Temanotat 1/2008. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temanotat 1/2008. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08."

Transkript

1 Temanotat 1/2008 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

2 Temanotat 1/2008 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 Utarbeidet i avdeling for utredning februar 2008 Saksansvarlig: Paul Erik Karlsen, avdeling for lønns- og arbeidsvilkår Avdeling for utredning er en avdeling i Utdanningsforbundets sekretariat. Arbeidet i avdeling for utredning er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før de offentliggjøres. Utgiver: Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og sammendrag Aktivitet og ressurser Elevtall Antall skoler Årsverk Elever per lærerårsverk Gjennomsnittlig gruppestørrelse Mål for gruppestørrelse Gruppestørrelser i perioden 2000/01 til 2007/ Spesialundervisning Elevtimer - lærertimer Elevenes undervisningstimetall etter opplæringsloven Gjennomsnittlig elevtall per klasse Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 3

4 1. Innledning og sammendrag Temanotatet viser noen utviklingstrekk ved ressurstilgangen i grunnskolen de senere årene. Materialet er basert på data fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), gjeldende per 1. oktober. Tallene for oktober 2007 er foreløpige 1. Det samlede elevtall har økt de siste årene, t.o.m. høsten På barnetrinnet kulminerte veksten i 2002/03, mens veksten fortsatte på ungdomstrinnet fram til forrige skoleår. Siden ungdomstrinnet har mer undervisningstid enn barnetrinnet, har antall elevtimer (og dermed samlet undervisningsbehov) fortsatt å øke helt fram til høsten Privatskolenes andel av elevtallet har økt sterkt de siste årene. For 2005/06 har økningen i privatskoleelever vært sterkere enn samlet elevtallsvekst. I de to siste skoleår har privatskolene fortsatt økt sitt elevtall (rett nok ikke så kraftig som året før). Når samlet elevtall samtidig går noe ned, betyr det at reduksjonen blir sterkere for den offentlige skolens del. Reduksjonen er uansett svært marginal, offentlige skoler har redusert sitt elevtall med 0,2 prosent årlig de tre siste årene. Antall skoler reduseres ved at mindre skoler legges ned og de større skolene tar en økende del av elevmassen. Antall elever per skole øker, en økende del av elevene går på skoler med høyt elevtall. Antall undervisningsårsverk i kommunale skoler har vært stabilt siste femårsperiode, samtidig som antall elevtimer har økt. Det har gitt svekket lærertetthet. Samtidig har assistentårsverkene økt. Ser en undervisningsårsverk og assistenter samlet, har assistentandelen økt fra 8 % til 12 % de siste sju årene. Opphevingen av klassedelingsreglene økte kommunenes frihet til å omorganisere undervisningen. Det ble forutsatt at dette skulle gjøres av pedagogiske og ikke innsparingsmessige hensyn. Det er tallene for gruppestørrelse som brukes til å kontrollere dette. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har økt jevnt de siste årene. For inneværende skoleår har lærertettheten samlet stabilisert seg om en regner inklusive spesialundervisning og særskilt språkopplæring, mens den fortsatt svekkes i den ordinære undervisningen. En stadig større andel av elevene går nå i grupper med over 20 elever per gruppe. Antall timer til spesialundervisning per elev viste en synkende tendens fram til høsten 2004, men har deretter vist en økning. Økningen var særlig markert de to siste årene, og sterkest for inneværende skoleår. Det er flere av disse elevene som får et høyt timetall, og færre som får et lavt timetall med spesialundervisning. Stadig mer av spesialundervisningen gis til flere elever av gangen. Antallet elever som får spesialundervisning i særskilte grupper har økt markert de to siste skoleårene. 1 GSI-tallene for inneværende skoleår endres fortløpende fram til endelig versjon ultimo april. Det gjør at noen tall kan avvike fra de som tidligere ble presentert i Faktaark 2008:1. For noen variabler har en i siste versjon også foretatt justeringer for tidligere skoleår, noe som kan medføre mindre avvik fra tallene i Temanotat 2007/03. 4 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

5 2. Aktivitet og ressurser 2.1. Elevtall Elevtallet i grunnskolen har vist sterk vekst helt siden Veksten har de siste årene vært avtakende, og kulminerte i skoleåret 2005/06. Elevtallet på barnetrinnet nådde toppen i 2002/03. På ungdomstrinnet var elevtallet høyest i skoleåret 2006/07. Tabell 1: Elevtall ordinære grunnskoler, alle eierforhold 2000/ / / / / / / /08 Barnetrinn Ungdomstrinn Ikke trinnfordelt årstrinn Alle elever Fra 2006 av ble alle elever trinnfordelt. Det er årsaken til at en får en nedgang i samlet elevtall samtidig som tabellen viser en økning både for barnetrinnet og ungdomstrinnet separat i 2006/07. Tabell 2. Elevtall grunnskoler, fordelt på eierforhold 2000/ / / / / / / /08 Ordinære skoler: offentlige private Spesialskoler Sum De private skolene tar en stadig økende andel av elevmassen. For de to siste årene er det en nedgang i samlet elevtall samtidig som privatskolene fortsatt øker. Privatskolene hadde en økning i elevtallet på ca elever de to siste årene. Antall elever i rene spesialskoler nådde toppen i 2004/2005. Fra 2004/05 og fram til 2006/07 var elevtallet synkende, men fra 2006/07 til 2007/08 har igjen elevtallet økt Antall skoler Antall offentlige skoler er blitt gradvis redusert de senere årene. Resultatet er at en i gjennomsnitt får flere elever per skole. Antallet 1-10 skoler (skoler med både barne- og ungdomstrinn) viser en moderat økning, mens det er en kraftig reduksjon av antall rene barneskoler og rene ungdomsskoler. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 5

6 Tabell 3: Grunnskoler, etter skoleslag. Skoleårene 2000/ / / / / / / / / /08 Rene barneskoler Rene ungdomsskoler skoler Skoler i alt Tallene inkluderer spesialskoler. Kilde: SSB 206 rene barneskoler er forsvunnet de siste syv årene. Noen er slått sammen med andre skoler, og noen er lagt ned. Landslaget for nærmiljøskolen hevder at til sammen 750 skoler er blitt borte siden endringen av inntektssystemet i Vi finner også en nedgang i antall rene ungdomsskoler, men langt fra så dramatisk som for barneskolene. Fra skoleåret 2003/04 til 2007/08 har det blitt 16 færre rene ungdomsskoler. Vi registrerer derimot en vekst i antall 1 10 skoler. Fra 2000/01 til 2007/08 har det blitt 60 flere 1 10 skoler. Tabell 4: Prosentandel skoler, etter elevtall. Skoleårene 2001/ /08, alle eierforhold 2001/ / / / / / /08 Mindre enn 100 elever 36,3 35,8 36,2 35,2 35,2 34,3 34, elever 40,5 40,3 39,0 39,0 39,0 40,0 39,6 300 elever eller mer 23,2 23,9 24,8 25,8 25,8 25,7 26,4 Kilde: SSB Fra 2001/02 fram til inneværende skoleår har antall elever som går på skoler med mer enn 300 elever økt. Samtidig er antall elever på skoler med mindre enn 100 elever, eller med mellom elever redusert. Utviklingen kan til en viss grad skyldes endret bosettingsmønster, men hovedårsaken finnes nok i kommunenes beslutninger om økonomiske innsparinger. Tabell 5: Prosentandel elever, etter skolestørrelse. Skoleårene 2001/ /08, alle eierforhold 2001/ / / / / / /08 Mindre enn 100 elever 9,2 9,0 8,7 8,7 8,8 8,4 8, elever 41,6 40,8 39,3 38,3 38,3 39,0 38,2 300 elever eller mer 49,1 50,2 52,0 53,0 52,9 52,6 53,5 Kilde: SSB 2.3. Årsverk Antall undervisningsårsverk i de kommunale grunnskolene har blitt redusert gjennom siste seksårsperiode med i underkant av 1400 årsverk. I samme tidsrom har det blitt over 1800 flere assistentårsverk. 6 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

7 Tabell 6: Årsverk, kommunale og interkommunale ordinære grunnskoler 2000/ / / / / / / /08 Undervisningsårsverk Assistenter Adm. ped. ledelse Sum ovennevnte funksjoner Assistentandelen målt som andel av summen av assistent- og undervisningsårsverk har økt kontinuerlig siden årtusenskiftet. Tabell 7: Andel assistentårsverk og undervisningsårsverk, prosent av sum. Ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler 2000/ / / / / / / /08 Undervisningsårsverk 91,6 % 91,5 % 91,4 % 91,0 % 90,7 % 90,0 % 89,4 % 88,2 % Assistenter 8,4 % 8,5 % 8,6 % 9,0 % 9,3 % 10,0 % 10,6 % 11,8 % Årsverk til personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver omfatter den samlede tidsressurs til slike oppgaver som er avsatt i henhold til særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser i grunnskolen. Dette gjelder bl.a. ressurser til rektor (inkl. administrasjon av skolefritidsordninger, av spesialundervisning m.m.), administrasjonslærer og undervisningsinspektør. Det er en gjennomgående vekst i årsverk til administrativ og pedagogisk ledelse. Økningen var samlet på rundt 80 årsverk fra 2000/01 til 2006/07, og en ny økning på enda 80 årsverk siste skoleåret alene. Økningen skjer samtidig som antall skoler er redusert med 158 i denne perioden. Det har vært en nedgang på 71 årsverk rektorer, og nedgang på 58 årsverk undervisningsinspektører fra 2000/01 til 2007/08. Til gjengjeld har det vært en økning på 284 årsverk administrasjonslærere. Dette er en økning på hele 587 %. Tabell 8: Årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver som prosentandel av årsverk undervisningspersonale. År Alle Rektor Rektor som andel av alle m/ adm. lederoppgaver 2000/01 8,1 % 5,0 % 61,0 % 2001/02 8,1 % 4,9 % 60,7 % 2002/03 8,2 % 5,0 % 60,6 % 2003/04 8,6 % 5,1 % 59,8 % 2004/05 8,3 % 5,0 % 59,8 % 2005/06 8,3 % 4,9 % 59,2 % 2006/07 8,4 % 4,8 % 58,0 % 2007/08 8,6 % 4,9 % 57,1 % Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 7

8 Tabell 8 viser en svak økning i administrative årsverk sett i forhold til årsverk undervisningspersonale fra 2000/01 fram til i dag. Andelen målt i forhold til summen av undervisningspersonale og assistenter har vært stabil. Nedgangen i andel rektorer skyldes at det har blitt færre men større skoler. Rektorene har flere årsverk undervisningspersonale og ledere under seg. Ser vi på prosentandelen rektorer i forhold til de øvrige stillingene med lederoppgaver ser vi en nedgang Elever per lærerårsverk Det finnes flere mål for lærertetthet. Det som er lettest tilgjengelig og derfor mest brukt, selv om det har sine klare svakheter, er antall elever per undervisningsårsverk. Når antall elever per undervisningsårsverk øker, reduseres lærertettheten slik den måles med denne indikatoren. Tabell 9: Elever per undervisningsårsverk, ordinære kommunale grunnskoler 2000/ / / / / / / /08 11,5 11, ,5 12,2 12,3 12,1 12,2 Fra 2000/01 til 2003/04 var det en økning i antall elever per lærerårsverk. Fra 2003/04 til 2004/05 var det en nedgang, noe som skyldtes økt timetall på barnetrinnet. Figur 1: Elevtallsutvikling og utvikling i antall lærerårsverk i kommunale grunnskoler 2000/01 til 2007/08 Antall lærerårsverk hele landet Antall elever hele landet Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

9 Et bedre mål for faktisk lærertetthet får en ved å se på forholdet mellom antall undervisningstimer for lærerne (lærertimer) og antall elevtimer. Dette belyses i kapittel 3. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 9

10 3. Gjennomsnittlig gruppestørrelse. I Ot. prp. nr. 67 ( ) Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa la Regjeringen fram forslag om endringer i opplæringsloven som skulle øke kommunenes og skolenes valgfrihet. Forslaget, som ble vedtatt i 2003, medførte at de lovfestede klassedelingsreglene ble opphevet. I dag har loven kun et krav om at gruppestørrelsen må være pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Begrepene er fremdeles ikke mer presist definert, til tross for at Stortingets KUF-komité etterlyste en slik vurdering da lovendringen ble behandlet. I rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet vises det til at Stortinget, på eget initiativ, fattet følgende vedtak som må følges opp av fylkesmennene: Stortinget ber Regjeringen gjennom tilsynsordingen påse at oppheving av delingstallet ikke blir brukt som sparetiltak. Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassedeling er opphevet. Til tross for dette ser vi at mange kommuner bruker lovendringen som en brekkstang for innsparing Mål for gruppestørrelse Gruppestørrelse er antall elever per lærer i undervisningssituasjonen. Denne måles ved antall undervisningstimer for elevene, sett i forhold til antall lærertimer brukt til undervisning. Lærertetthet målt ved gjennomsnittlig gruppestørrelse vil normalt avvike fra lærertetthet målt ved elever per lærerårsverk. Dette gjelder særlig for utviklingen over tid. Dersom det skjer endringer i hvor stor del av lærernes samlede tid som skal brukes til aktiv undervisning (dvs. som ikke brukes til forberedelser, etterarbeid, kompetanseutvikling samt administrative gjøremål) vil læretettheten endres målt ved gjennomsnittlig gruppestørrelse, mens antall elever per lærerårsverk ikke endres. Endres timetallet for elevene vil vi få tilsvarende endringer i gruppestørrelsen selv om antall lærerårsverk per elev er uendret. Utdanningsdirektoratet bruker to indikatorer for gjennomsnittlig gruppestørrelse. Gruppestørrelse 1 omfatter all undervisning. Det betyr at tilleggsundervisning gitt etter individuelle rettigheter, som spesialundervisning og særskilt morsmålsundervisning, er inkludert. I disse timene har imidlertid læreren færre elever i gruppen, og dermed blir den gjennomsnittlige gruppestørrelsen lavere enn den som ordinære elever møter. Gruppestørrelse 2 viser hvor mange elever det er i gruppen i ordinær undervisning, her er undervisning etter individuelle rettigheter trukket fra. Det er gruppestørrelse 2 direktoratet bruker for å kontrollere om Stortingets forutsetninger er oppfylt. Av alle elevtimer i kommunale og interkommunale grunnskoler er til sammen 4 % enten i rene spesialskoler eller gitt som spesial- og språktimer i ordinære skoler. Samtidig går 23 % av lærertimene 10 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

11 med til undervisning i spesialskolene pluss spesial- og språktimer i de ordinære grunnskolene. Det er dermed gruppestørrelse 2 som best beskriver undervisningstilbudet for 96 % av elevene. Fra inneværende år er både gruppestørrelse 1 og 2 tilgjengelig i de åpne nettsidene til GSI Gruppestørrelser i perioden 2000/01 til 2007/08 Figur 2 viser utviklingen i gjennomsnittlig gruppestørrelse de siste åtte skoleårene. For alle årene siden 2000 har gjennomsnittlig gruppestørrelse økt kontinuerlig med unntak av gruppestørrelse 1 som har hatt en liten nedgang fra skoleåret 2005/06. Samlet for perioden har gruppestørrelse 1 økt med i underkant av 5 %, og gruppestørrelse 2 med over 8 %. Nivået for gruppestørrelse 1 ligger hele tiden godt under gruppestørrelse 2. Figur 2: Gjennomsnittlig gruppestørrelse, ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler Gruppestørrelse 1 Gruppestørrelse 2 16,28 16,30 16,51 16,59 16,82 16,90 16,98 15,75 13,28 13,37 13,61 13,78 13,88 14,04 14,01 13, Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 11

12 Figur 3: Elevandel i skoler fordelt etter gruppestørrelse i ordinær undervisning, kommunale grunnskoler T.o.m , , ,01 eller mer 2007/08 5,6 % 34,9 % 37,6 % 21,8 % 2006/07 4,8 % 32,8 % 37,1 % 25,2 % 2005/06 4,9 % 33,5 % 40,2 % 21,3 % 2004/05 5,3 % 36,9 % 38,1 % 19,6 % 2003/04 5,9 % 39,8 % 34,5 % 19,9 % 2002/03 6,0 % 40,0 % 37,9 % 16,0 % 2001/02 6,2 % 43,4 % 37,1 % 13,3 % 2000/01 7,2 % 47,2 % 36,4 % 9,2 % Det er stor spredning skolene imellom for gruppestørrelsens del. Andelen av elevene som opplever gruppestørrelser over 20 i ordinær undervisning har økt gradvis fra hver sjette i 2000/01 til hver tredje i 2006/07. For inneværende skoleår snur denne utviklingen i positiv retning. Andelen elever som går i grupper med mer enn 20 elever har blitt redusert fra 25,2 % til 21,8 %. Andelen elever som går i grupper fra 12,1 til 17 elever har økt fra 32,8 % til 34,9 % Spesialundervisning I St.meld. nr. 23 ( ): Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov ble det framhevet at alle elever har rett til tilpasset opplæring, og at spesialundervisning som sådan skulle være forbeholdt de få. Det er flere elever som mottar spesialundervisning enn de som er i egne grupper for slik undervisning. Da ivaretas spesialundervisningen ved ekstra tiltak innen den ordinære gruppeorganiseringen, slik som delingstimer, assistenthjelp etc.. Den totale ressursinnsatsen til delingstimer og spesialundervisning registreres som timer til spesialundervisning. Delingstimer er en forutsetning for å kunne drive tilpasset opplæring, men i hvor stor grad det blir brukt ressurser på denne måten i dag, er blitt vanskelig å etterprøve. I noen tilfeller kan timer til spesialundervisning, fattet på bakgrunn av 12 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

13 enkeltvedtak, kommer flere elever til gode, enten ved at man samler flere elever i en form for spesialgruppe, eller at man setter inn en ekstra lærerressurs i de ordinære elevgruppene. Tabell 10: Timer til spesialundervisning som andel av totalt antall lærertimer. Kommunale, interkommunale og fylkeskommunale grunnskoler og spesialskoler 1. trinn 9,3 % trinn 12,7 % trinn 15,7 % Barnetrinn 13,7 % Ungdomstrinn 17,9 % I alt 15,0 % Tabell 10 viser at en større andel av timeressursene brukes til spesialundervisning i de høyere årstrinn, og en mindre andel på de lavere trinn. Dette kan tyde på at tiltak ofte settes inn på et senere stadium, når behovet i sterkere grad materialiseres. Siden effekten av tiltak normalt er størst jo tidligere de settes inn, kan det tyde på at denne profilen burde vært noe mindre skjev. Andelen elever som får innvilget spesialundervisning har holdt seg relativt stabilt de senere årene, med en viss nedgang siste skoleår. Derimot er det store variasjoner fra år til år når en ser på timetallene per elev som mottar spesialundervisning. Det varierer m.a.o. hvor mye spesialundervisning de mottar. Tabell 11 viser at det nå gis færre vedtak med få spesialtimer og flere vedtak med et større antall timer. Tendensen er den samme helt fra tidlig på 1990-tallet, med en flatere fase fra 2002 til Når det samlede antall som får spesialtimer i ordinære grunnskoler reduseres i inneværende skoleår, kan det ha en sammenheng med økningen i antall elever i rene spesialskoler, ref. tabell 2. Tabell 11: Elever som får timer til spesialundervisning med undervisningspersonale. Kommunale og interkommunale ordinære grunnskoler År 1-75 timer timer Mer enn 270 timer Sum 2002/ / / / / / Når antall elever som får et større antall timer øker på bekostning av antall elever som får et mindre antall timer, peker det i retning av at spesialtimene avholdes for flere elever av gangen. Dette samsvarer med at antall elever i spesialgrupper har vist klar økning de to siste skoleårene, se tabell 12. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 13

14 Tabell 12: Antall elever i spesialgrupper i ordinære grunnskoler, alle eierforhold 2000/ / / / / / / /08 Særlig språkundervisning Spesialundervisning Fra skoleåret 2005/06 til 2006/07 har det vært en kraftig i økning i antall elever som får spesialundervisning i egne spesialgrupper i ordinære grunnskoler. Økningen har fortsatt siste skoleår. Økningen de to siste årene er så markert at det må ha sin bakgrunn i en endret praksis. En mulig forklaring kan være at ressursene i den ordinære undervisningen er blitt såpass presset at det blir stadig vanskeligere å gi tilpasset opplæring til svakere elever uten at det etableres egne spesialgrupper. I så fall er vi på vei mot en større grad av nivågruppering i ordinære grunnskoler. Figur 4: Antall elever som får spesialundervisningstimer med assistenter, på grunnlag av enkeltvedtak. Kommunale, interkommunale og fylkeskommunale grunnskoler og spesialskoler / / / / / /08 Antall elever som får spesialundervisning med assistenter har økt jevnt de senere år. Det er her ikke tatt med assistenter som faktisk underviser, de regnes med blant undervisningspersonalet uten godkjent utdanning. 14 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

15 4. Elevtimer - lærertimer 4.1. Elevenes undervisningstimetall etter opplæringsloven I innrapporteringsskjemaet til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) brukes betegnelsen "skolens timetallsfordeling". Dette er oppgitt på hvert årstrinn. Dette tallet viser minste antall undervisningstimer alle elever ved skolen har krav på. Timetallet er fastsatt i Opplæringslovens 2-2 og forskrift til opplæringsloven, herunder læreplanverket. I tillegg kan kommunene fatte vedtak om at det skal gis undervisningstid ut over dette. Hvis skolen driver forsøk med lengre skoledag (for eksempel heldagsskole), kan det tenkes at det reelle timetallet ikke stemmer overens med det forskriftsfestede. I GSI skal skolens reelle undervisningstimetall oppgis, ikke det forskriftsfestede. Følgende fordeling av undervisningstimetallet er fastsatt: 1-7 trinn 8-10 trinn 4930 timer 2566 timer I budsjettet for 2008 er det bevilget 276 millioner kroner for å utvide timetallet på barnetrinnet med til sammen fem uketimer á 60 minutter på trinn fordelt på to timer i norsk, to timer i matematikk og en time i engelsk. I gjennomsnitt får elevene på disse trinnene en økning på noe over en time i uken, til om lag 18,5 timer. Timetallsøkningen skal iverksettes fra høsten På grunnlag av endringer i fagog timefordelingen, som blir vedtatt etter gjennomført høring våren 2008, er det opp til skoleeier å fordele timene på de enkelte årstrinn. Statsmidlene gis som en del av rammeoverføringene. Størrelsen på beløpet til hver enkelt kommune er regnet ut fra kriteriene i inntektssystemet og ikke på grunnlag av hva det vil koste den enkelte kommune å øke timetallet. Disse midlene er ikke øremerkede. Ordinære timer er det antall undervisningstimer skolen bruker for å gi elevene undervisning etter skolens timetallsfordeling. Lærertimer totalt er de ordinære timene supplert med lærertimer til: Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 15

16 Nedenstående GSI-skjema viser sammenhengen mellom de ulike årstimene til undervisning Gjennomsnittlig elevtall per klasse Med de tidligere klassedelingsreglene ville antall klasser på hvert årstrinn multiplisert med skolens timetallsfordeling på hvert årstrinn gitt et tall som kan sammenliknes med det en kaller ordinære timer i GSI. Sammenhengen vil ikke være eksakt, siden undervisningstilbudet ikke bare følger malen med en lærer i en klasse. De aller fleste skolene gir et større antall timer enn klassedelingsreglene alene ville ha gitt, bl.a. for å ha mulighet for å dele klassene/gruppene i mindre enheter i ulike fag. Hvordan er da sammenhengen mellom gjennomsnittlig gruppestørrelse og gjennomsnittlig elevtall per klasse? Nedenstående eksempelskole i tabell 13 er ment å illustrere dette. 16 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

17 Tabell 13: Elevtall og timefordeling, eksempelskole 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år Barnetrinn Antall elever Skolens timetallfordeling Klasser på grunnlag av klassedelingsreglene Beregnet minstetimetall = Skolens timetallfordeling x klasser på hvert trinn årstrinn årstrinn årstrinn Sum Ordinære timer oppgitt i GSI For denne skolen får vi disse indikatorene: Gjennomsnittlig elevtall per klasse på grunnlag av klassedelingsreglene: 23,84 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 (all undervisning): 17,11 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 (kun ordinær undervisning) 18,86. Dersom denne eksempelskolen kun hadde fått tilført ordinære timer på grunnlag av det antall klassedelingsreglene alene ville ha utløst, ville denne skolen ha færre lærertimer som tilsvarer ca. 4,5 lærerårsverk. Eksempelet illustrerer at opphevingen av klassedelingsreglene alene ikke kan forklare den utviklingen vi har illustrert ovenfor med svekket lærertetthet i den ordinære undervisningen. Det vil kreves andre grep enn gjeninnføring av klassedelingsreglene dersom en via forskrifter og statlig tilsyn skal sikre mer ressurser til undervisning i grunnskolen. Det er derfor behov for en tilsynshjemmel som kan fokusere sterkere på utviklingen i gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning dersom en skal få endret den langsiktige trenden med svekket lærertetthet. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 17

18 18 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08

19 Publikasjoner fra avdeling for utredning hittil i 2008 Faktaark 2008:1 Nøkkeltall for grunnskolen skoleåret 2007/2008 Alle publikasjoner kan lastes ned fra

20 Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, N-0134 Oslo Telefon Faks utdanningsforbundet.no

Ressursutvikling i grunnskolen

Ressursutvikling i grunnskolen Temanotat 2007/03 Ressursutvikling i grunnskolen www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/03 Ressursutvikling i grunnskolen Utgiver: avdeling for utredning Saksansvarlige: Jan Mønnesland og Paul Erik

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Ressursutvikling i grunnskolen fram til og med skoleåret 2008/09 et særskilt fokus på spesialundervisningen

Ressursutvikling i grunnskolen fram til og med skoleåret 2008/09 et særskilt fokus på spesialundervisningen Temanotat 6/2009 Ressursutvikling i grunnskolen fram til og med skoleåret 2008/09 et særskilt fokus på spesialundervisningen www.utdanningsforbundet.no Temanotat 6/2009 Ressursutvikling i grunnskolen fram

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Temanotat 2006/3: Ressursutvikling i grunnskolen

Temanotat 2006/3: Ressursutvikling i grunnskolen Temanotat 2006/3: Ressursutvikling i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Temanotat 2006/3 Ressursutvikling i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Saksansvarlige: Jan Mønnesland Hedda

Detaljer

Lærertetthet i grunnskolen

Lærertetthet i grunnskolen Temanotat 2005/2: Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet av avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2005/2 Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Saksansvarlige: Paul

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 Utgitt i seksjon for samfunn og

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Agenda 1. GSI-tallene: Beregning av lærertetthet og forklaring på utviklingen fra skoleår 2014-15 til 2016-17 2. Sammenligning

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 085/11 Kommunestyret 14.12.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post A00, &00 Guro Harboe Ur 08/175 11/22756 HØRINGSUTTALELSE ANG LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Lovregulering av lærertetthet

Lovregulering av lærertetthet Lovregulering av lærertetthet Nasjonale standarder 14.12.2011 Hanne Hansson 2011 1S Opplæringsloven 8-2 Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig

Detaljer

Representantforslag 129 S ( )

Representantforslag 129 S ( ) Representantforslag 129 S (2015 2016) fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand Dokument 8:129 S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/13022-3 Dato: 21.10.2011 HØRINGSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OM INNFØRING AV NASJONALE BESTEMMELSER OM LÆRERTETTHET

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Saksfremlegg Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen

Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9114-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl. kl Møtested: Aure rådhus, møterom kjeller SAKSLISTE

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl. kl Møtested: Aure rådhus, møterom kjeller SAKSLISTE Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte 14.02.2007 kl. kl.14.00 Møtested: Aure rådhus, møterom kjeller Eventuelle forfall skal meldes til servicekontoret på Tustna, tlf. 71 52

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport mars 2008 - lærere Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets medlemspanel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Eidsvoll kommune Tjenesteutvikling og forvaltning Arkivsak: 2008/2810-12 Arkiv: A20 Saksbehandler: Karl Andreas Hansen Dato: 23.11.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Detaljer

Behandling i Komite Levekår

Behandling i Komite Levekår Behandling i Komite Levekår - 30.11.2011 Ole Andreas Aftret (H) foreslo: Alternativt forslag til rådmannens pkt. 2: At departementet sentralt ser at størrelse på elevgrupper i skolen er blitt større enn

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Forslag om endring av opplæringsloven - høring om lærertetthet i grunnskolen

Forslag om endring av opplæringsloven - høring om lærertetthet i grunnskolen Kunnskapsdepartementet Dato: 16.12.2011 Vår ref: 2010/16340-5 Deres ref: Arkivkode: A20 Saksbeh.: Marianne Bøgh Stømner Tlf.: Forslag om endring av opplæringsloven - høring om lærertetthet i grunnskolen

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Meråker kommune. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Meråker kommune. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: 2008/1704-8 Saksbehandler: Dato: Egil Haugbjørg 74813231 31.12.2008 Horing; Endring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen Vår dato Deres referanse Arkivkode Telefon [Klikk her] [Klikk her] 56 12 50 52 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler E-post [Klikk her] [Klikk her] [Klikk her] Bjarne.Olsvold@udf.no Økonomiske ressurser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring. ATV-G-kurs mars 2013

SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring. ATV-G-kurs mars 2013 SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring ATV-G-kurs mars 2013 SFS 2213 Arbeidstidsavtalen blir gjeldende et år til i praksis ut skoleåret 2013/14 Ingen av partene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per M. Sandengen Arkiv: B60 Arkivsaksnr.: 13/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per M. Sandengen Arkiv: B60 Arkivsaksnr.: 13/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per M. Sandengen Arkiv: B60 Arkivsaksnr.: 13/328 TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLEN 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det vises til dette

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Lars-Erik Borge, Torberg Falch og Ivar Pettersen RESSURSSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN

Lars-Erik Borge, Torberg Falch og Ivar Pettersen RESSURSSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN Lars-Erik Borge, Torberg Falch og Ivar Pettersen RESSURSSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN ii INNHOLD Side Innhold... ii 1. SAMMENDRAG...1 2. ULIKE INDIKATORER FOR RESSURSSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN...5 2.1 Innledning...5

Detaljer

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato 29.05.12 Referanse Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/26211 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter Kunnskapsdepartementets forslag om plikt til forsterket

Detaljer

Skolenes årstimer inkludert vedtatte salderinger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 22/ Fosnes kommunestyre

Skolenes årstimer inkludert vedtatte salderinger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 22/ Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2013/2108-1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2013-2014 inkludert vedtatte salderinger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Temanotat 5/2009. Ressursutvikling i videregående opplæring

Temanotat 5/2009. Ressursutvikling i videregående opplæring Temanotat 5/2009 Ressursutvikling i videregående opplæring 2008 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 5/2009 Ressursutvikling i videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning juni 2009 Saksansvarlig:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 2. august 998 Aktuell utdanningsstatistikk Grunnskolen i Norge Nøkkeltall 998 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 4 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3502-1 Dato: 22.04.15 KRAV OM HØYERE LÆRERTETTHET I DRAMMENSSKOLEN â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/05. Ressurssituasjonen i grunnskolen Lars-Erik Borge Linn Renée Naper

SØF-rapport nr. 06/05. Ressurssituasjonen i grunnskolen Lars-Erik Borge Linn Renée Naper SØF-rapport nr. 06/05 Ressurssituasjonen i grunnskolen 2002-2004 Lars-Erik Borge Linn Renée Naper 1 FORORD Denne rapporten om ressurssituasjonen i grunnskolen i perioden 2002-2004 er utført på oppdrag

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer