisningspersonale i alt Tabell 4b. Beregnede årsverk til undervisningspersonalet fordelt på årsverk til undervisning og andre oppgaver i perioden 2001/2002 til 2009/2010. Barne Beregnet årsverk til undervisning Beregnet årsverk til annet enn undervisning Beregnet årsverk til undervisningspersonale i alt Nærmere om brudd i tidsserien på årsverk til undervisning Fram til 2006/2007 registrerte skolene årsverk til undervisningspersonale, der både tid til undervisning, administrasjon og andre oppgaver var inkludert. F.o.m. 2007/2008 har det blitt innført en ekstra linje i ramme C i GSI-skjemaet for årsverk til undervisningspersonalet til andre oppgaver enn undervisning. Dette førte til brudd i tidsserien på årsverk til undervisning siden disse oppgavene tidligere ble ført under årsverk til undervisning. Fra 2009/2010 ble registreringen av andre oppgaver for undervisningspersonale ytterligere detaljert med bl.a. årsverk til seniortiltak og årsverk til byrdefull arbeidssituasjon. Dette skapte ett nytt brudd i tidsserien for årsverk for undervisningspersonalet. Til tross for at tallene nå er blitt mer presise, er tallene for rapporterte årsverk ikke sammenlignbare bakover i tid. Årsverk for undervisningspersonalet er derfor beregnet bakover i tid på grunnlag av rapporterte årstimer. Årstimer til undervisning er omregnet til årsverk til undervisning ved å dividere årstimene til undervisning på årsrammen til undervisning (741 timer på barneet og et gjennomsnitt Side 5

6 på 665 timer på ungdomset). Årstimer til andre oppgaver enn undervisning er omregnet på samme måte der det er separat rapportering for barne- og ungdoms. Der det er samlet rapportering er det antatt samme fordeling på barne- og ungdoms som årstimer til undervisning har. Beregnede årsverk til undervisning har økt med ca 420 årsverk siden 2008/2009. På barneet har beregnede årsverk til undervisning økt med ca 270 årsverk. Beregnede årsverk til annet enn undervisning har også økt. Det betyr at den samlede ressursinnsatsen i form av lærerårsverk har økt det siste året. Figur 3. Utvikling i beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til undervisningspersonale i alt i perioden 2001/ /2010. Årsverk Årsverk til assistenter Beregnede årsverk til undervisning Beregnede årsverk til undervisningspersonalet i alt Tabell 5. Årsverk til bruk for assistenter med oppgaver tilknyttet undervisningen i perioden 2001/ /2010. Assistenter 2009/ / / / / / / / / Tabell 5 viser at det i hele perioden 2001/2002 til 2009/2010 har vært en økning i antall årsverk til assistenter. Fra og med 2009/2010 registreres assistenttimer til spesialundervisning særskilt i GSI. For barneet utgjør assistenttimer til spesialundervisning 54 prosent på barneet og 58 prosent på ungdomset. Nifu Step har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartlagt hvilke oppgaver assistenter utfører. Kartleggingen viser at assistenter i hovedsak benyttes til personlig og praktisk hjelp til enkeltelever (Nifu Step, rapport 33/2009). Side 6

7 Elever per lærer- og assistentårsverk Tabell 6. Elever per beregnet lærerårsverk (årsverk for undervisningspersonalet), elever per assistentårsverk, og assistentårsverk per beregnet lærerårsverk, perioden 2001/ /2010. Elever per beregnet lærerårsverk Elever per assistentårsverk Assistentårsverk per hundre beregnet lærerårsverk 2009/ ,9 83,5 13,1 2008/ ,1 87,7 12,7 2007/ ,4 91,1 12,5 2006/ ,6 102,2 11,3 2005/ ,8 109,1 10,9 2004/ ,9 117,6 10,1 2003/ ,9 125,7 9,5 2002/ ,9 127,1 9,4 2001/ ,8 123,9 9,5 et 2009/2010 er det 10,9 elever per lærerårsverk. Det er en nedgang på 0,2 fra 2008/2009. For skoleåret 2009/2010 er det 83,5 elever per assistentårsverk. Dette er en nedgang på 4,2 fra 2008/2009, og antall elever per assistentårsverk har vært avtakende siden 2002/2003. Årstimer til undervisning per skoleår Tabell 7. Årstimer til undervisning per skoleår fordelt på års, lærertimer og assistenttimer (assistent til stede i undervisningen) i perioden 2001/ /2010. Lærertimer til undervisning Assistenttimer i undervisningen Sum i alt I alt 2009/ / / / / / / / / I 2009/2010 er det for hele grunnskolen lærertimer til undervisning og assistenttimer til undervisning. Dette er en liten økning fra 2008/2009 hvor det var 4 Det eksisterer ikke registreringer for denne opplysningen Side 7

8 lærertimer til underisning og assistenttimer til undervisning. Det har altså vært en økning på 0,9 prosent i lærertimer i undervisningen, og 1,1 prosent i årstimer til bruk av assistenter i undervisningen. Tabell 8. Assistenttimer og lærertimer for årene 2001/2002 til 2009/2010. Lærertimer Assistenttimer 2009/ ,2 14,6 2008/ ,8 14,4 2007/ ,4 12,9 2006/ ,6 11,5 2005/ ,1 9,1 2004/ ,1 8,4 2003/ ,4 7,4 2002/ ,0 6,6 2001/ ,3 - Tabell 9 a. Antall elevtimer fordelt på for årene 2001/ / barne ungdoms i alt 2009/ / / / / / / / / Tabell 9 b Antall elevtimer. erioden 2001/ / barne ungdoms i alt 2009/ , ,6 857,5 776,2 2008/ ,7 704,8 736,8 858,8 774,2 2007/ ,4 663,2 713,1 858,8 757,4 2006/ ,0 661,2 711,4 857,0 755,7 2005/ ,7 658,9 709,1 856,0 753,8 Side 8

9 2004/ ,9 635,7 696,2 855,9 744,4 2003/ ,5 601,6 676,7 856,7 730,0 2002/ ,2 603,8 677,8 855,3 729,0 2001/ ,6 585,3 666,6 855,0 719,6 Det er for 2009/2010 gjennomsnittlig 776,2 elevtimer. Dette er en økning på 2 elevtimer fra 2008/2009. Det er fra 2008/2009 til 2009/2010 en gjennomsnittelig økning på 5,2 elevtimer for 1.-4., uendret for og en nedgang på 1,4 timer for Det er altså på barneet det har vært en økning i elevtimer per elev. Individrettede tiltak Spesialundervisning I GSI registreres det antall elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. For spesialskolene har det imidlertid ikke vært obligatorisk å fylle ut dette feltet. For å finne det totale antall elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning, er derfor antall elever i spesialskoler slått sammen med antall elever med enkeltvedtak i ordinære grunnskoler. Tabell 10 a Andel elever i ordinær grunnskole med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever ved spesialskoler, fordelt på års. ene 2006/ /2010. Ordinære grunnskoler og spesialskoler Alle 2009/2010 4,0 4,6 5,5 6,7 8,0 8,9 9,3 10,0 10,6 10,8 7,9 2008/2009 3,9 4,3 5,0 6,1 7,3 7,9 8,8 9,4 9,5 10,4 7,3 2007/2008 3,4 3,8 4,6 5,4 6,3 7,3 7,8 8,5 9,2 9,7 6,7 2006/2007 3,1 3,6 4,1 5,0 5,9 6,8 7,4 8,3 8,6 9,0 6,2 Tabell 10 b. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på års. ene 2006/ /2010. Kun ordinære grunnskoler Alle 2009/2010 3,9 4,5 5,4 6,6 7,8 8,7 9,1 9,6 10,1 10,1 7,6 2008/2009 3,8 4,2 4,8 6,0 7,1 7,7 8,4 9,1 9,0 9,7 7,0 2007/2008 3,3 3,7 4,4 5,2 6,1 7,0 7,6 8,2 8,7 8,9 6,3 2006/2007 3,0 3,4 3,9 4,8 5,7 6,6 7,2 7,9 8,0 8,3 5,9 Tabell 10 a og b viser at det for alle har vært en økning i andel elever med enkeltvedtak om spesialunderisning. Den totale andelen elever som med enkeltvedtak om spesialundervisning samlet i ordinære grunnskoler og spesialskoler er i 2009/2010 på 7,9 prosent. Side 9

10 Tabell 11 a. Antall og andel elever i ordinær grunnskole med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever ved spesialskoler, fordelt på kjønn. ene 2006/ /2010. Ordinære grunnskoler og spesialskoler. Elever med spesialundervisning Elever med spesialundervisning fordelt på kjønn Alle elever Spesialundervisning Gutter Jenter Antall Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 2009/ , , ,3 2008/ , , ,0 2007/ , , ,0 2006/ , , ,9 Tabell 11 b. Antall og andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på kjønn. ene 2006/ /2010. Kun ordinære grunnskoler. Elever med spesialundervisning Elever med spesialundervisning fordelt på kjønn Alle elever Spesial-undervisning Gutter Jenter Antall Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 2009/ , , ,2 2008/ , , ,8 2007/ , , ,8 2006/ , , ,7 Tabell 11 a og b viser at andelen elever med enkeltvedtak er i 2009/2010 på 7,6 prosent i ordinære grunnskoler og 7,9 prosent inkludert elever i spesialskole. Av disse er knapt 69 prosent gutter. Grunnleggende norsk Tabell 12. Antall elever som fulgte ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 5. ene 2008/ /2010. Barne Ungdoms I alt 2009/ / Vi tror antallet for 2009/2010 er noe for lavt pga feilføringer. Side 10

11 Fremmedspråk Tabell 13. Antall elever etter valg av fremmedspråk for skoleåret 2009/2010, fordelt på års. Språk Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Tysk , , ,8 Fransk , , ,3 Spansk , , ,9 Italiensk 13 0,0 6 0,0 7 0,0 Russisk 56 0,1 57 0,1 32 0,1 Andre språk 107 0, , ,2 Fordypning engelsk , , ,8 Fordypning norsk , , ,9 Fordypning samisk 19 0,0 29 0,0 19 0,0 Fordypning andre språk 11 0,0 23 0,0 37 0,1 I alt , , ,0 Tabell 13 viser valg av fremmedspråk for 8., 9. og 10. for 2009/2010. Spansk det fremmedspråket flest velger på alle, og 8. har den største andelen som velger spansk. Tabell 14. Antall elever etter valg av fremmedspråk på 8. for skoleårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Språk 2007/ / /2010 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Tysk , , ,1 Fransk , , ,7 Spansk , , ,5 Italiensk 1 0,0 5 0,0 13 0,0 Russisk 55 0,1 64 0,1 56 0,1 Andre språk 109 0, , ,2 Fordypning engelsk , , ,9 Fordypning norsk , , ,1 Fordypning samisk 0 0,0 30 0,0 19 0,0 Fordypning andre språk 217 0, ,2 11 0,0 Sum , , ,7 Ikke fremmedspråk , , ,3 Alle elever Av disse har 320 arbeidslivsfag. De resterende er fritatt etter Opplæringslovens 1-9. Side 11

12 Tabell 14 viser en oversikt over valg av fremmedspråk for elevene på 8. i 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Her ser vi at for de tre siste årene har spansk vært det fremmedspråket med den største andelen elever, etterfulgt av tysk. Andelen som velger fransk har økt noe fra 2008/2009 og er nå 14,7 prosent. Elevens valg av fremmedspråk ser imidlertid ut til å endre seg fra 8. til 10.. Tabell 15 viser en oversikt over valg av fremmedspråk for kullet som begynte i 8. i Vi ser her at andelen som har spansk har sunket både fra 8. til 9., og fra 9. til 10.. På samme måte har andelen med fordypning engelsk økt. Elevens valg av fremmedspråk endrer seg altså i løpet av ungdomset, ved at de skifter over fra to fremmedspråk til fordypning i engelsk. Tabell 15. Andel elever, prosent, etter valg av fremmedspråk på 8., 9. og 10. for elevene som begynte i 8. skoleåret 2007/2008. Språk 8. i 2007/ i 2008/ i 2009/2010 Tysk 25,1 23,3 22,3 Fransk 15,3 13,9 13,0 Spansk 34,1 30,6 28,2 Italiensk 0,0 0,0 0,0 Russisk 0,1 0,1 0,1 Andre språk 0,2 0,2 0,2 Fordypning engelsk 16,8 22,5 25,3 Fordypning norsk 4,5 7,3 8,7 Fordypning samisk 0,0 0,0 0,0 Fordypning andre språk 0,3 0,2 0,1 Side 12

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Prosentdel elever som velger fremmedspråk på 8. trinn

Prosentdel elever som velger fremmedspråk på 8. trinn Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 1/217 Årets tall for språkvalg på ungdomsskolen er nå tilgjengelig i Grunnskolens Informasjonssystem

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Agenda 1. GSI-tallene: Beregning av lærertetthet og forklaring på utviklingen fra skoleår 2014-15 til 2016-17 2. Sammenligning

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Temanotat 1/2008. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08.

Temanotat 1/2008. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08. Temanotat 1/2008 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 1/2008 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 Utarbeidet i avdeling for

Detaljer

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 3/217 Årets tall for språkvalg på videregående har for kort tid siden blitt publisert av Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 1 : stabile tall for engelsk, fransk, spansk og tysk rask vekst for kinesisk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, notat 2/2014 I dette

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014 GSI-samling 18/9-2014 Program 10.00-12.15: GSI 12.15-13.00: Lunsj 13.00-14.00: Skoleporten/UBAS GSI-samling 18.09.14 2 Tidsfrister 25.08: Åpning testperiode 22.09: Åpning GSI 01.10: Telledato 13.10: Frist

Detaljer

Lærertetthet i grunnskolen

Lærertetthet i grunnskolen Temanotat 2005/2: Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet av avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2005/2 Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Saksansvarlige: Paul

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3502-1 Dato: 22.04.15 KRAV OM HØYERE LÆRERTETTHET I DRAMMENSSKOLEN â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/13022-3 Dato: 21.10.2011 HØRINGSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OM INNFØRING AV NASJONALE BESTEMMELSER OM LÆRERTETTHET

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012. Analyse av nasjonale prøver i lesing 2 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på., 8. på 9. trinn for 2. Sammendrag Jenter presterer fremdeles

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Eidsvoll kommune Tjenesteutvikling og forvaltning Arkivsak: 2008/2810-12 Arkiv: A20 Saksbehandler: Karl Andreas Hansen Dato: 23.11.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 Utgitt i seksjon for samfunn og

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Vi gjør oppmerksom på at tallene kan avvike litt på grunn av avrundinger. Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler

Detaljer

Ressursutvikling i grunnskolen

Ressursutvikling i grunnskolen Temanotat 2007/03 Ressursutvikling i grunnskolen www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/03 Ressursutvikling i grunnskolen Utgiver: avdeling for utredning Saksansvarlige: Jan Mønnesland og Paul Erik

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Sammendrag av Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

Sammendrag av Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Sammendrag av Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Fjorårets rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF) i prosjektet Ressurser og læringsutbytte i grunnopplæringen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

GSI-tallene for viser en markant oppgang for tysk og en nedgang for fransk.

GSI-tallene for viser en markant oppgang for tysk og en nedgang for fransk. Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet Notat 1/2015 Det har gått ti år siden innføringen av læreplanen for Kunnskapsløftet. I dette

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge har i brev av 16.2. fått en bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolene, jf. KU-sak 4/17. 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget har ikke beskrevet formål eller innfallsvinkel

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport 2014 Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt i kommunestyret

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport 2014 Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt i kommunestyret Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport 2014 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/40 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN

OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen

Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen Medlemsundersøkelse 28. april 25. mai 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Klassestørrelse og lærertetthet 1. Hvor mange elever har du ansvar

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Barn og ansatte i barnehager i 2014

Barn og ansatte i barnehager i 2014 Barn og ansatte i barnehager i 2014 Her finner du oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2014. Du finner flere tall i rapportportalen BASIL. Artikkel Publisert: 14.0.201 Sist

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer