Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017"

Transkript

1 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

2 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4 Læringsmiljø...6 Elevundersøkelsen...6 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere...10 Resultater...12 Nasjonale prøver 5. trinn...12 Nasjonale prøver ungdomstrinn...18 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk...24 Grunnskolepoeng...28 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

3 Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Bjugn kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig eierform Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale 56,9 53,2 50,0 49,3 45,6 Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 98,0 95,9 96,9 98,0 Vurdering Bjugn kommune har blant annet befolkningsvekst som mål. At elevtallet øker er derfor et tegn på at utviklingen går i riktig retning. Grunnskolene skal bidra til at befolkningsveksten i kommunen fortsetter ved å ta imot nye elever og foresatte på en god måte og med å gi god opplæring til de elevene som allerede bor her. Samtidig som elevtallet går opp går tallet på lærere ned, noe som er en konsekvens av at økonomien er under kontroll. Det er likevel ikke et selvstendig mål at lærertettheten skal være lav. Elevtallsøkningen er svært utfordrende for kapasiteten på skolen i Botngård, og utbygging av skoletilbudet er overhengende nødvendig, også for å sikre personalet gode arbeidsforhold. Skoleeier ønsker best mulig kompetanse i skolen, så at andelen undervisningspersonale med godkjent utdanning går opp er positivt. Tiltak Det er igangsatt en prosess for å etablere en ny ungdomsskole i Botngård. Bjugn kommune må sørge for at det settes av tilstrekkelige ressurser til at skolene kan håndtere elevtallsøkningen og at dagens elever blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Side 3 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

4 Grunnskolene skal videreutvikle rekrutterings- og kompetanseutviklingsarbeidet i skolene slik at skolene sikres riktig kompetanse i hele organisasjonen. Dette skal være på plass innen skolestart høsten Lærertetthet Lærertetthet trinn og trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Vurdering Tallene i denne tabellen er fra skoleåret 2016/17. Tallene for 2017/18 vil antakelig vise enda lavere lærertetthet. Som tabellene viser er lærertettheten svært lav i grunnskolene. Lærertettheten på Botngård skoles barnetrinn var 15,3 elever per lærer, da Vallersund oppvekstsenter som fådelt skole trekker snittet noe opp. For Botngård skole var lærertettheten i ordinær undervisning i skoleåret 2016/17 20,1 elev per lærer. Snittet i Sør-Trøndelag var 16,9 og nasjonalt 16,8. Lav lærertetthet henger sammen med at elevsammensetningen på Botngård skole gir svært store elevgrupper da det ofte blir en to-deling av trinnet med to relativt store grupper heller enn tre mindre grupper. Dette gir muligheter for en svært effektiv drift men kan gi stor belastning på den enkelte lærer. Side 4 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

5 Det skal være en løpende vurdering av hvordan ressursene brukes internt på skolene spesielt knyttet til forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning slik at ressursene brukes på best mulig måte. Det bør være et mål at flest mulig av elevene deltar i, og får utbytte av, den ordinære opplæringen og tilpasset opplæring, noe forskningen viser at også gagner de andre elevene, også de sterkeste. Skolene må derfor videreutvikle kompetansen på evaluering og vurdering av spesialundervisning. Tiltak Det bør settes inn ressurser i grunnskolene, særlig i Botngård skole for å sikre kvalitet på undervisningen og god oppfølging av den enkelte elev. Det bør være et mål at alle trinn ved Botngård skole tredeles når det er nødvendig. Det skal vurderes å opprette en overordnet koordinering av spesialundervisningsfeltet. Side 5 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

6 Læringsmiljø Elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent. 7.trinn: Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Side 6 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

7 10.trinn Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Vurdering Elevene i Bjugn svarer, i likhet med elever i resten av landet gjennomgående høyt på de fleste indikatorene i elevundersøkelsen, men denne vurderingen vil i første rekke omfatte de områdene kommunen har lave resultater. Støtte fra læreren 7.klassingene rapporterer noe lavere støtte fra lærerne enn snittet. Det er spørsmålene om lærerne behandler eleven med respekt og om eleven får hjelp med vanskelige oppgaver elevene er minst fornøyd med, mens elevene opplever at lærerne har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. 10.trinn viser at opplevd støtte fra lærerne er på snittet. Det er i første rekke på spørsmål om hjelp fra lærere med vanskelige oppgaver at elevene rapporterer lavt. På andre spørsmål er rapporteringen bedre. Opplevd støtte fra læreren er viktig for den enkelte elev da slik støtte skaper trygghet, og støtten er avgjørende for at læreren skal kunne veilede eleven ut fra dennes ståsted. Denne indikatoren kan si noe om relasjonen mellom lærere og eleven. Skolene i Bjugn har inngått avtale med May Britt Drugli, en av de virkelig store kapasitetene på området, om kompetanseheving med fokus på kvalitet på relasjonen mellom lærere og elever. Dette prosjektet skal vare i to år. Side 7 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

8 Vurdering for læring Det er fire sentrale prinsipper i Vurdering for læring for å få til en læringsfremmende underveisvurdering. Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. 1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Elevene på 10. trinn svarer over snittet på dette feltet, mens elevene på 7.trinn scorer dette noe lavere enn snittet. For 7.klasse er de svakeste resultatene knyttet til underveisvurdering og elevenes medvirkning til vurderingspraksisen. De samme temaene er også svakest for 10.trinn. Elevenes vurdering av fire overnevnte prinsippene sier noe om hvordan den enkelte opplever oppfølging og veileding i sitt læringsarbeid. Det er svært viktig at den enkelte vet hvor man befinner seg, hvor man skal og hvordan man kommer dit. Elevenes deltakelse i egen vurdering og hva som skal vurderes er viktig for blant annet forståelsen. På grunn av at vurderingsarbeidet er så viktig for utviklingen av undervisnings- og vurderingsformer har grunnskolene prioritert et skolebasert utviklingsprosjekt om Vurdering for læring i samarbeid med Udir og Høgskolen i Lillehammer. Dette prosjektet avsluttes sommeren Læringskultur Elevene oppgir ikke den samme læringskulturen som andre elever i landet. For begge trinn rapporterer elevene om lite arbeidsro i timene. For 10.trinn er det også flere som er uenig i at «I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeid». Flere andre indikatorer innen andre områder i elevundersøkelsen kan dreie seg om dette temaet blant annet bruke av IKT i undervisningen, praktiske arbeidsformer og gruppe/prosjektarbeid. Elevene svarer lavt på disse indikatorene. Mestring Elevene rapporterer lavere mestring enn i resten av landet. Det å mestre skolearbeid og mestring på andre områder er en viktig faktor for utvikling og trivsel, og elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til rette for mestring hos alle elever. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, vil kunne svekke egne forventninger om mestring og dermed kunne føre til lav motivasjon. Indikatorene viser at elevene ikke opplever å klare oppgaver de får alene, og ikke alltid forstår det læreren forklarer og gjennomgår. Elevdemokrati og medvirkning Elevene melder at medvirkningen er lavere enn resten av landet. Noe av forklaringen kan være at elevrådet ved Botngård ikke fungerte optimalt skoleåret 2016/17, selv om elevene melder at lærerne legger tilrett for at elevene kan delta. Elevenes medvirkning er en viktig del av skolens mandat og viktig for elevenes utvikling. Skolene må arbeide målrettet for å sikre at elevdemokratiet fungere etter intensjonen. 10.trinn rapporterer lavt både på generell medvirkning og i forbindelse med medvirkning til arbeidsmåter mv. Side 8 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

9 Mobbet av andre elever på skolen I denne rapporteringen av mobbing svarer 7.trinn på snittet. Tallet er likevel for høyt. 10.trinn svarer mye over snittet. Temaet blir nærmere omtalt i neste kapittel. Mer kunnskap om elevunderøkelsen og hvilke spørsmål som stilles finner du her: Tiltak Grunnskolene skal fortsette arbeidet med relasjonene mellom lærer og elev, spesielt med fokus på klasseledelse. Dette prioriteres da relasjonen mellom lærer og elev er den viktigste samlende faktoren for å løse utfordringene elevene rapporterer. Skolene skal delta i det lærende nettverket på Fosen og i utviklingsprosjektet med NTNU/Drugli. Disse prosjektene vil bidra til å møte elevenes opplevelse av mangel på arbeidsro for elevene, og gi økt forståelse for skolens formål. Prosjektet «Vurdering for læring» skal implementeres og skal gi endret praksis. Skolene i Bjugn skal utvikle en sosial læreplan. Denne skal ferdigstilles i løpet av 2018 i samarbeid med kommunalt forebyggende team. Hele kommunen skal implementere systemene knyttet til nytt kapittel 9A i opplæringsloven. Kommunen skal gjennomføre Ungdataundersøkelsen i 2018 blant annet for å få bedre innsikt i hvordan elevene opplever mestring og forholdet med skole, hjem og fritid. Side 9 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

10 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. 7.trinn Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform 10.trinn Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform Side 10 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

11 Vurdering I denne vuderingen er det viktig å huske at spørsmålsstillingen ikke nødvendigvis dekker lovverkets definisjon av et godt skolemiljø. Den nye Opplæringslovens kapittel 9A bruker begrepet krenket, noe som har en videre definisjon enn begrepet mobbing. I Olweus-undersøkelsen svarer 4 av 54 elevene på 7. trinn at de er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. En elev oppgir at den er mobbet over ett år. For 10.trinn oppgir 7 av 59 elever at de er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tre elev oppgir at den er mobbet over ett år. Dette er relativt høye tall, og det er de som utsettes for mobbing over tid som er særlig utsatt. Dette er en situasjon som er uakseptabel, og kampen for et godt skolemiljø for alle barn må være et satsningsområde framover. Bjugn kommune har brukt Olweus-programmet mot mobbing i over 15 år, og har hatt gode og dårlige tall når det gjelder rapportert mobbing. Erfaringer fra Olweus-miljøet er at det etter en periode med gode tall kommer en periode med dårlige. Dette skyldes antakelig at skolene retter fokuset på andre områder i tider med lite mobbing. Det er derfor viktig at skolene bruker systemene og virkemidlene i Olweusprogrammet også når tallene går ned. Skolene i Bjugn kommune skal til enhver tid være sertifisert i Olweusprogrammet. Arbeid mot mobbing og annen krenkende atferd er et langsiktig arbeid som skal prioriteres i grunnskolene i Bjugn. Tiltak Bjugn kommune skal bruke Olweus-programmet for å redusere forekomsten av mobbing, og ha et godt system for oppfølging av mobbing. Det skal også være et sterkere trykk på det forebyggende arbeidet generelt. Skolene skal blant annet bruke, og analysere tallene fra Olweus-undersøkelsen i sitt arbeid for målrettet arbeid mot mobbing og krenkende atferd. Skolene skal ha nøkkelpersoner for Olweus-programmet, og sørge for at alle ansatte ved skolen får nødvendig opplæring i arbeidet mot mobbing. Skolene i Bjugn skal til enhver tid være sertifisert i Olweusprogrammet Skolenes ledelse skal gjennom for eksempel skolevandring sikre at dette arbeidet gjennomføres. Hele kommunen skal implementere systemene knyttet til nytt kapittel 9A. Side 11 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

12 Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Det kan være lite hensiktsmessig å gjøre en alt for generell vurdering av resultatene på nasjonale prøver. Prøvene skal i første rekke gi en vurdering av hva den enkelte elev har av grunnleggende ferdigheter. Likevel er det disse resultatene som gir oss best innsikt i hvordan en elvegruppe presterer sett i forhold til andre elever. Det er særlig viktig å gjøre en vurdering av resultater over tid. Det er resultatene på nasjonale prøver som danner grunnlaget for deler av skole- og kommunebidragsindikatoren, og som ofte brukes som en av indikatorene i andre rangeringer for eksempel «Kommunebarometeret». Nasjonale prøver 5. trinn Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Bjugn kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig eierform Side 12 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

13 Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Lesing Vurdering Om lesing Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Resultatene for dette trinnet viser at det er alt for mange elever på nivå 1 og for få på nivå 3. Det vil være svært omfattende å gå inn på hvert enkelt område i denne tilstandsrapporten. De svake og nedadgående resultatene krever at det settes inn tiltak for å bedre dette resultatet. Tiltak Grunnskolene skal ha en strukturert innhenting av kunnskap om elevenes kompetanse, særlig på leseferdighet. Denne kunnskapen skal organiseres på en måte som sikrer at nødvendige tiltak settes inn når den enkelte elev har behov for det. Side 13 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

14 Skolene må utvikle et bedre system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med nasjonale prøver. Lærerne skal videreutvikle kompetansen på analyse av resultatene på nasjonale prøver hos den enkelte elev. Alle lærere i småskolen skal ta den nasjonale prøven for 5.trinn for å øke kunnskapen om prøveform og innhold. Grunnskolene skal følge opp planene i «Her er ordene våre». Planen skal revideres i løpet av skoleåret 2017/18 i samarbeid med PPT. Ressursen til tidlig innsats skal i hovedsak brukes til leseopplæring for å sikre at flere utvikler god lesekompetanse. Skolene må bli flinkere til å tilpasse opplæringen også til flinke lesere. Leseveilederne skal få en sterkere rolle i arbeidet. Lesestøtte er viktig. Skolene skal jobbe med lesing i alle fag. Dersom skolen hadde midler til å gjennomføre tredeling av dette trinnet ville det trolig gitt bedre resultater. Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Regning Vurdering Om regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. Side 14 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

15 De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Resultetene for trinnet er svært dårlig og kan henge sammen med dårlig leseforståelse da flere oppgaver i regning er leseoppgaver. Flere av tiltakene i forhold til dette resultatet vil derfor være de samme som for lesing. Tiltak Skolene skal analysere resultatene og sette inn nødvendige tiltak for å få bedre resultater. Kommunen må i sitt rekrutterings- og kompetanseutviklingssystem øke kompetansen på begynneropplæring i regning. Skolene skal lage en lokal plan for kompetanseforventninger på hvert trinn. Skolene må utvikle et bedre system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med nasjonale prøver. Lærerne skal videreutvikle kompetansen på analyse av resultatene på nasjonale prøver hos den enkelte elev. Alle lærere i småskolen skal ta den nasjonale prøven for 5.trinn for å øke kunnskapen om prøveform og innhold. Botngård skole bør tilføres midler til å kunne gjennomføre tredeling av dette trinnet. Side 15 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

16 Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Engelsk Vurdering Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Resultetene for trinnet er svake og kan henge sammen med dårlig leseforståelse. Tiltak Skolene skal analysere resultatene og sette inn nødvendige tiltak for å få bedre resultater. Skolene skal lage en lokal plan for kompetanseforventninger på hvert trinn. Skolene må utvikle et bedre system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med nasjonale prøver. Lærerne skal videreutvikle kompetansen på analyse av resultatene på nasjonale prøver hos den enkelte elev. Side 16 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

17 Alle lærere i småskolen skal ta den nasjonale prøven for 5.trinn for å øke kunnskapen om prøveform og innhold. Botngård skole bør tilføres midler til å kunne gjennomføre tredeling av dette trinnet. Side 17 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

18 Nasjonale prøver ungdomstrinn Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Bjugn kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig eierform Side 18 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

19 Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Lesing Vurdering Om lesing Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Resultatene på lesing er ikke gode nok med over 50 % av elevene på nivå en og to. Side 19 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

20 Tiltak Skolene skal analysere resultatene og sette inn nødvendige tiltak for å få bedre resultater. Alle lærere skal være leselærere. Skolene skal lage en lokal plan for kompetanseforventninger på hvert trinn. Skolene må utvikle et bedre system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med nasjonale prøver. Lærerne skal videreutvikle kompetansen på analyse av resultatene på nasjonale prøver hos den enkelte elev. Alle lærere på mellomtrinnet skal ta den nasjonale prøven for ungdomstrinnet for å øke kunnskapen om prøveform og innhold. Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Regning Side 20 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

21 Vurdering Om regning Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Resultatene på regning er ikke gode nok med nær 70 % av elevene på nivå en og to. Tiltak Skolene skal analysere resultatene og sette inn nødvendige tiltak for å få bedre resultater. Blant annet sikring av de grunnleggende ferdigheter i regning. Skolene skal lage en lokal plan for kompetanseforventninger på hvert trinn. Skolene må utvikle et bedre system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med nasjonale prøver. Lærerne skal videreutvikle kompetansen på analyse av resultatene på nasjonale prøver hos den enkelte elev. Alle lærere på mellomtrinnet skal ta den nasjonale prøven for ungdomstrinnet for å øke kunnskapen om prøveform og innhold. Side 21 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

22 Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig eierform - Engelsk Vurdering Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Resultatene i engelsk er noe bedre, men ikke gode nok med over 40 % av elevene på nivå en og to. Side 22 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

23 Tiltak Skolene skal analysere resultatene og sette inn nødvendige tiltak for å få bedre resultater. Skolene må utvikle et bedre system for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med nasjonale prøver. Lærerne skal videreutvikle kompetansen på analyse av resultatene på nasjonale prøver hos den enkelte elev. Alle lærere på mellomtrinnet skal ta den nasjonale prøven for ungdomstrinnet for å øke kunnskapen om prøveform og innhold. Mer om nasjonale prøver og hva de kan fortelle oss finner du her: Side 23 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

24 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Skoleporten Eksamenskarakterer Eksamenskarakterer, Offentlig, Trinn 10 Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig eksamen 3,6 3,6 3,5 3,3 Engelsk muntlig eksamen 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 Fransk 1 muntlig eksamen Spansk 1 muntlig eksamen 3,6 3,8 Tysk 1 muntlig eksamen 4,6 Matematikk skriftlig eksamen 2,5 2,4 3,6 Matematikk muntlig eksamen 4,9 4,1 Naturfag muntlig eksamen 4,6 4,6 4,5 4,5 3,8 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 2,9 3,4 Norsk muntlig eksamen 4,8 3,3 3,8 4,3 Norsk sidemål skriftlig eksamen 2,8 2,5 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap muntlig eksamen Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,5 Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen 4,4 Samfunnsfag muntlig eksamen 4,8 4,5 4,5 5,0 3,8 Side 24 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

25 Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig eierform Side 25 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

26 Vurdering Siste eksamenskull fikk stort sett bra karakterer på eksamen. Forskjellen mellom standpunkt og eksamen tyder på at vurderingspraksisen ikke er god nok. Det er store variasjoner mellom årskullene, noe som viser at systemet ikke er godt nok. Side 26 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

27 Tiltak Prosjektet «Vurdering for læring» omhandler i stor grad vurderingspraksis. Dette prosjektet vil derfor bedre situasjonen om sammenhengen mellom eksamen og standpunkt. Det skal arrangeres en fagdag om vurderingspraksis for ungdomsskolelærerne. Karakterer er sluttvurderingen av det utbyttet elevene har hatt av hele grunnskolen og resultatene er derfor et produkt av de andre tiltakene vi setter inn i skolen. Tiltaket vil derfor være å bedre opplæringen. Side 27 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

28 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Bjugn kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig eierform Side 28 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

29 Vurdering Elevene fra Bjugn kommer ut av skolen med gjennomgående gode grunnskolepoeng. Det er likevel grunn til å se på spriket mellom eksamen og standpunkt, da dette viser at det kan være svak vurderingspraksis. Konsekvensen kan være at elevene har høyere poengsum enn kompetansen skulle tilsi. Skolene må utvikle en samlet vurderingskultur som er i tråd med vurderingsforskriften. Tiltak Prosjektet «Vurdering for læring» omhandler i stor grad vurderingspraksis. Dette prosjektet vil derfor bedre situasjonen rundt dette. Det skal arrangeres en fagdag om vurderingspraksis for ungdomsskolelærerne. Karakterer er sluttvurderingen av det utbyttet elevene har hatt av hele grunnskolen og resultatene er derfor et produkt av de andre tiltakene vi setter inn i skolen. Tiltaket vil derfor være å bedre opplæringen. Side 29 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn oktober 2017

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 12.04.2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Sigdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Sigdal 2017

Sigdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Sigdal 2017 . Sigdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Sigdal 2017 15.september Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. HOVEDOMRÅDER OG INDIKATORER... 4 2.1. LÆRERTETTHET... 4 2.1.2

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/2612-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 21.03.2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2011 1. Forord Kommunestyret vedtok følgende ved siste rullering av handlingsprogrammet under handlingsområde D: Grunnskole Tiltak og strategier

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret

Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret 2016-2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2013-14 06.10.2014 Side 2 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2013-14 Innhold 0. Innledning... 4 0.1. Bakgrunn... 4 0.2.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR 2013 KROER SKOLE

TILSTANDSRAPPORT FOR 2013 KROER SKOLE TILSTANDSRAPPORT FOR 2013 KROER SKOLE 1 Innholdsfortegnelse Skolens visjon... 3 Konklusjon... 4 De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og skolens resultater i løpet av

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer