GSI , endelige tall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSI , endelige tall"

Transkript

1 GSI , endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk... 2 Leksehjelp... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 3 Elevtall... 3 Utvikling i elevtall... 3 Antall skoler og skolestørrelse... 4 Gruppestørrelse... 4 Gruppestørrelse 1, definisjon... 4 Gruppestørrelse 2, definisjon... 4 Undervisningspersonale... 5 Antall lærere... 5 Beregnede årsverk til undervisingspersonale... 6 Årsverk til assistenter... 7 Nærmere om brudd i tidsserien på årsverk til undervisning... Elever per lærer- og assistentårsverk... 8 Årstimer til undervisning per skoleår... 8 Elevtimer... 9 Individrettede tiltak... 9 Spesialundervisning... 9 Særskilt norskopplæring Fremmedspråk Tilbud utenfor ordinær undervisning Leksehjelp Fysisk aktivitet Bemanning og foreldrebetaling i SFO Side 1

2 Sammendrag Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem er tilgjengelig på fra 18. februar Alle tall og beregninger i dette sammendraget er gjort med utgangspunkt i rapporter fra GSI, og er basert på et uttrekk av alle offentlige og private grunnskoler, unntatt utenlandsskolene. Spesialskolene er ikke tatt med i tallgrunnlag og beregninger bortsett fra i tabell 10 a og 11 a som omhandler spesialundervisning. Tallene vil kunne avvike i noen grad fra tidligere publiseringer på grunn av korrigeringer. Elevtall og lærertetthet Det er i alt elever i grunnskolen skoleåret , av disse går i ordinær grunnskole. Det er 92 flere elever i ordinær grunnskole enn i skoleåret For skoleåret er lærertetthet beregnet til 13,65, noe som er en liten økning fra 13,60 året før. Det generelle bildet er likevel at lærertetthet har hatt en nokså jevn reduksjon fra Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter Det er en marginal økning i antall beregnede årsverk til undervisning fra skoleåret til skoleåret Tallet på antallet elever per lærer er uendret. Andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de trinn de underviser på, utgjør 3,9 prosent av alle årsverk til undervisning for skoleåret Andelen var omtrent den samme i Antall årsverk til assistenter har økt i hele perioden fra til Det har vært en betydelig økning i antall assistentårsverk siste år, fra i til i Det har også vært en markant økning i andelen av assistenttimene som benyttes til spesialundervisning, fra 55 prosent forrige skoleår til 67 prosent inneværende år. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til tallene fra , siden dette var første året det ble rapportert andel assistenttimer til spesialundervisning. Årsverk til undervisningspersonale blir beregnet ut fra registrerte årstimer fordi det har vært brudd i tidsserien for de rapporterte årsverkene til undervisning. Dette skyldes at det fra skilles mellom årsverk til undervisning og årsverk til andre oppgaver enn undervisning. I ble kategorien andre oppgaver for undervisningspersonalet ytterligere spesifisert. Dette har ført til såpass store endringer i rapporteringspraksis at tallene bakover i tid ikke er sammenlignbare. Se avsnitt om utviklingen i beregnede årsverk for nærmere omtale av beregnede årsverk. Elevtimer (årstimer) per elev er omtrent uendret siden Dette gjelder for alle trinn. Spesialundervisning Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fortsetter å øke. Dette gjelder for alle trinn. Blant elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning i ordinære grunnskoler er det hele 68 prosent gutter. Fremmedspråk Spansk er fremdeles det fremmedspråket som flest elever velger, etterfulgt av tysk. Elevens valg av fremmedspråk endrer seg i løpet av ungdomstrinnet, ved at en betydelig andel skifter over fra to fremmedspråk til fordypning i engelsk eller norsk. Leksehjelp Gratis leksehjelp ble innført fra og med skoleåret prosent av elevene deltar i ordningen. I gjennomsnitt gis det 8,03 timer i uken totalt til trinn. Ressursene som går til leksehjelp er i gjennomsnitt 8,74 timer per uke. At tallet på ressurser er noe høyere enn tilbudet til elevene tyder på at det ikke er uvanlig å fordele elevene på flere grupper, også per trinn. De fleste av skolene tilbyr elevene minimumskravet på 8 timer i uka eller mer. 8,6 prosent av skolene oppfyller imidlertid ikke kravet om åtte timer og tilbyr elevene kun 0-7 timer i uken. Siden leksehjelp er nytt av året, må tallene tolkes med forsiktighet. Side 2

3 Tabeller, figurer og kommentarer Elevtall Utvikling i elevtall Tabell 1. Antall elever i grunnskolen fordelt på årstrinn, i perioden til Elever pr. trinn Andre 1 Sum Det er 92 flere elever skoleåret enn skoleåret Vi ser at det fra skoleåret er en nedgang i elevtall for 3., 4., 7. og 8. trinn. Figur 1 viser hvordan elevtallet i grunnskolen økte frem til skoleåret , for så å avta. I tillegg til ordinære grunnskoler er det 1881 elever som går i spesialskole, og 72 blir undervist sentralt i kommunen. Figur 1. Antall elever i grunnskolen i perioden til Merk at figuren starter på elever til : elever ikke fordelt på årstrinn, til : grunnskoleopplæring ut over 10. trinn. Side 3

4 Antall skoler og skolestørrelse Per 1. oktober 2010 er det 2957 ordinære grunnskoler. Dette er 40 færre grunnskoler enn i fjor. Tabell 2. Skoler fordelt etter elevtall, skoleåret til Antall elever Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 300 elever eller mer , , , elever , , ,0 Færre enn 100 elever , , ,2 Sum , , ,0 Tabell 2 viser som forventet at det er en sammenheng mellom skolestørrelse og nedleggelser. Det har blitt færre skoler siden og det er særlig de minste skolene, med færre enn hundre elever som er redusert. Gruppestørrelse Gruppestørrelse blir brukt som et mål på lærertetthet i skolen. Gruppestørrelse 1, definisjon Gruppestørrelse 1 er definert som forholdet mellom det totale antallet elevtimer og det totale antallet lærertimer. Dette blir da et mål på gruppestørrelse sett fra elevenes side, der gjennomsnittlig gruppestørrelse er et uttrykk for antall elever pr. lærer i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Denne definisjonen inkluderer timer til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som mottar spesialundervisning og/eller særskilt norskopplæring er ofte fysisk atskilt, enten alene eller i egne grupper. Ved å inkludere disse timene i beregningen av gruppestørrelsen kan en derfor få inntrykk av at gruppestørrelsen er mindre enn den egentlig er. Gruppestørrelse 2, definisjon Gruppestørrelse 1 er inkludert ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk. Gruppestørrelse 2 er kun ordinær undervisning, og ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med. Side 4

5 Tabell 3. Gruppestørrelse 1 og gruppestørrelse 2 i perioden til årstrinn 2 Gruppestørrelse 1 Gruppestørrelse ,65 16, ,60 16, ,70 16, ,75 16, ,94 16, ,03 16, ,88 16, ,80 16, ,64 16,47 Tabell 3 viser en marginal økning i gruppestørrelse 1 og 2 fra til En vesentlig forklaring på at gruppestørrelse ikke er redusert kan være at det stadig blir færre grunnskoler med under 100 elever, mens det blir flere skoler med mer enn 300 elever (Utdanningsspeilet 2009, se og tabell 2 i dette notatet). Denne utviklingen i skolestruktur medfører også større grupper. Undervisningspersonale Antall lærere Tabell 4. Utvikling i antall lærere i perioden til I alt Ordinær grunnskole Spesialskole Kommunen sentralt Det er flere lærere i ordinær grunnskole i enn i , noe som utgjør en økning på om lag 14 prosent. 2 For årene til er det i tillegg til elever på 1. årstrinn til 10. årstrinn, også med elever ikke fordelt på årstrinn i beregningsgrunnlaget for gruppestørrelse 1 og 2. Fra årene er kun elever på 1. årstrinn til 10. årstrinn med i beregningsgrunnlaget. 3 I GSI er det registrert 1896 lærere på spesialskoler for Dette skyldes at det på en skole er registrert antall årsverk i stedet for antall lærere i Tabell 4 er korrigert med det riktige antallet. Side 5

6 Andelen lærerårsverk uten godkjent utdanning for de trinn de underviser på er nærmest uendret siden skoleåret , men andelen har økt med 1,6 prosentpoeng siden , til 3,9 prosent skoleåret Andelen lærere uten godkjent utdanning for det trinnet de underviser på er høyest på trinn med prosentandel på 4,2. Figur 2. Andel lærere uten godkjent utdanning for det trinnet de underviser på, i perioden til Prosent. Beregnede årsverk til undervisingspersonale Tabell 5. Beregnede årsverk til undervisningspersonalet fordelt på årsverk til undervisning og andre oppgaver i perioden til Alle trinn. Undervisning Beregnede årsverk Annet enn undervisning Undervisningspersonale i alt Beregnede årsverk til undervisning har hatt en marginal økning fra Samtidig har beregnede årsverk til annet enn undervisning gått tilbake med 1,7 prosent, etter den betydelige økningen som var fra til Side 6

7 Nærmere om brudd i tidsserien på årsverk til undervisning Fram til registrerte skolene årsverk til undervisningspersonale, der både tid til undervisning, administrasjon og andre oppgaver var inkludert. I ble det innført en endring i rapporteringen av årsverk til undervisningspersonale for å få med andre oppgaver enn undervisning. Dette førte til brudd i tidsserien på årsverk til undervisning siden disse oppgavene tidligere ble ført under årsverk til undervisning. Fra ble registreringen av andre oppgaver for undervisningspersonale ytterligere detaljert med blant annet årsverk til seniortiltak og årsverk til byrdefull arbeidssituasjon. Dette skapte ett nytt brudd i tidsserien for årsverk for undervisningspersonalet. Tallene er nå mer presise, men ikke sammenlignbare bakover i tid. Årsverk for undervisningspersonalet er derfor beregnet på grunnlag av rapporterte årstimer. Årstimer til undervisning er omregnet til årsverk til undervisning ved å dividere årstimene til undervisning på årsrammen til undervisning timer på barnetrinnet og et gjennomsnitt på 656 timer på ungdomstrinnet 1. Årstimer til andre oppgaver enn undervisning er omregnet på samme måte der det er separat rapportering for barne- og ungdomstrinn. Der det er samlet rapportering er det antatt samme fordeling på barne- og ungdomstrinn som årstimer til undervisning har. Årsverk til assistenter Tabell 6. Årsverk til bruk for assistenter med oppgaver tilknyttet undervisningen i perioden til Årsverk assistenter Tabell 6 viser at det i hele perioden til har vært en økning i antall årsverk til assistenter. Fra og med registreres assistenttimer til spesialundervisning særskilt i GSI. Assistenttimer til spesialundervisning utgjør 65 prosent av de totale assistenttimene på barnetrinnet og 74 prosent av de totale assistenttimene på ungdomstrinnet. Totalt har det vært en økning i andelen av assistenttimene som benyttes i spesialundervisningen, fra 55 prosent i til 67 prosent i Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til tallene fra , siden dette var første året det ble rapportert andel assistenttimer til spesialundervisning. Erfaring viser at det ofte er knyttet usikkerhet til nye registreringer. Side 7

8 Elever per lærer- og assistentårsverk Tabell 7. Elever per beregnet lærerårsverk (årsverk for undervisningspersonalet), elever per assistentårsverk, og assistentårsverk per beregnede lærerårsverk, perioden til Elever per beregnet lærerårsverk Elever per assistentårsverk Assistentårsverk per hundre beregnede lærerårsverk ,9 76,0 14, ,9 83,5 13, ,1 87,7 12, ,4 91,1 12, ,5 102,2 11, ,9 109,6 10, ,9 118,1 10, ,0 126,4 9, ,9 127,7 9,3 Antall elever per lærerårsverk er uendret fra Antall elever per assistentårsverk har gått ned med 7,5. Vi har sett at antallet assistenter har økt siste skoleår og det kan virke som økningen i assistenter primært har gått til spesialundervisning. Årstimer til undervisning per skoleår Antall lærertimer per elev er nærmest uendret fra skoleåret til Assistenttimer per elev har økt med omkring 10 prosent fra forrige skoleår. Tabell 8. Assistenttimer og lærertimer per elev for årene til Lærertimer per elev Assistenttimer per elev ,4 16, ,3 14, ,8 14, ,4 12, ,6 11, ,1 9, ,1 8, ,4 7, ,0 6,6 Side 8

9 Elevtimer Tabell 9. Antall elevtimer per elev i perioden til Elevtimer per elev per trinn Sum ,1 782,4 857,9 780, ,0 777,6 857,5 776, ,8 777,5 858,8 774, ,2 776,7 858,8 757, ,2 776,3 857,0 755, ,9 775,3 856,0 753, ,7 776,2 855,9 744, ,6 776,0 856,7 730, ,8 775,3 855,3 729,0 Det er for gjennomsnittlig 780 elevtimer per elev. Dette er en økning på 3,8 elevtimer per elev fra Det er fra til en gjennomsnittelig økning på 5,1 elevtimer per elev for trinn, 4,8 timer for trinn og 0,4 timer for trinn. Det er altså hovedsakelig på barnetrinnet det har vært en økning i elevtimer per elev. Individrettede tiltak Spesialundervisning I GSI registreres det antall elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. For spesialskolene har det imidlertid ikke vært obligatorisk å fylle ut dette feltet. For å finne det totale antall elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning, er derfor antall elever i spesialskoler slått sammen med antall elever med enkeltvedtak i ordinære grunnskoler. Tabell 10 a. Andel elever i ordinær grunnskole med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever ved spesialskoler, fordelt på årstrinn. ene til Ordinære grunnskoler og spesialskoler. Elever pr. trinn Sum ,3 4,9 5,9 7,2 8,6 9,6 10,1 10,7 10,9 11,7 8, ,0 4,6 5,5 6,7 8,0 8,9 9,3 10,0 10,6 10,8 7, ,9 4,3 5,0 6,1 7,3 7,9 8,8 9,4 9,5 10,4 7, ,4 3,8 4,6 5,4 6,3 7,3 7,8 8,5 9,2 9,7 6, ,1 3,6 4,1 5,0 5,9 6,8 7,4 8,3 8,6 9,0 6,2 Side 9

10 Tabell 10 b. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på årstrinn. ene til Kun ordinære grunnskoler. Elever pr. trinn Sum ,1 4,7 5,7 7,0 8,4 9,4 9,9 10,4 10,5 11,0 8, ,9 4,5 5,4 6,6 7,8 8,7 9,1 9,6 10,1 10,1 7, ,8 4,2 4,8 6,0 7,1 7,7 8,4 9,1 9,0 9,7 7, ,3 3,7 4,4 5,2 6,1 7,0 7,6 8,2 8,7 8,9 6, ,0 3,4 3,9 4,8 5,7 6,6 7,2 7,9 8,0 8,3 5,9 Tabell 10 a og b viser at det for alle trinn har vært en økning i andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Den totale andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning samlet i ordinære grunnskoler og spesialskoler er i på 8,5 prosent. Tabell 11 a. Antall og andel elever i ordinær grunnskole med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever ved spesialskoler, fordelt på kjønn. ene til Ordinære grunnskoler og spesialskoler. Totalt antall elever Elever med spesialundervisning Totalt Gutter Jenter Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent , , , , , , , , , , , , , , ,9 Tabell 11 b. Antall og andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på kjønn. ene til Kun ordinære grunnskoler. Totalt antall elever Elever med spesialundervisning Totalt Gutter Jenter Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent , , , , , , , , , , , , , , ,7 Tabell 11 a og b viser at av elever som mottar spesialundervisning er omtrent 68 prosent gutter. Side 10

11 Særskilt norskopplæring Tabell 12. Antall elever, samt prosentandelen av elever som har særskilt norskopplæring, skoleårene til Elever med særskilt norskopplæring Antall Prosent , , , , ,5 Andelen elever i ordinær grunnskole med særskilt norskopplæring har hatt en marginal økning fra 6,8 prosent i skoleåret til 7,1 prosent skoleåret Av elever med særskilt norskopplæring skoleåret er det som følger læreplanen i grunnleggende norsk. Fremmedspråk Tabell 13. Antall elever etter valg av fremmedspråk/fordypning for skoleåret , fordelt på årstrinn. Elever etter valg av fremmedspråk/fordypning Språk 8. trinn 9. trinn 10. trinn Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Tysk , , ,7 Fransk , , ,5 Spansk , , ,7 Italiensk 12 0,0 27 0,0 11 0,0 Russisk 46 0,1 58 0,1 62 0,1 Andre språk 147 0, , ,3 Fordypning engelsk , , ,6 Fordypning norsk , , ,1 Fordypning samisk 38 0,1 54 0,1 44 0,1 Sum , , ,0 Tabellen viser valg av fremmedspråk for 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn for Spansk er det fremmedspråket flest velger på alle trinn, og 8. trinn har den største andelen som velger spansk. Side 11

12 Tabell 14. Antall elever etter valg av fremmedspråk/fordypning på 8. trinn for skoleårene , og Elever etter valg av fremmedspråk/fordypning Språk Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Tysk , , ,6 Fransk , , ,5 Spansk , , ,2 Italiensk 5 0,0 13 0,0 12 0,0 Russisk 64 0,1 56 0,1 46 0,1 Andre språk 151 0, , ,2 Fordypning engelsk , , ,8 Fordypning norsk , , ,8 Fordypning samisk 30 0,0 19 0,0 38 0,1 Uten fremmedspråk/fordypning , , ,7 Sum , , ,0 Tabell 14 viser en oversikt over valg av fremmedspråk for elevene på 8. trinn i , og Her ser vi at for de tre siste årene har spansk vært det fremmedspråket med den største andelen elever, etterfulgt av tysk. Andelen som velger fransk har økt noe fra og er nå 15,5 prosent. Elevens valg av fremmedspråk ser imidlertid ut til å endre seg fra 8. trinn til 10. trinn. Tabell 15 viser en oversikt over valg av fremmedspråk for kullet som begynte i 8. trinn i Vi ser her at andelen som har spansk har sunket både fra 8. trinn til 9.trinn, og fra 9. trinn til 10. trinn. På samme måte har andelen med fordypning engelsk økt. Elevens valg av fremmedspråk endrer seg altså i løpet av ungdomstrinnet, ved at flere skifter over fra to fremmedspråk til fordypning i engelsk. 4 For skoleårene og var det henholdsvis 125 og 11 elever registrert på kategorien fordypning i andre språk. Siden kategorien ikke brukes lenger har vi valgt å utelate den fra tabell 14. Det betyr at summen av elever i tabellen er litt lavere enn det totale elevtallet for åttende trinn for skoleårene og Side 12

13 Tabell 15. Valg av fremmedspråk/fordypning på 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn for kullet som gikk på 8. trinn skoleåret Språk 8. trinn i trinn i trinn i Tysk 27,2 24,7 23,7 Fransk 14,1 13,0 12,5 Spansk 33,9 30,6 28,7 Italiensk 0,0 0,0 0,0 Russisk 0,1 0,1 0,1 Andre språk 0,2 0,3 0,3 Fordypning engelsk 19,1 23,7 25,6 Fordypning norsk 5,2 7,6 9,1 Fordypning samisk 0,0 0,0 0,1 Tilbud utenfor ordinær undervisning Leksehjelp Tabell 16. Antall og prosent som deltar i leksehjelpordningen fordelt på trinn. et Trinn Totalt antall elever Elever som deltar i leksehjelpordningen Antall Prosent 1. trinn ,0 2. trinn ,5 3. trinn ,1 4. trinn ,3 Sum ,4 Kommunene har fra høsten 2010 ansvar for å tilby minst åtte timer leksehjelp hver uke fordelt på årstrinn. I gjennomsnitt tilbyr skolene 8,03 timer i uka. Per 1. oktober viser tallene at skolene i gjennomsnitt tilbyr marginalt over det lovpålagte minimumet. De aller fleste skolene, 83,9 prosent har et tilbud på 8 timer i uken. 7,4 prosent av skolene tilbyr også flere timer enn dette. Enkelte skoler har imidlertid ikke kommet ordentlig i gang med leksehjelpen per 1. oktober. 6,1 prosent av skolene har startet opp med et lavere antall timer enn kravet og tilbyr mellom 1 og 7 timer. 2,5 prosent av skolene har også ført opp 0 timer i leksehjelp per 1. oktober. Det gjennomsnittlige antall timer gitt av personale, som benyttes til leksehjelp ved en enhet er 8,74 timer. At dette tallet er høyere enn gjennomsnittstilbudet til elevene på 8,03 timer tyder på at det ikke er uvanlig å fordele elevene på flere grupper, også per trinn. Antall personer som jobber med leksehjelp totalt er I 58,6 prosent av tilfellene er det skolen som tilbyr leksehjelp. Andre tilbydere av leksehjelp er Side 13

14 SFO (18,4 prosent), både skolen og SFO (22,8 prosent) og andre (0,2 prosent). Siden leksehjelp er nytt av året, må tallene tolkes med forsiktighet. Fysisk aktivitet Tabell 17. Gjennomsnittlig antall timer til fysisk aktivitet i løpet av 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn, skoleårene og Timer pr. trinn Sum ,3 37,3 31,8 102, ,4 31,1 28,5 87,0 Skolene er forpliktet til at elevene får 76 timer fysisk aktivitet i løpet av 5., 6. og 7. trinn. Mange skoler gir betydelig mer og gjennomsnittet er 102,4 timer. Dette er en gjennomsnittlig økning på hele 18 prosent fra skoleåret Det er imidlertid stor usikkerhet rundt tallene på fysisk aktivitet fra og økningen kan nok hovedsakelig skyldes feilføringer på fysisk aktivitet første året. Pedagoger står for 45 prosent av timene som gis i fysisk aktivitet inneværende skoleår. Forrige skoleår var andelen pedagoger 42 prosent. Bemanning og foreldrebetaling i SFO Tabell 18. Årsverk i SFO etter personalets utdanning, og prosent bemanning fordelt på utdanning til Personalets utdanning Godkjent lærereller førskolelærerutdanning Fagbrev i barneog ungdomsarbeiderfaget Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent , , , , , , , ,1 Annet personale , , , ,0 Sum , , , ,0 Andelen SFO-personale med godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning har holdt seg stabil siden Andel med fagbrev har økt moderat. En 20 timers plass i SFO koster i gjennomsnitt kr, mot som var gjennomsnittlig foreldrebetaling skoleåret Side 14

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Agenda 1. GSI-tallene: Beregning av lærertetthet og forklaring på utviklingen fra skoleår 2014-15 til 2016-17 2. Sammenligning

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014 GSI-samling 18/9-2014 Program 10.00-12.15: GSI 12.15-13.00: Lunsj 13.00-14.00: Skoleporten/UBAS GSI-samling 18.09.14 2 Tidsfrister 25.08: Åpning testperiode 22.09: Åpning GSI 01.10: Telledato 13.10: Frist

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Prosentdel elever som velger fremmedspråk på 8. trinn

Prosentdel elever som velger fremmedspråk på 8. trinn Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 1/217 Årets tall for språkvalg på ungdomsskolen er nå tilgjengelig i Grunnskolens Informasjonssystem

Detaljer

Temanotat 1/2008. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08.

Temanotat 1/2008. Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08. Temanotat 1/2008 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 1/2008 Ressursutvikling i grunnskolen fram til skoleåret 2007/08 Utarbeidet i avdeling for

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012. Analyse av nasjonale prøver i lesing 2 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på., 8. på 9. trinn for 2. Sammendrag Jenter presterer fremdeles

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 3/217 Årets tall for språkvalg på videregående har for kort tid siden blitt publisert av Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Lærertetthet i grunnskolen

Lærertetthet i grunnskolen Temanotat 2005/2: Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet av avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2005/2 Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Saksansvarlige: Paul

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 1 : stabile tall for engelsk, fransk, spansk og tysk rask vekst for kinesisk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, notat 2/2014 I dette

Detaljer

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden

Temanotat 5/2013. Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 5/2013 Ressursutviklingen i grunnskolen i perioden 2005 2013 Utgitt i seksjon for samfunn og

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2010

Beregning av satser til private grunnskoler for 2010 Beregning av satser til private grunnskoler for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Grunnskole. Objektivt utgiftsbehov - skole:

Grunnskole. Objektivt utgiftsbehov - skole: Objektivt utgiftsbehov - skole: Grunnskole Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere 6-15 år 91,6%,9155,8864,9265,892,9781,9237,9644,874

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2009

Beregning av satser til private grunnskoler for 2009 Beregning av satser til private grunnskoler for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Vi gjør oppmerksom på at tallene kan avvike litt på grunn av avrundinger. Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Ressursutvikling i grunnskolen

Ressursutvikling i grunnskolen Temanotat 2007/03 Ressursutvikling i grunnskolen www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/03 Ressursutvikling i grunnskolen Utgiver: avdeling for utredning Saksansvarlige: Jan Mønnesland og Paul Erik

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3502-1 Dato: 22.04.15 KRAV OM HØYERE LÆRERTETTHET I DRAMMENSSKOLEN â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

GSI-tallene for viser en markant oppgang for tysk og en nedgang for fransk.

GSI-tallene for viser en markant oppgang for tysk og en nedgang for fransk. Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet Notat 1/2015 Det har gått ti år siden innføringen av læreplanen for Kunnskapsløftet. I dette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/13022-3 Dato: 21.10.2011 HØRINGSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OM INNFØRING AV NASJONALE BESTEMMELSER OM LÆRERTETTHET

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016.

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016. Barn og ansatte i barnehager i 2016 Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.02.2017 Du finner mer statistikk om barnehager

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2016

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2016 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 216 Sammendrag Det er i snitt ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk og regning fra 214 til 216. Det er kun marginale endringer

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge har i brev av 16.2. fått en bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolene, jf. KU-sak 4/17. 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget har ikke beskrevet formål eller innfallsvinkel

Detaljer

OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN

OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen Vår dato Deres referanse Arkivkode Telefon [Klikk her] [Klikk her] 56 12 50 52 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler E-post [Klikk her] [Klikk her] [Klikk her] Bjarne.Olsvold@udf.no Økonomiske ressurser

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 2. august 998 Aktuell utdanningsstatistikk Grunnskolen i Norge Nøkkeltall 998 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 4 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk

Detaljer