xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx"

Transkript

1 vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

2 Ullensakerskolen RAK Rettvendt Ambisiøs - Kompetent Side 2 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

3 INNHOLD 1. INNLEDNING SAMMENDRAG STATUSOVERSIKT INDIKATORER JFR. STRATEGIPLAN FOR LÆRINGSUTBYTTE OG STYRINGSKORTET ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE ANTALL ELEVER OG LÆRERÅRSVERK FRAVÆR LÆRERTETTHET SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING SPESIALUNDERVISNING GJENNOMFØRING OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VGO GJENNOMFØRING AV VG LÆRINGSMILJØ INDIKATORER LÆRINGSMILJØ, JFR. ULLENSAKERSKOLENS STYRINGSKORT STØTTE FRA LÆRER VURDERING FOR LÆRING GOD ELEVVURDERING MESTRING FAGLIG UTFORDRING LÆRINGSKULTUR GODT LÆRINGSMILJØ, BRÅK OG URO ELEVDEMOKRATI OG MEDVIRKNING MOBBING PÅ SKOLEN MOBBING ANDEL ELEVER SOM HAR OPPLEVD MOBBING 2-3 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE (PROSENT) GODT HJEM-SKOLESAMARBEID, HÅNDTERING AV MOBBING GODT HJEM-SKOLESAMARBEID, DIALOG OG MEDVIRKNING GODT HJEM-SKOLESAMARBEID, FORVENTNINGER FRA SKOLEN LÆRINGSUTBYTTE KARTLEGGINGSPRØVER PÅ 1., 2. OG 3. TRINN TALLFORSTÅELSE OG REGNEFERDIGHETER PÅ 1., 2. OG 3. TRINN LESEFERDIGHETER PÅ 1., 2. OG 3. TRINN ENGELSK, LESING OG LYTTING PÅ 3. TRINN DIGITAL KOMPETANSE NASJONALE PRØVER NASJONALE PRØVER NASJONALE PRØVER LESING 5. TRINN SKOLENIVÅ NASJONALE PRØVER LESING UNGDOMSTRINN NASJONALE PRØVER REGNING 5. TRINN Side 3 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

4 NASJONALE PRØVER REGNING UNGDOMSTRINN NASJONALE PRØVER ENGELSK 5. TRINN NASJONALE PRØVER ENGELSK UNGDOMSTRINN NASJONALE PRØVER 9. TRINN, LESING OG REGNING STANDPUNKTKARAKTERER - MATEMATIKK, NORSK OG ENGELSK EKSAMENSRESULTATER GRUNNSKOLEPOENG VOKSENOPPLÆRINGEN VEDLEGG...81 Ullensaker kommune ligger ca. 25 km nordøst for Oslo og har om lag innbyggere. Kommunen er i sterk vekst, med byen Jessheim (kommunesenter), tettstedet Kløfta og hovedflyplassen på Gardermoen som sentrale knutepunkt. Pr er det 4509 elever i Ullensakerskolen, hvorav 1879 på trinn. Elevtallet i Ullensaker har økt med mellom 30 og 220 elever hvert år de siste årene. Grunnskolene i Ullensaker består i av 15 grunnskoler, 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Barneskolene: Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole, Gystadmarka skole, Hovin skole, Jessheim skole og ressurssenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring og Åreppen skole. Ungdomsskolene: Allergot ungdomsskole, Gystadmarka ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Vesong ungdomsskole. Side 4 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

5 1 INNLEDNING Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig tilstandsrapport til politisk behandling i kommunestyret, jfr. Opplæringslovens Krav om tilstandsrapport kom inn i lovteksten i 2009, og Ullensaker kommunestyre har behandlet denne for årene 2009/ /14. Tilstandsrapporten skal behandles årlig. STRATEGIPLAN FOR LÆRINGSUTBYTTE Strategiplan for læringsutbytte danner grunnlag for det pedagogiske arbeid i Ullensakerskolen, og ble første gang vedtatt i Kommunestyret 3. desember 2012 sak 111/12, for perioden Planen er en videreføring av rapporten Mer læring for alle (2011) og skal rullere årlig. Strategiplan for læringsutbytte ble sist vedtatt for perioden i Kommunestyret den 1. desember 2014 sak 14/97. Strategiplan for læringsutbytte består av: Overordnet mål for strategiperioden Strategi og valg av metoder for strategiperioden Handlingsplaner Strategidokumentet forankres i kommunens økonomiplan. ÅRLIGE HANDLINGSPLANER OG STYRINGSKORT Strategiplanen følges opp med årlige handlingsplaner. Foreløpig er følgende handlingsplaner vedtatt: Handlingsplan for kompetanseutvikling. Sist lagt fram i HSB , PS 15/38 Handlingsplan for språk-, lese og skriveopplæring. Sist lagt fram i HSB , sak NP 15/8. Handlingsplan for elevmestring og læringsmiljø. Under utarbeidelse. Handlingsplan for regning og matematisk kompetanse. Under utarbeidelse. Handlingsplanene skal rullere årlig og behandles i HSB. VISJON OG VERDIER Ullensakerskolen er en del av Ullensaker kommune, og forholder seg aktivt til kommunens visjon: Tilgjengelig, attraktiv, handlekraftig Ullensakerskolens slagord er mer læring for alle. Side 5 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

6 Ullensakerskolen kjennetegnes ved å være «RAK»: Rettvendt Vi har fokus på elevens læringsutbytte og positive utvikling I alle ledd, fra politisk ledelse via kommunens administrativ ledelse til skoleledelsen og læreren i klasserommet. Ambisiøs Ullensakerskolen har ambisjoner på elevenes vegne, og skal bistå hver elev slik at de får gode grunnleggende ferdigheter, faglige kunnskaper og sosiale ferdigheter. Ullensakerskolen skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver og eksamensresultater i 2015, og på Akershusgjennomsnittet i Kompetent Ullensakerskolen rekrutterer og beholder lærere og ledere med høy kompetanse. Ullensakerskolen har et relevant, helhetlig og systematisk kompetanseutviklingsprogram. Strategiplan for læringsutbytte overordnet mål for Ullensakerskolen Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2015 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2015 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2017 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2017 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen KVALITET I GRUNNSKOLEN TILSTANDSRAPPORT FOR ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapporten gir en samlet oversikt over sentrale resultater for Ullensakerskolen. I det følgende er disse indikatorene listet på kommunenivå: Kap. 3, elever og undervisningspersonale Kap. 4, gjennomføring Kap. 7, grunnskolepoeng FØLGENDE ER LISTET PÅ SKOLENIVÅ: Kap. 5, læringsmiljø Kap. 6, læringsutbytte Kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn Tallforståelse og regneferdigheter på 1., 2. og 3. trinn Engelsk, lesing og lytting på 3. trinn Nasjonale prøver i lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn Nasjonale prøver i regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn Standpunktkarakterer matematikk, norsk, engelsk Eksamenskarakterer matematikk, norsk, engelsk PRIKKING UNNTATT OFFENTLIGHETEN Enkelte resultater på skolenivå er unntatt offentlighet og dermed «prikket» i iht. Ullensakerskolens publiseringsregler, vedtatt 14. november i sak 12/130 (se vedlegg 3). Vedlegg 3 inneholder lister over tabeller og diagrammer i åpen versjon. Dette dokumentet er ikke offentlig, men vil deles ut på rosa papir ved behandling i HSB og Kommunestyret. Side 6 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

7 2 SAMMENDRAG ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE Elevtallet i kommunen har de siste årene økt kraftig. Ullensakerskolen har tatt imot de nye elevene på en positiv måte og inkludert dem i fellesskapet. Elevveksten var 30 nye elever i den kommunale grunnskolen i , og antall beregnede lærerårsverk økte fra 352 i til 362 i Oversikten viser at gruppestørrelsen i Ullensaker hadde en svak nedgang på både trinn og trinn sammenlignet med LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen for ble gjennomført høsten 2014 og lagt fram for Hovedutvalget for skole og barnehage, HSB, i februar På 5 av 7 av de obligatoriske læringsmiljøindeksene fra elevundersøkelsen for tilstandsrapporten skårer Ullensaker bedre enn landsgjennomsnittet. Ullensaker ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet på 1 av 7 indikatorer, og noe under landsgjennomsnittet på en indikator. På 5 av 7 indikatorer er resultatene for Ullensakerskolen bedret fra til Det er verdt å merke seg en positiv utvikling i forhold til elevenes opplevelse av god arbeidsro. Flere elever opplever at det er god arbeidsro i timene, og andelen som rapporterer om at de blir forstyrret av bråk og uro går ned. Ullensaker skårer bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder andel elever som rapporterer om at de blir forstyrret av andre elever i arbeidsøktene. Dette kan tyde på at Ullensakerskolens fokus på godt læringsmiljø og klasseledelse har hatt effekt. Den pågående satsingen på vurdering for læring ser også ut til å bære frukter. Ullensakerskolen skårer bedre enn landet for øvrig på indikatoren God elevvurdering, og her nådde Ullensakerskolen styringskortet for Andelen elever i Ullensaker som rapporterer om at lærerne snakker med dem om hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene, gikk opp med 5 prosentpoeng fra til , og Ullensaker ligger nå over landssnittet og Akershus. Styringskortet ble også nådd for indikatoren Godt hjem-skolesamarbeid, dialog og medvirkning, som handler om foresattes opplevelse av å bli tatt godt imot ved kontakt med skolen. Ullensakerskolen har generelt høyt fokus på godt læringsmiljø, inkludert tiltak mot mobbing og uro. Alle skolene har utarbeidet plan for godt læringsmiljø/handlingsplan mot mobbing. Andel elever som rapporterer om at de opplever mobbing i er på samme nivå som i Ullensakerskolens satsinger for å oppnå nullvisjon mot mobbing videreføres. Arbeidet inkluderer etablering av senter for elevmestring og læringsmiljø samt ny handlingsplan. LÆRINGSUTBYTTE Ullensakerskolens hovedfokus er økt læringsutbytte for elevene. Kartleggingsprøvene trinn for viser en noe ujevn utvikling og illustrerer til dels store forskjeller mellom skolene. I lesing for 1. og 3. trinn ser vi en positiv utvikling med færre delprøver under bekymringsgrensen enn tidligere år. I lesing for 2. trinn er det imidlertid noe økning i andel prøver under bekymringsgrensen foregående skoleår. I kartleggingsprøvene i regning er det en nedgang i resultatene for alle trinn fra til Ullensakerskolen samlet oppnådde styringskortet i engelsk lytting 3. trinn for , så her ser vi at flere års positiv utvikling fortsetter. I engelsk lesing er det imidlertid svakere resultater enn tidligere år. Oppsummert viser 3 av kartleggingsprøvene for trinn framgang sammenlignet med fjorårets prøver. NASJONALE PRØVER Ullensakerskolens resultater på nasjonale prøver viser positiv utvikling for flere prøver og trinn. Resultatene for 5. trinn utmerker seg svært positivt. Her ses en forbedring i elevenes mestringsnivå fra til i både lesing, regning og engelsk. Alle prøvene er på Akershusnivå eller nasjonalt nivå. Side 7 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

8 For 8. trinn er resultatene noe ujevne. Vi ser en økning i antall elever som nådde de øverste mestringsnivåene i regning, men noe nedgang i resultatene for lesing sammenlignet med fjoråret. Det er verdt å merke seg en forbedring av elevenes mestringsnivå mellom 8. og 9. trinn i lesing og regning. Styringskortet ble nådd for lesing 5. trinn mestringsnivå 1, regning 5. trinn mestringsnivå 3, engelsk 5. trinn mestringsnivå 1 og 3 og regning 8. trinn mestringsnivå 4+5. FRITAK Ullensakerskolens fritaksprosent for nasjonale prøver lå over snittet for Akershus og nasjonalt nivå. DIGITAL KOMPETANSE Ullensaker kommune utviklet i 2010 Ullensakerprøven i digitale ferdigheter for 2., 4., 7. og 9. trinn. Før gjennomføring av årets prøve var det behov for en gjennomgang av prøvene. Dette skal gjøres i sammenheng med at Ullensaker kommune er i gang med å etablere en handlingsplan for digital kompetanse, jf. sak PS 14/26, lagt fram for HSB og PS 14/47, lagt fram for HSB Planen inkluderer rutiner for å kartlegge elevers og læreres digitale kompetanse. Det er satt sammen en arbeidsgruppe i forbindelse med prosjektet. Arbeidet med handlingsplanen vil legges fram for behandling i HSB våren 2016 og være gjeldende fra høsten SLUTTVURDERING Standpunktkarakterene til Ullensakerelevene viser en positiv utvikling i matematikk. I engelsk er gjennomsnittskarakteren for på samme nivå som foregående år, mens vi ser en liten tilbakegang i norsk hovedmål og sidemål. Eksamensresultatene for Ullensakerskolen illustrerer at Ullensaker samlet ligger på samme nivå i norsk hovedmål skriftlig sammenlignet med En av skolene oppnådde styringskortet. I norsk sidemål skriftlig ser vi en tilbakegang sammenlignet med de to foregående skoleårene. Eksamensresultatene i engelsk skriftlig viser også en tilbakegang for Ullensaker samlet sammenlignet med foregående år. Det er imidlertid en skole som nådde styringskortet i engelsk skriftlig. I matematikk skriftlig ligger Ullensakerskolens resultater på nasjonalt nivå, men under resultatene for Akershus. Grunnskolepoeng for Ullensakerskolen viser at Ullensaker i for første gang har nådd 40 grunnskolepoeng. Dette er en økning på 0,3 sammenlignet med OPPSUMMERING Flere av indikatorene viser at Ullensakerskolen utvikler seg positivt på mange områder. Når det gjelder læringsmiljø og vurdering ser vi fortsatt framgang på de fleste av indikatorene fra til Ullensakerskolens mål om å ligge over landsgjennomsnittet på den nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen er oppfylt for 4 av 7 indikatorer i Resultatene fra de nasjonale prøvene og kartleggingsprøvene har vist positiv utvikling over tid. Resultatene på nasjonale prøver viser framgang for 5. trinn. Vi ser imidlertid en tilbakegang i flere av resultatene på nasjonale prøver og kartleggingsprøver dette skoleåret. Det er stor variasjon mellom skolene og det er fortsatt behov for å arbeide systematisk og målrettet med grunnleggende kompetanse i Ullensakerskolen. Eksamensresultatene for Ullensakerskolen viser framgang for noen fag og tilbakegang for noen fag. Strategiplan for læringsutbytte med årlig rullering, samt oppfølging ved årlige handlingsplaner, legger til rette for et kontinuerlig perspektiv for nødvendig skoleutvikling. Skolenes egne strategiske, rullerende planer gir sammen med dette grunnlag for økt profesjonalitet og målrettet, strategisk innsats og oppfølging på skolenivå. Strategiplan for læringsutbytte legger til rette for videre fokus på grunnleggende kompetanse. I innledningen vises det til at det er etablert en kommuneomfattende handlingsplan for lese- og skriveopplæring. Det er i forbindelse med denne ansatt leseveiledere. Dette har som mål å styrke lese- og skriveopplæringen. Det vises også til at det skal etableres og implementeres en handlingsplan for tallforståelse og matematikk-kompetanse, noe som skal styrke dette sentrale området. KOMPETANSEUTVIKLING De årlige handlingsplanene inkluderer plan for kompetanseutvikling i grunnskolen. Det vises her til Handlingsplan for kompetanseutvikling 2015/16 - oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte , HSB-sak PS 15/38. Det har stor betydning at det systematiske arbeidet i Ullensakerskolen videreføres for å legge til rette for en kontinuerlig, forutsigbar og helhetlig kompetanseutvikling for nåværende og nye ledere og lærere samt annet personell i grunnskolen i vekstkommunen Ullensaker. Dette er sentralt i arbeidet med økt læringsutbytte. Side 8 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

9 2.1 Statusoversikt indikatorer jfr. Strategiplan for læringsutbytte og styringskortet Under følger en visuell oversikt med resultater for indikatorer definert i Ullensakerskolens styringskort og fra Strategiplan for læringsutbytte sist rullert for perioden Framgang siste års resultat sammenlignet med året før Tilbakegang siste års resultat sammenlignet med året før Siste års resultat på samme nivå som året før Siste års resultat på eller bedre enn nasjonalt nivå 2015 / Styringskortets mål eller akseptert nivå nådd siste års resultat * Evalurering av Ullensakerskolens strategiske mål om å skåre bedre enn nasjonalt nivå 2015 Elevundersøkelsen/foreldreundersøkelsen Strat.mål 2015* Styringskort nådd Ullensakerskolen Nasjonalt Akershus Spørsmål Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i alle, de fleste eller mange fag? 56 % 59 % 54 % 66 % 71 % 62 % 65 % 70 % Det er god arbeidsro i timene helt enig eller litt enig 64 % 64 % 64 % 100 % Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? 31 % 32 % 31 % 23 % 11 % 14 % 14 % 10 % Elevenes rapportering på mobbing 2 ganger eller mer de siste månedene. 10 % 10 % 9 % 5 % 5 % 4 % 4 % 0 % Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte. 62 % 59 % 57 % 63 % 58 % 55 % 54 % 80 % Foresatte er svart eller noe fornøyd over måten de blir tatt i mot dersom de har behov for kontakt med skolen. 86 % 86 % 91 % 91 % 90 % 95 % Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen (lav verdi er lik godt resultat). Nytt spørsmål 2014: Jeg er kjent med hvilke forventninger skolen har til meg når det gjelder samarbeid med skolen. Helt eller litt uenig (lav verdi er lik godt resultat). 34 % 35 % 32 % 30 % 5 % 7 % 6 % Resultat elev- og foreldreundersøkelsen: 5 av 7 indikatorer bedret siste år. En av 7 indikatorer på samme nivå som forrige år. 6 av 7 indikatorer på eller bedre enn nasjonalt nivå. To mål jf. Styringskortet nådd. Kartleggingsprøver for 2. og 3. trinn Styringskort Ullensakerskolen nådd Prøve Kartleggingsprøve 2. trinn regning - andel elever under kritisk grense 13 % 11 % 6 % 21 % 23 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn regning - andel elever under kritisk grense 23 % 22 % 21 % 15 % 21 % 10 % Kartleggingsprøve 2. trinn lesing - andel elever under kritisk grense 12 % 13 % 11 % 11 % 15 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn lesing - andel elever under kritisk grense 18 % 18 % 18 % 16 % 15 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing - andel elever under kritisk grense 18 % 15 % 14 % 14 % 18 % 15 % Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lytting - andel elever under kritisk grense 17 % 10 % 11 % 15 % 12 % 15 % Mål fra styringskortet 2015: 10 % eller lavere andel under kritisk grense regning og lesing. 15 % eller lavere andel engelsk lesing og lytting. Sammenligning med nasjonalt nivå ikke mulig. Resultat kartleggingsprøver: 2 av 6 indikatorer bedret siste år. Ett mål jf. styringskortet nådd. Side 9 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

10 Skriftlig eksamen Strat.mål 2015* Styringskort nådd Ullensakerskolen Nasjonalt Akershus Prøve Skriftlig eksamen norsk hovedmål 3,2 3,0 3,4 3,2 3,2 3,5 3,5 3,5 Skriftlig eksamen matematikk 2,9 3,0 3,0 3,2 2,9 2,9 3,1 3,1 Skriftlig eksamen engelsk 3,5 3,6 3,5 3,6 3,4 3,7 3,8 3,8 Skriftlig eksamen norsk sidemål 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 3,1 3,1 3,3 Akseptert nivå jf. Styringskortet 2014: norsk hovedmål 3,4 - engelsk 3,7 - norsk sidemål 3,1 - matematikk 3,0 Resultat skriftlig eksamen: 0 av 4 indikatorer bedret siste år. Ingen strategiske mål nådd. Nasjonale prøver Strat.mål 2015* Styringskort nådd Ullensakerskolen Nasjonalt Akershus Nasjonal prøve (NP) NP regning 5. trinn, andel nivå 1 (lav verdi er godt resultat) 38 % 31 % 29 % 27 % 27 % 25 % 21 % 20 % NP lesing 5. trinn, andel nivå 1 (lav verdi er godt resultat) 31 % 28 % 32 % 28 % 21 % 23 % 19 % 20 % NP engelsk 5. trinn, andel nivå 1 (lav verdi er godt resultat) 31 % 28 % 33 % 27 % 19 % 25 % 22 % 20 % NP regning 8. trinn, andel nivå 1+2 (lav verdi er godt resultat) 36 % 30 % 35 % 29 % 34 % 32 % 27 % 20 % NP lesing 8. trinn, andel nivå 1+2 (lav verdi er godt resultat) 27 % 27 % 33 % 28 % 28 % 27 % 22 % 20 % NP engelsk 8. trinn, andel nivå 1+2 (lav verdi er godt resultat) 34 % 37 % 38 % 35 % 28 % 29 % 23 % 20 % NP regning 9. trinn, andel nivå 1+2 (lav verdi er godt resultat) 27%* 26 % 21 % 22 % 20 % 21 % 18 % 10 % NP lesing 9. trinn, andel nivå 1+2 (lav verdi er godt resultat) 23%* 19 % 17 % 18 % 18 % 17 % 14 % 10 % NP regning 5. trinn, andel nivå 3 (høy verdi er godt resultat) 14 % 22 % 19 % 26 % 28 % 26 % 30 % 30 % NP lesing 5. trinn, andel nivå 3 (høy verdi er godt resultat) 19 % 27 % 32 % 28 % 24 % 26 % 31 % 30 % NP engelsk 5. trinn, andel nivå 3 (høy verdi er godt resultat) 20 % 21 % 19 % 29 % 31 % 25 % 29 % 30 % NP regning 8. trinn, andel nivå 4+5 (høy verdi er godt resultat) 21 % 26 % 25 % 26 % 32 % 31 % 37 % 30 % NP lesing 8. trinn, andel nivå 4+5 (høy verdi er godt resultat) 33 % 31 % 28 % 31 % 27 % 31 % 37 % 30 % NP engelsk 8. trinn, andel nivå 4+5 (høy verdi er godt resultat) 29 % 26 % 23 % 30 % 27 % 31 % 37 % 30 % NP regning 9. trinn, andel nivå 4+5 (høy verdi er godt resultat) 34%* 35 % 39 % 41 % 41 % 46 % 51 % 50 % NP lesing 9. trinn, andel nivå 5+5 (høy verdi er godt resultat) 44%* 48 % 47 % 44 % 43 % 48 % 53 % 50 % Resultat nasjonale prøver: 6 av 16 indikatorer bedret siste år. Tre mål jf. Styringskortet nådd: * tall ikke tilgjengelig. Side 10 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

11 3 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE Om Elever og undervisningspersonale Følgende indikatorer er listet under: Antall elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) Lærertetthet (lærertetthet trinn, lærer-tetthet trinn) og gruppestørrelse Særskilt språkopplæring Spesialundervisning 3.1 Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer 1 på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Mål for perioden Det forventes fortsatt vekst i elevtallet i årene framover. Veksten er beregnet til 2,5 % per år, og er en nedjustering fra tidligere prognose. Det er de siste årene i årsbudsjettet avsatt midler til kompensasjon for elevveksten. Midlene fordeles skolene etter faktisk vekst i elevtall pr 1. september. Vurdering resultat Elevtallet i Ullensakerskolen økte med 60 nye elever i Av disse var det 30 elever som begynte i i den kommunale grunnskolen i Ullensaker og 30 som startet på Hoppensprett privatskole. Økningen i Ullensakerskolen kommunalt var altså på 0,7 % i Dette er omtrent som i , da elevveksten var på 34 nye elever i den kommunale grunnskolen. Vi ser altså at Ullensakerskolen har hatt en lavere elevvekst i og sammenlignet med foregående år. Samtidig økte beregnede lærerårsverk fra til 352 i til 362 i Kilde: GSI Side 11 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

12 Ullensaker kommune skoleeier grunnskole Indikator Elevtall Årsverk for undervisnings- personale 225, 9 263,7 279,6 298,6 309,5 315,8 327,6 345,2 352,9 362,3 Kilde: Skoleporten, Udir Diagrammet nedenfor viser hvordan elevtallsutviklingen i den kommunale grunnskolen i Ullensaker har steget over de siste 10 år. Diagrammet nedenfor viser hvordan årsverk for undervisningspersonale i Ullensaker har steget over de siste 10 år. To av ungdomsskolene har siden fått tilført 10 lærerårsverk, i en statlig ordning. Side 12 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

13 3.2 Fravær HSB vedtok , i sak PS 116/13, Reviderte regler for permisjon i Ullensakerskolen. Permisjonsreglene ble revidert med sikte på likebehandling av søknader om permisjon samt å redusere omfanget av elevfravær. I HSB , sak 71/14, ble Revidering permisjonsreglement i Ullensakerskolen vedtatt og gjort gjeldende fra Permisjonsreglementet fikk her endring som i hovedsak gir rektor muligheten til å vurdere permisjon utover en dag etter visse kriterier (se PS 71/14). Formålet med de nye retningslinjene for permisjon er å sikre likebehandling av søknader om permisjon, redusere omfanget av fravær og sikre grunnlag for størst mulig læringsutbytte for den enkelte elev. Elevfravær Ullensaker kommunal grunnskole 2012/ /15 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Totalt dager Totalt timer Kilde: Visma Diagrammene nedenfor viser utviklingen i henholdsvis dagsfravær og timesfravær i Ullensakerskolen høsten 2012, 2013 og Tallene viser en nedgang i totalt antall fraværsdager fra høsten 2012 til høsten Det totale timefraværet for høsten 2014 er noe lavere enn det totale timefraværet for høsten Side 13 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

14 I diagrammene under ser vi utviklingen i dagsfravær og timesfravær i Ullensakerskolen våren 2012, 2013 og Tallene viser at det totale antall fraværsdager gikk noe ned fra våren 2013 til våren Vi ser imidlertid en økning i det udokumenterte dagsfraværet i denne perioden. Totalt timesfravær har hatt en liten økning fra våren 2013 til våren Side 14 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

15 3.3 Lærertetthet Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren skiller mellom gruppestørrelse 1 som inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter og gruppestørrelse 2 uten disse timene. Se under. Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet ned på skolenivå. Mål for perioden Ullensaker kommunes målsetting er å opprettholde lærertettheten gjennom årlig tildeling av elevvekstmidler til skolene i hht ressursfordelingsmodellen. Vurdering resultat Tabellen og diagrammet under viser gruppestørrelse 1. Gruppestørrelse 1 inkluderer spesialpedagogiske timer og timer til særskilt norsk. Både for ungdomstrinnet og barnetrinnet i Ullensakerskolen er elevgruppene større enn landet for øvrig. Ullensakerskolen ligger imidlertid på samme nivå som Akershus fylke når det gjelder lærertetthet. Gjennomsnittlig gruppestørrelse pr skole ved GSI-telledato var innenfor det Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser som forsvarlig. Ullensaker kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Kilde: Skoleporten Udir. Utvikling lærertetthet gruppestørrelse 1 siste fem år Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn Lærertetthet trinn Kilde: Skoleporten Udir ,1 15,2 15,2 15,4 15,8 15, 3 17,5 18,2 18,4 17,2 15,7 15,4 Gjeldende indikator gjelder gruppestørrelse 1 dvs beregnet gjennomsnitt gruppestørrelse i undervisningen, inkludert spesialundervisning og særskilt norsk 2. Oversikten viser at gruppestørrelsen i Ullensaker hadde en svak nedgang på både trinn og trinn sammenlighet med året før. 2 Jfr. tall fra Grunnskolens Informasjonssystem, GIS: Side 15 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

16 I tabellen under ser vi fordelingen i gruppestørrelse 1 på skolenivå. Resultatene viser at gruppestørrelse 1 har gått noe ned i Ullensakerskolen fra til Det er kun på Algarheim og Bakke gruppestørrelse 1 har gått noe opp i På de øvrige skolene har det vært en svak nedgang i gruppestørrelse 1 dette skoleåret. Gruppestørrelse Algarheim 16,67 17,29 18,1 Allergot 19,77 17,12 16,9 Bakke 19,26 18,12 18,67 Borgen 13,73 16,33 15,08 Døli 14,14 14,36 14,15 Gystadmarka 18,54 19,09 17,11 Gystadmarka u.s 17,16 Hovin 15,94 15,01 12,36 Jessheim 11,09 11,06 12,38 Mogreina 13,13 14,75 14,69 Nordby 16,81 14,51 13,69 Nordkisa 15,76 13,97 13,8 Skogmo 15,48 18,03 16,71 Vesong 17,45 19,05 17,52 Åreppen 15,23 15,02 14,34 Ullensaker 15,9 15,74 15,31 Akershus Nasjonalt 13,46 13,47 13,52 Tall ikke tilgjengelig Kilde: GSI Gystadmarka u.s. var ny i Gruppestørrelse 1 i Ullensaker kommune Algarheim Allergot Bakke Borgen Døli Gystadmarka Gystadmarka u.s Hovin Jessheim Mogreina Nordby Nordkisa Skogmo Vesong Åreppen Ullensaker Akershus Nasjonalt Side 16 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

17 Gruppestørrelse 2 Gruppestørrelse 2 er samlet elevtimetall på trinn fordelt på årstimer til undervisning. I gruppestørrelse 2 er timer til særskilt norskopplæring og spesialundervisning tatt ut. Resultatene i tabellen under viser at ungdomsskolene hadde størst gruppestørrelse i årene til Allergot og Nordby reduserte gruppestørrelsen etter å ha fått ekstra lærerressurser (10 årsverk) skoleåret 2013/14. På Vesong gikk gruppestørrelsen også ned fra til Av barneskolene har Borgen, Døli, Mogreina, Nordkisa og Åreppen hatt minst gruppestørrelse de siste fem årene. Bakke skole og Skogmo skole var de skolene som hadde størst gruppestørrelse pr Gruppestørrelse Algarheim 16,9 18,3 17,9 18,1 19,3 Allergot 21,1 20,6 21,1 18,2 17,9 Bakke 19,2 20,0 21,5 20,1 21,1 Borgen 19,0 17,9 18,2 18,8 16,6 Døli 17,9 15,4 18,0 16,2 18,0 Gystadmarka 19,7 19,2 21,0 20,5 18,8 Gystadmarka u.s 19,4 Hovin 21,1 20,5 18,4 18,9 19,9 Jessheim 18,8 17,3 17,0 18,1 20,8 Mogreina 15,3 16,1 16,4 16,9 17,3 Nordby 20,4 21,0 19,6 17,4 17,8 Nordkisa 18,6 17,5 17,4 16,9 16,6 Skogmo 20,2 20,3 19,8 21,0 20,7 Vesong 21,0 20,5 19,5 22,3 19,1 Åreppen 17,6 16,8 16,8 17,5 18,3 Ullensaker 19,3 18,8 19,0 18,8 19,0 Akershus Nasjonalt 16,9 16,9 16,9 16,8 16,8 Tall ikke tilgjengelig Gystadmarka u.s. var ny i Kilde: GSI Side 17 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

18 3.4 Særskilt språkopplæring I Ullensaker kommune er det ikke blitt gitt morsmålsopplæring skoleårene til , men tospråklig fagopplæring til elever med annet morsmål. Alle tospråklige lærere som er ansatt i Ullensaker kommune er personalmessig tilknyttet Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring. Oversikten under viser at andel elever som får slik opplæring jmf. opplæringsloven 2-8 har gått ned samlet i Ullensakerskolen fra til Prosentandel elever med morsmålsopplæring og/ eller tospråklig fagopplæring År Algarheim 2,7 % 0,0 % 3,3 % 0,8 % 1,8 % Allergot 2,4 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Bakke 2,2 % 2,4 % 1,1 % 2,1 % 2,8 % Borgen 0,7 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % Døli 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % Gystadmarka 5,1 % 7,0 % 2,3 % 2,5 % 2,8 % Gystadmarka u.s. 1,3 % Hovin 5,0 % 9,3 % 9,3 % 9,8 % 4,7 % Jessheim 4,9 % 7,3 % 7,5 % 8,4 % 6,1 % Mogreina 1,4 % 3,4 % 1,4 % 3,4 % 5,6 % Nordby 1,1 % 1,2 % 1,9 % 0,7 % 2,3 % Nordkisa 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % Skogmo 2,2 % 2,2 % 1,1 % 3,4 % 0,2 % Vesong 0,3 % 3,1 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % Åreppen 5,5 % 4,8 % 5,3 % 0,8 % 0,5 % Ullensaker 2,9 % 3,4 % 2,7 % 2,6 % 1,8 % Kilde: GSI Gystadmarka u.s. var ny i Side 18 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

19 3.5 Spesialundervisning Spesialundervisning er undervisning som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Eleven får en opplæringssituasjon som går ut over standardbestemmelsene i opplæringsloven, læreplanen eller den vanlige organiseringen av opplæringstilbudet. Rett til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens 5. Vurdering resultat Prosentandelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning ligger lavere i Ullensaker enn i landet for øvrig, som for skoleåret 2014/2015 hadde 8,0 %, mens Ullensaker hadde 6,9 %. Ved 5 av 14 skoler har andelen gått noe ned skoleåret 2014/15, mens andelen ved 8 av skolene har gått noe opp. Under vises oversikt over utviklingen de siste fem årene. Prosentandel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning Algarheim 7,5 7,1 4,9 2,9 3,6 Allergot 4,2 5,4 7,6 4,4 3,8 Bakke 2,8 2,4 4,0 5,6 7,1 Borgen 4,7 3,0 3,7 4,7 2,8 Døli 3,6 3,6 3,9 5,5 5,9 Gystadmarka 3,3 2,5 4,1 4,0 4,0 Gystadmarka u.s. 8,0 Hovin 6,4 7,5 8,6 9,4 10,4 Jessheim 11,1 10,9 10,7 11,0 10,8 Mogreina 8,8 8,7 10,9 11,0 12,3 Nordby 12,0 12,4 13,7 13,9 12,5 Nordkisa 2,9 4,0 6,2 6,3 4,0 Skogmo 2,6 2,6 4,1 2,5 2,7 Vesong 3,1 4,5 7,1 7,7 9,1 Åreppen 7,0 5,0 4,3 4,3 5,9 Ullensaker 5,8 6 6,9 6,7 6,9 Akershus Nasjonalt 8,4 8,6 8,6 8,3 8,0 Kilde: GSI reduksjon siste skoleår samme nivå som siste skoleår økning siste skoleår Gystadmarka u.s. var ny i Side 19 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

20 4 GJENNOMFØRING Om gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. 4.1 Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indikatoren. Vurdering resultat Diagrammet under viser at 98,9 % av Ullensaker kommunes grunnskoleelever gikk over i videregående opplæring høsten etter uteksaminering i Dette er en økning på 1,2 % sammenlignet med Vi ser også at Ullensakerskolen ligger godt an sammenlignet med Akershus og landet for øvrig. Tall for kommer fra Utdanningsdirektoratet høsten Kilde: Skoleporten Udir. Side 20 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

21 4.2 Gjennomføring av VG1 Diagrammet under viser at elever fra Ullensaker kommune har hatt en økt gjennomføring av VG1 i , med 85, 3 %. Dette er en økning på 1,8 sammenlignet med Årstallet i tabellen viser til det avgangskullet tallene gjelder for, dvs. det året de gikk ut av grunnskolen i Ullensaker. Kilde: Puls. Tallene fra 2014 mangler. Dette er årsaken til at det ser ut som om kurven i diagrammet faller. Det er en positiv utvikling. Side 21 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

22 5 LÆRINGSMILJØ OM LÆRINGSMILJØ Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring i læringsarbeidet. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Ullensakers kommunale grunnskoler er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på alle trinn fra 5. til 10. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. Våren 2013 endret Utdanningsdirektoratet tidspunkt for obligatorisk gjennomføring av Elevundersøkelsen fra vår til høst. Elevundersøkelsen for ble derfor gjennomført høsten 2014, og gjennomføres i det videre på høsten. Neste gjennomføring er høsten Indikatorer læringsmiljø, jfr. Ullensakerskolens styringskort Ullensakerskolens styringskort framkommer i det årlige Rådmannens budsjettgrunnlag, sist lagt fram i sak 14/97, den I det følgende er disse indikatorene listet: Obligatoriske læringsmiljøindekser fra elevundersøkelsen for tilstandsrapporten Støtte fra lærerne Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Tilleggsindikatorer, jfr Ullensakerskolens styringskort Resultater samlet på skolenivå, dvs trinn på barnetrinnet og 8. til 10. trinn på ungdomstrinnet: God elevvurdering - elevundersøkelsen Godt læringsmiljø, bråk og uro elevundersøkelsen Godt læringsmiljø, håndtering av mobbing - foreldreundersøkelsen Godt hjem-skolesamarbeid, dialog og medvirkning foreldreundersøkelsen Godt hjem-skolesamarbeid, forventninger foreldreundersøkelsen OPPSUMMERING De følgende resultatene viser at styringskortet er nådd for 2 av 7 spørsmål. 5 av 7 indikatorer er bedret fra til Ullensakerskolen har bedre resultat enn landsgjennomsnittet i 4 av 7 spørsmål og ligger på samme nivå i 2 av 7 spørsmål. Det er imidlertid noe forskjeller mellom skolene i undersøkelsen. Side 22 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

23 5.2 Støtte fra lærer Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Indeksen sammenfatter følgende spørsmål fra elevundersøkelsen: Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne. Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære. Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Vurdering resultat Sammenlignet med landet for øvrig ligger Ullensaker-skolen noe høyere på både 7. og 10. trinn. I den nederste tabellen ser vi at Ullensaker totalt sett ( trinn) ligger rett over fylkes- og landssnittet. Støtte fra lærer, 7. trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 4,4 4,3 4,3 4,3 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan 4,5 4,5 4,5 4,5 gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med 4,5 4,4 4,4 4,4 respekt? Når jeg har problemer med å forstå 4,6 4,5 4,5 4,5 arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal 4,7 4,6 4,6 4,6 lære Støtte fra lærerne sammenlagt 7. t 4,5 4,5 4,5 4,4 Støtte fra lærer, 10. trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 3,8 3,8 3,8 3,8 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan 4,1 4, 0 4, 0 4, 0 gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 respekt? Når jeg har problemer med å forstå 4,1 4, 0 4, 0 4, 0 arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal 4,2 4, 0 4, 0 4, 0 lære Støtte fra lærerne sammenlagt 10. t 4,1 4, 0 3,9 4, 0 Side 23 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

24 Støtte fra lærer (ny 2013) Snitt 2013-Snitt Algarheim ( trinn) 4,5 4,8 Allergot ( trinn) 4,0 4,2 Bakke ( trinn) 4,5 4,6 Borgen ( trinn) 4,6 4,7 Døli ( trinn) 3,8 4,6 Gystadmarka ( trinn) 4,5 4,5 Gystadmarka (8. trinn) 4,4 Hovin ( trinn) 4,4 4,5 Jessheim ( trinn) 4,4 4,4 Mogreina ( trinn) 4,7 4,9 Nordby ( trinn) 4,0 4,1 Nordkisa ( trinn) 4,3 4,4 Skogmo ( trinn) 4,5 4,7 Vesong ( trinn) 4,0 4,1 Åreppen ( trinn) 4,5 4,6 Ullensaker ( trinn) 4,3 4,4 Akershus ( trinn) 4,2 4,3 Kommunegr. 13 ( trinn) 4,2 4,4 Nasjonalt ( trinn) 4,2 4,3 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: Side 24 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

25 5.3 Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Elevenes opplevelser av tilbakemelding og veiledning måles i denne indeksen. Indeksen består av følgende spørsmål: Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Side 25 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

26 Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Mål for perioden Det er fastsatt mål for en av indikatorene, God elevvurdering, som legges frem i kapittel Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet ligger over både fylkes- og landssnittet på 7. trinn. På 10. trinn ligger Ulensakerskolen samlet rett over Akershus og landssnittet. Totalt sett ( trinn) skårer Ullensaker over fylkes- og landssnittet. Vurdering for læring, 7. trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike 4,6 4,4 4,4 4,4 fagene slik at du forstår dem? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på 4,5 4,3 4,4 4,3 når skolearbeidet ditt vurderes? Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet 4,4 4,2 4,2 4,2 du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for 4,2 4, 0 4,1 4, 0 å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som 4, 0 3,8 3,8 3,8 du kan bruke til å bli bedre i fagene? Får du være med og foreslå hva det skal legges 3,8 3,6 3,6 3,5 vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 3,9 3,6 3,6 3,5 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom 4,3 4, 0 4, 0 3,9 hvordan jeg utvikler meg i faget Vurdering for læring sammenlagt 7.t 4,2 4, 0 4, 0 3,9 Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike 3,8 3,8 3,8 3,8 fagene slik at du forstår dem? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på 3,9 3,8 3,8 3,8 når skolearbeidet ditt vurderes? Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet 3,7 3,6 3,6 3,6 du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for 3,6 3,5 3,5 3,5 å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som 3,2 3,1 3,1 3,1 du kan bruke til å bli bedre i fagene? Får du være med og foreslå hva det skal legges 2,8 2,6 2,6 2,6 vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 2,5 2,4 2,5 2,4 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Vurdering for læring, 10. trinn, ,1 3,1 3,1 3,1 Vurdering for læring sammenlagt 10. t 3,3 3,2 3,2 3,2 Side 26 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

27 Vurdering for læring Snitt 2013-Snitt Algarheim ( trinn) 4,0 4,3 Allergot ( trinn) 3,5 3,4 Bakke ( trinn) 3,9 4,2 Borgen ( trinn) 4,2 4,3 Døli ( trinn) 3,4 4,2 Gystadmarka ( trinn) 4,0 4,2 Gystadmarka (8. trinn) 3,6 Hovin ( trinn) 3,9 4,1 Jessheim ( trinn) 3,9 3,9 Mogreina ( trinn) 4,4 4,7 Nordby ( trinn) 3,4 3,5 Nordkisa ( trinn) 3,8 3,9 Skogmo ( trinn) 3,9 4,2 Vesong ( trinn) 3,4 3,4 Åreppen ( trinn) 4,0 4,3 Ullensaker ( trinn) 3,7 3,8 Akershus ( trinn) 3,7 3,7 Kommunegr. 13 ( trinn) 3,6 3,9 Nasjonalt ( trinn) 3,6 3,7 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: Side 27 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

28 5.3.1 God elevvurdering Indikatoren God elevvurdering endret seg noe i elevundersøkelsen Frem til var spørsmålet: Lærerne forteller meg hva jeg bør gjøre for å bli bedre i alle, fleste eller mange fag. I 2013 ble spørsmålet endret til: Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Mål for perioden Til spørsmålet «Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene» har styringskortet for Ullensakerskolen 2015 som ønsket mål at 80 % av elevene skal svare som beskrevet. Akseptert andel er 70 %. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde styringskortets aksepterte nivå for og ligger over både fylkes- og landsnittet. 4 av 15 skoler nådde styringskortets mål, ønsket nivå, mens 6 av 15 skoler nådde styringskortets mål, akseptert nivå, Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i alle, fleste eller mange fag? Frem til 2012 var spørsmålet: Lærerne forteller meg hva jeg bør gjøre for å bli bedre i alle, fleste eller mange fag Algarheim 55 % 71 % 55 % 69 % 88 % Bakke 42 % 50 % * 62 % 80 % Borgen 54 % 61 % 42 % 73 % 79 % Døli 59 % 54 % 40 % 60 % 88 % Gystadmarka 55 % 60 % 55 % 63 % 78 % Gystadmarka u.s. 58 % Hovin 47 % 72 % 54 % 74 % 72 % Jessheim 64 % 65 % 58 % 70 % 64 % Mogreina 45 % 76 % 77 % 86 % 77 % Nordkisa 53 % 53 % 33 % 72 % 77 % Skogmo 58 % 65 % 56 % 62 % 79 % Åreppen 70 % 58 % 61 % 74 % 85 % Allergot 57 % 52 % 54 % 62 % 58 % Nordby 58 % 65 % 60 % 64 % 63 % Vesong 59 % 45 % 54 % 64 % 61 % Ullensaker 56 % 59 % 54 % 66 % 71 % Akershus 54 % 55 % 54 % 63 % 65 % Nasjonalt 53 % 55 % 53 % 62 % 62 % Styringskortet nådd. Mål i 2015: Ønsket 80 %, akseptert 70 %. * Bakke hadde ikke mellomtrinn 2012 Prikket i hht Ullensakerskolens publiseringsregler Gystadmarka u.s. var ny i Side 28 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

29 5.4 Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Indeksen består av følgende spørsmål: Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet ligger på samme nivå som landet for øvrig og rett under Akershus på 7. trinn. På 10. trinn ligger Ullensakerskolen samlet på samme nivå som Akershus og landet for øvrig. Totalt sett ( trinn) er Ullensaker på samme nivå som fylkessnittet og rett over landssnittet. Side 29 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

30 Delskår Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? Mestring, 7. trinn, Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke 4, 0 4, 0 4,1 4, 0 4,1 4, 0 4,1 4, 0 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,3 4,3 4,4 4,3 Mestring sammenlagt 7. trinn 4,1 4,1 4,2 4,1 Delskår Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? Mestring, 10. trinn, Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke 4, 0 4, 0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,2 4,2 4,2 4,2 Mestring sammenlagt 10. trinn 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 Mestring (ny i 2013) Snitt 2013-Snitt Algarheim ( trinn) 4,0 4,2 Allergot ( trinn) 4,0 4,1 Bakke ( trinn) 4,0 4,1 Borgen ( trinn) 4,0 4,1 Døli ( trinn) 3,7 4,1 Gystadmarka ( trinn) 3,9 4,1 Gystadmarka (8. trinn) 3,9 Hovin ( trinn) 4,0 4,2 Jessheim ( trinn) 4,0 4,0 Mogreina ( trinn) 4,2 4,4 Nordby ( trinn) 3,9 4,1 Nordkisa ( trinn) 3,8 3,9 Skogmo ( trinn) 4,1 4,1 Vesong ( trinn) 3,9 4,0 Åreppen ( trinn) 4,0 4,1 Ullensaker ( trinn) 4,0 4,1 Akershus ( trinn) 4,0 4,1 Kommunegr. 13 ( trinn) 4,0 4,1 Nasjonalt ( trinn) 4,0 4,0 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: Side 30 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

31 5.5 Faglig utfordring Indikatoren viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Indikatoren består av følgende spørsmål: Får du nok utfordringer på skolen? Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indikatoren, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet ligger likt med Akershus og rett over landet for øvrig på 7. trinn. På 10. trinn er Ullensakerskolens snitt like over fylkes- og landssnittet. Totalt sett ( trinn) ligger Ullensaker på samme nivå som fylkesog landssnittet. Delskår Faglig utfordring, 7. trinn, Ullensaker kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt Får du nok utfordringer på skolen? 4,1 4,1 4,1 4, 0 Delskår Faglig utfordring, 10. trinn, Ullensaker kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt Får du nok utfordringer på skolen? 4,3 4,2 4,2 4,2 Faglig utfordringer Snitt 2013-Snitt Algarheim ( trinn) 4,0 4,2 Allergot ( trinn) 4,0 4,1 Bakke ( trinn) 3,6 4,1 Borgen ( trinn) 4,0 4,0 Døli ( trinn) 3,6 4,1 Gystadmarka ( trinn) 3,8 4,1 Gystadmarka (8. trinn) 4,2 Hovin ( trinn) 3,6 4,0 Jessheim ( trinn) 4,0 3,9 Mogreina ( trinn) 4,1 4,0 Nordby ( trinn) 4,0 4,2 Nordkisa ( trinn) 3,7 4,2 Skogmo ( trinn) 3,7 4,1 Vesong ( trinn) 4,0 4,1 Åreppen ( trinn) 3,8 4,1 Ullensaker ( trinn) 3,9 4,1 Akershus ( trinn) 4,0 4,1 Kommunegr. 13 ( trinn) 4,0 4,0 Nasjonalt ( trinn) 4,0 4,1 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: Side 31 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

32 5.6 Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Indeksen består av følgende spørsmål/ påstander: Det er god arbeidsro i timene I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Vurdering resultat Ullensakerskolen ligger godt over landet for øvrig og Akershus på 7. trinn, mens den på 10. trinn ligger noe over. Totalt sett ( trinn) ligger Ullensaker over fylkes- og landssnittet. Læringskultur, 7. trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Det er god arbeidsro i timene. 3,9 3,7 3,7 3,6 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt 4,3 4,2 4,2 4,1 med skolearbeidet. Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil 4,8 4,6 4,6 4,5 fordi vi kan lære av det. Læringskultur sammenlagt 7. trinn 4,3 4,1 4,1 4,1 Læringskultur, 10.trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Det er god arbeidsro i timene 3,5 3,5 3,5 3,5 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt 3,7 3,7 3,7 3,7 med skolearbeidet Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil 4,2 4, 0 4, 0 4, 0 fordi vi kan lære av det Læringskultur sammenlagt 10. trinn 3,8 3,7 3,7 3,7 Side 32 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

33 Læringskultur (ny i 2013) Snitt 2013-Snitt Algarheim ( trinn) 4,1 4,5 Allergot ( trinn) 3,4 3,9 Bakke ( trinn) 4,0 4,1 Borgen ( trinn) 3,7 4,4 Døli ( trinn) 3,4 4,4 Gystadmarka ( trinn) 4,0 4,3 Gystadmarka (8. trinn) 4,1 Hovin ( trinn) 4,0 4,3 Jessheim ( trinn) 3,8 4,1 Mogreina ( trinn) 4,7 4,7 Nordby ( trinn) 3,5 3,9 Nordkisa ( trinn) 3,7 3,9 Skogmo ( trinn) 4,0 4,1 Vesong ( trinn) 3,6 3,8 Åreppen ( trinn) 4,1 4,5 Ullensaker ( trinn) 3,8 4,1 Akershus ( trinn) 3,7 4,0 Kommunegr. 13 ( trinn) 3,7 3,9 Nasjonalt ( trinn) 3,7 4,0 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: Godt læringsmiljø, bråk og uro Spørsmålet om Bråk og uro ble i endret slik at elevene nå skulle si seg enig eller uenig i et utsagn. Dette medførte at tallene fra ikke kunne sammenlignes med tidligere år. Tallene for kan imidlertid sammenlignes med tallene fra Tidligere spørsmål fra elevundersøkelsen: Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? Nytt utsagn i elevundersøkelsen i : Det er god arbeidsro i timene. Svaralternativ: Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Høy verdi betyr positivt resultat. Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen hadde i 2015 som ønsket mål at 100 % av elevene skal svare som beskrevet på det første spørsmålet om arbeidsro i timene. Akseptert andel var 95 %. Vurdering resultat Ullensaker skåret likt med Akershus og landet for øvrig i , men nådde ikke styringskortet for Vi ser imidlertid at de fleste skoler i Ullensaker hadde en stor framgang når det gjelder arbeidsro i forhold til i Side 33 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

34 Det er god arbeidsro i timene helt enig eller litt enig Algarheim 70 % 86 % Bakke 54 % 49 % Borgen 50 % 74 % Døli 40 % 63 % Gystadmarka 49 % 58 % Gystadmarka u.s 63 % Hovin 59 % 64 % Jessheim 48 % 57 % Mogreina 92 % 50 % Nordkisa 51 % 43 % Skogmo 59 % 78 % Åreppen 64 % 80 % Allergot 41 % 63 % Nordby 50 % 62 % Vesong 50 % 55 % Ullensaker 52 % 64 % Akershus 54 % 64 % Nasjonalt 51 % 64 % tilbakegang siste år framgang siste år Gystadmarka u.s. var ny i Side 34 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

35 5.7 Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av muligheten for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får være med på å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Indeksen består av følgende spørsmål: Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? Hører skolen på elevenes forslag? Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet ligger godt over både landet for øvrig og Akershus på 7. trinn. På 10. trinn ligger Ullensakerskolen rett over de nasjonale resultatene og resultatet for Akershus. Totalt sett ( trinn) ligger Ullensaker over fylkes- og landssnittet. Elevdemokrati og medvirkning, 7. trinn, Delskår Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? Ullensaker kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt 3,7 3,4 3,4 3,4 4,4 4,2 4,2 4,1 Hører skolen på elevenes forslag? 4,1 3,8 3,8 3,7 Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/ gruppa? Elevdemokrati og medvirkning sammenlagt 7. trinn 4,4 4, 0 4,1 4, 0 4,2 3,9 3,9 3,8 Elevdemokrati og medvirkning, 10. trinn, Delskår Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? Ullensaker kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt 3, 0 2,9 2,9 2,9 3,6 3,5 3,6 3,5 Hører skolen på elevenes forslag? 3,2 3,1 3,1 3,1 Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/ gruppa? Elevdemokrati og medvirkning samlet 10. trinn 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 Side 35 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

36 Elevdemokrati og medvirkning (ny i 2013) Snitt 2013-Snitt Algarheim ( trinn) 3,8 4,2 Allergot ( trinn) 3,3 3,3 Bakke ( trinn) 4,0 4,1 Borgen ( trinn) 4,1 4,2 Døli ( trinn) 3,5 4,1 Gystadmarka ( trinn) 3,8 4,1 Gystadmarka (8. trinn) 3,5 Hovin ( trinn) 3,6 3,9 Jessheim ( trinn) 3,8 3,9 Mogreina ( trinn) 4,5 4,7 Nordby ( trinn) 3,4 3,5 Nordkisa ( trinn) 3,7 3,6 Skogmo ( trinn) 4,0 4,3 Vesong ( trinn) 3,4 3,4 Åreppen ( trinn) 4,1 4,3 Ullensaker ( trinn) 3,7 3,8 Akershus ( trinn) 3,6 3,7 Kommunegr. 13 ( trinn) 3,6 3,8 Nasjonalt ( trinn) 3,5 3,6 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: 5.8 Mobbing på skolen Indikatoren består av følgende spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Skala: 1-5. Lav verdi betyr positivt resultat. Mål for perioden Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Det er imidlertid fastsatt mål for en indikator, Godt læringsmiljø, mobbing - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), som legges frem i kapittel Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet ligger på samme nivå som landet for øvrig og Akershus på både 7. trinn og 10. trinn. Tabellen under viser at det er framgang fra til på flere skoler når det gjelder elevers rapportering om mobbing. Side 36 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

37 Mobbing på skolen, 7. trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 1,2 1,2 1,2 1,2 Mobbing på skolen, 10. trinn, Delskår Ullensaker Kommunegruppe Akershus Nasjonalt kommune 13 fylke Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 1,2 1,2 1,2 1,2 Mobbing på skolen Snitt 2013-Snitt Algarheim (7. trinn) 1,0 1,1 Allergot (10. trinn) 1,2 1,1 Bakke (7. trinn) 1,4 1,1 Borgen (7. trinn) 1,5 1,0 Døli (7. trinn) 1,2 1,2 Gystadmarka (7. trinn) 1,3 1,3 Hovin (7. trinn) 1,5 1,3 Jessheim (7. trinn) 1,2 1,4 Mogreina (7. trinn) 1,3 1,1 Nordby (10. trinn) 1,3 1,2 Nordkisa (7. trinn) 1,3 1,1 Skogmo (7. trinn) 1,3 1,3 Vesong (10. trinn) 1,3 1,2 Åreppen (7. trinn) 1,3 1,2 Ullensaker (7. trinn) 1,3 1,2 Ullensaker (10. trinn) 1,2 1,2 Akershus (7. trinn) 1,3 1,2 Akershus (10. trinn) 1,2 1,2 Nasjonalt (7. trinn) 1,3 1,2 Nasjonalt (10. trinn) 1,3 1,2 Framgang siste år: Tilbakegang siste år: På samme nivå som siste år: Mobbing Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Indikatoren består av følgende spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Svaralternativer: Ikke i det hele tatt En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden - Omtrent 1 gang i uken - Flere ganger i uken Oversikten viser andel elever pr. skole som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Andelen mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Lav verdi betyr positivt resultat. Side 37 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

38 Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen 2015 har som ønsket mål at 0 % av elevene skal svare som beskrevet. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortet for 2015, men har samme resultat som i fjor, med 5 %. Dette var beste resultat til da. Ingen skoler nådde styringskortets mål for Elevenes rapportering på mobbing 2 ganger eller mer de siste månedene Algarheim 9 % 12 % 15 % 5 % - Bakke 17 % 12 % * - 3 % Borgen 5 % 11 % 6 % 9 % - Døli 6 % 10 % 11 % - - Gystadmarka 0 % 6 % 7 % 3 % 3 % Gystadmarka u.s - - Hovin 11 % 15 % 18 % 7 % 5 % Jessheim 3 % 11 % 8 % 6 % 12 % Mogreina 0 % 7 % - Nordkisa 9 % 10 % 10 % - Skogmo 9 % 4 % 5 % 6 % 5 % Åreppen 6 % 13 % 9 % 2 % 3 % Allergot 5 % 11 % 7 % 4 % Nordby 11 % 8 % 10 % 5 % 2 % Vesong 8 % 13 % 7 % 6 % 5 % Ullensaker 10 % 10 % 9 % 5 % 5 % Akershus 8 % 9 % 8 % 5 % 4 % Nasjonalt 10 % 10 % 9 % 6 % 4 % Styringskortet nådd. Mål i 2015: ønsket 0 % Prikket i hht Ullensakerskolens publiseringsregler Gystadmarka u.s. var ny i Ett av de sammenslåtte svaralternativene er prikket fra Utdanningsdirektoratet. Side 38 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

39 5.9 Godt hjem-skolesamarbeid, håndtering av mobbing Spørsmål fra foreldreundersøkelsen: Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte. Oversikten viser prosentandel foresatte pr. skole som har svart helt eller delvis enig. Høy verdi betyr positivt resultat. Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen 2015 har som ønsket mål at 80 % av foresatte skal svare som beskrevet. Akseptert andel var 70 %. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortet for 2015, men ligger noe over resultatet for landet for øvrig og Akershus. Det er verdt å merke seg at flere av skolene nådde styringskortet. 2 av 15 skoler nådde styringskortets mål, og 3 av 15 skoler nådde akseptert nivå. Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte Algarheim 64 % 67 % 64 % 69 % 77 % Bakke 43 % 26 % 47 % 39 % 52 % Borgen 63 % 64 % 49 % 53 % 58 % Døli 56 % 59 % 36 % - 27 % Gystadmarka 74 % 69 % 57 % 63 % 52 % Gystadmarka u.s. 50 % Hovin 44 % 46 % 66 % 69 % 75 % Jessheim 66 % 67 % 64 % 64 % 49 % Mogreina 85 % 75 % 75 % 82 % 81 % Nordkisa 70 % 58 % 62 % 53 % 80 % Skogmo 72 % 68 % 77 % 78 % 71 % Åreppen 61 % 64 % 54 % 60 % 58 % Allergot 38 % 36 % 38 % 45 % 46 % Nordby 49 % 26 % 40 % 49 % 54 % Vesong 49 % 37 % 35 % - 27 % Ullensaker 62 % 59 % 57 % 63 % 58 % Akershus 59 % 57 % 57 % 57 % 54 % Kom.gr % 58 % 56 % 59 % Nasjonalt 60 % 58 % 58 % 59 % 55 % Styringskortet nådd Gystadmarka u.s. var ny i Side 39 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

40 5.2.2 Godt hjem-skolesamarbeid, dialog og medvirkning Spørsmål fra foreldreundersøkelsen: Foresatte er svært eller noe fornøyd over måten de blir tatt i mot dersom de har behov for kontakt med skolen. Dette spørsmålet har vært i undersøkelsen siden Oversikten viser prosentandel foresatte pr. skole som har svart svært eller noe fornøyd. Høy verdi betyr positivt resultat. Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen 2015 har som ønsket mål at 95 % av foresatte skal svare som beskrevet. Akseptert andel var 90 %. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde styringskortet akseptert nivå 2015, og har beste resultat så langt. Ullensaker ligger noe høyere enn Akershus og på samme nivå som landet for øvrig. 6 av 15 skoler nådde styringskortets mål, mens 4 skoler nådde akseptert nivå. Side 40 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

41 Foresatte er svært eller noe fornøyd med måten de blir tatt i mot på dersom de har behov for kontakt med skolen Algarheim 89 % 90 % 86 % 95 % Bakke 71 % 82 % 71 % 82 % Borgen 92 % 88 % 78 % 98 % Døli 86 % 82 % 70 % 86 % Gystadmarka 89 % 89 % 92 % 95 % Gystadmarka u.s 78 % Hovin 86 % 91 % 89 % 94 % Jessheim 91 % 87 % 82 % 91 % Mogreina 92 % 95 % 90 % 95 % Nordkisa 86 % 92 % 90 % 96 % Skogmo 90 % 88 % 89 % 95 % Åreppen 87 % 83 % 86 % 90 % Allergot 85 % 82 % 80 % 93 % Nordby 74 % 80 % 83 % Vesong 85 % 73 % 84 % Ullensaker 87 % 86 % 86 % 91 % Akershus 85 % 84 % 85 % 90 % Nasjonalt 86 % 87 % 87 % 91 % Styringskortet nådd Gystadmarka u.s. var ny i Godt hjem-skolesamarbeid, forventninger fra skolen Spørsmålet om forventninger fra skolen er i 2014 endret slik at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år. Tidligere spørsmål fra foreldreundersøkelsen: Jeg/vi er helt eller delvis enig i at vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen. Prosentandel til og med 2013 viser foresatte pr. skole som har svart at de er helt eller delvis enige på dette spørsmålet. Lav verdi betyr altså positivt resultat. Nytt utsagn i foreldreundersøkelsen 2014: Jeg er kjent med hvilke forventninger skolen har til meg når det gjelder samarbeid med skolen. Prosentandel fra og med 2014 viser foresatte pr. skole som har svart at de er helt eller litt uenig i påstanden. Lav verdi betyr altså positivt resultat. Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen 2015 har som ønsket mål at 10 % av foresatte skal svare som beskrevet. Akseptert andel var 25 %. Styringskortet for 2015 er imidlertid ikke oppdatert i forhold til det endrede spørsmålet i Vurdering resultat For å skape et sammenligningsgrunnlag med tidligere år kan man ta med de foresatte som er helt eller litt uenig i utsagnet, og sette dette opp mot de foresatte som tidligere år har svart at de er helt eller delvis enig i at de er usikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen. Dette er ingen reell sammenligning, men resultatene viser at mange foresatte svarer at de er kjent med forventningene skolen har til dem. Side 41 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

42 Fram til : Jeg/vi er helt eller delvis enig i at vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen * Algarheim 28 % 28 % 39 % 24 % 4 % Bakke 38 % 38 % 39 % 33 % 6 % Borgen 19 % 21 % 17 % 31 % 9 % Døli 44 % 34 % 23 % 39 % 10 % Gystadmarka 36 % 38 % 33 % 31 % 3 % Gystadmarka u.s. 6 % Hovin 34 % 41 % 32 % 33 % 1 % Jessheim 32 % 33 % 37 % 33 % 4 % Mogreina 33 % 31 % 30 % 29 % 1 % Nordkisa 28 % 35 % 35 % 22 % 9 % Skogmo 36 % 34 % 29 % 24 % 3 % Åreppen 29 % 34 % 25 % 33 % 6 % Allergot 41 % 47 % 33 % 30 % 5 % Nordby 36 % 42 % 35 % 3 % Vesong 39 % 39 % 37 % 5 % Ullensaker 34 % 35 % 32 % 30 % 5 % Akershus 33 % 35 % 32 % 31 % 6 % Nasjonalt 34 % 35 % 33 % 31 % 7 % Styringskortet nådd Gystadmarka u.s. var ny i * Ny spørsmålstilling i 2014 er ikke i samsvar med styringskortets mål. Lav verdi er positivt. Side 42 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

43 6 LÆRINGSUTBYTTE Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende kompetanse. Dette er kompetanse som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Standpunkt- og eksamenskarakterer er sluttvurdering for elever på 10. trinn. I det følgende er disse indikatorene listet: Obligatoriske indikatorer for tilstandsrapporten nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Anbefalt fra Utdanningsdirektoratet nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Tilleggsindikatorer, jfr. Ullensakerskolens prøveplan kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn tallforståelse og regnekompetanse på 1., 2. og 3. trinn engelsk, lesing og lytting på 3. trinn 6.1 Kartleggingsprøver på 1., 2. og 3. trinn Om kartleggingsprøver Kartleggingsprøver for trinn er nasjonale og obligatoriske. Nasjonale kartleggingsprøver avdekker behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Basert på prestasjonene til elever fra et representativt utvalg skoler fastsetter Utdanningsdirektoratet en bekymringsgrense for de ulike delprøvene i kartleggingsprøven. Bekymringsgrensen baseres på de % svakeste elevresultatene på nasjonalt nivå. Det gjennomføres kartleggingsprøver på 1., 2. og 3. trinn i grunnskolen. Elevene kartlegges i grunnleggende kompetanse i lesing og regning alle trinn, samt engelsk på 3. trinn. Ullensakerskolens styringskort har fastsatt resultatmål for 2. og 3. trinn lesing og regning, samt engelsk for 3. trinn. Det er ikke fastsatt mål for kartleggingsprøvene på 1. trinn. Kartleggingsprøver kartlegger grunnleggende kompetanse i alle fag. Prøvene tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemål i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrerte. Kartleggingsprøvene er laget slik at de har mange lette oppgaver og få middels eller vanskelige oppgaver. Kartleggingsprøvene gir informasjon om andelen elever som ligger under en såkalt bekymringsgrense. 3 3 Se Utdanningsdirektoratet: Side 43 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

44 For kartleggingsprøvene i regning og engelsk, kartlegges andel elever under bekymringsgrensen. For kartleggingsprøven i lesing (på norsk) kartlegges andel delprøver som elevgruppen har under bekymringsgrensen. Lav verdi betyr positivt resultat for alle prøvene. Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen har fastsatt følgende mål: Maks 10 % elever/ delprøver under kritisk grense i regning og lesing på 2. og 3. trinn. Maks 15% elever under kritisk grense i engelsk lesing/ lytting på 3. trinn. Lav verdi betyr positivt resultat. Under vises resulatene for kartleggingsprøvene som ble gjennomført våren Side 44 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

45 6.1.1 Tallforståelse og regneferdigheter på 1., 2. og 3. trinn Om kartleggingsprøver Se punkt 6.1. over. Kartleggingsprøve i regning for 1. trinn Vurdering resultat Resultatet for Ullensaker samlet 2015 gikk noe ned på 1. trinn i kartleggingsprøver i regning, sammenlignet med 2014, men trendlinjen er fortsatt nedadgående. Prøven ble første gang gjennomført i 2012, og ble oppdatert med nye prøver i Fem av 11 skoler hadde en elevandel på 10 % eller færre under bekymringsgrensen i Dette er det samme antall skoler som i Det er verdt å merke seg at flere skoler lå på eller over fjorårets resultat i enn i Nasjonal kartlegging i regning 1. trinn Andel elever under kritisk grense * 2015 Algarheim 35,1 % *** *** 11 % Bakke 18,2 % 23,0 % 16,7 % 18 % Borgen *** 0,0 % 20,0 % 33 % Døli 0,0 % 17,9 % 30,0 % 0 % Gystadmarka 14,3 % 3,3 % *** 33 % Hovin *** 18,6 % *** *** Jessheim 13,0 % 17,5 % *** *** Mogreina 27,8 % 50,0 % 0,0 % 14 % Nordkisa 44,4 % 15,4 % 29,4 % *** Skogmo 17,9 % 14,1 % 12,1 % 9 % Åreppen 20,0 % 15,2 % 17,0 % *** Ullensaker 17,4 % 15,7 % 12,8 % 14,0 % * Prøven ble revidert før gjennomføringen våren 2014 På eller over fjorårets resultat *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Regneferdighet 1. trinn Andel elever under bekymringsgrensen 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Algarheim Bakke Borgen Døli Gystadmarka Hovin Jessheim Mogreina Nordkisa Skogmo Åreppen Ullensaker * 2015 Side 45 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

46 Kartleggingsprøve i regning for 2. trinn Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen: Maks 10 % elever/ delprøver under kritisk grense i regning på 2. og 3. trinn. Vurdering resultat Ullensaker hadde en elevandel på 23 % under bekymringsgrensen i Etter en svært positiv utvikling fram til , ser vi en nedgang i resultatene for og Prøven kom i ny versjon i Styringskortet ble ikke nådd. Kun en skole, Jessheim skole og ressurssenter, nådde styringskortet med en elevandel på 10 % eller færre under bekymringsgrensen i For gjaldt dette tre skoler. Nasjonal kartlegging i regning 2. trinn Andel elever under kritisk grense * 2015 Algarheim 34,0 % 14,0 % *** 5,0 % *** 13 % Bakke 6,0 % 8,0 % 0,0 % 3,0 % 34,9 % 35 % Borgen 0,0 % 0,0 % 17,0 % *** 0,0 % 18 % Døli 7,0 % 6,0 % 0,0 % *** 35,5 % 22 % Gystadmarka 2,0 % 18,0 % 11,0 % 6,0 % *** 22 % Hovin 42,0 % 26,0 % 18,0 % *** 27,5 % 26 % Jessheim 17,0 % 18,0 % 8,0 % 7,0 % 12,3 % 9 % Mogreina *** *** 13,0 % *** 36,0 % 61 % Nordkisa 40,0 % 14,0 % 39,0 % *** 30,4 % 25 % Skogmo 7,0 % 0,0 % 11,0 % 6,0 % 29,3 % 18 % Åreppen 15,0 % 14,0 % 8,0 % 12,0 % 18,2 % 22 % Ullensaker 16,0 % 13,0 % 11,0 % 6,0 % 21,2 % 23,0 % * Prøven ble revidert før gjennomføringen våren 2014 På eller over fjorårets resultat *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Side 46 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

47 Kartleggingsprøve i regning for 3. trinn Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen: Maks 10 % elever under kritisk grense i regning på 3. trinn. Vurdering resultat Ullensaker samlet gikk noe tilbake med en større andel under kritisk grense i sammenlignet med året før på 3. trinn kartleggingsprøver i regning. Styringskortet er ikke nådd. To av 11 skoler oppnådde styringskortets mål i 2015 med 10 % eller færre under bekymringsgrensen. Dette er det samme antallet som i Nasjonal kartlegging i regning 3. trinn Andel elever under kritisk grense * 2015 Algarheim ** 32,0 % 16,0 % 13,0 % 16,2 % *** Bakke ** 21,0 % 22,0 % 24,0 % *** 37 % Borgen 17,0 % 13,0 % 19,0 % 30,0 % 30,0 % 0 % Døli ** 19,0 % 21,0 % 0,0 % 17,9 % 24 % Gystadmarka 5,0 % 5,0 % 23,0 % 15,0 % 12,9 % 14 % Hovin 44,0 % 40,0 % 21,0 % 54,0 % *** 20 % Jessheim ** 19,0 % 24,0 % 13,0 % 14,9 % 24 % Mogreina 12,0 % 10,0 % 17,0 % *** *** 32 % Nordkisa 56,0 % 56,0 % 26,0 % 24,0 % 0,0 % 26 % Skogmo 13,0 % 15,0 % 8,0 % 21,0 % 12,5 % 24 % Åreppen 28,0 % 26,0 % 34,0 % 18,0 % 18,2 % 13 % Ullensaker 25,0 % 23,0 % 22,0 % 21,0 % 14,6 % 21,0 % * Prøven ble revidert før gjennomføringen våren 2014 På eller over fjorårets resultat *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler ** Ikke levert prøve Side 47 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

48 6.1.2 Leseferdigheter på 1., 2. og 3. trinn Mål for perioden Det er ikke satt mål for leseferdighet på 1. trinn i styringskortet for Ullensakerskolen. Nasjonal kartlegging i lesing 1. trinn Andel delprøver under kritisk grense * 2015 Algarheim 9,8 % 8,9 % 11,7 % *** *** 16,3 % Bakke 29,0 % 10,7 % 12,0 % 10,3 % 19,6 % 21,8 % Borgen 10,5 % 12,7 % 21,4 % 0,0 % *** *** Døli 16,7 % *** *** 19,6 % 18,9 % *** Gystadmarka 18,6 % 6,2 % 10,3 % 2,5 % 9,9 % 16,1 % Hovin 32,4 % 28,1 % 7,1 % 9,3 % 12,6 % *** Jessheim 13,1 % 15,0 % 6,8 % 12,0 % *** 14,6 % Mogreina 8,3 % 15,9 % *** 20,0 % 21,2 % *** Nordkisa 25,0 % 10,7 % 25,9 % 18,0 % *** *** Skogmo 7,9 % 4,8 % 9,5 % 10,9 % 12,6 % 6,9 % Åreppen 25,0 % 13,1 % 17,2 % 8,7 % 23,0 % 9,5 % Ullensaker 18,0 % 11,9 % 11,5 % 9,9 % 14,7 % 11,3 % * Prøven ble revidert før gjennomføringen 2014 På eller over fjorårets resultat *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Vurdering resultat Ullensaker samlet hadde 11 % andel delprøver under bekymringsgrensen i for lesing 1. trinn mot 14 % i Vi ser altså en bedring i lesekompetanse på 1. trinn fra til Tre av 11 skoler hadde en andel delprøver på eller lavere enn 10 % i , mens syv skoler oppnådde det samme i Side 48 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

49 Kartleggingsprøve i lesing for 2. trinn Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen: Maks 10 % delprøver under kritisk grense i lesing på 2. trinn. Vurdering resultat Ullensaker samlet gikk fra 10 til 15 % under kritisk grense fra til Styringskortet er ikke nådd. To av 11 skoler oppnådde styringskortets mål med en elevandel på 10 % eller færre under bekymringsgrensen i I nådde fem av 11 skoler styringskortets mål. Nasjonal kartlegging i lesing 2. trinn Andel delprøver under kritisk grense * 2015 Algarheim 26,0 % 18,0 % 6,0 % 9,0 % *** 11,5 % Bakke 7,0 % 3,0 % 10,0 % 0,0 % 11,6 % 19,2 % Borgen 9,0 % 11,0 % 29,0 % 8,0 % 0,0 % 18,8 % Døli 19,0 % *** 8,0 % *** 19,2 % *** Gystadmarka 4,0 % 16,0 % 12,0 % 11,0 % 8,3 % 16,1 % Hovin 22,0 % 19,0 % 27,0 % 12,0 % *** 25,7 % Jessheim 11,0 % 11,0 % 9,0 % 9,0 % 8,1 % 6,5 % Mogreina *** *** 14,0 % 14,0 % *** 20,7 % Nordkisa 33,0 % 16,0 % 19,0 % 29,0 % 21,7 % *** Skogmo 15,0 % 3,0 % 10,0 % 11,0 % 14,0 % 12,1 % Åreppen 19,0 % 17,0 % 9,0 % 16,0 % 10,2 % 16,0 % Ullensaker 15,0 % 12,0 % 13,0 % 11,0 % 10,6 % 15,1 % * Prøven ble revidert før gjennomføringen 2014 Styringskortet nådd *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Side 49 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

50 Kartleggingsprøve i lesing for 3. trinn Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen: Maks 10 % delprøver under kritisk grense i lesing på 3. trinn. Vurdering resultat Resultatet for Ullensaker samlet var en andel på 15 % delprøver under bekymringsgrensen for lesing 3. trinn i Dette er en videreføring av en positiv utvikling for denne prøven de siste årene. To av 11 skoler oppnådde styringskortets mål med en elevandel på 10 % eller færre under bekymringsgrensen for Nasjonal kartlegging i lesing 3. trinn Andel delprøver under kritisk grense * 2015 Algarheim ** 20,0 % 27,0 % 12,0 % 19,6 % 15,0 % Bakke 25,0 % 14,0 % *** 24,0 % 10,7 % 19,0 % Borgen 23,0 % *** 22,0 % 18,0 % 33,8 % 0,0 % Døli 24,0 % 13,0 % 23,0 % *** 17,0 % 27,0 % Gystadmarka ** 12,0 % 15,0 % 18,0 % 14,5 % 9,0 % Hovin 29,0 % 22,0 % 17,0 % 23,0 % *** 12,0 % Jessheim ** 17,0 % 16,0 % 19,0 % 14,1 % 13,0 % Mogreina 28,0 % *** 15,0 % 11,0 % *** 23,0 % Nordkisa 48,0 % 40,0 % 29,0 % 15,0 % *** 18,0 % Skogmo 13,0 % 21,0 % 14,0 % 22,0 % 20,5 % 15,0 % Åreppen 24,0 % 19,0 % 28,0 % 19,0 % 17,6 % 11,0 % Ullensaker 25,0 % 18,0 % 18,0 % 18,0 % 16,2 % 15,0 % ** Algarheim, Gystadmarka og Jessheim har ikke levert leseprøven våren 2010 * Prøven ble revidert før gjennomføringen 2014 Styringskortet nådd *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Side 50 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

51 6.1.3 Engelsk, lesing og lytting på 3. trinn Mål for perioden Styringskortet for Ullensakerskolen: Maks 15 % elever under kritisk grense i engelsk lesing/ lytting på 3. trinn. Vurdering resultat I engelsk lytting for 3. trinn oppmnådde Ullensaker samlet 12 % andel elever under bekymringsgrensen i Dette er innenfor styringskortet og en bedring sammenlignet med fjorårets resultat. I engelsk lesing var andelen 17 % i , noe som er en liten nedgang sett i forhold til Seks av 11 skoler hadde en andel elever under bekymringsgrensen på eller lavere enn 10 % i mot fem skoler i i engelsk lytting. I engelsk lesing oppnådde fem skoler det samme i , mot tre skoler i Engelsk - Lytting Engelsk - Lesing Andel elever under kritisk grense Andel elever under kritisk grense Algarheim *** 7,5 % 33,3 % 2,6 % 21,9 % 10,0 % 12,8 % 15,0 % Bakke 2,7 % 13,3 % 4,8 % 1,5 % 10,8 % 13,3 % 7,1 % 11,8 % Borgen * 0,0 % 50,0 % 0,0 % * 22,2 % 25,0 % 0,0 % Døli 29,4 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 23,5 % 4,8 % 3,6 % 43,5 % Gystadmarka 1,5 % 4,0 % 1,6 % 3,5 % 15,2 % 4,0 % 9,7 % *** Hovin 10,0 % 0,0 % 4,2 % 26,3 % 10,0 % 6,3 % 12,5 % *** Jessheim 5,9 % 28,3 % 2,2 % 4,7 % 9,8 % 26,7 % 4,4 % 12,9 % Mogreina *** 0,0 % 15,4 % 25,0 % 22,2 % 9,5 % 15,4 % 42,9 % Nordkisa 23,8 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % Skogmo 7,8 % 13,0 % 17,5 % 36,8 % 6,3 % 13,0 % 14,0 % 45,5 % Åreppen 21,7 % 17,7 % 30,8 % 14,3 % 23,2 % 22,6 % 35,4 % 12,2 % Ullensaker 9,5 % 10,7 % 14,6 % 12,1 % 15,2 % 13,7 % 14,1 % 17,8 % Målet i styringskortet er nådd * Ikke levert prøve *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Engelsk ly*ng Andel elever under bekymringsgrensen Engelsk lesing Andel elever under bekymringsgrensen 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Algarheim Bakke Borgen Døli Gystadmarka Hovin Jessheim Mogreina Nordkisa Skogmo Åreppen Ullensaker 50,0 % 40,0 % ,0 % 20,0 % ,0 % ,0 % 2015 Algarheim Bakke Borgen Døli Gystadmarka Hovin Jessheim Mogreina Nordkisa Skogmo Åreppen Ullensaker Side 51 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

52 6.2 Digital kompetanse Om Ullensakerprøven i digital kompetanse Ullensaker kommune utviklet i 2010 Ullensakerprøven i digitale ferdigheter for 2., 4., 7. og 9. trinn. Før gjennomføring av årets prøve var det behov for en gjennomgang av prøvene. Dette skal gjøres i sammenheng med at Ullensakerskolen er i gang med å etablere en handlingsplan for digital kompetanse, jf. sak PS 14/26, lagt fram for HSB og PS 14/47, lagt fram for HSB Planen inkluderer rutiner for å kartlegge elevers og læreres digitale kompetanse. Handlingsplanen vil legges fram for behandling i HSB våren 2016 og være gjeldende fra høsten Nasjonale prøver Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere i hvilken grad skolen har klart å utvikle ferdighetene til elevene i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Prøvene er en del av underveisvurderingen og skal gjennomføres på høsten på 5., 8. og 9. trinn. Prøvene på 8. og 9. trinn er de samme prøvene. Det er derfor forventet et bedre resultat for 9. trinn sammenlignet med 8. trinn. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende kompetanse i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrerte. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene siden den tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. 4 Nasjonale prøver for ble gjennomført på høsten Nasjonale prøver Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en ny skala skalapoeng. Elevenes resultater omregnes til den nye skalaen slik at samme ferdighet i for eksempel regning gis samme verdi, uavhengig av hvilken versjon av prøven eleven tok. I 2014 vil det nasjonale snittet på den nye skalaen ligge på 50, med en spredning (standardavvik) på 10 poeng. Snittet kan justere seg over tid, dersom elevenes prestasjoner endrer seg. Under presenteres resultater fra nasjonale prøver for Ullensakerskolen sammenlignet med kommunegruppe 13, Akershus og på nasjonalt nivå, slik de fremstilles i Skoleporten fra og med Videre følger resultater for hver enkelt prøve. 4 Informasjon om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider: Side 52 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

53 5. trinn Diagrammet viser gjennomsnitt av elevenes skalapoeng og intervallet der 60 % 5 av elevene befinner seg. Vi ser at Ullensakerskolen på 5. trinn skårer likt eller bedre enn Akershus fylke, samt bedre enn kommunegruppe 13 og nasjonalt nivå på samtlige av de tre nasjonale prøvene på 5. trinn. Spredningen 6 blant de 60 % midterste elevene i Ullensakerskolen er litt mindre i lesing, lik i regning og litt større i engelsk. Under vises det samme resultatet med oversikt over mestringsnivåer: Mestringsnivå regning for 5. trinn 5 Direktoratet har valgt å vise spredning på de midterste 60 % av elevene, slik at de laveste og høyeste poengsummene er utelatt. Dette er vanlig i et statistisk perspektiv. 6 Spredning angir avstanden fra laveste til høyeste poengsum. Side 53 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

54 Mestringsnivå lesing for 5. trinn Mestringsnivå engelsk 5. trinn 8. trinn Side 54 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

55 Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og intervallet der 60 % av elevene befinner seg. Som diagrammet og tabellen viser skårer Ullensakerskolens 8. trinn likt med kommunegruppe 13 og nasjonalt nivå i engelsk. Spredningen blant de 60 % midterste elevene i Ullensakerskolen er litt mindre i lesing, lik i regning og engelsk. Under vises det samme resultatet med oversikt over mestringsnivåer: Mestringsnivå regning 8. trinn Mestringsnivå lesing 8. trinn Mestringsnivå engelsk 8. trinn Side 55 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

56 9. trinn Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og intervallet der 60 % av elevene befinner seg. Som diagrammet og tabellen viser skårer Ullensakerskolens 9. trinn lavere enn sammenligningsgruppene, med best resultat for nivå 1+2. Spredningen blant de 60 % midterste elevene i Ullensakerskolen er litt mindre i lesing og regning. Under vises det samme resultatet med oversikt over mestringsnivåer: Side 56 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

57 Mestringsnivå regning 9. trinn Mestringsnivå lesing 9. trinn Strategiplan for læringsutbytte, sist vedtatt i Kommunestyret , sak 97/14 for perioden har som mål at elevene i Ullensakerskolen skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i Tabellen under viser status i forhold til dette målet. Celler merket med grønt viser hvor gjennomsnittlig skalapoeng i Ullensakerskolen ligger på eller over nasjonalt nivå etter gjennomføringen av nasjonale prøver i Side 57 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

58 Fritak 5. trinn Engelsk Lesing Regning Ullensaker * 3,6 % 4,1 % 5,0 % 4,6 % 5,7 % 4,1 % 6,4 % 0,9 % 2,5 % 4,5 % 5,2 % Komm.gr. 13 * 3,6 % 4,2 % 4,0 % 4,2 % 4,5 % 4,9 % 4,2 % 2,6 % 3,0 % 3,7 % 3,3 % Akershus * 1,9 % 2,8 % 3,2 % 3,6 % 2,7 % 3,5 % 3,5 % 1,7 % 1,6 % 2,5 % 2,8 % Norge * 3,8 % 4,2 % 4,6 % 4,7 % 4,9 % 5,0 % 5,0 % 2,9 % 3,4 % 3,4 % 3,9 % Fritak 8. trinn Engelsk Lesing Regning Ullensaker 2,5 % 0,5 % 2,8 % 3,4 % 2,9 % 2,2 % 2,5 % 3,7 % 3,6 % 0,8 % 2,4 % 3,2 % Komm.gr. 13 2,0 % 1,6 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,0 % 2,8 % 2,4 % 1,7 % 1,5 % 2,2 % 2,1 % Akershus 1,1 % 0,8 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 2,1 % 1,6 % 1,1 % 0,8 % 1,5 % 1,4 % Norge 1,9 % 1,9 % 2,3 % 2,4 % 2,6 % 2,6 % 3,0 % 2,8 % 1,7 % 1,9 % 2,2 % 2,3 % Fritak 9. trinn Lesing Regning Ullensaker 2,7 % 2,8 % 2,8 % 3,6 % 1,6 % 2,1 % 3,7 % 3,6 % Komm.gr. 13 2,3 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 1,6 % 1,7 % 2,4 % 1,9 % Akershus 1,6 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 0,9 % 0,9 % 1,5 % 1,6 % Norge 2,8 % 2,9 % 3,1 % 2,9 % 1,8 % 1,3 % 2,4 % 2,3 % Kilde: Skoleporten Udir Nasjonale prøver lesing 5. trinn skolenivå De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonene viser prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort fastsetter at resultatmål for nasjonale prøver er maks 20 % andel elever på mestringsnivå 1 og minst 30 % andel elever på nivå 3. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde styringskortets mål når det gjelder andel elever på mestringsnivå 1, med 20 %. Andelen elever på mestringsnivå 3 er også en bedring fra , med 24 % i mot 20 % i Av 11 skoler oppnådde fem skoler styringskortets mål for nivå 1, og to skoler oppnådde styringskortets mål for nivå 3. Side 58 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

59 Lesing 5.trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Algarheim 30,0 % 60,0 % 10,0 % 39,4 % 45,5 % 15,2 % 14,7 % 55,9 % 29,4 % 17,1 % 41,5 % 41,5 % Bakke * * * 44,0 % 46,0 % 10,0 % 28,2 % 51,3 % 20,5 % 21,7 % 58,7 % 19,6 % Borgen 27,3 % 45,4 % 27,3 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 43,8 % 27,5 % 18,8 % 18,2 % 59,1 % 22,7 % Døli 30,9 % 42,0 % 27,3 % *** 61,5 % *** *** 55,0 % *** 21,7 % 60,9 % 17,4 % Gystadmarka 20,5 % 52,3 % 27,3 % 33,3 % 48,3 % 18,3 % 34,4 % 51,6 % 14,1 % 20,8 % 58,3 % 20,8 % Hovin 39,2 % 45,1 % 15,7 % 30,8 % 48,7 % 20,5 % 25,8 % 54,8 % 19,4 % 17,0 % 66,0 % 17,0 % Jessheim 17,2 % 51,7 % 31,0 % 26,2 % 40,0 % 33,8 % 30,8 % 44,2 % 25,0 % 31,3 % 54,7 % 14,1 % Mogreina 38,9 % 44,4 % 16,7 % 18,8 % 37,5 % 43,8 % *** 55,6 % *** *** 58,8 % *** Nordkisa 43,5 % 34,8 % 21,7 % 48,4 % 41,9 % 9,7 % 41,2 % 25,3 % 23,5 % *** 60,0 % *** Skogmo 16,9 % 44,1 % 39,0 % 33,3 % 55,0 % 11,7 % 10,9 % 57,8 % 31,3 % 15,2 % 59,1 % 25,8 % Åreppen 35,0 % 32,5 % 32,5 % 23,2 % 50,0 % 26,8 % 34,3 % 50,7 % 14,9 % 9,4 % 37,7 % 52,8 % Ullensaker 28,2 % 44,9 % 26,9 % 32,2 % 46,5 % 21,3 % 28,4 % 51,2 % 20,4 % 20,6 % 55,1 % 24,3 % Kommunegr 13 23,1 % 48,0 % 26,7 % 26,3 % 47,0 % 24,6 % 22,6 % 53,2 % 22,0 % 22,2 % 51,4 % 26,5 % Akershus 21,4 % 47,6 % 31,0 % 22,8 % 47,4 % 29,9 % 20,4 % 54,1 % 25,5 % 19,2 % 49,4 % 31,4 % Norge 24,7 % 48,3 % 27,0 % 27,3 % 47,3 % 25,1 % 24,2 % 53,8 % 22,1 % 23,2 % 50,6 % 26,2 % * Bakke skole hadde ikke 5. trinn skoleåret 2011/12 Målet i styringskortet er nådd *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler 60 % 50 % 40 % Utvikling mestringsnivå 1 lesing 5. trinn 30 % Høst % 10 % 0 % Algarheim Bakke Borgen Døli Hovin ;Jessheim ;Mogreina ;Nordkisa Skogmo Åreppen ;Akershus Norge Høst 2012 Høst 2013 Høst % 50 % 40 % Utvikling mestringsnivå 3 lesing 5. trinn 30 % Høst % 10 % 0 % Algarheim Bakke Borgen Døli Hovin ;Jessheim ;Mogreina ;Nordkisa Skogmo Åreppen ;Akershus Norge Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Side 59 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

60 6.3.3 Nasjonale prøver lesing ungdomstrinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort fastsetter at resultatmål for nasjonale prøver er maks 20 % andel elever på mestringsnivå 1+2 og minst 30 % andel elever på nivå 4+5. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortets mål for mestringsnivå 4+5 når det gjelder lesing 8. trinn, men ligger på 27 %. Når det gjelder andelen elever på mestringsnivå 1+2 er tallene for så å si det samme som i Resultatene viser at det har vært liten endring i Ullensakerskolens samlede gjennomsnitt samlet for perioden i lesing 8. trinn. Av fire skoler oppnådde en skole styringskortets mål for nivå 4+5 i Lesing 8.trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Allergot 32,1 % 39,6 % 28,4 % 29,8 % 44,1 % 26,1 % 26,3 % 44,7 % 28,9 % 25,3 % 43,2 % 31,5 % Gystadmarka 25,3 % 46,7 % 28,0 % Nordby 27,2 % 38,4 % 34,4 % 37,5 % 36,0 % 26,4 % 36,5 % 37,2 % 26,2 % 35,7 % 39,6 % 24,7 % Vesong 22,2 % 46,7 % 31,1 % 32,7 % 35,8 % 31,6 % 20,9 % 45,2 % 33,9 % 26,6 % 49,2 % 24,2 % Ullensaker 27,1 % 41,6 % 31,2 % 33,2 % 39,3 % 27,6 % 27,5 % 42,0 % 30,5 % 28,4 % 44,8 % 26,8 % Kommunegr 13 26,6 % 37,3 % 34,0 % 27,6 % 38,0 % 32,2 % 25,2 % 40,4 % 32,3 % 25,9 % 41,1 % 32,9 % Akershus 21,9 % 37,1 % 40,9 % 22,9 % 38,1 % 38,9 % 21,6 % 39,1 % 39,2 % 22,1 % 40,7 % 37,2 % Norge 27,5 % 37,3 % 35,2 % 27,8 % 37,6 % 34,5 % 25,9 % 40,4 % 33,8 % 26,6 % 40,7 % 32,6 % Målet i styringskortet er nådd Gystadmarka u.s. var ny i Side 60 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

61 Side 61 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

62 6.3.4 Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort fastsetter at resultatmål for nasjonale prøver er maks 20 % andel elever på mestringsnivå 1 og minst 30 % andel elever på nivå 3. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortets mål når det gjelder regning for 5. trinn , men har beste resultat hittil med 28 % på mestringsnivå 3. Andelen elever på mestringsnivå 1 er det laveste hittil. Vi ser dermed en positiv utvikling med en synkende andel elever på mestringsnivå 1 og en økende andel elever på mestringsnivå 3. Av 11 skoler oppnådde fire skoler styringskortets mål for nivå 1, og fire skoler mål for nivå 3 i Regning 5. trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Algarheim 30,0 % 60,0 % 10,0 % 32,3 % 58,1 % 9,7 % 8,8 % 52,9 % 38,2 % 14,6 % 63,4 % 22,0 % Bakke * * * 38,0 % 50,0 % 12,0 % 41,0 % 48,7 % 10,3 % 13,3 % 51,1 % 35,6 % Borgen 36,4 % 45,5 % 18,2 % 33,3 % 54,2 % 12,5 % 37,5 % 50,0 % 12,5 % 27,3 % 40,9 % 31,8 % Døli 39,0 % 50,0 % 11,0 % 15,4 % 61,5 % 23,1 % 25,0 % 55,0 % 20,0 % *** 56,5 % *** Gystadmarka 25,0 % 40,9 % 34,1 % 21,7 % 58,3 % 20,0 % 34,4 % 45,3 % 20,3 % 31,3 % 47,9 % 20,8 % Hovin 49,0 % 39,2 % 11,8 % 17,5 % 70,0 % 12,5 % 22,6 % 35,5 % 41,9 % 23,4 % 61,7 % 14,9 % Jessheim 15,5 % 41,4 % 43,1 % 30,0 % 50,0 % 20,0 % 32,7 % 49,0 % 18,4 % 32,8 % 47,8 % 19,4 % Mogreina 27,8 % 44,4 % 27,8 % 26,7 % 46,7 % 26,7 % 44,4 % 22,2 % 33,3 % *** 61,1 % *** Nordkisa 33,3 % 54,2 % 12,5 % 54,8 % 38,7 % 6,5 % 35,3 % 52,9 % 11,8 % 32,0 % 44,0 % 24,0 % Skogmo 16,4 % 55,7 % 27,9 % 19,7 % 45,9 % 34,4 % 3,1 % 50,0 % 46,9 % 11,9 % 47,8 % 40,3 % Åreppen 37,5 % 42,5 % 20,0 % 35,2 % 46,3 % 18,5 % 33,8 % 44,1 % 22,1 % 11,1 % 38,9 % 50,0 % Ullensaker 30,7 % 46,9 % 22,4 % 29,0 % 52,4 % 18,6 % 27,1 % 46,4 % 26,4 % 21,7 % 50,3 % 28,0 % Kommunegr 13 26,0 % 47,0 % 24,8 % 24,3 % 48,9 % 24,6 % 25,5 % 47,3 % 25,1 % 24,2 % 49,7 % 26,2 % Akershus 23,0 % 47,7 % 29,3 % 21,5 % 49,3 % 29,2 % 22,4 % 47,6 % 30,0 % 21,2 % 48,5 % 30,2 % Norge 27,8 % 47,2 % 25,0 % 25,6 % 49,8 % 24,5 % 26,7 % 48,1 % 25,2 % 24,5 % 49,5 % 26,0 % * Bakke skole hadde ikke 5. trinn skoleåret 2011/12 Målet i styringskortet er nådd *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Side 62 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

63 Side 63 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

64 6.3.5 Nasjonale prøver regning ungdomstrinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort fastsetter at resultatmål for nasjonale prøver er maks 20 % andel elever på mestringsnivå 1+2 og minst 30 % andel elever på nivå 4+5. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde i styringskortets mål om minst 30 % andel elever på mestringsnivå 4+5 i regning 8. trinn. Styringskortets mål for mestringsnivå 1+2 ble ikke nådd. Resultatene fra viser en forbedring fra når det gjelder mestringsnivå 4+5, men tilbakegang når det gjelder mestringsnivå 1+2. Tre av fire skoler oppnådde styringskortets mål om minst 30 % andel elever på mestringsnivå 4+5 i regning for 8. trinn. Regning 8.trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Allergot 42,0 % 42,7 % 15,3 % 34,4 % 43,8 % 21,9 % 30,1 % 43,4 % 26,5 % 30,5 % 36,8 % 32,6 % Gystadmarka 33,3 % 36,0 % 30,7 % Nordby 20,3 % 45,9 % 33,8 % 27,8 % 48,1 % 24,1 % 35,4 % 40,1 % 25,5 % 30,4 % 29,4 % 40,2 % Vesong 26,5 % 44,1 % 29,4 % 44,4 % 25,3 % 30,3 % 23,1 % 50,4 % 26,5 % 40,5 % 34,7 % 24,8 % Ullensaker 29,5 % 44,3 % 26,3 % 34,7 % 40,6 % 24,8 % 29,1 % 44,7 % 26,1 % 34,1 % 34,1 % 31,8 % Kommunegr 13 25,1 % 41,3 % 31,5 % 27,2 % 39,2 % 31,4 % 26,7 % 40,5 % 30,6 % 30,5 % 37,3 % 32,1 % Akershus 21,9 % 40,3 % 37,9 % 23,6 % 38,0 % 38,5 % 24,2 % 40,2 % 35,6 % 26,8 % 36,6 % 36,7 % Norge 25,4 % 41,8 % 32,7 % 28,0 % 39,9 % 32,2 % 27,1 % 41,2 % 31,6 % 32,1 % 36,9 % 31,1 % Målet i styringskortet er nådd Gystadmarka u.s. var ny i Side 64 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

65 Side 65 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

66 6.3.6 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort for 2015 fastsetter at resultatmål for nasjonale prøver er maks 20 % andel elever på mestringsnivå 1 og minst 30 % andel elever på nivå 3. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde styringskortets mål når det gjelder engelsk for 5. trinn Samlet viser resultatene for Ullensakerskolen i engelsk 5. trinn en positiv utvikling fra til Andelen elever på mestringsnivå 3 har økt betydelig i , mens andelen på nivå 1 har gått ned. Av 11 skoler oppnådde åtte skoler styringskortets mål for nivå 1, og fem skoler mål for nivå 3. Engelsk 5. trinn Høst 2010 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Algarheim 17,2 % 75,9 % 6,9 % 44,1 % 44,1 % 11,8 % 29,4 % 38,2 % 32,4 % 14,6 % 56,1 % 29,3 % Bakke 25,9 % 58,6 % 15,5 % 34,0 % 52,0 % 14,0 % 10,3 % 30,8 % 59,0 % 19,6 % 26,1 % 54,3 % Borgen 35,7 % 50,0 % 14,3 % 29,2 % 50,0 % 20,8 % 37,5 % 31,3 % 31,3 % 18,2 % 59,1 % 22,7 % Døli 16,7 % 50,0 % 33,3 % 23,1 % 53,8 % 23,1 % 25,0 % 55,0 % 20,0 % 8,7 % 60,9 % 30,4 % Gystadmarka 19,6 % 50,0 % 30,4 % 28,8 % 42,4 % 28,8 % 34,4 % 48,4 % 17,2 % 16,0 % 62,0 % 22,0 % Hovin 34,5 % 37,9 % 27,6 % 42,1 % 47,4 % 10,5 % 26,7 % 56,7 % 16,7 % 30,4 % 52,2 % 17,4 % Jessheim 32,0 % 40,0 % 28,0 % 23,4 % 57,8 % 18,8 % 25,0 % 50,0 % 25,0 % 38,8 % 35,8 % 25,4 % Mogreina 52,0 % 32,0 % 16,0 % 6,7 % 53,3 % 40,0 % 44,4 % 33,3 % 22,2 % 38,9 % 38,9 % 22,2 % Nordkisa 40,0 % 45,0 % 15,0 % 61,3 % 32,3 % 6,5 % 44,4 % 41,2 % 17,6 % 24,0 % 68,0 % 8,0 % Skogmo 24,5 % 49,1 % 26,4 % 29,5 % 49,2 % 21,3 % 9,4 % 40,6 % 50,0 % 9,0 % 55,2 % 35,8 % Åreppen 22,7 % 68,2 % 9,1 % 35,7 % 41,1 % 23,2 % 35,3 % 48,5 % 16,2 % 1,9 % 50,0 % 48,1 % Ullensaker 27,6 % 51,5 % 20,9 % 33,0 % 47,6 % 19,4 % 26,8 % 44,3 % 28,9 % 19,4 % 49,9 % 30,7 % Kommunegr 13 23,8 % 50,4 % 23,6 % 25,5 % 48,6 % 23,7 % 24,5 % 48,3 % 25,1 % 24,0 % 50,6 % 25,4 % Akershus 20,3 % 51,0 % 28,7 % 21,9 % 50,2 % 27,9 % 21,1 % 50,1 % 28,8 % 21,7 % 49,6 % 28,8 % Norge 24,6 % 51,0 % 24,4 % 26,1 % 49,4 % 24,4 % 25,8 % 49,1 % 25,1 % 24,8 % 50,2 % 25,0 % Målet i styringskortet er nådd Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk 5. trinn ble avlyst i 2011 på grunn av store tekniske problemer ved direktoratet. Side 66 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

67 Side 67 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

68 6.3.7 Nasjonale prøver engelsk ungdomstrinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort fastsetter at resultatmål for nasjonale prøver er maks 20 % andel elever på mestringsnivå 1+2 og minst 30 % andel elever på nivå 4+5. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortets mål når det gjelder engelsk 8. trinn. Resultatene viser imidlertid en lavere andel elever på nivå 1+2 sammenlignet med fjoråret, og viser en klar positiv treng siden Andelen elever på mestringsnivå 4+5 er på samme nivå som året før. Én av skolene oppnådde styringskortets mål for engelsk på mestringsnivå 4+5 i Engelsk 8. trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Allergot 44,3 % 33,9 % 21,7 % 37,9 % 41,6 % 20,5 % 46,4 % 30,4 % 23,2 % 23,1 % 47,4 % 29,5 % Gystadmarka 30,6 % 50,7 % 18,6 % Nordby 29,6 % 39,3 % 31,1 % 40,0 % 34,1 % 25,9 % 36,1 % 32,0 % 31,9 % 29,4 % 42,2 % 28,5 % Vesong 36,5 % 38,1 % 25,3 % 35,2 % 43,3 % 21,7 % 23,5 % 47,0 % 29,6 % 25,0 % 40,8 % 34,1 % Ullensaker 36,6 % 37,1 % 26,2 % 37,7 % 39,4 % 22,6 % 34,6 % 35,9 % 29,5 % 26,8 % 44,6 % 28,6 % Kommunegr 13 30,6 % 38,4 % 28,8 % 28,8 % 41,0 % 28,1 % 29,1 % 40,7 % 28,0 % 26,5 % 40,4 % 33,1 % Akershus 25,9 % 38,5 % 35,5 % 23,6 % 40,9 % 35,4 % 25,0 % 40,5 % 34,4 % 22,9 % 40, 1 37,0 % Norge 31,2 % 38,2 % 30,7 % 29,8 % 41,5 % 28,7 % 30,4 % 40,8 % 28,9 % 28,6 % 40,3 % 31,1 % Gystadmarka u.s. var ny i Side 68 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

69 Side 69 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

70 6.3.8 Nasjonale prøver 9. trinn, lesing og regning Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn er den samme prøven hvert år. Hensikten med prøven på 9. trinn er å måle progresjon for elevene gjennom ett skoleår i lesing og regning. Mål for perioden Ullensakerskolens styringskort har fastsatt mål for 9. trinn fra og med For styringskortet 2015 er det fastsatt følgende mål for 9. trinn lesing og regning: Maks 10 % andel elever på mestringsnivå 1+2 og minst 50 % andel elever på nivå 4+5. Vurdering resultat Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortets mål for lesing og regning på 9. trinn. Resultatene på 9. trinn i lesing og regning er ganske jevne dersom vi ser på årene fra til Oversikten over progresjon for de samme elevgruppene under viser imidlertid at det er gjort en betydelig innsats på skolene mellom 8. og 9. trinn. Ingen av skolene oppnådde styringskortet for lesing eller regning 9. trinn i Lesing 9.trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Allergot 26,7 % 27,5 % 45,9 % 20,4 % 33,1 % 46,5 % 13,6 % 39,6 % 46,7 % 16,9 % 41,1 % 41,9 % Nordby 8,1 % 33,3 % 58,6 % 18,1 % 41,8 % 40,0 % 21,1 % 37,5 % 41,4 % 23,6 % 34,3 % 42,2 % Vesong 24,1 % 37,5 % 38,5 % 11,2 % 34,3 % 54,4 % 18,9 % 38,9 % 42,1 % 12,9 % 46,6 % 40,5 % Ullensaker 19,3 % 32,6 % 48,1 % 16,6 % 36,0 % 47,7 % 17,5 % 38,7 % 43,8 % 18,2 % 40,2 % 41,6 % Kommunegr 13 17,7 % 32,2 % 47,9 % 17,3 % 32,6 % 48,0 % 17,0 % 35,4 % 45,5 % 16,3 % 35,5 % 48,3 % Akershus 14,9 % 30,8 % 54,3 % 14,6 % 30,7 % 54,7 % 13,9 % 32,9 % 53,3 % 13,9 % 33,2 % 52,9 % Norge 18,2 % 32,5 % 49,3 % 17,9 % 33,3 % 48,8 % 17,8 % 35,5 % 46,8 % 16,9 % 35,2 % 48,0 % Målet i styringskortet er nådd Regning 9.trinn Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014 Skole Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Nivå 1+2 Nivå 3 Nivå 4+5 Allergot 27,3 % 43,8 % 28,9 % 28,2 % 42,8 % 28,9 % 14,4 % 39,2 % 46,4 % 22,4 % 37,5 % 40,2 % Nordby 18,0 % 38,3 % 43,7 % 19,5 % 41,0 % 39,6 % 25,8 % 35,2 % 39,1 % 22,7 % 33,3 % 44,0 % Vesong 33,6 % 36,4 % 30,0 % 16,5 % 35,3 % 48,1 % 27,1 % 34,4 % 38,5 % 17,4 % 46,1 % 36,5 % Ullensaker 25,8 % 39,6 % 34,7 % 21,4 % 39,8 % 38,8 % 21,7 % 37,2 % 41,1 % 20,2 % 38,9 % 40,9 % Kommunegr 13 18,5 % 37,4 % 41,8 % 18,3 % 35,6 % 43,9 % 18,1 % 37,2 % 42,5 % 19,7 % 33,0 % 47,3 % Akershus 16,1 % 37,4 % 46,6 % 15,5 % 33,5 % 51,0 % 15,2 % 34,6 % 50,2 % 18,3 % 31,2 % 50,5 % Norge 18,9 % 37,7 % 43,5 % 18,4 % 36,1 % 45,5 % 18,3 % 37,6 % 44,0 % 20,5 % 33,2 % 46,4 % Målet i styringskortet er nådd Side 70 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

71 Utvikling elevandel fra 8. til 9. trinn Under listes en oversikt over de samme elevgruppene for to elevkull og deres progresjon mellom 8. og 9. trinn, lesing og regning for hhv. nivå 1+2 og 4+5. Samme farge i diagrammet betyr de samme elevgruppene. Side 71 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

72 6.4 Standpunktkarakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Standpunktkarakterer 2010/ /15 Norsk hovedmål 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 3,7 4,1 3,7 3,8 3,9 Nordby 3,6 3,5 4,0 3,6 3,3 Vesong 3,3 3,7 3,7 3,6 3,3 Ullensaker 3,6 3,8 3,8 3,7 3,5 Akershus 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 Norge 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Norsk sidemål 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 3,3 3,8 3,5 3,2 3,4 Nordby 3,5 3,4 3,7 3,4 3,1 Vesong 3,4 3,7 3,4 3,7 3,2 Ullensaker 3,4 3,7 3,5 3,4 3,3 Akershus 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Norge 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 Matematikk 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 3,2 3,2 3,4 3,2 3,4 Nordby 3,2 3,6 3,4 3,3 3,6 Vesong 3,1 3,5 3,1 3,4 3,2 Ullensaker 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5 Akershus 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 Norge 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Engelsk 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 4,0 3,8 3,8 3,6 3,8 Nordby 3,6 3,6 4,0 3,8 3,6 Vesong 3,7 3,7 3,7 4,0 3,5 Ullensaker 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 Akershus 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 Norge 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Kilde: Skoleporten Udir Side 72 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

73 Side 73 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

74 6.5 Eksamensresultater Mål for perioden Styringskortet fastsetter følgende mål for eksamensresultatene 10. trinn: Norsk; ønsket 3,5 akseptert 3,4. Norsk sidemål; ønsket 3,3 akseptert 3,1 Matematikk; ønsket 3,1 akseptert 3,0. Engelsk; ønsket 3,8 akseptert 3,7. Strategiplan for læringsutbytte fastsetter som mål at elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i Vurdering resultat Resultatene som er lagt fram under inkluderer eksamensresultater fra Eksamensresultatene for Ullensakerskolen viser at Ullensaker ligger på samme nivå i skriftlig eksamen i norsk hovedmål sammenlignet med Allergot ungdomsskole nådde akseptert nivå på styringskortet. Resultatene i norsk sidemål viser en tilbakegang sammenlignet med fjoråret. Resultatene for skriftlig eksamen i matematikk har hatt en tilbakegang sammenlignet med , men Ullensaker ligger på nasjonalt nivå. Ullensakerskolen samlet nådde ikke styringskortet. På skriftlig eksamen i engelsk nådde en ungdomsskole styringskortet, mens Ullensakerskolen samlet ligger under styringskortet. Gjennomsnittet for de fire skriftlige eksamenene i Ullensakerskolen er 3,1, som vist i tabell 2 nedenfor. Tabell 1: Eksamensresultater skriftlig eksamen siste fem år i Ullensakerskolen Norsk hovedmål 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 3,0 2,8 3,7 3,2 3,4 Nordby 3,3 3,4 3,5 3,1 3,2 Vesong 3,3 3,0 2,9 3,3 3,0 Ullensaker 3,2 3,0 3,4 3,2 3,2 Akershus 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 Norge 3,6 3,4 3,4 3,5 3,4 10/11 11/12 Norsk sidemål 12/13 13/14 14/15 Allergot 2,5 2,9 3,2 2,8 2,9 Nordby 3,3 3,0 2,9 3,2 2,9 Vesong 3,0 2,6 3,0 3,0 2,7 Ullensaker 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 Akershus 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 Norge 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1 Matematikk 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 3,0 2,5 3,0 2,9 2,9 Nordby 2,9 3,4 3,4 3,2 2,9 Vesong 2,9 3,1 2,6 3,4 2,9 Ullensaker 2,9 3,0 3,0 3,2 2,9 Akershus 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 Norge 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 Engelsk 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Allergot 3,5 3,6 3,8 3,6 3,7 Nordby 3,2 3,9 3,5 3,5 3,5 Vesong 3,6 3,3 3,1 3,7 3,2 Ullensaker 3,5 3,6 3,5 3,6 3,4 Akershus 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 Norge 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 Styringskortet nådd Kilde: Skoleporten Udir Side 74 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

75 Side 75 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

76 Side 76 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

77 Tabell 2: Gjennomsnittskarakterer skriftlig eksamen siste fem år i Ullensakerskolen Norsk hovedmål 3,2 3,0 3,4 3,2 3,2 Norsk sidemål 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 Matematikk 2,9 3,0 3,0 3,2 2,9 Engelsk 3,5 3,6 3,5 3,6 3,4 Gjennomsnitt skriftlig 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 Side 77 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

78 7 GRUNNSKOLEPOENG Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer både standpunkt og eksamen, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Mål for perioden Ullensaker har foreløpig ikke fastsatt mål for denne indikatoren. Vurdering resultat Diagrammet nedenfor viser at Ullensaker i for første gang har nådd 40 grunnskolepoeng. Dette er en økning på 0,3 sammenlignet med Ullensaker ligger 0,8 poeng under landssnittet for denne indikatoren i Kilde: Skoleporten Udir Side 78 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport for grunnskolen

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 INNHOLD

Detaljer

KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN

KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 16 www.ullensaker.kommune.no INNHOLD 1. Innledning... 5 2. Utfordringsbilde...7 3. Sammendrag...12 3.1. Skoleoversikt Ullensaker kommune...

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN

KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 17 www.ullensaker.kommune.no INNHOLD 1. Innledning... 5 2. Utfordringsbilde...7 3. Sammendrag...12 3.1. Skoleoversikt Ullensaker kommune...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 12.04.2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Ullensakerskolen - grunnskoleni Ullensaker Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 Innhold 1. Innledning............ 3 1.1. Strategiplanfor

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport 2014 Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt i kommunestyret

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport 2014 Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt i kommunestyret Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport 2014 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/40 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2.

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for oppvekst og kultur 13.04.2016 PS 17/16 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer